Blog Sitem
  A Harfi ile Baslayan ilaclar
 
A Harfi İle Başlayan İlaçlar
 
A
Abelcet IV Flakon
Amfoterisin B(lipid formülasyon)
Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 flakon.
Endikasyon(kullanım alanı): Konvansiyonel amfoterisin B terapisine intoleransıolan veya dirençli hastalarda invaziv fungal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Doz: Yetişkin ve çocuklar için, tek enfüzyonolarak önerilen günlük doz 5 mg/kg’dir
Dikkat:Hekimin görüşüne göre, hipersensitivite riskiylekarşılaştırıldığında amfoterisin B ile sağlanacak yararlar dahaağır basmadıkça, aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.Amfoterisin B ile anafilaksi rapor edilmiştir.Amfoterisin B’nin ilk dozu, tıbbi eğitimli personelce, kapalı klinikgözlem altında uygulanmalıdır. Gebelik sırasında, sadece ilacın anne için önemigöz önünde bulundurulduktan sonra kullanılmalıdır. Amfoterisin B’nin insan sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir. Anne sütü emen bebeklerde ciddiadvers reaksiyonlara yol açabileceğinden, anne için kullanılıpkullanılmayacağı kararına varılmalıdır.
Yan etkileri:Kırıklık, kilo kaybı, işitme kaybı,enjeksiyon yerinde enflamasyonu içeren reaksiyon; bronkospazm,nefes alma güçlüğü, astım, anafilaksi ve diğer allerjik reaksiyonlar;kalp yetmezliği, akciğer ödemi, şok, miyokardiyal enfarktüs, hemoptiz,hızlı solunum, trombofilebit, akciğer embolisi, miyokard hastalığı,plevral efüzyon, ventriküler fibrilasyon içeren aritmiler; makülopapülerkızartı, pruritus, eksfoliyatif dermatit, eritema multiform; akutkaraciğer yetmezliği, hepatit, sarılık, melena, anoreksi, dispepsi,kramp, epigastrik ağrı, ven tıkayıcı karaciğer hastalığı, diyare,karaciğer büyümesi, safra kanalı veya kanalları iltihabı, kolesistit;koagülasyon defektleri, lökositoz, eozinofili içeren kan diskrazisi;kemik, kas ve eklem ağrısını içeren miyasteni; konvülziyonlar, kulakçınlaması, görme bozukluğu, işitme kaybı, periferal nöropati, geçicivertigo, çift görme, ensefalopati, serebral vasküler aksidan,ekstrapiramidal sendrom ve diğer nörolojik semptomlar; oligüri,böbrek fonksiyonlarında azalma, anüri, böbrek tübüler asidozu, impotens,dizüri görülebilir.
Accolate Film Tablet
ZafirlukastAmbalaj:20 mgx56 tablet
Edikasyon(kullanım alanı): b-agonisti tedavisiyle yeterincekontrol altına alınamayan astım hastalarında, zafirlukast ilk basamaksürek tedavisi ilacı olarak endikedir. Zafirlukast, semptomatikhastalarda semptomları düzeltir (gündüzleri ve geceleri görülenastım semptomlarını azaltır), akciğer fonksiyonunu düzeltir, b-agonistlerine duyulan gereksinimiazaltır ve alevlenme dönemlerinin azalmasını sağlar
Doz:Astım ataklarının önlenmesinde sürekli olarakkullanılmalıdır. Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara önerilendoz, günde 2 kez 20 mg’dir. Bu dozun üzerine çıkılmamalıdır. Yemeklerlebirlikte alınmamalıdır.
Dikkat: Zafirlukast, istenen yararınsağlanabilmesi için, semptomların bulunmadığı dönemlerde bile düzenliolarak alınmalıdır. Akut astım ataklarındaki bronkospazmın çözülmesinisağlamak amacıyla kullanılmaz. Gebelik sırasında tedaviye devamedilmesinden kaynaklanabilecek riskler, elde edilecek yararlar karşısındatartılmalı, gebelik sırasında yalnız açıkça gereksinim duyulduğundakullanılmalıdır. Anne sütüne geçtiğinden, emziren annelere verilmemelidir.
Yan etkileri: Baş ağrısı veya gastrointestinalbozukluklar (bulantı, kusma ve karın ağrısı) görülebilir.
Accuzide Film Tablet
Kinapril 20 mg,hidroklorotiyazit 12.5 mgAmbalaj: 30 film tablet.
Endikasyon(kullanımalanı): Kombinasyon preparatının kullanımının gerekli olduğuesansiyel hipertansiyonda endikedir. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan monoterapininyetersiz olduğu durumlarda kombinasyon tedavisi uygulanmalıdır.
Doz: Hipertansiyon tedavisine etkin antihipertansif ilaçlarkullanarak düşük doz monoterapi ile başlanmalıdır. Monoterapinin etkiliolmadığı durumlarda Accuzide endikedir. Günlük dozu sabahları bir tablet Accuzide veya Accuzide Fort‘tur. Accuzide ilekontrol altına alınamayan hastalarda Accuzide dozu yükseltilmemelidir. Gereken durumlarda tedaviye ayrıayrı ilaçlarla devam edilmelidir. Günlük doz 20 mg kinapril+25 mghidroklorotiyazidi aşmamalıdır
Dikkat:Accuzide, aşağıdabelirtilen durumlarda risk ve yararlar iyice değerlendirildikten sonra ve bazıklinik ve laboratuvar-kimyasal parametreler yakından izlenerekkullanılabilir: Klinik açıdan önemli proteinüri (günde 1 gramdan fazla);immün yetmezlik ya da kollajen doku hastalığı (Lupus erythematozus,skleroderma gibi); bağışıklık sistemini zayıflatan sistemik ilaçların(kortikosteroidler, sitostatikler, antimetabolitler gibi), allopurinol, prokainamidve lityum kullanımı; gut, hipovolemi, serebral skleroz, koroner skleroz,diabetes mellitus, karaciğer yetmezliği. Kişilerin reaksiyonlarının aynıolmamasına bağlı olarak, araç kullanma becerisi azalabilir. Emziren annelerdetedavi zorunluysa emzirmeye son verilmelidir.
Yan etkileri: Bulanık görme, halsizlik ve baş dönmesi hissi ile nadirenbilinç kaybına kadar varabilen (senkop gibi) belirtilerle birlikte, seyrekolarak kan basıncında aşırı düşme (hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon)meydana gelebilir.
ACE Plus Selenyum Fort Yumuşak Kapsül
Naturel b-Karoten(Provitamin A) 20 mg (26.000 IU), C vitamini (askorbik asit) 200 mg, E vitamini(d-a-tokoferol)200 mg (200 IU), selenyum maya (Selenhefe) 50 mg (50 mg selenyum)Ambalaj: 30 ve 100 kapsül.
Endikasyon(kullanım alanı): Bileşimdeki vitaminlerin eksikliklerinde tamamlayıcıolarak kullanılır. Büyüme ve gelişmenin sağlanması, gebelik, emzirme, menopoz,yaşlanma, hava kirliliği gibi durumlarda ACE Plus Selenyum ihtiyacıartar.
Doz: Takviye olarak günde 1-2 kapsül, tedavi amacıyla günde2-3 kapsül önerilir
Dikkat: Oral kontraseptif kullananlar ve oral antikoagülankullananlarda ACE Plus Selenyum verilmesi risklidir.
Yan etkileri: Önerilen dozlarda belli bir yan etkisi yoktur. Yüksekdozlarda diyare ve karın ağrısı görülebilir.
Acerilin Tablet
LisinoprilAmbalaj: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx20 tablet :: 20 mgx20 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı): ACE inhibitörü olarak esansiyel ve renovasküler hipertansiyondaendikedir. Tek başına veya diğer antihipertansiflerle beraberkullanılabilir. Ayrıca dijital ve/veya diüretiklerle kontrolaltına alınamamış konjestif kalp yetmezliği tedavisinde de endikedir.
Doz: Hipertansiyonda başlangıç dozu günde 1 kez 10 mg, sürekdozu ise günde 1 kez 20-40 mg’dir. Konjestif kalp yetmezliğinde başlangıçdozu günde 2.5-5 mg, sürek dozu günde 10-40 mg’dir. Akut miyokard enfarktüsüiçin beta bloker tedavisi veya standart trombolitik, Aspirin’e ilave olarakkullanılır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda, ilk 5 mg’lik doz semptomunbaşlamasından 24 saat içinde verilmelidir. Eğer tolere edilebilirse, tekrar 5mg 24 saat sonra verilir, daha sonra günde bir kez 10 mg’ye artırılır.Tedavisüresi minimum 6 hafta olmalıdır. Tabletler yemeklerle birlikte, yemeklerdenönce ya da sonra alınabilir.
Dikkat: Renal yetmezliği olsun veya olmasın konjestifkalp yetmezliği hastalarında, semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.Lisinopril de dahil ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalardanadiren yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenksteanjiyonörotik ödem bildirilmiştir. Bu durumda lisinopril hemenkesilmelidir. Larengeal ödem ile seyreden anjiyonörotik ödem fatalolabilir. Zorunlu olmadıkça lisinoprilin gebelikte kullanılmasıönerilmez. İnsansütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren anneye ancak gerekligörüldüğünde dikkatle verilmelidir.
Yan etkileri: En sık görülen yan etkiler uykuhali, baş ağrısı ve diyare, yorgunluk, öksürük, mide bulantısı. Dahaaz sıklıkla ortostatik etkiler, lekeler ve asteni görülebilir.
Acetylcystein 600 Trom EfervesanTablet
Asetil sisteinambalaj: 600 mgx10 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı): Yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, ekspektorasyonunkolaylaştırılması gereken durumlarda, bronkopulmoner hastalıklarda,bronşik sekresyon bozukluklarının tedavisinde endikedir. Asetil sisteinin asetaminofen(parasetamol) zehirlenmelerinde karaciğer harabiyetini azaltıcıetkisi de vardır.
Doz: Erişkinler ve gençlerde (14 yaşından yukarı),günde 2 kez ½ tablet (300 mg); 6-14 yaş grubunda, günde 1 kez ½ tablet geneldeakşamları verilmelidir. Gerekli görüldüğünde söz konusu dozlaraşılabilir. Efervesan tabletler, yemeklerden sonra suda çözündürülerekalınmalıdır.
Dikkat: Gastroduodenal ülser durumlarında,ayrıca asetil sisteinin verilmesinden sonra bronşiyal sekresyondabelirgin bir artış olabilir. Asetil sisteinin anne sütüne ve fetüsegeçmesiyle ilgili yeterli veri olmadığından, gebelerde ve emzirenlerdezorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır.
Yan etkileri: Kusma ve bulantı tipinde gastrointestinalbozukluklar, stomatit ve rinore (burun akıntısı), ürtiker, baş ağrısı,kulak çınlaması, nadiren alerjik deri reaksiyonları oluşturabilir.Özellikle astmatik hastalarda bronkospazm yapabilir.
Acnelyse Krem
Retinoik asit ‰1 Ambalaj: 20 g’lik tüp.
Endikasyon(kullanım alanı): Komedon, papül ve püstüllerlebirlikte görülen akne vulgariste endikedir.
Doz: Parmak ucuyla alınan bir miktar krem günde bir kereve tercihen geceleri tedavisi gereken bölgeye sürülür. Tedaviyeortalama 6 hafta devam edilmelidir
Dikkat: Duyarlık ve kimyasal irritasyonoluşursa tedavi kesilmelidir. Tedavi sırasında hastanın güneşışığı görmesi en aza indirilmelidir. Güneş yanığı olan hastalar tamameniyileşinceye kadar retinoik asit kullanılmamalıdır. Gözlere, mukozmembranlara, burun kenarlarına ve ağza değdirilmemelidir. Ekzematözderi bölgelerinde irritasyona neden olduğu bildirildiğinden buhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ve süt verenlerdekesin gerekli olduğunda dikkatle verilmelidir.
Yan etkileri: Duyarlı kişilerde ciltte kızarıklık,ödem, vezikül veya kabuklaşma oluşturabilir. Nadiren hipo veya hiperpigmentasyonaneden olabilir. Bu yan etkiler ilacın kesilmesiyle ortadan kaybolur.
Actidem Şurup
GSKTriprolidin HCl1.25 mg, psödoefedrin HCI 30 mg, dekstrometorfan HBr 10 mg/5 mLAmbalaj: 150 mL’lik şişe.
Endikasyon(kullanım alanı): Allerjik nezle, vazomotor nezle, öksürük gibi rahatsızlıklardasemptomatik rahatlama sağlar.
Doz: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda3x2 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda 3×1 ölçek; 2-5 yaş arası çocuklarda3x½ ölçek ve 6 ay-2 yaş arası çocuklarda 3x¼ ölçektir.
Dikkat: Bu kombinasyon uyku haline veodituvar testlerinde performans bozukluklarına neden olabilir. Aynı zamanda alkol ve SSS üzerindeetkili olan benzer sedatifler kullanılmamalıdır. Hipertansiyon,kalp hastalığı, diyabet, hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç,prostat büyümesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Ciddirenal ve/veya hepatik bozukluk bulunması halinde dikkatli olunmalıdır.Gebelikte, ilacın sağlayacağı yarar ile fetüs üzerine olası tehlikelietkileri değerlendirilip karar verilmelidir. Erken gebelik döneminde ve emzirenannelerde kullanılmamalıdır.
Yan etkileri: Santral sinir sistemi depresyonuve uyarımı görülebilir. En sık bildirilen yan etkisi uyku halidir.Tahrişli ve tahrişsiz deri döküntüleri, taşikardi, ağız, burun veboğazda kuruma bazı raporlarda belirtilmiştir. Psödoefedrin alan erkeklerde ürinerretansiyon da bildirilmiştir. Dekstrometorfana atfedilen yan etkileryaygın değildir; bazan mide bulantısı, kusma veya gastrointestinalbozukluklar olabilir.
Actifed Şurup
Psödoefedrin HCI 30mg, triprolidin HCI 1.25 mg/5 mL Ambalaj: 150 mL
Endikasyon(kullanım alanı): Alerjik nezle, vazomotor nezle, soğuk algınlığıve gripal hastalıklarda semptomatik etkinlik sağlar.
Doz:Actifed Şurup: 12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinleregünde 3-4 kez 2 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklara günde 3 kez 1 ölçek;2-5 yaş arası çocuklara günde 3 kez yarım ölçek ve 6 ay-2 yaş arası çocuklaragünde 3 kez çeyrek ölçek şurup verilir. Actifed Tablet: 12 yaşın üstündeki çocuklarave erişkinlere günde 3-4 kez 1 tablet; 6-12 yaş arası çocuklara günde3 kez yarım tablet verilir
Dikkat: Bu kombinasyon hastalarda uyuşukluğa neden olabilirve odituvar testlerde performansı düşürebilir. Şiddetli renalve/veya hepatik fonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatliolunmalıdır. Gebe kadınlarda ilacın sağlayacağı yarar ile gelişmekteolan fetüse olabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıylakullanımına karar verilmelidir. Psödoefedrin ve triprolidin annesütüne az miktarda geçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etkiderecesi bilinmemektedir.
Yan etkileri: SSS depresyonu veya uyarısı görülebilir. En sık bildirilen yan etki uyuklamahalidir. Uyku bozuklukları ve nadiren halusinasyon kaydedilmiştir.İrritasyonlu veya irritasyonsuz deri döküntüleri, taşikardi,ağız, boğaz ve burun kuruması da zaman zaman görülmektedir.
Actifed Tablet
Psödoefedrin HCI 60mg, triprolidin HCI 2.5 mgAmbalaj: 30 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı): Alerjik nezle, vazomotor nezle, soğuk algınlığıve gripal hastalıklarda semptomatik etkinlik sağlar.
Doz:Actifed Şurup: 12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinleregünde 3-4 kez 2 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklara günde 3 kez 1 ölçek;2-5 yaş arası çocuklara günde 3 kez yarım ölçek ve 6 ay-2 yaş arası çocuklaragünde 3 kez çeyrek ölçek şurup verilir. Actifed Tablet: 12 yaşın üstündeki çocuklarave erişkinlere günde 3-4 kez 1 tablet; 6-12 yaş arası çocuklara günde3 kez yarım tablet verilir
Dikkat: Bu kombinasyon hastalarda uyuşukluğa neden olabilirve odituvar testlerde performansı düşürebilir. Şiddetli renalve/veya hepatik fonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatliolunmalıdır. Gebe kadınlarda ilacın sağlayacağı yarar ile gelişmekteolan fetüse olabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıylakullanımına karar verilmelidir. Psödoefedrin ve triprolidin annesütüne az miktarda geçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etkiderecesi bilinmemektedir.
Yan etkileri: SSS depresyonu veya uyarısı görülebilir. En sık bildirilen yan etki uyuklamahalidir. Uyku bozuklukları ve nadiren halusinasyon kaydedilmiştir.İrritasyonlu veya irritasyonsuz deri döküntüleri, taşikardi,ağız, boğaz ve burun kuruması da zaman zaman görülmektedir.
Actilyse Flakon
Rekombinant insan dokutipi plazminojen aktivatörü (rtPA)Ambalaj: 50 mgx2 flakon ve 50 mL’lik 2 çözücü, transfer kanülüve enfüzyon seti içeren ambalaj.
Endikasyon(kullanım alanı): Akut trombotik koroner arter tıkanmalarının fibrinolitik tedavisinde endikedir.
Doz: Toplam 100 mg’lik doz 3 saat içinde damardan enfüzyonlauygulanır. İlk 10 mg 1-2 dakika içinde doğrudan IV yolla uygulandıktansonra 50 mg’lik bölüm 60 dakikada ve son 40 mg’lik doz ise 120 dakikadaenfüzyon şeklinde damardan verilir. Maksimum günlük doz 100 mg’dir.
Dikkat: Hemorajik diyatez, halen belirgindurumda olan ya da yakında meydana gelmiş ağır iç kanamalar, beyinkanaması ya da sor 2 ay içinde geçirilmiş beyin ya da omurilik ameliyatları,son 10 gün içinde geçirilmiş büyük travma ya da ameliyatlar, ağır vekontrol altında bulunmayan hipertansiyon, bakteriyel endokardit,akut pankreatit durumlarında kullanılmamalıdır.Ağır karaciğer işlev bozukluğugösteren hastalarda kanın pıhtılaşma değerleri kontrol edilmeli,bu değerlerde belirgin bir azalmanın bulunduğu durumlarda uygulanmamalıdır.Gebelikve emzirme döneminde kullanımıyla ilgili deneyim yoktur.
Yan etkileri: Fibrinolitik özelliklerindenötürü, genellikle enjeksiyon bölgesinde sınırlı kalan kanamalargörülebilir. Böyle durumlarda tedaviyi durdurmak gerekmez.
Actinoma JelDiklofenak sodyumAmbalaj: 30mg/gx30 gramlık alüminyum tüp.
Endikasyon(kullanım alanı): Aktinik keratoz tedavisindekullanılır.
Doz: Günde 2 kez deriye lokal olarak ovmak suretiyleuygulanır. Doz miktarı lezyonun genişliğine uygun olmalıdır. Normalde her 5x5cm ölçülerinde bir lezyon için 0.5 g jel kullanılır. Tedavi süresi 60 gün ile90 gün arasındadır.
Dikkat: Diklofenak sodyuma karşı aşırıduyarlığı bilinen kişilerce kullanılmamalıdır. Asetil salisilik asit veyaprostaglandin sentezini inhibe edici ilaçların kullanımı sonucu görülebilecek;astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişen hastalardakullanılmamalıdır.Aktinik keratoz tedavisi süresincegüneşten korunulmalıdır. Açık yaralarda, enfeksiyonlarda veya döküntülü dermatitlerdekullanılmamalıdır. Göz ile temas ettirilmemelidir. Gebelik veya emzirmedönemlerinde kullanılmamalıdır.
Yan etkileri: Bazan alerjik veya alerjik olmayankontak dermatit (kaşıntı, ciltte kızarıklık, ödem, vezikül, papül, bül veyaderinin pullanması gibi semptomlar) ortaya çıkabilir.
Actonel Film Tablet
Risedronat sodyumAmbalaj: 5 mgx28 tablet : 35 mgx4 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı): Actonel 5 mg ve35 mg film tablet, menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda osteoporoz tedavisi veönlenmesinde endikedir. Ayrıca Actonel 5 mg film tablet, uzun süreli (3 aydan fazla), günde 7.5mg veya daha fazla dozda prednizon veya eşdeğerde sistemik kortikosteroidtedavisi gören erkeklerde ve kadınlarda kemik kütlesinin korunması ve arttırılmasıiçin kullanılır.
Doz: Erişkinler için önerilen doz, günde bir kez alınan 5 mgfilm tablet ya da haftada bir kez alınan 35 mg film tablettir. Actonel 35 mgfilm tablet her hafta aynı günde alınmalıdır. Yiyecekler, Actonel’inemilimini bozar, bu nedenle, hastaların Actonel’i günün ilk yemeğinden ya da ilk içeceğinden (su dışında)en az 30 dakika önce ya da günün herhangi bir saatinde alınan yiyecek ya daiçeceklerden en az 2 saat ara ile veya yatmadan en az 30 dakika önce almalarıgerekmektedir. Tablet bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemeli veya emilmemelidir. Actonel, mideyegeçmenin kolaylaştırılması için dik durulurken bir bardak suyla alınmalıdır. Actonel tablet alındıktansonraki 30 dakika boyunca hastanın uzanmaması gerekmektedir.
Dikkat:Etkin maddeye karşı aşırı duyarlılık, hipokalsemi, ciddiböbrek yetmezliği.Actonel tedavisine başlanmadan önce, hipokalsemi ve diğer kemikve mineral metabolizması bozuklukları tedavi edilmelidir. Polivalan katyon(kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum gibi) içeren ilaçlar, yiyecek veiçecekler (su haricinde) Actonel’in emilimini etkileyebileceğinden beraber alınmamalıdır.Geçmişinde darlık veya akalazya gibi özofagus geçiş veya boşaltımını engelleyenözofagus hastalıkları olanlar veya tablet alımından sonraki en az 30 dakikaboyunca dik durmaları mümkün olmayan hastalarda, risedronat dikkatlekullanılmalıdır. Actonel gebelikte ancak potansiyel yararları beklenen potansiyelzararlarından üstün olduğunda kullanılmalıdır.
Yan etkileri: Klinik çalışmalarda görülen yan etkilerin çoğunun şiddetihafif-orta düzeydedir ve bu yan etkiler nedeniyle tedavinin yarıda bırakılmasıgerekmemiştir. Bildirilen yan etkiler: Ağrı, hipertansiyon, bulantı, diyare, artralji,myalji, bursit, kemikte ağrı, depresyon, sersemlik, anksiyete, farenjit, rinit,döküntü, kaşıntı, üriner sistem enfeksiyonu.
Acuitel FilmTablet
KinaprilAmbalaj: 5 mgx20 tablet : 20 mgx20 tablet : 40 mgx28tablet.
Endikasyon(kullanım alanı): ACE inhibitörüdür. Hipertansiyonun bütün aşamalarındasistolik ve diastolik kan basınçlarının düşmesini sağlar.
Doz: Kinapril tabletleri, yemeklerden önce veya yemek sırasındaalınabilir. Besinlerinkinaprilin emilimi üzerinde bir etkisi yoktur. Hipertansiyon: Esansiyel hipertansiyonda, normaletkili doz günde bir kerede 20 mg’dir. Doz, tedaviye alınan yanıta göreayarlanmalı, doz artırımları arasında 3-4 haftalık aralıklar olmalı, günlük doz40 mg’yi geçmemeli ve tercihen günde iki dozda uygulanmalıdır. Diüretiklerle birliktekullanım: Kinaprilile birlikte diüretik kullanan hastalarda, hipotansiyon riskini kontrol etmekamacıyla, kinaprilin başlangıç dozu 5 mg olmalıdır. Daha sonra en uygun yanıtıelde etmek için doz ayarlaması yapılabilir. Konjestif kalp yetmezliği: Önerilen başlangıç dozu, günde ikikez 5 mg’dir. Doz, ikiye bölünmüş olarak günde 40 mg’ye kadar yükseltilebilirve dijital ve/veya diüretik ile kombine edilebilir.
Dikkat: Kinaprile karşı bilinen allerjisi olanlardakullanılmamalıdır. Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde kullanılmamalıdır.Emziren annelerde kullanılmamalıdır.Böbrek yetmezliği olgularında doz azaltılmalıdır.Dönüştürücü enzim inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda,nadiren de olsa yüz, ekstremite, dudak, dil, glottis veya larenksteanjiyonörotik ödem oluştuğu bildirilmiştir. Bu durumlarda kinaprilhemen kesilmeli ve hasta, ödem tamamen kayboluncaya kadar izlenmelidir.
Yan etkileri: En sık raslanan yan etkiler sersemleme ve baş ağrısıdır.Daha ender olarak, öksürük, yorgunluk, bulantı, dispepsi, göğüs ağrısıve diyare görülür.
Acular Göz Damlası
Ketorolak trometaminAmbalaj: %0.5×5 mL’lik damlatıcılı plastik şişe.
Endikasyon(kullanım alanı): Saman nezlesi olan hastalardaki allerjik konjunktivitinsemptomatik tedavisinde ve göz ameliyatlarının ardından oluşanenflamasyon ve ilgili semptomların tedavisinde endikedir. Ayrıca,katarakt ameliyatlarının ardından, kronik sistoid maküler ödemlihastalardaki görüş yeteneğini artırdığı da ortaya konmuştur.
Doz: Allerjik konjunktivitte günde 4 kez 1’er damla.Bir haftadan fazla terapilerdeki yararlığı saptanmamıştır. Postoperatifenflamasyonda, ameliyattan 24 saat önce başlanıp, 3-4 hafta sürdürülmeküzere, günde 3 kez 1’er damla. Kronik sistoid maküler ödemde, 2-3 ay, günde 4 kez1’er damla. Preparat koruyucu olarak benzalkonyum klorür içerir ve yumuşak(hidrofilik) kontakt lens takmaya devam eden hastalarda kullanılmamalıdır.
Dikkat: Ketrorolak trometamine karşı duyarlığı olanlardave asetilsalisilik aside veya diğer NSAİ ilaçlara daha önceden duyarlığıbulunanlarda kontrendikedir.Kanamaya yatkınlığı olduğu bilinenlerde veya kanamazamanını uzatabilen diğer ilaçları kullanan kişilerde dikkatlekullanılmalıdır. Çocuklarda ve gebelerde güvenli kullanımı saptanmamıştır.Emziren annelerde kullanımı önerilmez.En sık raslanan advers etkileridamlatma sırasında görülen geçici yanma ve batma ve oküler irritasyonabağlı diğer minör semptomlardır.
Yan etkileri:Görmede bulanma ve/veya azalma raporedilmiştir.
Acyl Tablet
AsiklovirAmbalaj: 200 mgx25 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı): Bağışıklık sorunu olan veya olmayan kişilerdeilk ve tekrarlayan HerpesGenitalis enfeksiyonların tedavive profilaksisi; bağışıklık sorunu olan kişilerde Herpes simplex(mukokutanöz) enfeksiyonların tedavi ve profilaksisi; bağışıklıksorunu olan ya da enfeksiyon ve komplikasyonları açısından risk altındabulunan çocukların Varicella zoster enfeksiyonu tedavisinde endikedir.
Doz:Acyl Krem: 3 saat ara ile günde 6 kez uygulanır. Tedavi süresi genellikle 7 gündür.Bazı hallerde kabarcıkların kabuklaşmasına ve iyileşmesine kadartedaviye devam etmek gerekebilir. Yine de ilaç 10 günden fazla kullanılmamalıdır. Acyl Tablet: Günlük doz erişkinlerde 4-5×1 tabletve iki yaşın altındaki çocuklarda 2×1 tablettir. İki yaşın üstündekiçocuklarda erişkin dozu kullanılır. Tedavi süresi 5 gündür.
Dikkat: Asiklovire karşı aşırı duyarlı olduğubilinenlerde kontrendikedir.Gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyenolası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.Anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri: Deri döküntüleri, bulantı, kusma, ishal, karınağrısı, baş dönmesi, konfüzyon, halusinasyonlar, somnolans, başağrısı ve halsizlik görülebilir.
Adafen Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 30 mgAmbalaj: 30 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı): Ağrı kesici olarak baş ağrılarında, iskelet kasıağrılarında, romatizma ve artrit durumlarında, diş ağrılarında,soğuk algınlığı veya diğer bakteriyel ve viral enfeksiyonlardakullanılır. Ayrıca, asetilsalisilik asit alerjisi veya kontrendikasyonundahemostatik rahatsızlıkları (antikoagülan ve ürikozürik tedavidahil olmak üzere), üst gastrointestinal kanal rahatsızlıkları(ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerde de analjezik/antipiretikolarak kullanılır.
Doz: Günlük doz erişkinlerde 3-4 kez 1-2 tablettir. Günde8 tabletten fazla alınmamalıdır. 6-12 yaş arası çocuklara yarım tabletverilir ve gerekirse 6 saatte bir tekrarlanır.
Dikkat: Parasetamol ve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde,ağır karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan etkileri: Çok seyrek olarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni,pansitopeni, trombositopeni görülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları,deri erüpsiyonu, hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma,karın ağrısı seyrek de olsa bildirilmiştir.
ALFOXİL Tablet
ALFOXİL  Süspansiyon
ALFOXİL  Flakon
Endikasyon(kullanım alanı):Antibakteriyel etkilidir.Duyarlı mikroorganizmaların neden farenjit,larenjit,anjin,orta kulak iltihabı,sinüzit,akut ve kronik bronşit, pnömoni,sistit,üretrit,piyelonefrit.adnexit,perperal enfeksiyonlar,septik abortus, gonore,prostatit,slülit,apse,erizipel,impetigo ve akne tedavisinde kullanılır.
Doz:
Flakon:günlük doz 2-4 gr İ.M ve İ.V Uygulanır.
Tablet ve süspansiyon:Günlük doz erişkinlerde 3×250-1000 mg,çocuklarda 20-40 mg /kg 3 eşit dozda verilir.
Dikkat:
Penisilin allerjisi olanlarda kullanılmaz,gebelerde kullanılmaması önerirlir,uzun süreli kullanımda böbrek,karaciğer ve kan değerleri periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Mikotik ve bakteriyel süperenfeksiyon hastalığı hatırlanmalıdır,böbrek yetmezliğinde düşük dozda kullanılmalıdır.
Yan etkileri:Allerjik reaksiyonlar,bulantı,kusma,ishal,ürtiker,anemi,başağrısı ve trobositopeni.
ALGİFEN Draje
İbuprofen 200 mg  20 Drajelik paket
Endikasyon(kullanım alanı):Aneljezik,antipiretik ve antienflamatuar etkilidir.Soğuk algınlığına bağlı ağrı ve sızıların giderilmesi ve ateşin düşürülmesi,baş ağrısı,diş ağrısı,kas ve eklem ağrıları,epiziyotomi ağrıları,adet ağrıları,kramp,postoperatif ağrılar,romatoid artrit ve osteoartrit gibi hafif ve orat dereceli ağrıların giderilmesinde kullanılır.
Doz:
Günlük doz 4-6×1-2. Maximum günlük doz 2400 mg’dır. Kural olarak etkili olabilecek en düşük doz kullanılmalıdır. Preparat yemeklerle birlikte kullanılmalıdır.
Dikkat:
Bu ilaca karşı aşırı duyarlılığı olan ve aspirinle diğer nonspesifik antienflamatuarlara reaksiyon gösterenler kullanmamalıdır. Gebelerde ve süt veren annelerde kullanılmaması önerilir.kumarin tipi antikuagulanlarla birlikte kullanılmamalıdır.Tedavi sırasında görme bozukluğu,bulanık görme,renkleri karıştırma görüldüğünde tedavi kesilmelidir.Hipertansiyon,kanamaya meyil,böbrek ve karaciğer yetmezliği ve peptik ülserde dikkatli kullanılmalıdır.
Yan Etkileri:Sindirim sistemi kanaması,peptik ülser,baş dönmesi,sinirlilik,deri döküntüsü,kaşıntı,görme bozukluğu ve uykusuzluk gibi yan etkileri görülebilir.
Alin Tablet
Fenolftalein
Ambalaj: 50 mgx20 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı):Laksatifolarak akut ve kronik fonksiyonel kabızlığın kısa süreli tedavisindekullanılır.
Yan etkileri:Fenolftaleinekarşı duyarlığı olanlar ile apandisit veya apandisit belirtileri,teşhis edilmemiş rektal kanama, bağırsak tıkanması, dışkı sertleşmesi,kolestomi ve ileostomi hallerinde kullanılmamalıdır.Genel olarak laksatifler kesinendikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır. Genel olarak laksatiflerönemli bir endikasyon olmadıkça 8-10 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır. Fenolftalein feçes veya idrar alkaliyse kırmızıveya pembe renge boyar.
Dikkat:Alerjik deridöküntüleri, özellikle fiks eritem görülebilir. Stevens-Johnsonsendromu ve trombositopenik purpura yaptığı bildirilmiştir. Epitelhücrelerinde zedelenmeye neden olabilir. Sıvı ve elektrolit eksikliğineyol açabilir. Karın ağrısı, diyare, bulantı, kusma, hafif kramplargörülebilir.
Doz Önerisi: Fenolftaleinin olağan dozu büyüklerde günde 1-4tablettir. Yatarkenbir kerede 3 tabletten fazla alınmamalıdır. 6 yaşından büyük çocuklarda olağandoz ½-1 tablettir. İlaç yemeklerden 2 saat önce veya sonra ½ bardak su ilealınmalıdır
Alkagin Jel
Su, propilen glikol, gliserin,arginin,sorbitol, pantenol, sodyum hyaluronat, mentha piperita, hidrolizeglikozaminoglikanlar, aloe barbadensis, kalendula officinalis çiçek ekstresi,malva silvestris çiçek ekstresi, tilia kordata çiçek ekstresi, karbomer, PEG 40hidrojenize kastor yağı, klorheksidin diglukonat, plisorbat 20, metilparaben,disodyum EDTA, tetrasodyum 
EDTA.
Ambalaj: 30 mL’lik tüp.
Endikasyon(kullanım alanı): Dış genital organlarda görülen tahrişlerde vekaşıntılarda kullanılır.Bileşimdeki sodyum hyaluronat, pantenol ve bitkiselekstreler ürüne yumuşatıcı,iyileştirici ve ferahlatıcı bir özellik katarlar.Bu sayede dış genital organlarda görülen kuruluklar, tahrişler ve kızarıklarnormalleşir. Alkagin Jel uzun süre kullanılabilir.
Dikkat: Haricen kullanılır. Gözle temasettirilmemelidir, temas halinde suyla yıkanmalıdır.
Doz Önerisi: Tahrişli bölgeye 3 cm’lik jel sürülerek ovuşturulur.Günde 1-2 kez kullanılır.
Alkagin Mer Sprey
Steril izotonik denizsuyu
Ambalaj: 200 mL’lik tüp, tek kullanımlık 3 steril kanül ilebirlikte.
Endikasyon(kullanım alanı): Kadın vajina hijyeni için kullanılır.
Dikkat: Haricen kullanılır. Gözle temasettirilmemeli, temas etmesi durumunda bol suyla yıkanmalıdır. Alkagin Mer, vajinal suppozituar, ovül ve lokaluygulanan doğum kontrol ilaçlarından önce uygulanmalıdır. Kutu basınçlıolduğundan bittikten sonra delinmemeli ve ateşe atılmamalıdır.
Doz Önerisi: Kanül vajina içine dikkatlice yerleştirilir. Tüpün sübapkısmına 3 saniye boyunca bastırılır. Bu lavaj işlemi tercihen oturur ya da sırtüstü pozisyonda uygulanır. Tüpün 3 uygulamadan önce bitmesini engellemek içinpüskürtme zamanlarına uyulmalıdır. Kişisel ihtiyaca göre ayda 1-2 kezkullanılır.
Aljil Tablet
Parasetamol 300 mg,propifenazon 150 mg, kafein 50 mgAmbalaj: 20 tablet.
End.:Baş ağrısı,migren, diş ağrısı ve diş çekiminin ardından ortaya çıkan ağrılar,menstrüel rahatsızlıklar, ameliyat sonrası ve romatizmal ağrılardaağrı kesici olarak; ağrının ateşle birlikte görüldüğü olgulardaateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılır.
Yan etkileri: Pirazolan ve ilgili bileşiklere karşı alerji,fenilbutazon içeren bileşiklere karşı alerji, parasetamol, asetilsalisilikaside karşı bilinen aşırı duyarlık veya kafeine karşı bilinen alerji,kalıtsal glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, akut hepatik porfiriadurumlarında kontrendikedir. Karaciğer fonksiyon bozuklukları,böbrek fonksiyon bozuklukları, Gilbert sendromu, hematopoietikdisfonksiyon durumlarında doz azaltılmalı ve/veya dozlar arasındakisüre uzatılmalıdır. 12 yaşından küçüklere verilmemelidir.
Dikkat: Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrıkesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir. Bu ilaç, içerdiği propifenazonnedeniyle gebelere ve emziren annelere verilmemelidir.Nadiren alerjik reaksiyonlar(deri döküntüleri, ürtiker) gözlenmiştir. Az sayıda olguda pruritus,eritem, ürtiker, anjiyoödem, dispne veya astım gibi
Doz Önerisi: Günlük doz yetişkinlerde 2-3×1-2 tablet, 12-16 yaşarası çocuklarda 2-3×1 tablettir.
Alka-Seltzer Efervesan
Sodyum bikarbonat1625 mg, sitrik asit 965 mg, asetilsalisilik asit 324 mgAmbalaj: 10 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı):Mide rahatsızlığıve/veya hiperasiditenin baş ağrısıyla birlikte görüldüğü durumlarda,örneğin aşırı yeme ve içme sonrasında, hızlı ve etkili bir tedavi sağlar.Ayrıca migren, adet sancıları, soğuk algınlığı ve griple birlikteolan ağrı ve rahatsızlıklar ile diğer ağrıların giderilmesinde kullanılır.
Yan etkileri:Salisilatlarve diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı duyarlık durumlarında,kanama eğiliminin arttığı kanama bozukluklarında, bronşiyal astmada,gebeliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır.
Dikkat: Emziren anneler yüksek dozdaalmamalıdır. Konjestif kalp yetmezliği ve renal yetmezlik gibi sodyumkısıtlı diyet uygulaması gerektiren hastalıklarda bileşiminiçerdiği sodyum miktarı dikkate alınmalıdır. Asetilsalisilikasit, kortikosteroidler veya alkolle birlikte alındığında gastrointestinalkanama riskini artırabilir. Çocuklarda ve gençlerde yüksek ateşte,dikkatli kullanılmalıdır.Aşırı duyarlığabağlı reaksiyonlar (deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve kanamazamanı uzaması gibi yan etkiler nadiren görülebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 12 yaşından büyükçocuklarda, bir kerede 2 tablet bir bardak suda eritelerek alınır.Gerektiğinde doz, günde 8 tabletten fazla olmamak kaydıyla, 4 saattebir tekrarlanır (bu dozda 3 günden fazla kullanılmamalıdır). Alka-Seltzer’in etkinliği, yatarken alınandozun sabahleyin tekrarlanmasıyla artar. Her tablet 567 mg sodyumiçerir; sodyum kısıtlı diyet uygulanan hastalarda bu özellik dikkatealınmalıdır.
Alkeran Tablet
Melfalan BPAmbalaj: 2 mgx25 tablet : 5 mgx25 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı):Multipl miyelomave ilerlemiş over adenokarsinomunun tedavisinde endikedir. Tekbaşına veya diğer ajanlarla birlikte ilerlemiş meme kanseri hastalarınınbir kısmı üzerinde belirgin terapötik etkiye sahiptir. Polisitemi veralı hastalarınbir kısmının tedavisinde etkilidir. Meme kanserinin kontrolünde,cerrahiye ek olarak kullanılır.
Yan etkileri:Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara göre yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekmektedir. Melfalana aşırı duyarlığı olanhastalarda kullanılmamalıdır.
Dikkat: Melfalan aktif bir sitotoksik ajanolup, ancak bu tür ajanların uygulanmasında deneyimli hekimlerin gözetimindekullanılabilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozazaltılması kesin olarak öngörülmese de, başlangıçta dozun azaltılarakkullanılması akılcı olabilir. Gebelik sırasında özellikle ilk üçayda, melfalan kullanımından kaçınılmalıdır. Melfalan alan anneleremzirmemelidir.En sıkraslanan yan etki lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliğibaskılanmasıdır. Bulantı, kusma, ağız içi aftları, makülopapülerdöküntü, kaşıntı, pulmoner fibroz, hemolitik anemi, alerjik reaksiyonlargörülebilir.
Doz Önerisi:Multipl miyelomada: 6 haftada bir 4 gün süreyle bölünmüşdozlar halinde günde 0.15 mg/kg ve ayrıca 40 mg prednison. Over adenokarsinomunda: 4-8 haftada bir 5 gün süreylegünde 0.2 mg/kg. İlerlemiş meme karsinomunda: 6 haftada bir 5 gün süreyle günde6 mg/m2 veya 0.15 mg/kg. Polisitemia verada: başlangıçta 7-10 gün süreyle günde6-10 mg ve daha sonra günde 2-4 mg uygulanır.
Alkyloxan İnj.
Flakon SiklofosfamidAmbalaj: 500 mgx1 flakon.
Endikasyon(kullanım alanı):Hodgkinve non-Hodgkin lenfoma, Burkitt lenfoması, multipl myeloma, Ewingsarkomu, rabdomiyosarkom, retinoblastom, nöroblastom, mikozisfungoides, lösemiler ayrıca testis, meme, akciğer, endometriumve over karsinomaları, malign olmayan hastalıklardan romatoidartrit, Wegener granülomatozisi, lupus nefriti, multipl skleroz,Graves oftalmopatisi, çeşitli vaskülit sendromlarında endikedir.Ayrıca kemik iliği transplantasyonundan önce tam aplazi sağlamakamacıyla kullanılır.
Yan etkiler:Kemikiliği depresyonu olan hastalarda siklofosfamidin kullanımına devam edilmesikontrendikedir. Daha önceden siklofosfamide karşı aşırı duyarlığı olduğubilinen hastalara da uygulanmamalıdır.
Dikkat: Siklofosfamid uygulaması sırasında kan tablosudüzenli olarak kontrol edilmelidir. Özellikle yüksek dozlu tedavisırasında lökositlerin azaldıkları görülebilir. Bu gibi durumlardadoz azaltılmalı, gerekirse tedavi durdurulmalıdır. Gebe kadınlarauygulandığında, fetusa zarar verebilir. Siklofosfamid her iki cinstesteriliteye yol açabilir. Siklofosfamide bağlı sterilite bazı hastalarda irreversiblolabilir. Yüksek doz siklofosfamid uygulanan bazı seyrek olgularda, ilk dozdanbirkaç gün sonra şiddetli, bazan da fatal olabilen konjestif kalp yetmezliği gelişmiştir.Siklofosfamid anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde ilacın anne içinönemi hesaba katılarak karar verilmelidir.Lökopeni,nötropeni, trombositopeni veya anemi gelişebilir. Bulantı ve kusma, iştahsızlık,batında rahatsızlık hissi veya ağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemorajikkolit, ağızda mukoza ülserasyonu ve sarılık gelişen nadir olgular vardır.Alopesi sık görülür. Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeniden çıkar. Ancakşekli ve rengi farklı olabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir.Deride pigmentasyon ve tırnaklarda değişiklikler de görülebilir. Uzun süreyleyüksek doz siklofosfamid uygulananlarda interstisyel pulmoner fibroz geliştiğibildirilmiştir. Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Tek başına verildiği takdirde, hematolojik tablosunormal kişilerde başlangıç dozu 2-5 gün içinde verilmek üzere IV 40-50mg/kg’dir. Diğer tedavi şemalarında ise IV doz 7-10 gün boyunca günde 10-15mg/kg veya haftada iki kere 3-5 mg/kg olabilir. IV Alkyloxan içindaha birçok değişik tedavi şeması vardır. Bütün bu şemalarda doz antitümöraktivite ve/veya lökopeniye göre ayarlanmalıdır. Lökosit sayısı 2.000/mm3′edüşmesine, ciddi bir enfeksiyon riski olmadan tahammül edilebilir. Alkyloxan kombinetedavi şemalarına eklendiği taktirde, diğer ilaçlar gibi Alkyloxan’ındozunu da azaltmak gerekebilir. Alkyloxan 500 mg 25 mL solüsyon ile dilue edilir, %5 dekstroz, %5dekstroz ve %0.9 sodyum klorür, %5 dekstroz ve ringer solüsyonu, laktatlıringer solüsyonu, %0.45 sodyum klorür, 1/6 molar sodyum laktat solusyonlarıile kullanılabilir.
Allergo-Comod Göz Damlası
Kromolin sodyum %2Ambalaj: 10 mL’lik damlalıklı şişe.
Endikasyon(kukllanım alanı):Akut vekronik alerjik konjunktivit, keratokonjunktivit ve nonspesifikkonjunktiva irritasyonlarının tedavi ve profilaksisinde endikedir.
Yan etkiler:Duyarlıkişilerde kullanılmamalıdır. Herhangi bir embriyotoksik etkinliğiolmamasına rağmen gebeliğin ilk trimesterinde kullanılmamasıönerilir.
Dikkat: Kesin gerekli görülmedikçe emzirenannelerde kullanılmaması önerilir.Tedavi sırasındagözlerde yanma hissi görülebilir. Gözlerde sulanma, kaşınma, şişlik,irritasyon ve göz etrafında kuruluk gibi belirtiler rapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Günde 4 kez 1 damla konjuktival kese içine uygulanır.Çocuklar ve yetişkinlere aynı dozaj önerilir.
Allergo-Comod Nazal Sprey
Kromolin Sodyum %2Ambalaj: 15 mL’lik sprey şişe.
Endikasyon(kullanım alanı):Allerjikrinit, mevsimsel ve perennial rinitin semptomatik tedavisinde ve samannezlesinde endikedir.
Yan etkileri:Etkin maddeyeaşırı duyarlığı olduğu bilinen olgularda, koroner yetmezliği olanlarda,hipertansiyon, hipertiroidizm, diabetes mellitus, kardiyak astım vesemptomimetik aminlere aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Dikkat:Düzenliaralıklarla uygulama önerilmektedir. Tedaviye başlar başlamaz semptomatikdüzelme olmayacağı, optimum etki için 2 ile 4 haftalık bir kullanımgerekebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Gebelik süresinde ancak kesin gerekmesi halindeuygulanabilir. İnsan sütüne geçip geçmediği açıklıkla bilinmediğinden,emzirenlerde dikkatle uygulanmalıdır. Nazaluygulamanın ardından nadiren batma ve tahriş reaksiyonları ortayaçıkabilmektedir. Diğer seyrek görülen yan etkiler bulantı, baş ağrısı, cilttedöküntüler, bronkospazm, burun mukozasında kuruma ve burun kanaması, poliüri,öksürük, ağızda kötü tattır. Tedaviye başlandıktan birkaç hafta sonra astma,ürtiker, disüri, larenkste ödem, anjiyo ödem, anafilaksi gibi reaksiyonlargörülmüştür.
Doz Önerisi: Çocuklar ve yetişkinlerde, düzenli aralıklarda herbirburun deliği içine günde 4 kez, 1 sprey uygulanır. 4 yaşından küçük çocuklardakullanılmamalıdır.
Allergocrom Göz Damlası   Sodyum kromoglikat%2Ambalaj: 10mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Akut ve kronikalerjik konjunktivit, keratokonjunktivit ve nonspesifik konjunktivairritasyonlarının tedavi ve profilaksisinde endikedir.
Yan etkiler:Duyarlıkişilerde kullanılmamalıdır. Herhangi bir embriyotoksik etkinliğiolmamasına rağmen, gebeliğin ilk trimesterinde kullanılmamasıönerilir.Kesin gerekli görülmedikçe emzirenannelerde kullanılmaması önerilir.
Dikkat:Tedavi sırasındagözlerde yanma hissi görülebilir. Gözlerde sulanma, kaşınma, şişlik,irritasyon ve göz etrafında kuruluk gibi belirtiler rapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Günde 4 kez 1 damla konjuktival kese içine uygulanır.Çocuklar ve yetişkinlere aynı dozaj uygulanır.
Allergocrom Nazal Sprey
Sodyum kromoglikat 2.8mg/doz
Ambalaj: 15 mL’lik pompalı şişe.
End.:Allerjikrinit, mevsimsel ve perennial rinitin semptomatik tedavisinde ve samannezlesinde endikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlığı olduğu bilinen olgularda, koroner yetmezliği olanlarda,hipertansiyon, hipertiroidizm, diabetes mellitus, kardiyak astım ve semptomimetikaminlere aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Düzenli aralıklarla uygulamaönerilmektedir. Tedaviye başlar başlamaz semptomatik düzelme olmayacağı,optimum etki için 2 ile 4 haftalık bir kullanım gerekebileceği göz önündebulundurulmalıdır. Gebelik süresinde ancak kesin gerekmesi halindeuygulanabilir. İnsan sütüne geçip geçmediği açıklıkla bilinmediğinden,emzirenlerde dikkatle uygulanmalıdır. Yan E.:Nazaluygulamanın ardından nadiren batma ve tahriş reaksiyonları ortayaçıkabilmektedir. Diğer seyrek görülen yan etkiler bulantı, baş ağrısı, cilttedöküntüler, bronkospazm, burun mukozasında kuruma ve burun kanaması, poliüri,öksürük, ağızda kötü tattır. Tedaviye başlandıktan birkaç hafta sonra astma,ürtiker, disüri, larenkste ödem, anjiyo ödem, anafilaksi gibi reaksiyonlargörülmüştür.
Doz Önerisi: Çocuklar ve yetişkinlerde, düzenli aralıklarda herbirburun deliği içine günde 4 kez, 1 püskürtme uygulanır.
Allergodil Nazal Sprey
Azelastin HCI 0.14mg/doz
Ambalaj: 10 mL’lik cam şişe.
End.:Mevsimşartlarına bağlı alerjik rinit ve yıl boyunca süren alerjik rinitinsemptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:6 yaşındanküçük çocuklarda ve azelastine karşı aşırı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: İlaç uygulandıktan sonra bazı kişiler zaman zaman hoşolmayan bir tat hissedebilirler. Bu tat ilacın az miktarda nazal kanallardanağıza geçmesine bağlıdır. Uygulamadan sonra burunda hafif bir irritasyonbelirebilir. Bu irritasyon kısa sürede kaybolur. Gebeliğin ilk 3 ayında veemzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Burunda irritasyon,burun mukozası enflamasyonu, nadiren burun kanaması ve tat bozukluğu yan etkilerdir.Mide bulantısı ve rinit görülmüştür.
Doz Önerisi: Her burun deliğine günde 2×1 püskürtme uygulanır.Yakınmalarsona erinceye kadar kullanılabilir.
Allerjin Şurup
Difenhidramin HCI
Ambalaj: 12.5 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.:Birantihistaminik olarak, rinit, konjunktivit, kaşıntılı deri hastalıklarıile ürtiker ve anjiyonörotik ödem dahil aşırı duyarlık durumlarındakibelirtilerin tedavisinde kullanılır
Kontr.E.:Difenhidraminekarşı aşırı duyarlık durumunda, prematüre ve yenidoğan bebeklerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Yaşlı hastalarda kullanımındadikkat gerekir. Antihistaminiklerin çoğu sersemlik haline yol açtığından,motorlu taşıt sürücülerinde ya da dikkat gerektiren aletlerin kullanıldığıişlerde çalışanlarda, difenhidramin kullanırken dikkatli olunmalıdır.Antihistaminikler, dar açılı glokom, idrar retansiyonu, prostathipertrofisi ve piloroduodenal obstrüksiyonu, hipertiroidisi,hipertansiyon ya da diğer kardiyovasküler hastalığı, kronik obstrüktifakciğer hastalığı ve astımı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelikte çok gerekliyse kullanılmalıdır. Emziren annelerde difenhidraminya da emzirme kesilmelidir.
Yan E.:SSS’de sedasyonayol açabildikleri gibi, özellikle çocuklarda paradoksal bir uyarılmayayol açabilirler. Ağızda kuruma, idrar zorluğu, görmede bulanıklıkve kabızlık gibi antikolinerjik yan etkilere yol açabilir. Ayrıcaepigastrik rahatsızlık hissi, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal yada kabızlık, bronşiyal salgılarda koyulaşma görülebilir.
Etkileş.:Alkol,barbitüratlar, hipnotikler, opiyat analjezikler, anksiyolitik sedatiflerve nöroleptikler gibi ilaçların sedatif etkisi, birlikte antihistaminikilaç kullanıldığında artabilir. MAO inhibitörü ilaçlar, antihistaminiklerinantimuskarinik etkilerini; antihistaminikler de, atropin vetrisiklik antidepresan ilaçlar gibi antimuskarinik ilaçların etkisiniartırabilir. Antihistaminikler, aminoglikozidler gibi ototoksisiteriski olan ilaçların, bu riskiyle ilgili uyarı işaretlerini maskeleyebilir.Difenhidramin, temazepam metabolizmasında azalmaya yol açabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 4 mg/kg’dir. Bu miktar 2-3 eşit kısımda uygulanmalıdır.
Allerset FilmTablet
Setirizin 2HCl
Ambalaj: 10mgx10 tablet.
Allerset Oral Damla
Setirizin 2HCl (1 mL=20damla)
Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL damlalıklı şişe.
Allerset Şurup
Setirizin 2HCl
Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe.
End.:Mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi), yıl boyusüren alerjik rinit (pereneal alerjik rinit), akut-kronik ürtiker veanjiyoödem, fiziksel etkenlere bağlı ürtiker (dermografizm), alerjikkonjunktivit, atopik ekzema gibi alerjik dermatozlar ve prüritteendikedir.
Kontr.E.: Setirizine karşı duyarlı olan kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Taşıt ve tehlikeli makine kullananlardaönerilen dozlar aşılmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerektedbirli olunmalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda kullanım güvenirliğikanıtlanmamıştır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacakdoz yarıya indirilmelidir.
Yan E.: Psikomotor fonksiyonlarla ilgili objektif testlerdesetirizinle raslanan sedasyon sıklığının plasebodaki kadar olduğuanlaşılmıştır. Nadir olarak aşırı duyarlık, baş ağrısı, uyku hali,ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal yakınmalar gibi hafifve geçici yan etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.: Alkolle birlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamandakullanılmaz.
Doz Önerisi:Allerset Film Tablet: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde gündetek doz 10 mg yeterlidir. Allerset Oral Damla: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde,günde 1 kez 20 damla (10 mg). 2-12 yaş arasında, 30 kg’dan az olanlaragünde 1 kez 10 damla (5 mg), 30 kg’dan ağır olanlara ise günde 1 kez 20damlaya kadar uygulanır. Gerekirse doz, günde iki kereye bölünebilir.Allerset Şurup: 12 yaşından büyük çocuk ve yetişkinlerde günde1 kez 2 ölçek; 2-12 yaş arasında, 30 kg’den az olanlarda günde 1 kez 1 ölçek,fazla olanlarda 2 ölçek önerilir. Gerekirse doz günde ikiye bölünebilir.Allerset’in bütün formlarının alınış zamanınınyemekle ilgisi yoktur. Saman nezlesinde genellikle 3-6 haftalıkbir tedavi yeterlidir. 2 yaşından büyük çocuklarda kullanım süresi2 ile 4 haftadır.
Allersol Göz Damlası
Kromolin sodyum%2
Ambalaj: 5 mL’lik şişe.
End.:Akut vekronik alerjik konjunktivit, keratokonjunktivit ve nonspesifik konjunktivairritasyonlarının tedavi ve profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kullanılmamalıdır. Herhangi bir embriyotoksik etkinliğiolmamasına rağmen gebeliğin ilk trimesterinde kullanılmamasıönerilir.
Uyar.: Kesin gerekli görülmedikçe emzirenannelerde kullanılmaması önerilir.
Yan E.:Tedavi sırasındagözlerde yanma hissi görülebilir. Gözlerde sulanma, kaşınma, şişlik,irritasyon ve göz etrafında kuruluk gibi belirtiler rapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük doz 4-6×1-2 damladır.
Alma Pastil
Dihidroksialüminyumaminoasetat 500 mg, magnezyum hidroksit 100 mg
Ambalaj: 60 pastil.
End.: Hiperasidite, mide ağrısı, mide ve duodenim ülserleri,dispepsi, midede şişkinlik hissi, hiperemezis gravidarum, alkol vetahriş edici ilaçların neden olduğu toksik gastritler, intani gastritler,gebelerin mide yanmalarında kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere aşırıduyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Diğer bütün antasitlerde olduğugibi, ağır böbrek harabiyetlerinde yüksek dozda ve uzun süreli kullanımındankaçınılmalıdır. Alüminyum ve magnezyum içeren bileşikler yaklaşık%1 oranında sodyum içerirler. Düşük sodyum diyeti uygulanan hastalardabu özellik göz önünde tutulmalıdır. Alüminyum bileşikleri uzun sürekullanıldıklarında osteomalazi yapabilirler.
Yan E.: Uzun süreli ve yüksek dozda kullanımı,asit-baz dengesinde bozulmaya yol açabilir.
Etkileş.: Fenitoin, digoksin, isoniazid,tetrasiklin, amfetamin, antikoagülanlar, antimuskarinik ajanlar,indometasin, demir tuzları, naproksen, fenotiazinler, fenilbutazon,psödoefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar ve sülfadiazin ile etkileşebileceğindenbu ilaçlarla birlikte alınmamalıdır.
Doz Önerisi: Gerektiğinde günde 1-4 kez 1-2 pastil ağızdan emilerekveya çiğnenerek alınır.
Alomide Oftalmik Solüsyon
Lodoksamid trometamin
Ambalaj: 1.78 mg/mLx5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Baharkonjunktiviti, dev papiller konjunktivit, alerjik veya atopik keratokonjunktivitgibi alerjik göz hastalıklarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lodoksamidekarşı intoleransı olan olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Lodoksamidin gebe veya emzirenkadınlarda kullanma güvenliği saptanmamıştır. Bu koşullarda uygulanmamasıönerilir. Hastalarınaraba kullanma becerileri veya herhangi bir iş makinesini işletebilmeleriüzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği düşünülmemektedir.Aşırı duyarlı kişilerde görme bozulması olabilmesi halinde gerekliönlemler alınmalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler, uygulama sırasında hafif ve geçici bir rahatsızlıkhissi, yanma ve batma duygusudur. Gözde yabancı cisim hissi, batmave görmede bozukluk duygusu gibi yan etkiler de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Her göze düzenli aralıklarla 4 kez 1 veya 2 damladamlatılarak uygulanır. 4 haftalık uzun bir tedavi gerekebilir.
Alora Şurup
Passiflora sıvıekstresi
Ambalaj: 694.4mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.: Huzursuzluk, uykusuzluk, endişegibi yakınmaların; adet görme ve menopoz devrelerindeki ruhsal sıkıntı,gerginliklerin semptomatik tedavisinde endikedir.
Uyar.: Dikkat gerektiren makinelerikullanmak zorunda olan kişilerde ve araç kullananlarda ilacın oluşturacağısantral depresif etki hatırda tutulmalıdır. Gebelerde ancak hekimönerisiyle kullanılabilir.
Yan E.:Bilinenzararlı bir yan etkisi bulunmamaktadır.
Etkileş.: Santral sinir sistemini depreseeden ilaçlar (alkol, barbitüratlar, trankilizanlar vb.) ile birliktekullanımı sırasında sedatif ve hipnotik etkilerin artacağı unutulmamalıdır.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır. Aspartam kullanan kişilerdeidrarda tortu görülebilir (Fenilketonüri).
Doz Önerisi: Erişkinlerde, gün boyunca yatıştırıcı etki sağlamakiçin yemeklerden önce 1-2 ölçek alınır. Uyku bozukluklarında yatmadan1 saat önce 2 ölçek içilir. 3 yaşından büyük çocuklarda, hekim önerisinegöre daha düşük dozlarda kullanılır; bir kerede yarım ölçekten fazlaverilmemelidir.
Alpha D3 Kapsül
Alfakalsidol
Ambalaj: 0.25 mgx50 ve 100 kapsül :: 1.0 mgx50 kapsül.
End.:Azalmışrenal fonksiyon ve D vitamini rezistansıyla birlikte olan diğer rahatsızlıklargibi yetersiz 1 a hidroksilasyondan ilerigelen tüm kalsiyum metabolizması bozuklukları ve osteoporozdaendikedir.
Kontr.E.:D vitaminitoksisitesi olan veya D vitamini ve analoglarından herhangi birinekarşı bilinen duyarlığı olan hastalara verilmemelidir.
Uyar.: Alfakalsidol kalsiyum ve fosfatınintestinal emilimini yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliğiolan hastalarda serum kalsiyum ve fosfatının kontrolü gereklidir.Kalsiyumdan belirgin olarak fakir diyetle beslenen hastalarda alfakalsidoleyanıt zayıflayabilir. Gebelik sırasında ilaçla tedavi gerekirseeğer başka bir alternatif yoksa alfakalsidol kullanılabilir. Laktasyonsüresince kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: İştah kaybı, karın ağrısı, midebulantısı, baş dönmesi, kabızlık, hiperkalsemi görülmüştür.
Etkileş.:Barbitüratve antikonvülzan kullanan hastalar daha yüksek alfakalsidol dozlarınagereksinim gösterebilirler. Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin,kolestipol, sukralfat ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasitler,alfakalsidolün emilimini azaltabilir. Kronik renal diyalize tabiolan hastalara magnezyum içeren antasit veya laksatifler alfakalsidollebirlikte verilmesi hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir.Alfakalsidolün kalsiyum içeren müstahzarlar veya tiyazit diüretiklerlebirlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir. AlfakalsidolünD vitamininin potent bir türevi olması nedeniyle alfakalsidoltedavisi süresince D vitamini ve analogları kullanılmamalıdır.Alfakalsidolle birlikte dijitalis alan hastalar, hiperkalsemininkardiyak aritmileri presibite etmesi nedeniyle iyi bir şekildegözlenmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 20 kg’dan ağır olan çocuklardabaşlangıç için 1 mg ve daha sonra 0.25-1 mg ve çocuklarda 0.25 mg/kg’dir. Bazı ilerleyen kemikhastalıklarında günde 4-6 mg uygulanabilir.
Alphagan Göz Damlası
Altizem-SR Mikropellet Kapsül
Diltiazem
Ambalaj: 60 mgx30 kapsül :: 120 mgx30 kapsül.
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğuanjina pektoris ile efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektorisinprofilaktik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Ventrikülerpace-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda,ventriküler pace-maker kullanılmayan II. veya III. derece atrioventrikülerbloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 120 mmHg’nin altında olanhipotansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda, diltiazemekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve röntgen yardımıyla akut miyokardenfarktüsü ve pulmoner konjesyonu olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerdedikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirme süresinde kullanmagüvenliği kanıtlanmamıştır. Endikasyona göre bu risk faktörü daimagöz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Bulantı,ödem, artimi, baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon,senkop, kalp yetmezliği, baş dönmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon,halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon, dispepsi, kusma,diyare ya da kabızlık, pirosiz, ürtiker, prurit, fotosensitivite,poliüri, noktüri, parestezi ve osteoartiküler ağrılar görülebilir.
Etkileş.:Diltiazeminb-blokerler ve dijital müstahzarlarıylabirlikte kullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisiniartırır.
Doz Önerisi: Başlangıçta doz, hastanın bireysel gereksiniminegöre hekim tarafından ayarlanmalıdır. Günde 1 kez 120 mg veya günde2 kez 60 mg dozunda verilir ve günlük doz yeterli yanıt alınamayanolgularda 240 ile 360 mg’ye kadar artırılabilir.
Alujel Forte Çiğneme Tableti
Alüminyum hidroksitkoll 400 mg, magnezyum hidroksit 400 mg, simetikon 20 mg.
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Gastrit,peptik ülser, peptik özofajit ve hiatus hernisinde görülen hiperasiditeningiderilmesinde ve gaz rahatsızlıklarının semptomatik tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: İleri derecede böbrek fonksiyon yetmezliği olanlarda,apandisit yakınması olanlarda, hipofosfatemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Alüminyum ve magnezyum bileşikleri yaklaşık %1 oranındasodyum içerirler. Düşük sodyum diyeti uygulanan hastalarda antasitkullanılırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Alüminyum bileşikleri uzun sürekullanıldıklarında osteomalazi yapabilirler. Magnezyum hidroksitve diğer magnezyum tuzları, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalardaSSS depresyonuna ve hipermagnezemiye bağlı başka semptomlara yolaçabilir. Ayrıca hiperalüminemi oluşabilir. Bu bileşimin 12 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Gebelerde ve emziren annelerdesadece gerektiğinde kullanılmalıdır.
Yan E.: Magnezyum içeren antasitler diyareye,alüminyum içerenler ise konstipasyona neden olabilir.
Etkileş.: Antasit alımının ilk bir ya daiki saati içinde oral yoldan hiçbir ilaç alınmamalıdır. Fenitoin,tetrasiklinler, digoksin, izoniazid, amfetamin, antikoagülanlar,antimuskarinik ajanlar, indometasin, demir tuzları, naproksen,fenotiyazinler, fenilbutazon, psödoefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar,sülfadiazin ile etkileşebileceğinden, bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Hekim önerisine göre, her yemekten1-2 saat sonra ve yatmadan önce, ayrıca arada semptomlar arttığında1-2 tablet çiğnenerek alınır. Açlık ağrılarında aynı dozların yemeklerdenönce alınması önerilir.
Amaryl Çentikli Tablet
Glimepirid
Ambalaj: 1 mgx30 tablet :: 2 mgx30 tablet :: 3 mgx30tablet :: 4 mgx30 tablet.
End.:Kan şekeridüzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ileyeterince kontrol edilemediği insüline bağımlı olmayan (tip II)diyabet olgularında kullanılır.
Kontr.E.: İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunda,insüline geçiş gereklidir. Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.
Uyar.: Oral hipoglisemik ilaçlarınuygulanmasının, tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kıyaslakardiyovasküler mortalitede artışla bağıntılı olduğu bildirilmiştir. Optimalkan şekeri kontrolünü sağlamak için; doğru beslenme, düzenli ve yeterlifiziksel egzersiz ve eğer gerekli ise kilo kaybı, en az düzenli glimepiridalımı kadar önemlidir. Hipo- veya hiperglisemiye bağlı olarak dikkatve reaksiyon bozulabilir; taşıt veya makine kullanım yeteneğietkilenebilir.
Yan E.: Bağışıklık sistemi bozuklukları, kanve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, gözbozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt vesubkutan doku bozuklukları görülebilir.
Etkileş.: Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlarve paraaminosalisilik asit, anabolik steroitler ve erkek seks hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoagülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACEinhibitörleri, fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler,tetrasiklinler, MAO inhibitörleri, kuinolon antibiyotikler, probenesid,mikonazol, yüksek doz parenteral pentoksifilin, tritokualin, allopurinol,sempatolitik, siklo-, tro- ve ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisiniartırabilir. Estrojenler ve progestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler,tiroid sitümile eden ajanlar, glukokortikoitler, fenotiyazin türevleri,klorpromazin, adrenalin ve sempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit venikotinik asit deriveleri, (uzun süreli kullanılan) laksatifler, fenitoin,diazoksit, glukagon, barbitüratlar ve rifampisin, asetazolamid. H2antagonistleri, beta-blokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücüetkinin artmasına ya da zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepridinkan şekerini düşürücü etkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimde artırabilirya da zayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisi artabilir ya daazalabilir.
Doz Önerisi: 16 yaşın üstündekilerde ve yetişkinlerde başlangıç dozu,günde bir kez 1 mg Amaryl’dir. Eğer iyi kontrol sağlanabilirse, bu doz devamtedavisi için kullanılabilir. Yeterli kontrol sağlanamıyorsa, glisemidüzeylerine dayalı olarak, kademeli ve her kademe (aşama) arasında 1-2haftalık aralar olacak şekilde günlük 2, 3, 4 mg’ye kadar doz artırılabilir.Sadece istisnai durumlarda günde 4 mg’den fazla doz iyi sonuç verebilir.Tavsiye edilen maksimum doz günde bir kez 6 mg glimepiriddir.
Ambreks Şurup
Ambroksol HCl
Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
Ambreks Pediyatrik Şurup
Ambroksol HCI 15mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Solunumyollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronikhastalıkları, özellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiformbronşit, bronş astması, bronşiektazi, larenjit, cerrahi girişimsonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisindekullanılır.
Kontr.E.:Ambroksolave bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerlebirlikte kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarındadikkatle kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Bazı durumlardamide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı görülebilir.
Doz Önerisi: Ambreks Şurup: Tedavi süresi 8-10 gün
Ambrol Şurup
Ambroksol HCl
Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
Ambrol Pediyatrik Şurup
Ambroksol HCl
Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Ambrol Tablet
Ambroksol HCl
Ambalaj: 30 mgx20 tablet.
End.:Solunumyollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronikhastalıkları, özellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiformbronşit, bronş astması, bronşiektazi, larenjit, cerrahi girişimsonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisindekullanılır.
Kontr.E.:Ambroksolave bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerlebirlikte kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarındadikkatle kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Bazı durumlardamide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı görülebilir.
Doz Önerisi:AmbrolŞurup: Erişkinlere, tedavinin ilk 2-3 günü, günde 3 kez 5 mL (3×30 mg)olarak verilir. Bunun ardından 8-10 gün süreyle günde 2 kez 5 mL (2x30mg) verilerek tedavi sürdürülür. Çocuklara, tedavininbaşlangıcında, aşağıda belirtilen doz bir misli artırılarak uygulanabilir.Bunun ardından aşağıda belirtilen dozlarla tedavi sürdürülmelidir:0-2 yaş arasındaki çocuklara günde 2 kez 1.25 mL; 2-5 yaş arasındakiçocuklara günde 3 kez 1.25 mL; 5-12 yaş arasındaki çocuklara günde2-3 kez 2.5 mL olarak verilir. Tedaviye 8-10 gün devam edilir. AmbrolPediyatrik Şurup: 0-2 yaş arasındaki çocuklara: Günde 2 kez 1/2 ölçü kaşığı( 2 kez 2.5 mL). 2-5 yaş arasındaki çocuklara: Günde 3 kez 1/2-1 ölçü kaşığı (3 kez 2.5 – 5 mL). 5 -12 yaş arasındaki çocuklara: Günde 2 kez 1-2 ölçü kaşığı(2 kez 5-10 mL) olarak verilir. Ambrol Tablet: Erişkinlere tedavinin ilk 2-3günü günde 3 kez 1 tablet olarak verilir. Bunun ardından 8-10 gün süreylegünde 2 kez 1 tablet verilerek tedavi sürdürülür.
Ametik Damla
TrimetobenzamidHCI
Ambalaj: 100 mg/mLx15 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Bulantıve kusmanın kontrolünde kullanılır. Çocuklarda komplike olmamışkusmalarda antiemetik kullanılmamalıdır.
Kontr.E.:Trimetobenzamideve müstahzarların supozituvar formlarının içerdiği benzokainekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli kusmalarda yalnızcaantiemetik verilmemeli, kusmanın nedeni belirlenmelidir. Herşeydenönce kaybolan vücut sıvısının yeniden sağlanması, elektrolit dengesinindüzeltilmesi, ateşin düşürülmesi ve kusma nedeninin ortadan kaldırılmasıüzerinde durulmalıdır. Aşırı hidratasyondan kaçınılmalıdır, çünküserebral ödem oluşabilir. Çocukların kusmalarında kullanırkentedbirli olunmalıdır, çocukların basit kusmalarında antiemetiklerverilmemelidir, yalnızca nedeni bilinen kusmalarda kullanılmalıdır.Uyku hali oluşturabilir; hastanın ilaca kişisel tepkisi anlaşılıncayakadar motorlu araç ve tehlikeli makineleri kullanmamaları önerilir.Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Gebelerde, emziren annelerdekullanılması sakıncalı olabilir.
Yan E.:Aşırı duyarlıkreaksiyonları ve Parkinson benzeri semptomlar bildirilmiştir.Kan diskrazileri, görme bulanıklığı, konvülziyon, diyare, depresyon,baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, sarılık, kas krampları ve opistotonusbildirilmiştir. Bunlardan herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımınason verilmelidir. Alerjik tipte deri reaksiyonları görülmüştür.İlk duyarlık belirtisinde ilacın kullanımı hemen durdurulmalıdır.
Etkileş.: Trisiklik antidepresanlar,SSS’ne etkili antihipertansifler, SSS depresanları, parenteralmagnezyum sülfatla etkileşebilir, trimetobenzamidin veya builaçların etkileri artabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz, 13 kiloya kadar 3-4 kez 10 damla (50mg); 27 kiloya kadar 3-4 kez 20 damla; 41 kiloya kadar 3-4 kez 30 damla;41 kilonun üzerinde 3-4 kez 40 damla.
Amikozit Flakon IM/IV
Amikasin sülfat
Ambalaj: 100 mg/2 mLx1 flakon : 500 mg/2 mLx1 flakon.
End.:Duyarlı bakterilerinneden olduğu ciddi enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir.Klinik çalışmalar, amikasinin septisemi (neonatal sepsis dahil),ciddi solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem, santral sinirsistemi (menenjit dahil), cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, intraabdominalenfeksiyonlar (peritonit dahil), yanık ve postoperatif enfeksiyonlarda(post-vasküler cerrahi dahil) ve komplike ve tekrarlayan üriner sistemenfeksiyonlarında etkili olduğunu göstermiştir.
Kontr.E.:Amikasinekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Aminoglikozidler arasındaçapraz alerji sozkonusu olduğundan, bu ilaçlara karşı aşırı duyarlıköyküsü olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Parenteral aminoglikozid tedavisigören hastalar, aminoglikozidlerin ototoksisite ve nefrotoksisitepotansiyeli nedeniyle yakın klinik gözetim altında tutulmalıdır.Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda ve önerilen dozlardan dahayüksek dozlarda ve/veya uzun süreli tedavi gören hastalarda aminoglikozidlerebağlı nefrotoksisite ve ototoksisite riski daha yüksektir. Aminoglikozidler,gebe kadınlarda fetusa zarar verebilirler. Sağlanacak potansiyelyararın fetusa yönelik muhtemel zararlardan daha önemli olduğunakarar verilirse, hekim önerisiyle gebelerde uygulanabilir. Süt veren annelerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Bütünaminoglikozidler işitme, denge fonksiyonuna ve böbreğe toksik etkigösterme ve nöromüsküler blok oluşturma potansiyeline sahiptirler.Amikasindaha çok işitme fonksiyonlarını etkiler. Aminoglikozid türeviilaçlarla yapılan tedavinin ardından akut nöromüsküler paralizive apne gelişebilir. Çok nadiren ciltte kızarıklık, ilaç ateşi, başağrısı, parestezi, tremor, bulantı ve kusma, eozinofili, artralji,anemi ve hipotansiyon bildirilmiştir.
Etkileş.:Diğer antibiyotiklerlefiziksel olarak karıştırılmamalıdır. Amikasinin diğer nörotoksikveya nefrotoksik ilaçlarla; özellikle basitrasin, sisplatin, amfoterisinB, sefaloridin, paramomisin, viomisin, polimiksin B, kolistin,vankomisin veya diğer aminoglikozidlerle birlikte veya fasılalıolarak; sistemik, oral veya topikal yoldan kullanılmasından kaçınılmalıdır.Güçlü diüretik ilaçlarla (etakrinik asit veya furosemid) birliktekullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: IM ve IV dozları aynıdır. Erişkinler ve çocuklaragünde kilo başına 15 mg’lik iki eşit dozda (erişkinlere günde ikikere 500 mg) uygulanır. Yenidoğan ve prematürelere kilo başına 10mg’lik başlangıç dozundan sonra, günde kilo başına 15 mg iki eşitdozda uygulanır. Yaşamı tehdit eden ve/veya Pseudomonas türlerine bağlı enfeksiyonlardadoz, erişkinlerde her 8 saatte bir 500 mg’ye yükseltilebilir (ancakgünlük doz 1.5 gramı aşmamalı ve tedavi 10 günden daha uzun sürmemelidir.Tedavi boyunca verilen toplam doz, erişkinlerde 15 gramı geçmemelidir).İdrar yolunun orta şiddetteki enfeksiyonlarında (Pseudomonas türlerine bağlı olmayan enfeksiyonlar),günde kilo başına 7.5 mg iki eşit dozda (erişkinlerde günde ikikez 250 mg) verilir. Duyarlı mikroorganizmalara bağlı komplike olmamışenfeksiyonlarda, Amikozit önerilen dozlarda kullanıldığında, tedaviye24-48 saat içinde yanıt verir.
Aminocardol Ampul IV
Teofilin etilendiamin
Ambalaj: 240mg/10 mLx3 ampul.
Aminocardol Tablet
Teofilin etilendiamin
Ambalaj: 100mgx20 tablet.
End.:Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikülyetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Çeşitli kardiyak, renal ve hepatikhastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında,hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır.Yenidoğanlarda, korpulmonale, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlıhastalarda, özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırkençok dikkatli olmalıdır. Gebelerde, özellikle doğumdan kısa bir süreönce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde teofilindikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardave ani IV uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon,deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı,kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırıderecede susuzluk hissi gibi belirtiler görülebilir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin,simetidin, influenza aşısı, allopürinol ve tiyabendazol alan hastalardateofilin serum düzeyleri artabilir. Teofilin, efedrin veya diğersempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizmgörülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpinin etkisini güçlendirirkendijital toksisitesini ve duyarlığını artırabilir. Teofilin, lityumkarbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlardiğer ksantin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Aminocardol Ampul: Akut olgularda 1 ampul IV olarak yavaş şekilde (5dak) zerkedilir. Tercihen ilaç %5’lik 10-20 mL dekstroz veya %5’lik100-200 mL glikoz veya serum fizyolojik ile sulandırılıp uygulanır.Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında yükleme dozu yetişkinlerve çocuklar için 6 mg/kg’dir. Sürek tedavisi olarak enfüzyonlar tekraredilir, 8-12 saatte bir, 4 mg/kg veya 8 mg/kg ampul uygulanır
Amlodis Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 tablet :: 10 mgx20 tablet.
End.: Kalsiyumiyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil veprinzmetal anjina tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Tedaviye günde tek doz 5 mg ile başlanır. 2 haftaiçinde istenen sonuç alınamazsa, doz iki katına (günde tek doz olarak10 mg) çıkarılır. Tiyazit grubu diüretik, beta-bloker ve ACE inhibitörleriylekombine olarak kullanıldığında doz ayarlamasına gerek yoktur.
Amlokard Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5 mgx30 tablet : 10 mgx30 tablet.
End.: Kalsiyum iyon akışı inhibitörüolarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil ve prinzmetal anjina tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve anjina için başlangıç dozu günde1 kez 5 mg’dir. Bu doz hastadan alınan yanıta göre günde 1 kez 10 mg’yekadar yükseltilebilir.
Amlovas Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx20 tablet.
End.: Kalsiyum iyon akışı inhibitörüolarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil ve prinzmetal anjina tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve angina pektoris tedavisinde günde birkez 5 mg tabletle başlanır. Hastanın yanıtına göre günde bir kez 10 mg tableteçıkılabilir. Tiyazit diüretikleri, beta blokerler ve anjiyotensin dönüştürücüenzim inhibitörleri ile kombine kullanıldığında doz ayarlaması gerekmez.
Amoklavin IV Flakon
Amoksisilin trihidrat1 g, potasyum klavulanat 200 mg.
Ambalaj: 1 flakon ve 20 mL’lik 1 çözücü ampul.
Amoklavin-BİD FilmTablet
Amoksisilin trihidrat,potasyum klavulanat
Ambalaj: 625 mg (500mg+125 mg)x10 ve 14 tablet :: 1 g (875mg+125 mg)x10 ve 14 tablet.
Amoklavin-BiD 200/28 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat200 mg, potasyum klavulanat 28.5 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz karışım içeren şişe.
Amoklavin-BiD Forte 400/57 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat400 mg, potasyum klavulanat 57 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 35 mL süspansiyon verebilecektoz karışım içeren şişe :: Sulandırıldığında 70 mLsüspansiyon verebilecek toz karışım içeren şişe.
End.: Duyarlı bakteri türlerinin etkenolduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı gibi üst solunumyolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnömoni,ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yolları enfeksiyonları;furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları, intraabdominalsepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; sistit, piyelonefrit,septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları, şankroidve gonore gibi ürogenital enfeksiyonlar ve osteomiyelit, septisemi,peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitli enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisiline aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugörülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Diyare, psödomembranöz kolit,hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazis bildirilmiştir.
Etkileş.: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara göre raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Amoklavin IV Flakon: Amoklavin IV ile uygulanan tedavi, enfeksiyon kontrol altınaalındıktan sonra oral yoldan sürdürülebilir. Yetişkinler ve 12 yaşın üstündekiçocuklara Amoklavin IV normalde 8 saatte bir verilir. Gereğinde bu doz 6saatte bir uygulanr. 3 ay-12 yaş arası çocuklarda olağan doz 8 saatte bir 30mg/kg’dir. Çok ağır enfeksiyonlarda bu doz 6 saatte bir 30 mg/kg olarakuygulanır. Prematürebebeklere 12 saatte bir 30 mg/kg olarak verilir. Perinatal süre içindekibebeklere de 12 saatte bir 30mg/kg olarak verilir ve bu doz daha sonra 8saatte bir 30mg/kg olarak arttırılır. (Her 30 mg Amoklavin IV, 25 mg amoksisilin ve 5 mg klavulanikasit içerir.) Cerrahi Profilakside Uygulanacak Doz: Yetişkinlere 1 saatten kısa sürencerrahi müdahaleler için anestezi indüksiyonu sırasında Amoklavin IV’nin 1 kez verilmesi yeterliolmaktadır. Ancak uzun süreli operasyonlarda tedavinin sürdürülmesigerekebilir (24 saatte 4 doza kadar). Amoklavin BİD Film Tablet: 625 mg Tablet: Erişkinlere ve 12 yaşından büyükçocuklara (40 kg ve bunun üzerindeki çocuklar) 8 saatte bir 1 tabletolarak verilir. Otitis media, sinüzit, alt solunum yolu enfeksiyonlarıve ağır enfeksiyonlarda doz arttırılabilir. 1 g Tablet: Erişkinlerin ve 12 yaşından büyükçocukların ağır enfeksiyonlarında günde 2 kez 1 tablet olarak verilir.Hekim kontrolü olmaksızın 14 günden fazla sürdürülmemelidir.AmoklavinBİD Oral Süspansiyon: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda (örn.alt solunum yolu enfeksiyonları, tonsillit, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları) günlük doz, vücut ağırlığının her kg’si için 25/3.6mg olarak hesaplanır ve doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat araylaverilir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda (örn. otitis media, sinüzit,pnömoni, üriner sistem enfeksiyonları) günlük doz, vücut ağırlığınınher kg’si için 45/6.4 mg olarak hesaplanır ve bu doz iki eşit kısma bölünerek12 saat arayla verilir.
Amoksilav BİD FilmTablet
Amoksisilin trihidrat,potasyum klavulanat
Ambalaj: 625 mg (500+125 mg)x10 tablet :: 1 g(875+125 mg)x10 tablet.
Amoksilav BİD 200/28 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat200 mg, potasyum klavulanat 28.5 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.
Amoksilav BİD Forte 400/57 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat400 mg, potasyum klavulanat 57 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.
End.: Duyarlı bakteri türlerininetken olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı gibi üst solunumyolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnömoni,ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yolları enfeksiyonları;furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları, intraabdominalsepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; sistit, piyelonefrit,septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları, şankroidve gonore gibi ürogenital enfeksiyonlar ve osteomiyelit, septisemi,peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitli enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisiline aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugörülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Diyare, psödomembranöz kolit,hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazis bildirilmiştir.
Etkileş.: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekresyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara göre raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:AmoksilavBİD Film Tablet: 625 mg’lik form için dozönerisi: Erişkinler ve 12 yaşınüzerindeki çocuklara hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez biradet 625 mg film tablet önerilir. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14günden daha uzun süre sürdürülmemelidir. Dental enfeksiyonlarda (örn.dentoalveolar abse) erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 5 gün süreylegünde iki kez bir 625 mg film tablet önerilir. Amoksilav BID 625 mgfilm tablet 12 yaş ve altı çocuklarda önerilmemektedir. 1 g’lik form için doz önerisi: Yetişkinler ve 40 kg ağırlığın üzerindeki çocuklara her12 saatte bir 1 g önerilir. Böbrek yetmezliğinin şiddetli olmadığıdurumlarda genellikle doz ayarlaması gerekmemektedir. Glomerüler filtrasyonhızı <30 mL/dak olan hastaların AmoksilavBID 1 g kullanmaları önerilmez.Gastrointestinal intolerabilitenin en aza inmesi için, Amoksilav BID, yemekbaşlangıcında alınmalıdır.AmoksilavBİD Oral Süspansiyon: 3 aydan büyük ve 40 kg’ninaltındaki çocuklarda hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda 12 saatte biruygulanan dozlara bölünerek 28.6 (25/3.6) mg/kg/gün verilir. Otitis media,sinüzit, alt solunum yolu enfeksiyonları ve daha şiddetli enfeksiyonlarda 12saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. 40kg’nin üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlere 12 saatte bir uygulanan dozlarabölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. Tedaviye durum gözdengeçirilmeksizin 14 günden daha uzun süreli devam edilmemelidir.
Amoksilin Kapsül
Amoksisilin
Ambalaj: 500 mgx16 kapsül.
End.: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit,akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpeal enfeksiyonlar,septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları;selülit, abse, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarylasepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.
Yan E.:Alerjikreaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.
Etkileş.:Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halindeamoksisilinin kan düzeyi yükselir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde 8 saat ara ile 500 mg uygulanmasıönerilmektedir. 20 kg’nin üzerindeki çocuklara erişkin dozu uygulanabilir.A grubu b-hemolitik streptokoklarla meydanagelen enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefritoluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.Az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi üst vealt solunum yolu enfeksiyonlarda, erişkinlerde 8 saat ara ile 500mg şeklinde doz uygulaması yapılır. 20 kg’nin üzerindeki çocuklaraerişkin dozu uygulanabilir. Bakteriyel menenjit tedavisinde önerilenerişkin ve çocuk dozu aynı olup, 150-200 mg/kg/gün şeklinde eşit dozlarabölünerek 3-4 saat aralıklarla uygulanmalıdır. Gonore, akut komplikeolmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda erişkinlere 3 gramlıktek bir doz olarak uygulanır
Amoksina Kapsül
Amoksisilin
Ambalaj: 250mgx16 kapsül.
Amoksina Oral Süspansiyon
Amoksisilin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx 80 mL : 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.
Amoksina Tablet
Amoksisilin
Ambalaj: 500 mgx16 tablet : 1 gx16 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, apse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.
Yan E.:Alerjikreaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.
Etkileş.:Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halindeamoksisilinin kan düzeyi yükselir.
Doz Önerisi: Erişkinler için 8 saat ara ile 250-500 mg, çocuklariçin 8 saat ara ile 20 mg/kg/gün önerilmektedir. 20 kg’nin üzerindekiçocuklara erişkin dozu uygulanabilir. A grubu b-hemolitik streptokokların nedenolduğu enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefritoluşmasını önlemek için tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.Az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ciddi üst ve alt solunumyolları enfeksiyonlarında uygulanacak doz 8 saat ara ile erişkinleriçin 500 mg, çocuklar için ise 40 mg/kg/gün olmalıdır. Bakteriyel menenjittedavisinde önerilen erişkin ve çocuk dozu aynı olup, 150-200mg/kg/gün eşit dozlara bölünerek 3-4 saat aralıklarla uygulanmalıdır.Gonore, akut ve komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda3 g’lik tek doz önerilmektedir.
Ampisid Enjektabl IM
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 1 mL ‰5 lidokainçözücü :: 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 flakon ve 1.8 mL ‰5 lidokainçözücü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 flakon ve 3.5 mL ‰5 lidokain çözücü.
Ampisid Enjektabl IM/IV
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 1 mL’lik çözücü :: 0.5 g (500mg/250 mg)x1 flakon ve 1.8 mL’lik çözücü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 flakon ve3.5 mL’lik çözücü
Ampisina Flakon IM/IV
Ampisilin sodyum
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik çözücü :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik çözücü.
Ampisina Kapsül
Ampisilin trihidrat
Ambalaj: 250 mgx16 kapsül :: 500 mgx16 kapsül
Ampisina Oral Süspansiyon
Ampisilin trihidrat
Ambalaj: 125 mg/5 mLx 80 mL :: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.
Eşdeğeri: Alfasilin Oral Süspansiyon:250 mg/5 mLx80 mL (Fako); MakrosilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL (Atabay); Silina Oral Süspansiyon:125 mg/5 mLx80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL şişe (Bilim
Ampisina Tablet
Ampisilin anhidrus
Ambalaj: 1 gx16 tablet.
Eşdeğeri: Alfasilin Tablet:1 gx16 tablet (Fako); SilinaTablet: 1 gx16 tablet (Bilim
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni,sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus vepuerperal enfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit,kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; filebit,apse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarıyla septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlıkreaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerde kullanımgüvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer, bu nedenleemziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Glosit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.
Etkileş.:Ampisilin, allopurinol ile kombineedildiğinde cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:Ampisina Enjektabl: Solunum yolları ile derive yumuşak doku enfeksiyonları: 20 kg ve daha üstündekilerde 6 saat ara ile250-500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 g. 20 kg’nin altındakilerdeenfeksiyonun şiddetine göre 35-50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat aralarile uygulanabilir. Gastrointestinal ve ürogenital enfeksiyonlar:20 kg ve dahaüstündekilerde 6 saat ara ile 500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6saat ara ile 1 g. Erişkin erkeklerde N. gonorrhoeae ile oluşan üretrit tedavisindeAmpisinaEnjektabl 8 yada 12 saat ara ile 500 mg olarak uygulanmalıdır. Akut gonore tedavisinde3.5 g tek doz önerilmektedir. Uygulama 1 g oral probenesid ile yapılmalıdır.20 kg’nin altındakiler için: 50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat ara ileuygulanabilir. Bakteriyel menenjit ve septisemi: Erişkinlere ve çocuklara Ampisina Enjektabl tedavisi eşit dozlara bölünmüşolarak 3 ya da 4 saat ara ile 150-200 mg/kg günlük dozlar IV enfüzyonşeklinde uygulanabilir: Sürek tedavi IM olarak sürdürülebilir.20 kg’den ağır çocuklara erişkin dozu uygulanmalıdır. AmpisinaKapsül/Süspansiyon/Tablet: Solunum yolları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 20 kg ve daha üstündekilere 6saat ara ile 250-500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1g; 20 kg’nin altındakilere enfeksiyonun şiddetine göre 25-50 mg/kggünlük doz 6 ya da 8 saat aralar ile uygulanabilir. Gastrointestinal ve ürogenitalenfeksiyonlar: 20 kg ve daha üstündekiler için: 6 saat ara ile500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 g. Erişkin erkeklerdeN. gonorrhoeae ile oluşan üretrit tedavisindeAmpisina 8 ya da 12 saat ara ile 500 mg olarakuygulanmalıdır. Akut gonore tedavisinde 3.5 g tek doz önerilmektedir.Uygulama 1 g oral probenesid ile yapılmalıdır. 20 kg’nin altındakileriçin: 50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat ara ile uygulanabilir. Bakteriyel Menenjit veSeptisemi: Erişkinlereve çocuklara Ampisina tedavisi eşit dozlara bölünmüş olarak 3 ya da4 saat ara ile 150-200 mg/kg günlük dozlar uygulanabilir. 20 kg’den ağırçocuklara erişkin dozu uygulanmalıdır.
Anafranil Draje
Klomipramin HCI
Ambalaj: 10mgx30 draje : 25 mgx30draje.
Anafranil SR Divitab
Klomipramin HCI
Ambalaj: 75mgx20 draje.
End.:Etiyolojisive semptomları değişik depresif durumların tedavisi, obsesif-kompulsifsendromlar, fobiler ve panik ataklar, narkolepsiye eşlik eden katapleksi,kronik ağrılı durumlar ve enürezis noktürna (sadece 5 yaşından büyükhastalarda ve organik bir nedene bağlı olmayan durumlarda) endikedir.
Kontr.E.:Klomipramineve dibenzazepin grubu trisiklik antidepresanlara karşı çapraz duyarlığıolan kişilerde kullanılmamalıdır. Klomipramin bir MAO inhibitörleriylekombinasyon şeklinde veya MAO inhibitörüyle tedaviden önceki veyasonraki 14 gün içinde verilmemelidir. Ayrıca moklobemid gibi selektif,reversibl MAO-A inhibitörleriyle birlikte kullanımı kontrendikedir.Kısa bir süre önce miyokard enfarktüsü geçirmiş kişilere verilmemelidir.
Uyar.: Trisiklik antidepresanlarınkonvülsiyon eşiğini düşürdüğü bilinmektedir ve klomipramin bu nedenle,epilepsili hastalarda ve örneğin etiyolojisi değişik beyin hasarında,nöroleptiklerle birlikte kullanımda, alkol veya antikonvülsifözellikteki ilaçların yoksunluğu gibi hazırlayıcı faktörler olanhastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Klomipramin kardiyovaskülerbozuklukları, özellikle kardiyovasküler yetmezliği, kondüksiyonbozuklukları veya aritmileri olan hastalara özel bir dikkatle verilmelidir.Şiddetli karaciğer hastalığı ve adrenal medulla tümörleri olanhastalarda trisiklik antidepresanlar verildiğinde, hipertansifkrizleri provoke edebileceğinden, dikkat edilmelidir. Genel veyalokal anesteziden önce, anesteziste hastanın klomipramin aldığısöylenmelidir. Beklenen yarar fetüs üzerine potansiyel riskindendaha fazla olmadığı sürece, gebelikte klomipramin kullanımındankaçınılmalıdır. Klomipramin anne sütüne geçtiğinden, ilaç yavaşyavaş bırakılmalı veya hasta emziriyorsa bebek sütten kesilmelidir.Klomipramin kullanan hastalar bulanık görme, sersemlik ve diğermerkezi sinir sistemi belirtilerinin oluşma olasılığına karşıuyarılmalıdır.
Yan E.:Yan etkileri,yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete, kabızlık,ağız kuruluğu gibi depresyon belirtilerinden ayırt etmek sıklıklazor olmaktadır. Eğer şiddetli nörolojik veya psikiyatrik reaksiyonlargörülürse, klomipramin kesilmelidir.
Etkileş.:Klomipramin,guanetidin, betanidin, rezerpin, klonidin ve alfa-metildopanınantihipertansif etkilerini azaltır veya ortadan kaldırır. Klomipramin,adrenalin, noradrenalin, isoprenalin, efedrin ve fenilefrin kardiyovasküleretkilerini artırabilir. Trisiklik antidepresanlar alkol ve diğermerkezi sinir sistemi depresanlarının (örneğin barbitüratlar,benzodiyazepinler veya genel anestetikler) etkilerini artırabilir.Trisiklik antidepresanlar, fenotiyazin, antiparkinson ajanlar,antihistaminikler, atropin, biperiden gibi ilaçların göz, merkezisinir sistemi, bağırsak ve mesane üzerine olan etkilerini artırabilirler.Trisiklik antidepresanlar kinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikteuygulanmamalıdır. Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, nikotinve oral kontraseptifler klomipraminin metabolizmasını hızlandırabilirve plazma konsantrasyonlarını düşürebilir, dolayısıyla klomipramininetkisinde azalmaya neden olabilirler. Fenitoin ve karbamazepininplazma düzeyleri artabilir, yan etkiler görülebilir. Tiyoridazinile kombinasyon ciddi kardiyak aritmiye neden olabilir. Trisiklikantidepresanlar, kumarin türevi ilaçların antikoagülan etkileriniartırabilirler.
Doz Önerisi: İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olaraksaptanmalı ve hastanın koşullarına adapte edilmelidir.
Anapolon Tablet
Oksimetolon
Ambalaj: 50 mgx20 tablet.
End.:Aplastik ve hipoplastik anemi, konjenital ve kazanılmışaplastik anemi, eritrosit hipoplazisi ve diğer anemilerde endikedir.
Kontr.E.:Testis ve prostat karsinomu, gebelik, hepatik bozukluk,kalp yetmezliği, göğüs karsinomu, nefrozis, nefrozisin nefrotik evresive etkin maddeye duyarlılıkta kontrendikedir.
Uyar.: Sarılık ve hepatotoksik etki görülmesi halindetedavi bırakılmalıdır.
Yan E.: Glukoz tolerans testini etkileyebilir. Sarılık,karaciğer bozukluğu, virilizasyon, hepatosellüler karsinom,kramp, bulantı, diyare ve kusma gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.: Antikoagülanlarla birlikte ve laktasyon dönemindekullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz eşit bölümlere ayrılmış 2-5 mg/kg’dir.Tedavi süresi ilk uygulamada 6 ay ve sonraki uygulamalarda 3 aydır.
Andante Tablet
Alendronat sodyum
Ambalaj: 10 mgx28 tablet.
End.:Osteoporozlukadınlarda kalça, el bileği ve vertebra kırıklarının (vertebral kompresyon kırıklarıdahil) önlenmesi için osteoporoz tedavisinde ve kırıkların önlenmesi içinerkeklerdeki osteoporozun tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Özofagus darlığı veya akalazya gibi özofagealboşalmayı geciktiren özofagus anomalileri; en az 30 dakika ayaktaveya dik pozisyonda duramamak; etkin maddeye aşırı duyarlık ve hipokalsemidurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Alendronat üst gastrointestinal mukozada lokaliritasyona neden olabilir. Alendronat ile tedavi edilen hastalarda, özofajit,özofagus ülserleri ve özofagus erozyonları ve bunları nadiren izleyen özofagusdarlığı gibi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bazı olgular ciddi seyretmişve hastanın hastaneye kaldırılması gerekmiştir. Dolayısıyla, hekimler olasıbir özofageal reaksiyonu düşündürebilecek semptom ve bulgular açısındandikkatli olmalıdır ve hastalara disfaji, odinofaji ve retrosternal ağrı yeniya da kötüleşen mide yanması halinde ilacı kesip doktora başvurmalarıöğütlenmelidir. Gebelerde ve emziren annelerde çalışılmamıştır ve onlaraverilmemelidir.
Yan E.: Abdominal ağrı, dispepsi, özofageal ülser, disfaji veabdominal gerginlik görülmüştür. Nadiren döküntü ve eritem meydana gelmiştir. Buna ekolarak bildirilen istenmeyen olaylar: Kas- iskelet ağrısı (kemik, kas ya da eklem),kabızlık, diyare, gaz, başağrısı, bulantı, kusma, kas krampları, gastrit,gastrik ülser, duodenum ülseri asit regürjitasyonu, orofarengeal ülserasyon,ösofageal striktür, nadiren deri döküntüsü, uveit, ürtiker ve anjiyoödemiiçeren aşırıduyarlık reaksiyonları.
Etkileş.: Birlikte alındığında, kalsiyumsuplemanları, antasitler ve diğer oral ilaçlar alendronatın emiliminietkileyebilir. Alendronattan sonra başka ilaç almadan önce, en az yarım saat beklenmelidir.
Doz Önerisi: Postmenopozal kadınlardaki osteoporozun tedavisindeönerilen doz, günde 1 kez 10 mg’dir. Erkeklerdeki osteoporozun tedavisindeönerilen doz, günde 1 kez 10 mg’dir. Andante, sabahları herhangi bir şey yenilip içilmesinden(başka ilaçlar dahil) en az yarım saat önce sadece bir bardak su ile alınmalıve en az 30 dakika süreyle ve günün ilk yiyeceğine kadar yatar pozisyonageçilmemelidir.
Andazol Süspansiyon
Albendazol
Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik ambalaj.
Andazol FilmTablet
AlbendazoL
Ambalaj: 200 mgx2, 6 ve 40 tablet.
End.:Aşağıdaki patojen helmint türlerinin neden olduğutek veya multipl intestinal helmintiazis tedavisinde endikedir: Ascaris lumbricoides (solucan), Oxyuris(Enterobius) vermicularis (kıl kurdu),Ancylostoma duodenale (kancalı kurt), Necator americanus (kancalıkurt), Trichiuris trichiura (kamçı kurdu), Strongyloides stercoralis (iplik kurdu). Albendazol ayrıca aşağıdaki sestodtürlerinin neden olduğu taeniasis enfeksiyonlarının tedavisindealternatif tedavi ajanı olarak endikedir: Taenia saginata (sığırşeridi), Taenia solium (domuz şeridi), Hymenolepis nana (cüce şerit).
Kontr.E.: Albendazol gebelik süresincekontrendikedir.
Uyar.: Bazı hastalarda albendazol alındıktansonra baş dönmesi, başta sersemlik, uyuklama gibi yan etkiler görülebileceğinden,hastalar araç veya makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.: Bulantı, kusma, karın ağrısı,diyare, anoreksi, konstipasyon, baş ağrısı, baş dönmesi, letarji.Seyrek olarak, yüksek dozlarda albendazol alanlarda hipersensitivitereaksiyonu (ateş, deri döküntüsü veya kaşıntı) ve nötropeni bildirilmiştir.
Etkileş.: Klorpromazin ve fenbendazol aynıenzimle metabolize olduklarından plazmada albendazol sülfoksidkonsantrasyonlarının düşmesine neden olabilirler. Kloramfenikol,eritromisin, heksobarbital, nalidiksik asit sitokrom P450 sisteminiinhibe ettiklerinden dolaylı olarak albendazol sülfoksid yapımınıengelleyebilir. Deksametazon albendazol sülfoksid yapımını arttırırve plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir.
Doz Önerisi: Andazol Süspansiyon: Büyüklerde: Ascariasis,Enterobiasis, Ancylostomiasis ve Trichuriasis tedavisi için tek doz olarak bir kerede alınmaküzere 400 mg albendazol (2 ölçek; 2×10 mL=20 mL). Taeniasis ve Strongyloidiasis tedavisi için günde bir kere400 mg albendazol (2 ölçek; 2×10 mL=20 mL) 3 gün art arda alınır. Çocuklarda: 2 yaşın üstündeki hastalardabüyük dozu uygulanır. 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Andazol FilmTablet: Günlük dozerişkinlerde ve 2 yaşından büyük çocuklarda, nematodların nedenolduğu helmentiyaziste 1×2 tablettir. Kist hidatikte sabah ve akşamolmak üzere 2×2 tablet (800 mg) 30 gün süreyle veya 2×5 mg/kg hesabıylauygulanır. Tedaviye 15 gün ara verdikten sonra gerekirse bir kür dahauygulanabilir. Sestod enfeksiyonlarında 3 gün boyunca 1×2 tabletuygulanır.
Andolor Ampul
Metamizol
Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul.
Andolor Tablet
Metamizol
Ambalaj: 500 mgx20 tablet.
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolon alerjisi veya intoleransı (örn. metamizol,izopropilaminofenazon, propifenazon, fenazon veya fenilbutazoniçeren ilaçlara aşırı duyarlık) olan hastalarda, hepatik porfiri,doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazilerigibi bazı metabolizma hastalıklarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.: Şok ve agranülositoz, lökopeni, trombositopenigibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz, yüksek ateş, titreme,boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genital ve anal bölgelerdeenflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.
Etkileş.: Siklosporin ile kullanıldığında siklosporin düzeylerinidüşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×1-2 tablet veya 1-2 ampulve çocuklarda 25 mg/kg’dir. 6 yaşına kadar olan çocuklarda günlük toplamdoz 1 g ve 6-12 yaş arasında olanlarda toplam doz 2 g’dir.
Andraxan Tablet
Flutamid
Ambalaj: 250 mgx30 ve 84 tablet.
End.:Daha önce tedavi edilmemiş veya hormonal tedaviye yanıt vermemiş veya refrakter olmaya başlayan ilerlemiş prostatkanserli hastalarda, monoterapi olarak (orşiektomiyle ya da orşiektomisiz)veya bir LHRH agonistiyle birlikte endikedir.
Kontr.E.: Flutamide karşı aşırı duyarlık reaksiyonlarıgösteren kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Flutamid kullanımıyla, transaminaz anormallikleri,kolestatik sarılık, hepatik nekroz ve hepatik ensefalopati kaydedilmişolduğu için, karaciğer fonksiyon testleri düzenli olarak yapılmalıdır.Flutamidmüstahzarları sadece erkek hastalarda kullanım için endikedir.Gebe veya emziren kadınlarla hiçbir çalışma yapılmamıştır. Gebekadınlara verildiğinde fetal hasar yapabileceği veya emzirenkadınların sütünde bulunabileceği göz önüne alınmalıdır.
Yan E.: Monoterapide en sık raslananyan etkisi jinekomasti ve/veya meme duyarlığı olup bazan galaktoreylebirlikte olabilir. Daha az raslanan yan etkileri diyare, bulantı,kusma, iştah artışı, uykusuzluk, yorgunluk, geçici anormal karaciğerfonksiyonları ve hepatit. Nadir yan etkileri libido azalması, midebozukluğu, anoreksi, ülser benzeri ağrı, kalp yanması, konstipasyon,baş ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük hissi, kırıklık, görüşte bulanıklık,susama, göğüs ağrısı, anksiyete, depresyon, lenfödem.
Doz Önerisi: Tavsiye edilen doz, tercihen yemeklerden sonra, günde 3kez 250 mg’lik bir tablettir.
Androcur Tablet
Siproteron asetat
Ambalaj: 50 mgx50 tablet :100 mgx30 tablet.
End.:İnoperabl prostat karsinomu, erkekte seksüel deviyasyonlardacinsel impulsların azaltılması ve kadınlarda hastalık derecesinde yüz ve vücutta kıllanma (ağır hirsutismus), androgenetik alopesi,ağır akne ve seboreyle birlikte sadece amenoreli kadınlarda veya ileri derecede siklus düzensizliklerinde kullanılır.
Kontr.E.: Gebelerde kullanılmamalıdır. Tedaviden öncebir gebeliğin olmadığı kesin olarak saptanmalıdır. Karaciğer hastalıkları;Dubin-Johnson ve Rotor sendromları; geçirilmiş veya mevcut karaciğertümörleri (prostat karsinomu tedavisinde, metastazlara bağlıdeğilse); eritici hastalıklar (prostat karsinomu dışında); geçirilmişveya mevcut tromboembolik prosesler; damar değişiklikleriyle birlikteağır diyabet, orak hücreli anemi, ağır kronik depresyon durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: İşleri zihinsel yüksek konsantrasyon gerektirenhastalara, siproteronun konsantrasyon ve işgücünü etkileyeceğive yorgunluğa neden olacağı bildirilmelidir. Puberte döneminin tamamlanmasındanönce uygulanmamalıdır. Antidiyabetik ilaçlara ve insüline gereksinmetedavi altında değişebilir.
Yan E.:Siproteron tedavisi altında erkeğin dölleme gücügiderek azalır. Tedavinin kesilmesinden sonra birkaç ay içerisindebu güç yeniden oluşur. Bazan jinekomasti ve kısmen de meme başlarındaağrılı duyarlığa neden olmaktadır. Tedavi altında, yorgunluk, işgücündeazalma, bazan geçici bir huzursuzluk ve depresif durumlar görülebilir.Vücut ağırlığında değişiklikler mümkündür.
Doz Önerisi: Erkeklerde: İnoperablprostat karsinomunda orşiektomiden sonra, sürrenal korteksi kaynaklıandrojen etkilere karşı günde 1-2 kez 100 mg; Orşiektomi yapılmamışolgularda günde 2-3 kez 100 mg, yemeklerden sonra bir miktar sıvıylaverilmelidir. İyileşme veya remisyondan sonra tedaviye son verilmemeliveya doz azaltılmamalıdır. LH-RH agonistleriyle tedavide başlangıçtayükselen androjen düzeylerine karşı başlangıçta 5-7 gün süreylegünde 2 kez 100 mg Androcur tek başına, daha sonra 3-4 hafta süreyle günde 2kez 100 mg LH-RH agonistleriyle birlikte verilir. LH-RH agonisti tedavisindesürrenal korteksi androjenlerinin etkisine karşı günde 1-2 kez100 mg verilir. Erkekte seksüel deviyasyonlarda cinsel impulslarıazaltmak amacıyla genellikle başlangıç dozu günde 2×50 mg’dir. Dozungünde 2×100 mg ve hatta 3×100 mg’ye yükseltilmesi gerekli olabilir.Terapötik etki sağlanınca, bunun mümkün olduğu kadar düşük dozlarlasürdürülmesi denenmelidir. Sıklıkla günde 2 kez 25 mg yeterli olabilir.Sürek dozuna geçilmede veya tedavinin kesilmesinde birdenbiredeğil, doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Her birkaç haftada bir günlükdozun 50 mg, daha iyisi 25 mg azaltılması yerinde olur. Kadınlarda: Yüz ve vücutta kıllanma, alopesi,ağır akne ve seboreyle birlikte tedaviye siklusun 1. günü başlanır.Siklusun 1.-10. günlerinde (10 gün), günde 100 mg Androcur, yemeklerden sonra bir miktarsıvıyla yutulur. Buna ek olarak siklusu stabilize etmek ve konsepsiyondankorunmak amacıyla siklusun 1.-21. günlerinde (21 gün) günde 1 draje Diane-35 verilir. Tabletler, günün hepaynı saatinde alınmalıdır. Alınması gereken zamandan 12 saattenfazla bir süre geçmişse, kontraseptif güvenlik tam olmayabilir. Bunarağmen unutulan tablet atlanarak, düzenli uygulamaya devam edilmelidir.Böylece zamansız bir kanama önlenmiş olur. 21 günlük tedaviden sonra,tam 7 günlük bir ara verilir. Hastalık tablosunun düzelmesinden sonra,dozlar günde 50 veya 25 mg’ye düşürülebilir. Bazan sadece Diane-35 uygulaması da yeterli olabilir.Menopoz sonrasında ya da uterusları çıkarılmış kadınlar sadece Androcur uygulayabilirler. Hastalığınderecesine göre dozaj, bu kadınlarda 21 gün süreyle günde 50 veya25 mg’dir. 7 günlük aradan sonra tedaviye devam edilir. Her iki cins çocuklarda: Organik nedenli olmayan erkenseksüel olgunlaşmada çocuğun boyu ve ağırlığından hesap edilen vücutyüzeyine ve hastalığın derecesine göre düzenlenir. Genelliklegünde 2×25-50 mg ile 3×50 mg arasındadır (50-150 mg/m2/gün). Tedavi dozunyavaş yavaş azaltılmasıyla sonlandırılmalıdır.
Anestol Pomat
Lidokain %5
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Lokal anestezik olarak, her türlü yanıklar, kesikler,basur memeleri, deri hastalıkları, güneş yanığı, böcek sokmaları ve acıyan memeuçları tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Amid tipi lokal anesteziklereduyarlı kişilerde kontrendikedir. Yaralı ve sepsis durumu olanlarda ihtiyatlakullanılmalıdır. Lidokaine ve para aminobenzoik asit türevi (prokain,tetrakain, benzokain vs.) ilaçlara alerjik duyarlığı olanlarda ihtiyatlakullanılır.
Uyar.: Fetüs üzerine etkisibilinmediğinden, gebeliğin erken dönemlerinde dikkat edilmelidir.
Yan E.: Yüksek dozlarda sinirlilik, başdönmesi, bulanık görme, titreme, uyku hali, dalgınlık görülebilir.
Doz Önerisi: Hasta bölgeye uygun bir miktariyice yedirilerek sürülür. Gerektiğinde birkaç kez kullanılabilir.
Anexate Enfüzyon IV
Flumazenil
Ambalaj: 0.5 mg/5 mLx5 ampul : 1 mg/10 mLx5 ampul.
End.: Benzodiyazepinlerin merkezi sedatif etkilerinintamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde endikedir. Bu nedenle, aşağıdakiendikasyonlarda anestezi ve yoğun bakımda kullanılır. Anestezide: Endüksiyonve sürdürülmesinde benzodiyazepinlerin kullanıldığı genel anestezininsonlandırılması. Hem hastanede yatan, hem de ayakta tedavi gören hastalarda,kısa tanısal ve terapötik işlemlerde kullanılan benzodiyazepinlerin sedatifetkilerinin tersine çevrilmesi. Yoğunbakımda ve nedeni bilinmeyen bilinç kaybına yaklaşımda: Flumazenil, benzodiyazepin entoksikasyonlarının tanısınınkonmasında ya da böyle bir durumun olmadığının belirlenmesinde kullanılır.Benzodiyazepinlerle olan doz aşımı durumlarında, benzodiyazepinlerinmerkezi etkilerinin spesifik olarak geri döndürülmesinde (gereksiz birentübasyonu önlemek ya da entübasyona olanak vermek için spontan solunum vebilincin geri döndürülmesi) de kullanılabilir.
Kontr.E.: Flumazenile karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir. Kafa içi basıncı kontrolü veya status epileptikus gibiyaşamı tehdit edici potansiyel durumların kontrolü için benzodiyazepin verilenhastalarda flumazenil kontrendikedir.
Uyar.: Birçok ilacın bir arada yüksek doz alınmasında flumazenilkullanılırken, özellikle siklik antidepresanlar gibi yüksek dozda alınan diğerilaçların konvülsiyon, kardiyak disritmi gibi toksik etkileribenzodiyazepinlerin etkilerinin geri dönüşümü sırasında ortaya çıkabileceğindendolayı özel dikkat gerektirir. IV flumazenil uygulamasının ardındanhastaların uyanık ve bilinçli olmalarına karşın, önceden alınmış olanbenzodiyazepinin etkisi geri dönebileceğinden, hastalar uygulamadan sonraki24 saat süresince tam bir zihinsel uyanıklık gerektiren tehlikeli işlere(tehlikeli bir makineyi işletmek ya da motorlu araç kullanmak gibi) girişmemelerikonusunda uyarılmalıdır. Gebelik sırasında ilaç tedavisinin faydalarıfetusta meydana gelebilecek olası riske karşı incelenmelidir. Emzirenannelerde, acil durumlarda parenteral flumazenil uygulaması kontrendikedeğildir.
Yan E.: Hızla uygulanan flumazenil enjeksiyonundan sonra nadirenanksiyete hissi, çarpıntı ve korku gibi yakınmalar gözlenmiştir. Özellikleepileptik hastalarda olmak üzere, çok nadir olarak nöbet geliştiği bildirilmiştir.Anamnezinde panik bozuklukları olan hastalarda flumazenilin panik ataklarıuyardığı bildirilmiştir.
Etkileş.:Flumazenil, benzodiyazepinlerin merkezi etkilerini blokeeder. Zopiklon, triazolopiridazinler ve diğer benzodiyazepin olmayanagonistlerin benzodiyazepin reseptörleri üzerindeki etkileri de flumazenil ilebloke edilir.
Doz Önerisi: Bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafındansadece IV olarak uygulanmalıdır.
Angeliq Film Kaplı Tablet
Estradiol1 mg, drospirenon 2 mg
Ambalaj: 28 tablet.
End.: 1 yıldan fazla süredir menopozda olan kadınlarda estrojenyetersizliğine bağlı semptomların tedavisi için hormon replasmanı ve menopozsonrası osteoporozun önlenmesi için endike olan ilaçlara karşı toleranseksikliği veya kontrendikasyon olduğu durumlarda kırık riski yüksek olan postmenopozalkadınlarda osteoporozun önlenmesinde endikedir. 65 yaşın üzerinde tedavi edilenkadınlarda deneyim sınırlıdır.
Kontr.E.: Tanı konmamış genital kanama, bilinen meme kanseri(hikayesi ya da şüphesi), bilinen veya şüphe edilen estrojen bağımlı malign tümörler(örn. endometriyum kanseri), tedavi edilmemiş endometriyal hiperplazi, aktifvenöz tromboz veya öyküsü (derin ven trombozu, pulmoner embolizm), aktif veyageçirilmiş arteriyel tromboemboli (örn. anjina, miyokard enfarktüsü), akutkaraciğer hastalığı veya karaciğer fonksiyon testlerinin henüz normaledönmediği karaciğer hastalığı öyküsü, porfiri, ağır böbrek yetmezliği veya akutböbrek yetmezliği, bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırıduyarlık.
Uyar.: Postmenopozal semptomların tedavisi için, hormonreplasmanına sadece yaşam kalitesini negatif etkileyen semptomlar içinbaşlanmalıdır. Tedavi bir kontrendikasyon farkedildiğinde ve aşağıdakidurumlarda kesilmelidir: Sarılık veya karaciğer fonksiyonlarında kötüleşme, kanbasıncında belirgin yükselme, migren tipi baş ağrısının ortaya çıkması,gebelik. HRT venöz tromboembolizm gelişmesine ilişkin daha yüksek relatif riskoluşturabilir. Sağlıklı kadınlarda sürekli kombine konjuge estrojenler ve MPAtedavisinin, sekonder sonuç olarak, iskemik inme riskini artırdığıgösterilmiştir. Estrojenler sıvı retansiyonuna neden olurlar, bu nedenlekardiyak veya renal rahatsızlıkları olan hastaların dikkatle takip edilmelerigerekir. Trigliserid düzeyleri yüksek kadınlarda estrojen veya hormon replasmantedavileri sırasında yakın takip gerekir. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Tedavi sırasında gebelik oluşursa tedavi hemen kesilmelidir. Emzirme sırasındakullanılmamalıdır.
Yan E.:Abdominal ağrı veya şişkinlik, asteni, ekstremite ağrısı,bulantı, baş ağrısı, mizaç dalgalanmaları, sıcak basmaları, sinirlilik, uterusfibroidlerinde büyüme, servikste neoplazm, lökore, kırılma kanaması, iyi huylumeme neoplazisi, memede büyüme görülebilir
Etkileş.:Estrojenlerin (ve progestajenlerin) metabolizmaları fenobarbital,fenitoin, karbamazepin gibi antikonvülsifler ve rifampisin, rifabutin,nevirapin, efavirenz gibi antibiyotiklerle birlikte kullanıldığındahızlanabilir. Ritonavir ve nelfinafir güçlü inhibitör olarak bilinmelerinekarşın, steroid hormonlarla kullanıldıklarında indükleyici özellik gösterirler.Hypericum perforatum içeren bitkisel preparatlar estrojenlerin (veprogestajenlerin) metabolizmasını indükleyebilirler.
Doz Önerisi: Doz, her gün 1 tablettir. Her bir paket 28 günlük tedaviiçindir. Tabletler gıda alımından bağımsız, bir miktar su ile tam olarakyutulur. Tedavisüreklidir, bir sonraki pakete ara vermeden geçilmelidir. Tabletler tercihenher gün aynı saatte alınmalıdır.
Angiodel Ampul
Bensiklanhidrojen fumarat
Ambalaj: 50 mg/5 mLx5 ampul.
Angiodel FilmTablet
Bensiklanhidrojen fumarat
Ambalaj: 100 mgx50 tablet.
End.:Dolaşım düzenleyicisi olarakkullanılır. Serebral ve periferik dolaşım bozuklukları, serebraldolaşım azalmasıyla birlikte görülen hastalıklar: Baş dönmesi,baş ağrıları, kulak çınlaması, uyku bozuklukları, ruhi bozukluklar,konsantrasyon kusuru, unutkanlık ve zihinsel çalışma bozukluklarıgösteren serebral vasküler skleroz. Bacaklarda arterioskleroz sonucuoluşan dolaşım bozuklukları: Tek taraflı üşüme, baldırlarda geceduyulan kramplar, parestezi, intermitan klodikasyon, istirahatsırasında gelen ağrı ve trofik bozukluklarla birlikte görülen bacaklarınarterioskleroz sonucu oluşan dolaşım bozuklukları. Diyabetikanjiyopatiler, ulcus cruris, Raynaud hastalığı ve akrosiyanozgibi fonksiyonel dolaşım bozukluklarında endikedir.
Kontr.E.:Ağır karaciğer, böbrek ve dekompansekalp yetmezliği; miyokard enfarktüsü ve apopleksinin akut devreleriyle(ilk 3 gün) AV blokta kontrendikedir.
Uyar.: Serebral nöbetlere yakın olanlar-özellikle ilacı yüksek dozda alanlar- dikkatle izlenmelidir. Prostathipertrofisine bağlı artık idrar yapımı olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Gebelik varlığı veya şüphesinde elde edilecekyararlar, fetüse olası riskler göz önünde tutularak değerlendirilmelidir.
Yan E.: Seyrek olarak midede dolgunlukhissi, gastrik ağrı, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal etkilergörülebilir. Aşırı kilo azlığı olan olgularda yan etkilere dahasık raslanabilir.
Etkileş.:Antihipertansifler, nitratlarve diğer vazodilatörlerle, özellikle a-blokerlerle sinerjik etkiliolup, aktivitelerini kuvvetlendirebilir. Trisiklik psikotropilaçların etkisini kuvvetlendirir.
Doz Önerisi: Angiodel Ampul: Günde 1 ya da 2 ampul, IV veya intraarteryel yoldanuygulanır. Acil durumlarda, günde 3-4 ampul yapılır. İdrar retansiyonunaeğilimli prostat hipertrofisi olgularında parenteral uygulamaazami dikkat gerektirir. Angiodel Film Tablet: Günde 3 kez 1 film tablet, ciddiolgularda günde 4 kez 1 tablet verilir.
Anksen Kapsül
Klorazepat dipotasyum
Ambalaj: 5 mgx30 kapsül :: 10 mgx30kapsül.
End.:Reaktif anksiyete, özellikle anksiyete ile beraberolan adaptasyon bozuklukları ve posttravmatik anksiyete; nevrozlarda(özellikle histeri, hipokondri, fobi) görülen anksiyetenin ek tedavisi;ciddi veya ağrılı somatik hastalıklar ile beraber olan anksiyete;genel anksiyete ve anksiyeteye bağlı uykusuzluk; anksiyete atakları;delirium tremensin önlenmesi ve tedavisi ve alkol kesilme sendromundaendikedir. Panikhastalıkları bir endikasyon oluşturmaz.
Kontr.E.: Bilinen benzodiyazepin allerjisi, dekompansesolunum yetmezliği, akut dar açılı glokom, Miyastenia gravis, ciddikaraciğer yetmezliği ve uyku apnesi.
Uyar.: Benzodiyazepinler fiziksel ve psişik ilaç bağımlılığınayol açabilir. Tedavi süresi olarak 4-12 hafta aşılmamalıdır ve tedaviningünlük doz azaltılarak sonlandırılacağı (birkaç günden bir-iki haftayadeğişen süre içinde) konusunda hastayı uyarmak yararlı olabilir.Uzun süreli kullanım sonucunda tolerans gelişebilir. Özelliklebenzodiyazepin yatmadan önce alınıyorsa ve uyku süresi kısa ise(bir dış faktör etkisi ile erken uyanma), anterograd amnezi görülebilir.Gebeliğin ilk üç ayında bu grup ilaçların reçete edilmesinden sakınılmasıuygundur. Gebeliğin son üç ayında, yenidoğanda solunum distresi veneonatal hipotoni görülebileceği için yüksek dozlar reçete edilmemelidir.Eğer verilmişse, bebek birkaç günlük veya birkaç haftalık iken kesilmesendromu görülebilir. Benzodiyazepin tedavisi boyunca emzirmeönerilmez. Klorazepat kullanımına bağlı olan uyuklama riski, özellikletaşıt sürücüleri ve makine operatörleri için dikkat gerektirir.
Yan E.: Anterograd amnezi, sersemlik, asteni, uyuklama(özellikle yaşlılarda), bradipsişi, kas tonusunda azalma, bazı hastalarda(özellikle çocuklar ve yaşlılar) paradoksal reaksiyonlar görülebilir:İrritabilite, agresyon, eksitasyon, konfüzyon, hallüsinasyonlar,makülopapüler ve kaşıntılı deri döküntüleri, tedavi uygulanmasıöncesindeki anksiyetenin alevlenmesiyle kendini gösteren “reboundsendromu” oluşabilir.
Etkileş.: Nöromusküler kavşak blokerleri ile (kürar benzeriilaçlar, kas gevşeticiler) sinerjik etki görülür. Alkol içeren içeceklerinve ilaçların alımından kaçınılmalıdır. Dikkat ve uyanıklıktakiazalma taşıt sürücüleri ve makine operatörleri için tehlikeliolabilir. Morfin türevleri (analjezik, antitüssif), barbitüratlar,bazı antidepresanlar, H1 reseptör blokerleri, benzodiyazepindışındaki trankilizanlar, nöroleptikler, klonidin ve benzeri maddelerleetkileşir. Sisaprid ile etkileşir. Benzodiyazepinlerle klozapininkombine kullanımı, solunum ve/veya kalp durmasıyla seyreden kollapsriskini artırır.
Doz Önerisi: Günlük doz 10-40 mg arasındadır.Bu doz 3 eşit kısımda uygulanır. Aşırı anksiyete durumunda gece yatarkentek doz halinde 15 mg uygulanır. Yaşlı ve bitkin hastalarda yarımdoz kullanılır.
A-Nox Fort Tablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet.
End.:Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi,nevralji, siyatalji, miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında,uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dentalproblemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvarolarak; burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksen sodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimiolanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardanherhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyongösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.: Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu genel olarak 2×1 tablettir. Dahasonra her 6-8 saatte bir 1 tabletle devam edilir. Günlük maksimal doz3 tablettir.
Antepsin Süspansiyon
Sukralfat
Ambalaj: 1 g/5 mLx250 mL’lik şişe.
Antepsin Tablet
Sukralfat
Ambalaj: 1 gx60 tablet.
End.:Mide ve duodenum ülserlerinin tedavisi ve nükslerininönlenmesi, gastrit (özellikle aspirin ve diğer NSAI ilaçların ve safranınoluşturduğu), reflü özofajit, stres ülserleri ve kanamalarının önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.:Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: ebeler üzerinde yapılmış çalışmalarbulunmadığından kesin gerekli durumlarda kullanılmalıdır. İlacın sütle atılıp atılmadığıbilinmemektedir.
Yan E.: Konstipasyon, diyare, bulantı, gastrik rahatsızlık,hazımsızlık, ağız kuruluğu, kızarıklık, kaşıntı, sırt ağrısı, başdönmesi ve uyku hali nadiren görülmüştür.
Etkileş.: Tetrasiklin, fenitoin ve simetidin ile birliktealındığında, bu ilaçların biyoyararlanımını azaltabilir. Bir önlemolarak sukralfatın bu ilaçlardan 2 saat önce veya sonra alınmasıönerilir. Antasitler, sukralfattan yarım saat önce veya sonra alınmalıdır.
Doz Önerisi:Antepsin Süspansiyon: Gastrik ve duodenal ülserde sabah ve akşam 10 mLalınır. Bu doz ile genellikle 1-2 hafta içinde tedaviye yanıt alınır.Tedaviye 4 ile 8 hafta devam edilmelidir. Ülser profilaksisindeise günde 2 kez 5 mL alınmalıdır. Özofajitlerde ise günde 4 kez 5 mLalınmalıdır. Antepsin Tablet: Mide ülseri, duodenum ülseri,reflü özofajit: Sabah kahvaltıdan 1 saat önce ve gece yatarken, günde2 kez 2 tablet 4-8 hafta süreyle. Mide ülseri nüksü, duodenum ülserinüksü: Sadece gece yatarken, 6 aylık periyotlarla günde 2 tablet.Stres ülseri ve kanamalarında 4 saatte 1 tablet (günde 8 tablete çıkabilir).Maksimum günlük doz 8 g’dir. Ülser tedavisi için 4-6 haftalık bir süregerekmektedir.
Antibeksin Şurup
EfedrinHCI 5 mg, sodyum sitrat 65 mg, tiokol 175 mg, feniramin maleat 15mg/ölçek
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Üst solunum yolları enfeksiyonlarında, nezle,gripal enfeksiyonlar, alerjik rinit ve saman nezlesi gibi alerjikve nefes darlığı, kuru öksürükle seyreden durumların tedavisinde,sigara içmeye bağlı olan ve olmayan kronik bronşitlerin tedavisindeve öksürüğü yumuşatarak soluk borusunun tahriş olmasına engelolmayı gerektiren diğer tüm durumlarda kullanılmaktadır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine aşırıduyarlığı olanlarda, yenidoğanlarda, prematürelerde, gebelerdeve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Glokomlu, hipertansiyonlu, diyabetli hastalarda,iskemik kalp hastalığı, hiperprostatı ve hipertiroidizmi bulunanlardadikkatle, küçük dozlarda kullanılabilir. Bileşimdeki antihistaminiknedeniyle sedasyon, uykuya eğilim ve refleks kaybı oluşturacağından;yüksek yerlerde ve dikkat isteyen makinelerde çalışanlar veya otomobilkullananlar, belirtilen işleri yapmaktan veya ilacı almaktan sakınmalıdır.Depresan etki şiddetleneceğinden alkol, trankilizan veya uykuilaçlarıyla beraber alınmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Bulantı, kusma, taşikardi, idrar retansiyonu,sedasyon ve uykuya eğilim görülebilir; doz azaltılırsa geçer.
Etkileş.:MAO inhibitörleri, antihistaminiklerin antikolinerjiketkilerinin şiddetini artırabilir ve sempatomimetiklerin etkileriniuzatabilirler. Sempatomimetikler metildopanın, dekamilaminin,rezerpinin ve veratrum alkaloidlerinin antihipertansif etkileriniazaltabilirler.
Doz Önerisi: Yetişkinler için dozaj, hastalığın şiddetine görehekim tarafından ayarlanır. Genel olarak kullanılan dozaj, her yemektensonra bir çorba kaşığı (15 mL=3 ölçek), yani 9 ölçek/gün’dür. Çocuklariçin uygulanan dozajda 6 yaşına kadar günde 3 kez yarım ölçek, 6 yaşındanbüyükler için ise günde 3 kez 1 ölçek yemeklerden yarım saat sonra verilir(1 ölçek=5ml).
Anti-Bit Şampuan
Sumitrin(d-fenotrin) ‰4
Ambalaj: 150 mL’lik ambalaj.
End.: İnsektisid etkilidir. Saç biti (Pediculus humanus capitis) ve yumurtaları ile mücadeledekullanılır.
Kontr.E.: Alerjik ve aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Gözler ve mukoz membranlarla temasettirilmemelidir. Enfeksiyon veya deride irritasyon olduğundatedaviye ara verilmelidir.
Doz Önerisi: Az ıslatılmış saç diplerine bir miktar uygulandıktansonra 10 dakika beklenmeli ve sonra bir miktar su ilavesiyle köpürmeyisağladıktan sonra şampuanın iyice nüfuz etmesi sağlanmalıdır. Dahasonra ılık suyla durulanan saçlar sık bir tarakla taranarak ölü bit veyumurtaları temizlenir. Gerekirse işlem bir kez daha tekrarlanır. Ancak24 saat içinde iki kez üst üste uygulanmamalıdır.
Anti-Em Tablet
Dimenhidrinat
Ambalaj: 50 mgx20 tablet.
End.:Deniz tutması, uçak tutması,tren, otomobil ve otobüs tutması, Meniere sendromu, Labirentit (Auralvertigo, pozisyonel vertigo, epidemik vertigo, labirente ait rahatsızlık)’teendikedir.
Kontr.E.: Dimenhidrinata karşı aşırı duyarlığı olanlardave yenidoğanda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte kullanılmasınarisk/yarar değerlendirilerek karar verilir. Dimenhidrinat, anne sütüne düşükoranda da olsa geçer. Ayrıca dimenhidrinat anne sütünün azalmasınada yol açabilir. Emziren anneler ilacı kullanırken emzirmemelidir.Çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle yüksek dozlarıçocuklarda hallüsinasyon, konvülziyon ve ölüme yol açabilir. Hafif uykuhali meydana getirebileceğinden hastalara motorlu araç kullanmamalarıve dikkat gerektiren işlerde çalışmamaları önerilmelidir.
Yan E.: Uyku hali, sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk(özellikle çocuklarda), kulak çınlaması, halsizlik, baş dönmesi,görme bozukluğu, palpitasyon, ağız-burun ve boğazda kuruluk, zor veağrılı ürinasyon, iştahsızlık, deri döküntüleri, bronşiyal sekresyondakoyulaşma, epigastrik rahatsızlık görülebilir.
Etkileş.: Alkol, hipertansifler, antimuskarinikler,apomorfin, MAO inhibitörleri, ototoksik ilaçlar, SSS depresanlarıylabirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Taşıt tutmalarına karşı seyahate çıkmadan ½saat önce 1-2 tablet, gebelik kusmalarında sabahleyin 1-2 tablet.Çocuklarda yaş durumuna göre bu miktarın ½ veya ¼’ü verilir.
Anti Skab Deri Kremi
Permetrin%5
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Anti Skab Losyon
Permetrin %5
Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe.
End.:Sarcoptes scabiei’ye bağlıenfestasyonların (uyuz) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangi bir sentetik piretroide ya da piretrine ya da bileşimindekimaddelerden birine karşı aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Aşırı duyarlık reaksiyonu görülürse, tedaviye sonverilmelidir. Gözlerdeiritasyona neden olabilir. Uygulama sırasında losyonun gözlere temas etmesidurumunda, gözler derhal bol su ile yıkanmalıdır. İki aylıktan küçük bebeklerdegüvenirliği ve etkinliği henüz belirlenmemiştir. Gebelik döneminde ancak çokgerekli ise kullanılmalıdır. Emzirme döneminde ya emzirmeye ara verilmeli ya datedavi ertelenmelidir.
Yan E.: Uygulamadan sonra, genellikle hafifve geçici özellikte yanma ve batma hissi duyulabilir. Kaşıntı, uygulamadansonra çeşitli zamanlarda ortaya çıkabilir.
Etkileş.: Bilinen bir etkileşmesi yoktur.
Doz Önerisi: Erişkinler ve çocuklarda, boyundan ayak tabanlarına kadarderi üzerine masaj yapılarak sürülür. Ortalama bir erişkinde genellikle 30 gramkrem ya da losyon yeterlidir. Krem ya da losyon, uygulandıktan 8-14 saat sonrayıkanarak (banyo, duş) temizlenmelidir.
Anti-Vomit Ampul IM
Trimetobenzamid
Ambalaj: 200mg/2 mLx6 ampul.
Anti-Vomit Film Tablet
Trimetobenzamid
Ambalaj: 200mgx20 tablet.
End.:Bulantı ve kusmanın kontrolündekullanılır. Çocuklarda komplike olmamış kusmalarda antiemetik kullanılmamalıdır.
Kontr.E.:Trimetobenzamide karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli kusmalarda yalnızcaantiemetik verilmemeli, kusmanın nedeni belirlenmelidir. Herşeydenönce kaybolan vücut sıvısının yeniden sağlanması, elektrolit dengesinindüzeltilmesi, ateşin düşürülmesi ve kusma nedeninin ortadan kaldırılmasıüzerinde durulmalıdır. Aşırı hidratasyondan kaçınılmalıdır, çünküserebral ödem oluşabilir. Çocukların kusmalarında kullanırkentedbirli olunmalıdır, çocukların basit kusmalarında antiemetiklerverilmemelidir, yalnızca nedeni bilinen kusmalarda kullanılmalıdır.Uyku hali oluşturabilir; hastanın ilaca kişisel tepkisi anlaşılıncayakadar motorlu araç ve tehlikeli makineleri kullanmamaları önerilir.Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Gebelerde, emziren annelerdekullanılması sakıncalı olabilir.
Yan E.:Aşırı duyarlık reaksiyonlarıve Parkinson benzeri semptomlar bildirilmiştir. Kan diskrazileri,görme bulanıklığı, konvülziyon, diyare, depresyon, baş dönmesi,baş ağrısı, uyuşukluk, sarılık, kas krampları ve opistotonus bildirilmiştir.Bunlardan herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımına son verilmelidir.Alerjik tipte deri reaksiyonları görülmüştür. İlk duyarlık belirtisindeilacın kullanımı hemen durdurulmalıdır.
Etkileş.: Trisiklik antidepresanlar,SSS’ne etkili antihipertansifler, SSS depresanları, parenteralmagnezyum sülfatla etkileşebilir, trimetobenzamidin veya builaçların etkileri artabilir.
Doz Önerisi: Ampul: Erişkinlerde sadece IM olarak günde 3-4×1 ampuluygulanır. Film Tablet: Erişkinlerde günde 3-4×1 tabletuygulanır.
Antrex Tablet
Kalsiyumfolinat
Ambalaj: 15mgx100 tablet.
End.:Metotreksat gibi folik asit antagonistleriyleyapılan sitotoksik kemoterapinin ardından antidot olarak kullanılır.Ayrıca, folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemilerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: B12 vitamini eksikliğinedeniyle oluşan pernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerintedavisinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek doz metotreksat tedavisiylebirlikte folinik asit uygulaması, antitümör kemoterapi konusundadeneyimli uzman hekimlerce yapılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerdekullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Emziren annelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.
Etkileş.: Folinik asit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumakamacıyla folik asit antagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır(metotreksatın aşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folikasidin yüksek miktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibiantiepileptiklerin etkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklardaepilepsi nöbetlerinin sıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilintoksisitesini artırabilir. Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.
Doz Önerisi: Folinik asit, antifolat uygulamasından sonra24 asat içinde uygulanmalıdır. Metotreksat antidotu olarak oral veyaparenteral yoldan verilen 10 mg/m2’den sonra 72 saat süreyle6 saatte bir verilen oral veya parenteral 10 mg/m2 dozdaverilir. Trimetoprim veya primetamin gibi memeli dihidrofolatredüktazının hematolojik toksisitesine karşı koymak için bazıaraştırıcılar tarafından önerilen günlük folinik asit dozu dahadüşüktür ve günde 5-10 mg düzeyindedir.
Anzatax Enjektabl Solüsyon
Paklitaksel
Ambalaj: 30 mg/5 mLx1 flakon :: 150 mg/25 mLx1 flakon.
End.: Over kanserinin birinci basamak tedavisinde platin içerenbir preparat ile kombine olarak; metastatik over kanserinde ikinci seçenek tedavisinde; metastatik meme kanserinin standart tedavisi başarısız olduğunda ikinci seçenek tedavisinde; küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin (NSCLC)ilk seçenek tedavisinde platin içeren bir preparat ile kombine olarak;nod-pozitif meme kanserli hastalarda standart kombinasyon tedavisini takiben adjuvan olarak; meme kanserinin adjuvan tedavisinden sonra 6 ay içinde nükseden hastalarda ilk seçenek tedavisinde (uygulanan ilk seçenek tedavisindeklinik açıdan kontrendikasyon olmadıkça bir antrasiklin yer almalıdır) veAIDS’e bağlı Kaposi Sarkoma’nın ikinci seçenek tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Başlangıç nötrofil sayısı 1.500 hücre/mm3’dendüşük solid tümörü olan hastalarda ve başlangıç ya da takip eden nötrofilsayımları 1.000 hücre/mm3’den düşük olan AIDS’e bağlı Kaposi Sarkomuolan hastalarda da kontrendikedir.
Uyar.: Kanser kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli birdoktorun gözetimi altında uygulanmalıdır. Önemli aşırıduyarlık reaksiyonlarıgelişebileceğinden, uygun destekleyici ekipmanların bulundurulması gerekir. Ortadereceli ile ciddi karaciğer yetersizliği olan hastalara uygulandığındadikkatli olunmalı ve doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. Fetüse zarar verebileceğinden gebeliksırasında kullanımı kontrendikedir. Emzirme sırasında kontrendikedir.
Yan E.: Hematolojik toksisite,enfeksiyonlar, febril nötropeni, dispne, terleme, göğüs ağrısı, taşikardi,döküntü, hipotansiyon, hipertansiyon, interstisyel pnömoni, akciğer fibrozu,pulmoner emboli, periferal nöropati, artralji/miyalji, bağırsaktıkanıklığı/perforasyon, pankreatit, iskemik kolit, dehidratasyon, tırnakyatağında pigmentasyon ya da renk değişimi, ödem, asteni, halsizlikgörülebilir.
Etkileş.: Sisplatinden sonra verildiğinde,daha belirgin mìyelosupresyon ve paklitaksel klirensinde azalma görülür.Ketokonazol, verapamil, diazepam, kinidin, deksametazon, siklosporin,teniposid, etoposid ve vinkristin, testosteron, 17a-etinil estradiol, retinoik asit vekörsetin ile etkileşir. Doksorubisinin plazma düzeyleri paklitaksel vedoksorubisinin kombine uygulanması ile artabilir.
Doz Önerisi: Paklitaksel uygulanmadan önce, ciddi hipersensitivitereaksiyonlarını önlemek için tüm hastalara kortikosteroidler,antihistaminikler (H1-H2 antagonistleri) ile premedikasyonuygulanmalıdır. Over kanserinin primer tedavisi için; paklitaksel 3 haftada bir3 saatlik intravenöz infüzyon ile 175-225 mg/m2 veya alternatifuygulama olarak 24 saatlik intravenöz infüzyon ile 135 mg/m2verilmelidir. Metastatik over kanseri ve metastatik meme kanserinin tedavisiiçin; önerilen paklitaksel dozu 175 mg/m2’dir. Küçük hücreli olmayanakciğer kanserlerinin (NSCLC) primer ve sekonder tedavisi için; önerilenpaklitaksel dozu her üç haftada bir 3 saat boyunca uygulanan 135 mg/m2intravenöz infüzyon dozudur. Nod-pozitif meme kanseri için önerilen paklitakseldozu standart tedaviyi takiben her üç haftada bir 3 saat boyunca intravenözolarak uygulanan 175 mg/m2 infüzyon dozudur. AIDS’e bağlı KaposiSarkoma’nın ikinci seçenek tedavisinde; her üç haftada bir 3 saatte intravenözinfüzyon ile 135 mg/m2 paklitaksel veya her iki haftada bir 3 saatteintravenöz infüzyon ile 100 mg/m2 paklitaksel uygulanır. İlerlemişHIV hastalığında, hastaların nötrofil sayımları 1.000 hücre/mm3altında olursa paklitaksel tedavisi başlatılmamalı veya tekrarlanmamalıdır.
A-Per Pediyatrik Şurup
Parasetamol
Ambalaj: 120 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
Apikobal FilmTabletSanta Farma
B1 vitamini250 mg, B6 vitamini 250 mg, B12 vitamini 1 mg
Ambalaj: 30 ve 50 tablet.
End.:Nevritve polinevritlerde, trigeminus nevraljisi ve siyatikte, beriberive beriberiye bağlı nörolojik, kardiyovasküler ve gastrointestinalsemptomlarda, kronik alkoliklerde ve bunlarda alkole bağlı olarakortaya çıkan santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomlarında,pernisiyöz anemi, hiperkrom makrositer anemi ve hipokrom anemideendikedir. B1, B6, ve B12 vitaminlerinegereksinimin arttığı nekahat dönemlerinde, aşırı stres durumlarında,uzun süren geniş spektrumlu antibiyotik veya diüretik kullananlarda,vitamin emilimini etkileyen gastrointestinal bozukluklarda, gebelikdöneminde de kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdeki vitaminlerden herhangi birine allerjisiolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: B12 vitamini, omuriliğin subakut dejenerasyonununsemptomlarını maskeleyebileceğinden, tam bir tanı konmadan kullanılmamalıdır.B6 vitamininin emziren kadınlarda süt salgısını azaltabileceğiunutulmamalıdır. Siyanokobalaminin plazma konsantrasyonlarınınyükseldiği optik nöropatilerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:B6 vitamini parestezi, uyku hali ve düşükserum folik asit düzeyine yol açabilir.
Etkileş.:İNH, sikloserin ve oral kontraseptifler, B6vitamini gereksinimini artırırlar. Parkinson olgularında L-dopatedavisi üzerindeki bozucu etkisinden dolayı B6 vitaminikullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz profilaktik amaçla 1 tablet ve tedaviamacıyla 2-4 tablettir.
Apo-Go Ampul
ApomorfinHCl
Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul :50 mg/5 mLx5 ampul
End.:Parkinsonlu hastalarda, levodopa ve/veya diğer dopaminagonistleri ile tedavi sonrası ortaya çıkan ve düzensiz değişim gösteren motorfonksiyon bozukluklarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Solunum depresyonu, bunama, hepatik yetersizlikte kontrendikedir.Apomorfine karşı aşırı duyarlığı bilinenlerde kullanılmamalıdır. İntermitanapomorfin HCl tedavisi, ciddi diskinezi ya da distoni gösteren ve levodopayayanıtı “on” olan hastalarda uygun değildir. 18 yaşından küçüklerdeve gebelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.:Apomorfine, uzman bir kliniğin kontrollü ortamındabaşlanmalıdır. Hasta, Parkinson hastalığının tedavisinde deneyimli bir doktortarafından değerlendirilmiş olmalıdır. Apomorfinin sedatif etkisi olduğundan,bundan etkilenen hastalar araç ya da makine kullanmamalıdır. Apomorfiningebe kadınlarda kullanımı önerilmez. Emziren anne eğer apomorfin HCl tedavisigörüyorsa, emzirme önerilmez.
Yan E.:Genellikle, domperidon kullanımının kesilmesinin birsonucu olarak özellikle apomorfin tedavisine ilk başlandığında bulantı ve kusmaoluşabilir. Postural hipotansiyon sıkça görülmez ve görüldüğünde genelliklegeçicidir. Subkütan enjeksiyon bölgesinde genellikle lokal sertleşme ve nodüller(genellikle asemptomatik) gelişebilir. Apomorfin bazı ciddi olgularda”on” periyodu sırasında diskineziyi indükleyebilir ve hastaların çokazında tedavinin kesilmesiyle sonuçlanabilir. Nöropsikiyatrikrahatsızlıkların bazı hastalarda Apomorfin ile alevlendiğine ve aynı zamanda,bu semptomların apomorfin HCl ile ilerlediğine ilişkin bazı kanıtlarmevcuttur. Tedavi başlangıcında, apomorfin HCl’in her bir dozu ile geçicisedasyon oluşabilir; bu genellikle, ilk birkaç hafta içinde çözülür. Coombspozitif hemolitik anemi, levodopa ve apomorfin ile tedavi gören hastalardanadiren bildirilmiştir. Apomorfin HCl ile tedavi sırasına, eozinofili nadirengörülebilir.
Etkileş.:Nöroleptik ilaçlar, apomorfin ile kullanılırsa,antagonistik etki gösterebilirler. Antihipertansif ve kardiyak aktif ilaçlar,domperidon ile birlikte verildiklerinde, apomorfin bu ilacın antihipertansifetkisini potansiyalize edebilir.
Doz Önerisi:Apo-GoAmpul, intermitan bolus enjeksiyonla subkütan kullanımiçindir. Aynı zamanda, mini pompa ile sürekli subkütan enfüzyonla dakullanılabilir. Önerilen Uygulama: Yaklaşık olarak 15-30 µg/kg’ye karşılık gelen 1-1.5 mgapomorfin HCl (0.1- 0.15 mL), hipokinetik ya da “off” periyodusırasında subkütan olarak enjekte edilmelidir. Hasta, motor yanıt için 30dakika boyunca gözlenir. Eğer yanıt yoksa ya da yetersizse, ikinci doz olan 2mg apomorfin HCl (0.2 mL) subkütan olarak enjekte edilir ve hasta yeterli yanıtiçin 30 dakika gözlenir. Takip eden enjeksiyonlar arasında en az kırk dakikaolmak üzere, tatmin edici bir motor yanıt elde edinceye kadar doz azar azarartırılabilir.
Apraljin Film Tablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet :: 550mgx10 ve 20 tablet.
End.:Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi,nevralji, siyatalji, miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında,uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dentalproblemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvarolarak; burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksen sodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimiolanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardanherhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyongösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.: Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi:Migren profilaksisinde: Günde 2 kez 550 mg alınır. 4-6 haftaiçinde düzelme görülmezse tedavi kesilir. Akut migren krizi tedavisinde: Krizinilk belirtisinde 825 mg verilir. Gereğinde ilk dozdan en az yarım saat sonraaynı gün içinde 275-550 mg daha verilebilir. Uterusda relaksasyon veanaljezi sağlamak amacı ile: Başlangıçta 550 mg daha sonra 6-8 saat ara ile 275 mgverilebilir. Post-operatif ağrılarda, ağrılı diş problemlerinde vediğer ağrılarda analjezik, antienflamatuar ve antipiretik amaçla: Başlangıçta 550 mg verilmeli, dahasonra tedavi 6-8 saat ara ile 275 mg verilerek sürdürülmelidir. Akut Gutta: Tedaviye 825 mg verilerek başlanır. 8saat sonra 550 mg daha verilir. Daha sonraki günlerde kriz geçene kadar 8saatte bir 275 mg ile tedavi sürdürülür. Yetişkin romatoid artrit,osteoartrit ve ankilozan spondilitte: Başlangıç Tedavisi: Tedaviye 12 saat ara ile 550-1100 mgverilerek başlanır. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah sertliği olanlarda;hastanın yüksek dozda kullandığı diğer bir antiromatizmal kesilerek yerine Apraljin verilecek şahıslarda ve ağrının enönde gelen belirti olduğu osteoartritte tedaviye günde 825-1100 mg ilebaşlanmalı ve bu uygulama birkaç hafta sürdürülmelidir. Sürek Tedavisi:Hastanın sabah ve akşam alacağı dozlar, şikayetlerine göre düzenlenir (Örneğingece ağrısı, sabah sertliği). Sabah veya akşam 550-1100 mg tek doz şeklinde deverilebilir. Günlük doz 1375 mg’yi aşmamalıdır. Düşük dozları çok iyi tolereeden ve gastrointestinal rahatsızlığı olmayan kişilerde günlük doz çok kısasüreli olarak 1650 mg’ye kadar arttırılabilir, ancak bu gibi yüksek dozlardagastrointestinal kanama riskinin arttırdığı göz önünde tutulmalıdır. Juvenil Artritte Kullanım: 5 yaşın üzerindeki çocuklarda günlükdoz 10 mg/kg’dir. Bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilebilir.
Apranax Tablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet :: Fort tablet550 mgx10 ve 20 tablet.
End.:Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi,nevralji, siyatalji, miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında,uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dentalproblemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvarolarak; burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksen sodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimiolanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardanherhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyongösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.: Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir.
Aprazol Mikropellet Kapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 30 mgx14 kapsül.
Eşdeğeri: Degastrol Mikropellet Kapsül:30 mgx14 kapsül (Deva); Helicol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kaAprol Tablet    Bilim
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet :: Fort tablet550 mgx10 ve 20 tablet.
Eşdeğeri: A-Nox Fort Tablet: 550 mgx10 ve 20 tablet (Aroma); ApraljinFilm Tablet: 275mgx10 ve 20 tablet, Fort tablet 550 mgx10 ve 20 tablet (Deva);  psül(Eczacıbaşı);
Apromed Film Tablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx20 tablet.
Doz Önerisi: Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilizan spondolitegünde 2 kez sabah ve akşam olmak üzere 275-550 mg’dir.Hafif ve orta şiddettekiağrılar, primer dismenore ile akut tendinit ve bursitte başlangıç dozu 550mg’dir. Arkasından her 6-8 saatte bir275 mg verilir. Total günlük doz; ilk gün için 1375 mg’yi, (5 tablet), sonrakigünler için 1100 mg’yi (4 tablet) geçmemelidir. Akut gutta başlangıç dozu 825mg’dir. Ardından 8 saat ara ile 275 mg uygulanır
Aprowell Tablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet :: Fort tablet550 mgx10 ve 20 tablet.
End.:Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi,nevralji, siyatalji, miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında,uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dentalproblemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvarolarak; burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksen sodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimiolanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardanherhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyongösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.: Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir.
Aranesp Kullanıma Hazır Enjektör
Darbepoetinalfa
Ambalaj: 10 mg/0.4 mLx1 ve 4 enjektör : 15mg/0.375 mLx1 ve 4 enjektör : 20 mg/0.5 mLx1 ve 4 enjektör : 30mg/0.3 mLx1 ve 4 enjektör : 40 mg/0.4 mLx1 ve 4 enjektör : 50mg/0.5 mLx1 ve 4 enjektör : 60 mg/0.3 mLx1 ve 4 enjektör : 80mg/0.4 mLx1 ve 4 enjektör : 100 mg/0.5 mLx1 ve 4 enjektör : 150mg/0.5 mLx1 ve 4 enjektör.
End.: Erişkinler ve 11 yaş ve üzerindeki çocuklarda, kronikrenal yetmezliğe bağlı anemi tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Darbepoetin alfa veya r-HuEPO’ya aşırı duyarlık veyeterince kontrol altına alınmamış hipertansiyon.
Uyar.: Her hasta için tedaviden önce ve tedavi sırasında demirdurumu değerlendirilmelidir. Folik asit veya B12 eksikliğieritropoetik stimüle edici ajanların etkisini azaltır ve bu nedenledüzeltilmelidir. Sağlıklı kişiler tarafından darbepoetin alfanın yanlışkullanımı, kan hücrelerinin sayısında aşırı artışa neden olur. Bu dakardiyovasküler sistemin yaşamı tehdit eden komplikasyonlarına neden olabilir.Gebe kadınlara ilaç reçete edilirken, dikkatli davranılmalıdır. Emziren kadınlara verilmemelidir.
Yan E.: Cilt döküntüleri ve ürtiker gibi potansiyelolarak ciddi alerjik reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.
Etkileş.: Siklosporin ve takrolimus gibikırmızı kan hücrelerine yüksek oranda bağlanan ilaçlarla etkileşme potansiyelivardır.
Doz Önerisi:Aranesp tedavisi, anemi alanında deneyimi olan hekimlertarafından başlatılmalıdır. Tedavinin amacı, hemoglobini 11 g/dL (6.8mmol/L)’den daha yukarı çıkarmaktır. Hemoglobin konsantrasyonunun 11 g/dL (6.8mmol/L)’un üzerindeki kesin hedef, her hasta için ayrıca hesaplanmalıdır. 4haftalık sürede hemoglobinde 2.5 g/dL (1.6 mmol/L)’den fazla artıştan veya 14g/dL (8.7 mmol/L)’den yüksek bir hemoglobin düzeyinden kaçınılmalıdır.
Arava Film Tablet
Leflunomid
Ambalaj: 10 mgx30 tablet : 20 mgx30 tablet : 100 mgx3tablet.
End.: Aktif romatoid artriti olan erişkin hastalarıntedavisinde “hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç” (DMARD)olarak endikedir.
Kontr.E.:Leflunomide karşı aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyonbozukluğu, ağır immün yetmezlik durumları, kemik iliği fonksiyonunda belirginbiçimde bozulma, ciddi enfeksiyonlar, orta dereceli-ağır böbrek yetmezliği,ağır hipoproteinemi, gebe kadınlar ya da leflunomid ile tedavi sırasında veçocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar. Laktasyon dönemindeki kadınlar,leflunomid kullanımı sırasında çocuklarını emzirmemelidir. Erkek hastalar,erkeğe bağlı fetal toksisite olasılığından haberdar olmalıdır, kontrasepsiyonsağlanmalıdır. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
Uyar.: Önceden belirgin hematolojik anomali mevcut hastalardadikkatli bir şekilde kullanılmalı ve klinik ve hematolojik açıdan izlemeyapılmalıdır. Kemik iliği supresyonu tespit edildiğinde, tedavi kesilmeli veaktif metabolitinin plazma konsantrasyonunu düşürmek üzere kolestiramin veyaaktif kömür kullanılmalıdır. Hepatit B veya C virüs enfeksiyonu veya belirginkaraciğer yetmezliği olan hastalarda, hepatotoksisite riski olasılığıarttığından kullanılması önerilmez. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacınkullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Ağrı, ateş, albuminüri, hematüri, vajinal monoliazis, kanbasıncında artış, palpitasyon, taşikardi, diyare, bulantı, kusma,iştahsızlık, oral mukozadaki rahatsızlıklar, abdominal ağrı, karaciğer parametrelerininyükselmesi, kilo kaybı, periferik ödem, baş ağrısı, sersemlik, asteni,parestezi, tenosinovit, miyalji, saç dökülmesinde artma, ekzema, fungaldermatit, herpes simpleks, herpes zoster, ciltte kuruluk, hafif alerjikreaksiyonlar, lökopeni görülebilir.
Etkileş.: Kolestiramin ve aktif kömür, hepatotoksik ilaçlar,NSAİİ’lar, tolbutamide, rifampin ile etkileşir.
Doz Önerisi:Arava tedavisine 3 gün süreyle günde bir kez 100 mg’lik biryükleme dozu ile başlanır. Önerilen sürek dozu günde bir kez 10 mg ile 20 mgleflunomiddir. Arava tabletleryeterli sıvı ile ve bütün olarak yutulmalıdır. Yemekle birlikte kullanım Arava emilimini etkilemez.
Arcalion Draje
Sulbutiamin
Ambalaj: 200mgx30 draje.
End.:Fiziksel asteni ile karakterize bazı fizikselve psişik inhibisyon durumlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Önceden hipersensibilitesiolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Ciddi uyarı ve önlem gerektirenherhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Bildirilen yan etkiler hafifve geri dönüşümlüdür.
Yan E.: Yaşlılarda bazan hafif ajitasyonve allerjik deri döküntüleri gözlenmiştir.
Doz Önerisi: Günde 1 ile 3 draje, bir kerede ya da bölünerekkullanılabilir. Yetişkinlerde genellikle, kahvaltıda 2 drajeninbirden alınması önerilir.
Aredia Flakon
Pamidronatdisodyum
Ambalaj: 15 mgx4 flakon ve 5 mLx4 çözücü ampul : 30 mgx3flakon ve 10 mLx3 çözücü ampul : 90 mgx1 flakon ve 10 mLx1 çözücüampul.
End.:Artmış osteoklast aktivitesiyle ilişkili durumlarıntedavisinde; yaygın litik kemik metastazları ve multipl miyelom,tümöre bağlı hiperkalsemi ve kemiğin paget hastalığında kullanılır.
Kontr.E.:Pamidronat ve diğer bifosfonatlara bilinen aşırıduyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Pamidronat diğer bifosfonatlarlabirlikte verilmemelidir. Pamidronat ile tedaviye başlamanın ardındanserum elektrolitleri, kalsiyum ve fosfat izlenmelidir. Kalsiyumveya D vitamini eksikliği riski taşıyan, kemiğin paget hastalığıolan hastalarda, hipokalsemi riskini en aza indirmek için oral olarakkalsiyum preparatları ve D vitamini verilmelidir. Yaşamı tehditeden hiperkalsemi durumları dışında, gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Pamidronat ile tedavi edilen anneler, bebeklerini sütleriyle beslememelidir.Hastalar, ender durumlarda pamidronat uygulanmasının ardındanuyuklama ve/veya sersemlik olasılığına karşı uyarılmalıdır. Bu durumda,araç sürmemeli, tehlikeli olabilecek makineleri kullanmamalıveya uyanıklıktaki azalma nedeniyle tehlikeli olabilecek diğeraktiviteleri yapmamalıdırlar.
Yan E.: En sık raslanan yan etkiler, uygulamanın ilk 48 saatindegörülen ateş (vücut sıcaklığında 1-2 °C artış) ve asemptomatik hipokalsemidir.Ateş genelliklekendiliğinden düşer ve tedavi gerektirmez. Semptomatik hipokalseminadirdir. Keyifsizlik, titreme, bitkinlik ve yüzde kızarıklığıneşlik ettiği influenza benzeri belirtiler, uygulama yerinde reaksiyonlar(ağrı, kırmızılık, şişme, sertlik, filebit, trombofilebit), geçicikemik ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, yaygın ağrı, bulantı, kusma,baş ağrısı, lenfositopeni, hipokalsemi, hipofosfatemi, hipomagnezemigörülebilir.
Etkileş.:Şiddetli hiperkalsemisi olan hastalarda pamidronatkalsitonin ile kombine uygulanmış, sinerjist bir etki sonucu serumkalsiyum düzeylerinde daha hızlı bir düşme meydana gelmiştir.
Doz Önerisi:Aredia asla bolus enjeksiyon şeklinde verilmemelidir.Aredia’nın kuru toz şeklinden elde edilençözeltisi, kalsiyum içermeyen bir enfüzyon çözeltisi (örneğin ‰9sodyum klorür veya %5 glikoz çözeltisi) ile seyreltilmeli ve yavaşçaenfüze edilmelidir. Aredia’nın enfüzyon hızı 60 mg/saat (1 mg/dak)’ı geçmemelive enfüzyon çözeltisindeki konsantrasyonu 90 mg/250 mL’yi aşmamalıdır.Yetişkinler ve yaşlılarda; Yaygın Litik Kemik Metastazları ve Multipl Miyelom: Yaygın litik kemik metastazlarıve mutipl miyelom tedavisinde önerilen Aredia dozu, her 4 haftada bir 90 mg’liktek enfüzyondur. Kemik metastazı olan, 3 haftalık aralıklarla kemoterapialan hastalarda Aredia 90 mg 3 haftalık periyotla da verilebilir. Tümer Bağlı Hiperkalsemi: Hastaların tedaviden önce veyatedavi sırasında normal serum fizyolojik ile rehidratasyonu önerilir. Aredia’nın bir tedavi süresinde kullanılacaktoplam dozu, hastanın tedavi öncesi serum kalsiyum düzeylerinebağlıdır. Toplam Aredia dozu, ya tek bir enfüzyon şeklinde veya art arda2-4 gün boyunca birden fazla enfüzyon şeklinde verilebilir. Hem başlangıçve hem de tekrar tedavilerde, bir tedavi süresi için maksimum doz 90mg’dir. Kemiğin Paget Hastalığı: Bir tedavi süresi için önerilentoplam Arediadozu180-210 mg’dir. Bu doz haftada bir kez 30 mg’lik 6 doz şeklinde (toplamdoz 180 mg) veya bir hafta arayla 60 mg’lik 3 doz şeklinde uygulanabilir.
Aricept FilmTablet
DonepezilHCl
Ambalaj: 5mgx14 tablet.
End.: Hafif ve orta şiddette Alzheimertipi demans tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Donepezil ve piperidin türevlerinekarşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik döneminde sadece olasıyararı, fetusun karşılaşacağı olası riskten fazla ise kullanılmalıdır.Emziren kadınlar tarafından sadece olası yararı bebeğin maruz kalacağıolası riskten fazlaysa kullanılmalıdır.
Yan E.: En yaygınları ishal ve kas kramplarıdır.Diğer yan etkiler halsizlik, bulantı, kusma, uykusuzluk ve sersemliktir.
Etkileş.: Digoksin veya simetidinle aynıanda alınması donepezilin metabolizmasını etkilemektedir. Antikolinerjikaktiviteye sahip ilaçlarla etkileşme potansiyeline sahiptir.Aynı zamanda, süksinilkolin, diğer sinir ve kas bloke edici ajanlarveya kolinerjik agonistler gibi ilaçlarla eşzamanlı tedavilerdesinerjistik aktivite potansiyeli de bulunmaktadır.
Doz Önerisi: Kontrollü klinik çalışmalarda, günde tek doz 5mg ve 10 mg Aricept’in etkili olduğu gösterilmiştir. Tedaviye donepezilin10 mg/gün dozunda başlanması, yan etkileri artırabilir. Bu nedenletedaviye 5 mg/gün (günde tek doz) ile başlanır. Aricept akşamları yatmadan hemen önceoral olarak alınmalıdır.
Arimidex FilmTablet
Anastrozol
Ambalaj: 1 mgx28 tablet.
End.:Hormon-reseptör pozitif postmenopozal kadınlardaerken evre meme kanserinin tedavisinde ve tamoksifenveya diğer antiestrojenlerle tedavi sonrası hastalığı ilerlemişpostmenopozal kadınlarda ilerlemiş meme kanserinin tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Gebelik ve laktasyonda, ciddiböbrek bozukluğu olan hastalarda, orta şiddetli veya ciddi karaciğerbozukluğu olan hastalarda ve anastrozola karşı bilinen aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Estrojen içeren tedavi anastrozolun farmakolojiketkisini ortadan kaldıracağından, beraber uygulanmamalıdır.
Uyar.: Tedavinin başlangıcında taşıtkullanmak gibi dikkat gerektiren işlerde bozulma olabilir. Hastalarınaraç ve makine kullanma yeteneğini azaltmaz. Buna rağmen anastrozolkullanımıyla asteni ve uyku hali rapor edildiğinden, böyle semptomlarolursa dikkat etmek gerekir.
Yan E.: Sıcak basması, vajinal kuruluk,saçların dökülmesi, anoreksi, bulantı, kusma, diyare, asteni, uykuhali, baş ağrısı, deri döküntüsü, ilk birkaç haftada nadir olarakvajinal kanama görülebilir. Total kolesterol düzeylerinde hafif artışaneden olabilir.
Etkileş.: Estrojen içeren tedavi anastrozolunfarmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından, birlikte uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Yaşlılar dahil yetişkinlerde oral olarak günde1 kez 1 mg kullanılır. Erkenevre meme kanserinde şu anda tedavinin 5 yıl devam etmesi önerilmektedir.Tedavinin optimal süresi henüz saptanmamıştır
Armisetin Kapsül
Kloramfenikol
Ambalaj: 250mgx12 ve 24 kapsül.
Armisetin Süspansiyon
Kloramfenikol
Ambalaj: 125mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.:Bakteriyemi, menenjit ve Gram-negatifbakterilerin neden olduğu diğer ağır enfeksiyonlar, diğer antibiyotikleredirenç gösteren ve kloramfenikole duyarlı olduğu saptanan mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonlarda ve kistik fibroziste endikedir.
Kontr.E.: Kloramfenikole karşı aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir. Kloramfenikol hafif enfeksiyonlarda, endikasyonsahasına girmeyen hastalıklarda (örn. soğuk algınlığı, influenza,boğaz enfeksiyonları) veya bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde(profilaktik olarak) kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarıbozuk hastalarda, önerilen dozlarda bile antibiyotiğin kan düzeyindeaşırı bir yükselme görülebilir. Böbreklerde toksik etki gösterebileceğindenemziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerdekullanılmamalıdır. Prematürelerde ve bebeklerde Gray sendromu oluşabileceğidüşünülerek dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Kloramfenikol kullanımından sonra ciddi ve öldürücükan diskrazileri (aplastik anemi, trombositopeni ve granülositopeni)görülebilir. Daha az tehlikeli ilaçların etkili olduğu durumlardakloramfenikol kullanılmamalıdır. Büyük ölçüde ölümle sonuçlananve aplastik anemiye dönüşen irreversibl kemik iliği depresyonu,kemik iliği aplazisi ve hipoplazisinin tedavisinden haftalar veyaaylar sonra görülebilir. Baş ağrısı, mental konfüzyon, uzun sürelitedavilerde optik ve periferal nevrit, ateş ciltte döküntü, ürtiker,anjiyoödem, anafilaksi görülebilir. Tifo tedavisi sırasında tifobasillerinin süratle yok edilmesiyle açığa çıkan endotoksinlerHerxheimer reaksiyonuna yol açabilir.
Etkileş.: Kemik iliği depresyonuna yol açabilecek diğerilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Tolbutamid, fenitoin, bishidroksikumaringibi ilaçların toksisitesini artırabilir. Fenitoin ve barbitüratlarkloramfenikolün inaktivasyonunu hızlandırır, parasetamol iseinaktivasyonu yavaşlatır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde 50 mg/kg/gün’lük dozları 6-8 saatlikintervallerle uygulanır. Ilımlı bir rezistans oluşmuş enfeksiyonlardakan konsantrasyonunu artırmak için 100 mg/kg/gün olarak uygulanabilir.Fakat buyüksek doz, olabilen en kısa zamanda azaltılmalıdır. Çocuklarda 6 saatlik aralıklarla4 doza bölünerek 50 mg/kg/gün olarak uygulanır. Bakteremi ve menenjitgibi durumlarda doz 100 mg/kg/gün olarak uygulanır ve en kısa süredeönerilen doza inilir. Yenidoğanlarda total 25 mg/kg/gün’lük doz 6saatlik intervallerle 4 eşit doza bölünerek uygulanır. Normal doğanlarda,ilk 2 haftadan sonra 50 mg/kg/gün olarak gerektiğinde uygulanır.
Aromasin Draje
Eksemestan
Ambalaj: 25mgx30 draje.
End.: Postmenopozal dönemdeki kadınlardailerlemiş meme kanseri tedavisinde, tamoksifen tedavisinin ardından hastalığıilerlemiş olan hastalarda endikedir.
Kontr.E.: Eksemestana aşırı duyarlığı olduğubilinen hastalarda, premenopozal kadınlarda ve gebe ya da emziren kadınlardakontrendikedir.
Uyar.: Eksemestan, premenopozal endokrindönemde olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Uyuşukluk, uyku hali, asteni ve başdönmesi rapor edildiğinden, taşıt ve makine kullanımı için gereken fizikselve/veya zihinsel yeteneğin bozulabileceği konusunda hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.: Sıcak basması ve bulantı en sıkgörülen yan etkilerdir. Yorgunluk, aşırı terleme ve baş dönmesi sıkbildirilmiştir. Baş ağrısı, uykusuzluk, ağrı, döküntü, karın ağrısı, anoreksi,kusma, depresyon, saç dökülmesi, periferik veya bacakta ödem, kabızlık veyahazımsız %2 ile %5 arasında bildirilmiştir. Tümör bölgesinde ağrı, asteni,ateş, soğuk algınlığı benzeri semptomlar, diyare, anksiyete, dispne, öksürük %5ve daha fazla oranda rapor edilen ve nedensellik ilişkisi belirlenmemiş olanyan etkilerdir.
Etkileş.: Diğer antikanser ilaçlarla eş zamanlıkullanımıyla ilgili klinik deneyim yoktur. Estrojen içeren ilaçlarla birlikteuygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkin ve yaşlı hastalarda Aromasin’in tavsiye edilen günlük dozu, tercihen yemeklerden sonragünde bir kez 25 mg’lık bir drajedir. Aromasintedavisine tümörde progresyon görülene kadar devam edilmelidir. Günlük dozzamanında alınmazsa, hatırlandığında derhal alınmalıdır; ancak, bu arada birsonraki dozun vakti yaklaştıysa, atlanan doz telafi edilmemelidir. Böbrek veyakaraciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Aromer Solüsyon
Merbromin%2
Ambalaj: 20ve 50 mL’lik şişe.
End.: Antiseptik, dezenfektan ve bakteriostatik özellikleriolan, tentürdiyot yerine kullanılabilen ve halk arasında Amerikantentürdiyotu diye bilinen bir maddedir. Kesik, sıyrık ve sivilcelerdeantiseptik olarak, kontamine olmuş yaralarda mikrop öldürücü olarak,lokal olarak mantar enfeksiyonlarında, ameliyatlar öncesi derinindezenfeksiyonunda kullanılır.
Kontr.E.: Etkin maddeye daha önce duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Merbromin etkisi, organik maddevarlığında zayıflayacağından, yaranın öncelikle bu maddeden temizlenmesiuygundur.
Yan E.: Özellikle duyarlı olanlarda,uygulama alanında eritem, papüler ve veziküler erupsiyonlar görülebilir.
Etkileş.: Merbromin güçlü asitler, alkoloidaltuzlar, lokal anestezikler, potasyum permanganat ve iodinle geçimsizdir.Bu nedenle kombine olarak veya bu maddelerin uygulanmasından hemensonra merbromin uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Hastalıklı bölgeye haricen uygulanır.
Artril Draje/FilmTablet
İbuprofen
Ambalaj: 400mgx30 draje :: 600 mgx30film tablet.
End.:Romatoid artrit, osteoartrit,ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif) artropatilerintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofene karşı aşırı duyarlığıolanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidal antienflamatuvarajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burun polipi sendromuşeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir. Ciddi gastrointestinalkanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsü bulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasındagörmede bulanıklık, skotomada ve renk belirlemesinde karışıklıkgörüldüğünde tedaviye son verilmeli ve hasta göz hekimi tarafındankontrol edilmelidir. Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasındankaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır.Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır ve emzirilençocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadiren ciltte kızarıklık, deri döküntüsü veödem gibi alerjik reaksiyonlar ve görme bozukluğuna neden olduğunadair raporlar vardır. Renal papiler nekroz, kardiyovasküler aritmi,dispepsi, gastrointestinal intolerans, kanama, trombositopeni,işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.: Tiyazit grubu diüretik kullanan hastalara dikkatleuygulanmalıdır. Kumarin tipi antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındaetkileşme olabileceğinden dikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz 3-4×1 drajedir. Maksimum günlük doz 2400mg’dir. Kural olaraketkili olabilen en düşük doz kullanılmalıdır.
Artril Jel
İbuprofen 50 mg/g
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
End.:Kas romatizması,dejeneratif ağrılı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğereklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındakiyumuşak dokunun (sinovyal keseler, sinir, sinir kılıfları, tendonve eklem kapsülü) iltihabi hastalıklarında, omuz sertliği, bel ağrısı,lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerindıştan veya destekleyici tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: İbuprofen veya aynı şekilde etki eden maddelereaşırı duyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Açık yaralar ve mukoza üzerine sürülmez. Gebeliğinson trimenonunda uzun süreli ve geniş alanlarda kullanılmamalıdır.Emzirme döneminde kullanılmamalıdır. 14 yaşından küçük çocuklardakullanımı önerilmez.
Yan E.: Ciltte kızarıklıklar meydanagelebilir. Bazan, sürülen yerlerde 1 ile 2 dakika sonra karıncalanmahissi duyulabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günde 3 kez ağrılı bölge üzerineince bir tabaka halinde sürülür.
Artu Şurup
PrometazinHCI 5 mg, efedrin HCI 5 mg, tiokol 175 mg,/ölçek
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Nefes darlığı ile seyreden tüm allerjik olan (astımdışında) veya olmayan hastalıkların tedavisinde kısa süre içindehastanın genel durumunun düzeltilmesini ve hastalığın kontrol altınaalınması amacıyla kullanılır. Üst solunum yolları enfeksiyonlarında,nezle, gripal enfeksiyonlar, allerjik rinit ve saman nezlesi gibiallerjik ve nefes darlığı, kuru öksürükle seyreden durumların tedavisinde,sigara içimine bağlı olan veya olmayan kronik bronşitlerin tedavisindeve öksürüğü yumuşatarak soluk borusunun tahriş olmasına engelolmayı gerektiren diğer tüm durumlarda kullanılmaktadır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine aşırıduyarlığı bulunanlarda, yenidoğanlarda, prematürelerde, gebelerde,emziren annelerde, MAO inhibitörü ilaç kullananlarda, ileri derecedehipertansiyonlu ve kardiyovasküler rahatsızlığı olanlarda veyaileri glokomlularda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Glokomlu, hipertansiyonlu, diyabetli, iskemikkalp hastalığı olanlarda, hiperprostatı ve hipertiroidizmi bulunanhastalarda dikkatle küçük dozlarda kullanılabilir. Bileşimdekiprometazin nedeniyle sedasyon, uykuya eğilim ve refleks kaybı oluşacağından,yüksek yerlerde ve dikkat isteyen makinelerde çalışanlar veya otomobilkullananlar, belirtilen işleri yapmaktan kaçınmalıdır. Depresanetki şiddetleneceğinden, alkol, trankilizan veya uyku ilaçlarıylaberaber alınmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Dozun azaltılmasıyla geçen, bulantı, kusma, taşikardi,idrar retansiyonu, sedasyon, uykuya eğilim, bulanık görme ve ağızkuruluğu görülebilir.
Etkileş.: Depresan etki şiddetleneceğinden alkol, trankilizanveya uyku ilaçlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yemeklerden yarım saat sonra verilir. Yetişkinlerdedoz, her yemekten sonra 1 çorba kaşığı, yani 9 ölçek/gün’dür. Çocuklariçin uygulanan günlük doz, 6 yaşına kadar günde 3 kez yarım ölçek, 6yaşından büyükler günde 3 kez 1 ölçek verilir.
Arveles Çentikli FilmTablet
Deksketoprofen
Ambalaj: 25 mgx20 tablet.
End.: Muskülo-skeletal ağrı, dismenore, diş ağrısı, postoperatifağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Deksketoprofene ve diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçlara karşı daha önce duyarlılığı olan hastalar; benzer etkili (örn. aspirinveya diğer NSAEİ’lar) bileşiklerin astım, bronkospazm, akut rinit krizlerineyol açtığı veya nazal polipler, ürtiker veya anjiyonörotik ödeme neden olduğuhastalar, aktif veya şüpheli gastrointestinal ülseri olan veya gastrointestinalülser veya kronik dispepsi hikayesi olan hastalar, gastrointestinal kanama veyadiğer aktif kanamaları veya kanama bozukluğu olan hastalar, Crohn hastalığıveya ülseratif koliti olan hastalar, şiddetli kalp yetmezliği olan hastalar,orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar, şiddetli karaciğerfonksiyon bozukluğu olan hastalar, hemorajik diatezi veya diğer pıhtılaşmabozukluğu olan veya antikoagulan tedavisi gören hastalar, gebelik ve laktasyondönemleri.
Uyar.: Alerjik durum hikayesi olan hastalarda kullanılırkendikkatli olunmalıdır. Özofajit, gastrit ve/veya peptik ülser hikayesi,deksketoprofen ile tedaviye başlamadan önce, tümüyle tedavi olmuş olmalarıbakımından araştırılmalıdır. Hematopoetik bozukluklar, sistemik lupus eritematosusveya karışık bağ dokusu hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Çocuklarda kullanım güvenirliği saptanmamıştır. Baş dönmesi ve uyuklamaolasılığı nedeniyle makine veya araç kullanma yeteneği üzerinde hafif veya ortaşiddette etkiler oluşturabilir.
Yan E.: Uyku bozuklukları, anksiyete, baş ağrısı, baş dönmesi,vertigo, palpitasyonlar, bulantı ve/veya kusma, abdominal ağrı, diyare,dispepsi, gastrit, konstipasyon, ağız kuruluğu, gaz çıkarma, cilt döküntüleri,yorgunluk, sıcak basması, ağrı, asteni, rigorlar, hasta hissetme gibiistenmeyen etkiler görülebilir.
Etkileş.: Yüksek doz salisilatlar (3 g/gün veya daha fazla) dahildiğer NSAEİ’lar, oral antikoagülanlar, profilaktik dozların üstündekiparenteral heparin ve tiklopidin, lityum, metotreksat (15 mg/hafta veya dahayüksek dozlar), hidantoinler ve sulfonamidler ile kombinasyonu önerilmez.Diüretikler, ACE inhibitörleri, metotraksat (15 mg/hafta’dan daha düşükdozlar), pentoksifilin, zidovudin, sülfonilüreler, düşük molekül ağırlıklı heparinile kombinasyonu dikkat gerektirir. Beta-blokerler, siklosporin, takrolimus,trombolitikler ve probenesid ile birlikte kullanımında etkileşmeler göz önündebulundurulmalıdır.
Doz Önerisi: Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikleher 4-6 saatte bir 12,5 mg veya 8 saatte bir 25 mg’dir. Postoperatif ağrıtedavisinde, önerilen doz her 8 saatte bir 25 mg’dir. Günlük toplam doz 75mg’yi geçmemelidir. Arveles Tablet uzun süreli kullanım için düşünülmemelidirve tedavi semptomatik dönem ile sınırlandırılmalıdır. Akut ağrı olgularındayemeklerden en az 30 dakika önce uygulanması önerilir. Hepatik veya renalfonksiyonları bozulmuş olanlarda ve yaşlılarda başlangıç dozu 50 mg günlüktoplam doza indirilmelidir. Şiddetli hepatik bozukluk ile orta ve şiddetlirenal fonksiyon bozuklukta kullanılmamalıdır.
Asabrin Enterik Tablet
Asetilsalisilikasit
Ambalaj: 500mgx20 tablet.
End.: İltihabi durumlarda, örneğin akut ve kronik romatizmalhastalıklarda; ağrılarda, örneğin baş ve diş ağrısı, bel ağrısı(lumbago), nevralji, siyatik, migren ve adet sancılarında; soğuk algınlığı,grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir.
Kontr.E.: Salisilatlara ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda, kanama eğiliminin arttığıpatolojik durumlarda, gebeliğin son üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliğinde, gastrointestinal kanalda kronik ve aktif ülseriolanlarda kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Karaciğer harabiyeti olanlarda,ayrıca cerrahi girişimde bulunulacak kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde kullanımı önerilmez. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal hemoraji, ülserasyon, tinnitus,vertigo, geçici işitme kaybı, kanama zamanının uzaması ve nadirenlökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşmegörülebilir.
Etkileş.: Antikoagülanların ve oral hipoglisemiyanlarınetkisini potansiyelize eder. Salisilatlar küçük dozlarda probenesidve sülfinpirazonun ürikozürik etkisini azaltır. Spironolaktonlaoluşan sodyum itrahı, salisilat varlığında azalabilir. Alkolle,kortikosteroidlerle birlikte kullanımı gastrointestinal sistemdekanama olasılığını artırır. Pirazolon türevleriyle birliktekullanımı gastrointestinal ülserasyon riskini artırır. Ürineralkalileştiriciler, fenobarbital ve propranolol asetilsalisilikasidin etkisini azaltır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3 kez 1-2 tablet, romatizmalağrılarda günde 4 kez 2 tablete çıkılabilir. 7-15 yaş arası çocuklardagünde 1 veya 2 kez 1-2 tablet verilir. 7 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.Tabletler bol suyla yutulmalıdır.
Asepar Şurup
Piperazin heksahidrat
Ambalaj: 100 mg/mLx100 mL’lik şişe.
End.:Ascaris lumbricoides (solucan) ve Enterobius vermicularis (kılkurdu) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Piperazin ve tuzlarına karşıduyarlı olan kimselerde, böbrek, karaciğer yetmezliklerinde (yenigeçirilmiş sarılık dahil), nörolojik hasarlarda, epilepside kullanılmamalıdır.Eğer önemli bir SSS ve gastrointestinal sistem ve hipersensitivitereaksiyonu görülürse kullanıma devam edilmemelidir.
Uyar.: Kılkurdu (oksiyür) tedavisindensonra gerek büyüklerde ve gerekse çocuklarda otoenfeksiyon olabileceğindenilk tedaviden 2 hafta sonra aynı tedavi bir kez daha tekrarlanmalıdır.Aynı evdeki şahısların birinde kılkurdu görülürse, evdekiherkesin aynı tedaviye tabi tutulmaları gerekir.
Yan E.: Nadiren bulantı, kusma, diyare, ürtiker, baş ağrısı,baş dönmesi, kulak çınlaması gibi belirtiler oluşabilir. Nadiren hemolitik anemi görülebilir.
Etkileş.:Pirantel ve klorpromazinle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Ascariasis tedavisinde 2 gün peşpeşe 75 mg/kg(maksimum 3,5 g) ve Oxyuriasis tedavisinde ise 7 gün boyunca aralıksızher sabah 65 mg/kg (maksimum 2.5 g) uygulanır.
Aseptol Solüsyon
Setilpiridinyumklorür ‰100(h/a)
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Ağız ve boğazın hafif irritasyonlarında antiseptive koruyuculuk sağlayarak iyileşmesine yardımcı olarak kullanılır.Diş operasyonlarından önce ve sonra koruyucu olarak, günlük ağız bakımında,ağızda hoş olmayan kokuların giderilmesinde kullanılır.
Doz Önerisi: Genel olarak yarım bardak (yaklaşık 100 mL) suyabir tatlı kaşığı (yaklaşık 10 mL) solüsyon karıştırılarak ağız yıkanarakveya gargara yapılarak kullanılır. Gargara olarak günde 3-4 kez tekrarlanabilir.
Asetam Tablet
Parasetamol
Ambalaj:500 mgx20tablet.
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilikasite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mideboşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×1-2 tablet ve çocuklarda3-4x¼-½ tablettir. Maksimum erişkin doz 4 g ve maksimum çocuk dozu 1.2g’dir.
Asidal Süspansiyon
Aluminyumhidroksit 220 mg, magnezyum hidroksit 195 mg, simetikon 25 mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.:Mide asidinin yol açtığı ekşime, yanma ve hazımsızlık gibibelirtilerin ve şişkinlik gibi sindirim sistemindeki gaza bağlı yakınmalarınsemptomatik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:İleri safhada böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda,apandisitli ya da bağırsak tıkanıklığı olasılığı bulunan hastalarda,hipofosfatemili hastalardave bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırıduyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Oral yoldan kullanılan diğer ilaçların emiliminietkileyebilir. Kronik diyaliz hastalarında kullanılırken dikkatli olunmalıdır.Gebeliğin ilk üç ayında ve laktasyon döneminde antasitlerin kullanılmamasıönerilir.
Yan E.:Diyare veya konstipasyona neden olabilir. Yüksek dozlardauzun süre kullanıldığında hipofosfatemiye yol açabilir.
Etkileş.:Tüm antasitler, birlikte kullanılan ilaçların emiliminietkileyebilir. Bu nedenle, diğer ilaçlar ile en az 2 saatlik ara ilekullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Günde 4 kez (yemeklerden 20-60 dakika sonra ve yatmadanönce) 1-2 ölçek (5-10 mL) alınır. Kullanmadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır.12 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.
Asidopan Plus Çiğneme Tableti
Magaldrat 480 mg, simetikon20 mg
Ambalaj: 30 ve 60 tablet.
Asilon SüspansiyonAkdeniz
Simetikon40 mg, pipenzolat bromür 4 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Spazmla karışık organik ve fonksiyonel sindirimsistemi rahatsızlıklarında, şişkinliklerde, geğirme ve kusmalarda,gaz üretici dispepsilerde ve aerofajilerde endikedir.
Kontr.E.:Prostat hipertrofisi, glokom, gastrointestinalsistemin obstrüktif rahatsızlıkları, yaşlılardaki intestinalatoni, kardiyak aritmiler, akut kanama, şiddetli ülseratif kolitve miyastenia graviste kontrendikedir.
Uyar.: Sıcak ortamlarda terlemeyi azaltmasına bağlıolarak ateş ve sıcak çarpması görülebilir.
Yan E.: Genellikle iyi tahammül edilir. Ağızda kuruluk,görme bulanıklığı, kabızlık, baş dönmesi, bitkinlik ve yüzde kızarmagibi yan etkiler çok az görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz, yemeklerden 15 dakika önce alınan, bebeklerde2.5 mL, 1-5 yaşına kadar çocuklarda 3-4 kez ½-1 ölçek ve erişkinlerde3-4 kez 2 ölçektir.
Asinpirine
Asetilsalisilikasit
Ambalaj: 300mgx100 tablet.
End.: İltihabi durumlarda, örneğin akut ve kronik romatizmalhastalıklarda; ağrılarda, örneğin baş ve diş ağrısı, bel ağrısı(lumbago), nevralji, siyatik, migren ve adet sancılarında; soğuk algınlığı,grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir.Ayrıca antiagregan olarak da kullanılır.
Kontr.E.: Salisilatlara ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda, kanama eğiliminin arttığıpatolojik durumlarda, gebeliğin son üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliğinde, gastrointestinal kanalda kronik ve aktif ülseriolanlarda kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Karaciğer harabiyeti olanlarda,ayrıca cerrahi girişimde bulunulacak kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde kullanımı önerilmez. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal hemoraji, ülserasyon, tinnitus,vertigo, geçici işitme kaybı, kanama zamanının uzaması ve nadirenlökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşmegörülebilir.
Etkileş.: Antikoagülanların ve oral hipoglisemiyanlarınetkisini potansiyelize eder. Salisilatlar küçük dozlarda probenesidve sülfinpirazonun ürikozürik etkisini azaltır. Spironolaktonlaoluşan sodyum itrahı, salisilat varlığında azalabilir. Alkolle,kortikosteroidlerle birlikte kullanımı gastrointestinal sistemdekanama olasılığını artırır. Pirazolon türevleriyle birliktekullanımı gastrointestinal ülserasyon riskini artırır. Ürineralkalileştiriciler, fenobarbital ve propranolol asetilsalisilikasidin etkisini azaltır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 1-4×1-2 tablettir. Maksimumgünlük doz 4 g’dir. 2-4 yaş arası çocuklarda ½ tablet, 4-9 yaş arası ½-1tablet, 9-12 yaş arası 1-1+½ tablettir. Bu dozlar gerekirse 4 saattebir tekrarlanır. Antiagregan olarak günde 1 tablet kullanılır.
Asmafilin Fort Kapsül
Teofilin etilendiamin
Ambalaj: 200 mgx30 kapsül.
End.:Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlıbronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem veparoksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangi bir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Çeşitli kardiyak, renal ve hepatik hastalıklarda,hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında, hipertansiyondave hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır. Yenidoğanlarda,korpulmonale, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda, özellikleerkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırken çok dikkatliolmalıdır. Gebelerde,özellikle doğumdan kısa bir süre önce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelerde teofilin dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Yüksek dozlarda ve ani IV uygulamada huzursuzluk,taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon, deri kızarıklıkları,ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı, kusma, baş ağrısı,baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırı derecede susuzlukhissi gibi belirtiler görülebilir.
Etkileş.: Teofilinle birlikte, troleandomisin, eritromisin,linkomisin, klindamisin, simetidin, influenza aşısı, allopürinolve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum düzeyleri artabilir.Teofilin, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiğizaman toksik sinerjizm görülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpininetkisini güçlendirirken dijital toksisitesini ve duyarlığınıartırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoininetkisini azaltır. Oral antikoagülanlar diğer ksantin müstahzarlarıylabirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Büyükler için her 6-8 saatte 1 kapsül, küçüklere6-8 saatte bu dozun yarısı verilmelidir. Yemeklerden önce alınması,etkili olmasını sağlar.
Asiviral Krem
Asiklovir
Ambalaj: 50mg/gx10 g’lik tüp.
Asiviral Tablet
Asiklovir
Ambalaj: 200 mgx25 tablet :: 400 mgx25 tablet.
End.: Bağışıklık sorunu olan veya olmayan kişilerdeilk ve tekrarlayan HerpesGenitalis enfeksiyonların tedavive profilaksisi; bağışıklık sorunu olan kişilerde Herpes simplex(mukokutanöz) enfeksiyonların tedavi ve profilaksisi; bağışıklıksorunu olan ya da enfeksiyon ve komplikasyonları açısından risk altındabulunan çocukların Varicella zoster enfeksiyonu tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Asiklovire karşı aşırı duyarlı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyenolası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.Anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleri, bulantı, kusma, ishal, karınağrısı, baş dönmesi, konfüzyon, halusinasyonlar, somnolans, başağrısı ve halsizlik görülebilir.
Etkileş.: Probenisid, sistemik olarak uygulanan asiklovirinortalama yarılanma süresini artırır.
Doz Önerisi:Asiviral Krem: Günde 6 kez her 3 saatte bir sürülmelidir. Tedavi7 gün sürer. Tedaviye enfeksiyonun görülmesinden sonra olabildiğinceerken başlanmalıdır.Asiviral Tablet: Yetişkinlerde Herpes simpleks virüs enfeksiyonlarının tedavisindeve profilaksisinde, uyku saatleri dışında, yaklaşık olarak 4 saattebir olmak üzere günde 5 kez 200 mg verilir. Tedavi 5 gün sürmelidir.Çocuklarda Herpes simpleks virüs enfeksiyonlarının tedavisinde ve bağışıklıksistemi normal olmayan çocuklarda profilaktik olarak 2 yaşın üzerindekilereyetişkin dozu, 2 yaşın altındakilere ise yetişkin dozunun yarısıverilir. Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisinde yetişkinleregünde 5 kez, 4 saat arayla 800 mg dozda verilir. Tedavi 7 gün sürer.
Asist Ampul
Asetilsistein
Ambalaj: 300mg/3 mLx10 ampul.
Asist Granül İçerenSaşe
Asetilsistein
Ambalaj: 200mgx30 saşe.
Asist Kapsül
Asetil sistein
Ambalaj: 200 mgx30 kapsül.
Asist Şurup
Asetil sistein 200mg/5 mL
Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 g granül içeren 150 mL’lik şişe ::Pediyatrik form: 40 g granül içeren 100 mL’lik şişe.
End.:Yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması,ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken durumlarda, bronkopulmonerhastalıklarda, bronşik sekresyon bozukluklarının tedavisinde endikedir.Asetil sisteininasetaminofen (parasetamol) zehirlenmelerinde karaciğer harabiyetiniazaltıcı etkisi de vardır.
Kontr.E.: Asetil sisteine aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Gastroduodenal ülser durumlarında,ayrıca asetil sisteinin verilmesinden sonra bronşiyal sekresyondabelirgin bir artış olabilir. Asetil sisteinin anne sütüne ve fetüsegeçmesiyle ilgili yeterli veri olmadığından, gebelerde ve emzirenlerdezorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır.
Yan E.: Kusma ve bulantı tipinde gastrointestinal bozukluklar,stomatit ve rinore (burun akıntısı), ürtiker, baş ağrısı, kulak çınlaması,nadiren alerjik deri reaksiyonları oluşturabilir. Özellikle astmatikhastalarda bronkospazm yapabilir.
Etkileş.:Mukomodifikatör bronşikler,atropinik sekresyon kurutucu maddeler ve antitüssiflerle birliktealınmamalıdır. Tetrasiklinler (doksisiklin hariç), ayrı ayrı periyotlardave asetilsisteinden en az 2 saatlik aralarla uygulanmalıdır.
Doz Önerisi: Asist Ampul: Parenteral Uygulama: Erişkinlerde derin IM veya IV yolla günde 1-2 kez 1ampul olarak uygulanır. Tedavi süresi klinik gelişime göre ayarlanmalıdır.Çocuklarda derin IM enjeksiyon ile 15-30 mg/kg/gün dozda 2′ye bölünerekuygulanır. Herhangi bir anafilaktik reaksiyonu önlemek için enfüzyon çok yavaşuygulanmalıdır. Bu amaçla başlangıçta %5 glukoz veya %0.9 NaCl ile seyreltilmelidir.İnhalasyonYoluyla Uygulama:Asist Ampul nebulize olarak basınçlı hava veya oksijen, ultrasoniknebulizer ve intermitan pozitif basınçlı solunum cihazıyla uygulanabilir Erişkinlerdegünde 1-2 kez 1 ampul 5-10 gün süre ile nebulize edilir. Çocuklarda önerilenendikasyonlarda günde 2 kez 150 mg dozunda kullanılmalıdır. Kistik fibrozisdegünlük doz birkaç grama dek çıkartılabilir. İntratrakeal Uygulama: Trakeostomili hastaların rutinbakımında her 1-4 saatte bir 1-2 mL trakeostomi içine uygulanabilir. Göğüstravması veya cerrahi sonrası durumlarda perkutan intratrakeal kateter ile her1-4 saatte bir 2-4 mL uygulanabilir. ParasetamolZehirlenmesi: Antidot tedavisine, mümkün olan en kısa sürede 150 mg/kgyükleme dozu ile başlanmalıdır. Ardından parasetamol zehirlenmelerinde en az72 saat süreyle, 50 mg/kg sürek dozu ile devam edilmelidir. Hesaplanan dozerişkinlerde en az 200 mL, çocuklarda ise 50 mL, %5 glukoz veya %0.9 NaClçözeltisi ile seyreltilerek 60 dakika içinde uygulanır. Parasetamolentoksikasyonu sürek tedavisi 50 mg/kg dozda (70 kg’lik bir kişi için yaklaşık11 ampul) 4 saat ara ile 72 saat süresince yapılır.Asist Saşe:Bir saşe içeriği çay bardağıiçerisine boşaltılarak üzerine yarısına kadar içme suyu eklenir.Karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Opelasan görünümdeki çözelti oral yoldan uygulanır.Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak veatılımı kolaylaştırmak amacıyla, erişkinlerde günde 3 kez 1’er saşe veya geceyatarken 3 saşe bir arada uygulanır. Çocuklarda 2-7 yaş arasında, sabah-akşamgünde 2 kez 1’er saşe uygulanır (400 mg/gün). 7 yaş üzeri çocuklara erişkindozu uygulanır.Asist Kapsül: 7 yaşından büyüklere ve erişkinleregünde 3 kez birer kapsül veya akşam yatarken tek doz 600 mg verilir.AsistŞurup: Mukolitikolarak: 2 yaşın altındakiçocuklarda 200 mg/gün (5 mL/gün) iki eşit dozda, 7 yaşına kadar olan çocuklarda400mg/gün (10 mL/gün) iki eşit dozda, 7 yaşından büyüklerde; 600 mg/gün (15mL/gün), üç eşit doza bölünerek. Semptomlarda iyileşme sağlanıncaya dek(8-10 gün) kullanılması önerilir. Parasetamol zehirlenmesinde: Yükleme dozu 140 mg/kg. Sürek dozu 4saatte bir 70 mg/kg olmak üzere toplam 17 doz kullanılması önerilir.
Asocal Gastrorezistan Tablet
Mesalazin (5-aminosalisilik asit)
Ambalaj: 400 mgx100 tablet : 800 mgx60 ve 90 tablet .
End.: Hafif ve orta şiddette ülseratif kolitte düzelmeyisağlamak ve ülseratif kolitte düzelmeyi sürdürmek için kullanılır. Ayrıca Crohnhastalığında düzelmeyi sürdürmek için de kullanılır.
Kontr.E.:Salisilatlara karşı alerjisi olan hastalarda, ağırkaraciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda (GFR dakikada 20 mL’den az)kontrendikedir. Ayrıca gastrik veya duodenal ülseri olan hastalarda, kanamaeğilimi olanlarda ve 2 yaşın altındaki çocuklarda da kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek hastalığı olan hastalarda kullanılması tavsiyeedilmez ve kanda üresi yükselmiş olan ve proteinürisi olan hastalarda dikkatliolunmalıdır. Mesalazin ile ilgili olarak çok nadiren ciddi kan diskrazileribildirilmiştir. Gebelik ve laktasyonda kullanımı sadece hekimin kanaatine görebu tedavinin potansiyel yararlarının potansiyel risklerinden üstün olduğuolgularla sınırlı olmalıdır.
Yan E.: Baş ağrısı, karın ağrısı, geğirme, ağrı, bulantı,farenjit, diyare, asteni, baş dönmesi, sırt ağrısı, ateş, deri döküntüsü,dispepsi, rinit, artralji, hipertoni, kusma, konstipasyon, flatulans,dismenore, göğüs ağrısı, titreme, nezle sendromu ve periferik ödem görülebilir.
Etkileş.:Mesalazin digoksin emilimini azaltabilir; azatiyoprin ve6-merkaptoprinin immunosupresif etkilerini artırabilir. Probenesid vesülfinpirazonun urikozürik etkisi, furosemidin diüretik etkisi ve spirolaktonetkisi azalabilir. Glukokortikoidlerin gastrointestinal yan etkileriartabilir. Mesalazin varfarin etkisini inhibe edebilir.
Doz Önerisi: Ülseratif kolitte hastalıkta düzelme sağlamak için büyükdozu günde 2.4-4.8 g olup, dozlara bölünerek alınır. Düzelmeyi sürdürmek içingünde 1.2-2.4 g dozlara bölünerek verilir. Crohn hastalığında düzelmeninsürdürülmesi için büyüklerde doz günde 2.4 g olup, dozlara bölünerek verilir.Tabletler ağız yoluyla alınmak içindir. Kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarakyutulmalıdır. İdeal olarak tabletler bir bardak suyla yemeklerden öncealınmalıdır.
Asomal Pediyatrik Şurup
Parasetamol
Ambalaj: 120 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.: Çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşinsemptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olanhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren ağrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: 1 yaşına kadar olan bebekleregünde 3-4 kez yarım ölçek, 1-4 yaş arası olan çocuklara günde 3-4 kez 1ölçek, 4-8 yaş arası çocuklara günde 3-4 kez 1.5-2 ölçek, 8-12 yaş arasıçocuklara günde 3-4 kez 2 ölçek önerilir.
Aspartil Tablet
Aspartam
Ambalaj: 20mgx100 tablet.
Aspinal TabletMünir Şahin
Asetilsalisilikasit
Ambalaj: 500mgx20 tablet.
End.:İltihabi durumlarda, örneğin akut ve kronik romatizmalhastalıklarda; ağrılarda, örneğin baş ve diş ağrısı, bel ağrısı(lumbago), nevralji, siyatik, migren ve adet sancılarında; soğuk algınlığı,grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir.
Kontr.E.:Salisilatlara ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda, kanama eğiliminin arttığıpatolojik durumlarda, gebeliğin son üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliğinde, gastrointestinal kanalda kronik ve aktif ülseriolanlarda kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Karaciğer harabiyeti olanlarda, ayrıca cerrahigirişimde bulunulacak kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde kullanımı önerilmez.Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal hemoraji, ülserasyon, tinnitus,vertigo, geçici işitme kaybı, kanama zamanının uzaması ve nadirenlökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşmegörülebilir.
Etkileş.: Antikoagülanların ve oral hipoglisemiyanlarınetkisini potansiyelize eder. Salisilatlar küçük dozlarda probenesidve sülfinpirazonun ürikozürik etkisini azaltır. Spironolaktonlaoluşan sodyum itrahı, salisilat varlığında azalabilir. Alkolle,kortikosteroidlerle birlikte kullanımı gastrointestinal sistemdekanama olasılığını artırır. Pirazolon türevleriyle birliktekullanımı gastrointestinal ülserasyon riskini artırır. Ürineralkalileştiriciler, fenobarbital ve propranolol asetilsalisilikasidin etkisini azaltır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×500-1 g ve 7-15 yaş arasıçocuklarda 1-2×50-100 mg kullanılır
Astafen Şurup
Ketotifen
Ambalaj: 1 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Eşdeğeri: ZaditenŞurup: 1 mg/5 mLx100 mL (Novartis Pharma
Astafen Tablet
Ketotifen
Ambalaj: 1 mgx30 tablet.
Eşdeğeri: ZaditenTablet: 1 mgx30 tablet (Novartis Pharma
End.:Uzun süreli koruyucu olarak bronşiyal astma (karışıkdahil bütün formları), alerjik bronşitin, saman nezlesi eşliğindeastmatik semptomların uzun süreli profilaksisi, çeşitli alerjilerin,alerjik rinitin, alerjik rinitin deri reaksiyonlarının profilaktikve semptomatik tedavisinde endikedir. Astma krizi anında verilmesi,krizi ortadan kaldırmaz. Multisistem allerjik rahatsızlıklarıntedavi ve korunmasında; akut ve kronik ürtiker, atopik dermatit, allerjikrinit ve konjunktivitte endikedir.
Kontr.E.:Bilinen kontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: Kesin gereksinim olmadıkça gebelereve emzirenlere verilmemelidir. Uzun süreli ketotifen tedavisinebaşlandığında kullanılmakta olan antiastmatik ilaçlar ani olarakkesilmemelidir. Steroide bağımlılığı olan hastalarda adrenokortikalyetmezlik bulunabileceğinden özellikle sistemik kortikosteroidlerve ACTH ani olarak kesilmemelidir. Tedavinin ilk günlerinde reaksiyonlarbozulabileceğinden, hastalar araba veya makine kullanırken dikkatetmeleri konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.: Tedavinin başında sedasyon ve bazı olgulardaender olarak ağız kuruluğu ve baş dönmesi görülebilir. Ender olarakkilo artışı görülebilir.
Etkileş.: Sedatiflerin, hipnotiklerin, antihistaminiklerinve alkolün etkisi ketotifenle kuvvetlenebilir. Oral antidiyabetiklerlekullanıldığında çok ender olarak trombosit sayımında reversibl birazalma görülmüştür.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 2×1 tablet (gerektiğinde2x2 tablet) veya 2×1 ölçek şurup ve çocuklarda 2×0.025 mg/kg’dir.
Astmerole İnhaler
Salmeterol ksinafoat
Ambalaj: 25 µg/dozx60 dozluk inhaler.
Astmerole Maksihaler
Salmeterol ksinafoat50 µg/doz
Ambalaj: 50 µg/dozx60 dozluk maksihaler.
End.:Yetişkinlerde astım (noktürnal astım ve egzersizlegelen astım dahil), kronik bronşit ve amfizemde reversibl havayollarıtıkanmalarının uzun süreli devamlı tedavisinde kullanılır. Çocuklardaegzersiz nedeniyle oluşan bronkospazmların uzun süreli olarak önlenmesidahil astımda reversibl hava yolu tıkanmasının devamlı tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Salmeterol oral veya inhalekortikosteroid tedavisi yerine kullanılamaz. Kortikosteroidtedavisini tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Kısa etkili bronkodilatörlerinetkili olduğu astmatik semptomları gidermek için kullanılmamalıdır.Gebelerde ve emziren annelerde ancak ilacın anneye yararı fetüsveya bebek üzerine olası zararlarından büyükse düşünülmelidir.
Yan E.: Titreme, subjektif palpitasyon,baş ağrısı gibi yan etkileri bildirilmiştir. Dozajdan sonra “wheezing”deartış ile paradoksal bronkospazm görülebili; böyle bir durumda salmeterolhemen kesilmeli ve alternatif tedaviye geçilmelidir.
Etkileş.: Selektif ve selektif olmayan b-blokerler, reversibl obstrüktifhavayolları hastalığı olanlarda kullanımlarını zorunlu kılacakbir neden yoksa kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Astmerole İnhaler: Sadece inhalasyon yoluyla kullanılır. Erişkinlerdegünde 2 kez 2 inhalasyon, maksimum günlük doz 2 kez 4 inhalasyondur.4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 kez 2 inhalasyon yapılır.
Atacand Tablet
Kandesartan sileksetil
Ambalaj: 4mgx28 tablet :: 8 mgx28tablet :: 16 mgx28 tablet.
Atacand Plus Tablet
Kandesartan sileksetil16 mg, hidroklortiyazit 12.5 m
End.:Kandesartan ve hidroklorotiyazit ile monoterapininyeterli olmadığı esansiyel hipertansiyonda endikedir
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine ya da sulfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda,gebelik ve emzirme döneminde, ağır böbrek yetmezliği olanlarda, ağır karaciğeryetmezliği ve/veya kolestazisde, gutu olanlarda ve tedaviye cevap vermeyen hipokalemive hiperkalsemide kontrendikedir
Uyar.: Ağır intravasküler sıvı ve/veyasodyum kaybı olan hastalarda, semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Bu nedenle,bu durum kandesartan+hidroklorotiyazit kombinasyonu tedavisine başlamadanönce düzeltilmelidir. Hemodinamik aort ya da mitral kapak stenozu ya daobstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda çok dikkatlikullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebeliktespit edilirse tedaviye devam edilmemelidir.Emziren annelerde kullanımınıngerekli olduğu durumlarda emzirmeye son verilmelidir
Yan E.: Öksürük, diyare, periferik ödem verinit, anjiyoödem bildirilmiştir. Anoreksi, iştah kaybı, gastrik iritasyon, diyare,kabızlık, sarılık, pankreatit, lökopeni, nötropeni/agranulositoz,trombositopeni, aplastik anemi, hemolitik anemi, kemik iliği despresyonu,fotosensitivite reaksiyonları, ateş, döküntü, kütanöz lupus eritematoz benzerireaksiyonlar, lupus eritematoz tekrarlaması, ürtiker, nekrotizan anjit(vaskülit, kütanöz vaskülit), anafilaktik reaksiyonlar, toksik epidermalnekroliz, solunum hastalıkları (pnömonit ve pulmoner ödem), hiperglisemi,glukozüri, hiperürisemi, elektrolit dengesizliği, (hiponatremi ve hipokalemidahil), kolesterol ve trigliseritlerde artış, serum kreatinin ve BUN’da artış,böbrek bozuklukları, intertisyal nefrit, kas spazmı, güçsüzlük, huzursuzluk,geçici bulanık görme, sersemlik, postural hipotansiyon, baş dönmesi, parestezi,kardiyak aritmi, uyku bozuklukları, depresyon görülebilir.
Etkileş.: Bu kombinasyonun antihipertansif etkisi diğerantihipertansiflerle artabilir. Hidroklorotiyazidin potasyum kaybını artırıcıetkisi, potasyum kaybına ve hipokalemiye yol açan diğer ilaçlarla (örn.Potasyum kaybına neden olan diüretikler, laksatifler, amfoterisin,karbenoksolon, penisilin G sodyum, salisilik asit türevleri) birliktekullanıldığında artabilir. Renin anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyendiğer ilaçlarla kullanıma dayanarak potasyum tutucu diüretikler, potasyumpreparatları, potasyum içeren yapay tuzlar ya da potasyum düzeyini artıranilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunu arttırabilir. Diüretiklerin neden olduğuhipokalemi ve hipomagnezemi, digital glikozidleri ve antiaritmiklilerinkardiyotoksik etkilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. ACE inhibitörleriile lityumun birlikte kullanımında serum lityum konsantrasyonlarında vetoksisitede dönüşümlü artış bildirilmiştir. Hidroklorotiyazidin diüretik,natriüretik ve antihipertansif etkisi NSAID’ler tarafından engellenebilir.Hidroklorotiyazidin emilimi kolestipol ya da kolestiramin ile azalır. Depolarizasyonyapmayan kas gevşeticilerin (örn. tübokürarin) etkisi hidroklorotiyazit ile artabilir.Tiyazit diüretikleri, kalsiyum atılımının azalmasına bağlı olarak serumkalsiyum düzeylerini arttırabilir. Beta-blokerlerin ve diazoksitin hiperglisemiketkileri tiyazitlerle artabilir. Antikolinerjik ajanlar (örn. atropin, biperiden),gastrointestinal motilite ve mide boşalım hızını azaltarak tiyazit grubudiüretiklerin biyoyararlanımını arttırabilir. Tiyazit, amantadinin istenmeyenetkilerinin görülme riskini arttırabilir. Tiyazitler, sitotoksik ilaçların(örn.siklosfosfamid, metotreksat) idrarla atılımını azaltır ve miyelosupresifetkilerini arttırabilir. Steroidler veya adrenokortikotropik hormon (ACTH) ilebirlikte kullanıldığında hipokalemi riski artabilir. Alkol, barbitüratlar veyaanesteziklerle aynı anda kullanıldığında postural hipotansiyon şiddetlenebilir.Tiyazit grubu bir diüretikle tedavi glukoz toleransını azaltır. Antidiyabetikilaçların, insülin dahil, dozlarının ayarlanması gerekebilir.Hidroklorotiyazit, özellikle yüksek dozda iyotlu kontrast media ile birliktekullanıldığında akut renal yetmezlik riskini arttırabilir
Doz Önerisi: Önerilen doz günde bir tablettir. Aç veya tok olarakalınabilir
Atarax FilmTablet
Hidroksizin 2HCl
Ambalaj: 25 mgx30 film tablet.
Atarax Şurup
Hidroksizin 2HCl 2mg/ml
Ambalaj: 2 mg/mLx200 mL’lik şişe.
End.:Psikonörozlara bağlı anksiyete ve gerginliğinsemptomatik tedavisinde ve anksiyetenin ortaya çıktığı organikhastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır. Kronik ürtiker,atopik ve kontakt dermatozlar gibi allerjik durumlara bağlı pruritlerve histaminle oluşan pruritlerin tedavisinde yararlıdır. Sedatifolarak premedikasyonda veya genel anesteziden sonra kullanılır.Ayrıca, akut alkol kesilmesindeki ajitasyonun tedavisinde, opiumlarlaanaljezi dozlarını azaltmak için, taşıt tutmalarını kontrol için,değişik nedenli (örn. postoperatif) bulantı ve kusmaları kontroliçin kullanılabilir. Hidroksizin bazı tip kalp hastalıklarıyla berabergörülen anksiyete ve endişeyi kaldırma özelliğiyle bu hastalardayararlı olur.
Kontr.E.:Hidroksizine karşı aşırı duyarlığı olanlarda veintermittant akut porfiride kontrendikedir.
Uyar.: Konvülsiyon potansiyeli yüksek hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Potansiyel antikolinerjik etkileri nedeniyledar açılı glokom, üriner retansiyon riski olan prostat hipertrofileri,paralitik ileus ve myastenia gravisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Motorlutaşıt ve dikkat gerektiren araç kullananlara verilmemelidir. Renalfonksiyon bozukluklarında dikkatli olunmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süte geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde kullanılmasıönerilmez.
Yan E.:Yan etkiler genellikle nadir görülüp, en sık olanlarıuyuşukluk ve ağız kuruluğudur. Bulantı, kusma, terleme, hipotansiyon, sersemlikhissi, hipersensitivite ve baş ağrısı nadiren bildirilmiştir. Antikolinerjiketkilerine bağlı olarak yaşlılarda üriner retansiyon, konstipasyon,akomodasyon bozuklukları ve mental konfüzyon görülebilir.
Etkileş.: Narkotik ve narkotik olmayananaljezikler, barbitüratlar, trankilizan ve hipnotikler gibi SSSdepresanları veya alkol ile birlikte kullanıldığında hidroksizininpotansiyalize edici etkisi göz önünde bulundurulmalı ve bireyseldoz ayarlaması yapılmalıdır. MAO inhibitörleri veya antikolinerjiketkinliği bilinen ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Hidroksizin, fenitoinin antikonvülsan etkinliğini ve adrenalininpresör etkisini azaltır.
Doz Önerisi:Anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisive yaygın anksiyete bozukluğunda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindekiçocuklarda:50-100 mg/gün toplam doz üçe bölünerek alınır (örneğin ½-½-1 tablet yada 7.5 mL-7.5 mL-10 mL şurup). Şiddetli olgularda 300 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.6-12 yaşarası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 15-25 mg’dir (7.5mL-12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bölünmüş olarak50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir. 1-6 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 5-15mg’dir (2.5 mL-7.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bölünmüşolarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir. Kronik ürtiker, atopik veyakontakt dermatozlarda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Yatmadan önce 25 mg (1 tablet yada 12.5 mL şurup) ile başlanır. Devamında günde 3-4 kere 25 mg’ye kadaryükseltilebilir. 6-12 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede15-25 mg’dir (7.5 mL-12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bölünmüşolarak 50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir. 1-6 yaş arası çocuklarda,başlangıç dozu bir kerede 5-15 mg’dir (2.5. mL-7.5 mL şurup). Gerektiğindegünlük toplam doz bölünmüş olarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir. Genel anesteziden önce vesonra sedatif olarak: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda50-100 mg, 1-12 yaş arası çocuklarda 1 mg/kg alınır.
Ataspin Tablet
Asetilsalisilikasit
Ambalaj: 80 mgx20 ve 500 tablet :: 500 mgx20 tablet.
Ativan Expidet Tablet   Wyeth
Lorazepam
Ambalaj: 1 mgx20 tablet :2.5 mgx20 tablet.
End.:Anksiyete yakınmalarının giderilmesi veya anksiyetesemptomları veya depresif semptomlara bağlı anksiyetenin kısa sürelirahatlatılmasında; birkaç ilaç ile tedavinin gerekli olduğu psikotikdurumlara ve ağır depresyona bağlı anksiyetede; cerrahi premedikasyondaendikedir. Kanser kemoterapisine bağlı mide bulantısı ve kusmanın profilaktikve semptomatik tedavisi için standart antiemetik ilaçlarla tedaviye ilaveolarak endikedir.
Kontr.E.:Uykuda geçici solunum kesilmesi, ciddi solunumyetmezliği, benzodiyazepinlere karşı aşırı duyarlık, Miyasteniagravis, ciddi karaciğer yetmezliği, akut dar açılı glokom.
Uyar.:Hastalar, lorazepam kullanımından dolayı uyuşuklukveya baş dönmesi meydana gelmediği anlaşılana kadar, tehlikelimakine veya motorlu taşıt kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.Lorazepam kullanımı sırasında alkol ve santral sinir sistemi depresanlarınakarşı tolerans azalacağından, bu maddeleri kullanmaktan kaçınmalarıveya düşük dozda kullanmaları, hastalara önerilmelidir. Böbrekve karaciğer bozukluğu olan hastalar sık sık kontrol edilmeli ve doz,hastanın verdiği yanıta göre dikkatlice ayarlanmalıdır. Gebeliğinözellikle ilk ve son üç ayında kullanılmamalıdır. Gebeliğin son üçayında, yenidoğanda solunum distresi ve neonatal hipotoni görülebileceğiiçin yüksek dozlar reçete edilmemelidir. Hastaya olan yararının bebeğeolan riskinden fazla olduğu hekim tarafından belirtilmedikçe, emzirenannelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Benzodiyazepinlere bağlı olarak en sık bildirilenadvers reaksiyonlar gündüz uykusu, baş dönmesi, kas zayıflığı veataksidir. Daha az sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar konfüzyon,depresyon, halsizlik, baş ağrısı, dikkat azalması, duygularda körelme,mide bulantısı, iştah değişikliği, uyku bozukluğu, dermatolojik reaksiyonlar,görme bozuklukları, libido değişiklikleri ve gastrointestinalsemptomlardır.
Etkileş.:Benzodiyazepinlerin, alkol, barbitürat, antipsikotik,sedatif/hipnotik, anksiyolitik, antidepresan, narkotik analjezik,sedatif antihistaminik, antikonvülsan ve anestezik gibi diğersantral sinir sistemi depresanları ile birlikte alınması, benzodiyazepinlerinSSS üzerindeki depresif etkilerini artırır. Lorazepam loksapinile beraber verildiğinde aşırı dalgınlık, solunum hızında belirginölçüde azalma ve bir hastada hipotansiyon bildirilmiştir. Lorazepam,klozapin ile beraber verildiğinde belirgin sedasyon, aşırı tükürüksalgılanması ve ataksi bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Dozaj ve tedavi süresi hastaya göre ayarlanmalıdır.Tedavi süresi olabildiğince kısa olmalı ve mümkün olabilen en düşükdoz yazılmalıdır. Genellikle, doz azaltılması dahil tedavi süresi2 veya 3 ayı aşmamalıdır. Tedavi kademe kademe kesilmelidir. Ativan Expidettabletleri tükürükle temas ettiğinde hızla erir ve susuz yutulabilir.
Atoksilin Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat
Ambalaj: 250mg/5 mLx80 mL’lik şişe.
b-hemolitikstreptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda, akut romatizmal atak veyaakut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az10 gün sürdürülmelidir. Az duyarlı mikroorganizmalar tarafındanoluşturulan ciddi enfeksiyonlarda 20 kg ve üzerindeki hastalara8 saat arayla 500-1000 mg uygulanır. Gonore, akut komplike olmayanürogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 g’lik tek doz uygulanır.Diğer enfeksiyonların tedavisinde hasta asemptomatik durumageldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir. Bakteriyelendokardite karşı profilaksinin endike olduğu hastalarda yapılandiş çekimi veya diş eti ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerdegirişimden 1 saat önce 1 g amoksisilin oral olarak uygulanır. Gerektiğinde6 saat sonra doz tekrarlanır. 10 yaşın altındakilere erişkin dozununyarısı, 5 yaşın altındakilere dörtte biri uygulanır. Son 1 ay içindepenisilin kullanılmış hastalarda başka bir antibiyotik ile profilaksiuygulanması düşünülmelidir
Ator FilmTablet
Atorvastatin
Ambalaj: 10 mgx30 tablet :: 20 mgx30 tablet :: 40 mgx30tablet.
End.:Primer hiperkolesterolemi, heterozigot familyal venon-familyal hiperkolesterolemi ve kombine (miks) hiperlipidemili (FredriksonTip IIa ve IIb) hastalarda yükselen total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoproteinB ve trigliseridlerin düşürülmesinde ve HDL-kolesterolün yükseltilmesindediyete yardımcı olmak üzere endikedir.
Kontr.E.: Atorvastatine aşırı duyarlığı olan, aktif karaciğerhastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayanserum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalmapotansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.
Uyar.: Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi vealtta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.
Yan E.: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğukalgınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yolenfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.
Etkileş.: Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Dozlar başlangıçLDL-C düzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına görekişisel olarak düzenlenmelidir. Doz ayarlaması, 4 hafta ya da daha fazla süreliaralıklarla yapılmalıdır. Maksimum doz günde 1 kez 80 mg’dir. Dozlargünün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.
Atracurium Besylate Ampul
Atrakuryum besilat
Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx5 ampul :: 50 mg/5 mLx5 ampul.
End.:Anestezide, çok çeşitli cerrahi girişimlerde trakealentübasyon sağlamak, iskelet kaslarını gevşetmek ve kontrollü ventilasyonukolaylaştırmak amacıyla uygulanan, son derece selektif, kompetitif-nondepolarizanbir nöromusküler blokerdir.
Kontr.E.:Atrakuryuma aşırı duyarlığı bilinen hastalarauygulanmamalıdır.
Uyar.: Sadece uygun genel anesteziyle birlikte ve deneyimlibir anestezist tarafından veya onun yakın denetimi altında, endotrakealentübasyon ve yapay solunum için uygun olanakların varlığında uygulanmalıdır.Gebelerde dikkatle kullanılmalıdır. Sezaryen ameliyatlarda nöromuskülerbloku sürdürmek için kullanılabilir. Emzirme döneminde kullanılması önerilmez.
Yan E.: Deride kızarıklık ve geçici hipotansiyon bildirilmişve histamin serbestleşmesine bağlanmıştır. Bir ya da daha fazlaanestezik ilaçla birlikte verilen hastalarda nadiren bronkospazmve çok daha nadir olarak anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.
Etkileş.: Halotan, izofloran ve enfluran gibi inhalasyonanestezikleriyle birlikte uygulanması durumunda atrakuryumunoluşturduğu nöromusküler blok uzayabilir. Antibiyotikler, antiaritmikilaçlar, diüretikler, magnezyum sülfat, ketamin, lityum tuzları,ganglion blokerler ile birlikte kullanılması bloğun derinliğinive/veya süresini artırabilir. Nadiren bazı ilaçlar latent myasteniksendromu indükleyebilir. Bu ilaçlar şunlardır: Çeşitli antibiyotikler,b-blokerler (propranolol, oksprenolol),antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar(klorokin, d-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler,fenitoin ve lityum.
Doz Önerisi:Entübasyonda ve Nöromusküler Blokun Sürdürülmesinde BolusŞeklindeki Dozlar: Erişkinlerde, IV bolus şeklinde verilen 0.4-0.5mg/kg atrakuryum besilat, hemen bütün hastalar için önerilen başlangıçdozudur. Bu dozla, hastaların hemen hepsinde, 2-2.5 dakika içinde,acil olmayan bir entübasyonun yapılabilmesi için iyi ya da mükemmelkoşullar elde edilmesi beklenebilir ve enjeksiyondan 3-5 dakikasonra maksimal nöromusküler blok elde edilir. Klinik olarak gereksinim duyulannöromusküler blok, dengeli anestezi altında genellikle 20-35 dakikadevam eder. Sürekli Enfüzyon Yoluyla Kullanım: Başlangıç için önerilen atrakuryumbesilat dozunun (0.3-0.5 mg/kg) bolus şeklinde verilmesinden sonra,uzun süreli cerrahi girişimlerde nöromusküler blokun devam ettirilmesiiçin çocuklarda ve erişkinlerde, seyreltilmiş bir atrakuryum besilatsolüsyonunu sürekli enfüzyon şeklinde kullanmak mümkündür. Nöromuskülerfonksiyonun kendiliğinden geri dönmesine hızla karşı koyabilmekiçin, enfüzyon hızının dakikada 9-10 mg/kg olmasıgerekebilir.
Atropin Ampul
Atropinsülfat
Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 ampul : 0.50mg/1 mLx10 ve 100 ampul : 1 mg/1 mLx10 ve 100 ampul.
End.:Antikolinerjik ve spazmolitik etkilerinden dolayı, vagaletkinliğin artışına bağlı bradiaritmilerde; ameliyat sırasında ortayaçıkabilen bradikardi, hipotansiyon ve aritmiler gibi vagal etkilerin giderilmesinde,ayrıca kardiyopulmoner canlandırmada; anestezi sırasında solunumyollarının ifrazatlarını azaltmak ya da önlemek için (preanestezikmedikasyonda antisialagog olarak); pilor, ince bağırsak ve kolon spazmlarında(irrite bağırsak sendromu); üretra ve safra koliklerinde; kolinesterazinhibitörlerinin (neostigmin, pridostigmin, pilokarpin gibi), muskarin(inocybe ve clitocybe türü mantar zehirlenmelerinde) veya organofosfat pestisitlerintoksisitelerinin tedavisinde antidot olarak kullanılır.
Kontr.E.:Piloroduodenal stenozis, akalazya, kardiyospazm,paralitik ileus, intestinal atoni (özellikle geriyatrik hastalarda), ülseratifkolit ve toksik megakolon, gastroözofajeyal reflüks ve hiatus hernisi,mesane boynu obstrüksiyonu, prostat hipertrofisi, atonik veya hipotonikmesane ve diğer obstrüktif üropatilerde; dar açılı glokomda (geniş açılıglokomda miyotiklerle birlikte kullanılabilir), tirotoksikoz ve kalpyetmezliğine bağlı taşikardilerde; akut kanama nedeniyle kardiyovaskülersistem instilatesi olanlarda, atropin veya belladonna alkaloidlerine karşıhipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:Çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Çevresıcaklığı yüksekse veya hastanın ateşi varsa hiperpireksiyi provakeedebileceğinden özellikle çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Gebelikte beklenenyararları potansiyel riskine göre yüksekse kullanılmalıdır. Gebelikte veyadoğuma yakın, atropin IV olarak anneye verilirse fetüste taşikardiye nedenolabilir. Emzirenannelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Ağız kuruluğu, görmede bulanıklık, siklopleji,midriyazis, fotofobi, anhidroz, idrar tutukluğu, idrar retansiyonu, taşikardi,çarpıntı ve kabızlık görülebilir.
Etkileş.:İdrarın alkalinizasyonu atropin eliminasyonunu zorlaştırırve kan düzeylerini yükseltir. Antasitler ve antidiyareikler, oral atropinin emiliminiazaltır. Antikolinerjikler atropinle birlikte verilirse antimuskariniketkiyi şiddetlendirir ve paralitik ileusa neden olabilir. Siklopropan anestezisisırasında atropin İV olarak verilirse ventriküler aritmilere neden olabilir.Atropin haloperidolün antipsikotik etkisini azaltabilir; ketokonazolünemilimini yavaşlatabilir; metoklopramidin gastrokinetik etkisini antagonizeedebilir. Atropin ile opioidlerin birlikte kullanımı ağır konstipasyon,paralitik ileus ve idrar retansiyonuna neden olabilir. Atropin mumlu-matriks bazıyla yapılmış potasyum preparatlarının ülseratif etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: IM, SC veya IV yolla uygulanabilir. Bradikardi aritmilerinintedavisinde: Yetişkinlerdeolağan başlangıç dozları 0.5-1 mg (0.5-1 mL) IV olarak; az şiddetli durumlardatoplam doz 0.03 mg/kg’ye (yaklaşık 2 mg) kadar tekrarlanabilir. Önerilen dozaralığı 3-5 dakika ile 1-2 saat arasında değişebilir. Şiddetli durumlarda ise0.04 mg/kg’lik (yaklaşık 3 mg) total doz verilebilir. Çocuklarda doz 0.01-0.03mg/kg IV olararak önerilir. Preanestezik medikasyon: Genel anestezi indüksiyonundanönce kalbin vagal inhibisyon riskini ve tükürük ve bronş ifrazatını azaltmakamacıyla, anesteziden genellikle 30-60 dakika önce SC veya IM yolla 0.3-0.6 mg(ortalama 0.5 mg) uygulanabilir. Uygun pediyatrik premedikasyon dozları: SC yolla 3 kg’ye kadar olanbebeklerde 0.1 mg, 7-9 kg çocuklarda 0.2 mg, 12-16 kg çocuklarda 0.3 mg, 20-27kg çocuklarda 0.4 mg, 32 kg çocuklarda 0.5 mg ve 41 kg ağırlıktaki çocuklarda0.6 mg’dir. Bu dozlar, gerektiğinde 4-6 saatte bir tekrarlanır. Gastrointestinal radyografi: 1 mg IM yolla. Antidot olarak Parasempatomimetik ajanlarla dozaşımı tedavisinde SC veya IM yolla 1-2 mg veya IV yolla 4 mg’ye kadar dozlarkullanılır. Organofosfor insektisitleri gibi irreversibl antikolinesterazzehirlenmelerinin tedavisinde; yüksek dozlar (en az 2-3 mg) gerekebilir. Siyanozbelirtileri kalkıncaya veya kalp ritmi 80-90/dak oluncaya kadar bu dozlartekrarlanabilir. Doz aralıkları hastanın kalp atım hızına göre ayarlanır.İntoksikasyon belirtileri çabuk ortaya çıkan mantar zehirlenmelerinde koma vekardiyovasküler kollaps görülmeden önce parasempatomimetik işaretlerikontrol etmek için yeterli dozlarda uygulanmalıdır.
Atrosol Damla
Atropinsülfat %1
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.: İris sfinkteri ve siliyir kas dokularının dinlendirilmesi,iritis, keratitis, katarakt ameliyatı sonrası, kornea yırtılmalarıve yanmalarında ve oftalmolojik göz muayenelerinde endikedir.
Kontr.E.:Glokomlu hastalarda kontrendikedir. Gebelerdeve süt veren annelerde kullanılmaması önerilmektedir. Çocuklardauzun süre kullanılmamalıdır. Ayrıca çocuklarda beyin hasarı,Down sendromu, mongolizm, spastik paralizi hallerinde dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Genel olarak günde 1-2 damla kullanılır.
Augmentin IV Flakon
Amoksisilin trihidrat1 g, potasyum klavulanat 200 mg.
Ambalaj: 1 flakon ve 20 mL’lik çözü ampul.
Augmentin-BİD 200/28 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat200 mg, potasyum klavulanat 28.5 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.
Augmentin-BİD Forte 400/57 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat400 mg, potasyum klavulanat 57 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 35 mL ve 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.
End.:Duyarlı bakteri türlerinin etken olduğu sinüzit,tonsilit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolları enfeksiyonları;akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnömoni, ampiyem, akciğer absesigibi alt solunum yolları enfeksiyonları; furonkül/apseler, selülit,yara enfeksiyonları, intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları; sistit, piyelonefrit, septik abortus, lohusahumması, pelvis enfeksiyonları, şankroid ve gonore gibi ürogenitalenfeksiyonlar ve osteomiyelit, septisemi, peritonit, ameliyatsonrası enfeksiyonlar gibi çeşitli enfeksiyonların tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Penisiline aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugörülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Diyare, psödomembranöz kolit,hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazis bildirilmiştir.
Etkileş.: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara göre raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Augmentin IV Flakon: Augmentin IV tedavisine yanıt veren hastalarda, Augmentin’in oral sunulan şekillerindenuygun olanı ile tedavi daha sonra değiştirilebilir. IV enjeksiyonveya enfüzyonda olağan doz: Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklar:Olağan doz 8 saatte bir 1.2 g’dır. Çok ağır enfeksiyonlarda 6 saatlikaralarla tekrarlanarak doz artırılır. 3 ay-12 yaş arası çocuklar:Olağan doz 8 saatte bir 30 mg/kg’dir (Her 30 mg Augmentin IV, 25 mg amoksisilin ve 5 mg klavulanikasit içerir). Çok ağır enfeksiyonlarda 6 saatlik aralarla tekrarlanarakdoz artırılır. 0-3 ay arası çocuklar: Prematüre bebeklerde ve perinatalsüre içinde bulunan bebeklerde her 12 saatte bir 30 mg/kg’dir, dahasonra 8 saatte bir olarak artırılır. Çocuklar ve yetişkinler içintedavi, yeniden bir değerlendirme yapılmaksızın 14 günden fazladevam ettirilmemelidir.Augmentin BİD Film Tablet: 625 mg Tablet: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindekiçocuklarda olağan doz, hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde2 kez 625mg Tablet. Dentalenfeksiyonlarda 5 gün süreyle günde 2 kez bir 625 mg Tablet. 1 g Tablet: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindekiçocuklarda olağan doz, şiddetli enfeksiyonlarda günde 2 kez 1 g Tablet. Tedaviye parenteral olarakbaşlanıp, bir oral müstahzar ile devam edilebilir. Augmentin-BID Tablet 12 yaş ve altındaki çocuklardaönerilmemektedir. Tabletler bütün olarak, çiğnenmeden yutulmalıdır.Gerekirse tabletler ikiye kırılır ve çiğnenmeden yutulur. Potansiyelgastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerinbaşlangıcında uygulanmalıdır. Augmentin yemeklerin başlangıcında alındığında, emilimioptimum olur. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14 gündendaha uzun süre sürdürülmemelidir. Augmentin BİD Oral Süspansiyon: Önerilen olağan günlük doz hafifile orta şiddette enfeksiyonlarda (alt solunum yolu enfeksiyonu,tonsilit ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonları) 12 saatte bir uygulanandozlara bölerek 25/3.6 mg/kg/gün. Daha şiddetli enfeksiyonların tedavisinde(otitis media, sinüzit, pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonları) 12saatte bir uygulanan dozlara bölerek 45/6.4 mg/kg/gün. 2 ay ile 2 yaşarasındaki çocuklarda hafif, orta şiddette veya şiddetli enfeksiyonlarıntedavisinde uygulanırken doz düzenlemesi vücut ağırlığına göreyapılmalıdır. Hesaplanan günlük toplam doz ikiye bölünerek ölçülükaşıkla verilmelidir. 8 kg’nin üzerindeki çocukların şiddetli enfeksiyonlarındayüksek doz verilirken, doz başına 5 mL’yi aşmamak için Augmentin-BID 400/57 ForteOral Süspansiyon uygulanması önerilir.
Aurorix LakTablet
Moklobemid
Ambalaj: 150 mgx30 tablet :: 300 mgx30tablet.
End.:Depresif sendromlar ve sosyal fobi tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Moklobemide karşı bilinenhipersensitivitesi olanlarda, akut konfüzyonel durumlarda ve selegilin ilebirlikte kullanımı kontrendikedir.
Uyar.:Şizofrenik ya da şizoafektif psikozlu depresif hastalardakullanıldığında, şizofrenik semptomlarda artma görülebilir. Bu türhastalarda, mümkünse, uzun etkili nöroleptiklerle tedavi sürdürülmelidir.İntihar eğilimi olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Duyarlı kişilerde aşırıduyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Aynı zamanda serotonini artıran başkailaçların, özellikle tekrarlanan ilaç kombinasyonları şeklinde kullanılmasıdurumunda dikkatli olmak gerekmektedir. Bu durum özellikle klomipramin içingeçerlidir. Moklobemid ile dekstrometorfanın birlikte kullanımı önerilmez. Tammental uyanıklık gerektiren aktivitelerde (örn. motorlu araç kullanımı)tedavinin erken döneminde dikkatli olunmalıdır. Gebelik süresince olabilecekyararı ile fetus için oluşabilecek riskler tartılmalıdır. Moklobemid, annesütüne çok az miktarda geçmesine rağmen, ilaç tedavisinin devamının emzirenanneye olabilecek yararı ile bebek için oluşabilecek riskler tartılmalıdır.
Yan E.: Uyku bozukluğu, ajitasyon, sıkıntı,iritabilite, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, ağız kuruluğu, vizüelrahatsızlıklar, gastrointestinal şikayetler ve kızarıklık, kaşıntı, ürtiker veateş basması gibi deri reaksiyonları görülebilir. Konfüzyon görülebilir.
Etkileş.: Moklobemidin selegilin ile kullanımıkontrendikedir. Moklobemid opiyatların etkilerini artırdığından, builaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Petidin ile birlikte kullanımıönerilmemektedir. Simetidin, moklobemidin metabolizmasını uzatır. Sempatomimetikajanların sistemik uygulamalarının farmakolojik etkisi artırılabilir vemoklobemid ile birlikte uygulanarak uzatılabilir.
Doz Önerisi: Önerilen doz aralığı, genellikle iki ya da üç dozabölünerek uygulanan 300-600 mg/gündür. Başlangıç dozu günde 300 mg’dır ve ağırolgularda 600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir. Doz yemeklerden sonraalınmalıdır.
Avandia Film Tablet
Rosiglitazon
Ambalaj: 4 mgx28 tablet.
End.:Tip 2 diyabet tedavisinde (insüline bağlı olmayandiabetes mellitus) endikedir. Diyet, egzersizin yeterli olmadığı durumlarda monoterapiolarak ya da tip 2 diyabetli hastalarda glisemik kontrolu iyileştirmek içinsülfonilüre ve metformin ile kombinasyon halinde uygulanabilir.
Kontr.E: Rosiglitazon karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:Rosiglitazon tedavisi, insülin rezistansı olan premenopozve anovülator kadınlarda ovülasyonun yeniden başlaması ile sonuçlanabilir.Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarla ilgili yeterli veri olmadığından, buhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli hepatik yetmezliği olanhastalarda kullanımı önerilmez. Sıvı retansiyonu meydana getirebileceğinden,kalp yetmezliği riski olan hastalar (özellikle insülin tedavisi görenhastalar), kalp yetmezliği semptomları açısından gözlenmelidir. Gebelerde veemziren annelerde fetus üzerindeki potansiyel yararları potansiyel risklerindenüstün gelmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Üst solunum yolları enfeksiyonları ve baş ağrısıgörülebilir. Anemi (hemoglobin miktarında azalma), ödem ve hiperkolestrolemi gibiadvers etkiler meydana gelebilir. Doza bağlı olarak kilo artışı görülmüştür.Konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödem ile ilgili az rapor vardır.
Doz Önerisi: Tedavi bireyselleştirilmelidir. Başlangıç dozu günde 4mg’dir. 6-8 haftalık tedavinin ardından hastalarda daha fazla glisemik kontrolihtiyacında doz 8 mg’ye yükseltilebilir. Günde 1 veya 2 kerede verilebilir. Yemekle beraber veyatek başına alınabilir.
Avaxim Enjektör
HepatitA virüsü 160 antijen ünitesi
Ambalaj: Uygulamaya hazır, 0.5 mL tek doz aşı içeren cam enjektör.
End.: 2 yaş üstü çocukların ve erişkinlerin hepatit Aenfeksiyonundan korunması amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Ateşli durumlar, akut hastalıklar, kronik ilerleyicihastalıklar (aşılama sonraya ertelenebilir), bir önceki enjeksiyonda belirenveya aşının herhangi bir komponentine karşı hassasiyet
Uyar.: İmmünsüpresyon tedavisi görenler ve immün yetmezlik durumlarındaaşıdan tam cevap alınamayabilir. Hepatit A hastalığının inkübasyon dönemindeaşılanmış bireylerde aşı etkisiz olabilir.
Yan E.: Bazan kızarıklıkla birlikte görülebilen lokal ağrı, çokender olarak enjeksiyon bölgesinde nodül görülebilmektedir. Orta şiddetteateş, yorgunluk, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısı, mide-bağırsakrahatsızlıkları en sık gözlemlenen yan etkilerdir.
Etkileş.: İmmunglobulinlerle birlikte farklı enjeksiyon bölgeleriseçilerek eş zamanlı uygulanabilir. İnaktive bir aşı olduğu için diğer inaktiveaşılarla birlikte etkileşmeden farklı enjeksiyon bölgeleri seçilerek eş zamanlıuygulanabilir. Gebelikte kullanımı önerilmemektedir. Emzirmedönemindeki etkisi üzerinde çalışılmadığından, bu dönemde kullanılmamasıönerilmektedir.
Doz Önerisi: Bir enjeksiyonluk doz 0.5 mL olarak önerilmiştir. Tek dozluk primer aşılamadan sonra rapel doz uygulama şeması şöyledir: 15 yaşüzerindeki erişkinlerde 6 ile 12 ay sonra. 2 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda 6 ay sonra. Lokal reaksiyonları en aza indirgemek amacıyla aşı IM yolla uygulanmalıdır. Önerilen enjeksiyon bölgesi erken yaştaki çocuklarda bacaktakuadriseps kası, çocuk, adölesan ve erişkinlerde deltoid bölgedir. Kandamarına enjekte edilmemeli, intravasküler yolla uygulanmamalıdır. Bazı özeldurumlarda; trombositopenisi olan hastalarda veya hemoroji hastalarındasubkütan yolla uygulanabilir.
Avelox İnfüzyonSolüsyonu
Moksifloksasin
Ambalaj: 400 mg/250 mLx1 flakon
Avelox Film Tablet
Moksifloksasin
Ambalaj: 400 mgx7 tablet.
End.:Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, kronik bronşitinakut alevlenmesi, toplumdan edinilmiş pnömoni, akut sinüzit enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Moksifloksasine ya da diğer kinolonlara bilinen aşırıduyarlılık durumunda, gebelik ve emzirme döneminde, çocuklar ve adölesanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.:Kinolon tedavisi ile nöbetler görülebilir. Nöbetlereeğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebilen merkezi sinir sistemibozuklukları olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda önerilmemektedir.Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık ve alerjikreaksiyonlar ortaya çıkabilir; bu durumda hekimin derhal durumdan haberdaredilmesi konusunda hastalar uyarılmalıdır. Çok nadir durumlarda anafilaktikreaksiyonlar yaşamı tehdit edici bir şoka kadar ilerleyebilir ve bazı olgulardabu durum ilk uygulamadan sonra meydana gelebilir. Hastalar araç ya da makinekullanmadan önce nasıl reaksiyon verdiklerini kontrol etmeleri konusundauyarılmalıdır. Hastalara UV ışınları ya da güneş ışığına fazla maruz kalmaktankaçınmaları tavsiye edilmelidir.
Yan E.:Karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı, diyare, kusma,dispepsi, karaciğer fonksiyon testi bozukluğu, hipokalemisi olan hastalarda QTuzaması, tat bozukluğu, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Antasitler, anti-retroviral ilaçlar ve magnezyum,alüminyum ve demir gibi diğer mineralleri içeren preparatlar, oralmoksifloksasin dozu alındıktan en az 4 saat önce veya 2 saat sonrauygulanmalıdır.
Doz Önerisi:Avelox İnfüzyon Solüsyonu: Avelox İnfüzyon Solüsyonu günde bir kez uygulanır ve bu doz aşılmamalıdır. Tedavi süresi, endikasyonun şiddetine ya da klinik yanıta göre belirlenmelidir.Toplumdan edinilmiş pnömoni tedavisinde önerilen süre 7-14 gündür. İntravenözuygulama için infüzyon süresi 60 dakikadır. Avelox Infüzyon Solüsyonu doğrudan veya aşağıdaki enfüzyon solüsyonlarıyla birliktebir T-tüpü ile uygulanabilir. Aşağıda belirtilen solüsyonların, Avelox ilebirlikte uygulanmasıyla, oda sıcaklığında 24 saat stabil kalan karışımlaroluşturduğu görülmüştür ve AveloxInfüzyon Solüsyonu ile geçimli olduğusaptanmıştır: Enjeksiyonluk su, %0.9’luk sodyum klorür, 1 molar sodyumklorür, %5’lik glukoz, %10’luk glukoz, %40’lık glukoz, %20’lik ksilitol,ringer solüsyonu, ringer laktat solüsyonu. Çocuklarda ve 18 yaşın altındakiadölesanlarda moksifloksasin kullanımı kontrendikedir.Avelox Film Tablet: Önerilendoz, tüm endikasyonlar için günde bir kez 400 mg (1 tablet)’dir ve bu dozaşılmamalıdır. Tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır veyemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Kronik bronşitin akut alevlenmesinde 5gün; toplumdan edinilmiş pnömonide 10 gün; akut sinüzitte 7 gün. Belirtilen süreler aşılmamalıdır.
Avemar Mikrogranülat
Fermente buğday tohumu embriyon kısmı ekstresi 5.310 g, maltodekstrin 2.945, fruktoz0.320, limon aroması 0.180, kolloid SiO 0.151 g, asesülfam K 0.059, NaCl 0.022,stearin 0.013
Ambalaj: 2×135 gram ambalaj, 1 adet 9 gramlık ölçek ile beraber.
End.:Kanser hastalarında cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve immün tedavi sırasında ve sonrasında günlük beslenmeye yardımcı olarak kullanılır. Kesintisiz olarak uygulanması önerilmektedir. Cerrahi operasyondansonra, hasta en az 4 gün komplikasyonsuz olarak oral yoldan gıda alabiliyorsa,dördüncü günün sonunda Avemar kullanılabilir.
Kontr.E.:Gebelik ve emzirme sırasında kontrendikedir. Ayrıca,organ veya doku transplantasyonu geçiren hastalarda veya kanama erozyonlarındave/veya gastrointestinal yolun kanama ülserlerinde mide kanaması ve duodenalülser kanaması), enterit/kolit (gastrointestinal yolun şiddetli enflamasyonu)veya glutene duyarlı enteropatiler (celiac sprue) dahil malabsorpsiyonsendromunda (sprue) kontrendikedir. Kalıtsal fruktoz intoleransı olanhastaların veya bileşimdeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanhastaların da Avemar kullanması yasaktır.
Uyar.:Baryum sülfat x-ışını kontrast incelemelerinden 2 günönce Avemar kullanımına son verilmeli ve baryumsülfat x-ışını kontrast incelemelerin tamamlanmasından 2 gün sonra başlanmalıdır.Diyabetli hastalar, sadece kalori, karbonhidrat alımı ve insülin dozlarınıgerektiğinde izleyebilecek ve ayarlayabilecek uzman doktorun gözetimi altında Avemar’ı kullanmalıdır.
Yan E.:Yumuşak dışkı, genel mide yakınmaları ve mide bulantısınadiren görülür.
Etkileş.:Avemar vitaminC içeren tedavilerden 2 saat önce veya 2 saat sonra uygulanmalıdır. Diğerilaçların ve destek ürünlerin emilimini ters etkileyebileceği için, Avemar diğerilaç veya destek ürünler ile yapılan tedavilerden 2 saat önce veya 2 saat sonraalınmalıdır.
Doz Önerisi: 1 ölçek dolusu Avemar 150 mL soğuk içme suyu içinde iyice karıştırılır ve dahasonra hepsi içilir. Hazırlandıktan sonra 30 dakika içinde içilmelidir. Yaklaşık70 kg yetişkin için günlük doz, yukarıda anlatıldığı şekilde hazırlanan 9 gram Avemar’dır.Öğle yemeğinden yaklaşık 1 saat önce hazırlanıp, tüketilmesi önerilmektedir. 90kg veya daha fazla kilosu olan hastalar günde 2 tek doz (9 gram)kullanmalıdırlar. Bu hastaların Avemar’ı kahvaltı ve öğle yemeğinden yaklaşık 1 saat öncetüketmesi önerilmektedir. Doğal içecekler veya önemli miktarlarda vitamin C (E300) içermeyen hidrojen karbonatsız mineral suyun içinde hazırlanıp,tüketilebilir.
Avicap Yumuşak Kapsül
A vitamini30.000 İÜ
Ambalaj: 30yumuşak kapsül.
End.: A vitamini büyüme; doku farklılaşması; normalembriyonik gelişim; bağışıklık sistemi, tümörlere direnç, üremeve ektodermin (cilt, mukoz membranlar ve endotelyum) normal gelişimi;epitel dokuların yapımı, korunması ve gelişmesi; hipofizin, bulbusolfaktoriusun ve görmenin normal gelişimi ve fonksiyonu için gereklidir.
Kontr.E.: A vitaminine karşı duyarlıolanlarda ve hipervitaminoz olgularında kontrendikedir. Ayrıca,retinoidlerle tedavi edilen hastalarda, karaciğer sirozu olanlardave ileri derecede böbrek yetmezliklerinde de kontrendikedir.
Uyar.: A vitamininin yüksek dozdaalınması durumunda akut ve kronik zehirlenme tabloları ortaya çıkar.Uzun süre yüksek dozda (50.000 IU) A vitamini kullanıldığında bebeklerdebirkaç ayda, yetişkinlerde birkaç yılda (18 aydan sonra) kronik toksisiteortaya çıkmaktadır. A vitamini çocuklarda 350.000 IU, yetişkinlerde2.000.000 IU’yi aşan tek dozla akut toksisiteye neden olmaktadır. BebeklerdeA vitamininin uzun süre kullanımı epifizlerin zamansız kapanmasınaneden olabilir. Gebeliğin erken dönemlerinde yüksek dozda A vitaminikullanılmamalıdır. Yüksek doz A vitamininin potansiyel teratojeniketkisi nedeniyle bazı fetüs anomalileri bildirilmiştir.
Yan E.: Yan etkileri aşırı doz alınmasıylaortaya çıkar.
Etkileş.: Yüksek dozda A vitaminininemilimini azaltır. Neomisin, kolestiramin varlığında absorpsiyonuazalır.
Doz Önerisi: Hastalık durumuna göre günde 1-3 kapsül kullanılır.
Avil Ampul
Feniraminmaleat
Ambalaj: 50mg/2 mLx5 ampul.
Avil Şurup
Feniraminmaleat
Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Avil Tablet
Feniraminmaleat
Ambalaj: 25 mgx20 tablet.
End.:Aşırı duyarlık reaksiyonlarıyla çeşitli nedenlerdenkaynaklanan kaşıntıların tedavisinde endikedir. Akıntılı mukozailtihaplarında ve sulanan ekzemalarda, ek belirti olan sıvı sızıntısınıazaltır. Alerjik hastalıklarla ilgili yakınmalar (aşırı duyarlıkbelirtileri); aksırık nöbetleri, burunda kaşıntı ve ifrazatlabirlikte seyreden saman nezlesi (pollinosis), gözde konjunktivailtihabı, ürtiker ve deride kızarıklık ve şişkinlik yapan kaşıntılıekzema (nörodermatit). Ürtikerlerde, anafilaktik reaksiyonlarda,anjiyoödemlerin tedavisinde parenteral olarak kullanılır.
Kontr.E.:Gebeliğin ilk 3 ayında, yeni doğanlarda ve prematürelerde,emzirenlerde, astma dahil alt solunum yolları hastalıklarında,feniramin ve benzer yapıdaki diğer antihistaminiklere karşı aşırıduyarlı olanlarda, MAO inhibitörleriyle tedavi görenlerde kullanılmamalıdır.Ayrıca, stenozlu peptik ülser, piloroduodenal obstrüksiyon, semptomatikprostatik hipertrofili hastalarda ve 60 yaş ve yukarısındakilerdebaş dönmesi ve hipotansiyon oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.
Uyar.: Feniramin, önerildiği şekilde kullanıldığı zamanbile hastaların şehir trafiğine aktif olarak katılmalarını ve bazımakineleri kullanmalarını güçleştirecek kadar reaksiyon yeteneğiniazaltabilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte alınması halindesözkonusudur.
Yan E.: Yorgunluk, mide-bağırsak bozuklukları, anoreksi,ağızda-burun ve boğazda kuruluk, idrar tutulması, çarpıntı ve aşırıduyarlık belirtileri, bulanık görme, çift görme, baş dönmesi, öfori,parestezi, tinnitus gibi yakınmalara yol açabilir. Kaşıntı, fotosensitivite,deri döküntüleri, sedasyon, senkop, konfüzyonal durumlar yapabilir.
Etkileş.: Santral etkili ilaçların, örneğin trankilizanların,hipnotiklerin, antianksiyete ilaçların ve depresan analjeziklerin,nöroleptiklerin, MAO inhibitörlerinin, sedatiflerin ve alkolünetkisini artırabilir.
Doz Önerisi:Avil Ampul: Olgunun ağırlığına göre günde 1-2 kez ½-1 ampulyavaş yavaş (dakikada 1 mL) IV veya IM olarak uygulanır. 6 ay-3 yaşındakiçocuklara IM yoldan 1-2 kez 0.4-1 mL; 4 yaşından büyük çocuklara günde1-2 kez 0.8-2 mL uygulanır. Tek bir dozun etki süresi 4-8 saattir. Avil Tablet: Pozoloji her olguda hastaya göreayarlanmalıdır. Yaşamsal bir tehdidin söz konusu olmadığı durumlardabaşlangıç dozu olabildiğince düşük tutulmalıdır. Günde 3 mg/kg’yiaşan dozlar kullanılmamalıdır. Tabletler yemeklerden sonra bir miktarsıvıyla çiğnenmeden yutulmalıdır.
Avil Deri Merhemi
Feniraminmaleat
Ambalaj: 12.5mg/gx25 g’lik tüp.
End.: Kaşıntı, kızarıklık ve şişkinlik gibi yakınmalarınbulunduğu; allerjik deri lezyonları (örneğin ürtiker), böcek sokmalarıve ısırıkları, güneş yanığı, birinci derece yanıklar, nörodermatitde dahil olmak üzere ekzemalarda endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: 4 hafta ile 1 yaş arası bebeklerile küçük çocuklarda geniş cilt alanlarına sürülmemelidir.
Yan E.: Geniş vücut yüzeylerine uygulanmasısedasyon ya da aşırı duyarlık reaksiyonu gibi sistemik etkilereneden olabilir.
Doz Önerisi: Cilt üzerine ince bir tabaka halinde lezyonunveya kaşıntının şiddetine göre günde bir kaç kaz sürülür. Genitoürinerbölgelerde kullanım durumunda, içerdiği mineral yağ, prezervatifinyırtılmasına ve sızıntıya neden olabileceğinden, Avil Merhem ile prezervatifn temasından kaçınılmalıdır.
Avmigran FilmTablet
Ergotamintartarat 0.75 mg, mekloksamin dihidrojen sitrat 20 mg, kafein 80mg, parasetamol 325 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.: Çarpıntı hissi, sersemlik ve mide bulantısıyla(Caphalea vasomotorica-histaminik baş ağrısı, Horton sendromu)birlikte ortaya çıkan ataklar halinde görülen baş ağrılarını vekısa migren ataklarını gidermek için kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdeki ergotaminden dolayı çevresel dolaşımbozukluğu, koroner yetmezlik, karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda,gebelerde ve glokom olgularında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Aşırı duyarlığı olan bazı kişilerdeuyuklama yapabilir. Bu gibi kimseler ilaç aldıklarında araba kullanmamalı,yoğun dikkat gerektiren makinelerde çalışmamalıdır. Bu etki, alkollebirlikte kullanıldığı zaman artabilir. Astım veya kronik solunumyolları enfeksiyonlarında (özellikle saman nezlesi benzeri semptomlarlailişkili) şikayetçi olan hastalar ve analjezik ve antienflamatuvarilaçlara aşırı duyarlığı olan hastalarda (analjeziklerin neden olduğuastım nöbeti) dikkatle kullanılmalıdır. Ergotamin riski nedeniylemigren profilaksisi için kullanılmamalıdır. Hipertiroidizm, sepsisve anemi hallerinde dikkatle kullanılmalıdır. Uterus kasılmalarınayol açabileceğinden, gebelerde kullanılmamalıdır. Emziren annelereönerilmez.Anne tarafından zorunlu kullanımı gerektiğinde bebekemzirilmemelidir. Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Yan E.: Terapötik dozlardan sonra bulantıve kusma ergotaminin direkt emotojenik etkisinin sonucu olarakgörülebilir. Vazokonstriktif komplikasyonlar daha çok yüksek dozlardave uzun süren tedavilerde ortaya çıkarsa da bazan kısa dönem ve normaldozlarda da ortaya çıkabilir. Bunlar ekstremitelerde nabız alamama,geçici taşikardi veya bradikardi, mide bulantısı, kusma, lokalödem, kaşıntı, kuvvetsizlik ve kas ağrıları, parmaklarda uyuşma veyayanma hissi şeklinde görülebilir. Bu gibi durumların görülmesihalinde ilaç kesilmelidir.
Etkileş.: Amantadin, kinidin ve trisiklikantidepresanlar antikolinerjik etkiyi artırabilir. Ayrıca triasetiloleandomisinve eritromisin ile birlikte ergotizm riski artabilir.
Doz Önerisi: Migren ataklarında, ağrı nöbetinin başlangıcında1 veya 2 film tablet verilmelidir. Gerekirse yarım saat sonra 1 tabletdaha verilebilir. Günlükmaksimum doz 4 film tablettir. Haftalık maksimum doz ise 10 film tablettir.Ağrı nöbetinin ilk işaretleri hissedildiği an ilaç alınmalıdır.İlaç ne kadar erken alınırsa gerekli doz o kadar düşük ve tedavi o kadaretkili olur.
Avonex Flakon
İnterferonb-1a 6 milyonIU (30 mg)
Ambalaj: Tek dozluk 4 flakon, çözme için önceden doldurulmuşşırınga ve 2 iğne.
End.: İnterferon b-1a, geçen iki yılda tekrarlayanen az 2 nörolojik disfonksiyon atağı (relaps) geçirmeyle karakterizeambulatuvar relapsing-remitting multipl skleroz olgularının tedavisindeendikedir. İnterferon b-1a, 2 yılın üzerindeki relapslarınşiddetini ve ve sıklığını azaltır.
Kontr.E.: İnterferon b-1a doğal veya rekombine interferonbetaya ve insan serum albüminine duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir. Gebe hastalarda, ciddi depresif bozukluğu olanve/veya intihar eğilimi olan hastalarda ve tedaviyle yeterincekontrol edilemeyen atak öyküleri olan epileptik hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hastalar, interferon beta uygulamasında en sıkkarşılaşılan grip benzeri sendrom semptomları dahil olmak üzere,advers etkiler konusunda bilgilendirilmelidir. Bu semptomlar genellikletedavinin başlangıcında daha sık görülürler ve tedavi sürdükçesıklık ve ciddiyeti azalır. İnterferonlar depresyonlu hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Depresyon ve intihar eğiliminin multipl sklerozluhastalarda ve interferon kullanımına bağlı olarak daha sıklıklaortaya çıktığı bilinmektedir. Ciddi renal ve hepatik yetmezliğiolan ve ileri derecede myelosupresyonu olan hastalarda interferonb-1a uygulaması sırasında dikkatliolunmalı ve yakından izlenmelidirler. Gebe olan ve gebeliği planlayanhastalara interferonların fetusa potansiyel zararları bildirilmelive interferon b-1a kesilmelidir. İnterferon b-1a’nın anne sütüne geçtiği bilinmemektedir.Emzirmenin ya da interferon b-1a tedavisininkesilmesi kararı verilmelidir. Tedavinin başlangıcında ve hastanınilaca toleransı saptanıncaya kadar interferon b-1a ile tedavi edilen hastaların,özel dikkat gerektiren araçları sürmeleri veya makineleri çalıştırmalarıönlenmelidir.
Yan E.: İnterferon tedavisiyle ilgilien sık raslanılan istenmeyen etki grip sendromudur. Grip sendromununen sık bildirilen semptomları kas ağrısı, ateş, titreme, asteni,baş ağrısı ve bulantıdır. Enjeksiyon yeri reaksiyonlarıyla sıklıklakarşılaşılabilir ve genellikle hafif ve geçicidir. Diyare, anoreksi,kusma, uykusuzluk, baş dönmesi, anksiyete, döküntü, vazodilatasyonve çarpıntı nadiren görülebilir.
Doz Önerisi: Doz, hekim tarafından belirlenir. Genel kullanımdozu, haftada bir kez enjekte edilmek üzere 30 mg’dir (6 milyon IU) ve flakondakiçözülmüş solüsyonun 1 mL’sine karşılık gelir. Mümkünse haftanın aynıgünü ve aynı zamanda kullanılmalıdır. Her flakon yalnızca bir doziçindir. Enjeksiyon sonrası artan ürün atılmalıdır. IM olarak uygulanmalıdırve enjeksiyon bölgesi her hafta değiştirilmelidir. Doktor denetimi altında kullanılmalıdır.Günümüzde, ne kadar süreyle tedaviye devam edileceği bilinmemektedir. Hastalariki yıllık tedavi sonrası klinik olarak değerlendirilmeli ve daha uzuntedaviler bireysel bazda doktor tarafından kararlaştırılmalıdır. Eğer,hastada kronik progresif Multiple skleroz gelişirse tedavi kesilmelidir.
Axid IV İnfüzyon Ampulü
Nizatidin
Ambalaj: 100mg/4 mLx5 ampul.
Axid Kapsül
Nizatidin
Ambalaj: 150 mgx28 kapsül : 300 mgx14 kapsül.
End.: Aktif duodenal ülser tedavisi ve aktif duodenalülserin iyileşmesinden sonra duodenal ülser hastalarının sürektedavisinde endikedir. Ayrıca aktif benign gastrik ülser tedavisindeendikedir. Erosif ve ülseratif özofajit ve gastroözofajiyal reflüdenkaynaklanan göğüs yanması da dahil olmak üzere endoskopik olaraktanı konulan özofajitlerde de endikedir.
Kontr.E.: Duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Anamnezindediğer H2 reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlıköyküsü bulunan hastalara verilmemelidir.
Uyar.: Nizatidin vücuttan öncelikleböbrekler yoluyla atıldığından doz, orta-ileri derecede şiddetlirenal yetmezlik olgularında azaltılmalıdır. Gebelerde yalnızca,sağlanması beklenen yararların fetusta ortaya çıkabilecek zararlardanfazla olduğuna inanıldığında kullanılmalıdır. Bebeğini emzirenannelerde nizatidin kullanımına mı, yoksa bebeğin emzirilmesinemi son verilmesi gerektiği, ilacın anne açısından taşıdığı önemgöz önünde tutularak kararlaştırılmalıdır.
Yan E.: SGOT, SGPT veya alkali fosfatazyükselmeleri, kolestatik veya mikst hepatoselüler hasar, kısa sürenasemptomatik ventriküler taşikardi atakları, mental konfüzyon, jinekomasti,anemi, trombositopenik purpura, terleme, ürtiker, döküntü, eksfoliyatifdermatit, ender anafilaksi, ender aşırı duyarlık reaksiyonları(bronkospazm, larenks ödemi, deri döküntüsü ve eozinofili) bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Axid IV İnfüzyon Ampulü: Erişkinlerde sürekli intravenöz infüzyon: 300 mg (12 mL, 3 ampul) nizatidin 150mL uygun IV çözeltisinde seyreltilerek, saatte 10 mg dozuna erişebilecekoranda enjekte edilir. Aralıklı intravenöz infüzyon: Günde 3 kez olmak üzere, 100 mg(4mL, ampul) 50 mL uygun IV çözeltisinde seyreltilip, 15 dakikalık aralarlaenjekte edilir. Günlük toplam nizatidin dozu 480 mg’yi geçmemelidir. GastrikpH’ı 4′ü korumak için 10 mg/saatlik sürekli intravenöz infüzyon tavsiye edilir.Nizatidin hızlı IV infüzyon olarak uygulanmamalıdır. %0.9 sodyum klorür, %0.5dekstroz enjeksiyon, laktik asitli ringer solüsyonu ya da %5 bikarbonatenjeksiyon solüsyonlarına eklenir veya bu solüsyonlarla seyreltilirse, karışımoda sıcaklığında 48 saat saklanabilir.Axid Kapsül: Aktif Duodenum Ülseri: Erişkinlerde önerilen doz, akşamları1 kez 300 mg’dir. Bunun yerine günde 2 kez 150 mg da kullanılabilir. Korunma (profilaktik sürek): Erişkinlerde önerilen doz akşamları1 kez 150 mg’dir. Aktif Benign Gastrik Ülser: Önerilen oral doz, günde 2 kez150 mg ya da akşamları bir kez 300 mg’dir. Malign gastrik ülserasyonolasılığı, tedaviye başlanmadan önce mutlaka uzaklaştırılmalıdır.GastroözofajiyalReflü Hastalığı: Erozyonların, ülserasyonların ve bunlara eşlikeden yanma hissinin tedavisinde erişkinlerde önerilen doz, günde 2kez 150 mg’dir
Ayra Tablet
Kandesartan sileksetil
Ambalaj: 8mgx28 tablet :: 16 mgx28tablet.
End.:Hipertansiyonun her derecesinde etkilidir.
Kontr.E.:Kandesartana karşı aşırı duyarlılık, gebelik ve emzirmedönemlerinde ve ciddi hepatik bozukluk ve/veya kolestaziste kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ağır intravasküler sıvı kaybıolan hastalarda (yüksek doz diüretik alan hastalar gibi), semptomatikhipotansiyon oluşabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalardakullanıldığında, serum potasyum ve kreatinin düzeyleri, periyodik olarakölçülmelidir. Hemodinamik aort ya da mitral kapak stenozu olan ya daobstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda, kandesartan çok dikkatlikullanılmalıdır. İskemik kardiyopatisi ya da iskemik serebrovaskülerhastalığı olanlarda, aşırı kan basıncının düşmesi, miyokardiyal enfarktüs yada inmeye (strok) neden olabilir.
Yan E.: Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, sırt ağrısı,baş dönmesi, bulantı, öksürük, influenza benzeri semptomlar, yorgunluk, karınağrısı, diyare, faranjit, periferal ödem, kusma, bronşit, rinit görülebilir.
Etkileş.: Kandesartanın antihipertansif etkisi diğerantihipertansiflerle arttırılabilir. Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminietkileyen diğer ilaçlarla kullanıma dayanarak potasyum-tutucu diüretikler,potasyum preparatları, potasyum içeren yapay tuzlar ya da potasyum düzeyiniarttıran ilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunu arttırabilir. ACEinhibitörleri ile lityumun birlikte kullanımında serum lityum konsantrasyonlarındave toksisitede dönüşümlü artış bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde bir kez 4 mg’dir. Sürek dozu günde bir kez 8 mg’dir.Maksimum doz günde bir defa 16 mg’dir. Tedavi istenen kan basıncı yanıtına göreayarlanmalıdır. En yüksek antihipertansif etki tedavinin başlamasından sonraki4 hafta içinde elde edilir. Kandesartan sileksetil günde bir kez aç veya tokkarna alınabilir
Azacid FilmTablet
Azitromisin
Ambalaj: 500 mgx3 tablet.
Azacid Oral Süspansiyon
Azitromisin
Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL.
End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S. pneumonia veya H. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında;otitis mediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiylebulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilusducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğuldirençli olmayan Neisseriagonorrhoeae’ya bağlı komplikasyonsuzgenital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidumenfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.
Kontr.E.: Özgeçmişinde azitromisineya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyonbulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT (SGPT) düzeyleri vehiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Daha çok karaciğer yolu ile elimineedildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalaraazitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olanhastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, buhastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir. Gebe kadınlardasadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıpatılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatliolunmalıdır.
Yan E.:Anoreksi, bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi,karında rahatsızlık (ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit venadiren dilde renk değişikliği görülebilir.
Etkileş.:Azitromisin ile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımıkontrendikedir. Azitromisin ile siklosporin arasındaki etkileşimbilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlıolunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksindüzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır. Hem azitromisin hemantasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Azitromisinve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın klirensiazalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Yemeklerden en az bir saat önce ya da iki saatsonra uygulanmalıdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH)hafif ve orta şiddetli alevlenmeleri, pnömoni, farenjit/tonsilit(ikinci basamak ilaç olarak), otitis media, sinüzit ve endike olduğuorganizmalara bağlı, komplikasyonsuz cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında3 gün süre ile günde 500 mg. Alternatif bir tedavi şekli olarak ilkgün tek doz olarak 500 mg, ikinci-üçüncü-dördüncü ve beşinci günlerdetek doz 250 mg olmak üzere toplam 1.5 g azitromisin alınacak şekildeuygulanır. C. trachomatis’e bağlı üretrit/servisit tedavisinde ve duyarlıN. gonorrhoeae’ye bağlı gonore tedavisinde önerilentedavi şekli tek bir kez 1 gramlık doz kullanımıdır. Çocuklarda müstahzarınOral Süspansiyon formu kullanılmalıdır. Çocuklardadoz, 3 gün süre ile tek doz şeklinde 10 mg/kg/gün olmak üzere toplam 30mg/kg’dir. Alternatif bir tedavi şekli ise, aynı toplam dozun; ilkgün tek doz 10 mg/kg, ikinci-üçüncü-dördüncü ve beşinci günlerde tekdoz 5 mg/kg şeklinde uygulanmasıdır.
Azathioprine Atafarm Tablet
Azatioprin
Ambalaj: 50 mgx100 tablet.
End.:Kortikosteroidlerle ve/veya diğer immünsupresifmadde ve yöntemlerle birlikte, organ nakli yapılan hastalarda endikedir.Azatioprin, tek başına ya da genellikle kortikosteroidler ve/veyadiğer yöntemlerle birlikte, aşağıda sayılan hastalıkları olan hastalarınbir kısmında, kortikosteroid tedavisinin kesilmesi veya dozununazaltılması dahil çeşitli klinik yararlar göstermiştir: Ciddi romatoidartrit, sistemik lupus eritematozus, dermatomiyosit/polimiyosit,otoimmün kronik aktif hepatit, pemfigus vulgaris, poliarteritis,otoimmün hemolitik anemi, kronik refrakter idiyopatik trombositopenikpurpura.
Kontr.E.:Azatioprine karşı aşırı duyarlı olduklarıbilinenlerde kontrendikedir. Hastada 6-merkaptopurine (6-MP) karşıaşırı duyarlık varsa, azatioprine karşı da olası aşırı duyarlık bulunabilir.Gebe olduğu bilinenlerde azatioprin tedavisine başlanmamalıdır.
Uyar.: Azatioprin, tedavi sırasında hastada görülebilecektoksik etkiler gerektiği gibi izlenebilecekse kullanılmalıdır.Karaciğer işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sürekdozu önerilen dozların alt sınırındadır. Tedavi gören annelerin sütündeazatioprin ve/veya metabolitleri görülmemiştir. Ancak hastalar,azatioprinin gebelik ve emzirme dönemlerinde muhtemel risklerikonusunda uyarılmalıdır.
Yan E.: Genel halsizlik, baş dönmesi, kusma, ateş, titreme,kas ağrıları, artralji, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kolestatiksarılık, pankreatit, kardiyak aritmiler ve hipotansiyongörülebilir. Alopesi, immünsupresyona devam edilmesine rağmen olguların%80’inden fazlasında geri dönüşümlüdür.
Etkileş.: Allopurinol, oksipurinol ve tioprinol, 6-merkaptopurinveya azatioprinle birlikte verildiğinde 6-MP ve azatioprin dozununorijinal dozunun dörtte birine indirilmesi gerekir. Azatioprin,süksinilkolin gibi depolarizan ilaçların oluşturduğu nöromüskülerblokajı artırabilir ve tübokürarin gibi nondepolarizan ilaçlarınoluşturduğu blokajı azaltabilir. Azatioprinin, diğer kemik iliğibaskılayıcı ilaçlar uygulanan ya da kısa süre önce uygulanmışolan hastalarda dikkatle kullanılması gerekir.
Doz Önerisi: Renal hormotransplantasyonlarda başlangıç dozu3-5 mg/kg/gün’dür. Aazathioprine genellikle tek bir günlük doz halinde transplantasyongününde veya 1-3 gün önce verilebilir. Başlangıçta sodyum tuzu şeklindeIV yolla uygulanır, sonradan tablet şekliyle aynı dozda devam edilir.Sürek dozu olarak 1-3 mg/kg/gün genellikle yeterlidir. Hematopoetikve toksik etkilerin ortaya çıkmasıyla doku reddi söz konusu olsabile Azathioprine’in kesilmesi gerekir. Romatoidartritte başlangıç dozu 1 mg/kg/gün olup, toplam 50-100 mg arasındadırve tek bir bolus dozu veya iki doz halinde verilebilir. Olumlu yanıtvarsa, bu doz 6-8 hafta sonra yavaş yavaş artırılabilir. Tedavi genellikle12 haftalık olarak düzenlenmelidir. Bu sürenin sonunda iyileşmeolmamışsa, romatoid artritin bu tedaviye refrakter kaldığı kabuledilir.
Azathioprine PCH Tablet
Azatioprin
Ambalaj: 50 mgx100 tablet.
End.:Kortikosteroidlerle ve/veya diğer immünsupresifmadde ve yöntemlerle birlikte, organ nakli yapılan hastalarda endikedir.Azatioprin, tek başına ya da genellikle kortikosteroidler ve/veyadiğer yöntemlerle birlikte, aşağıda sayılan hastalıkları olan hastalarınbir kısmında, kortikosteroid tedavisinin kesilmesi veya dozununazaltılması dahil çeşitli klinik yararlar göstermiştir: Ciddi romatoidartrit, sistemik lupus eritematozus, dermatomiyosit/polimiyosit,otoimmün kronik aktif hepatit, pemfigus vulgaris, poliarteritis,otoimmün hemolitik anemi, kronik refrakter idiyopatik trombositopenikpurpura.
Kontr.E.:Azatioprine karşı aşırı duyarlı olduklarıbilinenlerde kontrendikedir. Hastada 6-merkaptopurine (6-MP) karşıaşırı duyarlık varsa, azatioprine karşı da olası aşırı duyarlık bulunabilir.Gebe olduğu bilinenlerde azatioprin tedavisine başlanmamalıdır.
Uyar.: Azatioprin, tedavi sırasında hastada görülebilecektoksik etkiler gerektiği gibi izlenebilecekse kullanılmalıdır.Karaciğer işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sürekdozu önerilen dozların alt sınırındadır. Tedavi gören annelerin sütündeazatioprin ve/veya metabolitleri görülmemiştir. Ancak hastalar,azatioprinin gebelik ve emzirme dönemlerinde muhtemel risklerikonusunda uyarılmalıdır.
Yan E.: Genel halsizlik, baş dönmesi, kusma, ateş, titreme,kas ağrıları, artralji, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kolestatiksarılık, pankreatit, kardiyak aritmiler ve hipotansiyongörülebilir. Alopesi, immünsupresyona devam edilmesine rağmen olguların%80’inden fazlasında geri dönüşümlüdür.
Etkileş.: Allopurinol, oksipurinol ve tioprinol, 6-merkaptopurinveya azatioprinle birlikte verildiğinde 6-MP ve azatioprin dozununorijinal dozunun dörtte birine indirilmesi gerekir. Azatioprin,süksinilkolin gibi depolarizan ilaçların oluşturduğu nöromüskülerblokajı artırabilir ve tübokürarin gibi nondepolarizan ilaçlarınoluşturduğu blokajı azaltabilir. Azatioprinin, diğer kemik iliğibaskılayıcı ilaçlar uygulanan ya da kısa süre önce uygulanmışolan hastalarda dikkatle kullanılması gerekir.
Doz Önerisi: Günlük doz transplantasyon olgularında başlangıçiçin 5 mg/kg ve daha sonra oral yolla 1-4 mg veya diğer durumlarda2-2.5 mg/kg’dir.
Azelderm Krem
Azelaik asit %20
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Akne vulgarisin ve malignant hiperaktifmelanositlerin lokal tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Aşırı duyarlık gösterenlerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Anne sütüne geçme oranı çok düşüktür.Gebelerde kullanılmamalı veya gerektiğinde doktor kontrolündekullanılmalıdır.
Yan E.: Ciltte kızarıklık, soyulma, kaşıntı ve yanma hissigörülebilir. İrritasyon devam ederse kullanım sıklığı azaltılmalıdır(günde 1 kez). Gerekirse kullanımına son verilmelidir.
Doz Önerisi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez iyice ovalayarakuygulanmalıdır. Uygulamadan önce, irritan özelliği olmayan birsabun (syndet) ile cilt iyice temizlenmelidir. Etki süresi akne şiddetinegöre ve kişiden kişiye değişebilir. İlk etkiler ancak 3-4 haftalıkkullanım sonucu görülür. Etkili sonuç alabilmek için uzun süreli(birkaç ay) kullanım gerekir.
Azeltin Film Tablet
Azitromisin
Ambalaj: 500 mgx3 tablet.
Azeltin Oral Süspansiyon
Azitromisin
Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL’lik şişe.
End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S. pneumonia veya H. influenza’nın nedenolduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi alt solunumyolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitis mediadave farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarındaendikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiyle bulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağlı,komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlıkomplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakatberaberinde bir Treponemapallidum enfeksiyonu olup olmadığısaptanmalıdır.
Kontr.E.:Özgeçmişinde azitromisine ya da makrolidantibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunanhastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT (SGPT) düzeyleri vehiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Daha çok karaciğer yolu ile elimineedildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalaraazitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olanhastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, buhastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir. Gebe kadınlardasadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıpatılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatliolunmalıdır.
Yan E.:Anoreksi, bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi,karında rahatsızlık (ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit venadiren dilde renk değişikliği görülebilir.
Etkileş.:Azitromisin ile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımıkontrendikedir. Azitromisin ile siklosporin arasındaki etkileşimbilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlıolunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksindüzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır. Hem azitromisin hemantasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Azitromisinve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın klirensiazalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonrakullanılmalıdır. Yetişkinlerde, kronik obstrüktif akciğer hastalığında akutbakteriyel enfeksiyonda, toplumdan kazanılmış pnömonide, farenjit vetonsillitte, komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ilk güntek doz olarak 500 mg, 2-5. günlerde ise 250 mg olarak kullanılır. Haemophilus ducreyi’ninneden olduğu genital ülserde ve C.trachomatis’in neden olduğu non-gonokoksiküretrit ve servisitte 1 g tek doz olarak kullanılır. Gonorede 2 g tek doz olarakkullanılır. Çocuklarda, streptokokal farenjit tedavisi dışında, 3 gün süre ile10 mg/kg/gün veya ilk gün 10 mg/kg/gün, 2-5. günler 5 mg/kg/gün olarakkullanılır. Streptokokal farenjitte ise 5 gün süre ile 12 mg/kg olarakkullanılır.
Azitro FilmTablet
Azitromisin
Ambalaj: 250 mgx6 tablet :: 500 mgx3 tablet.
Azitro Oral Süspansiyon
Azitromisin
Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL’lik şişe.
Azitrotek FilmTablet
Azitromisin
Ambalaj: 500 mgx2 tablet.
End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneumonia veya H. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitismediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinseltemasla bulaşan ve Chlamydiatrachomatis’e bağlı, komplike olmayangenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlıkomplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakatberaberinde bir Treponemapallidum enfeksiyonu olup olmadığısaptanmalıdır.
Kontr.E.:Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirkendikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.
Etkileş.:Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.
Doz Önerisi:Azitro: Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmasıgerekir. Erişkinlerde (yaşlılar dahil) Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae suşlarının neden olduğu cinseltemasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 g Azitro tek doz halinde verilir. Diğertüm enfeksiyonların tedavisinde erişkinlere 3 gün süreyle günde1 kez 500 mg (3 günde toplam 1.5 g) olarak uygulanır. Alternatif olarakaynı toplam doz 5 gün süreyle ilk gün 500 mg, sonraki günlerde (2. günden5. güne kadar) günde 250 mg olarak da verilebilir. 45 kg’nin altındakiçocuklar için Azitro’nun süspansiyon formu tercih edilmelidir. Çocuklara 3 gün süreyle günde 10 mg/kg (3günde toplam 30 mg/kg) olarak verilir. Alternatif olarak aynı toplamdoz 5 gün süreyle ilk gün 10 mg/kg, sonraki günlerde (2. günden 5. günekadar) 5 mg/kg olarak verilebilir. Vücut ağırlığı 15 kg’ye kadar olançocuklarda doz olabildiğince duyarlı olarak ölçülmelidir
Azo Gantrisin Lak Tablet
Sulfizoksazol500 mg, fenazopiridin HCl 50 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu idrar yolları enfeksiyonlarınınbaşlangıç tedavisi, sistit, prostatit, üretrit, özellikle ağrı,yanma ve sık idrar yapma hissi gibi semptomların giderilmesi; ürolojikmüdahaleler, kateterizasyon ve sistoskopi sonucu görülebilecekidrar yolları enfeksiyonlarının profilaksi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Karaciğerparenkimasının ağır hasarı ve böbrek yetmezliklerinde kontrendikedir.12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir. Yenidoğanlarda, prematürelerde,sülfonamidler plasentaya geçtiği ve sütle atıldığı için kernikterusaneden olabilir. Fenazopiridinden dolayı glomerülonefrit, ağırhepatit, üremi ve gastrointestinal bozuklukları olan piyelonefritligebelerde kontrendikedir. Sülfonamidler A grubu streptokoklaraetkili değildirler. Tedavi sırasında deride kızarıklık görüldüğündetedavi hemen durdurulmalıdır. Uzun süreli tedavilerde düzenlikan kontrolleri ve renal fonksiyon testleri yapılmalı ve yeterlimiktarda sıvı alınmasına dikkat edilmelidir. Sülfisoksazol veyafenazopiridin hidroklorüre karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kullanımı kontrendikedir. Gebelikte kullanılmamalıdır.
Uyar.:Azo Gantrisin ile tedavi iki günü geçmemelidir.
Yan E.:Bulantı,kusma, abdominal ağrı, diyare, hepatik disfonksiyon, midede ağırlıkhissi gibi hafif gastrointestinal yakınmalar; kızarıklık, ürtikergibi cilt reaksiyonları; hematüri, idrar retansiyonu, baş ağrısı,miyalji, yorgunluk ve zayıflık hissi görülebilir. Fenilazo-diamino-piridinidrarda iç çamaşırları lekeleyen kırmızı-turuncu renginde bir boyaşeklinde görülür. Lekeleri çıkarmak için keten ve beyaz pamuklulardasıcak su ve sabun yeterlidir.
Etkileş.:Bazı sülfonamidlerplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden oral antikoagülanlarıçıkarabileceğinden, sülfonilüre türevi hipoglisemik ajanlarve hidantoin bileşikleriyle etkileşim görülebilir.
Doz Önerisi: Akut ve ağrılı idrar yolları enfeksiyonlarındayetişkinlerde başlangıç dozu olarak 4-6 tablet, sürek dozu olarakgünde 4 kez 2 tablet önerilir.
Azomax FilmTablet
Azitromisin
Ambalaj: 500 mgx3 tablet.
Azomax Oral Süspansiyon İçin Toz
Azitromisin
Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL.
End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneumonia veya H. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitismediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiylebulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilusducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğuldirençli olmayan Neisseriagonorrhoeae’ya bağlı komplikasyonsuzgenital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidumenfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.
Kontr.E.:Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirkendikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık (ağrı/kramp),kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.
Etkileş.:Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.
Doz Önerisi: Günlük tek doz olarak verilmelidir. Yemeklerden en az 1 saat önce veya2 saat sonra alınması gerekir. Erişkinlerde (yaşlılar dahil) Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae suşlarının neden olduğu cinseltemasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 g Azomax tek doz halinde verilir. Diğertüm enfeksiyonların tedavisinde erişkinlere 3 gün süreyle günde1 kez 500 mg (3 günde toplam 1.5 g) olarak uygulanır. Alternatif olarakaynı toplam doz 5 gün süreyle ilk gün 500 mg, sonraki günlerde (2. günden5. güne kadar) günde 250 mg olarak verilebilir. 45 kg’nin üstündekiçocuklara erişkin dozu uygulanır. 45 kg’nin altındaki çocuklar içinAzomax’ın süspansiyon formu tercih edilmelidir.Çocuklara 3 gün süreyle günde 10 mg/kg olarakverilir. Alternatif olarak aynı toplam doz 5 gün süreyle ilk gün 10mg/kg, sonraki günlerde (2. günden 5. güne kadar) 5 mg/kg olarak verilebilir.Vücut ağırlığı 15 kg’ye kadar olan çocuklarda doz olabildiğinceduyarlı olarak ölçülmelidir.
Azopt Oftalmik Süspansiyon
Brinzolamid%1
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Birkarbonik anhidraz II inhibitörü olan brinzolamid, oküler hipertansiyon veaçık-açılı glokom hastalarında, yüksek intraoküler basıncın tedavisinde, b-blokerlere ek tedavi olarak, b-blokerlere yanıt vermeyen hastalarda veya b-blokerlerin kontrendike olduğu hastalarda monoterapiolarak endikedir.
Kontr.E.: Brinzolamide karşı aşırı duyarlığı olan olgularda,sülfonamidlere bilinen duyarlılığı olanlarda, ciddi karaciğer ve renalbozukluğu olanlarda ve hiperkloremik asidozu olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Brinzolamid bir sülfonamid olarak topikal uygulanmasınarağmen sistemik yoldan absorplanır. Dolayısıyla, sülfonamidlerle görülenadvers reaksiyonlar brinzolamidin topikal uygulanması ile de görülebilir.Ciddi reaksiyon veya aşırı derecede duyarlık belirtileri ortaya çıkarsa, ilacınkullanımı kesilmelidir. Gebelik süresince potansiyel yarar, fetüseverilebilecek potansiyel zarardan daha önemli olarak kabul edilirseuygulanmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlarda ilacın ya da emzirmenin kesilmesi arasında bir karar verilmesigereklidir. Geçici bulanık görme ve diğer görüş rahatsızlıkları araçve makine kullanımını etkileyebilir.
Yan E.:En sıkrapor edilmiş advers reaksiyonlar bulanık görme, ekşi ya da alışılmamış ağıztadıdır. Blefarit, dermatit, göz kuruluğu, yabancı cisim hissi, baş ağrısı,hiperemi, gözde rahatsızlık, oküler keratit, oküler prurit ve rinit degörülebilir.
Etkileş.:Brinzolamidleyapılmış olan klinik çalışmalarda asit-baz ve elektrolit değişiklikleri raporedilmemiştir. Ancak, oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile tedavi edilenhastalarda yüksek dozda salisilat tedavisi ile nadir de olsa ilaç etkileşimlerirapor edilmiştir. Dolayısıyla, brinzolamid alan hastalarda bu ilaçlarlaetkileşim potansiyeli göz önünde tutulmalıdır.
Doz Önerisi: Önerilen doz göz(ler)e günde iki kez 1 damladır. Bazıhastalarda günde üç kez bir damla daha iyi sonuç verebilir. Bileşimdeki benzalkonyumnedeniyle yumuşak kontakt lensler takılı iken kullanılmamalıdır. Kontaktlensler Azopt uygulamasından 15 dakika sonratekrar takılabilir.
Azro FilmTablet
Azitromisin
Ambalaj: 500 mgx3 tablet.
Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL.
End.: Duyarlı organizmalara bağlıenfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneumonia veya H. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında;otitis mediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiylebulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilusducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğuldirençli olmayan Neisseriagonorrhoeae’ya bağlı komplikasyonsuzgenital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonuolup olmadığı saptanmalıdır.
Kontr.E.:Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirkendikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.
Etkileş.:Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.
Doz Önerisi: Günlük toplam miktar, tek doz olarak verilir. Erişkinler: Cinselilişkiyle geçen Chlamydiatrachomatis enfeksiyonlarında 1 g (2tablet) azitromisinin tek doz olarak verilmesi yeterli tedaviyisağlar. Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı diğer enfeksiyonlarda,3 gün süreyle 500 mg/gün dozunda kullanılır (toplam 1.5 g). Alternatifolarak, tedavinin birinci günü tek doz olarak 500 mg (1 tablet); bununardından 4 gün süreyle günde 250 mg’lik tek dozla devam edilir (5 gündealınan toplam doz 1.5 gramdır). Çocuklar: 45 kg’nin altındaki çocuklarda Azro Süspansiyon’un kullanılmasıönerilir (genel olarak çocuklarda doz, 3 gün süreyle kg başına 10mg’dir.) 45 kg’nin üzerindeki çocuklarda, erişkin dozları kullanılır.Doz, aç karnına(yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra) alınmalıdır.
 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: world of warcraft gold guide( 06nk323.tr.gggmail.com ), 22.10.2013, 00:36 (UTC):
The information is incredible and bring in world of warcraft gold guide continuously.They're just exactly jazzy and unique in their own process.

Yorumu gönderen: Brianna( {rdqxdnlenntgmail.com|otljnweyhhotmail.com|lnxcpvqyahoo.com|emlruwaolmail.com|wjpxgocnarthotmail.co.uk|fiwmqogmtwyahoo.co.uk} ), 19.10.2013, 05:37 (UTC):
You could certainly see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 3 ziyaretçikişi burdaydı!