Blog Sitem
  Guvenlik Terimleri Sozlugu
 
Access control system-Giriş kontrol sistemi, korunan bir alana girişlerin kontrol altında tutulmasıdır. Manuel veya otomatik olabilir. 
Access levels- Giriş yetkileri, kontrollü giriş sisteminde kişilerin hangi bölgelere giriş yapma yetkilerinin olduğunun belirtilmesidir.
Animal Disaster Plan- Doğal afetlerde hayvanların korunması için veya hayvanların başıboş kalarak etrafa zarar vermemesi için alınan tedbirler
Anti-passback- giriş kartının arka arkaya aynı okuyucudan okutulamaması özelliği
Asset Protection- Varlıkların Korunması
Background investigation- Öz geçmiş araştırması, işe yeni başlayacak kişiler hakkında özgeçmişinde beyan edilen bilgilerin doğruluğundan, kişinin çalıştığı sektördeki şöhretine kadar geniş bir yelpazede yapılabilen araştırmadır. Background screeningvebackground checkolarak da kullanılmaktadır.
Ballistics Attack- Balistik Saldırı, hafif silahlarla yapılan saldırı,  
Barbed Tape or Concertina- Dikenli tel 
Biometric Reader- Biyometrik okuyucu, biometrik özellikleri algılayan okuyucu 
Biometrics- Biyometrik, insan vücudundaki kişiye has özelliklerin kimlik tanımlamasında kullanılması 
Blast Curtains- Basınç Perdesi, dış mekandaki patlamadan kaynaklanan parça tesirinin bina içindeki personeli etkilememesi için özel olarak üretilen perde, 
Blast-Resistant Glazing- pencerelerin, çerçeve, menteşe, cam gibi parçalarının özel olarak patlamaya dayanıklı hale getirilmesi 
Bollard- Bolard, silindirler halinde inşa edilen ve belirli bir bölgeye araçların girişini kısıtlayan bariyer tipidir. İki tekerlekli taşıtların geçişini engellemez.
Bomb Threat- Bomba Tehdidi
Business continuity- İş sürekliliği, ticari faaliyetlerin devamlılığı, şirketlerin herhangi olağanüstü bir nedenle (doğal afet, savaş vb) faaliyetlerinin kesintiye uğrama ihtimaline karşılık aldıkları tedbirlerdir.
Card Reader- Kart okuyucu, giriş kartlarını sisteme tanıtır
Chief Security Officer-Kıdemli Güvenlik Yöneticisi
Collateral Damage- İkincil Hasar, başka bir hedefe yapılan saldırıdan dolayı meydana gelen zarar  
Collection and preservation of evidence- delillerin toplanması ve korunması
Concealed Bomb- Gizlenmiş veya başka cisimlere benzetilmiş bomba
Criminal activity- Suç eylemi, suç girişimi
Crisis Management- Kriz Yönetimi
Crisis Response- Krize karşılık tedbirler
Criticality- Kritiklik manasına gelmekle birlikte, risk analizlerinde, risk teşkil eden olayın meydana gelmesi halinde şirkete vereceği etkiyi ifade etmekte kullanılır. Kritiklik derecesi, önemsizden, hayatî dereceye kadar değişir.

D-E-F-G-H
Disaster Preparedness- Tabii afet durumlarına hazır olmak
Disaster Recovery-Tabii afetlerden sonra normal duruma dönmek
Door Contact-Kapı kontağı, kapıların açılması halinde alarm paneline ikaz gönderen detektör
Duress Alarm Device, Panic Button-panik alarm butonu 
Effective Standoff Distance- etkili emniyet mesafesi, bomba infilakının etkilerini asgari dereceye düşüren emniyet mesafesi
Emergency management- Acil durum yönetimi
Emergency operations center- Acil durum harekât/operasyon merkezi, şirketlerin acil durum planlaması kapsamında, acil durumların yönetileceği merkezdir.
Emergency response plan-Acil durum müdahale planı, şirketlerin sıradışı olaylara nasıl cevap vereceğine dair yapılan planlamadır.
Emergency situation- Acil durum, şirketlerin günlük rutin faaliyetleri dışında, önlem almayı gerektiren olaylardır.  
Employee security awareness program- Çalışanların güvenlik farkındalığını artırma programı, çalışanların güvenlik tedbirlerine katkı sağlamasını ve/veya güvenlik prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan faaliyetlerdir.
Entry Control Point- giriş kontrol noktası,
Evacuation- Tahliye
Executive protection- Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerdir.
Facial Recognition- Yüz tanıma 
Fact-finding processes-Bir soruşturmaya konu olayın gerçekleşme şeklini ortaya çıkarmaya yarayan çalışmalar
Fire prevention-Yangından korunma
Flood Detector- su baskını detektörü, ortamdaki su baskınını haber veren detektör
Forced Entry-Zorla giriş, girişi kısıtlanmış bir bölgeye illegal yollarla giriş yapılması 
Fragment Retention Film- parça tesiri önleyici film, patlamadan sonra cam parçalarının etrafa dağılmasını azaltan şeffaf film
Frame Rate-Çerçeve sayısı, CCTV kayıtlarının saniyede kaç çerçeve yapılacağını belirtir ve fms (frame per second) birimiyle ifade edilir. TV yayınları 25 fps'dir. 
Glass Breaking Detector-Cam kırılma detektörü, cam kırıldığında ikaz veren detektör
Health and Safety- İş sağlığı ve güvenliği
Heat Detector- ısı detektörü, ortam ısısının belirli bir dereceye ulaşması halinde ikaz veren detektör
Homeland Security- İç güvenlik veya Anavatan Güvenliği

I-J-K-L-M-N
Incendiary Bomb- Yangına sebep olan bomba, molotov kokteyli
Information security- Bilgi güvenliği
Integrated security control- Bir çok güvenlik sisteminin entegre edilmesiyle yapılan güvenlik kontrolleri,
Intellectual property- Bir şirketin sahip olduğu bilgi birikimidir.
Intruder Alarm System-Hırsızlık alarm sistemi
Investigation- Soruşturma, bazı şirketlerde bu faaliyet yasal kaygılarla Araştırma ve Bilgi Toplama faaliyeti olarak da anılmaktadır. 
Investigative interview-Soruşturma kapsamında yapılan mülakat
Laminated Glass-Lamine cam, cam tabakalarının aralarında boşluk kalacak şekilde, çok katmanlı olarak üretilmesi 
Law enforcement- Kolluk kuvveti, polis ve jandarma 
Letter Bomb- Mektupla gelen bomba
Line-of-Sight Sensor-Görüş hattı sensörü, birbirini gören iki nokta arasındaki hareketleri algılayan sensör, 
Loss Event- Kayıp yaratan, maddî kayıplar veya etkiler yaratan olaydır.  
Loss prevention- Kayıp önleme, işletmelerin kazançlarını korumak için aldıkları tedbirler
Magnetic Lock-Manyetik kilit, elektrik akımı kesildiğinde açılan kilit
Mail room security- Posta odası veya muhaberat ofisi güvenliği, gelen postaların güvenlik kontrolünden geçirilmesi ile ilgili esasları içerir
Man-made disasters- İnsanlar tarafından sebep olunan afetler, yangın, büyük çaplı kazalar, vb
Man-Trap- Man-trap, aynı anda açılamayan iki kapıdan oluşan giriş kontrol tedbiridir. Kişiler, iki kapı arasına bakan bir kontrol odasından kontrol edilebilirler.  
Mass Notification- Toplu anons, acil durumlarda personelin tamamına gerçek zamanlı bilgilendirme yapan sistem 
Mitigation strategies- Çeşitli olaylardan beklenen hasarın veya zararın minimize edilmesi için alınan tedbirler
Motion Detector- Hareket detektörü 
Natural disaster– Doğal afet, deprem, sel, fırtına vb. olaylar 

O-P-R-S
Personnel protection- Kişilerin korunması
Pig tailing- yetkilendirilmiş kart taşıyan bir kişinin arkasından, yetkisiz kişilerin giriş yapması
Private Security Services – Özel güvenlik hizmetleri
Probability-İhtimalat, olasılık, bir olayın gerçekleşme olasılığını ifade etmekte kullanılır. 
Probable frequency- bir riskin belirli bir zaman süresi içinde, ne kadar sıklıkla gerçekleşeceğine dair ön görülen olasılık
Proprietary information- Bir kişiye veya şirkete ait olan bilgi
Protection equipment- Koruma teçhizatı
Proximity Sensors- Yaklaşma detektörü, korunan objeye herhangi birinin yaklaşması halinde alarm ikazı üreten detektördür. 
Public sector law enforcement- Resmi kolluk kuvveti
Remote controlled bomb-Uzaktan Komutalı Bomba
Resilient Organisation- Krizlere, doğal afetlere ve iş kesintilerine karşı gerekli tedbirleri almış bir organizasyonu ifade eder.
Resolution- Çözünürlük, CCTV kayıtlarının ne kadar ayrıntılı olacağının ölçüsüdür 
Restoration of vital services and facilities- İşletme için hayatî önemi haiz hizmetlerin ve tesislerin tekrar işler hale getirilmesidir. İş sürekliliği planlarında bunun yöntemleri açıklanır.
Retail Security- Perakende güvenliği
Risk assessment- Risk değerlendirmesi, korunması hedeflenen objeye yönelik mevcut risklerin ortaya çıkarılması
Risk- bir tehditten, güvenlik olayından veya benzeri nedenlerden dolayı kayıp verme olasılığıdır.  
Risk management- Risk yönetimi, mevcut risklerle ilgili tedbirler alınması, risklere yönelik yaklaşımların belirlenmesi, 
Search and Rescue-Arama ve Kurtarma
Secure work environment- Güvenli çalışma ortamı, güvenlik departmanlarının hedefidir.
Security Director- Güvenlik direktörü
Security Engineering-Güvenlik Mühendisliği, inşaat, donanım, insan gücü, prosedürleri uygun şekilde kullanarak, risklerin yönetilmesini amaçlayan süreçler, 
Security- Güvenlik
Security management- Güvenlik yönetimi
Security Manager- Güvenlik müdürü
Security policies,procedures, plans, and directives- Güvenlik tedbirlerinin açıklandığı dokümanlardır
Security risks- Güvenlik riskleri, gerçekleştiğinde güvenlik sorunu yaratacak olaylardır.
Security Site Manager- Güvenlik Proje Yöneticisi
Security Supervisor- Güvenlik şefi
Security survey-Kapsamlı güvenlik değerlendirmesi, bir tesisin güvenlik tedbirlerinin, mevcut risklere karşılık yeterli olup olmadığının değerlendirilmesidir.
Security vendors-Ticari açıdan güvenlik hizmeti sağlayan taraflar
Sismic Detector-Darbe detektörü, ortamda sismik bir hareket olduğunda ikaz gönderen detektör
Smoke Detector- Duman detektörü, ortamda duman olup olmadığını ikaz eden detektör 
Straight Bomb- alenî, gizlenmemiş bomba
Substance abuse-(uyuşturucu) madde kullanımı

T-U-V-Y-W-Z
Tail gating- yetkilendirilmiş kart taşıyan bir kişinin arkasından, yetkisiz kişilerin giriş yapması
Thermally Tempered Glass-Isısal cam, patlamanın basınç tesirine karşı güçlendirilmesi için ısıyla işlem yapılan cam 
Threat analysis- Tehdit değerlendirmesi, genellikle şirkete yönelik terör gibi ağır tehditlerin değerlendirilmesidir.
Time Delayed Bomb-Zaman ayarlı bomba
Travel security program-Seyahat güvenliği programı, şirketlerin seyahat eden personelinin eğitilmesi, seyahat ikazlarının ve tavsiyelerinin yapılması, gerekirse seyahatlerin kısıtlanması, gerekirse kişilerin seyahatleri sırasında korunması gibi hizmetleri içerir. 
Trend analysis- Eğilim analizi, güvenlik durumunun geçmişteki ve şimdiki verilere dayanarak gelecekteki durumun tahmin etmeyi amaçlayan çalışmadır
Triple-Standard Concertina (TSC) Wire- Üçlü tel üstüvane engeli, ikisi altta üç adet daire şeklinde olan tel örgüdür.
Unauthorized access- Yetkisiz giriş, giriş kontrol sistemleriyle korunan bir tesise yetkisiz bir kişinin girmesi
Vibration Sensors- Sismik detektör, darbe detektörü
Voice Recognition- Ses tanıma, kişileri ses özelliklerine göre tanıyan sistem 
Volumetric Motion Sensors- Hacimsel hareket detektörü, korunan oda içindeki hareketleri algılayan detektör 
Vulnerability analysis- Hassasiyet değerlendirmesi, risk analizi kapsamındai korunan objenin hangi risklere maruz kalma olasılığının ve bu risklerde hangi derecede zarar göreceğinin hesaplanmasına yönelik çalışmadır. 
Walkthrough Detector-Kapı detektörü, bir binaya girişte kişilerin üzerinde metal olup olmadığını tespite yarayan kapı şeklindeki cihaz
Written statements- Yazılı beyan, şirket içi soruşturmalarda mülakat yapılan kişilerden, soruşturmaya konu olan olayla ilgili bilgi ve görgülerinin yazılı olarak alınmasıdır. 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 184 ziyaretçikişi burdaydı!