Blog Sitem
  Dovizle Askerlik Miktarlari
 
Genel
Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun EK-1’inci maddesinde düzenlenmiştir.  
Dövizle askerlik hizmeti
*Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları,
*38 yaş ve daha genç doğumluların 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşlarını doldurdukları yılın sonuna kadar (Örn.: 1974+38=31.12.2012) peşin veya en çok dört eşit taksitte ödemeleri,
*39 yaş ve daha yaşlı doğumluların (38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini yapmadıkları için kapsamdan çıkartılanların), 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin olarak ödemeleri veya önceki ödemelerini bu miktara tamamlamaları,
kaydıyla yerine getirdikleri askerlik hizmet şeklidir.
Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartları
    1.   Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler HARİÇ olmak üzere;  
                a. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede bulunmak,  
                b. Bir iş sözleşmesine dayanarak, yabancı bandıralı gemilerde en az toplam 1095 gün süre ile fiilen “gemi adamı” olarak çalışmak,  
                c. Bu durumlarını başvuru esnasında ve ödemelerini tamamlayıncaya kadar olan süre içinde kaybetmemiş olmak,  
    2.   Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile (firar, hava değişimi veya izin aşımı durumunda olduklarından arananlar dâhil) yurt içinde silâhaltına alınmamış olmak,  
3.   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen döviz miktarını, 
         a. 38 yaş ve daha genç doğumlular için 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek (Örn.: 1974+38=31.12.2012) ve başvuru işlemlerini tamamlamak,  
         b. 39 yaş ve daha yaşlı doğumlular için 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemek (varsa önceki ödemesini 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak) ve başvuru işlemlerini tamamlamak,
4.   Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemelerini tamamlayıncaya kadar geçen sürede;  
      a. Yurda kesin dönüş yapmamak,  
      b. Herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) temel askerlik eğitiminde geçen 21 günlük süre hariç olmak üzere toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunmamak,  
      c. Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi, meslek ve sanatını fiilen yurt içinde icra etmemek,  
5.   Yükümlülüklerin devamı süresince yabancı ülkedeki statüsünü muhafaza etmek,  
          şartları aranır.  
Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Birden Fazla Ülkede İkamet Edenler
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden fiilen yabancı ülkede bulunma ve çalışma sürelerini, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler.  
Bunlardan, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazananlar, en son oturma veya çalışma iznine sahip oldukları ülkede, bağlı bulundukları konsolosluklara başvurarak daha önceki geçerli hizmet sürelerini de birleştirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. 
Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Yabancı Ülkede İkamet Etmekte İken Tutuklananlar ve Hükümlü Bulunanlar
Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yabancı ülkede ikamet etmekte iken tutuklu veya hükümlü olarak bulundukları ülkelerde cezaevine girenlerden, cezaevinde de gelir vergisine tâbi olarak ücret veya maaş alanlar, oturma veya çalışma izinlerinin devam etmesi, tahliyelerini müteakip bulundukları ülkedeki statülerin muhafaza etmeye devam etmeleri ve sınır dışı edilmemeleri kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın, bu şekilde cezaevinde geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurtdışında geçirilmesi gereken süreden sayılır. Bunlar, yaş durumlarına göre Kanunda belirtilmiş olan döviz miktarını öderler. 
Yabancı Ülkelerde Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar
   Uluslararası kurum ve kuruluşlarda mahallinden temin edilen personel olarak çalışan (yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilenler ve ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler hariç) ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen vatandaşlarımız, bu durumlarına istinaden fiilen üç yıllık (1095 gün) süreyi doldurmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurabilirler.
   Ancak, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran bu durumdaki vatandaşlarımızdan, ödeme ve temel askerlik eğitimlerini tamamlamadan bu statüleri sona ererek yurda dönenler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak tâbi oldukları statüde silâhaltına alınırlar.  
Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak Olanlar
    1.   Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma izni olmadan yasal olmayan bir şekilde ikamet edenler,   
    2.   Yabancı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmî görevlisi sıfatıyla bulunanlar,  
    3.   Ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı yurtiçindentransfer edilen bir işte çalışanlar,
   4.   Yurt dışında oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi yurda kesin dönüş yapmış ve yurt içinde yaşayanlar,
  
    5.   Yabancı ülkede oturma veya çalışma izinleri bulunsa dahi her ne sebeple olursa olsun meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler,
 
    6.   Dövizle askerlik hizmeti dışında, başka bir statüde diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile fiilen askerlik hizmetine başlamış olanlar (firar, hava değişimi ve izin aşımı durumunda olduklarından aranalar dâhil),
    7.   Oturma veya çalışma izni olsa dahi, bulundukları yabancı ülkenin çalışma mevzuatına göre işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerini kazanamadıkları konsolosluklarınca tespit edilenler,
    8.   Yabancı bandıralı bir gemide çalışıyor olsa dahi, “gemi adamı cüzdanı” ve “gemi adamı yeterlilik belgesi” gibi sertifikaları olmadığı için “gemi adamı” sayılmayanlar,
dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.  
Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlüler Tarafından Yapılacak İşlemler
    Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler, bulundukları yabancı ülkedeki statülerine göre aşağıdaki belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile sorumluluk bölgesinde ikamet ettikleri T.C. Konsolosluklarına başvururlar.
İşçiler İçin Gerekli Belgeler
    1.   Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,  
    2.   Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve Türkiye’de geçen süreler hariç fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalıştıklarını kanıtlayan belgeler,  
    3.   Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların veya eşi ya da çocuklarının çalışması nedeniyle kendisine bu tür bir yardım da yapılamayanların, maluliyet aylığı veya sosyal yardım kuruluşlarının yardımları ile geçimlerini sağlayanların, kira-banka geliri ve benzeri gelirler ile yaşamlarını sürdürenlerin, bu durumlarını kanıtlayan belgeler, 
    4.   Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya kimlik kartlarını ibraz edebilirler).
İşverenler İçin Gerekli Belgeler
   1.    Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,  
   2.    Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini Türkiye’de geçen süreler hariç fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge, 
   3.    Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya kimlik kartlarını ibraz edebilirler).
Bir Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçin Gerekli Belgeler
   1.    Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,  
   2.    Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,  
   3.    Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya kimlik kartlarını ibraz edebilirler). 
Gemi Adamları İçin Gerekli Belgeler
   1.    Donatan, donatan vekili veya gemiyi işleten şirket ya da yetkilendirdiği görevli tarafından düzenlenmiş fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin iş sözleşmesi sureti, 
   2.    Yerli veya yabancı ülke makamları tarafından düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı ve yeterlilik belgesi, 
   3.    Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya kimlik kartlarını ibraz edebilirler). 
   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın, yabancı bandıralı gemilerde bir iş sözleşmesine dayanarak gemi adamı statüsü ile ve Türkiye’de geçen süreler hariç en az toplam 1095 gün süreyle fiilen çalışmaları, ücretlerini yabancı ülke parası olarak almaları ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir.
   Türk bandıralı gemilerde çalışanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar. 
   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.  
   Yabancı bandıralı gemilerde bir iş sözleşmesine bağlı olarak “Gemi Adamı” statüsünde çalışan vatandaşlarımız, dövizle askerlik ve askerlik erteleme başvurularını; geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu, donatan veya vekilinin bulunduğu ya da gemiyi işleten şirketin kurulu olduğu yabancı ülkedeki konsolosluklara, bunun mümkün olmadığı hallerde ise aşağıdaki listede belirtilen konsolosluklara bizzat müracaat etmek suretiyle yapabilirler.
GEMİ ADAMLARININ BAŞVURULARININ KABULÜNE YETKİLİ TEMSİLCİLİKLERİN LİSTESİ

 

 
S.
NU.
 
ÜLKE
TEMSİLCİLİK ADI
S.
NU.
ÜLKE
TEMSİLCİLİK ADI
1
ALMANYA
Berlin, Hamburg, Hannover
24
İSRAİL
Tel Aviv
2
AMERİKA
Los Angeles, New York
25
JAPONYA
Tokyo
3
ANGOLA
Luanda
26
LETONYA
Riga
4
ARJANTİN
Buenos Aires
27
KATAR
Doha
5
ARNAVUTLUK
Tiran
28
MALTA
Valetta
6
AVUSTRALYA
Sidney, Melburn
29
MEKSİKA
Meksika
7
BELÇİKA
Anvers
30
MISIR
İskenderiye
8
BİRLEŞİK ARAP EM.
Dubai
31
PAKİSTAN
Karaçi
9
BREZİLYA
Sao Paulo
32
PORTEKİZ
Lizbon
10
BULGARİSTAN
Burgaz
33
ROMANYA
Köstence
11
CEZAYİR
Cezayir
34
RUSYA
St. Petersburg, Novorossisk
12
ÇİN HALK CUM.
Şanghay, Hong Kong
35
SENEGAL
Dakar
13
DANİMARKA
Kopenhag
36
SİNGAPUR
Singapur
14
FİLDİŞİ SAHİLİ
Abidjan
37
SURİYE
Halep
15
FİLİPİNLER
Manila
38
SUUDİ ARABİSTAN
Cidde
16
FRANSA
Marsilya
39
TAYLAND
Bangkok
17
GÜRCİSTAN
Batum
40
TUNUS
Tunus
18
HIRVATİSTAN
Zagreb
41
UKRAYNA
Odesa
19
HİNDİSTAN
Mumbai
42
VENEZUELLA
Karakas
20
HOLLANDA
Rotterdam
43
YEMEN
Sana
21
IRAK
Basra
44
YENİ ZELANDA
Wellington
22
İNGİLTERE
Londra
45
YUNANİSTAN
Atina Pire, Selanik
23
İSPANYA
Barcelona
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvuran Yükümlülerin Ödeme Yaparken Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar
    1.   Yükümlüler, muhabir bankalara, konsolosluklardan alacakları iki nüsha “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile giderek, peşin veya taksitlerini döviz olarak yatırırlar.  
    2.   Ödemelerini yapmalarını müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluğa teslim ederler ve “Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesi”ni düzenletip ilgili bölümünü imzalarlar. 
    3.   Yatırılan dövizin T.C. Merkez Bankasında açılı bulunan “dövizle askerlik özel döviz hesabı”na aktarılmasının sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik ve yanlışlıkların düzelttirilmesinden bizzat yükümlüler sorumlu olduğu için ödeme yaparken muhabir bankanın uyarılması ve yapılan ödemeye ait dekonttaki bilgilerin doğruluğunun kontrol ederler.
    4.   Dekontlardaki provizyon, havale vb. giderler dikkate alınmadığından, yükümlülerin yaş durumlarına göre Kanunda belirtilen döviz miktarının tamamını ödemek zorundadırlar. Bu nedenle, ödeme yaptıktan sonra, dekont üzerinde ödenen tutarın ne kadar olduğu kontrol edilir, varsa havale masrafları yükümlüler tarafından ayrıca ödenir.  
    5.   Vatandaşlarımız, kimlik bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak dekontlara yazılması konusunda, ödemeyi yaparken muhabir bankaları uyarırlar ve dekont üzerinde de bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ederler.  
    6.   Ödemelerini tamamlamalarını müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluğa teslim ederler. Ödemelere ait dekontların birer suretinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar saklanması uygun bir hal tarzıdır. 
    7.   Taksitle ödeme yapanlardan, diğer taksitlerini yurtiçinde ödemek isteyenler, askerlik şubelerine müracaat etmek suretiyle, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaya devam ettiklerini pasaportları, oturma ve çalışma izinleri ile birlikte belgelerler. Askerlik şubesinden “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ni alır ve ödemelerini T.C. Merkez Bankası şubelerinden birinde yatırarak, alacakları dekontu askerlik şubesine teslim ederler.
    8. Vatandaşların dövizle askerlik hizmeti başvuruları; durumunu ispata yarayan belgelerle konsolosluklara müracaat etmeleri+konsolosluklarca hak sahibi olduklarının tespitini müteakip gerekli ödemede bulunabilmeleri için “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” düzenlenmesi+bu belge ile vatandaşın muhabir banka vasıtasıyla ödemede bulunup bankadan alacağı dekontu konsolosluğa teslim etmesi+konsoloslukça vatandaş hakkında “Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesi” düzenlenmesi İŞLEMLERİNİN TAMAMIDIR. Belirtilen işlemlerden bir veya bir kaçının eksik olması durumunda dövizle askerlik hizmeti başvurusu oluşmamış sayılır.       
Yoklama Sağlık İşlemleri
1.   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerden henüz son yoklamasını yaptırmamış bulunanlar, konsolosluklarına müracaat ederek bulundukları ülkelerde sağlık muayenelerini yaptırırlar.  
2.   Görünüşlerinden veya yapılan muayene sonucunda rahatsız olduğu anlaşılanlar, hastalıklarına ait klinik ve laboratuar bilgilerini, röntgen filmlerini, Türkçe tercümelerini konsolosluğa teslim ederler.  
3.   İsteyenler yurt içinde de yoklama muayenelerini yaptırabilirler.  
4.   Yoklama sağlık muayenelerini bulundukları ülkelerde yaptıramayanlar veya yurt içinde yaptırmak isteyenler, kayıtlı oldukları askerlik şubesine veya yurt içinde ikâmet ettikleri yerdeki askerlik şubelerine başvururlar.
Başvuru Belgesi
Ödeme işlemlerini tamamlayanlar, konsolosluklar tarafından haklarında düzenlenen “dövizle askerlik hizmetine tâbi yükümlülerin başvuru belgesi”nin ilgili bölümünü imzalarlar.
Temel Askerlik Eğitimi
     Dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilen yükümlüler, 15 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6252 Sayılı Kanun değişikliği uyarınca “Temel Askerlik Eğitimi”nden muaf tutulmuşlardır. Kanun değişikliği öncesinde dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmuş ve 15 Aralık 2011 tarihi itibariyle henüz temel askerlik eğitimlerini yapmamış olanların, temel askerlik eğitimlerini yerine getirmek üzere Türkiye’ye gelmelerine gerek bulunmamaktadır. Temel askerlik eğitimi yapmış veya yapmamış olsun tüm vatandaşlarımızın, 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar (Örn.:1974+38=31.12.2012) kalan ödemelerini yatırmaları gerekmektedir.   
Terhis İşlemleri
Kesin Terhis İşlemleri  
    Dövizle askerlik hizmeti kapsamında öngörülen dövizin tamamını ödeyen ve yasa değişikliği öncesindeki mevzuat hükümlerine göre temel askerlik eğitimi yapmış olanlar için askerlik şubeleri tarafından "kesin terhis belgesi” tanzim edilir. Kanun değişikliği nedeniyle temel askerlik eğitiminden muaf tutulanlar hakkında ise, ödemelerini tamamlamalarını müteakip “muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldığına dair belge” düzenlenir. Bu belgeler, vatandaşlarımızın kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarınca güncel adreslerine gönderilir.
Ödenecek dövİzlerle İlgİlİ malî esaslar  
Ödemelere Esas Olacak Döviz Miktarı;  
1.   Ödemelere esas olacak döviz cins ve miktarı;  
                a. 38 yaş ve daha genç doğumlular için peşin veya taksitle 10.000 Avro,  
                b. 39 yaş ve daha yaşlı doğumlular için sadece peşin ödenmek kaydıyla 10.000 Avro’dur.  
2.   Avro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir ve yayımlanır.  
Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit miktarı, Avro tutarının her malî yıl başındaki çapraz kur’a göre hesap edilecek karşılığı kadardır.  
3.   Paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasınca alınıp satılabilen) olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz cinslerinden herhangi biri ile ödemede bulunabilirler.  
4.   Yükümlüler hangi para birimi ile ödemeye başlamışlarsa ödemelerini aynı para birimi ile tamamlarlar. 
Konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) niteliğini kaybetmiş para birimleri ile ödemeye başlamış olanlar, kalan ödemelerini T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz cinslerinden herhangi biri ile yapabilirler.  
Ödeme Süreleri  
1.   38 yaş ve daha genç doğumlular, 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin ya da dörtte birini peşin, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar (Örn.:1974+38=31.12.2012) olmak üzere en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler.  
2.   39 yaş ve daha yaşlı olanlar ise, 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak öderler.  
Bunlardan; dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere daha önce başvurmalarına rağmen, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılanların, daha önce ödemiş oldukları döviz miktarı ödeyecekleri tutardan mahsup edilir ve bunlar ödemelerini 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlarlar.  
Yükümlülerin Ödeme İşlemlerinde Uyacakları Esaslar
1.   Ödemeler; Yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla yapılır.  
2.   Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanır.  
3.   İlk ödemeyi müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir.  
4.   Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur.
Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamından Çıkarma
    1.   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 38 yaş ve daha genç doğumlu olarak başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar (Örn.:1974+38=31.12.2012) ödemelerini tamamlamadıkları,
    2. Gerekli yararlanma şartlarını taşımadıkları halde dövizle askerlik başvurularının konsolosluklarca sehven kabul edildiği,
    3.   Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları,
    4.   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda ödemelerini tamamlayıncaya kadar geçen süre içinde;
         a. Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edildiği,
         b. Yabancı ülkelerde resmî görevle bulundukları,
                c. Herhangi bir takvim yılının (01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) toplam olarak yarısından fazlasını (184 gün dahil daha fazlasını) yurt içinde geçirdikleri,
            ç. Yurda kesin dönüş yaptıkları veya bulundukları ülkeden sınır dışı edildikleri,
         d. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları (yurt dışındaki statülerini) kaybettikleri,
         e. Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra ettikleri,
          f. Sahte bilgi, beyan veya belgelerler dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları,
          tespit edilenler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.  
Ancak, dövizle askerlik hizmeti kapsamından 1’nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar, gerekli yararlanma şartlarını taşıyor olmak kaydıyla, konsolosluklarına başvurup mevcut ödemelerini 10.000 Avro veya karşılığı döviz miktarına tamamlayarak yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
Bununla birlikte, 08 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 43’üncü maddesi uyarınca; 2 ve 3’üncü madde de yazılı sebeplerden dolayı 07 Şubat 2011 dâhil daha önceki bir tarihte dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan veya 07 Şubat 2011 dâhil daha önceki bir tarihte bu sebeplerden dolayı yasa kapsamından çıkarılmaları gerektiği sonradan tespit edilenler, halen yararlanma şartlarını taşıyor olmaları ve konsolosluklarına müracaatlarında mevcut ödemelerini 10.000 Avro veya karşılığı döviz miktarına tamamlamaları kaydıyla, yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
Geri Ödeme ile İlgili Esaslar
Dövizle askerlik hizmeti kapsamında geri ödeme yapılacak durumlar
    1.   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra kapsamdan çıkartılanlara, askerlik görevlerini yurt içinde tâbi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden veya getirmiş sayılmalarından sonra,
    2. Gerekli yararlanma şartlarını taşımadıkları halde konsolosluklarca sehven dövizle askerlik hizmeti başvurularının kabul edildiği bildirilenlere talepleri halinde derhal,
    3.   Ödemelerini tamamlamadan önce izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde,
    4.   Ödemelerini tamamlamadan önce ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde geri ödeme yapılır.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamında geri ödeme yapılmayacak durumlar
    1.   Ödemelerini tamamladıktan sonra; ölenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlara veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere,
    2.   Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlayıp kesin terhise veya muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma işlemine hak kazandıktan sonra kapsamdan çıkartılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz.
Geri ödeme için başvuru makamları
   Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurt dışında ise, askerlik şubesine iletilmek üzere bölgesinde ikamet ettikleri Türk konsolosluğuna yapılır.
Geri ödeme ile ilgili olarak yükümlüler veya kanunî mirasçıları tarafından yapılacak işlemler
   1.  Yükümlüler, yükümlü vekilleri veya kanuni mirasçıları, paranın iade edileceği kendi adına açılı banka hesabına ait IBAN numarasını, T.C. kimlik numarasını ve varsa vergi kimlik numarasını gösteren bir dilekçe ile askerlik şubelerine doğrudan veya konsolosluklar vasıtasıyla geri ödeme talebinde bulunurlar.
   2.   Ödemelerini tamamlamadan; ölenler için, ölenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve veraset ilâmı, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenler için Türk vatandaşlığından çıkma belgesi ile Gelir İdaresi Başkanlığından alınmış vergi kimlik numarası da dilekçeye eklenir.
   3.  Ödemenin başkasına yapılmasının istenmesi durumunda, yurt içinde noter, yurt dışında ise konsolosluklar tarafından onaylanmış vekâletname dilekçeye ilave edilir.
Geri ödeme ile ilgili olarak askerlik şubeleri tarafından yapılan işlemler
   1.    Askerlik şubeleri geri ödeme evraklarını inceler, talepte bulunanların geri ödemeye hak sahibi olup olmadıklarını tespit eder ve varsa eksik belgeleri tamamlattırır.
   2.    Geri ödemeye hak sahibi olduğu tespit edilenler için askerlik şubesi tarafından Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne geri ödeme teklifinde bulunulur.
   3.    Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak yükümlünün ödediği döviz tutarının iadenin yapılacağı tarihteki Türk Lirası karşılığı hesaplanır ve yükümlünün kendisinin, vekilinin veya kanunî mirasçılarının dilekçelerinde belirtilen banka hesabına ait IBAN numarasına geri ödeme yapılır.
Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvuran Yükümlülerin Dikkat Etmesi Gereken Diğer Hususlar
1.   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan;
         a. Yurda kesin dönüş yapamazlar,
     b. Her takvim yılı içinde temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere toplam 6 aydan fazla süre ile (184 gün ve daha fazla süre ile) yurtiçinde bulunamazlar.
         c. Yabancı ülkede oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi, sebebi ne olursa olsun meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edemezler.
         ç. Yabancı ülkelerde resmî görev alamazlar,
     d. Ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı yurt içinden transfer edilen işlerde çalışamazlar,
    2.   Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülükleri devam edenler, durumlarında ve adreslerinde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde askerlik şubelerine ve konsolosluklarına bildirirler.
    3. Yabancı ülkede oturma veya çalışma izinlerine istinaden işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerinden biri ile bulunan veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı çalışan ancak askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için arananlardan yurt içinde geçenler, askerlik şubesine davet edildiklerinde yabancı ülkede sahip oldukları oturma veya çalışma izinlerini, varsa yabancı ülke pasaportlarını veya yabancı ülke kimlik kartlarını ibraz ettikleri takdirde, yurt dışına çıkıp dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunabilmelerini teminen askerlik işlemleri BİR DEFAYA MAHSUS 3 ay süreyle ertelenir. Askerlikleri bu şekilde ertelenmesine rağmen işlemlerini tamamlamayanlar, yeniden yurt içinde ele geçtikleri takdirde durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar ve bu nedenle bir daha askerlik ertelemesi yaptıramazlar.
    4.   38 yaşındaki yükümlülerden, sağlık durumunun askerlik yapmasına engel teşkil ettiğini düşünen ve bu sebeple sağlık durumunu açıklığa kavuşturuncaya kadar öngörülen dövizi ödemek istemeyenler, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmak zorundadırlar. Sağlık işlemlerinin, ödemenin tamamlanması gereken son tarihe kadar (38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar-Örn.:1974+38=31.12.2012) her ne sebeple olursa olsun sonuçlanmaması ve buna bağlı olarak ödemenin bu tarihe kadar tamamlanmamış olması durumunda, yükümlüler ödemelerini tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar. Bu şekilde yasa kapsamından çıkarılanlar, gerekli yararlanma şartlarını taşıyor olmaları kaydıyla, konsolosluklarına müracaatlarında mevcut ödemelerini 10.000 Avro veya karşılığı döviz miktarına tamamlayarak yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. 
Bu nedenle, bu durumda bulunan ve 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar sağlık işlemlerinin sonuçlanmayacağı anlaşılanların, 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar (Örn.:1974+38=31.12.2012) ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamaları (zaten başvuru yapmış ise kalan ödemelerini tamamlamaları) dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmamaları açısından uygun bir hal tarzıdır.
    4.   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranların, ödemelerini tamamlayıncaya kadar yurda giriş ve çıkışlarında pasaportlarına giriş-çıkış damgası bastırmaları, ileride durumlarını (Örn.: yurt dışına çıkış yaptıklarını) ispat edebilmeleri açısından yararlı olacaktır.
    5.   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, yükümlülüklerini tamamlamak kaydıyla, 38 yaş sınırını (Örn.:1974+38=31.12.2012) beklemeden yurda kesin dönüş yapabilirler.
YABANCI ÜLKELERDE BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK İŞLEMLERİ 
     Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız sağlık muayenelerini bulundukları yabancı ülkelerde aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yaptırabilirler.
  
Vatandaşlarımız Tarafından Yapılması Gereken İşlemler
 
        1. Herhangi bir hastalık ve arızası olmayan yükümlüler, konsolosluklarından alacakları son yoklama formu ile gönderildikleri en az bir tabip veya sağlık kuruluşunda muayene olduktan sonra son yoklama formlarını konsolosluklarına iade ederler.
  
     2.  Herhangi bir hastalık ve arızası olduğunu beyan eden veya görünüşlerinden bu durumları belli olan yükümlüler, konsolosluklarından alacakları son yoklama formu ile sevk edildikleri resmi sağlık kuruluşlarında (en az iki tabibe) muayene olduktan sonra alacakları raporları, rapora esas olan klinik veya laboratuar bulgularını ve röntgen filmlerini son yoklama formu ile birlikte konsolosluklarına teslim ederler.
 
      3. Sağlık raporları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca; “Hakkında kesin karar verilmek üzere yurtiçinde bir askerî hastanede muayenesi uygundur.” kararı ile onaylananlar, erteleme süresi içinde olmak kaydıyla (38 yaşını tamamladığı yılın sonu dikkate alınarak) uygun bir zamanda yurda dönerek yurtiçinde muayenelerini yaptırırlar.
 
Konsolosluklar Tarafından Yapılan İşlemler
 
       Konsolosluklara müracaatlarında sağlık durumlarının askerlik hizmetini yapmaya elverişli olmadığını beyan eden veya bu durumları görünüşlerinden belli olanların, yabancı ülkelerdeki sağlık kuruluşlarından alacakları raporlar, raporlara esas teşkil eden diğer bilgi belgeler (muayene ve tetkik evrakı, röntgen filmleri, tahliller, vb.) Türkçe tercümeleri ile birlikte doğrudan Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir.
  Dövİzle askerlİk HİZMETİ
 
MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılan İşlemler
 
     1. Raporlar, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde incelemeye tâbi tutulur ve;
  
              a.“Askerliğe Elverişlidir.”
  
               b. “Askerliğe Elverişli Değildir.”
 
         c. “Ertesi Yıla Bırakma.”
 
         ç. “Sevk Geciktirmesi.
  
               d. “Yurt İçinde Bir Asker Hastanesinde Muayenesi Uygundur.” kararlarından biriyle onaylanır.
  
         2. Raporlar onaylanmasını müteakip Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.
  
     3. Yükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin olarak veya rapor onay kararlarına itirazlarına dair alınan yazılar veya dilekçeler, incelenerek mevzuata göre cevaplandırılır.
  
        Sağlık Dairesi Başkanlığından, onayı müteakip alınan raporlar, Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından yükümlülerin askerlik şubelerine iletilmek üzere, ilgili askeralma bölgesi başkanlıklarına gönderilir. Askeralma bölgeleri raporları bekletmeden askerlik şubelerine gönderir.
  
Askerlik Şubeleri Tarafından Yapılan İşlemler
  
        1. Sağlık raporlarının rapor onay kararı, kayıtlara işlenir, askerliklerine karar alınır ve bilahare şahsi dosyalara konulur.
 
     2. Yükümlülerin; askerlik işlemleri rapor onay kararlarına göre yürütülür ve bu kararlara göre haklarında yapılacak işlemler bir yazıyla konsolosluklarına ve kendilerine bildirilir.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 117 ziyaretçikişi burdaydı!