Blog Sitem
  H Harfi ile Baslayan ilaclar
 
H Harfi İle Başlayan İlaçlar
 
H
Haemoctin SDH Flakon
Faktör VIII
Ambalaj: 250 IUx1 flakon ve 5 mL’lik 1eritici, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1 filtre iğne, 1kelebek kanül:: 500 IUx1 flakon ve 10 mL’lik 1eritici, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1 filtre iğne, 1kelebek kanül:: 1000 IUx1 flakon ve 10 mL’lik1 eritici, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1 filtre iğne, 1kelebek kanül.
End.:FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.
Kontr.E.:Ağır hemofili-Ahastalarının %10-20’sinde görülen ve güçlü tepki veren tipte faktörVIII inhibitörü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur. Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.
Uyar.: Faktör VIII ile hemofili-A tedavisibir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktikreaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğerşok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. Hemofili-A,hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Bunun içingebelerde faktör VIII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlarender görülür. Pruritus, yaygın ürtiker, göğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış görülebilir.
Doz Önerisi: Tedavinin dozaj ve süresi, faktör VIII eksikliğininşiddetine, kanamanın lokasyon ve derecesine ve hastanın klinik durumunabağlıdır. 1 IU faktör VIII aktivitesi, normal insan plazmasındaki 1 mL faktörVIII miktarına eşittir. Gerekli dozu hesaplamak için şu formül kullanılır:Gerekli ünite=vücut ağırlığı (kg) x istenen faktör VIII artışı (%) x 0.5.Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığı belirlenirken, Haemoctin SDH’nin ne kadar etkili olduğu gözönünde bulundurulmalıdır
Hametan Krem
Hamamelis Virginianadistilatı 5.35 g
Ambalaj: 25 g’lik tüp.
Hametan Pomat
Hamamelis Virginianadistilatı 250 mg/g
Ambalaj: 25 ve 50 g’lik tüp.
End.:Bebek veküçük çocukların pişiklerinde, ciddi olmayan yanıklarda, güneşyanıklarında, çizik ve kesik gibi yüzeyel cilt lezyonlarında, kuru-çatlamışve yarılmış cildin bakım ve korunmasında kullanılır.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gözlere değdirilmemelidir.
Doz Önerisi: Preparatlar günde birkaç kez ince tabaka halindehasta bölgeye uygulanır
Havilland Deodorant Krem
l-Heksadekanol,loktadekanol, çinko oksit vs.
Ambalaj: 50 mL’lik plastik tüp.
End.:Antiperspirantetkilidir. Terdeki koku yapan bakterilere karşı kullanılır. 7 gün etkilidir
Hazmolin Enterik Kaplı Film Tablet
Pankreatin 170 mg,simetikon 80 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Pankreatikyetmezliği olanlarda endikedir.
Kontr.E.:Bileşimindekimaddelere karşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Domuz etine alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Gebelerde ve emziren annelerdegerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadirolarak bulantı, kusma ve aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Yüksekdozlarda laksatif etkisi görülebilir.
Doz Önerisi: Yemekle beraber 1-2 film tablet çiğnenmeden yutulur.Röntgen çekimlerinden 2 gün önce başlayarak, her yemekte 2 film tablet alınır.Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır
H-B-Vax II Flakon
Rekombinant Hepatit Bvirüs yüzey antijeni (HBsAg)
Ambalaj: 5 mg/0.5 mL (pediyatrik doz): Tek dozluk 1 flakon : 10 mg/1 mL(erişkin doz): Tek dozluk 1 flakon : 40 mg/1 mL (diyaliz hastaları için): Tekdozluk 1 flakon.
End.:HepatitB virüsünün bilinen bütün alt tiplerinin neden olduğu enfeksiyonlarakarşı bağışıklık için endikedir. Hepatit B enfeksiyonu yokluğundahepatit D oluşmayacağından H-B-VAXII, delta virüsünün neden olduğu hepatitD’yi de önlemektedir.
Kontr.E.:Herhangibir bileşenine veya mayaya karşı aşırı duyarlık.
Uyar.:Enjeksiyondansonra aşırı duyarlığı düşündüren semptomlar geliştiren hastalaradaha sonra H-B-VAX II enjeksiyonları yapılmamalıdır. Anafilaktoidreaksiyon oluştuğunda kullanılmak üzere epinefrin (adrenalin) hazırbulundurulmalıdır. Fetusa olan potansiyel yararı potansiyel risktendaha fazlaysa gebelikte kullanılmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir. Emziren annelere dikkatle uygulanmalıdır. Çocuklardadiyaliz formülasyonunun etkinliği ve güvenirlik profili henüzsaptanmamıştır.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde başlıca lokal ağrı, acı, hassasiyet, kaşıntı, eritem, ekimoz,şişme, sıcaklık ve nodül oluşumunu içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarıgörülebilir. Bitkinlik/asteni, kırıklık, ateş (37.8°C), bulantı, diyare,baş ağrısı, farenjit, üst solunum yolu enfeksiyonları dagörülebilir. En sık bildirilen sistemik istenmeyen etkiler irritabilite,yorgunluk, ateş (oral yoldan >38°C), ağlama, diyare, kusma, iştahazalması ve uykusuzluktur.
Etkileş.:Bağışıklıksistemi yetersiz olan veya immünosupresif tedavi gören kişilerdaha yüksek aşı dozlarına gereksinim gösterir ve aşılamaya sağlıklıbireyler kadar iyi yanıt vermezler.
Doz Önerisi: İntravenöz veya intradermal yoldan enjekteedilmemelidir. H-B-VAX II’nin (5.0 µg/0.5ml veya 10 µg/1.0 mL) diyaliz öncesive diyalizdeki hastalarda kullanımı amaçlanmamıştır. H-B-VAX II (40 µg /1.0 mL) yalnızca yetişkindiyaliz öncesi ve diyalizdeki hastalar için hazırlanmıştır. H-B-VAX II, IM yoldan enjekte edilmelidir. Yetişkinlerde IM enjeksiyoniçin tercih edilen bölge deltoid adalesidir. Süt çocukları ve çocuklardaIM enjeksiyon için uyluğun ön dış yanı önerilir. IM enjeksiyonlardansonra hemoraji riski bulunan kişilerde SC enjekte edilebilir. Üç dozluk rejim: Hepatit B enfeksiyonuna karşıoptimal korunmayı sağlamak için en az ardışık üç enjeksiyon önerilir.İlk iki enjeksiyon hazırlık dozları olarak kabul edilebilir. Bunakarşın üçüncü veya ilave enjeksiyonlar ya daha önce rapel dozlarıalanlarda antikor yanıtını arttırmaya veya aşı antijenine karşıdüşük immünolojik yanıt veren hasta grubunun serokonversiyonunayardımcı olmaktadır. Diğer genişletilmiş aşılama programlarıylabirlikte uygulamak gibi çeşitli gereksinimlere uyum sağlamak amacıyla,belirli sınırlar içinde kalınarak ardışık enjeksiyonların zamanlamasıayarlanabilir. İlk enjeksiyon: Saptanan bir tarihte. İkinci enjeksiyon:İlk enjeksiyondan -1 ay sonra.Üçüncü enjeksiyon: İkinci enjeksiyondan -1 ay sonra. Ardışık aşı enjeksiyonlarıarasında en az bir ay ara olmalıdır. Hızlandırılmış üç dozluk rejimler(örneğin. 0., 1., 2., aylarda; 0., 2., 4. aylarda) aşılananların büyükçebir kısmında koruyucu antikor oluşumunu daha önce başlatabilir.Bununla birlikte ikinci ve üçüncü enjeksiyonların arasını açan rejimler(örneğin. 0.,1.,6. aylar) hızlandırılmış rejimlerden belirgin derecededaha yüksek antikor titreleri sağlamalarına karşın, eninde sonundadiğer aşı uygulamalarına benzer serokonversiyon sağlanacaktır
Hedensa Pomat
Monoklorkarvakrol2 mg, papatya yağı 300 mg, mentol 600 mg, ihtamol 60 mg
Ambalaj: 20 g’lik tüp ve kanül.
End.:İç ve dışhemoroide bağlı rahatsızlıklarda, anal fissür ve proktitte; anüs,perine ve vulva prurilerinde; anorektal girişimlerden sonra ortayaçıkan ağrılı ve kaşıntılı durumlarda kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine aşırıduyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bazı olgularda hafif irritasyon oluşabilir.
Doz Önerisi: Hasta bölge tuvaletten sonra iyice yıkanıp kurulanarakgünde 3 kez merhem sürülür. Anüs çevresi ve içine merhem uygulamasıiçin ambalaj içindeki kanül tüpe takılır ve anüse sokulduktan sonramerhem sıkılır
Heksa Deri Merhemi
OksitetrasiklinHCI 485 mg, polimiksin B sülfat 15 mg
Ambalaj: 15 g’lik tüp.
End.:Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit gibilokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıklarınprofilaksi ve lokal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Daha öncebileşimdeki ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Yan E.:Kişiselaşırı duyarlığa bağlı alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmektedir.Bu tür reaksiyonlargörülecek olursa tedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi: Merhem hasta yüzey ile devamlı ilişkide bulunacakşekilde bırakılmalıdır. Cilt itinalı bir şekilde temizlendiktensonra steril bir gazlı bez üzerine konulan merhem, hasta yüzeye gündeen az 2-3 kez direkt olarak uygulanır. Şifayı sağlayacak tedavi süresienfeksiyonun şiddet ve cinsine bağlıdır
Hekzoton Gargara
Heksetidin
Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe.
End.:Ağız hijyeninde,ağız ve boğazdaki laringitis, faringitis, tonsilitis gibi rahatsızlıklarda,ağız içinde yapılan operasyonlardan sonra antiseptik olarak kullanılır.
Kontr.E.: Heksetidine karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren koku ve tat alma duyularında değişmelergözlenmiştir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez 1 yemek kaşığı, sulandırılmadan ağzaalınarak gargara yapılır.
Helicol MikropelletKapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 kapsül
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi:Duodenal Ülser: 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg. Gastrik Ülser: 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg,gerekirse tedavi 2-4 hafta süreyle uzatılabilir. Reflü Özofajit: Endoskopik olarak erozyon ve ülserasyontanısı varsa, 4-8 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg. 8 haftalık tedaviyeyanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavidaha uygulanabilir. Günde 1 kez 1 kapsül olarak kullanılır. Tedavisüresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitlihastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Nüks ilegelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi dahadüşünülmelidir. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hipersekresyon Durumları(Zollinger-Ellison Sendromu): Günde 1 kez 60 mg. Yeterli gelmezse günlük doz120-180 mg’ye yükseltilebilir. 90 mg’nin üzerindeki günlük dozlardatoplam doz ikiye bölünerek verilmelidir. H. pylori ile Birlikte SeyredenDuodenal Ülser Tedavisi: H. pylori eradikasyonu için şu uygun antibiyotik kombinasyonlarıylabirlikte kullanılır: Üçlü tedavi şeması: Aç karnına (yemekten yarım saatönce) 12 saatte bir 30 mg, aç veya tok karnına 12 saatte bir 500 mg klaritromisinve aç veya tok karnına 12 saatte bir 1 g amoksisilin ile birlikte 14gün süreyle uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için dahafazla asit baskılanması gerekebilir. İkili tedavi şeması: Aç karnına (yemekten yarım saatönce) 12 saatte bir 30 mg, aç veya tok karnına 8 satte bir 500 mg klaritromisinile birlikte 14 gün süreyle uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamakiçin daha fazla asit baskılanması gerekebilir
Helipak Tedavi Paketi
Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol
Ambalaj:14 bilister. (Her bilister, herbiri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet; herbiri enterik kaplanmışgranüller halinde 30 mg lansoprazol içeren 2 adet mikropellet kapsül ve herbiri 1 g amoksisilin içeren 2 adet tablet içerir)
End.:Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol kombinasyonu, H.pylori’yi eradikeetmek için H.pylori enfeksiyonlu hastaların tedavisinde ve duodenal ülsertedavisinde (aktif veya bir yıllık duodenal ülser geçmişi) endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere, makrolid antibiyotiklere,penisilin türevlerine ve lansoprazole duyarlı kişilerde kontrendikedir.Klaritromisinin sisaprid, pimozid ve terfenadin ile birlikte kullanımıkontrendikedir.
Uyar.:Klaritromisin:Klaritromisin, diğer alternatif tedavilerinhiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, gebelerde kullanılmamalıdır.Klaritromisin normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda dozayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Mamafih, birlikte hepatik bozukluğu olsunveya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya dozaralarının açılması uygun olabilir. Amoksisilin:Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi vehatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Lansoprazol:Bozuk hepatik fonksiyonlularda, lansoprazolverilirken, mutlaka dikkatli olunmalıdır. Gebelerde kullanımının güvenirliğiaçıklanmamıştır. Sadece potansiyel yararı, potansiyel riskinden daha önemliolduğunda kullanılmalıdır. Klaritromisin ve amoksisilin anne sütü ile atılır.Eemziren annede tedaviyi veya emzirmeyi kesme kararı, tedavinin anne içinyararı göz önüne alınarak verilmelidir.
Yan E.: Diyare, baş ağrısı), tat alma bozukluğu, en sık görülen yanetkileridir. Karın ağrısı, koyu feçes, ağız kuruluğu, susuzluk hissi, glosit,rektal kaşıntı, oral monilyazis, stomatit, dil rengi bozukluğu, dildisfonksiyonu, kusma, miyalji, konfüzyon, başdönmesi, solunum bozuklukları,deri reaksiyonları, vajinit, vajinal monilyazis de görülebilir.
Etkileş.:Klaritromisin:Astemizol, karbamazepin, sisaprid, siklosporin,disopiramid, ergo alkaloidleri, lovastatin, midalozam, omeprazol, pimozid, rifabutin,simvastatin, terfenadin, varfarin, fenitoin ve teofilinin serum düzeylerindeartış görülebilir. Lansoprazol:Sukralfattan en az 30 dakika önce alınmalıdır.Ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları ve digoksinin emiliminietkileyebilir.
Doz Önerisi: Günde 2 kez aç karnına 12 saat ara ile sabah ve akşam, 1adet 30 mg lansoprazol mikropellet kapsül, 1 adet 500 mg klaritromisin filmtablet ve 1 adet 1 g amoksisilin tablet birlikte, 14 gün süre ile uygulanır.Her ilaç bölünmeden yutulmalıdır
Helmicide Şurup
Piperazin hidrat
Ambalaj: 800 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.:Ascarislumbricoides (solucan) ve Enterobius vermicularis (kılkurdu) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Piperazinve tuzlarına karşı duyarlı olan kimselerde, böbrek, karaciğer yetmezliklerinde(yeni geçirilmiş sarılık dahil), nörolojik hasarlarda, epilepsidekullanılmamalıdır. Eğer önemli bir SSS ve gastrointestinal sistemve hipersensitivite reaksiyonu görülürse kullanıma devam edilmemelidir.
Uyar.: Kılkurdu (oksiyür) tedavisindensonra gerek büyüklerde ve gerekse çocuklarda otoenfeksiyon olabileceğindenilk tedaviden 2 hafta sonra aynı tedavi bir kez daha tekrarlanmalıdır.Aynı evdeki şahısların birinde kılkurdu görülürse, evdekiherkesin aynı tedaviye tabi tutulmaları gerekir.
Yan E.:Nadirenbulantı, kusma, diyare, ürtiker, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlamasıgibi belirtiler oluşabilir. Nadiren hemolitik anemi görülebilir.
Etkileş.:Pirantelve klorpromazinle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Ascariasis tedavisinde 2 gün peşpeşe sabahları75 mg/kg hesabıyla (maksimum 3.5 g) ve Oxyuriasis tedavisinde 8gün boyunca aralıksız her sabah 65 mg/kg hesabıyla (maksimum 2.5 g)uygulanır
Helmipar Şurup
Piperazin heksahidrat
Ambalaj: 100 mg/mLx100 mL’lik şişe.
End.:Ascarislumbricoides (solucan) ve Enterobius vermicularis (kılkurdu) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Piperazinve tuzlarına karşı duyarlı olan kimselerde, böbrek, karaciğer yetmezliklerinde(yeni geçirilmiş sarılık dahil), nörolojik hasarlarda, epilepsidekullanılmamalıdır. Eğer önemli bir SSS ve gastrointestinal sistemve hipersensitivite reaksiyonu görülürse kullanıma devam edilmemelidir.
Uyar.: Kılkurdu (oksiyür) tedavisindensonra gerek büyüklerde ve gerekse çocuklarda otoenfeksiyon olabileceğindenilk tedaviden 2 hafta sonra aynı tedavi bir kez daha tekrarlanmalıdır.Aynı evdeki şahısların birinde kılkurdu görülürse, evdekiherkesin aynı tedaviye tabi tutulmaları gerekir.
Yan E.:Nadirenbulantı, kusma, diyare, ürtiker, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlamasıgibi belirtiler oluşabilir. Nadiren hemolitik anemi görülebilir.
Etkileş.:Pirantelve klorpromazinle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Ascariasis tedavisinde 2 gün peşpeşe sabahları75 mg/kg hesabıyla (maksimum 3.5 g) ve Oxyuriasis tedavisinde 7gün boyunca aralıksız her sabah 65 mg/kg hesabıyla (maksimum 2.5 g)uygulanır
Helmobleu Draje
Helmitol 500 mg, metilenmavisi 40 mg
Ambalaj: 30 draje.
End.:Gram-pozitifve negatif birçok mikroorganizmanın etken olduğu tekrarlayan idraryolları enfeksiyonları tedavisinde ve önlenmesinde endikedir.Etkisininnon-spesifik olması nedeniyle, uzun süreli tedavilerde özellikleönerilir. Ayrıca akut ve kronik idrar yolları enfeksiyonlarındakullanılan ilaçlarla, bakteriüriyi gidermek amacıyla kombine edilebilir.
Kontr.E.:Böbrek yetmezliklerinde,metabolik asidaz, karaciğer yetmezliği, ağır dehidratasyon ve guthastalığında kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde güvenirliği tam olarakkanıtlanamadığı için mutlak endikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır.Helmitole karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma, ishal, karın kasılmaları ve anoreksi gibi gastrointestinalbelirtiler görülebilir. Nadiren döküntü, kaşıntı, ürtiker şeklindederi reaksiyonları görülebilir.
Etkileş.:Sülfametizollebirlikte kullanılmamalıdır. Asetazolamid, potasyum sitrat, antasitler,karbonik anhidraz inhibitörleri ve tiazid grubu diüretikler gibiidrar pH’sını yükselten ilaçlar, bu ilacın antibakteriyel etkisiniazaltabileceklerinden ayrıca alkali karakterli içeceklerin (sodavb.) alınmasından olabildiğince kaçınılmalıdır. Ayrıca bikarbonatve sitratlı içeceklerin de aynı etkiyi gösterebilecekleri unutulmamalıdır.
Doz Önerisi: Günde 3 kez 1 draje yemeklerden sonra bir miktarsıvı ile alınır. İlaca alınan yanıta göre doz arttırılabilir.6-12 yaş arasındaki çocuklara günde 1 veya 2 draje verilir
Helpa Tablet
Metenamin anhidrometilensitrat
Ambalaj: 450 mgx30 tablet.
End.:İdrar yollarıenfeksiyonlarının önlenmesinde ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Böbrek vekaraciğer yetmezliğinde, ciddi dehidratasyon ve asidozda ve guthastalığında kontrendikedir. Emziren annelerde ve mutlak endikasyongerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.
Uyar.: Anjina pektoriste, kalp rahatsızlığında,glokomlu ve parkinsonlu hastalarda ancak hekim önerisiyle ve çokdikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,mide bozukluğu, hematüri, ağrılı idrar yapma ve deride kızartılargörülebilir.
Etkileş.:Karbonikanhidraz inhibitörleri idrarı alkalileştirdiklerinden bu türmaddeler (örneğin asetazolamin içeren ilaçlar) metenamin üzerindeetki yaparlar. Sülfonamidlerle tedavi gören hastalara metenaminverilmemelidir. Diüretikler (örneğin tiyazit grubu) idrarı alkalileştirebileceğindenmetenamin üzerinde etki yapabilirler. İdrarı alkalileştireceksodyum bikarbonat ve sodyum sitrat içerikli içeceklerin de bu ilacınetkinliğini düşürebileceği unutulmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlere günde 3 kez 1 tablet verilir. Çocuklariçin yaş ve vücut ağırlığına göre uygulanacak günlük dozlar aşağıdagösterilmiştir. 2-3 yaş: (6-15 kg) ½ tablet. 3-4 yaş: (14-16 kg) ½tablet, 4-5 yaş: (16-18 kg) 1 tablet, 6-7 yaş: (19-20 kg) 1 tablet, 7-10yaş: (23-30 kg) 1½ ile 2 tablet, 10-15 yaş: (30-50 kg) 2 tablet. Tabletleryemeklerden sonra bir miktar su ile alınır
Hemoralgine Pomat
Klorheksidin HCI0.2 g, mentol 0.4 g, alüminyum hidroksiasetat 0.2 g, efedrin HCI 0.1g, tetrakain HCI 0.2 g, bazik bizmut gallat 1 g, çinko oksit 1.6 g
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
End.:Mükerrerkanama, ağrı, kaşıntı gibi hemoroide bağlı semptomların giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal olarak genellikle iyi tahammül edilir Nadiren,lokal anestezik madde ve mentol içermesi nedeniyle, mukozadan absorbeedilmesi sonucunda aşırı duyarlık ve dermatit gibi reaksiyonlaraneden olabilir.
Doz Önerisi: Başlangıçta günde 3 kez, tuvaletten sonra tüpün¼’ü kullanılırken daha sonra duruma göre günde 2-3 kez veya günde 1kez geceleri yatarken kullanılır
Hepatect CP Flakon
HBs antikor içeriği500 IU, immünglobülin G -%95,insan plazma proteini 500 mg
Ambalaj: 10 mLx1 flakon.
End.:Hepatit Benfeksiyonu taşıyan ve Hepatit B aşısı olmamış yetişkinler ile 2 yaş üzeriçocuklarda (aşı sertifikası eksik ya da kaybolanlar dahil) Hepatit Bprofilaksisi ve Hepatit B virüsünün yüzey antijenini taşıyan hastalardakaraciğer transplantasyonu sonunda tekrarlayan enfeksiyonu karşı profilaktikolarak endikedir.
Kontr.E.: Özellikle kanda immünglobülin A bulunmayan ve IgAantikorlarının yükseldiği ender olgular ile insan immünglobülinine karşı aşırıduyarlıkta kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik süresince güvenirliği kontrollü klinikçalışmalarla kanıtlanmadığından, gebelik ve emzirme sırasında yalnızcayarar/risk oranı dikkatlice değerlendirildikten sonra uygulanmalıdır.Gebelik sırasında fetus ya da yenidoğan üzerinde zararlı etkilere sahipolmadığını göstermiştir. İmmünglobülin anne sütüne geçerek koruyucu antikorunyenidoğana iletilmesine katkıda bulunur. Hastalar infüzyon süresince veinfüzyonun bitmesinden sonra en az 20 dakika gözlem altında tutulmalıdır.
Yan E.:Ara sıratitreme, baş ağrısı, ateş, kusma, alerjik reaksiyonlar, mide bulantısı, eklemağrısı ve hafif şiddette sırt ağrısı oluşabilir.
Etkileş.:Viralhastalıklar için uygulanan kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibizayıflatılmış canlı aşıların etkisi, immünglobülin uygulamasından sonra en az 6hafta ile 3 ay süresince azalabilir.
Doz Önerisi: Hepatit B yüzey antijeni içeren maddelere maruz kaldıktansonra, 72 saati geçmemek şartıyla mümkün olan en kısa sürede, risk altındakikişinin HBsAg ve anti-HBs için araştırılmasından sonra, 8-10 IU (0.16 ile 0.2mL) Hepatect CP enjekte edilir. Her ay yapılan anti-HBs antikor tayini(eşzamanlı uygulama ardından aşı başarısını gösteren kontrol olarak dakullanılan) uygulamanın daha erken yapılması gerektiğini göstermediği sürece,doz 2 ay arayla tekrarlanır. Karaciğer transplantasyonu geçirmiş HBsAg pozitifhastalarda tekrarlayan enfeksiyon karşısında profilaksi için, ameliyatsüresince karaciğersiz fazda 10.000 IU (200 mL) intravenöz Hepatect CPinfüzyonu, ameliyattan sonra ise her gün 2.000 IU (40 mL) Hepatect CPinfüzyonu gerçekleştirilir. İzleyen uzun dönemli tedavi süresince, aylıkanti-HBs serum düzeyi kontrolleriyle serum düzeyleri 100 IU/L olaraksürdürülmelidir. Tedavi en az 6 ay devam etmelidir
Hepavax-Gene Flakon
Saflaştırılmış Hbsantijeni 10 mg/0.5 mL
Ambalaj: 0.5 mL (pediyatrik doz): 1flakon : 1 mL (erişkin doz): 1 flakon.
End.:HepatitB virüsünün yol açtığı enfeksiyona karşı aktif bağışıklamada endikedir.Doğumdan itibaren herhangi bir yaşta uygulanabilir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir. Yüksek ateşli enfeksiyonu olankişilere uygulanmamalıdır. Ancak, önemsiz bir enfeksiyonun varlığıaşılanma için kontrendikasyon oluşturmaz.
Uyar.: Deri-içi ya da gluteal bölgeyeuygulanmamalıdır, zira bu yollardan uygulama ile optimum immünyanıt elde edilemeyebilir. Aşı IV olarak da uygulanmamalıdır. Gebe kadınların genel olarakaşılanmaları önerilememektedir. Ancak, yüksek risk durumunda gebebir kadının aşılanması düşünülebilir. Seyrek olarak görülebilenbir anafilaktik reaksiyon durumunda derhal kullanılmak amacıylaepinefrin hazır bulundurulmalıdır.
Yan E.: En sık bildirilen yan etkiler,enjeksiyon yerinde ağrı, eritem ve şişmedir. Bu reaksiyonlar hafifolup, çoğunlukla aşılamadan sonraki iki gün içinde kaybolur. Aşılananbazı kişilerde ateş, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi ve yorgunlukgibi alışılmışın dışındaki sistemik yakınmalar gözlenmiş olmasınakarşın, bu yakınmalar ile aşı arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurulamamıştır.
Etkileş.: Difteri ve tetanoz toksoidleriile adsorbe boğmaca aşısından oluşan karma aşı veya canlı oral polioaşısı ile birlikte verilebilir, fakat ayrı şırıngalarla farklı yerlerdenverilmelidir.
Doz Önerisi: IM yolla uygulanmalıdır. Erişkinlerde enjeksiyondeltoid kasa yapılmalıdır. Fakat yenidoğanlar ve bebeklerde deltoidkas küçük olduğundan, baldırın ön-dış kısmına enjekte etmek daha uygunolabilir. İstisnai olarak şiddetli kanama eğilimi olanlarda aşı SCuygulanabilir. Pirimer aşılama IM üç doz aşıdan oluşur: Birincidoz seçilen tarihte, ikinci doz bir ay sonra, üçüncü doz, birinci dozdanaltı ay sonra. Yenidoğanlar ve 10 yaşına kadar küçük çocuklara 0.5mL’lik form, daha büyük çocuklar ve yetişkinlere 1 mL’lik form uygulanır.Bu pirimer aşılama kürü birkaç yıl süreyle koruma sağlar. Pirimeraşılama kürü sonrasında her birkaç yılda bir, etkinlik artırıcıbir rapel dozu gerekir
Hepsera Tablet
Adefovir dipivoksil
Ambalaj: 10 mgx30 tablet
End.:Adefovirdipivoksil, lamivudine dirençli ve mutant HBV enfeksiyonları da dahil olmaküzere, hepatit B viral replikasyonu olan yetişkinlerde kronik hepatit Btedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Adefovirveya adefovir dipivoksile aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Risk altında olan hastalar veya böbrek fonksiyonbozukluğu bulunan hastalarda serum kreatinin ve serum fosfat düzeylerindekideğişikliklerin düzenli olarak izlenmesi tavsiye edilir. İlerlemiş karaciğerhastalığı veya sirozu olan hastalar, tedavinin başlangıcı sırasında yakındanizlenmelidir. Genellikle ciddi hepatomegali ve hepatik steatozis ile ilgili,nükleozid analoglarının kullanımı ile bazan ölümcül olan laktik asidoz(hipoksemi oluşmaksızın) olguları, rapor edilmiştir. Bazan ölümcül sonuçlarıolan ciddi vakalar, pankreatit, karaciğer yetmezliği/hepatik steatozis, böbrekyetmezliği ve yüksek serum laktat düzeyleri ile ilişkilidir. Gebe kadınlardaadefovir dipivoksilin kullanımı ile ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.Sadece gebelik esnasında yararı, fetusa olan potansiyel risklerden daha fazlaise kullanılmalıdır. Adefovirin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Adefovir dipivoksil alan kadınlar, emzirmemeleri konusunda uyarılmalıdırlar.
Yan E.:Sıkolarak mide bulantısı, şişkinlik, diyare, dispepsi, abdominal ağrı, baş ağrısı;çok sık olarak halsizlik bildirilmiştir.
Etkileş.:Tübülersekresyon yoluyla atılan veya tübüler sekresyonu değiştiren diğer ilaçlarlaberaber adefovir dipivoksilin beraber uygulanması, adefovir veya beraberuygulanan ilacın serum konsantrasyonlarını artırabilir. Adefovirin relatiforal biyoyararlanımı ve farmakokinetiği, gıda ile etkilenmemektedir.
Doz Önerisi: Tavsiye edilen doz, günde 1 tablet’tir. Yiyeceklerleberaber veya ayrı olarak alınabilir. Tavsiye edilenden daha yüksek dozlaruygulanmamalıdır. Hepsera Tablet hızla absorbe edildiğinden, tablet alındıktansonra 1 saat içinde kusma görülürse o tabletin yerine başka bir tabletalınmamalıdır. Hiçbir doz unutulmamalıdır
Herceptin Flakon
Trastuzumab
Ambalaj: 150 mgx1 liyofilize flakon.
End.:HER2’yiyüksek düzeyde eksprese eden metastatik meme kanserli hastaların tedavisinde,metastatik hastalığı için bir veya daha çok kez kemoterapi gören hastalarıntedavisinde tek ajan olarak; metastatik hastalığı için kemoterapi görmemişhastaların tedavisinde taksanlarla kombine olarak, endikedir.
Kontr.E.: Trastuzumaba karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye, kanser hastalarının tedavisinde deneyimlihekimin gözetimi altında başlanmalıdır. Trastuzumab uygulaması, ventrikülerdisfonksiyon ve konjestif kalp yetmezliğine yol açabilir. Trastuzumabuygulaması anafilaksiyi de içeren ağır hipersensitivite reaksiyonlarına vepulmoner olaylara yol açabilir. Önceden kardiyak disfonksiyonu olan hastalartedavi edilirken çok dikkatli olunmalıdır. Trastuzumab tedavi adaylarınaanamnez, fiziksel muayene ve EKG, ekokardiyogram ve MUGA-scan’den birini veyadaha çoğunu içeren kapsamlı başlangıç kalp tetkikleri yapılmalıdır.Trastuzumab, Anneye yönelik potansiyel fayda fetusa yönelik potansiyel risktenfazla olmadığı sürece gebelikte kullanılmamalıdır. Herceptin tedavisisırasında emzirmeden kaçınılmalıdır.
Yan E.: Karın ağrısı, travma hasarı, asteni, sırt ağrısı, göğüsağrısı, üşüme, ateş, grip sendromu, baş ağrısı, enfeksiyon, boyun ağrısı,ağrı, vazodilatasyon, anoreksi, konstipasyon, diyare, dispepsi, şişkinlik,bulantı, bulantı ve kusma, kusma, periferik ödem, ödem, artralji, miyalji,anksiyete, depresyon, baş dönmesi, uykusuzluk, parestezi, uyuklama, astım,öksürük artması, dispne, epistaksis, akciğer bozuklukları, plevral efüzyon,farenjit, rinit, sinüzit, pruritus, döküntü görülebilir. İlk Herceptinenfüzyonu sırasında hastaların yaklaşık %40’ında çoğunlukla üşüme ve/veyaateşi içeren bir semptom kompleksi gözlenir.
Etkileş.: İnsanlarda trastuzumab ile yapılmış hiçbir formel ilaçetkileşim çalışması yoktur.
Doz Önerisi:Herceptin tedavisine başlamadan önce HER2 testi yapılması şarttır.Yükleme ve sonraki dozlar tek ajan kullanımı ve kemoterapi ajanları ilekombine olarak önerilir. Başlangıç için önerilen 4 mg/kg/vücut ağırlığı yüklemedozundaki Herceptin 90 dakikalık intravenöz enfüzyon olarak uygulanır. Sonraki dozlar: Önerilen,haftalık Herceptin dozu 2 mg/kg/vücut ağırlığıdır. Başlangıçtaki yüklemedozu iyi tolere edilirse doz 30 dakikalık enfüzyon olarak uygulanabilir.İntravenöz yükleme veya bolus olarak uygulanmamalıdır
Hernovir Krem
Asiklovir
Ambalaj: 50 mg/gx10 g’lik tüp
Hernovir Tablet
Asiklovir
Ambalaj: 200 mgx25 tablet : 400 mgx25 tablet : 800mgx25 tablet
End.: Bağışıklık sorunu olan veya olmayan kişilerdeilk ve tekrarlayan HerpesGenitalis enfeksiyonların tedavive profilaksisi; bağışıklık sorunu olan kişilerde Herpes simplex(mukokutanöz) enfeksiyonların tedavi ve profilaksisi; bağışıklıksorunu olan ya da enfeksiyon ve komplikasyonları açısından risk altındabulunan çocukların Varicella zoster enfeksiyonu tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Asiklovirekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyenolası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.Anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleri,bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi, konfüzyon, halusinasyonlar,somnolans, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir.
Etkileş.:Probenisid,sistemik olarak uygulanan asiklovirin ortalama yarılanma süresiniartırır.
Doz Önerisi:Hernovir Krem: Her 3 saatte bir, günde 6 kez (gece dozu atlanarak)7 gün boyunca uygulanmalıdır. Tedaviye, bulgu ve semptomların ortayaçıkışından sonra mümkün olduğu kadar erken başlanmalıdır
Hexacorton Krem
Prendizolon asetat
Ambalaj: 5 mg/gx30 g’lik tüp.
End.:Birglukokortikoid olan prednizolonun antiflojistik, antieksudatif, antialerjik veantipruritik etkileri vardır. Değişik kökenli deri hastalıklarında endikedir.
Kontr.E.: Deri tüberkülozunda, frengiözellikli deri hastalıklarında, viral enfeksiyonlarda (varicella ve vaccinadahil) ve mikotik rahatsızlıklarda kontrendikedir.
Uyar.: İmmünosüpresif etkileri nedeniylekortikosteroidler, bakteriyel ve mikotik hastalıkların şiddetlenmesine nedenolabilir. Tedavi sırasında irritasyon ve kontakt dermatit gelişirse tedaviyeara verilmelidir. Gebeliğin ilk üç ayında prensip olarak kullanılmamalı, çokgerekli ise kısa süreli kullanılmalı ve geniş yüzeyli uygulamalardan kaçınılmalıdır.Kortikosteroidler plasentayı geçip anne sütüne dağılabildiklerinden, emzirenannelerde ihtiyatla kullanılmalıdır.
Yan E.: Geniş yüzeylere uzun süreli kullanımsonucunda ve kapalı bandaj altında daha yüksek oranda olmak üzere, yanma,batma, irritasyon, kuruluk, folikülit, hipertrikoz, hipopigmentasyon, perioraldermatit, alerjik kontakt dermatit, deride maserasyon, ikincil enfeksiyon, deriatrofisi, teleanjiektazi, purpura, vezikülasyon, striae, miliaria gibi yanetkiler görülebilir. Geniş yüzeylere uzun süreli kullanım sonucunda HHAsüpresyonu, Cushing sendromu, hiperglisemi ve glikozüri gibi yan etkilergelişebilir.
Doz Önerisi: Günde 1-3 kez uygulanır. Rezistans oluşumunu önlemekiçin tedavi kısa sürede bırakılmamalıdır. Kullanım süresi yetişkinlerde12, çocuklarda 4 haftayı geçmemelidir
Hibtiter Flakon
Saflaştırılmış b tipiHemofilus influenzae kapsüler antijen oligosakkaridleri 10 mg, difteri CRM197 proteinkonjügatı 25 mg/0.5 mL
Ambalaj: Tek dozluk 1 flakon (0.5 mL).
End.:2 ay ile71 ay arası çocukların b tipi H. influenzae’nin neden olduğu invaziv hastalıklara karşı immünizasyonuiçin endikedir.
Kontr.E.: Multidoz uygulamada, difteri toksoidi veya tiomersalgibi aşının herhangi bir bileşenine karşı hipersensitivite HibTITER için birkontrendikasyondur.
Uyar.: Herhangi bir biyolojik ürünün enjeksiyonundanönce hekim, allerjik veya diğer yan etkilerin önlenmesi için bilinenbütün önlemleri almalıdır.
Doz Önerisi: Aşının, büyük periferal sinirlerden kaçınmayaözen gösterilerek, kalça veya deltoid orta lateral kaslarına, IMyoldan enjekte edilmesi gerekir. 2-6 aylık bebekler için aşılama dozu,yaklaşık 2 ay arayla üç ayrı 0.5 mL enjeksiyonudur. 7-11 aylık olanve daha önce aşılanmamış bebeklere yaklaşık 2 ay arayla iki ayrı enjeksiyonyapılmalıdır. 12-14 aylık olan ve daha önce aşılanmamış bebeklerebir enjeksiyon yapılır. Aşılanan bütün çocuklara 15 aylık veya dahabüyükken, fakat önceki dozdan en az 2 ay sonra tek bir rapel dozu verilmelidir.15-71aylık olan ve daha önce aşılanmamış bebeklere tek bir enjeksiyonyapılmalıdır. Prematüre bebekler, doğumdan başlayarak kronolojikyaşlarına göre aşılanmalıdır
Hidantin Tablet
Fenitoin sodyum
Ambalaj: 100 mgx80 tablet.
End.:Antiepileptikolarak, tonik-klonik (grand mal) ve psikomotor (temporal lob) nöbetlerinkontrolü ile nöroşirürji sırasında ve sonrasında görülen nöbetlerin önlenmesiiçin kullanılır. Antiaritmik olarak, özellikle dijital zehirlenmesine bağlıtaşikardiler ile akut miyokard enfarktüsüne bağlı taşikardilerde ve her tipventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Fenitoinve diğer hidantoinlere aşırı duyarlığı olanlarda ve hipoglisemik ya da diğersebeplere bağlı nöbetler ile petit-mal nöbetlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Antiepileptik alan hastalarda ilacın birden kesilmesi artarda gelen nöbetlerin (status epilepticus) oluşmasına yol açabilir. Gebelerdekullanımına kakar verirken, hafif nöbetlerin dahi gelişmekte olan embriyo ya dafetüs için zararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Fenitoin kullanan annelerinbebeklerini emzirmeleri önerilmez. Fenitoin insülin salgılanmasını inhibe eder.
Yan E.:En sıknistagmus, ataksi, dil dolaşması, zihin karışıklığı görülebilir. Baş dönmesi,uykusuzluk, geçici sinirlilik, baş ağrısı ve motor seğirme de görülebilir.Bulantı, kusma, kabızlık, morbiliform döküntüler, eksfolyatif dermatit, lupuseritematozus, Stevens-Johnson sendromuna da raslanmıştır.
Etkileş.: Akut alkol alımı, amiodaron,kloramfenikol, klordiazepoksit, diazepam, dikumarol, disülfiram, estrojenler,H2 antagonistleri, halotan, izoniyazid, metilfenidat,fenotiyazinler, fenil butazon, salisilatlar, süksinimitler, sülfonamidler,tolbutamit ve trazodon fenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karmazepin,sodyum valproat, folik asit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat isefenitoinin serum düzeyini azaltırlar. Kalsiyum içeren antasit preparatlarlafenitoin emilim sorunları nedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital,sodyum valproat, valproik asit ve bazı antasitler fenitoinin serum düzeyinibazan azaltır bazan yükseltirler.
Doz Önerisi: Antikonvülzif tedavi başlangıcında yetişkinlerdegünlük sürek doz 300-400 mg olup, gerektiğinde 600 mg’ye çıkarılabilir.Yüklemedozu olarak 1 g, 400 mg ve 300 mg’lik 3 doza bölünerek 2 saatlik aralarlaverilir. Antiaritmik olarak 15 mg/mL’yi geçmeyecek bir plazma konsantrasyonu önerilir
Hipersar Film Tablet
Olmesartan medoksimil
Ambalaj: 10 mgx28 tablet:: 20 mgx28 tablet :: 40 mgx28tablet
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisi.
Kontr.E.: Olmesartan medoksomilin diğer bileşenlerinden birineaşırı duyarlık, gebeliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemi, emzirme, safrakanalı obstrüksiyonu.
Uyar.: Kuvvetli diüretik tedavi, gıdayla alınan tuzda kısıtlama,diyare veya kusma nedeniyle hacim ve/veya tuzda azalma olan hastalarda,özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon meydana gelebilir. İlaçuygulanmadan önce bu gibi durumlar düzeltilmelidir. Diğer anjiyotensin IIantagonistleri ve ACE inhibitörleriyle olduğu gibi olmesartan medoksomil tedavisisırasında özellikle böbrek bozukluğu ve/veya kalp yetmezliği varlığındahiperkalemi meydana gelebilir. Riskli hastalarda serum potasyumu düzeylerininyakından izlenmesi önerilir. Aort veya mitral kapak stenozu veya obstrüktifhipertrofik kardiyomiyopati hastalarında özel dikkat gösterilmelidir. Primeraldosteronizm hastalarında olmesartan medoksomil kullanımı önerilmemektedir.İskemik kalp hastalığı veya iskemik serebrovasküler hastalığı olanlarda aşırıkan basıncı düşmesi bir miyokard enfarktüsü veya felçle sonuçlanabilir.Gebeliğin ikinci ve üçüncü üç ayında kontrendikedir. Ayrıca, ilk üç ayda dakullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebelik meydana gelirse olmesartanmedoksomil mümkün olduğu kadar kısa bir sürede kesilmelidir. Emziren sıçanlarınsütüne geçmektedir fakat insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu ilacıkullanan anne bebeğini emzirmemelidir. Olmesartan medoksomilin araba sürmeüzerindeki etkileri özel olarak araştırılmamış olsa da, antihipertansif tedaviuygulanan hastalarda, araba sürme veya makine kullanma bakımından bazan başdönmesi veya yorgunluk meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.: Plasebo kontrollü monoterapi araştırmalarında sadecetedaviyle ilgili tek yan etki baş dönmesidir. Sersemlik, bronşit, öksürük,farenjit, rinit, baş ağrısı, karın ağrısı, diyare, dispepsi, gastroenterit,mide bulantısı, artirit, sırt ağrısı, iskelet ağrısı, hematüri, idrar yoluenfeksiyonu, göğüs ağrısı, yorgunluk, grip benzeri semptomlar, periferal ödem,ağrı görülebilir.
Etkileş.: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviyeleri,potasyum içeren tuz ikame ürünleri veya serum potasyum düzeylerini artırabilendiğer ilaçlarla (örn. heparin) birlikte kullanımı önerilmez. NSAİİ’lar veanjiyotensin II antagonistlerin birlikte kullanımının riski, akut böbrekyetmezliğinin meydana gelmesidir. Antasitle (alüminyum magnezyum hidroksit)tedaviden sonra olmesartanın biyoyararlanımında makul bir azalma gözlenmiştir.Olmesartan medoksomil ve lityumun kombinasyon halinde kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Optimal bir dozolarak günde bir kez 20 mg’ye yükseltilebilir. Kan basıncında ek bir azaltmagerekiyorsa doz günde maksimum 40 mg’ye artırılabilir veya hidroklorotiyazit tedavisieklenebilir. Antihipertansif etkisi esas olarak tedavinin başlangıcındanitibaren iki hafta içinde mevcuttur ve tedavinin başlangıcından itibarenmaksimum 8 haftaya kadar sürer. Tabletlerin gıdayla birlikte veya gıdaolmaksızın her gün aynı zamanda, örneğin sabah kahvaltısında alınması önerilir.65 yaşın üstündeki hastalarda maksimum doz, her gün 20 mg’dir. Hafif veya ortaölçüde böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 20-60 mL/dak) dozher gün 20 mg’dir. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlarda, karaciğer yetmezliğiolanlarda, çocuklarda ve 18 yaşa kadar ergenlerde kullanılmaz
Hipokort Krem
Hidrokortizon asetat%0.5
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Hipokort Pomat
Hidrokortizon asetat%0.5
Ambalaj: 30 g’lik tüplerde
End.: Temas dermatiti, meslek ekzeması, nummüler-dejeneratifve seboreik ekzemada, dishidrotik ekzemada, varikoz sendromdaekzema, çocuk ekzeması, nörodermit, anal ekzema, atopik dermatit,lichen ruber planus, psöriazis, böcek sokmaları, 1. derece yanıklar,güneş yanıkları gibi yerel tedaviye yanıt veren allerjik ve iltihabideri hastalıklarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bütün dermokortikosteroid preparatlar deri tüberkülozlarında,frengi özellikli deri hastalıklarında, viral enfeksiyonlarda(vaccina ve varicella dahil), mikotik rahatsızlıklarda kontrendikedir.Deri kıvrımlarında,yüzde ve çocuklarda kısa süreli kullanılmalıdır. Gebeliğin ilküç ayında prensip olarak kullanılmamalı, eğer çok gerekliyse kısasüreyle kullanılmalı, geniş yüzeyli uygulamalardan kaçınılmalıdır.Emzirenannelerde ancak hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.
Uyar.: Dermokortikosteroidler aşırıdozlarda uzun süre kullanıldıklarında, vücutta geniş yüzeylere,zedelenmiş ciltlere uygulandıklarında, ayrıca kapalı bandaj uygulandığındaabsorpsiyonları artarak istenmeyen sistemik yan etkilere nedenolabilirler. Gözle temasından sakınılmalıdır.
Yan E.: Kapalı bandaj altında daha yüksekoranda olmak üzere, topikal kortikosteroidlerle ilgili olarakyanma, batma, irritasyon, kuruluk, folikülit, hipertrikoz, hipopigmentasyon,perioral dermatit, allerjik kontakt dermatit, deride maserasyon,ikincil enfeksiyon, deri atrofisi, striae, miliaria gibi yan etkilergörülebilir.
Etkileş.: Fenitoin, barbitüratlar ve rifampisinleberaber kullanıldığında hidrokortizonun farmakolojik etkisindeazalma görülebilir.
Doz Önerisi: Genellikle tedavi başlangıcında günde 2-3 kezince bir tabaka halinde uygulanır. Bebeklerde ve 4. yaşa kadar çocuklardauygulama süresi 3 haftayı geçmemelidir
Hippurin FilmTablet
Metenamin hippurat
Ambalaj: 1 gx28 ve 56 tablet.
End.:Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit ve diğerkronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüridetedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistemenfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarlakontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak uygulanır. Akut üriner sistem enfeksiyonlarındatek başına kullanılmaz. Sistit ve kanlı idrarın bulunduğu durumlarda(prostat, nörojenik bladder) uzun süreli tedavi için uygundur. Sağladığıbakterisit ortam sayesinde yatalak hastalardaki sonda değişmesüresini de uzatmaktadır.
Kontr.E.: Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde,ciddi dehidratasyonda kontrendikedir. İdrardaki ürat kristallerinedeniyle gut hastalarında da kontrendikedir.
Uyar.: Yüksek dozları (3-4 hafta boyuncagünde 8 g) idrar kesesi tahrişi, ağrılı ve sık idrara çıkma, albüminürive kanama yapabilir. İdrarı alkali yapıcı ilaç ve yiyecekler yasaklanmalı,askorbik asit gibi asitlendirmeye yardımcı ilaçlar verilmelidir.Gebeliğin ilk aylarında güvenirliği saptanmamıştır.
Yan E.: Tedavi edilen hastaların%3.5’tan azında bulantı, mide rahatsızlığı, dizüri, deride kızarıklıklargibi reaksiyonlar saptanmıştır.
Etkileş.: Tiyazit diüretikler, karbonikanhidraz inhibitörleri, kristalüriye neden olacağı için sülfonamidler,idrar pH’sını yükselttiği için sodyum bikarbonat ve asetazolamidile birlikte verilmemelidir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara sabahve akşam birer tablet, 6-12 yaş arası çocuklara sabah ve akşam yarımveya 1 tablet verilir. Tabletler yemeklerden sonra alınmalıdır
Hirudoid Forte Krem
Mukopolisakkaridpolisülfat 4.45 mg/g
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
Hirudoid Forte Jel
Mukopolisakkaridpolisülfat 4.45 mg/g
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
End.:Antikoagülan,fibrinolitik, enflamasyon ve ödemi hafifletici, bağ dokusu rejenerasyonunuhızlandırıcı etkilere sahiptir. Filebit, trombofilebit, travmatiknedenlerle oluşan ekimoz, ödem ve hematomların tedavisinde; sertnedbelerin yumuşatılmasında endikedir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadirolarak lokal aşırı duyarlık reaksiyonu görülebilir.
Doz Önerisi:HirudoidForte Krem: 3-5 cm krem (hasta bölgeningenişliğine göre ve başlangıçta daha fazla olacak şekilde) hastalıklıcilt bölgesine parmakla hafifçe yayılarak sürülür ve günde birkaçkez tekrarlanır. İontoforez ve foonforez gibi fiziksel tedaviyöntemleriyle birlikte uygulanabilir. İontoforezde katod, kreminsürüldüğü yerin üstüne uygulanır
Hismen Tablet
Loratadin
Ambalaj: 10 mgx10 tablet
End.:Mevsimselve pereniyal rinitte, aksırma, burun akıntısı, burunda ve gözlerdekaşıntı, gözlerde yanma gibi semptomların giderilmesinde, kronikürtiker ve diğer allerjik kaynaklı dermatolojik reaksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Loratadinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebe kadınlarda güvenirliğive etkinliği henüz gösterilmemiş olduğundan, beklenen yararlaolası zarar dikkatle değerlendirilmeden kullanılmamalıdır. İlaçanne sütüne geçtiğinden laktasyon süresinde kullanılmamalıdır.Alkolle birlikte özellikle araç kullanan veya dikkat gerektiren işlerdeçalışanlar tarafından kullanılmamalıdır.
Yan E.:En sık bildirilenyan etkiler, halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu, bulantı,gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri döküntüsü gibiallerji belirtileridir.
Etkileş.: Antihistaminlerin deri reaktivitesinigösteren pozitif reaksiyonları azaltması nedeniyle, deri testlerinden48 saat önce loratadin kullanımı kesilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinleriçin 1×1 tablettir
Histazol Tablet
Astemizol
Ambalaj: 10 mgx10 tablet.
End.:Deri ileilgili allerjilerde, dermatit ve allerjik göz kaşıntılarında,özellikle konjunktivit ve mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik rinit, böceksokmalarından oluşan allerjik durumlarda, ürtiker ve ekzemada,kronik nezlede tedavi edici olarak kullanılır.
Kontr.E.:Astemizolekarşı aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. Astemizolün, ketokonazoluntablet veya süspansiyon formuyla birlikte kullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Ağır karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımısakıncalıdır. Konjenital QT sendromu olan, antiaritmal, terfenadinveya eritromisin gibi QT uzamasına yol açabilecek ilaçlar kullananveya tedavi edilmemiş hipokalemisi olan hastalarda astemizolkullanımı sakıncalı olabilir. Gebelerde kullanılırken ilacın yararları ve nedenolabileceği yan etkiler göz önüne alınmalıdır. Emziren annelerde kullanılırkendikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Uzun sürelikullanımda kilo artışına neden olur. Ender olarak anjiyoödem, bronkospazm,fotosensitivite, kaşıntı, deri döküntüleri, anafilaktoid reaksiyonlargibi aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir. Astemizol kullananhastalarda nadiren konvülziyon, selim paresteziler, miyalji/artralji,ödem, ruhsal durum bozuklukları, insomnia, kabus görme, transaminazyükselmeleri ve hepatit olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Diğer azol grubu antimikotiklerve makrolid grubu antibiyotiklerin astemizolle kullanımından kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda1 tablet ve 6-12 yaş arası çocuklarda ½ tablettir
Histogenol Şurup
B1 vitamini5 mg, B2 vitamini 2 mg, B6 vitamini 2 mg, B3vitamini 20 mg
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.:Bvitaminleri eksikliklerine bağlı hastalıklarda; beriberi, tropikalenfeksiyonlar; malarya spru pellagra vs.; kemoterapi ve antibiyotiklerle uzunsüreli tedavi sırasında meydana gelen B kompleks vitaminleri eksikliklerininönlenmesi ve tedavisi; muhtelif nedenlere bağlı polinevrit, nevritler ile sinirsistemi ve mide-bağırsak fonksiyonları üzerinde hızla etki ederek yorgunluk,halsizlik, zayıflama, iştahsızlık, enfeksiyon ve nekahatte iyileşmeyihızlandırır. Büyüme çağındaki çocuklarda gelişmeye yardımcı olur.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günde 3 kez 1-2 ölçek, çocuklarda2-3 ölçek ve bebeklerde günde 2-3 kez ½ ölçek kullanılır
Hitrizin FilmTablet
Setirizin 2HCl
Ambalaj: 10 mgx10 tablet
Hitrizin Oral Damla
Setirizin 2HCl
Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik şişe
Hitrizin Şurup
Setirizin 2HCl
Ambalaj: 1 mg/mLx150 mL’lik şişe.
End.:Mevsimselalerjik rinit (saman nezlesi), yıl boyu süren alerjik rinit (perenealalerjik rinit), akut-kronik ürtiker ve anjiyoödem, fiziksel etkenlerebağlı ürtiker (dermografizm), alerjik konjunktivit, atopik ekzemagibi alerjik dermatozlar ve prüritte endikedir.
Kontr.E.:Setirizinekarşı duyarlı olan kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Taşıt ve tehlikeli makine kullananlardaönerilen dozlar aşılmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerektedbirli olunmalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda kullanım güvenirliğikanıtlanmamıştır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacakdoz yarıya indirilmelidir.
Yan E.:Psikomotorfonksiyonlarla ilgili objektif testlerde setirizinle raslanan sedasyonsıklığının plasebodaki kadar olduğu anlaşılmıştır. Nadir olarakaşırı duyarlık, baş ağrısı, uyku hali, ajitasyon, ağız kuruluğu vegastrointestinal yakınmalar gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.:Alkollebirlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamanda kullanılmaz.
Doz Önerisi:Hitrizin Film Tablet: Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki (30 kg’den fazla)çocuklarda günlük doz 1 tablettir. İstenirse bu doz iki eşit kısma bölünerek12 saat arayla verilebilir. 2-12 yaş arasındaki çocuklara (30kg’den az) günde 1 kez yarım tablet verilir. Hitrizin Şurup: 2-12 yaş arasındaki (30 kg’den az) çocuklara günde1 kez 5 mg (1 ölçek) olarak verilebilir. Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündekiçocuklarda (30 kg’denf azla) günlük doz 10 mg’dir (2 ölçek). İstenirsebu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat arayla verilebilir. Hitrizin’in bütün formları aç veya tokkarnına alınabilir. Tedavi süresi yakınmalara bağlı olarak belirlenir.Saman nezlesinde genellikle 3-6 hafta kullanılması yeterli olmaktadır
Hivid Lak Tablet
Zalsitabin
Ambalaj: 0.375 mgx100 tablet : 0.750 mgx100 tablet.
End.:Zidovudintedavisini tolere edemeyen veya zidovudin tedavisiyle sonuçalınamayan ilerlemiş HIV enfeksiyonlu erişkin hastaların zidovudinletedavisine alternatif olarak zalsitabin monoterapisi endikedir.İlerlemişHIV enfeksiyonu olan erişkin hastaların tedavisinde, zidovudinlekombinasyon halinde zalsitabin tedavisi endikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Hastalara zalsitabinin HIV enfeksiyonunuiyileştirici bir ajan olmadığı, ilerlemiş HIV enfeksiyonuna bağlı,fırsatçı enfeksiyonlar dahil, hastalıkların görülmeğe devam edebileceğive zalsitabinin bu hastalıkların insidansını ya da frekansınıazalttığının gösterilmediği belirtilmelidir.Hastalara, zalsitabinveya diğer antiretroviral ilaçların HIV’in transmisyonunu önlemekiçin uygulanan yöntemlere devam etme gereğini ortadan kaldırmadığısöylenmelidir. Gebe kalabilecek yaşlardaki kadınlar, zalsitabinkullanırken gebelik önleyici yöntemler kullanmalıdır. Böbrek işleviçok bozuk olan hastalarda zalsitabin dozu azaltılmalıdır. Öncedenmevcut karaciğer hastalığı olan hastalar veya geçmişlerinde alkolkullanmış olan hastalarda zalsitabin kullanımı hepatik işlev bozukluğununşiddetlenmesine neden olabilir. Bu gibi hastalarda gerekirse dozazaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir. Zalsitabinin en önemli kliniktoksisitesi periferik nöropatidir. Nöropati, narkotik analjezikgerektirecek kadar şiddetli ağrıya neden olabilir ve özelliklezalsitabin tedavisi hemen kesilmediği takdirde potansiyel olarakirreversibldir.
Yan E.:Zalsitabininen önemli yan etkisi periferik nöropatidir. Sık olarak oral ülser,mide bulantısı, disfaji, anoreksi, diyare, karın ağrısı, kusma,konstipasyon, deride kızarıklık, kaşıntı, terleme, baş ağrısı,baş dönmesi, miyalji, artralji, kilo kaybı, yorgunluk, ateş, rigor,göğüs ağrısı, farenjit görülebilir.
Etkileş.:Zalsitabininperiferik nöropatiye neden olabilecek ilaçlarla birlikte kullanımındankaçınılmalıdır. Özellikle kloramfenikol, sisplatin, dapson, disülfiram,etiyonamid, glutemid, altın, hidralazin, iyodokinol, izoniazid,metronidazol, nitrofurantoin, fenitoin, ribavirin ve vinkristinleberaber kullanımı önerilmez. Zalsitabinin didanosinle birliktekullanılması önerilmez. Amfoterisin, foskamet ve aminoglikozitlergibi ilaçlar, zalsitabinin renal klirensine müdahale ederek (vesistemik riski artırarak) periferik nöropati ve zalsitabine bağlıdiğer toksisitelerin riskini artırabilir.
Doz Önerisi:Monoterapi: İlerlemiş HIV enfeksiyonu olan erişkin hastalardaHivid’in önerilen monoterapi oral dozu8 saatte bir 0.750 mg’dir (toplam günlük doz 2.25 mg). Orta veya şiddetliperiferik nöropati işaret ve semptomları geliştiren hastalarda,özellikle bu semptomlar bilateral ise ve 72 saatten fazla sürerse Hivid’e ara verilmelidir. Ancak, periferiknöropatiye bağlı bütün bulgular, “hafif” semptomlar haline geldiktensonra Hividtedavisinetekrar başlanmalıdır (%50 dozda, yani her 8 saatte bir 0.375 mg’lik 1tablet). Kombinasyon tedavisi: Önerilen kombinasyon tedavisi,her 8 saatte bir 200 mg Retrovir (zidovudin) ile beraber oral 0.750 mg’lik Hivid dozudur (toplam günlük doz 2.25mg Hivid ve 600 mg Retrovir)
Holoxan Flakon
İfosfamid
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ve 13 mL’lik enjeksiyonluksu : 1 gx1 flakon ve 25 mL’lik enjeksiyonluk su : 2 gx1 flakon ve 50 mL’lik enjeksiyonluk su.
End.: Bronş karsinomu, over karsinomu, testis tümörleri,yumuşak doku sarkomu, meme karsinomu, pankreas karsinomu, hipernefroma,endometris karsinomu ve habis lenfoma gibi ifosfamid tedavisineduyarlı ameliyat edilemeyen malign tümörlerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: İfosfamide bilinen aşırı duyarlılık, kemik iliğifonksiyonunda ciddi azalma (özellikle önceden sitotoksik ajanlar veya radyoterapialmış hastalarda), enfeksiyon varlığı, böbrek fonksiyonu bozukluğu ve/veyaüriner akımın engellenmesi, sistit, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.
Uyar.: Diabetus mellitus, kronik hepatik ve renal yetmezlik gibiimmün sistemi zayıflamış hastalar da özel dikkat gerektirir. Ürotoksik etkisinedeniyle, prensip olarak, ifosfamid mesna ile kombine olarakkullanılmalıdır. Gebeliğin ikinci yarısında ancak yaşamsal endikasyon varsakullanılmalıdır. Anneler, ifosfamid ile tedavi edildikleri sürece emzirmemelidir.
Yan E.: Kemik iliği supresyonu (lökositopeni, trombositopeni veanemi), hemorarjik sistit (makro- ve mikro-hematüri), hiperaminoasidüri, fosfatüri,asidoz veya proteinüri gibi tübüler renal fonksiyon bozuklukları, kroniktübüler böbrek bozuklukları olan hastalarda raşitizm veya yetişkinlerdeosteomalazi, ensefalopati, takatsizlik, unutkanlık, depresif psikoz, oryantasyonbozukluğu, hareketsiz duramama, konfüzyon, halüsinasyonlar, beyincik ileilgili semptomlar, idrar tutamama ve konvülsiyonlar, bulantı ve kusma, geridönüşlü saç dökülmesi, anoreksi, diyare, konstipasyon, filebit veya pireksi,polinöropati, pnömonit, zayıf görme veya radyasyona reaksiyonda bir artışgörülebilir.
Etkileş.: Diğer sitostatikler veya radyasyon ile etkileşimin birsonucu olarak miyelotoksisitesi artabilir. Sisplatin, aminoglikozitler,asiklovir veya amfoterisin B, ifosfamidin nefrotoksik, hematotoksik venörotoksik (SSS) etkilerini artırabilir. İfosfamidin immünosupresif etkisinedeniyle, uygulanan aşılara yetersiz yanıt alınabilir. İfosfamid ile birliktekullanımı varfarinin antikoagülan etkisini arttırabilir. Allopurinol veya hidroklorotiyazidinbirlikte uygulanmasıyla miyelosupresif etki artabilir. Klorpromazin, triiyodotironinveya disülfiram gibi aldehid dehidrojenaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığındaetkisi ve toksisitesi artabilir. İfosfamid kullanımı sülfonilürelerinhipoglisemik etkilerini artırabilir. Yakın zamanda veya birlikte kullanılmalarıhalinde, fenobarbital, fenitoin veya kloral hidrat ifosfamidin daha hızlımetabolize olmasına yol açabilir. Süksametoniumun kas gevşetici etkisiniartırabilir.
Doz Önerisi: Dozaj, her hasta için bireysel olarak ayarlanmalıdır.Tedavi, sadece onkolojide deneyimli hekimler tarafından uygulanmalıdır.Yetişkinlerde tek ilaçla tedavide, en yaygın uygulama biçimi bölünmüş dozlaradayanmaktadır. Genel olarak, Holoxan 5 gün arka arkaya, günde 1.2-2.4 g/m2’lik (60mg/kg’ye kadar) bölünmüş dozlarda intravenöz olarak verilir (bu enfüzyonlarınsüresi, hacme bağlı olarak 30-120 dakika kadardır). Holoxan keza,genellikle 24 saatlik bir uzun süreli enfüzyon halinde olmak üzere, tek biryüksek doz olarak da verilebilir. Bu doz genellikle 5 g/m2 (125mg/kg)’dir ve her siklus için 8 g/m2 (200 mg/kg)’den fazla olmamalıdır
Humalog Flakon
İnsülin lispro
Ambalaj: 1000 IU/10 mLx1 flakon.
Humalog Kartuş
İnsülin lispro 100IU/ml
Ambalaj: 300 IU/3 mLx1 kartuş.
Humalog Mix
İnsülin lispro %25, insün lispro protamin %75
Ambalaj: 1000 IU/10 mLx1 flakon .
End.:Normalglukoz düzeyinin korunması için insüline gerek duyan erişkin ve çocukdiabetes mellitus hastalarının tedavisinde endikedir. Ayrıca diabetesmellitusun başlangıç stabilizasyonu için de endikedir.
Kontr.E.:Hipoglisemidurumunda veya insülin lisproya karşı hipersensitivitesi olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.:Hasta,yeni bir insüline geçerken kesinlikle tıbbi gözetim altında bulundurulmalıdır.İnsülin lispro hayvan kökenli insülinlerle karıştırılmamalıdır. İnsülinlispro dozlarının diğer insülin dozlarından farklı olması gerekebilir.Böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde insülin gereksinimi azalabilir. Hastalıkya da duygusal bozukluklarda insülin gereksiniminde artış olabilir. Gebeliksırasında insülin tedavisi gören hastada (insüline bağımlı diyabet ya dagestasyonel diyabet) diyabet kontrolü büyük önem taşır. Genellikle, insülingereksiniminde ilk trimesterde azalma, ikinci ve üçüncü trimesterlerde artışgözlenir. Diyabetli hastaların gebeliği sırasında glukoz düzeyleri dikkatlicemonitörize edilmeli ve genel sağlık durumu yakından izlenmelidir. Emziren annelerininsülin dozunda ve yemek düzeninde değişiklik yapmaları gerekebilir.
Yan E.:En sıkyaşanan yan etki hipoglisemidir. Hafif-orta hipoglisemi, bulanık görme, soğukterleme, konsantrasyon güçlüğü, anksiyete, depresyon, baş dönmesi, sersemlik,açlık hissi, kalp hızında artma, baş ağrısı, irritabilite ya da anormaldavranışlar, sinirlilik, uyku bozuklukları, konuşma bozukluğu, ellerdeayakta, dudakta ya da dilde titreme gibi semptomlara yol açabilir. Enjeksiyonbölgesinde lipodistrofi görülebilir.
Etkileş.: Oral antidiyabetik ajanla beraberkullanılmaları halinde insülin lispro dozunu azaltmak gerekebilir.Kortikosteroidler, izoniazid, niasin, estrojen, oral kontraseptif ajanlar,fenotiazinler, danazol, b2stimülanları (ritodrin, salbutamol, terbutalin) tiroid replasman tedavisindekullanılan ajanlar gibi hiperglisemik aktivite gösteren ilaçlar insülin gereksinimindeartışa yol açabilir. Oral antidiyabetikler, salisilatlar (örneğin aspirin),sülfonamid türevi antibiyotikler, bazı antidepresanlar (MAO inhibitörleri) veACE inhibitörleri (kaptopril, enalapril), beta blokerler, oktreotid, alkol gibihipoglisemik aktivite gösteren ajanlar kullanıldığında insülin dozununazaltılması gerekebilir.
Doz Önerisi: Doz, hastanın gereksinimine göre hekim tarafındanbelirlenmelidir. Humalog insülin, subkutan veya enfüzyon pompaları ile birliktekullanılabilir. Humalog kartuş preparatları SC enjeksiyonla (deri altına)uygulanmalıdır, ancak endikasyon varsa, IM yolla da uygulanabilir. Humalog enjeksiyonları sırasında bir kandamarına girilmediğinden emin olunmalıdır
Humulin-M 70/30 Flakon
100 IU/ml (%70 NPH insaninsülini+%30 regüler enjektabl insan insülini)
Ambalaj: 1 flakon.
Humulin-M 70/30 Kartuş Prefil
100 IU/ml (%70 NPH insaninsülini+%30 regüler enjektabl insan insülini)
Ambalaj: 3 mL’lik 5 kartuş.
Doz Önerisi: Hastanın tedavi rejimi, hastanın metabolik ihtiyaçlarınagöre belirlenmelidir.
End.:Hızlıfakat orta etki süreli insülin olarak, diyet ve/veya oral antidiyabetiklerlekontrol altına alınamayan diabetes mellitus hastalarının tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Hipoglisemilihastalarda kontrendikedir.
Uyar.: İnsülin IV yoldan kullanılmamalıdır.Hastalık, ruhsal bozukluk ya da insülin tedavisi sırasında kullanılanoral kontraseptifler, kortikosteroidler gibi hiperglisemik etkiliajanlar insülin gereksinimini artırabilir. Renal ya da hepatikbozukluğu bulunan ya da insülin tedavisi sırasında MAO inhibitörlerive b-adrenerjik blokerler gibi hipoglisemiketkili ajan kullananlarda insülin gereksinimi azalabilir. Diyabetikgebelerin gebelikleri süresince çok iyi kontrol altında olmalarıgerekir. İnsülin gereksinimi genellikle gebeliğin ilk 3 ayındaazalır, 2. ve 3. trimesterlerde ise artar.
Yan E.:Lipodistrofi,insülin direnci ve aşırı duyarlık gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Adrenokortikoidler,glukokortikoidler, amfetaminler, baklofen, kortikotropin, danazol,dekstrotiroksin, tiyazit diüretikler, epinefrin, estrojenler, oralkontraseptifler, etakrinik asit, furosemid, glukagon, büyüme hormonu,malibdon, fenitoin, tiroid hormonu ve triamteren gibi hiperglisemikaktiviteli ilaçlarla aynı zamanda kullanıldığında insülin gereksinimleriartabilir. Alkol, oral antidiyabetikler, anabolik steroidler, androjenler,disopiramid, guanetidin, MAO inhibitörleri, b-adrenerjik blokerler, nonsteroidalantienflamatuvar analjezikler ve yüksek doz salisilatlar insülininhipoglisemik etkisini artırabilir. İnsülin, parenteral uygulanandiazoksidin etkisini geri çevirebilir. İnsülinle birlikte karbonikanhidraz inhibitörleri, özellikle asetazolamid kullananlardahipoglisemik yanıt azalabilir.
Doz Önerisi: Etkisi uygulamadan 30 dakika sonra ortaya çıkarve 1-8 saat içinde en yüksek düzeye erişir. Etki süresi 14-15 saat arasındadeğişir. Hastanın gereksinimine göre SC veya IM yoldan uygulanır.Günlük dozun 2/3’si sabah, 1/3’ü akşam verilmelidir. Doz her uygulamada 50 IU’yi aşmamalıdır.
Humulin-N Flakon
İnsan insülini(Rekombinant DNA kökenli) 100 U/ml
Ambalaj: 10 mLx1 flakon.
Humulin-N Kartuş Prefil
İnsan insülini(Rekombinant DNA kökenli) 100 IU/ml
Ambalaj: 3 mLx5 kartuş.
End.: Orta etki süreli insülin olarak, diabetesmellitus tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Hipoglisemili hastalardakontrendikedir. İV yoldan uygulanmamalı ya da diyabetik koma tedavisindekullanılmamalıdır.
Uyar.: İnsülin kullanmakta olan hastalar,özellikle gebelik ya da duruma eşlik eden başka bir hastalığın varlığında,sürekli tıbbi kontrol altında tutulmalıdır. Grip veya başka birenfeksiyöz hastalık varlığında insülin gereksinimi artabilir. İnsan insülini gebelerde fetusazarar vermeden kullanılabilir. Diyabetik hastaların insülin gereksinimigebelikte, özellikle de gebeliğin 2. veya 3. dönemlerinde, genellikleartmaktadır. Emzirenlerde süt oluşumunu etkilemeksizin ve bebeğezarar vermeden kullanılabilir.
Yan E.: Hipersensitivite reaksiyonlarınaçok ender raslanır, fakat görüldüğünde ciddi boyutlar kazanabilirve tüm vücutta deri döküntüleri, nefes darlığı, taşikardi, terleme,tansiyon düşmesi şeklindedir.
Etkileş.: Büyüme hormonu, kortikotropin,glukokortikoidler, tiroid hormonu ve glukagon gibi hormonlar,bazı oral kontraseptifler, tiyazit sınıfı diüretikler, karbonik anhidrazinhibitörleri insülinin hipoglisemik etkisini azaltabilir.Anabolik steroidler, nonsteroidal antienflamatuvar analjezikler,yüksek doz salisilatlar, MAO inhibitörleri, guanetidin, alkol veb-adrenerjik blokerler insülininhipoglisemik etkisini artırabilir. İnsülinin hipoglisemik etkisioral antidiyabetiklerle birlikte kullanılmasıyla da artabilir.
Doz Önerisi: Etkisi 1-2 saat içinde ortaya çıkar; en yüksekdüzeye 6-12 saat içinde ulaşır ve etkisi 18-24 saat devam eder. Hastanıngereksinimine göre SC veya IM yoldan uygulanır. Humulin-R ile birlikte kullanılabilir.
Humulin-R Flakon
İnsan insülini(Rekombinant DNA kökenli) 100 U/ml
Ambalaj: 10 mL’lik 1 flakon.
Humulin-R Kartuş Prefil
İnsan insülini(Rekombinant DNA kökenli) 100 IU/ml
Ambalaj: 3 mL’lik 5 kartuş.
End.:Hızlı,fakat kısa süreli etkili insülin olarak, diabetes mellitus tedavisindeendikedir. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle özellikle diyabetikprekoma ve koma durumlarında uygulanır.
Kontr.E.: Hipoglisemi durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Grip veya başka bir enfeksiyözhastalık varsa insülin gereksinimi artabilir. Gebelikte fetüsezarar vermeksizin kullanılabilir. Diyabetik hastaların insülingereksinimi gebelikte, özellikle de gebeliğin 2. ve 3. dönemlerindegenellikle artmaktadır. Emzirenlerde süt oluşumunu etkilemeksizinve bebeğe zarar vermeden kullanılabilir.
Yan E.:Hipersensitivitereaksiyonlarına çok ender raslanır. Fakat görüldüğünde ciddi boyutlarkazanabilir ve tüm vücutta deri döküntüleri, nefes darlığı, taşikardi,terleme, tansiyon düşmesi şeklindedir.
Etkileş.:İnsülinleaynı zamanda kullanım durumunda adrenerjik stimülan ilaçlar, kortikosteroidlerve tiroid hormonları insülin gereksinimini artırabilir. Anaboliksteroidler insülin gereksinimini düşürebilir. b-adrenerjik blokerler insülininhipoglisemik etkisini artırabilir ve hipoglisemi semptomlarınımaskeleyebilir. Oral kontraseptif kullanan diyabetik kadınlardainsülin gereksinimi artabilir. MAO inhibitörleri insülinin hipoglisemiketkisini artırabilir ve/veya uzatabilir. Hipoglisemik ajanlarinsülinin hipoglisemik etkisini artırabilir. Alkollü içeceklerkandaki glukoz düzeylerinde artış veya düşüşe neden olabilir.
Doz Önerisi: Etkisini yarım saat içinde gösterir. En yükseketkisine 2-4 saatte ulaşır. Etki süresi enjeksiyondan sonra 6-8saattir. Doz, hastanın gereksinimine göre hekim tarafından saptanır.Humulin RRegular SC, IM yada yalnız ketoasidik koma durumlarında IV yoldan uygulanır
Hyalgan Enjektabl
Sodyum hyaluronat
Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 adet önceden doldurulmuş enjektör.
End.: Diz osteoartritinde eklemdisfonksiyonu ve ağrısında rahatlama sağlanması için kullanılmaktadır.
Kontr.E.: Ürünün içeriğindeki maddelere veyatavuk proteinlerine karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlara uygulanmamalıdır.Enjeksiyon yapılacak bölgede enfeksiyon veya deri hastalığı olanlardauygulanması kontrendikedir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Ürünün içeriğindeki maddelere, tavukproteinlerine, tüye, yumurta ürünlerine alerji sorgulanmalıdır. Anafilaktoid vealerjik reaksiyonlar görülebilir. İntraartiküler uygulama sırasındaekstraartiküler veya intravasküler uygulamadan kaçınılmalıdır.
Yan E.:Enjeksiyonyerinde ağrı, kızarıklık, ısı artışı, şişlik sporadik olarak gelişebilir. Çoknadiren, ateş, titreme, ödem, cilt reaksiyonları, solunum sıkıntısı, taşikardi,hipotansiyon gibi lokal ve genel aşırı duyarlık reaksiyonları ve bir olguda daanafilaktik şok bildirilmiştir.
Etkileş.:Diğer eklemiçi enjeksiyonlar ile birlikte uygulanmamalıdır. Kuaterner amonyum tuzu içerendezenfektanlar, hiyaluronik asidi presipite edeceğinden eşzamanlıkullanılmamalıdır. Bazı lokal anesteziklerin (etidokain, bupivakain, prilokain,lidokain) etkisini uzatabilir.
Doz Önerisi: Bir kullanıma hazır enjektör hasta ekleme haftada birkez olmak üzere toplam 5 hafta süreyle standart teknik uygulanarak enjekteedilmelidir. Eğer gerek duyulursa, birer hafta arayla daha fazla sayıda enjeksiyonuygulanabilir. Aynı anda birden fazla ekleme uygulanabilir. Klinik çalışmalar6-9 ay arayla tedavinin tekrarlanmasının yararlı olduğunu göstermektedir
Hycamtin Flakon
Topotekan HCl
Ambalaj: 4 mgx1 ve 5 flakon.
End.: Metastatik over kanserinde ilkbasamak tedavisi veya izleyen kemoterapinin başarısız olduğu hastalıkta;primer kemoterapinin başarısız olduğu küçük hücreli akciğer kanserine duyarlıhastalıkta endikedir.
Kont.E: Topotekana karşı aşırı duyarlılıkgösteren hastalarda kontrendikedir. Gebelere, emziren annelere veya ciddikemik iliği depresyonu olan kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Kanser kemoterapi ajanlarınınkullanımında deneyimli bir doktorun gözetimi altında uygulanmalıdır.Başlangıç nötrofil sayısı 1500 hücre/mm3′den daha düşük olanhastalara uygulanmamalıdır. Başlıca doz sınırlayan toksisite kemik iliği supresyonudur(özellikle nötropeni). Gebelik sırasında kullanılırsa ya da topotekan iletedavi sırasında hasta gebe kalırsa fetusa zarar verebileceği bildirilmelidir.Topotekan ile tedavi sırasında kadınlar hamile kalmamaları konusundauyarılmalıdır. Tedavisi sırasında emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.: Mide bulantısı, kusma, diyare, konstipasyon,karın ağrısı, stomatit, anoreksi, asteni, ateş, ağrı, halsizlik, alopesi,döküntü (pruritus, ürtiker, eritamatöz döküntü, dermatit, bullus eruptom vemakülopapüler döküntü), solunum sistemi, dispne, öksürük, baş ağrısı, parestezigörülmüştür. Kullanıma sunulduktan sonra görülen ve yukarıda bildirilmemişolan advers etkiler şunlardır: Ciddi kanama seyrek olarak görülmüştür(trombositopeniye bağlı), ciddi dermatit ve pruritus seyrek olarak görülmüştür.Allerjik belirtiler, anafilaktik reaksiyonlar ve anjiyoödem nadir olarakgörülmüştür.
Etkileş.: G-CSF ile birlikte kullanımınötropeni süresini uzatabilir. Eğer G-CSF kullanılacaksa, tedavi programının6. gününe kadar (yani topotekan tedavisinin bitiminden 24 saat sonra)başlanmamalıdır. Topotekan ve sisplatin kombinasyonunu güvenli ve etkili birrejim olarak tanımlayan kesin bir veri bulunmamaktadır.
Doz Önerisi:Hycamtin’in ilk kürünün uygulamasından önce, hastaların başlangıçnötrofil sayısı 1500 hücre/mm3 ve trombosit sayısı 100.000 hücre/mm3olmalıdır. Hycamtin’in önerilen dozu, 21 günlük kürün birinci günü başlamaküzere 5 gün süreyle, 30 dakikada intravenöz enfüzyon yolu ile verilen 1.5 mg/m2′dir.İntravenöz Uygulama içinHazırlama: Her bir flakon, 4 mLenjeksiyonluk steril su ile kullanıma hazır hale getirilir. Kullanıma hazırhale getirilen çözeltinin gerekli miktarı, intravenöz %0.9 sodyum klorürenfüzyonu ya da intravenöz %5 dekstroz enfüzyonu içinde uygulamadan önceseyreltilir. Liyofilize formu antibakteriyel koruyucu içermediğinden,hazırlanan çözelti hemen kullanılmalıdır
Hydrea Kapsül
Hidroksiüre
Ambalaj: 500 mgx100 kapsül.
End.: Melanoma, dirençli kronik miyelostik lösemi vereküran, metastatik ya da ameliyat yapılamayan over kanseri tedavisindeendikedir. Radyoterapiyle birlikte dudaklar hariç baş ve boyunbölgesindeki primer skuamöz hücre karsinomlarının lokal kontrolündekullanılır.
Kontr.E.: Kemik iliği depresyonunda, örneğin toplam lökositsayısında düşüş, trombositopeni veya şiddetli anemi halinde kontrendikedir.Tedaviye başlamadan önce anemi hali düzeltilmelidir. Aynı türbir tedaviden sonra hidroksiüre dikkatli bir tıbbi denetim altındakullanılmalıdır. İlaca duyarlık durumunda tedavi durdurulmalıdır.Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılmasıönerilir.
Uyar.: Gebelikte ve emzirme dönemindekullanılmamalıdır. Hidroksiüre anne sütüne geçer.
Yan E.: Kemik iliği depresyonu, lökopenidir,trombositopeni, anemi görülebilir. Makülopapüler döküntü, yüzdeeritem, periferde eritem, hiperpigmentasyon, deri ve tırnaklardaatrofi, pullanma, viyole papüler, alopesi, yüksek dozlarda uyuklama,baş ağrısı, sersemleme, dezoryantasyon, halüsinasyonlar, konvülsiyonlar,stomatit, anoreksi, bulantı, kusma, diyare, kabızlık, anormal kansedimentasyon hızı, ateş, titreme nöbetleri ve karaciğer enzimlerindeyükselme görülmüştür.
Etkileş.: Radyasyon tedavisi ve kemoterapiyukarda bildirilen yan etkileri başlatabilir. Kombinasyon tedavisigören hemen hemen her hastada total lökosit sayımı azalma göstermiştir.Trombositlerin azalması enderdir, radyasyon eritemi de ağırlaştırabilir.Hidroksiüre serum ürik asit düzeylerini yükseltebileceğinden ürikozürikilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.
Doz Önerisi:Hydrea ile tedavi çoğunlukla aralıklı olarak yürütülür.Her 3 günde bir 80 mg/kg verilir. Eğer günlük tedavi tercih edilirse,günde bir kez kilo başına 20-30 mg verilir. Hastaların yeterli miktardasıvı almaları sağlanmalıdır. Hydrea’nın yararını değerlendirmek için 6 hafta yeterlidir.Bununla birlikte, 4. haftadan sonra hastalıkta belirgin bir ilerlemesağlanırsa tedavi kesilmelidir. Eğer lökosit sayısı 2500/mm3’ün veyatrombosit sayısı 100.000/mm3’ün altına düşerse tedavi durdurulmalıdır.Değerler normale döner dönmez tedaviye yeniden başlanmalıdır
Hydryllin Şurup
Difenhidramin HCI14 mg, amonyum Cl 135 mg, sodyum sitrat 57 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Solunumsistemindeki mukoz ifrazın yumuşatılıp çıkarılmasına yardım edecekfaktörler bu kombinasyonda bir araya getirilmiştir. Soğuk algınlığındanileri gelen öksürüklerin tedavisinde kullanılır. Alerjik nedenliöksürüklerde endikedir. Üst solunum yolları mukozasının irritasyonunuyatıştırıcı bir etki gösterir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlarda, MAOinhibitörü ilaç alanlarda, dar açılı glokomda, astım nöbetlerinde,prostat hipertrofisi olgularında, prematüre ve yenidoğanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Kombinasyonun içerdiği antihistaminik maddeolan difenhidramin reaksiyon yeteneğini azaltıp, uyuşukluk,dikkat refleks kaybı ve uyku oluşturacağından araba kullananlar,yüksek ve tehlikeli yerlerde ve dikkat gerektiren aletlerle çalışanlaraverilmemelidir. Santral sinir sistemini deprese eden alkol, hipnotikve trankilizan ilaçlarla beraber kullanıldığında depresyon etkisininşiddetleneceği unutulmamalıdır. Gebelerde fetüsü, emziren annelerde laktasyonuetkileyebileceği göz önünde tutularak, böyle kişilerde kullanılmasındankaçınılmalıdır.
Yan E.:Başlıca uyuşukluk,ağız-burun ve boğaz kuruluğu görülebilir. Ayrıca bazan deri döküntüleri,ışığa karşı duyarlık, bulanık görme, iştahsızlık, hipotansiyon,idrar retansiyonu, baş ağrısı, palpitasyon görülebilir. Özellikleçocuklarda yüksek dozlarda verildiğinde uykusuzluk, huzursuzluk,bulantı görülebilir. Bu yan etkiler ilacın kullanımına son verildiğindeortadan kalkar.
Etkileş.:MAO inhibitörü,santral sinir sistemi depresanları, alkol, trankilizan ve narkotikanaljeziklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde her 2-4 saatte bir 1-2 ölçek,1-5 yaş arasındaki çocuklarda her 3-4 saatte bir ½ ölçek ve 6-12 yaş arasındakilerdeher 3-4 saatte bir 1 ölçek
Hylaform Viskoelastik Jel
Hylan jeli
Ambalaj: 5.5 mg/1 mLx1 cam şırınga veplastik koruyucu haznesi, iğne kilit mekanizması ve steril iğne içerenambalaj.
End.: Hyaluronan insan dokularındaki (deridahil) hücre içi matrikslerde
Deridekikütanöz kontür bozukluklarının (kırışıklık, yaşlanma, katlanma, skar) veözellikle de yaşlanma etkilerinin veya dejeneratif lezyonların düzeltilmesindeendikedir.
Kontr.E.: Meme büyütmede veya kemik, tendon,ligament ve kas implantasyonunda kontrendikedir.
Uyar.: Kan damarlarına enjekteedilmemelidir. Enflamatuvar durum veya enfeksiyon görülen anatomik bölgelerdekullanılmamalıdır.
Yan E.: Eritem, prürit görülebilir. Belliolgularda enjeksiyon bölgesinde geçici ağrı veya renksizleşmeye yol açabilir.
Doz Önerisi: Enjeksiyonun derinliği ve uygulanan miktar bakımındanenjeksiyon tekniği değişkenlik gösterebilir. Subdermal uygulanan Hylaform uzun süreli düzeltme sağlamadığındanbu tip uygulamadan kaçınılmalıdır. Seri iğne teknikleri önerilir; bazıolgularda tünel tekniği de uygulanabilir. Her tedavi seansından sonra defektlertamamen düzeltilebilir. Yeniden düzeltmeye gerek yoktur
Hyperium Tablet
Rilmenidin dihidrojenfosfat
Ambalaj: 1 mgx30 tablet.
End.:Arteriyelhipertansiyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ağır depresifdurumlarda ve renal yetmezliklerde kontrendikedir.
Uyar.: Tedavi birden kesilmemeli,doz tedricen azaltılmalıdır. Yakın geçmişinde iktus, miyokard enfarktüsüöyküsü olan hastalarda tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır. Çocuklardave gebelerde kullanılmaması önerilir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.Normal tedavi dozları geçildiğinde veya vijilansı azaltıcı etkileribilinen diğer bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında araç, makinevs. kullanan kişilerin olası bir uyku haline karşı uyarılmalarıgerekir.
Yan E.:Asteni,çarpıntı, uykusuzluk, uyku hali, eforda yorgunluk, gastralji, ağızkuruluğu, diyare, deri döküntüleri, çok daha nadir olarak ekstremitelerinsoğuk olması, ortostatik hipotansiyon, seksüel yakınmalar, anksiyete,depresyon, pruritis, ödem, konstipasyon, kramp, sıcak basması gibibelirtiler bildirilmiştir.
Etkileş.: Rilmenidin etkisi kısmen antagonizeolacağından, MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarlabirlikte kullanılmaması önerilmektedir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, sabah alınmak üzere 1 mg’dir. 1 ayiçinde yeterli yanıt alınamazsa, günlük doz 1 sabah, 1 akşam olmaküzere (yemeklerin başında) 2 mg’ye çıkarılabilir. Yaşlı hastalarda ve diyabetiklerdedoz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klirensi 15 mL/dak’ın altınadüşmedikçe böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerekyoktur
Hypnomidate Ampul
Etomidat
Ambalaj: 20 mg/10 mLx5 ampul.
End.: Genel anestezinin indüksiyonuve sürdürülmesi için kullanılır. Sürdürme, inhalasyon anestetiğikullanılmaksızın (total IV anestezi) veya düşük düzeyde inhalasyonanestetiğiyle birlikte kullanımıyla olanaklıdır. Etomidat, hemodinamikparametreler üzerinde çok hafif olduğu için, özellikle kalp ameliyatlarındave/veya kardiyak sorunlu hastalarda endikedir. Epilepsi, glokom,porfiri ve malign hipertermi öyküsü olan hastalarda etomidat anestezisiek bir risk oluşturmadan uygulanabilir.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur. Etomidata hipersensitivitesi olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Etomidat ile indüksiyonda bazanhafif ve geçici olarak kan basıncında düşüş görülebilir (özellikledaha önce droperidol uygulanmışsa). Gebelerde kullanılmadan önce,etomidatın yararı, olası riskler karşısında tartılmalıdır. Emzirenkadınlarla ilgili bir bilgi yoktur.
Yan E.:Özelliklepremedikasyon için bir ilaç uygulanmadığı durumlarda bir veya birkaçkas grubunda spontan hareketler oluşabilir. Bu hareketler subkortikaldisinhibisyon nedeniyledir. Bu durum, etomidat ile indüksiyondan1-2 dakika önce düşük dozda fentanil veya diazepam verilerek önlenebilir.
Doz Önerisi: Etkili hipnotik dozu kg başına 0.3 mg’dir. Dolayısıylabir erişkinde, 4-5 dakikalık uyku için bir ampul genellikle yeterlidir.Gerekirse bu doz vücut ağırlığına uygun olarak düzenlenebilir. Hypnomidate yavaş olarak, damar için enjekteedilir. Hypnomidate’ın analjezik etkisi olmadığıiçin enjeksiyondan 1-2 dakika önce damar içine 1-2 mL fentanil enjekteedilmesi önerilir
Hytrin Tablet
Terazosin HCl
Ambalaj: 2 mgx30 tablet :5 mgx30tablet.
Hytrin BP Tedaviye Başlama Paketi
Terazosin HCl
Ambalaj: 10 adet 2 mg’lik tablet ve 11adet 5 mg’lik tablet bir arada.
End.:Semptomatikselim prostat hiperplazisinin (SPH) tedavisinde endikedir. Ayrıcahipertansiyon tedavisinde de endikedir. Tek başına veya diüretiklerve b-adrenerjik bloker ajanlargibi diğer antihipertansif ajanlarla birlikte kullanılabilir.
Kontr.E.: Terazosine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Terazosin, a-adrenerjik blokaj yapan diğerajanlar gibi tedavinin ilk dozunun veya ilk birkaç dozunun ardından,kan basıncında belirgin düşüşe özellikle postural hipotansiyonve senkopa neden olabilir. Eğer senkop oluşursa, hasta yatar pozisyonagetirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Hastalara, terazosinile uyku hali veya somnolans ortaya çıkabileceği de söylenmelidir.Bunlar,araba veya ağır makine kullananların dikkatli olmasını gerektirir.Potansiyel yararları anne ve fetusa karşı oluşabilecek risklerdenüstün çıktığı durumlar dışında gebelikte önerilmez. Anne sütüyleatılıp atılmadığı bilinmediğinden, terazosin emziren annelereverilirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Asteni, flu sendromu, baş ağrısı,hipotansiyon, palpitasyonlar, postural hipotansiyon, senkop, bulantı,periferal ödem, kilo artışı, baş dönmesi, somnolans, vertigo, dispne,nazal konjesyon, rinit, görme bulanıklığı, dokunma duyusunun zayıflaması,impotens, idrar yolu enfeksiyonu, trombositopeni, atriyal fibrilasyon,priapizm, bel ağrısı görülebilir.
Etkileş.: Belirgin hipotansiyon olasılığındankaçınmak için terazosin diğer antihipertansif ilaçlarla (örneğinkalsiyum antagonistleri) birlikte kullanılırken özen gösterilmelidir.Bir diüretik veya diğer bir hipertansif ajanı eklerken, dozun azaltılmasıveya yeniden titre edilmesi gerekli olabilir.
Doz Önerisi:SelimProstat Hiperplazisi: Başlangıçdozu, tüm hastalar için yatarken 1 mg’dir ve başlangıç dozu olarak budoz aşılmamalıdır. Hipertansiyon: Doz ve doz aralığı (12-24 saat) her hastanın kan basıncınagöre ayarlanmalıdır. Başlangıç dozu, tüm hastalar için 1 mg başlamadozudur ve bu doz kesinlikle aşılmamalıdır. Genel olarak önerilendoz günde 1 kez verilen 1-5 arasındadır, bununla birlikte bazı hastalargünde 20 mg gibi yüksek dozlardan yarar görebilirler
Hyzaar Film Tablet
Losartan potasyum50 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg
Ambalaj: 28 tablet
Hyzaar Fort Film Tablet
Losartan potasyum100 mg, hidroklorotiyazit 25 mg
Ambalaj: 28 tablet.
End.:Kombinasyontedavisinin uygun olduğu hastalarda, hipertansiyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığıbulunan hastalarda, anürik hastalarda, sülfonamid türevi ilaçlaraaşırı duyarlığı bulunan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer yetmezliği veya ciddi böbrek yetmezliğiolan hastalarda önerilmemektedir. Tiyazit tedavisi glukoz toleransınıbozabilir; insülin dahil antidiyabetik ajanlarda doz ayarlamasıgerekebilir. Gebelik saptanması durumunda kullanımına en kısazamanda son verilmelidir. Tiyazitler insan sütüne geçer. Anne sütüile beslenen çocuğa potansiyel istenmeyen etkilerinden dolayı,ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak ilacı veya emzirmeyikesip kesmemeye karar verilmelidir.
Yan E.: Baş dönmesi, anjiyoödem(yüz, dudaklar, farenks ve/veya dilde şişme), nadiren hepatit, diyarebildirilmiştir.
Etkileş.: Alkol, barbitüratlarveya narkotikler, antidiyabetik ilaçlar (oral ajanlar ve insülin),diğer antihipertansifler, kolestiramin ve kolestipol reçineleri,kortikosteroitler, ACTH, presör aminler (örn. adrenalin), nondepolarizançizgili kas gevşeticiler (örn. tubokürarin), lityum, nonsteroidantienflamatuvar ilaçlar hidroklorotiyazit ile etkileşir.
Doz Önerisi: Olağan başlangıç dozu ve sürek dozu günde bir kezbir Hyzaar Tablet’tir. HyzaarTablet’e yeterli yanıt vermeyenhastalarda doz günde bir HyzaarFort tablettir. Maksimum günlük doz günde bir Hyzaar Fort ya da ikiadet Hyzaar tablettir. Genellikle antihipertansif etki, tedaviyebaşlandıktan sonra 3 hafta içinde sağlanır. İntravasküler hacim kaybı olanhastalarda (örn. yüksek doz diüretik tedavisi görenlerde) Hyzaar iletedaviye başlanmamalıdır. Aç veya tok karnına kullanılabilir. Hyzaar Fort başlangıç tedavisindekullanılmamalıdır
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 117 ziyaretçikişi burdaydı!