Blog Sitem
  Fen Bilgisi Sozlugu
 

A

AÇIK DEVRE NEDİR
Üzerinden elektrik akımı geçmeyen devre.

AĞIRLIK NEDİR
Bir cisme etki eden yerçekimi kuvveti.

AKÜMÜLATÖR NEDİR
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, gerektiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar.

ALTERNATİF AKIM NEDİR
Dalgalı akım.

ALTERNATÖR NEDİR
Alternatif akım jenaratörleri.

AMPER NEDİR
Elektrik devresinde devreden geçen akım birimi.

AMPERMETRE NEDİR
Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, akımölçer.

ANAHTAR NEDİR
İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlayan aygıt.

ANOT NEDİR
Üretecin (+) kutbuna bağlı olan elektrot.

ANYON NEDİR
Elektron alarak negatif yük kazanan atom veya atom grubu.

ARMATÜR NEDİR
Sabit manyetik alan içinde döndürülebilen bobin

ARŞİMET PRENSİBİ NEDİR
Sıvı içindeki cisme uygulanan kaldırma kuvveti ,cisimle aynı hacimdeki
sıvının ağırlığına eşittir.

ASİT NEDİR
Sudaki çözeltisi hidrojen iyonu (H+) verebilen ve mavi turnusolu kırmızıya çeviren madde.

ATMOSFER NEDİR
Dünyayı dıştan saran gaz katmanı.

ATMOSFER BASINCI NEDİR
Deniz seviyesinde bir metrekare yüzeye etkiyen 101300 N’luk kuvvet.

ATOM NEDİR
Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşı.

ATOM NUMARASI NEDİR
Elementin çekirdeğindeki proton sayısı.

AYRIŞMA NEDİR
Bir maddenin iki veya daha çok maddeye ayrılması.

 

B

BAĞ NEDİR
Atomları bir arada tutan kuvvet.

BAR NEDİR
Hava basınç birimi.

BAROMETRE NEDİR
Açık hava basıncını ölçen (sıvılı ve metal,iki türü olan ) araç.

BASINÇ NEDİR
Birim yüzeye dik etkiyen kuvvet.

BAZ NEDİR
Sudaki çözeltisi hidroksil iyonu (OH-) verebilen ve kırmızı turnusolu maviye çeviren madde.

BİLEŞİK  NEDİR
İki veya daha fazla bağlantısı olan kap.

BOBİN NEDİR
İçerisinden akım geçen tel sarılmış makara.

BOYLE-MARİOTTE YASASI NEDİR
Sıcaklığı sabit tutulan kapalı bir kaptaki gazın hacmi ile basıncının çarpımı sabittir.

BUHARLAŞMA NEDİR
Sıvı halden gaz haline geçme olayı.

BUNZEN KISKACI NEDİR
Cam tüp ve deney tüpünü tutmayı sağlayan deney aracı.

 

C – Ç

CENDERE NEDİR
Paskal prensibinden yararlanılarak ağır yükleri kaldırmada kullanılan sistem.

CHARLES YASASI NEDİR
Sabit hacimdeki bir gazın mutlak sıcaklığı ile basıncı doğru orantılıdır.

CİSİM NEDİR
Maddenin biçim almış durumu.

ÇIKRIK NEDİR
Aynı merkezli,farklı yarıçaplı makara.

ÇÖZELTİ NEDİR
İki ya da daha çok maddenin homojen olarak dağılmasıyla oluşan karışım.


D

DERİŞİK NEDİR
Çözüneni çok, çözücüsü az olan çözelti.

DEŞARJ NEDİR
Akümülatörün akım vermez hale gelmesi.

DİNAMOMETRE NEDİR
Kuvvet ölçmeye yarayan alet.

DİRENÇ NEDİR
Bir cismin atomlarının, elektrik akımına karşı koyma özelliği.

DUY NEDİR
Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya pirinçten yivli yer.


E

EĞİK DÜZLEM NEDİR
Bir ucu biraz daha yüksekte bulunan eğimli düz yüzey.

EKZOTERMİK REAKSİYON NEDİR
Isı veren reaksiyon.

ELEKTROSTATİK NEDİR
Durgun (hareketsiz) elektrik yükleri.

ELEKTRİKSEL ALAN NEDİR
Elektrik akımı etrafında oluşan manyetik alana dik bölge. (Elektrik yüklerinin etki gösterdiği yer)

ELEKTROT NEDİR
Elektrolite batırılan iletken çubuklar.

ELEKTROFOR NEDİR
Durgun elektrik yüklerinin elektrostatik etkiyle atlaması.

ELEKTROLİT NEDİR
Elektriği iletebilen çözelti.

ELEKTROLİZ NEDİR
Elektrik akımıyla bir bileşiği bileşenlerine ayırma olayı.

ELEKTRON NEDİR
Atomun çekirdeği etrafındaki yörüngede dönebilen (-) yükler.

ELEMENT NEDİR
Aynı tür atomlardan oluşan saf madde.

ENDOTERMİK REAKSİYON NEDİR
Isı alan reaksiyon.

ENERJİ NEDİR
İş yapabilme yeteneği.

ENERJİNİN KORUNUMU KANUNU NEDİR
Albert Einstein adıyla anılan bu kanuna göre;"Enerji vardan yok, yoktan da var edilemez. Ancak madde enerjiye ve enerji de maddeye dönüşebilir."

ETKİ KUVVETİ NEDİR
Cisme uygulanan kuvvet.


F – G - H

FİLİT POMPA NEDİR
Sıvı püskürtme pompası.

FİZİKSEL OLAY NEDİR
Maddenin dış yapısındaki değişme.

GAY-LUSSAC YASASI NEDİR
Basıncı sabit tutulan bir gazın hacmi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.

GRAM NEDİR
Kütle birimi.

GOLGİ CİSİMCİĞİ NEDİR
Salgı maddeleri üretim ve paketleme organeli.

GÜÇ NEDİR
Birim zamanda harcanan enerji

HACİM NEDİR
Bir maddenin uzayda kapladığı alan.

HAREKETLİ REVOLVER NEDİR
Mikroskopta objektiflerin takılı olduğu ve saat yönünde dönen hareketli parça

HIZ NEDİR
Bir cismin birim zamanda aldığı yol.

HİDROLİK BASINÇ NEDİR
Sıvıların bulundukları kap çeperlerine yaptığı basınç.

HOMOJEN NEDİR
Her yeri aynı özelliği gösteren, yürdeş.

HÜCRE NEDİR
İnce bir zar içinde bulunan, sitoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birimi.


I – İ – J

ISI NEDİR
Bir enerji türü.

İLETKEN NEDİR
Elektrik akımı, ısı, gaz v. ‘ni bir yerden başka bir yere aktaran (madde)

İLETKEN MADDE NEDİR
Elektrik akımını iletebilen madde.

İLETKENİN DİRENCİ NEDİR
İletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği tepki.

İNDİKSİYON AKIMI NEDİR
Manyetik alanın değişimiyle oluşan elektrik akımı.

İRİS DİYAFRAM NEDİR
Mikroskopta ışığın geliş ayarının yapıldığı yer .

İŞ NEDİR
Kuvvetin etkisiyle cismin hareket etmesi,yol alması.

İYON NEDİR
Pozitif (+) ya da negatif (- ) elektrikle yüklü atom-atom grupları.

İYONLAŞMA NEDİR
İyonlarına ayrılma.

JENERATÖR NEDİR
Elektrik üretmeye yarayan, mıknatıs ve sargılardan oluşan araç.

JOULE NEDİR
İş birimi.


K

KALDIRAÇ NEDİR
Sabit nokta etrafında dönebilen dayanaklı bir çubuk.

KALDIRAÇ İBRESİ NEDİR
Kaldıraç kolunun denge konumunu gösteren metal parça.

KALDIRAÇ KOLU NEDİR
Belli aralıklarla delikleri bulunan paralel kuvvetler ölçümü yapan metal çubuk .

KALDIRAÇ MESNEDİ NEDİR
Eğik düzlem ve kaldıraç kolunun takılabildiği bağlama parçası.

KAPALI DEVRE NEDİR
Üzerinden elektrik akımı geçen devre.

KATALİZÖR NEDİR
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde.

KATOT NEDİR
Üretecin (-) kutbuna bağlı olan elektrot.

KATYON NEDİR
Pozitif elektrikle yüklü iyon grubu.

KİMYASAL DEĞİŞME NEDİR
Kimyasal olaylar neticesinde maddede gözlenen değişiklikler.

KİMYASAL ENERJİ NEDİR
Kimyasal tepkimelerde oluşan enerji.

KİMYASAL OLAY NEDİR
Maddenin yapısında köklü değişmeler oluşturan olay.

KİNETİK ENERJİ NEDİR
Hareket enerjisi.

KOFUL NEDİR
İçi sıvı dolu keseler.

KOLEKTÖR NEDİR
Armatürde oluşan alternatif akımı doğru akıma çevirebilen bilezikler.

KOSİNÜS TEOREMİ NEDİR
Bileşke vektörün (kuvvet)cebirsel büyüklüğünü veren teorem.

KUTUP NEDİR
Mıknatısın çekme özelliğinin en fazla olduğu bölgeler.

KUTUPLANMA NEDİR
Volta pilinin zamanla akım vermez hale gelmesi.

KUVVET NEDİR
Hareketi oluşturan veya hareketi önleyen etken.

KÜTLE NEDİR
Bir maddenin madde miktarı ile ilgili büyüklük.


L

LAM NEDİR
Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası.

LAMEL NEDİR
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası.

LİZOZOM NEDİR
Hücre sitoplazmasında sindirim sisteminin bulunduğu kesecikler.

LÖKOPLAST NEDİR
Bitki hücrelerinde, sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik.


M – N

MADDE NEDİR
Uzayda yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan varlık.

MAKARA NEDİR
Günlük yaşamda kullanılan basit makinalardan biri.

MANOMETRE NEDİR
Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alet.

MANYETİK ALAN NEDİR
Mıknatısın özelliğini gösterebildiği yer.

MEKANİK ENERJİ NEDİR
Kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı.

METAL NEDİR
Elektrik ve ısıyı ileten element.

MIKNATIS NEDİR
Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekebilen cisim.

MİKROSKOP NEDİR
Gözle görülmeyen küçük maddelerin görülmesini sağlayan optik alet.

MİLİBAR NEDİR
Hava basınç birimi. (1 /1000 bar .)

MİTOKONDRİ NEDİR
Hücre için gerekli enerjinin üretildiği yapı.

MOLEKÜL NEDİR
Aynı ya da farklı cins atomlardan oluşmuş, bir maddenin tüm özelliğini taşıyan en küçük parçası.

NESNE TABLASI NEDİR
Lam ve lamelin mikroskop üzerinde konulduğu yer.

NÖTR ATOM NEDİR
Proton sayısı elektron sayısına eşit olan tanecik.


O – Ö

OBJEKTİF NEDİR
Mikroskopta,mikroskobun büyütme oranını gösteren mercek sistemi.

OHM NEDİR
Elektrik direnç birimi.

OHM KANUNU NEDİR
Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Sabit olan bu orana iletkenin direnci denir.

OKSİT NEDİR

OKÜLER NEDİR
Mikroskoptan okülere bakılan bölüm.

OPTİK DAİRE NEDİR
Açı ölçümüne yarayan araç.

ORGANEL NEDİR
Hücre sitoplazmasında bulunan ve her biri ayrı görev için özelleşmiş yapılar.

ÖZAĞIRLIK NEDİR
Birim hacme etki eden yerçekim kuvveti.

ÖZDEŞ NEDİR
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilemeyecek kadar benzer olan, aynı.

ÖZDİRENÇ NEDİR
Her cismin elektrik akımına karşı gösterdiği direnç.

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK ) NEDİR
Cismin birim hacminin kütlesi (d = m / v) .


P - R - S

PALANGA NEDİR
Sabit veya hareketli makaraların birlikte kullanıldığı sistem.

PASKAL NEDİR
Basınç birimi. (Newton / metrekare)

POTANSİYEL ENERJİ NEDİR
Durum enerjisi veya var olan kullanıma hazır bulunan enerji.

PREPARAT NEDİR
Mikroskopta incelenmek üzere hazırlanan, lam ve lamel arasına sıkıştırılmış örnek.

PROTON NEDİR
Atom çekirdeğindeki (+) yükler.

REDRESÖR NEDİR
İki yönlü bir dalgalı akımı, bir yönlü doğru akıma çevirmeye yarayan aygıt, doğrultmaç.

RİBOZOM NEDİR
Hücrede protein sentezlemede görevli organel.

SARKAÇ NEDİR
I uzunluğunda ipe bağlanmış cisim .

SENTROZOM NEDİR
Hücre bölünmesinde görevli organel.

SİFON NEDİR
Yüksek kaptan alt kaba sıvı boşaltma düzeneği.

SKALA NEDİR
Denge durum göstergesi .

STATİK NEDİR
Hareketli olmayan, belirli bir sure değişmeyen.

STATÖR NEDİR
Jeneratörlerde düzgün ya da manyetik alan oluşturan mıknatıslar .

STOMA (GÖZENEK) NEDİR
Yaprağın alt ve üst yüzeylerinde bulunan, gaz alışverişini sağlayan delik.

SU CENDERESİ NEDİR
Sıvıların basınç iletme prensibiyle çalışan,farklı kesitte iki silindirin birbirine bağlı hali).

SÜRTÜNME KUVVETİ NEDİR
Hareket yönüne zıt olan , cisim ve yüzey arasında oluşan kuvvet.


Ş – T – Ü

ŞARJ NEDİR
Akümülatörün doğru akım kaynağına bağlanılarak akım verebilecek hale gelmesi.

TEPKİ KUVVETİ NEDİR
Cismin kuvvete karşı gösterdiği zıt yönlü et büyüklükteki tepkisi .

TERAZİ NEDİR
Maddelerin kütlelerini karşılaştırmak ve ölçmek için kullanılan ölçüm aracı.

TERMOMETRE NEDİR
Sıcaklık ölçme aracı.

TRANSFORMATÖR NEDİR
Gerilimi yükseltip alçaltabilen aygıt.

TRANSİSTÖR NEDİR
Akımı tek yöne çeviren düzenek.

TURNUSOL KAĞIDI NEDİR
Bazların etkisiyle maviye asitlerin etkisiyle kırmızıya dönüşen, bir tür yosundan elde edilen ve mavi boyadan yapılan ayıraç kağıt.

TUZ NEDİR
Asit ve bazların birleşmesinden oluşan madde.

ÜRETEÇ NEDİR
Elektrik akımını üreten araç.


V – Y – Z

VEKTÖREL BÜYÜKLÜK NEDİR
Doğrultusu, yönü, şiddeti ve tatbik noktası olan büyüklük.

VOLT NEDİR
Potansiyel birimi.

VOLTMETRE NEDİR
Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçmek için kullanılan bir ölçü aracı.

YALITKAN MADDE NEDİR
Elektrik akımını iletemeyen madde.

YALITKAN SAPLI ÇUBUK NEDİR
Elektrik yükünü iletemeyen (ebonit, plastik) çubuk.

YANMA NEDİR
Bir cismin oksijenle birleşmesi sırasında ortaya çıkan olayların tamamı.

YERÇEKİMİ KUVVETİ NEDİR
Yerkürenin bir cisme uyguladığı kuvvet.

YOĞUNLAŞMA NEDİR
Isı kaybı sonucu, maddenin gaz halinden sıvı haline geçmesi


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 120 ziyaretçikişi burdaydı!