Blog Sitem
  07 Antalya ili Tanitimi
 
ANTALYA İLİ TARİHİ VE TARİHİ ESERLERİ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANTALYA

 
ANTALYA İL TARİHİ
Her ne kadar 1215'te Gautler de Montbellard Kıbrıs'tan getirdiği kuvvetlerle şehri ele geçirip Türkleri kılıçtan geçirdiyse de, Antalya 1. Keyhüsrev tarafından geri alınır. XII. yüzyıl sonlarında Selçuklu Devleti sona erince Isparta ve Antalya arasındaki topraklar Teke Aşireti'nin bir kolu olan Hamidoğulları'nın egemenliğine girer. Antalya'yı ele geçiren İlyasbeyoğlu Dündar Bey, buranın yönetimini, kardeşi Yunus Bey'e bırakır. 
HIDIRLIK
Yunus Bey'in oğulları, Antalya'da hüküm sürdüler. Hamidoğulları'nın bu ikinci kolu Tekeoğuları adıyla anılır. Kıbrıs Kralı Pirre, 1361'de Antalya'yı ele geçirdiyse de, Tekeoğulları'ndan Mehmed Bey, 1373'de şehri geri alır. Bunun oğlu Osman Bey zamanında Antalya, Yıldırım Bayezıd, buranın yönetimini Firuz Bey'e verdi (1391). Ancak Antalya'nın Osmanlılara geçişi konusunda kaynaklara tek bir tarih göstermemektedir ( Oruç Bey ve Neşri'ye göre 1389-1392; İbni Kemal'e göre 1391).
YİVLİMİNARE
Anadolu'da beyliklerin egemen olduğu bir dönemde, 1335-1340 tarihleri arasında Antalya'ya gelen Arap seyyah İbn Battuta Antalya’dan bahsederken şöyle der:
Kent halkı, ırk ve dinlerine göre ayrı ayrı mahallelere yerleşmişler. Hıristiyan tüccarlar Mina adıyla anılan mahallede otururlar. Bu mahallenin çevresini bir sur kuşatmakta ve Cuma vakti geceleri surun kapıları kapatılmaktadır.
ANTALYA SAAT KULESİ
 Rumlar başka bir mahallede kendi başlarına otururlar. Onların bulundukları yer de bir surla çevrili. Yahudilerin de yine kendilerine ait, surla çevrili bir mahallesi vardır. Müslüman ahaliye gelince, bunlar asıl büyük şehirlerde yaşamaktadırlar. Burası bir Cuma mescidi ve medrese ile birçok hamamı, zengin ve tertipli büyük çarşıları ihtiva etmektedir. Şehrin çevresini, yukarıda kaydettiğimiz bütün mahalleleri de içine alan büyük bir sur kuşatır.
HADRİANUS
ANTALYA OSMANLI DÖNEMİ
Osmanlı Dönemi
Ankara Savaşı'ndan sonra (1402) Teke ve Karamoğulları'nın Antalya'yı ele geçirme girişimleri boşa çıktı. Antalya, Anadolu eyaletinin Teke Sancağı'na merkez oldu (Elmalı ile birlikte.) II. Bayezıd devri sonlarında şehzade Korkud, bu sancağın başında bulunuyordu. Babası ölünce tahta çıkan Selim'e karşı (Yavuz ) burada ayaklandı. Alanya ise Fatih döneminde 1471 yılında Gedik Ahmed Paşa tarafından alınmıştı.
ANTALYA KALE
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Antalya'yı gezen Evliya Çelebi, üç yanı bahçelerle çevrili şehrin kale içinde dar sokaklı, 3 bin evli dört mahallesi, kale dışında ise, kuzeyde 20 Türk, 4 Rum Mahallesi bulunduğunu, çarşının surlar dışında yer aldığını, limanın 200 parça gemi alacak büyüklükte olduğunu yazar.
Osmanlı Devleti'nin Abdülmecid devrinde (1847) çıkarmaya başladığı salnamelerde (bugünkü anlamıyla yıllık ) Antalya, Konya'ya bağlı olması sebebiyle " Teke Sancağı" adıyla geçmektedir. Antalya, XIX. yüzyıl sonunda Konya Vilayetinin sancağı durumundaydı.İdari bakımdan 5 kaza ve 9 nahiyeye ayrıldı. Toplam köy sayısı 549 idi. 
Sancak toplam nüfusu 224 bin kişiydi. Bu nüfusun 15 binini Yörükler oluşturuyordu. Bunlar kışı ovalarda, yaz aylarının ise yayla adı verilen platolarda geçirirlerdi. Nitekim Hazine-i Evrak'ta mevcut 1840 tarihli bir belgeden Antalya Kalesi içindeki yerlere iskanları yetersiz olduğundan, sur dışında bir mahalle kurulması ve oraya bir kapı açılması ve kiliselerin onarılması hakkındaki yazıdan,
 buraya sürekli değişik dinlerden, değişik yerlerden insanların gelerek yerleştikleri anlaşılmaktadır. Antalya şehri, körfezin ortasında, dik bir kayalığın üzerinde kurulmuştu. ve mutasarrıflık buradaydı. Üç surla çevrili olan kentin çok heybetli bir görünüşü vardı. Bu surların alt bölümlerinde bulunan geniş çukurlar, Düden Çayı'nın sularıyla dolar ve şehir, bu su hendekleriyle korunurdu.
XIX, yüzyıl sonunda Antalya Sancağı'na eğitim ve öğretim faaliyetleri, 2 bin 600 öğrencinin devam ettiği 50 okulla sürdürülürdü.
Antalya'da gerek Selçuklular, gerekse Osmanlılar döneminde merkez ve ilçelere 60'dan fazla medresenin bulunduğu bilinir. Bugün pek çoğu harap olmuş bu yapıların içinde 1250 yılında Selçuklu Veziri Karatay tarafından yaptırılan medreseyle, Elmalı'daki Osmanlılar döneminde Ömer Paşa tarafından yaptırılan medrese, sağlam olarak kalmıştır.
XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun bırakmak zorunda kaldığı topraklardan gelen göçmenlerin yerleştirildiği Antalya, sözü geçen yüzyılın ikinci yarısında Konya Vilayetine bağlanan bin sancağın (Teke) merkezi oldu.
ANTALYA KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ
Kurtuluş Savaşı Dönemi
Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu sancak, adı geçen vilayetten ayrılarak bağımsız bir sancak haline girdi. Mütareke döneminde şehir, bir aralık İtalyanların işgali altındaydı. İtalyanlar Antalya halkına, kendilerini Türk dostu olarak göstermeye çalışıyorlardı. Bu amaçla, Yunan işgali bölgesinden Antalya'ya gelen göçmenlere ve yoksul halk tabakalarına çeşitli yardımlarda bulunuyor, ayrıca yollar ve okullar açıyorlardı. Çiftçiyi ve taciri kendi tarafına çekmek isteyen İtalyanlar, gerekli kredileri vermek üzere Banco Di Roma'nın Antalya'da şubelerini açmaktan geri durmadılar. Ancak şehir çok geçmeden boşaltıldı.
ANTALYA CUMHURİYET DÖNEMİ
Cumhuriyet Dönemi 
9 Temmuz 1921 tarihinde İtalyanların geri çekilmesiyle Anadolu Hükümeti'ne bağlandı. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise Antalya adı altında, il bazında bugünkü halini aldı
ANTALYA TURİZİM
Turizm
Antalya'ya 2008 yılında 8.564.513'ü yabancı, 428.624'ü yerli turist gelmiştir.
Antalya'da pekçok turistik yer ve bu yerlerin çevresinde turistik işletmeler mevcuttur. Antalya'da turizm pek çok farklı alanda yapılmaktadır.
ANTALYA KÜLTÜR TURİZMİ
Kültür Turizmi
Kültür turizmi, geniş anlamda ziyaretçilerin gittikleri yerdeki tarihi ve bir ulusa ait değerleri görmesi ve tatmasına verilen isimdir.

 
ANTALYA MÜZELER VE ÖREN YERLERİ

 
Antalya müzesi
ADRİANO HEYKELİ
Antalya Müzesi'nden Adriano heykeli
1922 yılında Antalya'da açılan ilk müze Fikri Erten tarafından Aleaddin Camii'nin deposunda açılmıştır. Bu müze 1937 yılında Yivli Minare Külliyesi'ne taşınmıştır. 35 yıl burada faaliyet gösteren müze 1972 yılında Konyaaltı Caddesi üzerinde şu anki bulunduğu yere taşınmıştır. Antalya'nın tarihine ışık tutan bir çok eserin bulunduğu müze 1988 yılında Avrupa Konseyi Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Antalya Kent Müzesi
ANTALYA KENT MÜZESİ
Antalya'nın çağdaş tarihi ve kent kültürü'nü araştırmak amacı ile 2007'de kurulmuş'tur. Şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak proje hazırlığı aşamasındadır. Her haftasonu Kent-Müze-Tarih söyleşileri düzenlemektedir.

 
Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi
1993 yılında Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınan yıkık bir binanın iki yıl içinde onarılıp Türk halk kültürüne ait eserlerin bulunduğu bir etnografya müzesi olarak tasarlanmıştır.
ANTALYA ATATÜRK EVİ VE MÜZESİ
Atatürk Evi Müzesi
Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Antalya’ya geldiğinde bir hafta kaldığı iki evdir. 1980 yılında düzenlenip Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Alt katta müze müdüriyeti ve Atatürk'ün kaldığı dönemde kullandığı toplantı odası; üst katta ise Atatürk'ün yatak odası dinlenme odası ve elbiselerinin sergilendiği odalar vardır. Ayrıca müzede geçmişten bugüne kullanılmış olan banknot ve pulların da sergilendiği bir salon bulunmaktadır. Müzenin duvarlarında Atatürk portreleri ve Atatürk'ün Antalya'ya geldiği dönemin gazeteleri görülebilir.

 
Perge
PERGE
Perge
Perge, Antalya'nın 18 km doğusunda, Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan bir antik kenttir. M.Ö 12. yüzyılda kuzey Anadolu'dan güney kıyılara büyük bir Yunan göçü oldu. Bu gelenler modern Antalya şehrinin doğusuna yerleştiler ve bu bölgeye Yunanca'da "Irkların Ülkesi" anlamına gelen Pamphylia denildi. Perge de, Kilikya - Pisidya ticaret yolunun üstünde yer aldığı için önemli bir Pamphylia şehridir. O dönemde yaygın olan korsan saldırılarından korunma amacıyla iç kesimde kurulmuştur. Şehrin kuruluşu diğer Pamphylia şehirleriyle aynı zamana rastlar (M.Ö. 7 yüzyıl).
TERMESSOS
Termessos

 
Termessos Antalya’ya 34 kilometre mesafedeki bir Doğal Park olan Güllük Dağı içerisinde batı tarafında 1050 metre yükseklikte bir plato üzerindedir. Termessos Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden biridir. 4200 kişilik tiyatrosu ve yüzlerce kalıntısıyla çok geniş bir alana yayılmıştır.
ARİASSOS
Ariassos
Ariassos, Antalya - Burdur karayolunda Dağbeli sapağından önce ulaşılabilinecek bir bölgededir. Yaklaşık 960 metre yükseklikteki Batı Torosların yamacında kurulmuş olan bir Psidia şehri olan şehir; hamamları, kaya mezarları barındırmaktadır.
Daha Küçük Çapta Tarihi Yerler
ANTALYA SELÇUKLU TERSHANESİ
Selçuklu Tersanesi

 
1228 yılında yaptırılan tersane 56,5 m. uzunluğunda, 44 m. derinliğinde ve 5 gözlüdür. Tersane güneyden gelebilecek tehlikelere karşı, iki katlı, iki odalı bir kule ile güçlendirilmiştir.
ANTALYA KIRKGÖZ HAN
Kırkgöz Han

 
Antalya’nın 31 km kuzeybatısında Döşemealtı Belediyesine bağlı bir bölgededir. 1247 yılında Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından kurulmuştur. Bir dağın eteğine kurulmuş olan hanın ortasındaki sofa etrafında çok sayıda oda ve merkezinde bir kuyu vardır ayrıca hanın birçok odası hala ayaktadır. Şu an çevresi halk tarafından mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Kırkgöz Han'ın yaslandığı dağın altındaki yer altı suları çıkmaktadır.
ANTALYA EVDİR HAN
Evdir Han

 
Antalya’nın 18 km kuzey batısında Antalya-Korkuteli karayolu üzeri Yukarıkaraman mevkisinde yer alan han, 1219 yılında Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus tarafından yaptırılan kervansaraydır.
ANTALYA KIYI VE YAT TURİZMİ
Kıyı ve yat turizmi

 
Bir kıyı şeridi üzerindeki turizm faaliyetlerinin yanında deniz sporları, su altı dalış etkinlikleri gibi birçok aktivitelerin bütününe denir.
ANTALYA KONYAALTI SAHİLİ
Konyaaltı sahili

 
Konyaaltı, Antalya'nın batı ucunda yer alan bir semt ve aynı ada sahip plajın bulunduğu ilçedir. Çakırlar Yolu ile Kepez'e, Dumlupınar Bulvarı ile de Muratpaşa'ya komşu'dur.
Bugün Konyaaltı olarak adlandırılan bölgenin, 20. yüzyıl sonlarına kadar, Antalya'nın falezler üzerinde yer almasından dolayı "Koyaltı" biçiminde anıldığı ve halk dilinde zamanla Konyaaltı'na dönüştüğü belirtilmektedir.
Konyaaltı, Anadolu Uygarlıkları yerleşim haritasına göre, Likya sınırları içinde yer almaktadır. Likya, Pamphilya ile sınırdır. M.Ö. 30 yıl öncesine kadar uzandığı bilinen Likya uygarlığının, Konyaaltı bölgesinde yer alan kentinin adı ise Olbia'dır.
Nüfusu 2010 yılı'nda 106.000 olarak ölçülmüş'tür. 10 köy ve 29 mahallesi vardır.
yaaltı, Antalya'nın batı ucunda yer alan bir semt ve aynı ada sahip plajın bulunduğu ilçedir. Çakırlar Yolu ile Kepez'e, Dumlupınar Bulvarı ile de Muratpaşa'ya komşu'dur.

 
Bugün Konyaaltı olarak adlandırılan bölgenin, 20. yüzyıl sonlarına kadar, Antalya'nın falezler üzerinde yer almasından dolayı "Koyaltı" biçiminde anıldığı ve halk dilinde zamanla Konyaaltı'na dönüştüğü belirtilmektedir.

 

 

 
Konyaaltı, Anadolu Uygarlıkları yerleşim haritasına göre, Likya sınırları içinde yer almaktadır. Likya, Pamphilya ile sınırdır. M.Ö. 30 yıl öncesine kadar uzandığı bilinen Likya uygarlığının, Konyaaltı bölgesinde yer alan kentinin adı ise Olbia'dır.Nüfusu 2010 yılı'nda 106.000 olarak ölçülmüş'tür. 10 köy ve 29 mahallesi vardır.
ANTALYA LARA PLAJI
Lara Plajı

 
Antalya'nın 12 km. doğusundadır. Kumu gayet ince olup çam ormanları ile kaplıdır. Halka açık plajları, yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayacak gazinoları ve soyunma kabinleri vardır.
ANTALYA KARPUZ KALDIRAN PLAJI
Karpuz Kaldıran Plajı

 
Lara Plajı'nın batısında Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerdedir. Askeri dinlenme kampı olarak kullanılan plajın kumu çok ince, denizi sığdır.
ANTALYA ADALAR PLAJI
Adalar Plajı

 
Karaalioğlu Parkı'nda kayalık bir plajdır. Yeme içme ihtiyacının karşılandığı gazinosu ve soyunma kabinleri vardır.
ANTALYA MARİNALAR
Marinalar

 
ANTALYA YAT LİMANI
Antalya Yat Limanı
Antalya şehir merkezinde yat turizmi için bir liman bulunmaktadır. Yaklaşık 65 yat kapasitesine sahip olan bu marina; konaklamanın yanında elektrik ve PTT hizmetleri, sintine boşaltım, akaryakıt, yeme-içme hizmetleri verilmektedir.
ANTALYA KIŞ TURİZMİ
Kış turizmi

 
Kış turizmi için Antalya'daki en çok tercih edilen yer Saklıkent'tir. Antalya'nın 50 km kuzeybatısında bulunan Saklıkent'te en yüksek nokta 2250 metrelik Bubi Dağı'nın zirvesidir. Kayak merkezleri ise 2200-2400 metre arasındadır. Saklıkent'te zorluk derecesine göre 2 adet kayak pisti ve 2 adet teleski bulunmaktadır. Ayrıca Sakılkent'te TÜBİTAK'ın astronomik araştırmalarını yaptığı bir gözlemevi bulunmaktadır.
ANTALYA DİĞER TURİSTLİK YERLER
Diğer Turistik Yerler

 
Antalya'da turizmin gelişmesi ile birlikte turizm dalları çeşitlenmiştir. Örneğin; golf turizmi, doğa yürüyüşleri, av turizmi, konge turizmi ve buna benzer pek çok turistik faaliyet Antalya'da yapılabilmektedir. Ayrıca 2010 Dünya Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın Antalya'da yapılacak olması da turizmde plajlarında değerlendirildiğini göstermektedir.


ANTALYA

 


 
Meet the Antalya  GENERAL FEATURES OF ANTALYA, ANTALYA AREA, NUMBER PLATE ANTALYA
 

Area: 20,815 sq km

Population: 1,132,211 (1990)
City Traffic Code: 07
Thanks to the archaeological and natural beauties of Antalya, where the "Turkish Riviera" was the name. Sea, sun, history and magic of nature integrated in a fit of Antalya, the Mediterranean has the most beautiful and cleanest beaches. 630 km. Along the coast, with ancient cities, harbors, memorial tombs, secluded coves, beaches, and lush forests, is located.
With its palm-lined boulevard, internationally-acclaimed marina, and a cozy corner by the traditional architecture and modern surroundings, the Old City which is Turkey's most important tourism center of Antalya, Aspendos Opera and Ballet Festival, International Beach Volleyball, Triathlon, Golf Competitions, Archery, Tennis, Skiing competitions and so on. activities, in 1995, opened the Antalya Culture Center and the plastic arts, music, theater, exhibitions, such as home to many cultural and artistic activity.
ANTALYA DISTRICTS
Districts of Antalya; Akseki, Alanya, Apple, Phoenicia, Gazipasa Gundogmus, İbradı, Kale, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat and Serik'tir.
Akseki: the province of Antalya, Alanya, which is the oldest district in accordance with the structure of the Taurus Akseki looks rugged and mountainous.
Province of Antalya and its environs in recent years in parallel with developments in the field of tourism, developing tourism activities Akseki district. Which is frequented by hunters and tourists Akseki, "KARDELEN BLOSSOM 'home of the parent. In winter, local and foreign visitors to see the Flower Snowdrop eder.Giden Gelmez Mountains, the mountain goat as a continuous charge hunters to hunt in the area of ​​protection and hunting and trout production facilities established in the villages of Sinan hoca and Gümüşdamla between hunters and places frequented by tourists.
Goktepe Plateau, Grass Plateau, River Valley, with a depth of 340 meters Bucakalan Cave discovered in recent months, the center of town is worth seeing the works of the Great Mosque and Madrasa.
Apple: The exact founding date is unknown Elmalı located within the borders of ancient Lycia. Close to the east Semahoyuk Karataş, in the west near the village of Gentlemen Gentlemen in the village has been inhabited since the Bronze Age excavations in the region.
The mounds: three mounds in the villages are connected to the city. The first of these is the village of Müğren mound west of the city. Archaeological surveys show that traces of various civilizations here. Semahoyuk village to the west, where the second mound above the cemetery date to the Ottoman and Turkish research have been performed. The third and largest city on the south of the mound, Apple - on the way to Kas, Beyler mound. The excavations of this mound, one has been continuously inhabited from the Bronze Age is seen. The items unearthed in the excavations are exhibited in the Antalya Museum.
Tumuluses: east of the city, 6 km from Elmali. away near the village of Bayindir. Standing side by side in one of the excavations carried out in a couple of tumuli, BC 7. century from the area. Antalya Museum on display in a special section of life during that era, these findings provide cross-sections.

Tombs There are two known graves. The first of these the other Kızılbel'dedir Karaburun. Antalya - Apple on the road to the walls of the King's Tomb Karaburun is decorated with frescoes of scenes of hunting and war. Apple Kizilbel monument west of the city - is on the way Yuvayol. Consists of a room composed of limestone blocks.

Define: In 1984, Antalya - Apple line of road, just north of the village were the King's Tomb and the Gokpinar. 190 pieces of ancient silver coins, the treasure was smuggled to America by antique smugglers. Currently, the Boston Museum of Fine Arts'da of a private collection there. Earth's most precious ancient coins known as the Athens Decadrachmeleri (14 pieces, each $ 600,000) is located in this great treasure.
Mosques: The Seljuk mosque in the district, the registrar Mosque, Sinan-i Ummi Camii, Omer Pasha Mosque and the Mosque of the city are worth seeing.
Korkuteli: 67 km from Antalya. away. Korkuteli'nin 3 km to the west of Alaeddin Mosque and today only surviving gate in the same region, 1319'da Hamidoğulları'ndan with the same name and was built by El Emin Sinaeddin may be referred to the Seljuk religious school.

Guzel: 182 km from Antalya. There are many ancient ruins of the city away from the town of Gundogmus. 7 km to the north of the beautiful Bond Bucağı'nın. and still to be excavated from the City of St. Sophia, the south-west of the town and 7 km from the city center Gundogmus. Sumene from mevkisinde, Asar Ruins, Senir Köyü, 2 km from the east. Peeling away the ruins locality, south-west of the town and 11 km from the city center Gundogmus. Gedfi within the remains of the ancient city of Ruins.

Cem Pasa Mosque in the town center, Gundogmus / Pembelik between the center of town east of the village, 15 km. Fly away from the top of the mountain ruins, Alanya, Turkey / Konya Caravan Gundogmus / Ruins of the city of Antalya on the highway at Tasagir Kazayir other visible artifacts.

Gazipasa: 180 km from Antalya. Gazipasa away, 10 km. long beach, forests, turquoise-blue bays, natural beauties, is a lovely town. Scaffolding, Protect and Kahyalar beaches, an important breeding ground for loggerhead turtles. Mostly undeveloped up until now, Gazipasa, accommodation, recreational facilities, natural and historical treasures, airport and marina under construction and is moving towards becoming an attractive tourist center.

Ancient Cities
Antioch Adcragum: Gazipasha east, 18 km. away from the South within the village. The city's name, King 4 Comes from Antiochus. Castle, a colonnaded street, agora, baths, victory arch, a church, are the ruins of the city's necropolis. Necropolis of the city, region-specific cradle vault, a front courtyard, a monumental tombs are well preserved.

Adanda-Lamos ancient town, 15 km from Gazipasha. in the northeast. Today Adanda 2 km from the village. north, the summit of a mountain was high and steep. The city is surrounded by walls. South of the entrance to the city, is a big tower. Among the ruins of natural rock-cut temple of the fountain and the two count. In the necropolis made of single blocks of stones carved sarcophagi, one of the most significant ruins. The ruins, a good representation of culture and art of the mountainous Cilician region.

Nephelis ancient city, transportation, Gazipasa-Anamur 12 km. CPC for Muzkent After passing through the village about 5 km south sling. provided by a stabilized road. The city consists of the acropolis and the ruins along the east-west. The only standing structures of the medieval castle, a temple, musical hall, irrigation system and the necropolis areas.

Selinus Gazipasa Beach Hacimusa Creek southwest of the city of Selinus Located on the slopes of the ancient, is one of the most important cities in the mountainous Cilician region. Acropolis hill was established. Walls and towers of a medieval castle on the hill is very well preserved. Acropolis, a church and cistern have survived to the present day The other buildings of the baths, agora, Islami Yapi (mansion), aqueducts and nekropol'dur. Most of the bones in the Alanya Museum was brought from the Necropolis, there exists ostotek workshop.

Kumluca: Alakir River alluvial plain and Gavur Brook, brought down from the mountains surrounded by the towns of Finike and Elmali Kumluca contained. Sandy beaches along the coast, accommodation facilities and has coves. Kumluca 27 km. Plateau north of Altinkaya contained, trout hatchery, a beautiful highland cedar forests and abundant waters. The ancient cities of Olympos is situated in the town of Korydalla and Kumluca.

Alanya: Alanya, wide beaches, historic monuments, modern hotels and motels and numerous fish restaurants, cafes and bars and an excellent vacation spot. From their first meeting, and 13 of which sits like a crown atop of Alanya Peninsula century Seljuk Castle. Besides the impressive castle and a unique shipyard and the Red Tower is worth seeing with monumental beauty.

Harbour is surrounded by cafes and bars along the harbor road in the evening crafts, leather, clothing, jewelry, handbags and unique to the region is located in an interesting boutiques selling gourds painted with the colors. You must see if you like to explore caves at Dripstone Caves. Near the cave is the Ethnography Museum. Boat can reach three other caves: Cave Phosphorus phosphorus rock, pirates held their women prisoners, and Lovers Cave Cave Girls.

Alanya is 15 km. Located to the east is an ideal place to relax in the cool shade of Dim Brook Valley. All beaches can be entered into the sea in Alanya full sun, sea, sand paradise.

Finike Finike, Antalya Province depends. Phoenician history, famous for oranges, a tourist resort combined with nature and the sea. City known for its oranges, Limyra ruins of the city and the ruins of the ancient city with Arykanda interest.

Kas: Kas the important cities of Lycia, the ancient county for the period surrounding the cities and historical values, cultural trips insatiable; sensationalism created by the peaks of the Mediterranean deep-felt, underwater diving, watersports adventure 'canoe tours', ecological adaptation to explore the hiking' deep and dark caverns, cave diving techniques and equipped with high mountains, soaring views of the turquoise waters xhtml 'paragliding', reminiscent of the Mediterranean to the surrounding islands to do precious stones' Blue Cruise and boat tours, according to your taste savory seafood and flavored with herbs grown in the mountains menu of local foods, the legacy of hundreds of years, the variety and beauty of handicrafts, tourism centers in districts of Kas, Antalya and is connected with the nature, history and cultural diversity, alternative tourism opportunities in and around the tourist centers of the color range "with an imaginary place.

Manavgat, Antalya Province on the Manavgat and nature are connected to all kinds of tourism activity can be made into a tourist center.

Series: The Serik town of Antalya, Aspendos, which contains an important city in Pamphylia. Intact until reaching the present day, with perfect acoustics of Aspendos Tiyatosu, today is home to major arts events.

Kale (Demre) in Antalya, in the province of Santa Claus, Kale's place of residence as an important faith tourism spot.
GEOGRAPHICAL FEATURES OF ANTALYA

Which is the most important cities of the Mediterranean region of Antalya, the Taurus mountain range forms the land border. Provincial these areas, from west to east in Muğla, Burdur, Isparta, Icel and Konya provinces, surrounded by the Mediterranean in the south.

The entire province is surrounded on three sides by high mountains. The highest mountain Beydaği (3085m.) and Akdag (3075m.) is. This is called the Taurus mountains, the whole South. Stream in the east west Kaledron (Removed) River, dating back to the plains north of the coastal belt. The major streams within the city limits, the Alara Stream, Dim, Manavgat River, Köprüçay, Esençay and Devrense River. Different types of shrubs that make up the region, the vegetation along the base of the Taurus Mountains and the slopes are seen up to 300 m.ye. Between these species, spruce, juniper tar, include myrtle, and arbutus.
Two climate prevails in the province of Antalya. Beach in a typical Mediterranean climate: summers are hot and dry, winters are mild and rainy. Up in the region that constitutes the transition between the Mediterranean climate and Central Anatolia, the climate is dominated by continental climate.
History of Antalya

Antalya the name of the founder, King Philip II of Pergamum. Is Attalos'dan. Referring to the Turks before the city takes its name Attalia Attalos'a Adalya then give the name of Antalya.

The archaeological excavations in the Antalya and 40 thousand years ago, people are living today has been proven. Antalya 27 km. northwest, within the limits of Yagcilar Chamber in the Cave of the remains of Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic, and Alexander the Great.
BC Since 2000, the region, respectively, the Hittite, Pamphylia, Lycia, Cilicia, as the city-states, the Persians, Alexander the Great, Antigonos, Ptolemais, Selevko, reigns of the Kingdom of Pergamum. Anno Domini 7. century, the area changed hands frequently between the Byzantines and the Seljuks, was conquered by the Seljuks in 1207. Tekelioğulları this, the Ottomans, Karamanids, then again, followed by the Ottoman sovereignty.
History of Antalya, ANTALYA HISTORY SITES, CULTURAL AROUND ANTALYA

The walls inside the walls of the city today with a few towers next to Hadrian's Gate and towers, overlooking the harbor and harbor walls, massive towers and some parts remain in situ. One of the two walls next to marina, and the other as the city is surrounded by a horseshoe. Castle Gate Square is one of the surviving towers are used as a clock tower. There are four gates to the city that gives access to the walls.

Antalya Old City today, "History Core City" and the "Old City" known as the neighborhood was destroyed, and destroyed a large part surrounded by two walls. The inner wall is surrounded by a semi-circular harbor. Old City as a result of restoration work, pensions, bars, shopping and tourism center has become. Port are in the marina. April 28, 1984 due to restoration work at the Ministry of Tourism Keleiçi FİJET by the Golden Apple (Tourism Oscar) awards were presented.
Hadrian's Gate, which remained intact until the present day with the sides of the two towers with a single door ÜÇKAPILAR or other name is Hadrian's Gate, the most beautiful gate of Pamphylia. Anno Domini In honor of the arrival of the emperor Hadrian in 130 Antalya, doors, columns, except made entirely of white marble. And extraordinary carved reliefs.
Occurrence of very hot summers and mild winters old Antalya Houses Antalya construction of the houses too cold, the sun is important to provide prevention and coolness. Taşlıklar and shaded courtyards are features that facilitate the flow of air. Warehouse and is built on three floors with entrance hall, acting as a.

ANTALYA MUSEUMS

Antalya Museum
Address: Konyaalti Cad. Antalya
Tel: (242) 238 56 88-89
Fax: (242) 238 56 87
Side Museum
Address: Selimiyeköyü Manavgat - Antalya
Tel: (242) 753 10 06
Fax: (242) 753 27 49
Alanya Museum
Address: Bagci Hilmi Cad. Alanya - Antalya
Tel: (242) 513 12 28
Perge Museum
ANTALYA Ruins
Perge

18 km east of Antalya, Aksu Bucağı'nın within the boundaries. Cilicia - Pisidia, an important trade route to the top of the Pamphylia in the city. Coincides with the founding of the city the other cities of Pamphylia (7th century BC.). Home goddess Artemis of Perge, which was an important city for Christians of Perge. Anno Domini Saints Paul and Barnabas came to Perge. Perge some important monuments such as the ability to bring the rich Plancia magna.

The first excavations started in 1946 by the University of Istanbul are the ruins of Perge:
Theatre: Cavea, orchestra and scene consists of three main sections. A capacity of 12.000 spectators. On the bottom side 19, top 23 rows of seats are the order.
Stadium: 34 x 34 m. dimensions. There are thirteen rows of seats on the vaults. Otuzar East and sales side, there are in the north on the vault. One of every three in the vault Stadion input, while the other two are used as shops,

Agora: The city's commercial and political center. There are shops around the courtyard in the middle round. Some shops are covered with mosaic floor. 13:40 in the middle of the square m. The agora is a circular structure around the 76 x 76 m. dimensions.

Colonnaded street: nympheum Aropol extends between the foot. In the middle of 2 m. a wide street that divides the water channel.
Perge, the other structures, necropolis, city walls, gymnasium, baths, monumental gates and a fountain.
Sillyon
Near 13 km northeast of Aksu Yanköy. Kent, Perge, Aspendos and direction, standing high on a plateau, BC 14.yy.da established. Various civilizations living in the city also benefited from the Seljuks. Stadium, cimnazyum, towers, Seljuk mosque, and the rest of the ruins of a theater which is not part of the scene.
Termessos

34 kilometers away from Antalya Termessos a Natural Park in the west side of Gulluk Mountain on a plateau at an altitude of 1050 meters. From the interior of Anatolia, was established by Termesos Solymler.

The 4,200-capacity theater remains an important person, by the Emperor Augustus, MS 1st century was built at the beginning of. Roofed building council meeting where the Odeon has seating for 600. Consisting of five interconnected cisterns to store water in underground cisterns and used to store olive oil.
On the western side, surrounded by colonnaded agora other parties; 6 m. Hereon hero's memorial sits above the platform height, regular Corinthian temple, the Temple of Zeus Solymeus, the Lesser and Greater Temples of Artemis, the Gymnasium, the other important remains of the watch towers. In addition, there are many monuments and 1200 over the tomb of rock.
Olympos

Olympos is the most important port cities of ancient Lycia, throughout history, has been the subject mitolojiyeye. Olympos is a home for pirates because of its location, its historical value today, of 3200 m mutteşem coast, endemic, Caretta Carettas Khimaira'sı, which allows all the wonderful nature of sporting events and all the world is known with its wooden houses used as a board .

Ariassos
Ariassos Antikite dating, Antalya-Burdur highway 48 kilometer, a mile from the turnoff to the left one returned. Baths, the city was founded on a steep mountain slope, in terms of rock-cut tombs are worth seeing.
Dim Cave
Phaselis

Phaselis Antalya-Kemer highway 57 After returning to the left one mile to kilometer reached. 7 BC by the Rhodesian century, the most important port city is known as a city founded in Eastern Lycia. Three quay of the ancient city is located within a street width of 20-24. The west end of the street, Hadrian's gate, the left and right sides are the shops and public baths. It is possible to reach the city by land and sea.

Limyra
BC 5 believed existed in the city since the 11th century Kumluca-Finike Highway km out. Experienced a major earthquake damaged the city in 141, but 7 survived and 9 suffer a century after the Arab invasion of outage. The city is composed of three parts. Acropolis, settlements and necropolis.
Arycanda

Mevkiinde Kumluca-Finike highway 26 kilometers away from oranges. Akarcay control the valley of the city is not known exactly when it was established. According to the findings of the city from the 5th BC century, should have existed. Anno Domini Significantly damaged by an earthquake in 240 cities in 11 continued viability as a century ago. Aalanda many of the city known as the Byzantine period, are well-protected building.

Demre (Myra)

Finike and 25 km. 48 km from Kas. from Myra, Lycian civilization is one of the 6 major cities. BC for the first time 5. century settlement, which has become the center of Demre, formerly kıyısındayken sea, which lost its connection to the sea as a result of alluvial deposits brought by Demre stream. City A.D. 9. century, was abandoned after the Arab invasions. Rock tombs, theater, and St.. Nicholas church, the buildings are worth seeing. In the granary, built by Hadrian in the harbor of Demre Andriake are affiliated with.

St. St. Nicholas Church
Commonly known as St. Nicholas. Nicholas A.D. And MS 245 was born in Patara near Fethiye 363'de died. St. Nicholas is a well-educated son of a wealthy family's life is dedicated to help people, especially children and sailors. This assistance is provided by the legend of Santa Claus came to fame so far and has kept up to date.

Demre, religious, and social assistance to people as a priest in the St. Nicholas died, was buried in Demre and a church was built next to the grave. Bari Italian pirates hijacked some of the bones in 1080. But today, some of the remaining bone fragments in the Museum of Antalya.

The first is Father Christmas symposium held in 5-7 December 1983, since then the participation of people from different religions and the training is repeated every year. In this symposium, St. Nicholas was the line going to the people who are of different religions and beliefs for peace, friendship and brotherhood, made the call.
Simena (Kale)
The beauty, history, sea and sun that can also be reached by sea from Ucagiz Kas. Located across from the island of Kekova and the blue of the Mediterranean, under the fascinating ruins of the ancient sunken city and worth visiting. Date of Simena, dating back to the Lycian civilization can be found the ruins of many civilizations. Theater carved into the rocks and the walls are just a few of them.

Kekova

Is between Kaş-Demre. 500 m to the shore opposite the island in the Mediterranean village of Ucagiz sunken ancient city.
Patara
Kalkan-Fethiye road, about 10 km from Kalkan. Patara ago and is located in the south. The colorful ceramics in the center of the city, the city's history, BC 5. until the show goes back centuries. St. In addition to being the birthplace of Nicholas, an important port city of Alexander the Great's time. Patara is one of the walls to the three-door A.D. Modestus 110 was built by Governor. One of the most important ruins of ancient Patara Theatre.
Xanthos

Founded on the Xanthos river valley, the city's oldest and largest city of the Lycian civilization. BC Independent invasions of the Persians until 4292'daki, Xanthos, courageously defended the cities against the invaders, but they killed their women and themselves before realizing that successful olmayacaklarını collectively committed suicide by throwing in a fire. Then re-established the city of 80 families who migrated to the region, but nearly 100 years after the city was destroyed by a fire. Strengthening relationships with the rebuilding of the west of the city, but it has become an important center kurtulamamıştır şansızlıklarından. Resisted the duties of a Brutus, the city has been destroyed and the people dragged into war and has become the city of Xanthos disasters.

Formed around the center of the city of Lycia, and there are other remains outside. West of the ruins of the theater still attracts attention. Harpy statue is one of the most important works on the rocks. Originally in the UK at the British Museum has a copy of the work-site only.
Kas (Antiphellos)
Kas is one of the cities of the Lycian name, which means stony place "Phellos" is defined. Kas today is a well-preserved rock tombs and theater, seaside town worth seeing.
Manavgat-Side
Aspendos
48 km east of Antalya's Serik district contained the remains of the ancient city still standing to a great extent.
Serik District Aspendos
ANTALYA ANTALYA CHURCHES AND MOSQUES

Fluted Minaret and Complex, Broken Minaret Mosque, Bali Bey Mosque, the Mosque Muratpaşa, Scaffolding Mosque, the Karatay Medrese, and Ahi Yusuf Mosque Tomb important ones.

ANTALYA Khans
Han is the house where the first stop on the road leading north from Antalya is the house looks like. Today's highway, 1 km from the Antalya-Korkuteli. and 18 km east of Antalya. away. The most striking part of the pointed arch portal İ.Keykavus between the house was built by Khan, 1210-1219.
Han Kırkgöz Antalya - Afyon Han Kırkgöz place between the second stop. Kırkgöz Khan, 30 km from Antalya. located away from the Kırkgöz'de Pinarbasi. Is very robust.
NATIONAL PARKS AND ANTALYA ANTALYA are protected

Duden Falls is about 10 km from the city center. away. 20 m. The main source of a waterfall that spilled from a height of "Role Kırkgöz" ndedir. Lara on the way down the center, 8 km from Duden Waterfalls. away. Poured into the sea about 40 m of a cliff.

Altinbesik Cave National Park
Mountains National Park
Gulluk Dagi National Park
Canyonlands National Park
Leaded Waterfall Natural Park
Alacadag Nature Preserve
Ciglikara Nature
Ciglikara Nature Reserve
ANTALYA CAVES
There are many caves are opened to tourism in the province of Antalya.
ANTALYA HIGHLANDS
In general, 1000 m. and with more height, the summer months are quite the cool, the Taurus Mountains, plateaus, Antalyalılar and nomadic shepherds spend the summer. The main plateau region, Copper, Basil, Green Yayla, Saklıkenttir.

ANTALYA SEPARATE AREAS FOR SPORTS ACTIVITIES

Ski Center
And 4 of the season because of its geographical location at the same time be experienced in Antalya, on the beach, while swimming, 50 km away from Antalya, it is possible to ski Saklıken'te.
Hidden Canyon Ski Resort
Mountaineering and Climbing

Extensions Mountains Taurus Mountains in the province of Antalya. 600-3086 m. Located between the heights of mountains offers the various possibilities for scientists, geologists, and geography. Tekedoruğu, Copper Mountain, an important peaks Sivrisi Tahtalidag and girls. 3086 m. The highest peak Girls with Sivrisi'dir. Climbers reached the peak covered with cedar forests Çamkuru Valley. Can be completed in one day climbing the mountain.

Mountains
Rafting
Canyonlands National Park borders Köprüçay, rafting centers in the country's most interesting. Important tourism centers in the Manavgat district of Antalya, Manavgat River flows, has parkurlara rafting.
Köprüçay

Manavgat River

Underwater Diving
Antalya coast is possible to make many point-of underwater diving.
Antalya Diving Destinations
Hunting
Abundant along the coast and highlands, partridge, pheasant, wood pigeon, quail, turtle dove, rocky plains kesimlerdi and wild pigeon, woodcock, francolin, blackbirds.
Living in lakes and ponds during the winter months a large number of wild ducks and wild geese descend the coast. Forested part of the coast, deer, fox, marten, red deer, squirrel, wild goat, the bear in the mountains, wolves are types.
Fishery

You can find every kind of fish you want to see the waters of Antalya. Akay, hunter, sea bream, common sea bream, iskarmaç, scorpion fish, isparit, mackerel, swordfish, red snapper and Mediterranean style fish such as tuna girida very tasty. The sea is located at the junction of the rivers, especially sea bass and mullet. Pike, halibut, sea bream, insects, crayfish, lobster, and also captured.

Antalya is a trout paradise. Region of rainbow trout that are abundant in teas, as well as chub, perch, carp and a variety of fish in streams and ponds is possible to see the snake.
Youth Camps
There are young people benefit from forest camps in the town of Kemer in Antalya.
Forest Camps
LOCAL DISHES ANTALYA, ANTALYA gone WHAT TO EAT?

Living in rural areas, livestock and wheat-derived foods theYörüks determines the basis of diet. Even along the coast, but moves into the interior of wheat and production of fresh vegetables, dried vegetables, weight gain.

The main places of the modern diet that protects the local cuisine include: Kölle (wheat, beans, chickpeas and beans boiled), hair sautéed, tomato civesi, grant, arapasi, tandoori kebab, eggplant desserts Christ, include bergamot and bitter orange marmalade.
ANTALYA AND HOW TO GET WHAT?

With all regions of Turkey in Antalya highway road connectivity. Largest urban centers such as Istanbul and Ankara by road from the most appropriate way for the arrival area, Afyon - Burdur - Antalya way.

Bus Station Tel: (+90-242) 331 12 50
There is no train station in Antalya Railway. The nearest train station in Burdur.
Antalya Airport provides airline service.
DHMI Antalya Airport Domestic Terminal Tel: +90- (242) 330 30 30
Bayindir Antalya International Terminal Tel: +90- (242) 330 36 00
Turkey's major sea port Sea port of Antalya.
Port Authority Tel +90-242) 259 12 12
Let ANTALYA gone WHAT?

Meet the needs of all types of domestic and foreign tourists in Antalya, there are sales outlets. Antalya is famous for just about every kind of fruit and vegetables, jams made. Antalya is unique to citrus, bergamot, eggplant, watermelon jams are the most important. In addition, the Ministry of Culture and Tourism can be found in retail shops and gift items particular to Turkey Kaleiçi shops. Stained with the dyes of the region "Döşemealtı carpets" are also very famous.

WHAT TO ANTALYA gone? Do not Leave Without!
Visiting the ancient cities of Antalya and scattered in every corner,
Museum of Antalya without seeing
Saklıkent going,

Without seeing the Old City and Old Houses of Antalya,

Snowdrop flower district Akseki taking pictures,
Döşemaltı without carpet,
Without tasting the local jams,

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 3 ziyaretçikişi burdaydı!