Blog Sitem
  KPS Kimlik Paylasim Sistemi
 

KPS, Nüfus ve Vatandaşlı İşleri (NVİ) tarafından, MERNİS ve UAVT veri tabanında tutulan bilgileri sınırlandırılmış olarak alıcı kurumlar (kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer tüzel kişilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat süreyle, çevrimi içi paylaşılmasını sağlayan bir sistemdir. KPS ile; NVİ’de tutulan nüfus ve adres bilgileri, elektronik ortamda, kamu kurumları ile bunların dışında kalan diğer tüzel kişiliklerin hizmetine sunulmuştur. Böylece, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri adresi gibi bilgi ve belgeleri nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmadan veya vatandaşlardan istemeden doğrudan ve anında KPS’den temin ederek hizmet vermeleri mümkün hale gelmiştir.

KPS İLE SUNULAN VERİLER

KPS, aşağıdaki verileri bünyesindeki servisler aracılığı ile sunmaktadır. Bu veriler, aile kütüklerindeki kayıtlar gibi Türk vatandaşlığının ispatında ve belgelendirilmesinde esas olduğu kadar kişinin kimliği, medenî hâli ve aile bağlarının belirlenmesinde de hukuken geçerli temel resmi bilgilerdir. Ayrıca, mevzuatta yapılan düzenlemeler ve hizmet gereği duyulacak ihtiyaçlar çerçevesinde KPS’de yer alacak bilgileri belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Kişi bilgileri:

a) Kimlik numarası, adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum ve kütüğe kayıt tarihleri gibi kişisel bilgiler.
b) Medeni hâli, dini ve ölüm tarihi gibi durum bilgileri.
c) İl, ilçe, cilt, mahalle veya köy, aile sıra numarası ve birey sıra numarası gibi nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri.

Nüfus Cüzdanı Bilgileri:

Nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no’su ile verildiği yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri, no ve verildiği maliye saymanlığının adı.

Nüfus Olay Bilgileri:

Evlenme, boşanma, soybağının düzeltilmesi veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi, yerleşim yeri ve diğer adres gibi kişilere ait nüfus olay bilgilerinin tarihi ve açıklamaları.

Adres Bilgileri

Kişinin bildirdiği mevcut yerleşim yeri adresi ve diğer adresleri.

Ulusal Adres Veri Tabanında Yer Alan Bilgiler:

Posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgiler.

İstatistik Bilgileri:

Doğum, ölüm, evlenme, boşanma sayıları gibi yerleşim birimi bazında ve belli bir zaman dilimine ait bilgiler. Bu bilgiler, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre dizayn edilen ve belli girdi parametrelerine karşılık belirli çıktılardan oluşan KPS web sayfaları ve servisleri şeklinde sunulmaktadır. Sunulan servislerin listesi KPS ana sayfasından güncel olarak yayınlanmaktadır.

KPS İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

KPS veri tabanındaki bilgiler; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, anılan Kanun ve Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Nüfus Hizmetleri Kanunu

Kurum ve kuruluşların kişilerle ilgili iş ve işlemlerinde nüfus kayıtları esas alınmaktadır. Nüfus kayıtları birçok hakkın doğumuna esas olması nedeniyle nüfus kayıt örneği alınmasına ilişkin esas ve usuller 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası “Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülkî idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. Bakanlık bu madde hükümlerini işletmek üzere Kimlik Paylaşımı Sistemi kurar.” hükmü gereğince İçişleri Bakanlığınca KPS kurulmuştur. KPS ile kişisel veri niteliğinde olan nüfus bilgilerin elektronik ortamda paylaşımı söz konusu olduğundan birincil mevzuat konumundaki bu Kanun ile belirli paylaşım esasları getirilmiştir. Bununla ilgili olarak, Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usûller çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu esaslar ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanan ve KPS ile ilgili ikincil mevzuat niteliğindeki bu yönetmelik, KPS veri tabanındaki bilgilerin alıcı kurum ve diğer kişilerce elektronik ortamda paylaşılması ile ilgili Kanunda belirlenen esasları yineler ve usulleri ayrıntılı olarak düzenler. Bu usullere daha sonra değişik başlıklar altında değinilecektir.

2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bu genelge ile kamu kurumları için KPS’nin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak, Genelgenin 2 inci maddesinde “Kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması Hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluş tarafından doğrudan KPS'den elde edilecektir.” denilmektedir. Aynı Genelgenin 1 inci maddesinde ise “... Henüz KPS’ye bağlanmayan kamu kurum ve kuruluşları ise hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak KPS'ye bağlanacaklardır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi birinci fıkrasındaki “basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veri tabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır.” hükmü ve 8 inci maddesinin birinci fıkrası ‘e’ bendindeki “Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler [T.C. Kimlik Numarası gibi] istenebilir.” şeklindeki hükmü ile kamu kurumlarının KPS’yi kullanma zorunluluğu dolaylı olarak teyit edilmiştir.

KPS’NİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ESASLAR

Nüfus kayıtlarının gizliliği nedeniyle ve kişisel verilerin korunması amacıyla kanun koyucu bu bilgilerin elektronik ortamda paylaşılmasını belirli esaslara bağlamıştır. Bu esaslar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usûller çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir. Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların paylaşımına açılabilir” (5490 Md. 45/1). Bu ilke ile ilgili olarak vurgulanması gereken iki husus bulunmaktadır. Birincisi, ‘esasların esası’ olarak nitelendirebileceğimiz KPS veri tabanında yer alan bilgilerin, bu Kanunun öngördüğü esas ve usuller doğrultusunda kurum ve kuruluşların paylaşımına açılabileceğidir. İkincisi ise, yerleşim yeri adresi bilgilerinin sadece kamu kurumları (söz konusu maddede geçen “kurumlar” ibaresi Kanunun “Tanımlar” bölümünde kamu kurumları olarak tanımlanmıştır) ve bankalara verilebileceği konusudur. Kanun koyucu burada, diğer verilerin kimlerle paylaşılabileceği ile ilgili herhangi bir sınırlama öngörmezken yalnızca yerleşim yeri adresi bilgisinin kimlere açılabileceği konusunda bir kısıtlamaya gitmiştir. “Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma veya diğer kişilere verilemez. Kurumlar ve diğer kişiler kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilirler” (5490 Md. 45/2). Burada, KPS’den yararlanan kurum ve kuruluşlara veri tabanının tümü veya bir bölümünün toplu bir şekilde verilemeyeceği, bunun yerine sistemden faydalananların veri tabanından yalnızca tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sorgulama yapabileceği ve ilgili kişilerin bilgilerini alabileceği kuralı getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, KPS’ye bağlanan kurum ve kuruluşların sistemde yetkilendirilirken teknik olarak sadece kişilerle ilgili alabilecekleri bilgiler açısından kısıtlanabildiği ancak bilgisi alınabilecek kişiler yönünden bir sınırlamaya tabi tutulamayacağı için hukuken yalnızca ilgili kişilerin bilgilerini alabileceklerinin altı çizilmektedir. “Kurumlar aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz; ilgilisi veya bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilenler dışında kimseye veremez. Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder” (5490 Md. 45/3). Bu esas gizlilikle ilgidir ve alıcı kurum ve kuruluşlar için KPS’den aldıkları bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini koruma yükümlülüğü getirmektedir. Sistemden alınan bilgileri tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanamayacaklarını ve ilgilisi dışında kimseye veremeyeceklerini, bu sorumluluğun kişiler açısından görevlerin sona ermesinden sonra da devam edeceğini öngörmektedir. Daha önce de değinildiği üzere nüfus kayıtları gizli bilgiler olduğundan bu bilgileri işleyen nüfus memurlarında olduğu gibi KPS kapsamında paylaşılan bu bilgilerden faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. “Genel Müdürlükten [KPS’den] alınan bilgilerin iş ve işlemlerde kullanılmasının hukukî sonuçları bilgiyi alan kurumun sorumluluğundadır” (5490 Md. 45/4). Bu genel kural, KPS’ye erişim yetkisi verilen kurum ve kuruluşların sistem veri tabanındaki bilgileri, ilgili mevzuat ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda alması ve kullanması gerektiğini, aksi uygulamalardan doğacak hukuki sorumluluğun kendilerine ait olacağını düzenlemektedir.

KULLANILAN TEKNOLOJİ VE SORUMLULUKLAR

KPS merkezi yapıda, web tabanlı ve çok katmanlı mimariye uygun sekilde tasarlanmıs ve en güncel yazılım teknolojileri ile dünya standardı olan W3 organizasyonunca standartları belirlenen Web Servisleri (XML, WSDL, SOAP) altyapısı kullanılarak gelistirilmistir. KPS, farklı platformların destekledigi Web servisleri ile hizmet vererek, farklı yapıdaki kurumların fazladan donanım ve yazılım yatırımı yapmaksızın sunulan hizmetlerden faydalanmalarını saglamıstır. Sistemin bu platform ve yazılım-bagımsız yapısı sayesinde kurum ve kurulusların, farklı platformlarda ve farklı yazılım araçları ile gelistirilmis kendi yazılımları içerisinden, KPS tarafından verilen hizmetlere erisebilmeleri mümkün olmaktadır. KPS’ye baglanan kurum ve kuruluslar bu hizmeti (kurumsal agları üzerinden) varsa kendi yasal bünyelerindeki tasra teskilatları veya subelerinde de saglar. Ancak, sisteme erisebilmesi için kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve sifrenin gizliligi ile tüm kullanıcılarının is ve islemlerinden sorumludur. KPS alt kullanıcıları ile ilgili olarak IP kısıtlamasına gidilmesi, yetki ve sorumluluk tanımlaması yapılması ve yapılan sorgulamalara iliskin yetkilendirilmis kullanıcı kisi bazında geri izleme (log) bilgisi tutulması gibi tedbirlerin alınması da kurumun sorumlulugundadır.

1 - T.C. AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU
2 - T.C BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZCE
3 - T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 - T.C. KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARŞIYAKA/İZMİR
5 - T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN
6 - T.C. YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR
7 - ANTALYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
8 - BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
9 - BELEDİYE SAĞLIK HASTANESİ AŞ ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ
10 - BURSA ULAŞIM - TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11 - DAĞ KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI
12 - KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 54'ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI EDİRNE
13 - KAYSERİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
14 - KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI GİRNE/KKTC
15 - ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORTAKÖY/AKSARAY
16 - POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
17 - RİZE BELEDİYESİ
18 - SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
19 - T. C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇANKAYA/ANKARA
20 - T.C. ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASTAMONU
21 - T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BOLU
22 - T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MELİKGAZİ/KAYSERİ
23 - T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZLİ
24 - T.C. ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI DENİZLİ
25 - T.C. ADALAR BELEDİYESİ
26 - T.C. ADALET BAKANLIĞI
27 - T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
28 - T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
29 - T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30 - T.C. ADANA VALİLİĞİ
31 - T.C. ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA
32 - T.C. ADAYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR
33 - T.C. ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
34 - T.C. ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
35 - T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN
36 - T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AYDIN
37 - T.C. AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ
38 - T.C. AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
39 - T.C AĞCAGÜNEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇARŞAMBA/SAMSUN
40 - T.C. AĞLASUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURDUR
41 - T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
42 - T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KIRŞEHİR
43 - T.C. AHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AHMETLİ/MANİSA
44 - T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
45 - T.C. AKALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ACIPAYAM/DENİZLİ
46 - T.C. AKBÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİDİM/AYDIN
47 - T.C. AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKÇAABAT/TRABZON
48 - T.C. AKÇAALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEDİZ-KÜTAHYA
49 - T.C. AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKÇAABAT-TRABZON
50 - T.C. AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
51 - T.C. AKÇAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSARAY
52 - T.C. AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ELAZIĞ
53 - T.C. AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZCE
54 - T.C. AKÇALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
55 - T.C. AKÇAOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇİNE/AYDIN
56 - T.C. AKÇAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAMAN
57 - T.C. AKÇATEKİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI POZANTI/ADANA
58 - T.C. AKÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EDREMİT/BALIKESİR
59 - T.C. AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOZGAT
60 - T.C. AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKDENİZ/MERSİN
61 - T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONYAALTI/ANTALYA
62 - T.C. AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
63 - T.C. AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINEKİN/KONYA
64 - T.C. AKOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
65 - T.C. AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
66 - T.C. AKPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAZGİRT/TUNCELİ
67 - T.C. AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
68 - T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
69 - T.C. AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA
70 - T.C. AKSU KAYMAKAMLIĞI ANTALYA
71 - T.C. AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
72 - T.C. AKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HASSA/HATAY
73 - T.C. AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN
74 - T.C. AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/TRABZON
75 - T.C. AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA
76 - T.C. AK-YENİKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİDİM/AYDIN
77 - T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKYURT/ANKARA
78 - T.C. ALAATTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ACIPAYAM/DENİZLİ
79 - T.C. ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
80 - T.C. ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMSUN
81 - T.C. ALADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADANA
82 - T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
83 - T.C. ALANYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖLKÖY/ORDU
84 - T.C. ALANYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSCEHİSAR/AFYONKARAHİSAR
85 - T.C. ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALAPLI/ZONGULDAK
86 - T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
87 - T.C. ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/NİĞDE
88 - T.C. ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
89 - T.C. ALİFUATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEYVE/SAKARYA
90 - T.C. ALMUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKAT
91 - T.C. ALPAGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI DODURGA/ÇORUM
92 - T.C. ALPU KAYMAKAMLIĞI ESKİŞEHİR
93 - T.C. ALTINBAŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN
94 - T.C. ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
95 - T.C. ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINEKİN/KONYA
96 - T.C. ALTINKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/AKSARAY
97 - T.C. ALTINKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEDİZ/KÜTAHYA
98 - T.C. ALTINOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI EDREMİT/BALIKESİR
99 - T.C. ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYVALIK/BALIKESİR
100 - T.C. ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALOVA
101 - T.C. ALTINÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
102 - T.C. ALTINPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TORUL/GÜMÜŞHANE
103 - T.C. ALTINTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTAHYA
104 - T.C. ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİĞDE
105 - T.C. ALTUNTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKŞEHİR/KONYA
106 - TC. ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALUCRA/GİRESUN
107 - T.C. AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BARTIN
108 - T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
109 - T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ
110 - T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
111 - T.C. AMBARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TERME/SAMSUN
112 - T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
113 - T.C. ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN
114 - T.C. ANDIRIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ
115 - T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ)
116 - T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
117 - T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
118 - T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
119 - T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
120 - T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
121 - T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ASAT) ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
122 - T.C. ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİ TAŞAĞIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
123 - T.C. ANTALYA VALİLİĞİ
124 - T.C. ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ/KASTAMONU
125 - T.C. ARAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
126 - T.C. ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALATYA
127 - T.C. ARAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SORGUN/YOZGAT
128 - T.C. ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/ARDAHAN
129 - T.C. ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ
130 - T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
131 - T.C. ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI RİZE
132 - T.C. ARDIÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HASSA/HATAY
133 - T.C. ARGIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALFETİ/ŞANLIURFA
134 - T.C. ARGITHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ILGIN/KONYA
135 - T.C. ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARGUVAN/MALATYA
136 - T.C. ARHAVİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARTVİN
137 - T.C. ARICAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ELAZIĞ
138 - T.C. ARIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BARTIN
139 - T.C. ARITAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ
140 - T.C. ARİFEGAZİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SUNGURLU/ÇORUM
141 - T.C. ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARİFİYE/SAKARYA
142 - T.C. ARKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİLİFKE/MERSİN
143 - T.C. ARMUTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARMARİS/MUĞLA
144 - T.C. ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALOVA
145 - T.C. ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
146 - T.C. ARPAÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARS
147 - T.C. ARPAÇBAHŞİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ/MERSİN
148 - T.C. ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
149 - T.C ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
150 - T.C. ARTOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKAT
151 - T.C. ARTVİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
152 - T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
153 - T.C. ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ
154 - T.C. ARZULARKABAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/GÜMÜŞHANE
155 - T.C. ASARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMSUN
156 - T.C. AŞAĞIÇİĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ILGIN/KONYA
157 - T.C. ATABAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAYKAN/SİİRT
158 - T.C. ATABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATABEY/ISPARTA
159 - T.C. ATAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALMUS/TOKAT
160 - T.C. ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATAKUM/SAMSUN
161 - T.C. ATAKUM KAYMAKAMLIĞI ATAKUM/SAMSUN
162 - T.C. ATALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZİÇİ/OSMANİYE
163 - T.C. ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
164 - T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAKUTİYE/ERZURUM
165 - T.C. ATAYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİLİFKE/MERSİN
166 - T.C. ATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR/AYDIN
167 - T.C. ATLANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADINHANI/KONYA
168 - T.C. AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR
169 - T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
170 - T.C. AVDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKÖREN/KONYA
171 - T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
172 - T.C. AVSALLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
173 - T.C. AVSUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
174 - T.C. AVŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARMARA/BALIKESİR
175 - T.C. AYANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNOP
176 - T.C. AYASKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BERGAMA-İZMİR
177 - T.C. AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
178 - T.C. AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ/MERSİN
179 - T.C. AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU
180 - T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
181 - T.C. AYDINCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN
182 - T.C. AYDINDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BULANCAK/GİRESUN
183 - T.C. AYDINLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖRELE/GİRESUN
184 - T.C. AYDINTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDINTEPE/BAYBURT
185 - T.C. AYDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖLKÖY/ORDU
186 - T.C. AYRANCI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYRANCI - KARAMAN
187 - T.C. AYRANCI KAYMAKAMLIĞI AYRANCI/KARAMAN
188 - T.C. AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
189 - T.C. AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMSUN
190 - T.C. AYVAGEDİĞİ BELEDİYESİ TORORSLAR/MERSİN
191 - T.C. AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYVALIK/BALIKESİR
192 - T.C. AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
193 - T.C. AZGANLIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
194 - T.C. AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/KONYA
195 - T.C. AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZURUM
196 - T.C. BABADAĞ KAYMAKAMLIĞI DENİZLİ
197 - T.C. BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ
198 - T.C. BADEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞ/İZMİR
199 - T.C. BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMSUN
200 - T.C. BAĞARASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖKE/AYDIN
201 - T.C. BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
202 - T.C. BAĞKONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALVAÇ/ISPARTA
203 - T.C. BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAĞLAR/DİYARBAKIR
204 - T.C. BAĞTAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALMUS/TOKAT
205 - T.C. BAHARÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞ/SİVAS
206 - T.C. BAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA OSMANİYE
207 - T.C. BAHÇELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOR/NİĞDE
208 - T.C BAHTILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİMAV/KÜTAHYA
209 - T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
210 - T.C. BAKIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ
211 - T.C. BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
212 - T.C. BALCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞKENT/KONYA
213 - T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
214 - T.C. BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
215 - T.C. BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ MERKEZ/BALIKESİR
216 - T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
217 - T.C. BALLICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKHİSAR-MANİSA
218 - T.C. BALLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞOVA/AMASYA
219 - T.C. BANAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BANAZ/UŞAK
220 - T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
221 - T.C. BARBAROS BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ
222 - T.C. BARIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI NURHAK/KAHRAMANMARAŞ
223 - T.C. BARLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİRDİR/ISPARTA
224 - T.C. BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
225 - T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
226 - T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BARTIN
227 - T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
228 - T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
229 - T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKAYA/ANKARA
230 - T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
231 - T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
232 - T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
233 - T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
234 - T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
235 - T.C. BAŞBAKANLIK MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI YENİMAHALLE/ANKARA
236 - T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU
237 - T.C. BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI (TİKA)
238 - T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
239 - T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
240 - T.C. BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAŞÇİFTLİK/TOKAT
241 - T.C. BAŞİSKELE BELEDİYESİ BAŞİSKELE/KOCAELİ
242 - T.C. BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAŞKALE/VAN
243 - T.C. BAŞYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAŞYAYLA/KARAMAN
244 - T.C. BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
245 - T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
246 - T.C. BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
247 - T.C. BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
248 - T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
249 - T.C. BAYDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
250 - T.C. BAYDİĞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDINCIK/YOZGAT
251 - T.C. BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
252 - T.C. BAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUĞLA
253 - T.C. BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLECİK
254 - T.C. BAYKAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAYKAN/SİİRT
255 - T.C. BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
256 - T.C. BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
257 - T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
258 - T.C. BAZLAMAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TERME/MERSİN
259 - T.C. BEÇİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİLAS/MUĞLA
260 - T.C. BEĞENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERVARİ/SİİRT
261 - T.C. BEKBELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
262 - T.C. BELDİBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARMARİS/MUĞLA
263 - T.C. BELEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERİK-ANTALYA
264 - T.C. BELEKÇAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKDAĞMADENİ/YOZGAT
265 - T.C. BELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
266 - T.C. BELEVİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SELÇUK/İZMİR
267 - T.C. BEREKETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
268 - T.C. BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
269 - T.C. BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADIYAMAN
270 - T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
271 - T.C. BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI İSTANBUL
272 - T.C. BEŞPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEMİRÖZÜ/BAYBURT
273 - T.C. BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYDAĞ/İZMİR
274 - T.C. BEYKONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUMLUCA/ANTALYA
275 - T.C. BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
276 - T.C. BEYLER SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI DEVREKANİ/KASTAMONU
277 - T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
278 - T.C. BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR
279 - T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
280 - T.C. BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYPAZARI/ANKARA
281 - T.C. BEYPAZARI KAYMAKAMLIĞI ANKARA
282 - T.C. BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
283 - T.C. BEYŞEHİR KAYMAKAMLIĞI BEYŞEHİR/KONYA
284 - T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
285 - T.C. BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİGADİÇ/BALIKESİR
286 - T.C. BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
287 - T.C. BİLECİK İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
288 - T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
289 - T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
290 - T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLEŞİM KURUMU TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
291 - T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
292 - T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
293 - T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
294 - T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ/BİNGÖL
295 - T.C. BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
296 - T.C. BİRGİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞ/İZMİR
297 - T.C. BİTEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM/MUĞLA
298 - T.C. BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
299 - T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
300 - T.C. BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ
301 - T.C. BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM/MUĞLA
302 - T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
303 - T.C. BOĞAZKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
304 - T.C. BOĞAZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARIYAHŞİ/AKSARAY
305 - T.C. BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOZGAT
306 - T.C. BOLAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GELİBOLU/ÇANAKKALE
307 - T.C. BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
308 - T.C. BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR
309 - T.C. BOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİĞDE
310 - T.C. BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BORÇKA/ARTVİN
311 - T.C. BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
312 - T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR
313 - T.C. BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNOP
314 - T.C. BOYABAT KAYMAKAMLIĞI SİNOP
315 - T.C. BOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALPU/ESKİŞEHİR
316 - T.C. BOZARMUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YATAĞAN/MUĞLA
317 - T.C. BOZÇALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
318 - T.C. BOZDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞ/İZMİR
319 - T.C. BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
320 - T.C. BOZGÜNEY BELEDİYESİ TUFANBEYLİ/ADANA
321 - T.C. BOZHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR
322 - T.C. BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
323 - T.C. BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇİFTLİK/NİĞDE
324 - T.C. BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASTAMONU
325 - T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YOZGAT
326 - T.C. BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ/ANTALYA
327 - T.C. BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOZÜYÜK/BİLECİK
328 - T.C. BOZYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN
329 - T.C. BÖCEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZİÇİ/OSMANİYE
330 - T.C. BÖLME BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/UŞAK
331 - T.C. BÖLÜKYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAHTA/ADIYAMAN
332 - T.C. BÖLÜMLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI OF/TRABZON
333 - T.C. BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
334 - T.C. BUCA KAYMAKAMLIĞI İZMİR
335 - T.C. BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
336 - T.C. BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI GİRESUN
337 - T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI GİRESUN
338 - T.C. BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUŞ
339 - T.C. BULDUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI CİHANBEYLİ/KONYA
340 - T.C. BURÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAMARDI/NİĞDE
341 - T.C. BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
342 - T.C. BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
343 - T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
344 - T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ
345 - T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
346 - T.C. BURUNSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HÜYÜK/KONYA
347 - T.C. BÜKARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARICAK/ELAZIĞ
348 - T.C. BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYAN/KAYSERİ
349 - T.C. BÜŞÜRÜM BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
350 - T.C. BÜYÜKBELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARUHANLI/MANİSA
351 - T.C. BÜYÜKBEŞKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI CİHANBEYLİ/KONYA
352 - T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
353 - T.C. BÜYÜKGÖKÇELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ISPARTA
354 - T.C. BÜYÜKMANGIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI CEYHAN/ADANA
355 - T.C. BÜYÜKNACAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZARCIK/KAHRAMANMARAŞ
356 - T.C. BÜYÜKORHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
357 - T.C. BÜYÜKYILDIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKAT
358 - T.C. BÜYÜKYONCALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARAY/TEKİRDAĞ
359 - T.C. CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI CANİK/SAMSUN
360 - T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
361 - T.C. CERRAH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNEGÖL/BURSA
362 - T.C. CEVDETİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/OSMANİYE
363 - T.C. CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADANA
364 - T.C. CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
365 - T.C. CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASTAMONU
366 - T.C. CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI CİHANBEYLİ/KONYA
367 - T.C. CİMİTEKKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
368 - T.C. CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞIRNAK
369 - T.C. CUMAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI OF/TRABZON
370 - T.C. CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZCE
371 - T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ
372 - T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SİVAS
373 - T.C. ÇADIRKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TERCAN/ERZİNCAN
374 - T.C. ÇAĞLAYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/ERZİNCAN
375 - T.C. ÇAĞLAYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
376 - T.C. ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI VİZE/KIRKLARELİ
377 - T.C. ÇAKIRLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYBASTI/ORDU
378 - T.C. ÇALAPVERDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOĞAZLIYAN/YOZGAT
379 - T.C. ÇALDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GİRESUN
380 - T.C. ÇALIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVANOS/NEVŞEHİR
381 - T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
382 - T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
383 - T.C. ÇAMARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAMARDI/NİĞDE
384 - T.C. ÇAMLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORGAN/ORDU
385 - T.C. ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAMLIYAYLA/MERSİN
386 - T.C. ÇAMOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAMOLUK/GİRESUN
387 - T.C. ÇAMYUVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEMER/ANTALYA
388 - T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAN/ÇANAKKALE
389 - T.C. ÇANAKÇI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKÇI/GİRESUN
390 - T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
391 - T.C. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
392 - T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
393 - T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ
394 - T.C. ÇANDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİKİLİ/İZMİR
395 - T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
396 - T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAKLI/TRABZON
397 - T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA
398 - T.C. ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ
399 - T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
400 - T.C. ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZLİ
401 - T.C. ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI LAPSEKİ/ÇANAKKALE
402 - T.C. ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇARŞAMBA/SAMSUN
403 - T.C. ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/TOKAT
404 - T.C. ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇATALCA/İSTANBUL
405 - T.C. ÇAVDARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAVDARHİSAR/KÜTAHYA
406 - T.C. ÇAVDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİĞDE
407 - T.C. ÇAVDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURDUR
408 - T.C. ÇAVUŞÇUGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ILGIN/KONYA
409 - T.C. ÇAVUŞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖRELE/GİRESUN
410 - T.C. ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR
411 - T.C. ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZONGULDAK
412 - T.C. ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEVREK/ZONGULDAK
413 - T.C. ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RİZE
414 - T.C. ÇAYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/KONYA
415 - T.C. ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKKUŞ/ORDU
416 - T.C. ÇAYIRBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINTAŞ/KÜTAHYA
417 - T.C. ÇAYIRHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI NALLIHAN/ANKARA
418 - T.C. ÇAYIRLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN
419 - T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAYIROVA/KOCAELİ
420 - T.C. ÇAYKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
421 - T.C. ÇAYKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/RİZE
422 - T.C. ÇAYLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞ/İZMİR
423 - T.C. ÇAYTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇ/BİNGÖL
424 - T.C. ÇEKEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEKEREK/YOZGAT
425 - T.C. ÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
426 - T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
427 - T.C. ÇELEBİBAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERCİŞ/VAN
428 - T.C. ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
429 - T.C. ÇELTİKÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA
430 - T.C. ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TUNCELİ
431 - T.C. ÇERİKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DELİCE/KIRIKKALE
432 - T.C. ÇERKEŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANKIRI
433 - T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
434 - T.C. ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
435 - T.C. ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI ÇEŞME/İZMİR
436 - T.C. ÇEŞME-ALAÇATI ÇEVRE KORUMA ALTYAPI TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ ÇEŞME/İZMİR
437 - T.C. ÇEŞMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ/MERSİN
438 - T.C. ÇEŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
439 - T.C. ÇETİNKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAFRA/SAMSUN
440 - T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
441 - T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
442 - T.C. ÇEVRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
443 - T.C. ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALOVA
444 - T.C. ÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇİFTLİK/NİĞDE
445 - T.C. ÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORGAN/ORDU
446 - T.C. ÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARIOĞLAN/KAYSERİ
447 - T.C. ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALOVA
448 - T.C. ÇİĞDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SORGUN/YOZGAT
449 - T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
450 - T.C. ÇİLİMLİ KAYMAKAMLIĞI ÇİLİMLİ/DÜZCE
451 - T.C. ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇİNE/AYDIN
452 - T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇİNE/AYDIN
453 - T.C. ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZLİ
454 - T.C. ÇOBANLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOBANLAR/AFYONKARAHİSAR
455 - T.C. ÇOLAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANAVGAT/ANTALYA
456 - T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU/TEKİRDAĞ
457 - T.C. ÇORUM BELEDİYESİ MERKEZ/ÇORUM
458 - T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
459 - T.C. ÇUKURCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAKKARİ
460 - T.C. ÇUKURÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/TRABZON
461 - T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/ERZİNCAN
462 - T.C. ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADANA
463 - T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÜREĞİR/ADANA
464 - T.C. ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI KONYA
465 - T.C. ÇÜNGÜŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR
466 - T.C. DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
467 - T.C. DALAMAN KAYMAKAMLIĞI MUĞLA
468 - T.C. DALYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORTACA/MUĞLA
469 - T.C. DARBOĞAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULUKIŞLA/NİĞDE
470 - T.C. DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARDİN
471 - T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKÇAABAT/TRABZON
472 - T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCAELİ
473 - T.C. DARIVEREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ACIPAYAM/DENİZLİ
474 - T.C. DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUĞLA
475 - T.C. DATÇA KAYMAKAMLIĞI MUĞLA
476 - T.C. DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR
477 - T.C. DAVUTLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUŞADASI/AYDIN
478 - T.C. DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR
479 - T.C. DEDEÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALVAÇ/ISPARTA
480 - T.C. DEDELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINEKİN/KONYA
481 - T.C. DEDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HADİM/KONYA
482 - T.C. DEĞİRMENÇAY BELEDİYESİ YENİŞEHİR/MERSİN
483 - T.C. DEĞİRMENDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ
484 - T.C. DEĞİRMENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİĞDE
485 - T.C. DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRIKKALE
486 - T.C. DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİRGAZİ/KONYA
487 - T.C. DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜLAĞAÇ/AKSARAY
488 - T.C. DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
489 - T.C. DEMİRCİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE-TOKAT
490 - T.C. DEMİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN
491 - T.C. DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ
492 - T.C. DEMİRTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
493 - T.C. DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA
494 - T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI BAYRAKLI/İZMİR
495 - T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI
496 - T.C. DENİZCİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
497 - T.C. DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
498 - T.C. DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ
499 - T.C. DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
500 - T.C. DEREBUCAK KAYMAKAMLIĞI KONYA
501 - T.C. DERECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKÇAABAT/TRABZON
502 - T.C. DEREKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOZKIR/KONYA
503 - T.C. DEREKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ONDOKUZMAYIS/SAMSUN
504 - T.C. DEREKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZAR/TOKAT
505 - T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GİRESUN
506 - T.C. DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEREPAZARI/RİZE
507 - T.C. DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DERİK/MARDİN
508 - T.C. DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCAELİ
509 - T.C. DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR
510 - T.C. DERNEKPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
511 - T.C. DESTEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞOVA/AMASYA
512 - T.C. DEŞTİĞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOĞANHİSAR/KONYA
513 - T.C. DEVECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKİZCE/ORDU
514 - T.C. DEVEDAMI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORTAKÖY/AKSARAY
515 - T.C. DEVEKOVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA
516 - T.C. DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEVELİ/KAYSERİ
517 - T.C. DEVELİ KAYMAKAMLIĞI KAYSERİ
518 - T.C. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
519 - T.C. DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZONGULDAK
520 - T.C. DEVREKANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASTAMONU
521 - T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKAYA/ANKARA
522 - T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİYARBAKIR
523 - T.C. DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
524 - T.C. DİKBIYIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇARŞAMBA/SAMSUN
525 - T.C. DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
526 - T.C. DİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALATYA
527 - T.C. DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİLOVASI/KOCAELİ
528 - T.C. DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR
529 - T.C. DİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
530 - T.C. DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİVRİĞİ/SİVAS
531 - T.C. DİYADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI AĞRI
532 - T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
533 - T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
534 - T.C. DİYARBAKIR İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
535 - T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ
536 - T.C. DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOZÜYÜK/BİLECİK
537 - T.C. DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
538 - T.C. DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORTA/ÇANKIRI
539 - T.C. DOĞANBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYŞEHİR/KONYA
540 - T.C. DOĞANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAFRA/SAMSUN
541 - T.C. DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
542 - T.C. DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SORGUN-YOZGAT
543 - T.C. DOĞANŞAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS
544 - T.C. DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALATYA
545 - T.C. DOĞANTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA
546 - T.C. DOĞRUGÖZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKŞEHİR/KONYA
547 - T.C. DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI AĞRI
548 - T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ALSANCAK/İZMİR
549 - T.C. DOMANİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTAHYA
550 - T.C. DORUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI CEYHAN/ADANA
551 - T.C. DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKÇAABAT/TRABZON
552 - T.C. DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
553 - T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖŞEMEALTI/ANTALYA
554 - T.C. DUMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURŞUNLU/ÇANKIRI
555 - T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTAHYA
556 - T.C. DURAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DURAĞAN/SİNOP
557 - T.C. DUROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/GİRESUN
558 - T.C. DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
559 - T.C. DURSUNLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
560 - T.C. DURUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NUSAYBİN/MARDİN
561 - T.C. DUTLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SULUSARAY/TOKAT
562 - T.C. DÜVENCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/ÇORUM
563 - T.C. DÜVER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCASİNAN/KAYSERİ
564 - T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
565 - T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
566 - T.C. DÜZCE VALİLİĞİ
567 - T.C. DÜZYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖLKÖY/ORDU
568 - T.C. ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
569 - T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
570 - T.C. EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
571 - T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
572 - T.C. EFE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR
573 - T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BORNOVA/İZMİR
574 - T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
575 - T.C. ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ELAZIĞ
576 - T.C. ELBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZNİK/BURSA
577 - T.C. ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ
578 - T.C. ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI
579 - T.C. ELİF BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARABAN/GAZİANTEP
580 - T.C. ELLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZİÇİ/OSMANİYE
581 - T.C. ELMAKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BULANIK/MUŞ
582 - T.C. ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA
583 - T.C. ELMALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORTA/ÇANKIRI
584 - T.C. EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTAHYA
585 - T.C. EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR
586 - T.C. EMİRGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİRGAZİ/KONYA
587 - T.C. EMİŞBELENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
588 - T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
589 - T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
590 - T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
591 - T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
592 - T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
593 - T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
594 - T.C. ENEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EDİRNE
595 - T.C. ENGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKŞEHİR/KONYA
596 - T.C. ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKAT
597 - T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI ERBAA/TOKAT
598 - T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MELİKGAZİ/KAYSERİ
599 - T.C. ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
600 - T.C. ERDEK KAYMAKAMLIĞI BALIKESİR
601 - T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN
602 - T.C. ERDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEDİZ/KÜTAHYA
603 - T.C. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/ZONGULDAK
604 - T.C. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
605 - T.C. ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA
606 - T.C. ERENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALATYA
607 - T.C. ERENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BULANIK/MUŞ
608 - T.C. ERFELEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERFELEK/SİNOP
609 - T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR
610 - T.C. ERKENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOĞANŞEHİR/MALATYA
611 - T.C. ERKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
612 - T.C. ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAMAN
613 - T.C. ERMENEK KAYMAKAMLIĞI KARAMAN
614 - T.C. ERZİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
615 - T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
616 - T.C. ERZİNCAN İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
617 - T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
618 - T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
619 - T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
620 - T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAKUTİYE/ERZURUM
621 - T.C. ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇINARCIK/YALOVA
622 - T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESENLER/İSTANBUL
623 - T.C. ESENLER KAYMAKAMLIĞI İSTANBUL
624 - T.C. ESENPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ/MERSİN
625 - T.C. ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
626 - T.C. ESKİGEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEDİZ/KÜTAHYA
627 - T.C. ESKİKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜRGENTEPE/ORDU
628 - T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
629 - T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ
630 - T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
631 - T.C. ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GİRESUN
632 - T.C. EŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI UŞAK
633 - T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA
634 - T.C. EVCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TERME/SAMSUN
635 - T.C. EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ
636 - T.C. EVREŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GELİBOLU/ÇANAKKALE
637 - T.C. EVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZARCIK/KAHRAMANMARAŞ
638 - T.C. EYMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SORGUN/YOZGAT
639 - T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜP/İSTANBUL
640 - T.C. EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
641 - T.C. EZİNEPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/AMASYA
642 - T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI FATİH/İSTANBUL
643 - T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜNYE/ORDU
644 - T.C. FATMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ
645 - T.C. FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FATSA/ORDU
646 - T.C. FEKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADANA
647 - T.C. FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAYSERİ
648 - T.C. FELAHİYE KAYMAKAMLIĞI FELAHİYE/KAYSERİ
649 - T.C. FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FETHİYE/MUĞLA
650 - T.C. FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZIHAN/MALATYA
651 - T.C. FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FINDIKLI/RİZE
652 - T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ELAZIĞ
653 - T.C. FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAYCUMA/ZONGULDAK
654 - T.C. FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA
655 - T.C. FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
656 - T.C. GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
657 - T.C. GAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOZAN/ADANA
658 - T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
659 - T.C. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
660 - T.C. GAZİANTEP İL NUFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
661 - T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
662 - T.C. GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
663 - T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
664 - T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TOKAT
665 - T.C. GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA
666 - T.C. GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR
667 - T.C. GEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANDIRIN/KAHRAMANMARAŞ
668 - T.C. GEBİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERİK/ANTALYA
669 - T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCAELİ
670 - T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ KOCAELİ
671 - T.C. GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEDİZ/KÜTAHYA
672 - T.C. GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
673 - T.C. GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
674 - T.C. GENÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNGÖL
675 - T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
676 - T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
677 - T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
678 - T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI
679 - T.C. GERCÜŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BATMAN
680 - T.C. GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOLU
681 - T.C. GERGER KAYMAKAMLIĞI ADIYAMAN
682 - T.C. GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
683 - T.C. GERZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNOP
684 - T.C. GEVREKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEYDİŞEHİR/KONYA
685 - T.C. GEYİKÇELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FATSA/ORDU
686 - T.C. GEYİKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EZİNE/ÇANAKKALE
687 - T.C. GEYİKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞALPAZARI/TRABZON
688 - T.C. GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA
689 - T.C. GEZİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MADEN/ELAZIĞ
690 - T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
691 - T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
692 - T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
693 - T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
694 - T.C. GİRESUN VALİLİĞİ
695 - T.C. GÖÇBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BERGAMA/İZMİR
696 - T.C. GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
697 - T.C. GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZONGULDAK
698 - T.C. GÖKÇELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/ZONGULDAK
699 - T.C. GÖKÇEÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KULA/MANİSA
700 - T.C. GÖKÇESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MENGEN/BOLU
701 - T.C. GÖKÇEYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ILGIN/KONYA
702 - T.C. GÖKEYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI SALİHLİ/MANİSA
703 - T.C. GÖKMEYDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
704 - T.C. GÖKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUT/MERSİN
705 - T.C. GÖKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARIVELİLER/KARAMAN
706 - T.C. GÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ/SAMSUN
707 - T.C. GÖL TÜRKBÜKÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM/MUĞLA
708 - T.C. GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADIYAMAN
709 - T.C. GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
710 - T.C. GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCAELİ
711 - T.C. GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞ/İZMİR
712 - T.C. GÖLÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKŞEHİR/KONYA
713 - T.C. GÖLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARDAHAN
714 - T.C. GÖLGELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALMUS/TOKAT
715 - T.C. GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖLMARMARA/MANİSA
716 - T.C. GÖLOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS
717 - T.C. GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLECİK
718 - T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZCE
719 - T.C. GÖLYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI CİHANBEYLİ/KONYA
720 - T.C. GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR
721 - T.C. GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
722 - T.C. GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ISPARTA
723 - T.C. GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
724 - T.C. GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖRELE/GİRESUN
725 - T.C. GÖRELE KAYMAKMLIĞI GÖRELE/GİRESUN
726 - T.C. GÖREME BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR
727 - T.C. GÖRÜMLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALMUS/TOKAT
728 - T.C. GÖYNÜCEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖYNÜCEK/AMASYA
729 - T.C. GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖYNÜK/BOLU
730 - T.C. GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEMER/ANTALYA
731 - T.C. GÖZCÜLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
732 - T.C. GÖZNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOROSLAR/MERSİN
733 - T.C. GÜÇLÜKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSEKİ/ANTALYA
734 - T.C. GÜLAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSARAY
735 - T.C. GÜLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARSUS/MERSİN
736 - T.C. GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR
737 - T.C. GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/ZONGULDAK
738 - T.C. GÜLYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU
739 - T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
740 - T.C. GÜMÜŞÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİGA/ÇANAKKALE
741 - T.C. GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA
742 - T.C. GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE
743 - T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
744 - T.C. GÜMÜŞLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİĞDE
745 - T.C. GÜMÜŞLÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM/MUĞLA
746 - T.C. GÜNDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM/MUĞLA
747 - T.C. GÜNDOĞDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/RİZE
748 - T.C. GÜNEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR
749 - T.C. GÜNEYCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKİZDERE/RİZE
750 - T.C. GÜNEYKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILDIZELİ/SİVAS
751 - T.C. GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
752 - T.C. GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI RİZE
753 - T.C. GÜNEYYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERMENEK/KARAMAN
754 - T.C. GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
755 - T.C. GÜNLÜCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMET/KÜTAHYA
756 - T.C. GÜNYÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜNYÜZÜ/ESKİŞEHİR
757 - T.C. GÜRAKAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVEREK/ŞANLIURFA
758 - T.C. GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU
759 - T.C. GÜRLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEDİZ/KÜTAHYA
760 - T.C. GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇİVRİL/DENİZLİ
761 - T.C. GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
762 - T.C. GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS
763 - T.C. GÜRÜN KAYMAKAMLIĞI SİVAS
764 - T.C. GÜRYILDIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/TOKAT
765 - T.C. GÜVERCİNLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇUMRA/KONYA
766 - T.C. GÜZELBAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
767 - T.C. GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
768 - T.C. GÜZELBURÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
769 - T.C. GÜZELÇAMLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUŞADASI/AYDIN
770 - T.C. GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSARAY
771 - T.C. GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HEKİMHAN/MALATYA
772 - T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ALTINDAĞ/ANKARA
773 - T.C. HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
774 - T.C. HALFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI IĞDIR
775 - T.C. HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
776 - T.C. HALIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIŞEHRİ/YOZGAT
777 - T.C. HAMAMÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAMAMÖZÜ/AMASYA
778 - T.C. HAMZABEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
779 - T.C. HANIMINÇİFTLİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALATYA
780 - T.C. HANÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HANÖNÜ/KASTAMONU
781 - T.C. HANYANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜNYE/ORDU
782 - T.C. HARBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/HATAY
783 - T.C. HASANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI OSMANİYE
784 - T.C. HASANKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BARTIN
785 - T.C. HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
786 - T.C. HASKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HASKÖY/MUŞ
787 - T.C. HATAY İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
788 - T.C. HATAY İL ÖZEL İDARESİ
789 - T.C. HATAY VALİLİĞİ
790 - T.C. HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI İZMİR
791 - T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI ANKARA
792 - T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2'NCİ HAVA KUVVETİ KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI DİYARBAKIR
793 - T.C. HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAVSA/EDİRNE
794 - T.C. HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMSUN
795 - T.C. HAYDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİNAR/AFYONKARAHİSAR
796 - T.C. HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAYRABOLU/TEKİRDAĞ
797 - T.C. HAYRAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
798 - T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HENDEK/SAKARYA
799 - T.C. HENDEK KAYMAKAMLIĞI SAKARYA
800 - T.C. HINIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZURUM
801 - T.C. HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
802 - T.C. HİSARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTAHYA
803 - T.C. HİZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİTLİS
804 - T.C. HONAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HONAZ/DENİZLİ
805 - T.C. HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARTVİN
806 - T.C. HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZURUM
807 - T.C. HORSUNLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUYUCAK/AYDIN
808 - T.C. HOTAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAPINAR/KONYA
809 - T.C. HUĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYŞEHİR/KONYA
810 - T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
811 - T.C. IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ
812 - T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
813 - T.C. IĞDIR VALİLİĞİ
814 - T.C. IHLARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜZELYURT/AKSARAY
815 - T.C. ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ILGAZ/ÇANKIRI
816 - T.C. ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
817 - T.C. ILGIN KAYMAKAMLIĞI KONYA
818 - T.C. ILICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FATSA/ORDU
819 - T.C. ILICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAVZA/SAMSUN
820 - T.C. IRLIGANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZLİ
821 - T.C. ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
822 - T.C. ISPARTA VALİLİĞİ
823 - T.C. İÇERİÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇUMRA/KONYA
824 - T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
825 - T.C. İÇMELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARMARİS/MUĞLA
826 - T.C. İDİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞIRNAK
827 - T.C. İĞNEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEMİRKÖY/KIRKLARELİ
828 - T.C. İKİNCİ ORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI
829 - T.C. İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMSUN
830 - T.C. İLKÜVEZ BELEDİYE BAKANLIĞI ÇAYBAŞI / ORDU
831 - T.C. İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAMOĞLU/ADANA
832 - T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSARAY
833 - T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNCESU/KAYSERİ
834 - T.C. İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
835 - T.C. İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASTAMONU
836 - T.C. İNECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ
837 - T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
838 - T.C. İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI BURSA
839 - T.C. İNHİSAR KAYMAKAMLIĞI BİLECİK
840 - T.C. İNİŞDİBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/GİRESUN
841 - T.C. İNKUR BELEDİYE BAŞKANALIĞI ÜNYE/ORDU
842 - T.C. İNLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAY/AFYONKARAHİSAR
843 - T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MALATYA
844 - T.C. İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İPSALA/EDİRNE
845 - T.C. İSAHOCALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMAN/KIRŞEHİR
846 - T.C. İSCEHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSCEHİSAR/AFYONKARAHİSAR
847 - T.C. İSKELEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİGADİÇ/BALIKESİR
848 - T.C. İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
849 - T.C. İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
850 - T.C. İSLAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAZİANTEP
851 - T.C. İSLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAPINAR/KONYA
852 - T.C. İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSPİR/ERZURUM
853 - T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
854 - T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
855 - T.C. İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEYOĞLU/İSTANBUL
856 - T.C. İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ
857 - T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
858 - T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
859 - T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
860 - T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
861 - T.C. İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
862 - T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
863 - T.C. İZMİR İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
864 - T.C. İZMİR İL ÖZEL İDARESİ
865 - T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
866 - T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ URLA/İZMİR
867 - T.C. İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCAELİ
868 - T.C. İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
869 - T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
870 - T.C. KABALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/MARDİN
871 - T.C. KABATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU
872 - T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EDREMİT/BALIKESİR
873 - T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIKÖY/İSTANBUL
874 - T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALOVA
875 - T.C. KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
876 - T.C. KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI OSMANİYE
877 - T.C. KADRİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERİK/ANTALYA
878 - T.C. KAFACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUĞLA
879 - T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MERKEZ/KARS
880 - T.C. KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
881 - T.C. KAĞIZMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAĞIZMAN/KARS
882 - T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
883 - T.C. KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ
884 - T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
885 - T.C. KAHTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADIYAMAN
886 - T.C. KAKLIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HONAZ/DENİZLİ
887 - T.C. KALABA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVANOS/NEVŞEHİR
888 - T.C. KALDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YUMURTALIK/ADANA
889 - T.C. KALE KAYMAKAMLIĞI MALATYA
890 - T.C. KALKAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİMAV/KÜTAHYA
891 - T.C. KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KALKANDERE/RİZE
892 - T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
893 - T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
894 - T.C. KAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMAN/KIRŞEHİR
895 - T.C. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
896 - T.C. KAMU İHALE KURUMU
897 - T.C. KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCAELİ
898 - T.C. KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/ZONGULDAK
899 - T.C. KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
900 - T.C. KAPIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVEREK/ŞANLIURFA
901 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI ÇANKAYA/ANKARA
902 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EGE ORDUSU KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI
903 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1'İNCİ ORDU ASKERİ SAVCILIĞI
904 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 12'NCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI AĞRI
905 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2' NCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI GELİBOLU/ÇANAKKALE
906 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 3'ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI-ERZİNCAN
907 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5'İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI ÇORLU/TEKİRDAĞ
908 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5'İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI GAZİANTEP
909 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 6. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI/ADANA
910 - T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 8'İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI / ELAZIĞ
911 - T.C. KARAADİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR
912 - T.C. KARAAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖMEÇ/BALIKESİR
913 - T.C. KARAAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
914 - T.C. KARAAĞIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI BULANIK/MUŞ
915 - T.C. KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
916 - T.C. KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİGA/ÇANAKKALE
917 - T.C. KARABÖRK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKÇI/GİRESUN
918 - T.C. KARABULDUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEŞAP/GİRESUN
919 - T.C. KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
920 - T.C. KARABURUN KAYMAKAMLIĞI KARABURUN/İZMİR
921 - T.C. KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
922 - T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
923 - T.C. KARACAAHMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR
924 - T.C. KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
925 - T.C. KARACADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KULU/KONYA
926 - T.C. KARACAKILAVUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ
927 - T.C. KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
928 - T.C. KARAÇOBAN BELEDİYESİ KARAÇOBAN/ERZURUM
929 - T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ/TRABZON
930 - T.C. KARADERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ
931 - T.C. KARAHIDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR
932 - T.C. KARAHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKŞEHİR/KONYA
933 - T.C. KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADANA
934 - T.C. KARAKAPI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTUNHİSAR/NİĞDE
935 - T.C. KARAKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYAN/KAYSERİ
936 - T.C. KARAKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN
937 - T.C. KARAKESE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖRTYOL/HATAY
938 - T.C. KARAKIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SORGUN/YOZGAT
939 - T.C. KARAKOÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAKOÇAN/ELAZIĞ
940 - T.C. KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
941 - T.C. KARAKÖSE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAYLADAĞI/HATAY
942 - T.C. KARAKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRKAĞAÇ/MANİSA
943 - T.C. KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/KARAMAN
944 - T.C. KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ
945 - T.C. KARAMAN OVASI SULAMA BİRLİĞİ KARAMAN
946 - T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KARAMAN
947 - T.C. KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAMÜRSEL/KOCAELİ
948 - T.C. KARANLIKDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOR/NİĞDE
949 - T.C. KARAOĞLANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
950 - T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAYCUMA/ZONGULDAK
951 - T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
952 - T.C. KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA
953 - T.C. KARAPÜRÇEK KAYMAKAMLIĞI KARAPÜRÇEK/SAKARYA
954 - T.C. KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA
955 - T.C. KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARATAŞ/ADANA
956 - T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
957 - T.C. KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
958 - T.C. KARGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TERCAN/ERZİNCAN
959 - T.C. KARGIPINARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ/MERSİN
960 - T.C. KARKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARKAMIŞ/GAZİANTEP
961 - T.C. KARKIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSARAY
962 - T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
963 - T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
964 - T.C. KARS İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
965 - T.C. KARS İL ÖZEL İDARESİ
966 - T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İZMİR
967 - T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
968 - T.C. KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCAELİ
969 - T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
970 - T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ/KASTAMONU
971 - T.C. KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAŞ/ANTALYA
972 - T.C. KAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURHAL/TOKAT
973 - T.C. KAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAVAK/SAMSUN
974 - T.C KAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERAM/KONYA
975 - T.C. KAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR
976 - T.C. KAVAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ
977 - T.C. KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAVAKLIDERE/MUĞLA
978 - T.C. KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN
979 - T.C. KAYAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜNYÜZÜ/ESKİŞEHİR
980 - T.C. KAYAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞ/İZMİR
981 - T.C. KAYAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR
982 - T.C. KAYIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR
983 - T.C. KAYMAKÇI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞ/İZMİR
984 - T.C. KAYMAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR
985 - T.C. KAYNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PINARBAŞI/KAYSERİ
986 - T.C. KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA
987 - T.C. KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZCE
988 - T.C. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
989 - T.C. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
990 - T.C. KAYTAZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINOVA/YALOVA
991 - T.C. KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
992 - T.C. KAZANCI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERMENEK/KARAMAN
993 - T.C. KAZANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDINCIK/YOZGAT
994 - T.C. KAZIMKARABEKİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAMAN
995 - T.C. KEBAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ELAZIĞ
996 - T.C. KEÇİBORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ISPARTA
997 - T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
998 - T.C. KELEKÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ACIPAYAM/DENİZLİ
999 - T.C. KEMALİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALAŞEHİR/MANİSA
1000 - T.C. KEMALİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN
1001 - T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HOPA- ARTVİN
1002 - T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1003 - T.C. KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEMER/ANTALYA
1004 - T.C. KEMER KAYMAKAMLIĞI KEMER/ANTALYA
1005 - T.C KEMERHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOR/NİĞDE
1006 - T.C. KEMERKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
1007 - T.C. KENDİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RİZE
1008 - T.C. KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA
1009 - T.C. KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
1010 - T.C. KEPSUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
1011 - T.C. KESECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEYDİŞEHİR / KONYA
1012 - T.C. KESKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KESKİN/KIRIKKALE
1013 - T.C. KESMETEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BESNİ/ADIYAMAN
1014 - T.C. KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
1015 - T.C. KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
1016 - T.C. KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEŞAN/EDİRNE
1017 - T.C. KEŞAP BELEDİYE BAŞKANLIĞI GİRESUN
1018 - T.C. KIBRISCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOLU
1019 - T.C. KILBASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAMAN
1020 - T.C. KILIÇARSLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR
1021 - T.C. KINIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİNAR/AFYONKARAHİSAR
1022 - T.C. KINIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAŞ/ANTALYA
1023 - T.C. KINIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KINIK/İZMİR
1024 - T.C. KINIK KAYMAKAMLIĞI İZMİR
1025 - T.C. KIRELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HÜYÜK/KONYA
1026 - T.C. KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1027 - T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1028 - T.C. KIRIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖRELE/GİRESUN
1029 - T.C. KIRKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR
1030 - T.C. KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
1031 - T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1032 - T.C. KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ
1033 - T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1034 - T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1035 - T.C. KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
1036 - T.C. KISAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
1037 - T.C. KIŞLAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAYLADAĞI/HATAY
1038 - T.C. KIYICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI OF/TRABZON
1039 - T.C. KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI VİZE/KIRKLARELİ
1040 - T.C. KIZILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAVAS/DENİZLİ
1041 - T.C. KIZILCABÖLÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAVAS/DENİZLİ
1042 - T.C. KIZILCAHAMAM KAYMAKAMLIĞI ANKARA
1043 - T.C. KIZILCAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
1044 - T.C. KIZILCASÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BANAZ/UŞAK
1045 - T.C. KIZILELMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKKUŞ/ORDU
1046 - T.C. KIZILÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERAM/KONYA
1047 - T.C. KIZILPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
1048 - T.C. KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARDİN
1049 - T.C. KIZILTEPE KAYMAKMALIĞI MARDİN
1050 - T.C. KIZKALESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ/MERSİN
1051 - T.C. KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZONGULDAK
1052 - T.C. KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/KİLİS
1053 - T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1054 - T.C. KİLLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALAŞEHİR-MANİSA
1055 - T.C. KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1056 - T.C. KİSECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAMAN
1057 - T.C. KOCAAVŞAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
1058 - T.C. KOCADERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇINARCIK/YALOVA
1059 - T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİT/KOCAELİ
1060 - T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1061 - T.C. KOCAELİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1062 - T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ
1063 - T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1064 - T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ
1065 - T.C. KOCAHASANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ/MERSİN
1066 - T.C. KOCAHIDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İPSALA/EDİRNE
1067 - T.C. KOCAÖZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOBANLAR/AFYONKARAHİSAR
1068 - T.C. KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAYSERİ
1069 - T.C. KOCATEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİZİP/GAZİANTEP
1070 - T.C. KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR
1071 - T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
1072 - T.C. KOÇARLI KAYMAKAMLIĞI KOÇARLI/AYDIN
1073 - T.C. KOÇBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAY/AFYONKARAHİSAR
1074 - T.C. KOLAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAFRA/SAMSUN
1075 - T.C. KONACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM-MUĞLA
1076 - T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1077 - T.C. KONAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOĞANHİSAR/KONYA
1078 - T.C. KONAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
1079 - T.C. KONAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONAKLI/NİĞDE
1080 - T.C. KONAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞ-İZMİR
1081 - T.C. KONUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
1082 - T.C. KONURSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAYBURT
1083 - T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1084 - T.C. KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1085 - T.C. KONYA VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1086 - T.C. KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA
1087 - T.C. KOPAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAÇOBAN/ERZURUM
1088 - T.C. KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU
1089 - T.C. KORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANKIRI
1090 - T.C. KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ/ANTALYA
1091 - T.C. KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇINARCIK/YALOVA
1092 - T.C. KOVANCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOVANCILAR/ELAZIĞ
1093 - T.C. KOYUNABDAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYAN/KAYSERİ
1094 - T.C. KOYUNLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/NİĞDE
1095 - T.C. KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR
1096 - T.C KOZAN SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KOZAN/ADANA
1097 - T.C. KOZANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KULU/KONYA
1098 - T.C. KOZCAĞIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BARTIN
1099 - T.C. KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZONGULDAK
1100 - T.C. KOZLUÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALVAÇ-ISPARTA
1101 - T.C. KOZLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TERME-SAMSUN
1102 - T.C. KÖPRÜBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖRELE/GİRESUN
1103 - T.C. KÖPRÜBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
1104 - T.C. KÖPRÜBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
1105 - T.C. KÖPRÜLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ/ANTALYA
1106 - T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCAELİ
1107 - T.C. KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUĞLA
1108 - T.C. KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
1109 - T.C. KULAKSIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIŞEYH/KIRIKKALE
1110 - T.C. KULEÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ISPARTA
1111 - T.C. KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
1112 - T.C. KUMBAĞ BELEDİYE BAŞKANI MERKEZ/TEKİRDAĞ
1113 - T.C. KUMÇATI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞIRNAK
1114 - T.C. KUMKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ/MERSİN
1115 - T.C. KUMLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
1116 - T.C. KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUMLUCA/ANTALYA
1117 - T.C. KURŞUNLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HEKİMHAN/MALATYA
1118 - T.C. KURŞUNLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNEGÖL/BURSA
1119 - T.C. KURTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİİRT
1120 - T.C. KURTBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI UZUNKÖPRÜ/EDİRNE
1121 - T.C. KURTKULAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI CEYHAN/ADANA
1122 - T.C. KURUCAŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BARTIN
1123 - T.C. KURUÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAVŞANLI/KÜTAHYA
1124 - T.C. KURUDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARASU/SAKARYA
1125 - T.C. KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
1126 - T.C. KUŞU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİMAV/KÜTAHYA
1127 - T.C. KUTLUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEKİLLİ/DENİZLİ
1128 - T.C. KUTÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/KONYA
1129 - T.C. KUYUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
1130 - T.C. KUYUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİKSAR/TOKAT
1131 - T.C. KUZBAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
1132 - T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI MAMAK/ANKARA
1133 - T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1134 - T.C. KÜÇÜKHASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇELTİK/KONYA
1135 - T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1136 - T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1137 - T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI VE SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1138 - T.C. KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASTAMONU
1139 - T.C. KÜRECİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HASSA/HATAY
1140 - T.C. KÜRTÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜRTÜN/GÜMÜŞHANE
1141 - T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ MERKEZ/KÜTAHYA
1142 - T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
1143 - T.C. LAÇİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
1144 - T.C. LADİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMSUN
1145 - T.C. LADİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARAYÖNÜ/KONYA
1146 - T.C. LAPSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
1147 - T.C. LİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR
1148 - T.C. LİMANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARASU/SAKARYA
1149 - T.C. LİMONLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ/MERSİN
1150 - T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ
1151 - T.C. MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
1152 - T.C. MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
1153 - T.C. MAĞARACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMANDAĞ/HATAY
1154 - T.C. MAHMUTLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
1155 - T.C. MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1156 - T.C. MALATYA İL ÖZEL İDARESİ
1157 - T.C. MALATYA VALİLİĞİ
1158 - T.C. MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1159 - T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
1160 - T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
1161 - T.C. MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1162 - T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1163 - T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
1164 - T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
1165 - T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ
1166 - T.C. MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1167 - T.C. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
1168 - T.C. MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA
1169 - T.C. MANAVGAT ÇEVRE KORUMA TURİZM ALTYAPI TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (MATAB) MANAVGAT/ANTALYA
1170 - T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1171 - T.C. MANİSA İL ÖZEL İDARESİ
1172 - T.C. MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANYAS/BALIKESİR
1173 - T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1174 - T.C. MARDİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1175 - T.C. MARDİN İL ÖZEL İDARESİ
1176 - T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KADIKÖY/İSTANBUL
1177 - T.C. MARMARACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU/TEKİRDAĞ
1178 - T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUĞLA
1179 - T.C. MAVİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUMLUCA/ANTALYA
1180 - T.C. MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARDİN
1181 - T.C. MECİTÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
1182 - T.C. MEDRESEÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERŞEMBE/ORDU
1183 - T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1184 - T.C. MELEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI IĞDIR
1185 - T.C. MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAYSERİ
1186 - T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI MELİKGAZİ/KAYSERİ
1187 - T.C. MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1188 - T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1189 - T.C. MENGEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MENGEN/BOLU
1190 - T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
1191 - T.C. MERAM KAYMAKAMLIĞI MERAM/KONYA
1192 - T.C. MERCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TERCAN/ERZİNCAN
1193 - T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1194 - T.C. MERSİN İL ÖZEL İDARESİ
1195 - T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1196 - T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1197 - T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERZİFON/AMASYA
1198 - T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
1199 - T.C MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN
1200 - T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI MEZİTLİ/MERSİN
1201 - T.C. MİDYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİDYAT/MARDİN
1202 - T.C. MİDYAT KAYMAKAMLIĞI MARDİN
1203 - T.C. MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİLAS/MUĞLA
1204 - T.C. MİLAS KAYMAKAMLIĞI MUĞLA
1205 - T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
1206 - T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
1207 - T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
1208 - T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BEYOĞLU/İSTANBUL
1209 - T.C. MOLLAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/ERZİNCAN
1210 - T.C. MORDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARABURUN/İZMİR
1211 - T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUDANYA/BURSA
1212 - T.C. MUDURNU BELEDİYE BAŞKANILIĞI BOLU
1213 - TC. MUĞLA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA
1214 - T.C. MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ
1215 - T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1216 - T.C. MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI KARTEPE/KOCAELİ
1217 - T.C. MUHTARLAR FEDERASYONU ÇANKAYA/ANKARA
1218 - T.C. MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
1219 - T.C. MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RİZE
1220 - T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MURATPAŞA/ANTALYA
1221 - T.C. MURGUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARTVİN
1222 - T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BUCAĞIMERKEZ/HATAY
1223 - T.C. MUSTAFAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
1224 - T.C. MUSTAFAPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜRGÜP-NEVŞEHİR
1225 - T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1226 - T.C. MUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1227 - T.C. MUT KAYMAKAMLIĞI MUT/MERSİN
1228 - T.C. NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
1229 - T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI ANKARA
1230 - T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKİRDAĞ
1231 - T.C. NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/NEVŞEHİR
1232 - T.C. NARDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
1233 - T.C. NARLICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/HATAY
1234 - T.C. NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1235 - T.C. NARLIDERE KAYMAKAMLIĞI İZMİR
1236 - T.C. NARLIKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİLİFKE/MERSİN
1237 - T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
1238 - T.C. NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAYCUMA/ZONGULDAK
1239 - T.C. NEBİŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
1240 - T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONYA
1241 - T.C. NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1242 - T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1243 - T.C .NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/NİĞDE
1244 - T.C. NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ
1245 - T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1246 - T.C. NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKAT
1247 - T.C. NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİLÜFER/BURSA
1248 - T.C. NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAZİANTEP
1249 - T.C. NUH BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR
1250 - T.C. NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI NURDAĞI/GAZİANTEP
1251 - T.C. NURİBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR
1252 - T.C. NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARDİN
1253 - T.C. OBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
1254 - T.C. ODABAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
1255 - T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR
1256 - T.C. OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
1257 - T.C. OĞUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEŞİKDÜZÜ/TRABZON
1258 - T.C. OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAZİANTEP
1259 - T.C. OLTU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZURUM
1260 - T.C. OLUR KAYMAKAMLIĞI ERZURUM
1261 - T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATAKUM/SAMSUN
1262 - T.C. ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1263 - T.C. ORDU İL ÖZEL İDARESİ
1264 - T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1265 - T.C. ORDU VALİLİĞİ
1266 - T.C. ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
1267 - T.C. ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
1268 - T.C. ORHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/NİĞDE
1269 - T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
1270 - T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
1271 - T.C. ORMANDİBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALMUS/TOKAT
1272 - T.C. ORMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/ZONGULDAK
1273 - T.C. ORTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANKIRI
1274 - T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) ANKARA
1275 - T.C. ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORTACA/MUĞLA
1276 - T.C. ORTAKARAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEYDİŞEHİR/KONYA
1277 - T.C. ORTAKENT YAHŞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM/MUĞLA
1278 - T.C. ORTAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GERMENCİK/AYDIN
1279 - T.C. ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKŞEHİR/KONYA
1280 - T.C. ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
1281 - T.C. ORTALICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOSYA/KASTAMONU
1282 - T.C. OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM
1283 - T.C. OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADINHANI/KONYA
1284 - T.C. OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLECİK
1285 - T.C. OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
1286 - T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ESKİŞEHİR
1287 - T.C. OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1288 - T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ OSMANİYE
1289 - T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE
1290 - T.C. OVACUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAFRANBOLU/KARABÜK
1291 - T.C. OVAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞ/İZMİR
1292 - T.C. OYMAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANAVGAT/ANTALYA
1293 - T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1294 - T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
1295 - T.C. ÖLÜDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FETHİYE/MUĞLA
1296 - T.C. ÖMERLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARDİN
1297 - T.C. ÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANAMUR/MERSİN
1298 - T.C. ÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYNESİL/GİRESUN
1299 - T.C ÖRENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
1300 - T.C. ÖZALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİKSAR/TOKAT
1301 - T.C. ÖZBAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALVAÇ/ISPARTA
1302 - T.C. ÖZBURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
1303 - T.C. ÖZKONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVANOS/NEVŞEHİR
1304 - T.C. PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZURUM
1305 - T.C. PALU BELEDİYE BAŞKANLIĞI PALU/ELAZIĞ
1306 - T.C. PAMUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
1307 - T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DENİZLİ
1308 - T.C. PASİNLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI PASİNLER/ERZURUM
1309 - T.C. PAŞAYİĞİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEŞAN/EDİRNE
1310 - T.C. PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI AĞRI
1311 - T.C. PAYALLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
1312 - T.C. PAYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖRTYOL/HATAY
1313 - T.C. PAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZAR/RİZE
1314 - T.C. PAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKAT
1315 - T.C. PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ
1316 - T.C. PAZARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİRDİR/ISPARTA
1317 - T.C. PAZARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİCE/ÇANAKKALE
1318 - T.C. PAZARLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTAHYA
1319 - T.C. PAZARYOLU KAYMAKAMLIĞI ERZURUM
1320 - T.C. PEHLİVANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TORTUM/ERZURUM
1321 - T.C. PEKMEZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKÇAKALE/ŞANLIURFA
1322 - T.C. PELİTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURHANİYE/BALIKESİR
1323 - T.C. PELİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/TRABZON
1324 - T.C. PELİTLİYATAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜNYE/ORDU
1325 - T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1326 - T.C. PENDİK KAYMAKAMLIĞI İSTANBUL
1327 - T.C. PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAYCUMA/ZONGULDAK
1328 - T.C. PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERŞEMBE/ORDU
1329 - T.C. PERŞEMBE KAYMAKAMLIĞI PERŞEMBE/ORDU
1330 - T.C. PERTEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERTEK/TUNCELİ
1331 - T.C. PINAR SULAMA BİRLİĞİ EZİNE/ÇANAKKALE
1332 - T.C. PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI PINARBAŞI/KASTAMONU
1333 - T.C. PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVASLI/UŞAK
1334 - T.C. PİRİBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YUNAK-KONYA
1335 - T.C. POLATELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİLİS
1336 - T.C. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI POLATLI/ANKARA
1337 - T.C. POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI POZANTI/ADANA
1338 - T.C. PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PURSAKLAR/ANKARA
1339 - T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
1340 - T.C. REFAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI REFAHİYE/ERZİNCAN
1341 - T.C. REİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKŞEHİR/KONYA
1342 - T.C. REKABETKURUMU BAŞKANLIĞI
1343 - T.C. REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKAT
1344 - T.C. REYHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI REYHANLI/HATAY
1345 - T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ MERKEZ/RİZE
1346 - T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1347 - T.C. RÜSTEMGEDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BULANIK/MUŞ
1348 - T.C. SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARABÜK
1349 - T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
1350 - T.C. SAĞLIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERAM/KONYA
1351 - T.C. SAHİLKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FİNİKE/ANTALYA
1352 - T.C. SAKARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TERME/SAMSUN
1353 - T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1354 - T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
1355 - T.C. SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ ADAPAZARI/SAKARYA
1356 - T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAKARYA
1357 - T.C. SAKIZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ
1358 - T.C. SALAVATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR/AYDIN
1359 - T.C. SALIPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SALIPAZARI/SAMSUN
1360 - T.C. SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
1361 - T.C. SALİHLİ KAYMAKAMLIĞI MANİSA
1362 - T.C. SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANI ÇAYCUMA/ZONGULDAK
1363 - T.C. SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
1364 - T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1365 - T.C. SAMSUN İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1366 - T.C. SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ
1367 - T.C. SANCAKLIBOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
1368 - T.C. SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1369 - T.C. SANDAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KULA/MANİSA
1370 - T.C. SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR
1371 - T.C. SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA
1372 - T.C. SARATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜLAĞAÇ/AKSARAY
1373 - T.C. SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ
1374 - T.C. SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YERKÖY/YOZGAT
1375 - T.C. SARAYCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU
1376 - T.C. SARAYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/AKSARAY
1377 - T.C. SARAYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARAYKÖY/DENİZLİ
1378 - T.C. SARAYLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARMARA/BALIKESİR
1379 - T.C. SARIBEYLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAVAŞTEPE/BALIKESİR
1380 - T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARIÇAM/ADANA
1381 - T.C. SARIÇAM KAYMAKLIĞI SARIÇAM/ADANA
1382 - T.C. SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
1383 - T.C. SARIİDRİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİRDİR/ISPARTA
1384 - T.C. SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARS
1385 - T.C. SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOZGAT
1386 - T.C. SARIKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖKE/AYDIN
1387 - T.C. SARIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖNEN/BALIKSİR
1388 - T.C. SARILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANAVGAT/ANTALYA
1389 - T.C. SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOZKIR/KONYA
1390 - T.C. SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAYSERİ
1391 - T.C. SARISEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKENDERUN/HATAY
1392 - T.C SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARIVELİLER/KARAMAN
1393 - T.C. SARIYAHŞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSARAY
1394 - T.C. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARIYER/İSTANBUL
1395 - T.C. SARIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAYSERİ
1396 - T.C. SART BELEDİYE BAŞKANLIĞI SALİHLİ/MANİSA
1397 - T.C. SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
1398 - T.C. SAVCILI BÜYÜKOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMAN/KIRŞEHİR
1399 - T.C. SAVKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ISPARTA
1400 - T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
1401 - T.C. SAZGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/KONYA
1402 - T.C. SAZLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖKE/AYDIN
1403 - T.C. SAZLICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİĞDE
1404 - T.C. SEFAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERAM/KONYA
1405 - T.C. SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEFERİHİSAR/İZMİR
1406 - T.C. SEKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİZİP/GAZİANTEP
1407 - T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1408 - T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONYA
1409 - T.C. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
1410 - T.C. SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI SELÇUKLU/KONYA
1411 - T.C. SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SELENDİ/MANİSA
1412 - T.C. SELİMİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİLAS/MUĞLA
1413 - T.C. SELİMŞAHLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/MANİSA
1414 - T.C. SENİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ/ANTALYA
1415 - T.C. SERBAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR
1416 - T.C. SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAKARYA
1417 - T.C. SERENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİKSAR/TOKAT
1418 - T.C. SERGEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI VİZE/KIRKLARELİ
1419 - T.C. SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA
1420 - T.C. SERİNYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
1421 - T.C. SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
1422 - T.C. SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEYHAN/ADANA
1423 - T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ADANA
1424 - T.C. SEYİTÖMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTAHYA
1425 - T.C. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
1426 - T.C. SIRÇALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOĞAZLIYAN/YOZGAT
1427 - T.C. SİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANAVGAT/ANTALYA
1428 - T.C. SİİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1429 - T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1430 - T.C. SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN
1431 - T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİLİVRİ/İSTANBUL
1432 - T.C. SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞIRNAK
1433 - T.C. SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTAHYA
1434 - T.C. SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
1435 - T.C. SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1436 - T.C. SİNOP İL ÖZEL İDARESİ
1437 - T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1438 - T.C. SİNOP VALİLİĞİ
1439 - T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1440 - T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
1441 - T.C. SİVAS VALİLİĞİ
1442 - T.C. SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
1443 - T.C. SOĞUCAK BELEDİYESİ TOROSLAR/MERSİN
1444 - T.C. SOĞUKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESPİYE/GİRESUN
1445 - T.C. SOĞUKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
1446 - T.C. SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANİSA
1447 - T.C. SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SORGUN/YOZGAT
1448 - T.C. SORKUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
1449 - T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
1450 - T.C. SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLECİK
1451 - T.C. SÖĞÜT KAYMAKAMLIĞI BİLECİK
1452 - T.C. SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKÇAABAT/TRABZON
1453 - T.C. SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖĞÜTLÜ/SAKARYA
1454 - T.C. SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖKE/AYDIN
1455 - T.C. SÖKE KAYMAKAMLIĞI AYDIN
1456 - T.C. SÖLÖZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORHANGAZİ/BURSA
1457 - T.C. SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
1458 - T.C. SUÇATI BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜRÜN/SİVAS
1459 - T.C. SUDURAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAMAN
1460 - T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1461 - T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1462 - T.C. SULTANHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSARAY
1463 - T.C. SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN
1464 - T.C. SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA
1465 - T.C. SUNGU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUŞ
1466 - T.C. SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SUNGURLU/ÇORUM
1467 - T.C. SUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR
1468 - T.C. SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
1469 - T.C. SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
1470 - T.C. SUSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR
1471 - T.C. SUTAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMANDAĞ-HATAY
1472 - T.C. SUVARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BESNİ/ADIYAMAN
1473 - T.C. SÜCÜLLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YALVAÇ/ISPARTA
1474 - T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ISPARTA
1475 - T.C. SÜMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARGEÇİT/MARDİN
1476 - T.C. SÜRMENE BELEDİYESİ
1477 - T.C. SÜTÇÜLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1478 - T.C. ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANKIRI
1479 - T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAZİANTEP
1480 - T.C. ŞALPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞALPAZARI/TRABZON
1481 - T.C. ŞAMBAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BESNİ/ADIYAMAN
1482 - T.C. ŞAMLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR
1483 - T.C. ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1484 - T.C. ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS
1485 - T.C. ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ
1486 - T.C. ŞARKÖY KAYMAKAMLIĞI TEKİRDAĞ
1487 - T.C. ŞATIRHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI NURDAĞI/GAZİANTEP
1488 - T.C. ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARTVİN
1489 - T.C. ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEBİNKARAHİSAR/GİRESUN
1490 - T.C. ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAZİANTEP
1491 - T.C. ŞEMDİNLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEMDİNLİ/HAKKARİ
1492 - T.C. ŞENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/HATAY
1493 - T.C. ŞEREFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZARA/SİVAS
1494 - T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
1495 - T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK
1496 - T.C. ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1497 - T.C. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1498 - T.C. ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR
1499 - T.C. TAHTAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNEGÖL/BURSA
1500 - T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI TALAS/KAYSERİ
1501 - T.C TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN
1502 - T.C. TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUDURNU/BOLU
1503 - T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
1504 - T.C. TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI AĞRI
1505 - T.C. TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI AĞRI
1506 - T.C. TAŞOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ
1507 - T.C. TAŞOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNANPAŞA-AFYONKARAHİSAR
1508 - T.C. TAŞUCU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİLİFKE/MERSİN
1509 - T.C. TATKAVAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA
1510 - T.C. TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TATVAN/BİTLİS
1511 - T.C. TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZLİ
1512 - T.C. TAVŞANÇALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KULU/KONYA
1513 - T.C. TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAVŞANLI/KÜTAHYA
1514 - T.C. TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFENNİ/BURDUR
1515 - T.C. TEKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOZYAZI/MERSİN
1516 - T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1517 - T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ
1518 - T.C. TEKİROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEMER/ANTALYA
1519 - T.C. TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMSUN
1520 - T.C. TEKKEKÖY KAYMAKAMLIĞI SAMSUN
1521 - T.C. TEKKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜNYE/ORDU
1522 - T.C. TEKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOZYAZI/MERSİN
1523 - T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
1524 - T.C. TEPECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA
1525 - TC. TEPECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAVŞANLI/KÜTAHYA
1526 - T.C. TEPEKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SELÇUKLU/KONYA
1527 - T.C. TERCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN
1528 - T.C. TERCAN KAYMAKAMLIĞI TERCAN/ERZİNCAN
1529 - T.C. TERZİALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAN/ÇANAKKALE
1530 - T.C. TINAZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR
1531 - T.C. TİRE BELEDİYESİ TİRE/İZMİR
1532 - T.C. TİRİLYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUDANYA/BURSA
1533 - T.C. TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1534 - T.C. TOKUŞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR
1535 - T.C. TOPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVANOS/NEVŞEHİR
1536 - T.C. TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1537 - T.C. TOSMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALANYA/ANTALYA
1538 - T.C. TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASTAMONU
1539 - T.C. TOSYA KAYMAKAMLIĞI KASTAMONU
1540 - T.C. TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1541 - T.C. TRABZON VALİLİĞİ
1542 - T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EDİRNE
1543 - T.C. TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADANA
1544 - T.C. TUNCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARDEŞEN/RİZE
1545 - T.C. TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1546 - T.C. TUNCELİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1547 - T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1548 - T.C. TUNÇBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAVŞANLI/KÜTAHYA
1549 - T.C. TURGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YATAĞAN/MUĞLA
1550 - T.C. TURGUTALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOMA/MANİSA
1551 - T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU/MANİSA
1552 - T.C. TURGUTREİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM/MUĞLA
1553 - T.C. TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKAT
1554 - T.C. TURUNÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARMARİS/MUĞLA
1555 - T.C. TURUNÇLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
1556 - T.C. TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1557 - T.C. TUZLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TUZLUCA/IĞDIR
1558 - T.C. TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA
1559 - T.C. TUZYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KULU/KONYA
1560 - T.C. TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) GEBZE/KOCAELİ
1561 - T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
1562 - T.C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
1563 - T.C. TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNOP
1564 - T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
1565 - T.C. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU - TÜBİTAK ÇANKAYA/ANKARA
1566 - T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
1567 - T.C. TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TÜRKOĞLU/KAHRAMANMARAŞ
1568 - T..C. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
1569 - T.C. UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR
1570 - T.C. UĞURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
1571 - T.C. ULALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN
1572 - T.C. ULAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU/TEKİRDAĞ
1573 - T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1574 - T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
1575 - T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1576 - T.C. ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU
1577 - T.C. ULUBORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ISPARTA
1578 - T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NİLÜFER-BURSA
1579 - T.C. ULUDERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALAŞEHİR/MANİSA
1580 - T.C. ULUKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTUNHİSAR/NİĞDE
1581 - TC. ULUKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULUKIŞLA/NİĞDE
1582 - T.C. ULUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI BARTIN
1583 - T.C. UMURBEY BELEDİYE BAŞKANI LAPSEKİ/ÇANAKKALE
1584 - T.C. URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR
1585 - T.C. UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/UŞAK
1586 - T.C. UŞAK İL ÖZEL İDARESİ
1587 - T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1588 - T.C. UŞAK VALİLĞİ
1589 - T.C. UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BULANIK/MUŞ
1590 - T.C. UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EDİRNE
1591 - T.C. UZUNPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZLİ
1592 - T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1593 - T.C. ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜNYE/ORDU
1594 - T.C. ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜRGÜP/NEVŞEHİR
1595 - T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1596 - T.C. ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ
1597 - T.C. ÜZÜMLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYŞEHİR/KONYA
1598 - T.C. ÜZÜMÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZAR/TOKAT
1599 - T.C. VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
1600 - T.C. VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1601 - T.C. VELİKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
1602 - T.C. VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ/SAMSUN
1603 - T.C. VİRANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA
1604 - T.C. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ
1605 - T.C. YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GİRESUN
1606 - T.C. YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAYSERİ
1607 - T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMSUN
1608 - T.C. YAKASİNEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SULTANDAĞI-AFYONKARAHİSAR
1609 - T.C. YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAKUTİYE/ERZURUM
1610 - T.C. YALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM/MUĞLA
1611 - T.C. YALIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BODRUM/MUĞLA
1612 - T.C. YALIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI VAKFIKEBİR/TRABZON
1613 - T.C. YALINTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA
1614 - T.C. YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1615 - T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ/YALOVA
1616 - T.C. YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ISPARTA
1617 - T.C. YAMAÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOĞAZLIYAN/YOZGAT
1618 - T.C. YAPALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI CİHANBEYLİ/KONYA
1619 - T.C. YAPRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANKIRI
1620 - T.C. YARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZİÇİ/OSMANİYE
1621 - T.C. YARPUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSEKİ/ANTALYA
1622 - T.C. YASSIÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA
1623 - T.C. YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUĞLA
1624 - T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DERELİ/GİRESUN
1625 - T.C. YAVUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/KİLİS
1626 - T.C. YAYAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KINIK/İZMİR
1627 - T.C. YAYLABAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR
1628 - T.C. YAYLAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOZOVA/ŞANLIURFA
1629 - T.C. YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORTA/ÇANKIRI
1630 - T.C. YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİKSAR/TOKAT
1631 - T.C. YAZIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DERİNKUYU-NEVŞEHİR
1632 - T.C. YEDİSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNGÖL
1633 - T.C. YEDİTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAYLADAĞI/HATAY
1634 - T.C. YELTEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ/ANTALYA
1635 - T.C. YEMLİHA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCASİNAN/KAYSERİ
1636 - T.C. YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAMOLUK/GİRESUN
1637 - T.C. YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE
1638 - T.C. YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU/TEKİRDAĞ
1639 - T.C. YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMET/KÜTAHYA
1640 - T.C. YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARABÜK
1641 - T.C. YENİCEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNEGÖL/BURSA
1642 - T.C. YENİCEOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI CİHANBEYLİ/KONYA
1643 - T.C. YENİÇAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOLU
1644 - T.C. YENİDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖKE-AYDIN
1645 - T.C. YENİKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞ/SİVAS
1646 - T.C. YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEDİZ/KÜTAHYA
1647 - T.C. YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜNYE/ORDU
1648 - T.C. YENİKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/MANİSA
1649 - T.C. YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
1650 - T.C. YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOĞAZLIYAN/YOZGAT
1651 - T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI BİLECİK
1652 - T.C. YENİSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURHAL/TOKAT
1653 - T.C. YENİŞAKRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALİAĞA/İZMİR
1654 - T.C. YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
1655 - T.C. YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİŞEHİR/MERSİN
1656 - T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YENİŞEHİR/BURSA
1657 - T.C. YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOZGAT
1658 - T.C. YEŞİLBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YATAĞAN/MUĞLA
1659 - T.C. YEŞİLÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SULTANDAĞI/AFYONKARAHİSAR
1660 - T.C. YEŞİLDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAMAN
1661 - T.C. YEŞİLKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜNYE/ORDU
1662 - T.C. YEŞİLKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖRTYOL/HATAY
1663 - T.C. YEŞİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YEŞİLLİ/MARDİN
1664 - T.C. YEŞİLOVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİLİFKE/MERSİN
1665 - T.C. YEŞİLYENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA
1666 - T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAKLI/TRABZON
1667 - T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAPINAR/KONYA
1668 - T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YEŞİLYURT/MALATYA
1669 - T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MERKEZ/MUĞLA
1670 - T.C. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA
1671 - T.C. YILDIZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS
1672 - T.C. YILDIZLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKÇAABAT/TRABZON
1673 - T.C. YOĞUNOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKİZCE/ORDU
1674 - T.C. YOĞURTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN
1675 - T.C. YOLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİDYAT/MARDİN
1676 - T.C. YOLKONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİKSAR/TOKAT
1677 - T.C. YOLLARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAMAN
1678 - T.C. YOLÜSTÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI REŞADİYE/TOKAT
1679 - T.C. YOMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON
1680 - T.C. YORTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİCE/KARABÜK
1681 - T.C. YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/YOZGAT
1682 - T.C. YUMAKLICERİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZARCIK/KAHRAMANMARAŞ
1683 - T.C. YUMRUTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ACIPAYAM/DENİZLİ
1684 - T.C. YUVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/AKSARAY
1685 - T.C. YUVALIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARASU/SAKARYA
1686 - T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLĞI
1687 - T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
1688 - T.C. YÜREĞİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YÜREĞİR/ADANA
1689 - T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI ADANA
1690 - T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VAN
1691 - T.C. ZENGEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI EREĞLİ/KONYA
1692 - T.C. ZEYNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜLNAR/MERSİN
1693 - T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1694 - T.C. ZEYTİNBURNU KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
1695 - T.C. ZEYTİNDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BERGAMA/İZMİR
1696 - T.C. ZEYTİNLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EDREMİT/BALIKESİR
1697 - T.C. ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKAT
1698 - T.C. ZİNCİRLİKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KULU/KONYA
1699 - T.C. ZİYARET BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAYKAN/SİİRT
1700 - T.C. ZİYARET BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/AMASYA
1701 - T.C. ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1702 - T.C. ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ
1703 - T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1704 - T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ
1705 - T.C. 48'İNCİ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI TRABZON
1706 - T.C. 5'İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERÎ SAVCILIĞI SİVAS
1707 - T.C. 7'NCİ KOLORDU ASKERİ SAVCILIĞI DİYARBAKIR
1708 - T.C.BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL
1709 - T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
1710 - T.C.ÇANKIRI BELEDİYE BAKANLIĞI ÇANKIRI
1711 - T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI
1712 - T.C.EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ISPARTA
1713 - T.C.EKİNCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY
1714 - T.C.GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ
1715 - T.C.GÜNEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZLİ
1716 - T.C.HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1717 - T.C.HASYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FİNİKE/ANTALYA
1718 - T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇORUM
1719 - T.C.ILICALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ/BİNGÖL
1720 - T.C.ÜZÜMLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN
1721 - T.C.YUKARIÇİĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ILGIN/KONYA
1722 - T.C.9.KOR.AS.SAV.LIĞI / ERZURUM
1723 - TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1724 - YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1725 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1726 - 1'İNCİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI ESKİŞEHİR
1727 - 3'ÜCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI 
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 182 ziyaretçikişi burdaydı!