Blog Sitem
  O Harfi ile Baslayan ilaclar
 
O Harfi İle Başlayan İlaçlar
 
O
 
Oceral Krem
Oksikonazol
Ambalaj: 10 mg/gx10 g’lik tüp.
Oceral Sprey Solüsyon
Oksikonazol
Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik vaporizatörlü plastik şişe.
End.:Mantarenfeksiyonlarının bulunduğu ekstremitelere (özellikle parmakaraları vb) vücut, başın saçlı derisiyle cilt kıvrımlarına (kasık,diz ve kol içi, karın, parmak araları vb) uygulanabilir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Gözlere ve mukozalara değdirilmemelidir.Diğer imidazol türevlerinde olduğu gibi uzun süre kullanımda sistemiketkiler ortaya çıkabilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlık reaksiyonlarıgelişebilir. Gebelerde kesin gerekli görülürse kullanılmalıdır.
Yan E.: Bazı nadir olgularda hafif yanmahissi veya belirgin kaşıntı gibi deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:Oceral Krem: Günde 1 kez ve tercihen akşamları hasta bölgeyeharicen uygulanır. Tedavi süresi en az 3 haftadır. Nüksü önlemekiçin, lezyonların iyileşmesinden sonra 1-2 hafta daha tedaviye devamedilmelidir. Oceral Solüsyon: Etkilenen bölgeye tercihen akşamlarıolmak üzere parmak aralarına ve saçlı deriye günde bir kez uygulanmalıdır. Tedavi süresi, kişinin durumunabağlıdır, ancak genelde 3 haftadan az olmamalıdır. Nüksü önlemek için Oceral ile tedaviye, lezyonların tamameniyileşmesinden sonra 1-2 hafta daha devam edilmelidir. Genital bölgedeki mantartedavisine, olası alkol iritasyonunu önlemek amacıyla, ürünün önce krem formuile başlanmalı ve solüsyon ile devam edilmelidir. Sprey solüsyonun genitalbölge uygulamalarında, uygulama yerinin ilaç püskürtüldükten sonra bir müddetaçık tutularak sprey içeriğindeki alkolün uçmasının beklenmesi önerilir
Octinum Damla
İzomethepten HCl
Ambalaj: 100mg/mLx20 g.
End.:Astım, boğmacave hıçkırıkta olduğu gibi; solunum sistemi spazmlarında; gastritve duodenum ülserlerindeki spazmlarda; pilor spazmlarında ve infantilkusmalarda; Tabes dorsalisteki gastrik krizlerde; spastik kabızlıkta;ameliyat sonrası gaz ve kusmalarda; göbek koliklerinde; mide ve duodenumunradyolojik tetkiklerinde, organik ve fonksiyonel değişikliklerinayırıcı tanısında; safra yolları, böbrek ve üreter koliklerinde,idrar kesesi tenezmlerinde; dismenorede; doğumu hızlandırmak vedoğum ağrılarını azaltmak amacıyla serviks spazmlarında; loşi retansiyonunda;mide sondasıyla beslemede özofagus spazmlarında endikedir.
Kontr.E.:Mutlakkontrendikasyonu yoktur. Sempatomimetik özellikleri nedeniyle, yüksektansiyonlu kişilerde kullanılması özenle tartılmalıdır.
Uyar.:Hipertansiyonluveya organik kalp bozukluğu olan hastalar, ilaca tahammülün iyi olduğusaptandıktan sonra da, önerilen dozun sadece yarısını almalıdırlar.Gebeliğin ilk üç ayında ilacın uygulanması özenle tartılmalıdır.
Yan E.:İzometheptenetahammül genel olarak oldukça iyidir. Bulantı, sıcaklık hissi, terleme,çarpıntı ve baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Genelliklebu belirtiler dozun azaltılmasıyla kaybolur.
Etkileş.: İlaç veya herhangi bir maddeyleetkileşmesi bildirilmemiş olmasına rağmen MAO inhibitörleriylebirlikte uygulanmaması önerilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3×15-20 damla bir miktarsu ile alınır. Gerektiğinde bu doz iki katına çıkarılabilir. Çocuklardaortalama doz, bir aylıktan küçük bebeklerde 3-4 kez 2 damla; 1 ay-1yaş arası çocuklarda 3-4 kez 3-5 damla; 1-6 yaş arası çocuklarda 3-4kez 6-11 damla ve 7-14 yaş arası çocuklarda 3-4 kez 12-20 damladır
Octostim Ampul
Desmopressin asetat
Ambalaj: 15 mg/1 mLx1 ampul.
End.:Tedaviyeya da teşhise yönelik ameliyatlardan önce, uzamış kanama süresininkısaltılması ve normale döndürülmesi ya da konjenital ya da ilacabağlı trombosit disfoksiyonu, üremi, karaciğer sirozu bulunanhastaların ve etiyolojisi bilinmeyen uzamış kanama süreli hastalarınkanamalarını kontrol altına almada endikedir.
Kontr.E.:Psikolojikpolidipsi, stabil olmayan anjina pektoris, dekompanse kalp yetmezliğive von Willebrand hastalığı tip IIB hastalarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Aşırı sıvı yüklenmesini ve hiponatremiyiönlemek için önlemler alınmalıdır. Antidepresanlar, klorpromazinve karbamazepin gibi antidiüretik hormon salıveren maddeler, trisiklikaditif antidiüretik etki yaparlar ve su tutulması riskini artırırlar.Gebeliktegüvenirliği kesinlik kazanmamıştır. Emziren anneler üzerinde kontrollüçalışma yoktur.
Yan E.:Tedavi görenhastaların çok azında yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, mide ağrısıolabilir.
Etkileş.:İndometasindesmopressine yanıtı artırabilir.
Doz Önerisi: İnvaziv bir ameliyattan önce kanamanın kontrolüve profilaksisinde SC yoldan 0.3 mg/kg dozda uygulanır ya da serum fizyolojikteseyreltilerek (50-100 mL), 15-30 dakika içinde IV enfüzyon şeklindeverilir. Eğer olumlu sonuç alınırsa, Octostim başlangıç dozu 6-12 saat arayla1-2 kez tekrarlanabilir
Ocubrax Göz Damlası
Diklofenak sodyum 1mg, tobramisin 3 mg/mL
Ambalaj: 5 mL’lik polietilen şişe.
End.:Birnonsteroid antiinflamatuvar ajanın endike olduğu ve konkominant bakteriyeloküler enfeksiyonun varlığı veya riskinin yüksek olduğu katarakt cerrahisindegözün ön kamarasındaki enflamasyonun önlenmesinde veya tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Bileşimindekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Aktif korneal ülser ile viral keratokonjonktivit rahatsızlığı olan veasetilsalisilik asit ya da başka prostaglandin inhibitörlerin kullanımınınastım krizi ya da ürtiker veya akut rinite yol açtığı hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.:Diğer aminoglikozitantibiyotikler, asetilasetik asit, fenilasetik asit türevleri ve diğer nonsteroidal antienflamatuar ajanlar ile çapraz duyarlılık olasılığı dikkatealınmalıdır. Gebeler, emziren annelerde ve çocuklar için özel bir uyarıya gerekgörülmemiştir. Bu dönemlerdeki olası kullanımı, doktor tarafından değerlendirilmelive belirlenmelidir. Otomobil ve makine kullanımına etkileri gözlenmemiştir.
Yan E.: Genellikle iyi tolere edilmesine karşın, zaman zamantahriş, yanma, göz yaşarması, yabancı cisimlere karşı duyarlık, vb. ortayaçıkabilir. Bunların hepsi hafif etkili ve geçicidir, tedavinin kesilmesindensonra kaybolur.
Doz Önerisi: Genellikle etkilenen göze(lere) günde 4 kez iki damladamlatılır. Cerrahiden sonra tedaviye 21 gün kadar devam edilebilir. Günlükuygulama sayısı ve tedavinin süresi doktorun değerlendirmesine uygun olarakdeğiştirilebilir
Oculotect Fluid Göz Damlası
Polividon 50 mg/ mL
Ambalaj: 10 mL’lik damlalıklı plastik şişe
Oculotect Fluid Sine Göz Damlası
Polividon 50 mg/ mL
Ambalaj: 0.4 mL’lik 20 adet tek dozluk plastik birimlerde
End.:Polivinilpirolidon, eksik veya yapıca bozuk gözyaşı tabakalarına bağlıolarak oküler yüzeyin nemlendirilmesinin bozulduğu; kuru göz sendromuveya keratokonjunktivitis sicca gibi durumlarda endikedir.Ayrıca sert ve yumuşak kontakt lensler için kaydırıcı olarak kullanılır.
Doz Önerisi: Günde 4 kez 1 damla veya hastalığın şiddetinegöre gerektikçe konjunktiva kesesi içine damlatılır. Damlatıldıktansonra gözün iç ucuna parmak ucuyla 1-2 dakika bastırılır. Bu, ilacıngözyaşı kanallarından buruna akmasını önler
Ogastro MikropelletKapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 30mgx14 kapsül
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde ve Helicobacter pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi:Duodenal ülser ve gastrik ülser tedavisinde yetişkinler için önerilen oral doz4 hafta süreyle günde 1 kez aç karnına 30 mg’dir. Gastrik ülser tedavisindegerekirse 2-4 hafta daha devam edilebilir. Reflü özofajit (erozif)tedavisinde yetişkinler için önerilen oral doz 4-8 hafta süreyle,günde 1 kez sabahları aç karnına 30 mg’dir. 8 haftalık tedaviye yanıtvermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi dahauygulanabilir. Hipersekresyon durumları (Zollinger EllisonSendromunda-ZES) önerilen başlangıç oral dozu 3-7 gün süreyle sabahlarıaç karnına 60 mg’dir. Günlük 120 mg veya daha fazla (180 mg’ye kadar)lansoprazol gerektiren hastalarda, doz eşit olarak günde 2 kez uygulanmalıdır.Duodenalülserle ilgili H. pylori eradikasyonunda üçlü tedavi reijimi: Aç karnına(yemekten yarım saat önce) 12 saatte bir 30 mg, aç veya tok karnına12 saattebir 500 mg klaritromisin ve aç veya tok karnına 12 asattebir 1 g amoksisilin ile birlikte 10 gün uygulanır. Ülserin iyileşmesinitamamlamak için daha fazla asit supresyonu gerekebilir. İkili tedavirejimi: Aç karnına (yemekten yarım saat önce) 12 saatte bir 30 mg,aç veya tok karnına 12 saattebir 500 mg klaritromisin ile birlikte14 gün uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazlaasit supresyonu gerekebilir
Oflocide FilmTablet
Ofloksasin
Ambalaj: 200 mgx10 tablet :: 400 mgx5 ve 10 tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunumsistemi enfeksiyonları (bronşit), pnömoniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahilolmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genitalorganların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirginolarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasineduyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.:Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.
Uyar.: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.
Yan E.:Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Etkileş.:Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gören kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.
Doz Önerisi: Önerilen ortalama günlük doz günde 2 kez 200 mgveya 1 kez 400 mg’dir. Ağır olgularda doz günde iki kez 300-400 mg’ye kadarartırılabilir. Hafif üriner ve solunum yolu enfeksiyonlarındagünde 200 mg-400 mg, ağır enfeksiyonlarda 400 mg, gerekirse 2 kez 400mg verilebilir. Komplike olmayan idrar yolu ve servikal gonoredetek doz 400 mg, gonokokal olmayan idrar yolu ve serviks iltihaplarında400 mg veya bölünmüş dozlarda alınması önerilir. Oflocide Film Tablet ile genellikle 7-10 gün sürelitedaviler yeterli olmaktadır. Ancak tedaviye semptomların kaybolmasındansonra, 2-3 gün daha devam edilmesi uygundur. Oflocide Film Tablet ile tedavi süresi 2 ayı kesinlikleaşmamalıdır. Bir miktar su veya başka bir sıvı ile çiğnenmeden yutulur.Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra, tercihen sabahları alınmalıdır
Ofloks FilmTablet
Ofloksasin
Ambalaj: 200 mgx10 tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit,pnömoni, kulak-burun-boğaz bölgesi enfeksiyonları), üst ve alt idrar yoluenfeksiyonları, gonokoksik ve non-gonokoksik üretritler, safra kesesi enfeksiyonları,kadın genital organlarının enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,bağırsak enfeksiyonları ve tifo ve cerrahi profilaksi.
Kontr.E.:Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.
Uyar.: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.
Yan E.:Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Etkileş.:Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gören kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.
Doz Önerisi: Ortalama doz günde 2 kez 1 tablettir. Alt idrar yoluenfeksiyonlarında genellikle günde 2 kez ½ tablet yeterlidir. Ağır vekomplikasyonlu enfeksiyonlarda ya da hastanın yeterli yanıt vermediğidurumlarda, doz günde 2 kez 1 ½ veya 2 tablete yükseltilebilir. Tabletler açkarına ya da yemekler sırasında bir miktar sıvı ile alınır. Tedavi süresi akutenfeksiyonların çoğunda 7-10 gündür. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında,Dünya Sağlık Örgütünün önerilerine uygun olarak, 10 günlük bir tedaviuygulanmalıdır. Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda dozaj: Kreatinin klirensinin dakikada 10mL-30 mL arasında ya da kandaki kreatinin düzeyinin % 2.5-5 mg arasında olduğuhastalara, normal tek doz 24 saatte bir verilir. Kreatinin klirensinin dakikada10 mL’nin altında ya da kandaki kreatinin düzeyinin % 5 mg ve daha yüksekolduğu hastalarda tedaviye normal tek dozla başlamalı ve 24 saatte bir bu dozunyarısıyla devam edilmelidir
Oftalmotrim Göz Damlası
Polimiksin-B sülfat10.000 IU, trimetoprim 1 mg/ml
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu göz ve adnekslerinin, konjunktivit,keratit, kornea ülserleri, konjunktivitle bağlantılı ülseratifblefarit ve kronik dakriyosistit dahil bakteriyel enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir. Gözden yabancı cisim çıkarılması dahilçeşitli cerrahi girişimlerden sonra oluşabilecek oküler enfeksiyonlardankorunmada hem preoperatif hem postoperatif olarak uygulanabilir.
Kontr.E.: Bileşenlerden herhangi birine ve antibiyotiklerinpolipeptid grubu gibi çapraz duyarlık oluşturan maddelere karşıaşırı duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Bu kombinasyona karşı aşırı duyarlık reaksiyonlarınınnadir görülmesi beklenir, ancak tedavi sırasında bir aşırı duyarlıkreaksiyonundan şüphelenilmesi halinde uygulama durdurulmalıdır.Bu kombinasyonun aktif bileşikleri gebelikte herhangi bir ters etkibelirtisi olmadan yıllardır kullanılmıştır. Anne sütüne geçipgeçmediği hakkında bilgi yoktur.
Yan E.:Kişiselduyarlığa bağlı olarak nadiren geçici hafif yanma veya batma hissive daha az olarak gözde kızarıklık görülebilir.
Doz Önerisi: Etkilenmiş göze normal olarak günde 4 kez 1 damladamlatılır. Günlük uygulama sayısı ve tedavi süresi hekimin vereceğikarara göre ayarlanır. Gözün, görünüşte normale döndükten 48 saatsonrasına kadar tedavisine devam edilmesi gerekir
Ogastro MikropelletKapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 30mgx14 kapsül.
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde ve Helicobacter pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi:Duodenal ülser ve gastrik ülser tedavisinde yetişkinler için önerilen oral doz4 hafta süreyle günde 1 kez aç karnına 30 mg’dir. Gastrik ülser tedavisindegerekirse 2-4 hafta daha devam edilebilir. Reflü özofajit (erozif)tedavisinde yetişkinler için önerilen oral doz 4-8 hafta süreyle,günde 1 kez sabahları aç karnına 30 mg’dir. 8 haftalık tedaviye yanıtvermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi dahauygulanabilir. Hipersekresyon durumları (Zollinger EllisonSendromunda-ZES) önerilen başlangıç oral dozu 3-7 gün süreyle sabahlarıaç karnına 60 mg’dir. Günlük 120 mg veya daha fazla (180 mg’ye kadar)lansoprazol gerektiren hastalarda, doz eşit olarak günde 2 kez uygulanmalıdır.Duodenalülserle ilgili H. pylori eradikasyonunda üçlü tedavi reijimi: Aç karnına(yemekten yarım saat önce) 12 saatte bir 30 mg, aç veya tok karnına12 saattebir 500 mg klaritromisin ve aç veya tok karnına 12 asattebir 1 g amoksisilin ile birlikte 10 gün uygulanır. Ülserin iyileşmesinitamamlamak için daha fazla asit supresyonu gerekebilir. İkili tedavirejimi: Aç karnına (yemekten yarım saat önce) 12 saatte bir 30 mg,aç veya tok karnına 12 saattebir 500 mg klaritromisin ile birlikte14 gün uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazlaasit supresyonu gerekebilir
Okacin Göz Damlası
Lomefloksasin HCl
Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik polietilen şişe.
End.:Duyarlımikroorganizmaların yol açtığı konjunktivit, blefarit ve blefaro-konjunktivitide içine alan ön segment bakteriyal enfeksiyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Lomefloksasineya da kinolonlara aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanımı kontrendikedir.
Uyar.:Lomefloksasintedavisi süresince güneş ışınlarından ya da UV ışınından korunulmalıdır. Oftalmik enfeksiyon süresince kontaktlens kullanılmamalıdır. Gebelik ve emzirme dönemleri süresince, ilaçtanbeklenen yarar, fetüs veya bebek için potansiyel riskten fazla olmadıkçakullanılmamalıdır.
Yan E.: İlacın göze damlatılmasından hemensonra, az ve geçici bir yanma bildirilmiştir.
Etkileş.:Lomefloksasinuygulamasının ardından ve uygulamadan 15 dakika öncesine kadar çinko gibi ağırmetaller içeren oftalmik preparatlar kullanılmamalıdır. Bakteriyostatikoftalmik antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde alt konjonktival kese içine günde 2-3 kezbirer damla damlatılır. Tedavinin başlangıcında, 20 dakika içinde 5 damla yada 6-10 saat süresince her saat 1 damla damlatılacak şekilde ilaç uygulanmasısıklaştırılmalıdır. Tedavinin süresi 7 ile 9 gündür
Okavax Flakon
Attenüe canlıvarisella-zoster virüsü (Oka suşu) 1000 PFU/0.5 mL
Ambalaj: Liyofilize aşı içeren flakon ve 0.7 mL çözücü (enjeksiyoniçin distile su).
End.: Su çiçeği enfeksiyonunun önlenmesi.
Uyar.: Bu aşı genel aşılama kuralları çerçevesindekullanılmalıdır. Aşılamadan önce, aşı olacak kişiler genel sağlık durumlarıbakımından bir hekim tarafından muayene edilmelidir. Şok veya anafilaktiksemptomlar (ör. ürtiker, dispne, perioral ödem veya laringeal ödem) meydanagelebilir. Çocuk sahibi olma yaşına gelmiş kadınlar aşılamadan yaklaşık bir ayönce uygun doğum kontrol yöntemlerini uygulamaları ve aşılamadan sonra en aziki ay süreyle gebe kalmamaları konusunda uyarılmalıdır. Ateşli olanlar,akut hastalığı olanlar, bu aşının komponentleri nedeniyle anafilaksi geçirenkişiler, gebeler aşılama için uygun değildir.
Yan E.: Ateş ve döküntü, bazan sağlıklı çocuklarda ve yetişkinlerdeaşılamadan 1-3 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Anafilaktik semptomlar (ör.ürtiker, dispne, dudak ödemi, veya laringeal ödem) nadir olarak görülür.Nadir de olsa aşılamadan hemen sonra döküntü, ürtiker, eritem, prürit ve ateşşeklinde kendini gösteren bir hipersensitivite reaksiyonu meydana gelebilir.Enjeksiyon bölgesinde nadiren kızarıklık, şişme ve endürasyon gibi lokalreaksiyonlara raslanır.
Etkileş.: Bu aşı aşılamadan önce 3 ay içerisinde kan veyagammaglobulin preparatları kullanan kişilerin aşılanması 3 ay veya dahasonrasına ertelenmelidir. Kawasaki veya akut immün trombositopenik purpura(ITP) hastaları gibi yüksek dozda gammaglobulin tedavisi (ör. 200 mg/kg veyadaha fazla) gören kişilerin aşılanması en az 6 ay sonrasına ertelenmelidir.Diğer canlı aşılarla (ör. oral polio, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, BCG, veyasarı humma aşısı) aşılananların aşılanmadan önce en az 4 hafta beklemeleriönerilmektedir.
Doz Önerisi: Bu aşı, birlikte verilen çözücünün (enjeksiyon içindistile su) 0.7 mL’si ile çözülür ve genellikle bir doz (0.5 mL) SC olarakenjekte edilir
Oksabron Şurup
Oksolamin fosfat
Ambalaj: 50 mg/5 mLx120 mL’lik şişe
End.: Larenjit, farenjit,trakeit bronşit gibi enflamasyonlu ve buna bağlı olarak öksürüğeneden olan hastalıklarında bronşiektazi, boğmaca, soğuk algınlığıkomplikasyonları, sigara ve hava kirliliğine bağlı öksürüklerdeendikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Oksolamin mide-bağırsak sistemindeirritasyona neden olabilmektedir. Bu nedenle yemeklerden sonraalınması önerilir. 2 yaşından küçük çocuklarda halusinasyonlaraneden olduğu bildirildiğinden, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Seyrek olarakve özellikle de aç karnına alındığında bulantı, kusma, bağırsak hareketlerindeartma görülebilmektedir. Hafif lokal anestetik etkisine bağlıolarak ağız mukozasında geçici his azalmasına neden olabilir.
Doz Önerisi: Genel kullanım dozu günde 15-25 mg/kg’dir. Hesaplanantoplam günlük dozun 4 eşit doza bölünerek yemeklerden sonra alınmasıönerilir. Genellikle yetişkinlerde günde 4 kez 2 ölçek; 2 yaşın üzerindekiçocuklarda günde 4 kez 1-2 ölçek olarak verilir.
Oksamen Tablet
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 tablet
Oksamen-L Enjektabl FlakonIM/IV
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx1 flakon ve 2 mL’lik eritici ampul
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuz-el sendromu-, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.
Uyar.: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin, hastayakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinal kanama durumundatenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Baş dönmesi, sersemlemeve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecek yan etkileringörüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmaları konusundauyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kronik tedavidenkaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olası bir yan etkigöz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebek sütten kesilmeliveya ilaç bırakılmalıdır.
Yan E.:Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasınağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSAID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikam a-adrenerjikblokerlerin ve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisiniazaltabilir. NSAİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemorajiriski artar (trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSAID’lerdegastroduodenal mukus hasarı oluşabilir. b-Bloker, siklosporin, rahim içiaraç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımda özellikle önlemalınması gerekmektedir.
Doz Önerisi:Oksamen Tablet: Önerilen günlük doz 20 mg tek dozdur. Uzun sürelitedavilerde sürek dozu olarak günde 10 mg verilebilir. Akut gut artritindeilk 2 gün, günde 40 mg ve izleyen 5 gün, günde 20 mg’lik uygulama önerilmektedir
Oksiaskaril Şurup
Piperazin heksahidrat
Ambalaj: 600 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.:Ascarislumbricoides (solucan) ve Enterobius vermicularis (kılkurdu) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Piperazinve tuzlarına karşı duyarlı olan kimselerde, böbrek, karaciğer yetmezliklerinde(yeni geçirilmiş sarılık dahil), nörolojik hasarlarda, epilepsidekullanılmamalıdır. Eğer önemli bir SSS ve gastrointestinal sistemve hipersensitivite reaksiyonu görülürse kullanıma devam edilmemelidir.
Uyar.: Kılkurdu (oksiyür) tedavisindensonra gerek büyüklerde ve gerekse çocuklarda otoenfeksiyon olabileceğindenilk tedaviden 2 hafta sonra aynı tedavi bir kez daha tekrarlanmalıdır.Aynı evdeki şahısların birinde kılkurdu görülürse, evdekiherkesin aynı tedaviye tabi tutulmaları gerekir.
Yan E.:Nadirenbulantı, kusma, diyare, ürtiker, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlamasıgibi belirtiler oluşabilir. Nadiren hemolitik anemi görülebilir.
Etkileş.:Pirantelve klorpromazinle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: ½-1 yaşındaki çocuklara günde 1 ölçek (5 mL);2-3 yaşındaki çocuklara 2 ölçek (10 mL); 4-6 yaşındaki çocuklaragünde 1 çorba kaşığı (15 mL); 7 yaşındaki çocuklara ve daha büyükleregünde 2 çorba kaşığı (30 mL) yemeklerden sonra alınır. Tedaviye 4 gün devam edilir. Askariasiste bir kür yeter, gerekirse1-2 gün sonra bir kür daha yapılır. Oxiyuriasisde kalmış yumurtalardanoluşan olası parazitleri öldürmek için 2-4 hafta sonra bir emniyetkürü daha önerilir
Oksikam Tablet
Piroksikam
Ambalaj: 20 mgx30
End.:Antienflamatuvarve/veya analjezik etki gerektiren romatoid artrit, osteoartrit(artroz, dejeneratif eklem hastalığı) ve ankilozan spondilitinakut ağrılı dönemlerinde, akut muskuloskeletal hastalıklar, akutgut, cerrahi girişimlerden sonraki ve akut travma sonucu ağrı gibiçeşitli durumlarda endikedir. 12 yaş ve üzeri hastalarda primerdismenorede ağrının giderilmesinde endikedir. Üst solunum yolu enflamasyonuylailgili ateş ve ağrının giderilmesi için de kullanılabilir.
Kontr.E.:Aktif peptikülserde kontrendikedir. Daha önceden bilinen aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Aspirin ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarilaçlarla astım semptomları, nazal polipler, anjiyoödem veya ürtikergörülen hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Seyrek olarak peptik ülserasyon,perforasyon ve nadiren fatal olabilen gastrointestinal hemorajibildirilmiştir. Nadir durumlarda nonsteroidal antienflamatuvarilaçlar interstisyel nefrit, glomerülit, papiller nekroz ve nefrotiksendroma neden olabilir. Piroksikam, trombosit agregasyonunuazaltır ve kanama zamanını uzatır. Gebelikte kullanımı önerilmez.Emziren annelerde klinik güvenirliği henüz kanıtlanmadığındanönerilmez.
Yan E.:Stomatit,anoreksi, epigastrik sıkıntı, bulantı, kabızlık, abdominal rahatsızlık,diyare, karın ağrısı, gaz, hazımsızlık olabilir.
Etkileş.:Nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlar sodyum, potasyum ve su tutulmasına nedenolabilir ve diüretik ajanların natriüretik etkisine engel olabilir.Kumarin tipi antikoagülanlarla birlikte verilmesiyle kanamabildirilmiştir.
Doz Önerisi: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilittegünde tek doz 20 mg ile başlanır, yanıta göre doz 10 mg’ye indirilebilir.Antienflamatuvar olarak günde 1 veya 2 kez 20 mg yeterlidir. Akutgut nöbetlerinde tedaviye 40 mg ile başlanır. Bunu izleyen 4. ve 6.günde 1 veya 2 kez 40 mg tedaviye devam edilir. Tabletler yemeklerleveya yemekten sonra alınmalıdır
Oksinazal Burun Spreyi
Oksimetazolin HCl
Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik (200 doz) ambalaj
End.:Kroniknezle, soğuk algınlığı, sinüzit, saman nezlesi, allerjik veya enfeksiyözdurumların neden olduğu burun tıkanıklıklarında endikedir. Ayrıca,burun açıcı özelliğiyle burun operasyonlarından önce kullanılır.Kulak iltihabı olan hastalarda tıkalı olan östaki borusu girişiniaçar.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hipertiroidizm, kalp hastalığı (angina dahil),hipertansi, ilerlemiş damar sertliği ve diyabet hastalarında kullanılmaz.MAO inhibitörleriylekullanılmamalıdır. Gebelik döneminde güvenirliği saptanmamıştır.
Yan E.: Geçici olarak burun mukozasındabatma, yanma, kuruma veya aksırma gibi hafif yan etkiler yapabilir.Bazan hipertansiyon, sinirlilik, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı,uykusuzluk, kalp çarpıntısı veya refleks bradikardi gibi sistemiksemptomatik etkilere neden olabilir.
Doz Önerisi: Erişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklarda doz, 10-12saatte bir (sabah ve akşam) her burun deliğine 2-3 kez sıkımdır. 6 yaşındanküçük çocuklarda kullanılmaz.
Oksitin El Temizleme Jeli
İsopropil alkol, etilalkol vs.
Ambalaj: 80 mL’lik plastik tüp ve 225 mL’lik plastik şişe.
End.:İsopropilalkol bakterisid, virusid, fungusid ve protozoid etkilidir. Suya gerek olmadan el antisepsisindekullanılır
Oledro Tablet
Parasetamol 250 mg,fenilefrin HCl 5 mg, oksolamin sitrat 100 mg, klorfeniramin maleat 2 mg
Ambalaj: 30 tablet.
Oledro Pediatrik Şurup
Parasetamol 160 mg,klorfeniramin maleat 1 mg, fenilefrin HCl 5 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
Oledro Hot Poşet
Parasetamol 500 mg,fenilefrin HCl 10 mg, oksolamin sitrat 100 mg, klorfeniramin maleat 2 mg
Ambalaj: 12 tek dozluk efervesan granül içeren poşet.
End.: Nezle (akut viral rinit), grip, soğuk algınlığı, rinit(allerjik: saman nezlesi, yıl boyunca devam eden allerjik rinit; non allerjik:eozinofilik non allerjik rinit, vazomotor rinit), farenjit, sinüzit, bronşit velarenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi içinkullanılır.
Kontr.E.: Bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlığı olduğubilinen kişilerde kullanımı kontrendikedir. Parasetamole hipersensitivitesiolanlarda, zayıf böbrek veya karaciğer fonksiyonuna sahip olanlarda kontrendikedir.Klorfeniramin maleat 6 yaşından küçük çocuklarda santral sinir sistemininparadoksal stimulasyonuna sebep olabilir. Fenilefrin şiddetli hipertansiyonuveya ventriküler taşikardisi olan ayrıca fenilefrine hipersensitivitesi olanhastalarda kontrendikedir. Fenilefrin hipovolemik hastalarda tek tedavi yoluolarak seçilmemelidir. İlaç uygulanır iken veya sonrasında hipotansiyonoluşursa ilave hacim yer değiştirme (volume replacement) gerekebilir. Prostathipertrofisi, mesane çıkışında obstruksiyon, dar açılı glokom, akut astma,hipertroidizm, ağır hipertansiyon, kardiyak aritmiler, serebrovaskülerhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Oksolamin sitrat çocuklardahalusinasyonlara yol açabilir, bulantı ve kusmaya neden olabilir.
Uyar.:Yüksekmiktarda parasetamol (>2 mg/kg) alındıktan sonra hepatik ve renal toksisiteoluşabilmektedir. Parasetamole ait toksik semptomlar kusma, abdominal ağrı,hipotansiyon ve terlemedir. 25 g doz veya daha fazlası fataldir. Klorfeniraminmaleat 6 yaşından küçük çocuklarda santral sinir sisteminin paradoksalstimulasyonuna neden olabilir. Oksolamin sitrat çocuklarda halusinasyonlara yolaçabilir, bulantı ve kusmaya sebep olabilir. Gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir. Emzirenannelerde kullanımı kontrendikedir. Dikkat isteyen makine kullanan kişilerinbu dönem içinde ilacı kullanmamaları önerilir.
Yan E.:Duyarlıkişilerde nadiren uyuklama, baş dönmesi, mide yanması, uykusuzluk, asabiyet,ağız kuruluğu, deri döküntüsü, idrar zorluğu, çarpıntı, görmede bulanıklık,iştahsızlık, terleme, taşikardi, kulak çınlaması, fotosensitivite görülebilir.İlacın dozu azaltıldığında veya alımı durdurulduğunda bu etkiler ortadankalkar
Olmetec Film Tablet
Olmesartan medoksimil
Ambalaj: 10 mgx28 tablet :: 20 mgx28 tablet :: 40 mgx28tablet
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisi.
Kontr.E.: Olmesartan medoksomilin diğer bileşenlerinden birineaşırı duyarlık, gebeliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemi, emzirme, safrakanalı obstrüksiyonu.
Uyar.: Kuvvetli diüretik tedavi, gıdayla alınan tuzda kısıtlama,diyare veya kusma nedeniyle hacim ve/veya tuzda azalma olan hastalarda,özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon meydana gelebilir. İlaçuygulanmadan önce bu gibi durumlar düzeltilmelidir. Diğer anjiyotensin IIantagonistleri ve ACE inhibitörleriyle olduğu gibi olmesartan medoksomiltedavisi sırasında özellikle böbrek bozukluğu ve/veya kalp yetmezliğivarlığında hiperkalemi meydana gelebilir. Riskli hastalarda serum potasyumudüzeylerinin yakından izlenmesi önerilir. Aort veya mitral kapak stenozu veyaobstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati hastalarında özel dikkatgösterilmelidir. Primer aldosteronizm hastalarında olmesartan medoksomilkullanımı önerilmemektedir. İskemik kalp hastalığı veya iskemik serebrovaskülerhastalığı olanlarda aşırı kan basıncı düşmesi bir miyokard enfarktüsü veyafelçle sonuçlanabilir. Gebeliğin ikinci ve üçüncü üç ayında kontrendikedir.Ayrıca, ilk üç ayda da kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebelik meydana gelirseolmesartan medoksomil mümkün olduğu kadar kısa bir sürede kesilmelidir. Emzirensıçanların sütüne geçmektedir fakat insan sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir. Bu ilacı kullanan anne bebeğini emzirmemelidir. Olmesartanmedoksomilin araba sürme üzerindeki etkileri özel olarak araştırılmamış olsada, antihipertansif tedavi uygulanan hastalarda, araba sürme veya makinekullanma bakımından bazan baş dönmesi veya yorgunluk meydana gelebileceği gözönünde bulundurulmalıdır.
Yan E.: Plasebo kontrollü monoterapi araştırmalarında sadecetedaviyle ilgili tek yan etki baş dönmesidir. Sersemlik, bronşit, öksürük,farenjit, rinit, baş ağrısı, karın ağrısı, diyare, dispepsi, gastroenterit,mide bulantısı, artirit, sırt ağrısı, iskelet ağrısı, hematüri, idrar yolu enfeksiyonu,göğüs ağrısı, yorgunluk, grip benzeri semptomlar, periferal ödem, ağrıgörülebilir.
Etkileş.: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviyeleri,potasyum içeren tuz ikame ürünleri veya serum potasyum düzeylerini artırabilendiğer ilaçlarla (örn. heparin) birlikte kullanımı önerilmez. NSAİİ’lar veanjiyotensin II antagonistlerin birlikte kullanımının riski, akut böbrekyetmezliğinin meydana gelmesidir. Antasitle (alüminyum magnezyum hidroksit)tedaviden sonra olmesartanın biyoyararlanımında makul bir azalma gözlenmiştir.Olmesartan medoksomil ve lityumun kombinasyon halinde kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Optimal bir dozolarak günde bir kez 20 mg’ye yükseltilebilir. Kan basıncında ek bir azaltmagerekiyorsa doz günde maksimum 40 mg’ye artırılabilir veya hidroklorotiyazittedavisi eklenebilir. Antihipertansif etkisi esas olarak tedavininbaşlangıcından itibaren iki hafta içinde mevcuttur ve tedavinin başlangıcındanitibaren maksimum 8 haftaya kadar sürer. Tabletlerin gıdayla birlikte veya gıdaolmaksızın her gün aynı zamanda, örneğin sabah kahvaltısında alınması önerilir.65 yaşın üstündeki hastalarda maksimum doz, her gün 20 mg’dir. Hafif veya ortaölçüde böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 20-60 mL/dak) dozher gün 20 mg’dir. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlarda, karaciğer yetmezliğiolanlarda, çocuklarda ve 18 yaşa kadar ergenlerde kullanılmaz
Omeksin Şurup
Bromheksin HCI
Ambalaj: 4 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Omeksin Tablet
Bromheksin HCI
Ambalaj: 8 mgx50 tablet.
End.:Kronik bronşit,amfizemli bronşit, bronşektazi gibi akciğer hastalıklarında; göğüsameliyatlarından sonra hastanın rahatça kraşe çıkarabilmesini sağlamada;bronkografiden sonra radyopak maddenin solunum yollarında atılımınıkolaylaştırmada endikedir.
Kontr.E.:Bromheksinekarşı aşırı duyarlık hallerinde, peptik ülserli ve hepatopati olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Gastrik ülserli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerdeve laktasyonda kullanılmaz.
Yan E.: Bazan mide bulantısı, kabızlık gibigastrointestinal etkiler ve baş ağrısı, baş dönmesi, deri reaksiyonlarımeydana gelebilir. Serum amino transferanz değerlerinde geçici yükseliş ve derireaksiyonları olabilir.
Etkileş.: Atropin gibi sekresyonu inhibe eden ilaçlarlabirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×2 ölçek şurup ve çocuklarda2-3×1 ölçek şurup veya 2-3x½ tablettir
Omeprazid Mikropellet Kapsül
Omeprazol
Ambalaj: 20 mgx14 kapsül
End.:Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2 reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt vermeyeninatçı ülser olgularının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Omeprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve güvenirliği belirlenmediğindengebelerde ve emzirenlerde kullanılmaz.
Yan E.:Nadirengörülebilen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte döküntüdürve genellikle hafif ve geçicidir.
Etkileş.:Diazepam,varfarin, fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Siklosporinve disulfiram ile etkileşmeler bildirilmiştir. Ketokonazol, ampisilinesterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Gastrik ülser ve reflu özofajit tedavisinde 1 kez1 kapsül ve tedaviye yanıt vermeyen olgularda 1 kez 2 kapsül dozundakullanılır. Duodenal ülser tedavisinde iki hafta süreyle günde 1 kez1 kapsül uygulanır. Gerektiğinde tedavi süresi 2 hafta daha uzatılır.Zolinger Ellison sendromunda günde 1 kez 3 kapsül uygulanır. Dozgünlük 180 mg’ye kadar artırılabilir. 80 mg’nin üzerindeki dozlar ikiye bölünerekverilmelidir
Omeprol Kapsül
Omeprazol
Ambalaj: 20 mgx14 kapsül
End.:Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2 reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt vermeyeninatçı ülser olgularının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Omeprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve güvenirliği belirlenmediğindengebelerde ve emzirenlerde kullanılmaz.
Yan E.:Nadirengörülebilen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte döküntüdürve genellikle hafif ve geçicidir.
Etkileş.:Diazepam,varfarin, fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Siklosporinve disulfiram ile etkileşmeler bildirilmiştir. Ketokonazol, ampisilinesterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz gastrik ülser ve reflu özofajitte 1x1kapsül ve tedaviye yanıt vermeyen olgularda 1×2 kapsüldür. Duodenalülser tedavisinde iki hafta süreyle 1×1 kapsül uygulanır. Gerektiğindetedavi süresi 2 hafta daha uzatılır. Zollinger Ellison sendromundagünde 1×3 kapsül uygulanır. Maksimum günlük doz 180 mg’dir. 80 mg’ninüzerindeki dozlar ikiye bölünerek verilmelidir
Onadron Ampul
Deksametazon sodyumfosfat
Ambalaj: 8 mg/2 mLx1 ampul.
End.:Evolütifkronik poliartrit, eklem romatizması, romatoid artrit, psöriatikartrit, osteoartrit, spondilit, sinovit, tenosinovit, bursit gibiromatizmal hastalıklar; alerjik rinit, bronşiyal astım, kontakt dermatit,atopik dermatit, serum hastalığı, ilaç ve transfüzyon alerjisi, anjiyonörotiködem, larenks ödemi gibi alerjik hastalıklar; psöriazis, seboreikdermatit, eksfoliyatif dermatit, pemfigus, dermatomyositis, sklerodermagibi dermatolojik hastalıklar; sistemik lupus eritematozus, akutromatizmal kardit gibi kollagen hastalıkları; semptomatik sarkoidoz,Loeffler sendromu, beriliyazis, aspirasyon pnömonisi, amfizem,akciğer granülamatozu gibi solunum sistemi hastalıkları; konjunktivit,keratit, keratokonkjunktivit, sklerit, episklerit, uveit, koriyoretinit,semptomatik oftalmi, iritis, iridosiklit, herpes zoster oftalmikus(Herpes simpleks değil), optik nevrit, retrobülber nevrit gibi oftalmikhastalıklar; idyopatik trombositopenik purpura (IM yolla uygulanmasıkontrendikedir), sitopeni, hemolitik anemi, eritroblastopeni,konjenital hipoplastik anemi gibi hematolojik bozukluklar; lösemive lenfomalar, Hodgkin hastalığı, lenfosarkom gibi neoplastik hastalıklar;idyopatik veya lupus eritematozusun neden olduğu nefrotik sendromgibi ödeme yol açan hastalıklar; ülseratif kolit, bölgesel enteritgibi gastrointestinal sistem hastalıkları; primer veya metastatikbeyin tümörlerinin, kraniotominin veya sadmelerin yol açtığı beyinödemleri (operasyon veya diğer spesifik tedavilerin de uygulanmasıkaydıyla); primer veya sekonder adrenokortikal yetersizlikler,konjenital adrenal hiperplazi, non-suppuratif tiroid, adreno-genitalsendrom, kanserle birlikte görülen hiperkalsemi gibi endokrin bozukluklarve adrenokortikal hiperfonksiyon teşhisi için yapılan testler; nörolojikveya miyokardla ilgili semptomlara yol açan trichinosis, subaraknoidbloka yol açan veya açma olasılığı güçlü olan menenjit tüberküloz(antitüberküloz ilaçlarla birlikte), periarteritis nodosa, Chaufard-Stillsendromu gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Canlıaşı uygulanması, gebelik, aşırı duyarlık, akut enfeksiyon ve Herpeszoster’de kontrendikedir.
Uyar.: Peptik ülserli, osteoporozisli psikozu veyaağır psikonevrozu olanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğu zaman,konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus,enfeksiyon hastalığı olan ve yaşlı kişilerde çok dikkatli kullanılmalıdır.Sırt ağrısıosteoporoza işaret olabileceği unutulmamalıdır. Yüksek dozda uzun süre kullanılmamalıdır.Tedavinin birden kesilmesi uygun değildir. Gebelerde kullanılmasıfetüsü etkiler, tıbbi gereksinme dışında gebelerde kullanılmamalıdır.Kortikosteroidalan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.
Yan E.:Vücuttasu ve sodyumu tutarken, potasyum kaybına neden olur. Abdominal distansiyon,ülseratif özofajit, ince ve kalın bağırsak perforasyonları, pankreatit,alerjik dermatit, hassas-ince cilt oluşumu, perinel bölgede yanmave kaşınma, konvülziyonlar, intrakraniyal basınçta artma ve bunabağlı olarak papilla ödemi, posterior, glokom, eksoftalmi, intraokülerbasınçta artma, kas zafiyeti, kas kütlesi kaybı, osteoporoz, uzunkemiklerde patolojik kırıklar, menstrüel bozukluklar, çocuklardagelişim gecikmesi, diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemikgereksiniminde artma, hirsutizm, ayrıca kilo ve iştahta artma, bulantı,yorgunluk, psişik bozukluklar, aşırı duyarlık reaksiyonları gibiyan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Barbitürat,fenitoin ve rifampisinle birlikte verilirse metabolizma hızlanarakkortikosteroidin etkisi azalabilir, antikoagülanlara yanıt azalabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 4-20 mg’dir (maksimum 80 mg).
Onadron Simple Göz/Kulak Damlası
Deksametazon
Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik şişe.
End.:Alerjikeksternal oklit, riskli olmasına rağmen steroid tedavisinin gerekligörüldüğü pürülan ya da pürülan olmayan enfektif eksternal otit gibidış kulak yolunun steroid tedaviye yanıt veren enflamasyonlu durumlarile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit,herpes-zoster keratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyleoluşan yanıklar, yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbarkonjunktivi yaralanmaları; göz ön segmentinin çeşitli nedenlerebağlı irritasyon ve enfeksiyöz olmayan enflamasyonları, göz yaşıbezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarında kullanılır.
Kontr.E.: Kulağın fungal enfeksiyonları, deksametazonakarşı aşırı duyarlık durumları ve kulak zarı perfore olan hastalarile gözdeki herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülözü, glokomanemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kortikosteroid içeren tüm müstahzarlarda olduğugibi, deksametazon müstahzarı da doktor gözetimi altında kullanılmayabaşlanmalı ve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli görüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.:Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, görüşalanı ve görüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma, batma meydanagelebilir.
Doz Önerisi: Kulağa günde 3-4 damla damlatılır. Günde 3-4 kezgözlere 1-2 damla damlatılır
Onceair Çiğneme Tableti
Montelukast sodyum
Ambalaj: 4mgx28 tablet :: 5 mgx28 tablet
Onceair Film Tablet
Montelukast sodyum
Ambalaj: 10 mgx28 tablet
End.: Erişkin hastalarda gündüz ve gece semptomlarının önlenmesidahil, astımın profilaktik ve kronik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Montelukastın akut astım ataklarının tedavisindekietkinliği kanıtlanmamıştır. Gebelik sırasında kesin olarak gerektiğindekullanılmalıdır. Montelukastın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren kadına verilirken dikkatedilmelidir.
Yan E.: Çoğunlukla hafif tabiattaki yanetkiler, genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmemiştir.
Etkileş.: Montelukast, astımın profilaktik vekronik tedavisinde rutin olarak kullanılan diğer tedavilerle birlikteuygulanabilir.
Doz Önerisi:Onceair 4 mg Çiğneme Tableti: 2-5 yaş arası astımlı çocuk hastalariçin günlük doz, yatmadan önce alınan 4 mg‘lik bir çiğneme tabletidir.Onceair 5 mg Çiğneme Tableti: 6-14 yaş arası çocuk hastalar içingünlük doz, yatmadan önce alınan 5 mg’lik bir çiğneme tabletidir.Onceair 10 mg Film Tablet: 15 yaş ve üzeri erişkinler içingünlük dozaj, yatmadan önce alınan 10 mg’lik bir tablettir. Onceair’in astım kontrol parametreleriüzerindeki terapötik etkisi 1 gün içinde ortaya çıkar. Onceair yemekle birlikte veya ayrıcaalınabilir
Onco-Tice Flakon
BCG-Tice suşu 5x108Koloni Formasyon Ünitesi
Ambalaj: 2mLx1 ampul.
End.: İlk veya nükseden mesane yüzeyselüretral hücre kanseri (Tis) tedavisinde ilk veya nükseden T- (derece 1, 2 veya 3) veya T1(derece 1, 2 veya 3) aşamasında mesane yüzeysel üretral hücre kanserininTUR’dan sonraki ek tedavisi olarak kullanılır.
Kontr.E.: Konjenital veya hastalık, ilaçlarya da diğer terapi nedeniyle mi oluştuğuna bakılmaksızın, zayıflayanimmün yanıt; pozitif HIV seroloji; gebelik ve emzirme; aktif tüberkülozenfeksiyonu veya tüberkülostatik ajanların kullanılmasını gerektirendiğer hastalıklar ve üriner alan enfeksiyonlarında kontrendikedir.İdrardan alınan bakteri kültürü negatif olana kadar ve antibiyotiklerleve/veya üriner antiseptiklerle yapılan terapi tamamlanana kadarBCG/Tice tedavisine ara verilmelidir.
Uyar.: BCG/Tice suşunun ilk intravezikalinstilasyonundan önce Mantoux testi (PPD) yapılmalıdır. Bu testinpozitif olduğu durumlarda eğer buna ek olarak aktif tüberküloz enfeksiyonunaait tıbbi kanıt varsa, BCG/Tice’in intravezikal instilasyonu kontrendikedir.
Yan E.: Hastaların çoğunda dizüri,sık idrara çıkma ve hematüri gibi mesane irritasyonu semptomlarıgelişir. Hastaların çoğunda bu semptomlar 2. ve 3. instilasyondansonra görülür.
Etkileş.: BCG/Tice, pirazinamid dışındarutin olarak kullanılan tüberkülostatik ajanlara karşı duyarlıdır.
Doz Önerisi: İnstilasyon başına 1 ampul, 1 mL’lik steril, apirojenserum fizyolojik solüsyonu ile sulandırılır ve mesaneye instileedilir. Eğer mesanenin yüzeysel üretral hücre kanserinde TUR’dan sonraek tedavi olarak kullanılırsa, OncoTice terapisine TUR gerçekleştirildikten sonra10.-15. günler arasında başlanmalıdır. Hem mesanede Tis tedavisiiçin OncoTice terapisi, hem de mesanedekiyüzeysel hücre kanserinin TUR’dan sonraki OncoTice ek tedavisi, OncoTice’in ardışık 6 haftalık bir dönemsüresince haftada bir instilasyonu kapsar. Klinik durum sağlanırsabu program haftada bir kez tekrarlanabilir. Sonra da bunu sürek tedavisiizleyebilir. Sürek tedavisi 6 haftalık tedavi süresinin bitimininardından 4-6 haftalık bir aradan sonra başlamalıdır. Sürek tedavisiboyunca OncoTice maksimum ardışık 12 aylık bir dönem süresince aydabir instile edilir
One A Day 55 Plus Film Kaplı Tablet
Vitaminler: A vitamini 6000 IU, B1vitamini 4.5 mg, B2 vitamini 3.4 mg, B6 vitamini6 mg, B12 vitamini 25 mg,C vitamini 120 mg, D vitamini 400 IU, E vitamini 60 IU, biotin 30 mg, folik asit 0.4 mg, niasin 20 mg, pantotenikasit 20 mg. Mineraller: İyodür 150 mg, kalsiyum 220 mg, klorür 34 mg,magnezyum 100 mg, mangan 2.5 mg, potasyum 37.5 mg, bakır 2 mg, çinko 15mg, krom 10 mg, molibden 10 mg, selenyum 10 mg.
Ambalaj: 60 film tablet.
End.:Özellikle55 yaşını aşkın yetişkinlerde, günlük vitamin gereksinimini karşılamada,hastalıklarla bağlantılı olan ve yalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyeneksikliklerin önlenmesi ve tedavisine yardımcı olarak endikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olanlarda, kanda ve idrardakalsiyum düzeyinin normalin üstüne çıktığı durumlarda, böbrek taşı olanhastalarda, kanda tiroid hormonlarının normalin üstüne çıktığı durumlarda,kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hipervitaminoza neden olabilenA ve D vitaminleri ile ayrıca tedavi görenlerde yan etki görülmemesiiçin doz ayarlanmalıdır. Gebelikte yüksek doz A vitamini alınmamalıdır.Başka vitamin preparatlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren alerjik reaksiyonlar,gastrointestinal bozukluklar (diyare, şişkinlik gibi) görülebilir.
Etkileş.: Levodopanın antiparkinson etkisipiridoksin (B6) tarafından inhibe edilir. Kalsiyum oraltetrasiklinlerin ve florür müstahzarlarının emilimini azaltabilir.Tiyazid diüretikleri üriner kalsiyum atılımını azalttığından,kanda kalsiyum artış riski gözönünde tutulmalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde 1 film tablet, birmiktar sıvı ile alınır.
One A Day Maximum Film Kaplı Tablet
Vitaminler: A vitamini 5000 IU, B1vitamini 1.5 mg, B2 vitamini 1.7 mg, B6 vitamini2 mg, B12 vitamini 6 mg,C vitamini 60 mg, D vitamini 400 IU, E vitamini 30 IU, biotin 30 mg, folik asit 0.4 mg, niasin 20 mg,pantotenik asit 10 mg. Mineraller: Demir18 mg, iyodür 150 mg, kalsiyum 130mg, klorür 34 mg, magnezyum 100 mg, potasyum 37.5 mg, mangan 2.5 mg, bakır 2mg, çinko 15 mg, krom 10 mg, molibden10 mg, selenyum 10 mg.
Ambalaj: 60 film tablet.
End.:Yetişkinlerde,günlük vitamin gereksimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesine vetedavisine yardımcı olarak kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olan kişilerde, aşırı demiryüklemesinde, demir metabolizması bozukluğunda, hipertiroidizmde,kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hipervitaminoza neden olabilen A ve D vitaminleri ileayrıca tedavi gören kişilerde yan etki görülmemesi için doz ayarlanmalıdır.Gebelikte yüksek dozlarda A vitamini alınmamalıdır. Demir içermesi nedeniyle,dışkı siyahımsı renk alabilir ve ayrıca yüksek dozlarda uzun sürekullanıldığında hemosiderozis olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. İdrardakalsiyumun arttığı durumlarda, böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taşhikayesi bulunanlarda, idrarda kalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Başkavitamin preparatlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Yan E.: Belirtilen doz aralığında genellikle yan etki görülmez.Nadiren alerjik reaksiyonlar, mide-bağırsak bozuklukları (diyare, şişkinlikgibi) görülebilir.
Etkileş.: Levodopanın antiparkinsonizm etkisi B6 vitaminitarafından inhibe edilir. Kalsiyum oral tetrasiklinlerin ve florürpreparatlarının emilimini azaltabilir. Tiyazid diüretikleri idrarla kalsiyumatılımını azalttığından kanda kalsiyum artış riski göz önünde tutulmalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde bir film tablet,bir miktar sıvı ile alınır.
One A Day Men’s Film Kaplı Tablet
Vitaminler: A vitamini 5000 IU, C vitamini 90mg, B1 vitamini 2.25 mg, B2 vitamini 2.55 mg, B6vitamini 3 mg, B12 vitamini 9 mg, D vitamini 400 IU, E vitamini 45 IU, folik asit 0.4 mg,niasin 20 mg, pantotenik asit 10 mg. Mineraller:İyodür 150 mg, magnezyum 100mg, çinko 15 mg, selenyum 87.5 mg,bakır 2 mg, mangan 3.5 mg, krom 150 mg,molibden 42 mg, klorür 34 mg,potasyum 37.5 mg.
Ambalaj: 60 film tablet.
End.:Erkeklerde,günlük vitamin gereksinimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesine vetedavisine yardımcı olarak endikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda vehipertiroidizmde kontrendikedir.
Uyar.: Hipervitaminoza neden olabilenA ve D vitaminleri ile ayrıca tedavi görenlerde yan etki görülmemesiiçin doz ayarlanmalıdır. Gebelikte yüksek doz A vitamini alınmamalıdır.Başka vitamin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren alerjik reaksiyonlar,gastrointestinal bozukluklar (diyare, şişkinlik gibi) görülebilir.A ve D vitaminleri yüksek dozlarda ve uzun süre kullanıldığında hipervitaminozayol açabilir.
Etkileş.: Levodopanın antiparkinson etkisipiridoksin (B6) tarafından inhibe edilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde bir film tablet,bir miktar sıvı ile alınır.
One A Day Women’s Film Kaplı Tablet
Vitaminler: A vitamini 2500 IU, C vitamini60 mg, D vitamini 200 IU, E vitamini 25 IU, B1 vitamini 1.5mg, B2 vitamini 1.7 mg, B6 vitamini 2 mg, niasin14 mg, B12 vitamini 10 mg,folik asit 0.4 mg, pantotenik asit 10 mg. Mineraller:Demir 10 mg, kalsiyum 400 mg, magnezyum 50 mg.
Ambalaj: 60 film tablet.
End.:Kadınlarda,günlük vitamin gereksinimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesi vetedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olan kişilerde, vücutta veidrarda kalsiyum düzeyinin arttığı durumlarda, böbrek taşı olanlarda, aşırıdemir yüklemesinde ve demir metabolizmasının bozulması durumunda,kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hipervitaminoza neden olabilenA ve D vitaminleri ile ayrıca tedavi görenlerde yan etki görülmemesiiçin doz ayarlanmalıdır. Gebelikte yüksek doz A vitamini alınmamalıdır.Demir içermesi nedeniyle dışkı siyahımsı renk alabilir ve ayrıcayüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında hemosiderozis olasılığıgöz önünde bulundurulmalıdır. İdrarda kalsiyumun arttığı durumlarda,böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taş hikayesi bulunanlarda, idrardakalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Başka vitamin preparatlarıylabirlikte kullanılmamalıdır. Gebelik/Emzirme: Belirtilen doz aralığında bilinen herhangi bir riskyoktur. Bir hekimin reçetesi olmaksızın, gebe kadınlar 3 mg’ye eşdeğer olangünlük 10.000 IU A vitamini (retinol) dozunu aşmamalıdır. Dolayısıyla, dozajtalimatlarına tamamen uyulması gerekir. One-A-Day Women’s kullanımı, gebe kalma öncesinde, gebelikte ve gebeliksonrasında (emzirme döneminde) önerilmektedir.
Yan E.: Belirtilen doz aralığında genellikleyan etki görülmez. Demir takviyesinin bir sonucu olarak, aşırı duyarlıkişilerde mide-bağırsak bozuklukları meydana gelebilir.
Etkileş.: Levodopanın antiparkinsonizm etkisi,piridoksin (B6 vitamini) tarafından inhibe edilir. Kalsiyum oraltetrasiklinlerin ve florür preparatlarının emilimini azaltabilir. Tiyaziddiüretikleri idrarla kalsiyum atılımını azalttığından kanda kalsiyum artışriski gözönünde tutulmalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde 1 film tablet, birmiktar sıvı ile alınır
One-Alpha Ampul IV
Alfakalsidol
Ambalaj: 1 mcg/0.5mL x 10 ampul :: 2 mcg/1mLx10 ampul.
One-Alpha Kapsül
Alfakalsidol
Ambalaj: 0.25 mcgx30ve 100 kapsül :: 1 mcgx30ve 100 kapsül
End.:Azalmışrenal fonksiyon ve D vitamini rezistansıyla birlikte olan diğer rahatsızlıklargibi yetersiz 1 a hidroksilasyondanileri gelen tüm kalsiyum metabolizması bozuklukları ve osteoporozdaendikedir.
Kontr.E.:D vitaminitoksisitesi olan veya D vitamini ve analoglarından herhangi birinekarşı bilinen duyarlığı olan hastalara verilmemelidir.
Uyar.: Alfakalsidol kalsiyum ve fosfatınintestinal emilimini yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliğiolan hastalarda serum kalsiyum ve fosfatının kontrolü gereklidir.Kalsiyumdan belirgin olarak fakir diyetle beslenen hastalarda alfakalsidoleyanıt zayıflayabilir. Gebelik sırasında ilaçla tedavi gerekirseeğer başka bir alternatif yoksa alfakalsidol kullanılabilir. Laktasyonsüresince kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: İştah kaybı, karın ağrısı, midebulantısı, baş dönmesi, kabızlık, hiperkalsemi görülmüştür.
Etkileş.:Barbitüratve antikonvülzan kullanan hastalar istenen etkinin sağlanmasıiçin daha yüksek alfakalsidol dozlarına gereksinim gösterebilirler.Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin, kolestipol, sukralfat veyüksek miktarda alüminyum içeren antasitler, alfakalsidolünemilimini azaltabilir. Kronik renal diyalize tabi olan hastalaramagnezyum içeren antasit veya laksatifler alfakalsidolle birlikteverilmesi hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir. Alfakalsidolünkalsiyum içeren müstahzarlar veya tiyazit diüretiklerle birliktekullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir. Alfakalsidolün D vitaminininpotent bir türevi olması nedeniyle alfakalsidol tedavisi süresinceD vitamini ve analogları kullanılmamalıdır. Alfakalsidolle birliktedijitalis alan hastalar, hiperkalseminin kardiyak aritmileri presibiteetmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 20 kg’dan ağır olan çocuklardabaşlangıç için 1 mcg ve daha sonra 0.25-1 mcg/kg’dir. Bazı ilerleyen kemikhastalıklarında günde 4-6 mcg uygulanır
Opagis MikropelletKapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 30 mgx14 kapsül
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde, Zollinger-Ellisonsendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisindeve Helicobacter pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Duodenol ülser, gastrik ülser ve reflü özofajitte günde1x30 mg kullanılır, tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye cevapvermeyen reflü özafajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi dahauygulanabilir. Nüks ile gelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık ek birtedavi daha düşünülmelidir. Zollinger-Ellison Sendromunda günde 1 kez 60 mg (2kapsül) dozunda kullanılır. Gerektiğinde doz 120-180 mg’ye kadaryükseltilebilir. 90 mg’nin üstündeki günlük dozlarda toplam doz, ikiyebölünerek verilmelidir
Opak Jel
İsopropil alkol %50
Ambalaj: 1000 mL polietilen şişe ve 3 mL‘lik tek dozluk ambalaj.
End.:İsopropilalkol bakterisid, virusid, fungusid ve protozoid etkilidir. Suya gerek olmadan el antisepsisindekullanılır
Opraks FilmTablet   Toprak
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet :: Fort filmtablet 550 mgx10 ve 20 tablet
End.:Migrenprofilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji,miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonuve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimisonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her 6-8saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir
Opridon FilmTablet
Opipramol HCI
Ambalaj: 50 mgx30 film tablet
End.:Anksiyete,huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığıve depresif durumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatikhastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi,ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyinle ilgilikronik hastalıklarda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklardaendikedir.
Kontr.E.:Opipramolve dibenzazepin grubundan diğer aktif maddelere (trisiklik antidepresanlara)karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.
Uyar.: Opipramol ve bir MAO inhibitörünün birlikte kullanılmasındansakınılmalıdır. Konvülsiyon eşiği düşük (çeşitli nedenlere bağlıbeyin hasarı varlığı, epilepsi, alkolizm gibi) olan hastalardaopipramol dikkatli kullanılmalıdır. Yakın zamanda miyokard enfarktüsügeçirmiş olan hastalara verilmemelidir. Şiddetli karaciğer veböbrek bozukluğu olan hastalara opipramol verilirken dikkatliolunmalıdır. Reçeteye, hastaya uygun en az miktarda yazılmalıdır.Alerjik deri reaksiyonu oluşursa opipramol kesilmelidir. Gebeliksırasında opipramol ile tedaviden kaçınılmalıdır, sadece beklenenterapötik yarar fetüs üzerindeki riskten fazla ise düşünülmelidir.Emziren annelerde opipramolun terapötik dozunu takiben aktifmadde anne sütüne geçer, fakat bu miktar bebeklerde istenmeyen biretki yapmayacak kadar azdır. Opipramol, hastanın reaksiyon yeteneğini bozabilenuyuşukluk/yorgunluk ve diğer merkezi sinir sistemi belirtilerineneden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektirendurumlarda hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Yaygın olarakuyuşukluk/yorgunluk, baş dönmesi, ağız kuruluğu; seyrek olarak uykubozuklukları, ajitasyon, huzursuzluk, baş ağrısı, tremor, parestezi,kabızlık, terleme, bulanık görme, idrara çıkmada rahatsızlık, posturalhipotansiyon, taşikardi, palpitasyon, mide bulantısı, kusma,gastrik rahatsızlık, tat alma bozukluğu, alerjik deri reaksiyonları(ilaç döküntüsü, ürtiker), ödem, libido ve potens bozuklukları; çokender olarak anksiyete, epileptik nöbetler, ataksi, hepatik fonksiyonbozukluğu, sarılık, uzun süreli tedavi sonrası kronik hepatik hasar,saç dökülmesi, galaktore, Quincke ödemi, lökopeni görülebilir.
Etkileş.:Trisiklikantidepresanlar alkol ve diğer merkezi depresan maddelerin (örn.,barbitüratlar, benzodiyazepinler veya genel anestezikler) etkisiniartırabilirler. Nöroleptikler (örn. fenotiyazin) ve fluoksetinveya fluvoksamin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleriile birlikte kullanılması dibenzazepin türevlerinin plazma konsantrasyonlarınıartırabilir. Opipramolun terapötik dozlarda antikolinerjik aktivitesizayıf olmakla birlikte, antikolinerjik ilaçların (fenotiyazin,antiparkinson ilaçlar gibi) göz, merkezi sinir sistemi, kalın bağırsakve mesaneye etkilerini artırabilir. Trisiklik antidepresanlarkinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.Karaciğerde mono-oksijenaz enzim sistemini aktive eden ilaçlar(barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin gibi) trisiklik antidepresanlarınmetabolizmasını hızlandırarak plazma konsantrasyonlarını azaltabilirlerve bu azalmış etkinlikle sonuçlanır. Bu ilaçların dozunun ayarlanmasıgerekebilir. Simetidin trisiklik bileşiklerin plazma konsantrasyonlarınıartırabileceğinden, dozları azaltılmalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günde 3 kez 1 tablet (1 tablet sabah,2 tablet akşam) olarak verilir. Bu doz hekim önerisine göre değiştirilebilirve hafif olgularda yalnız gece 1-2 tablet olarak uygulanabilir.Ağır olgularda günde 3 kez 2 tablet alınabilir. 6 yaşından büyük çocuklardagünlük doz 3-4 mg/kg olarak hesaplanır. Opridon Film Tablet’in etkisi hemen görülmediğinden,kullanımı hiç aksatılmadan en az 2 hafta sürdürülmelidir. Tedavinin4-8 hafta sürdürülmesi önerilir
Oraceftin FilmTablet
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 250 mgx10 tablet :: 500 mgx10 ve 20 tablet
Oraceftin Oral Süspansiyonİçin Toz
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL süspansiyon verebilen toziçeren şişe.
End.: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyatsonrası göğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.
Yan E.:Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens-Johnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Oraceftin Tablet, tercihen yemeklerden sonra kullanılır. Oraceftin Süspansiyon ise yemeklerden sonra alınmalıdır.Erişkinlerve 12 yaşın üstündeki çocuklar: Önerilen doz günde iki kez 250 mg’dir. Daha ciddienfeksiyonlar ile daha az duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardadoz günde iki kez 500 mg’ye yükseltilebilir. Üriner enfeksiyonlardaolağan doz günde iki kez 125 mg veya 250 mg’dir. Komplike olmayan gonoretedavisinde 1 g’lik tek bir doz uygulanır. Bebekler ve 12 yaşa kadarolan çocuklar: Genel olarak önerilen doz günde iki kez 125 mg olup,tedavi süresi 5-10 gündür. Farenjit ve tonsilit tedavisinde doz,10 gün süreyle günde 2 kez 125 mg veya ikiye bölünmüş olarak 20mg/kg/gün’dür. Orta kulak iltihabı olan çocuklarda doz, 10 gün süreylegünde 2 kez 250 mg veya iki eşit doza bölünmüş olarak 30 mg/kg/gün’dür.İmpetigo tedavisinde doz, 10 gün süreyle iki eşit doza bölünmüş olarak30 mg/kg/gün’dür. Streptococcus pyogenes’e (grup A b-hemolitik streptokoklara) bağlıenfeksiyonlarda romatizmal ateş veya glomerülonefritten sakınmakiçin sefuroksim aksetilin tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.3 aylıktan daha küçük çocuklarda kullanımı denenmemiştir
Oramikron Tablet
Gliklazid
Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet
End.:Beslenmeeksikliği olmayan bütün diyabet şekillerinde: Olgunluk çağı diyabeti,obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarlabirlikte görülen diyabetlerde kullanılır. Gliklazid, insülin tedavisigören hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir,fakat bu gibi olgularda devamlı tıbbi gözlem ve biyolojik kontrolşarttır.
Kontr.E.:Ciddi renalve hepatik yetmezliği olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Gençlerdeve çocuklarda görülen diyabetler, beslenme eksikliğiyle görülenağır diyabet olguları, asido-ketoz, prekoma veya koma, sadece gliklazidletedavi edilmez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrarsağlanması şarttır.
Uyar.: Biyolojik kontrolü sıklaştırmakşartıyla gliklazid, antikoagülan tedaviyle birlikte verilebilir.Böbrek yetersizliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamendurdurmak gerekebilir.
Yan E.:Başlıcayan etkisi hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma,hepatitis görülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyonoluşabilir. Kan tablosunda bozukluk, anemi lökopeni, trombositopenive granülositopeni görülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları,baş ağrısı ve mide bağırsak yakınmaları gibi etkilerin görüldüğübildirilmiştir.
Etkileş.:Antibakteriyelsülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarolve MAO inhibitörleriyle birlikte verilmesi halinde bu ilaçlar gliklazidinetkisini artırabilirler; doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranololgibi kardiyoselektif olmayan b-blokerlerle birlikte kullanımında hipoglisemiketkiyi artırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler,tiyazit diüretikleri, fenotiyazin türevleri, tiroid hormonu velaksatif kullanımı etkilerini azaltabilir.
Doz Önerisi: Dozaj, glisemi normal düzeye gelinceye kadar,diyabetin önem derecesine göre tedavi eden hekim tarafından belirlenir.Yetişkinlerde total günlük doz 40-320 mg arasında değişebilir. Tedaviyeortalama 40-80 mg ile başlanır. Kan şekeri kontrol altına alınanakadar doz artırılabilir. Ancak bir kerede alınacak maksimum doz160 mg’yi aşmamalıdır. Doz artırılmak istenirse bölünerek iki keredeverilmelidir
Orfarin Tablet
Varfarin sodyum
Ambalaj: 5 mgx16 ve 100 tablet.
End.:Venöztrombozun profilaksi ve tedavisinde, embolik olaylarla seyredenatrium fibrilasyonlarında, pulmoner embolinin profilaksi ve tedavisindeve koroner tıkanıklığın yardımcı tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Antikoagülasyon,kanama riskinin olası klinik yarardan fazla olduğu durumlardakontrendikedir. Örneğin gebelikte, kanama eğilimleri ve kan diskrazilerinde;santral sinir sistemi, göz, büyük-açık doku alanlarına yol açan travmacerrahisinde; mide bağırsak kanalı, ürogenital sistem ya da solunumyolları, serebrovasküler kanamalar, anevrizmalar, perikardit veyaperikart epanşımanları, subakut bakteriyel endokardit; abortusimmines, pre-eklampsi ve eklampsi; kanamanın kontrol edilemediğilomber ponksiyon, geniş bölgesel lomber blok anestezisi ve habis hipertansiyondurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kumarin türevi ilaçlar anne sütüne geçerek sütçocuğunda protrombin eksikliğine bağlı durumlara neden olabilir.Ağır ve orta şiddetteki karaciğer ve böbrek yetmezlikleri; enfeksiyonhastalıkları ve bağırsaktaki bakteri florasının bozulduğu durumlar;geniş bir alanda açık yaraya neden olan durumlar, ağır ve orta derecedekihipertansiyon durumlarında antikoagülan uygulanımı, ihtiyatla konacakklinik değerlendirmeye bağlıdır.
Yan E.:Organ yada dokularda kanamalar, priapizm ve çok seyrek olarak ürtiker, aşırıduyarlık reaksiyonları, karın krampları ve deri nekrozları bildirilmiştir.
Etkileş.:Alkol,aminosalisilik asit, anabolizan steroidler, antibiyotikler, bromelainler,kloral hidrat, klorpropamid, kimotripsin, simetidin, çinkofen, klofibrat,dekstran, dekstrotiroksin, diazoksid, diüretikler, disülfiram,etakrinik asit, fenoprofen, glukagon, ibuprofen, indometasin, inhalasyonanestezikleri, mefenamik asit, metildopa, metilfenidat, metronidazol,MAO inhibitörleri, nalidiksik asit, naproksen, oksolinik asit, oksifenbutazon,pirazolonlar, fenilbutazon, feniramidol, fenitoin, kinidin, kinin,salisilatlar, sülfinpirazon, sülfonamidler, sulindak, tiroidilaçları, tolbutamid, triklofos sodyum, trimetoprim/sülfametoksazolkombinasyonları ve aşırı dozda kumarin, kanda protrombin zamanınınartışına; adrenokortikal steroidler, antasitler, alkol, antihistaminikler,barbitüratlar, karbamazepin, kloralhidrat, klordiazepoksit, kolestiramin,yüksek K vitaminli diyet, diüretikler, glutetimid, griseofulvin,haloperidol, meprobamat, oral kontraseptifler, paraldehit, primidon,rifampin ve yetersiz dozda kumarin kanda protrombin zamanının kısalmasınaneden olabilirler.
Doz Önerisi: Doz hastanın bireysel durumuna göre belirlenir.Günlük doz olarak 10-15 mg ile başlanır. Doz düzeyi genellikle 3-6 güniçinde saptanır. Kontrol testleri düzenli aralıklarla yapılmalıve sürek dozu elde edilen sonuçlara göre saptanmalıdır
Orgalutran Enjeksiyonluk Çözelti
Ganireliks
Ambalaj: 0.25mg/0.5 mLx5 tek kullanımlık şırınga (önceden doldurulmuş).
End.:Kontrollüover hiperstimülasyonu (COH) uygulanan kadınlarda prematür LH salgılanmasınınönlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık, GnRHveya diğer GnRH analoglarına karşı aşırı duyarlık, gebelik ve laktasyon.
Uyar.: Alerjisi olmakla birlikte o andasemptom sergilemeyen hastalara güvenli bir şekilde uygulanabilir. Mevcutsemptomları olan hastalara uygulanması araştırılmamıştır. Bu nedenden ötürümevcut ciddi alerji semptomları olan hastalara ganireliks uygulanması tavsiyeedilmemektedir. Jeneralize veya kapsamlı lokal alerjik reaksiyon oluşmasıhalinde hastaların, bir sonraki enjeksiyonu yapmadan önce sorumlu hekimle temasageçmeleri önerilmelidir.
Yan E.:Uygulama yerindecilt reaksiyonuna yol açabilmekte, fakat bu reaksiyon normal koşullardauygulamadan 4 saat sonra kaybolmaktadır. Tedavi sırasında nadiren baş ağrısı vebulantı rapor edilmiştir.
Doz Önerisi: FSH ile kontrollü over hipertimülasyonuna adet döneminin2 veya 3’üncü gününde başlanabilmektedir. Orgalutran (0.25 mg), tercihen FSH uygulamasının6. gününden itibaren başlanılarak günde tek doz subkütan yoldan enjekteedilmelidir. Orgalutran FSH ile karıştırılmamalı, fakat her iki preparatyaklaşık olarak aynı saatlerde uygulanmalıdır
Orgametril Tablet
Linestrenol
Ambalaj: 5 mgx30 tablet.
End.:Polimenore,menoraji ve metroraji, belli primer ve sekonder amenore olgularıve oligomenore, premenstrüel sendrom, endometriozis, belli endometriumkarsinomu olguları, selim meme hastalıkları, menstrüasyon ve ovülasyonsupresyonu, ovülasyon sancısı ve dismenore ve menstrüasyonun geciktirilmesindeendikedir. Endometrialhiperplaziyi önlemek için peri ve postmenopozda estrojen tedavisineek olarak kullanılır.
Kontr.E.:Gebelikveya gebelik şüphesi, kolestatik sarılık veya sarılık gibi ağırkaraciğer hastalıkları, hepatik hücre tümörleri, Rotor sendromuve Dubin Johnson sendromu, nedeni teşhis edilmemiş vajinal kanama,seks steroidleri tarafından etkilenen nadir görülen durumlar veyaözgeçmişte bunların varlığı, örneğin herpes gestationes, gebeliksarılığı, otoskleroz, ciddi kaşıntı veya porfiria (bu durumlar ilkkez oluşabilir, gebelik sırasında veya seks steroidleri kullanımınabağlı olarak ağırlaşabilir) durumunda kontrendikedir. Gebelik sırasında kontrendikedir.Emziren kadınlarda kullanıldığında, ilacın belirgin zarar oluşturmasıhakkında yeterli bilgi yoktur.
Uyar.: Kloazmaya eğilimli kadınlarınbu ilacı kullanırken doğal veya yapay güneş ışığına maruz kalmalarıbu durumu başlatabilir veya şiddetlendirebilir. Linestrenol tedavisi sırasındaLDL-kolesterolde artma, HDL kolesterolde ise azalma görülebilir.
Yan E.:Tedavi sırasındailk 2 ay içinde ara kanama ve lekelenme sıklıkla görülür, zaman içindebu oran düşer. Siklik tedavi süreçlerinde ara kanama ve lekelenmeseyrek olarak görülür. Libidoda değişiklik, bulantı ve diğer gastrointestinalbozukluklar, kilo artışı gibi yan etkiler de sıklıkla görülebilir.
Etkileş.:Aktif kömür,barbitüratlar, hidantoin türevleri ve rifampisin linestrenolünetkisini azaltabilir. Linestrenol bazı b-adrenerjik blokerlerin ve siklosporininetkisini artırırken insülinin etkisini azaltabilir.
Doz Önerisi: Oligo, hipo ve dismenorede siklusun 16.-25. günleriarasında her gün 1 tablet; polimenorede siklusun 5.-25. günleri arasındaher gün 1 tablet (2-3 siklus boyunca); menoraji ve metrorajide 10gün boyunca her gün 2 tablet ve daha sonra duruma göre 3 siklus boyuncaher siklusun 16.-25. günleri veya 10 gün sonra 3 ay boyunca her gün 1tablet; ovülasyon supresyonu ve kanamasında siklusun 5.-25. günlerindeher gün 1 tablet; menstrüasyon supresyonu ve geciktirilmesinde siklusun5. gününden itibaren günde 1 tablet; fibrokistik mastopatide siklusun5.-25. günlerinde her gün 1 tablet (3-4 ay); endometrioziste günde 1tablet (6 ay); endometrium karsinomunda günde 6-10 tablet ve amenoredesiklusun 16.-25. günlerinde her gün 1 tablet kullanılır
Ormil FilmTablet
Verapamil HCI
Ambalaj: 40 mgx30 tablet :: 80 mgx50 tablet
End.: Kronik koroner yetmezliği ve koroner spazmlar: Eforanjinası (kronik stabil anjina), variant anjina (vazospastikPrinzmetal anjinası) ve stabil olmayan anjina (enfarktüs öncesianjinası) gibi anjina pektorisin tüm şekilleri. İnfarktüs sonrası tedavi (yakıngözetim altında). Supraventriküler taşikardinin geçirilmesi verekurrent supraventriküler taşikardi olgularında profilaksi.Atrium fibrilasyonu (Wolff-Parkinson-White sendromu dışında), hızlıiletimle birlikte atrium flatteri ve ekstrasistoli gibi aritmiler.
Kontr.E.:Kardiyojenikşokla birlikte seyreden hipotansiyonda, 2. ve 3. derece AV blokta,hasta sinüs sendromu ve dekompanse kalp yetmezliklerinde ve verapamilekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer yetmezliği olanlardadüşük dozlarla başlanmalıdır. Akut koroner yetmezlikte IV uygulamakesin bir endikasyondan sonra ve sıkı bir kontrol altında yalnızcahekim tarafından yapılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında ve emzirmesırasında verapamil uygulaması özenle tartılmalıdır.
Yan E.:I. ve II.dereceden AV blok; çok nadiren asistoliyle beraber veya tek başınatotal blok; sinüs bradikardisi; hipotoni; yetmezlik semptomlarınınağırlaşması görülebilir. En sık görülen yan etki kabızlıktır. Tedavininbaşlangıcında sinirlilik ve yorgunluk hissi gelişebilir. Nadirenyüzde kızarıklık, baş ağrısı, baş dönmesi, ayak bileğinde ödem görülebilir.
Etkileş.:Dantrolenlebirlikte kullanılmamalıdır. b-blokerlerle birlikte hipotansiyon, bradikardikalp bloğu, asistoloji ve konjestif kalp yetmezliği oluşabilir. Diğer antihipertansiflerin etkisiniartırabilir. a-blokerlerlebirlikte kullanıldığı zaman ciddi hipotansiyon gelişebilir. Diğerantiaritmiklerle birlikte, dikkatle ve doktor gözetimi altındakullanılmalıdır. Digoksin verilen hastaların tedavisine verapamileklenmesi, serum digoksin düzeyinin yükselmesine, bradikardi veAV blok riskinin artamasına yol açabilir.
Doz Önerisi: Toplam günlük dozun 480 mg’yi geçmemesi ve dozunhastaya göre düzenlenmesi uygundur. Anjinada: Klinik gözlemler genelliklegünde 3 kez 60-120 mg Ormil’in etkili olduğunu göstermektedir. Aritmilerde:Digital alan hastalarda, kronik supraventriküler aritmilerde günlük240-320 mg’lik dozları 3-4 doza bölünerek uygulanabilir. İstenilenetki genellikle ilk 48 saat içinde ortaya çıkmaktadır. Esansiyelhipertansiyonda: Genellikle günlük toplam 240 mg’yi 2-3 doza bölünmüşolarak başlanabilir. Günlük dozun 360 mg’yi geçmesine sıklıkla gerekduyulmaz. Çocuklarda Ormil 40 mg tabletlerden yararlanılması uygundur
Ornidone FilmTablet
Ornidazol
Ambalaj: 250 mgx20 tablet :: 500 mgx10 tablet
End.:Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğumsonrası septisemi, septik abortus ve sözü edilen bakterilerin saptandığıveya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özelliklekolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla; Amebiasis: Amiplidizanteri dahil Entamoebahistolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlardave erkeklerde Trichomonasvaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlardaendikedir.
Kontr.E.:SSS hastalığıolan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Ataksi, vertigo veya zihinselkonfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğubulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki süreniniki katına çıkarılması önerilmektedir. Kesin gerekli değilse gebeliğinilk 3 aylık döneminde verilmemelidir.
Yan E.:Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Nadirenyalnız duysal veya duysal ve motor periferik nöropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibiSSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonlarıgözlenmiştir.
Etkileş.:Alkollüiçecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.Disülfiramla birlikte delirium, konfüzyonel duruma neden olabilir.Oral antikoagülanların (varfarin) etkisi ve hemoraji riski artar;oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. 5-florourasilin klirensiazalır ve toksisite riski artar.
Doz Önerisi: Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.Trikomoniasiste tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam6 tablet. 5 günlük tedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez2’şer tablet. Tüm olgularda reenfeksiyondan korunmak için hastanıneşine de aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25mg/kg’dir. Amebiasiste kullanım: Amibli dizanterili hastalardaüç günlük tedavi yetişkinler ve 35 kg’nın üzerindeki çocuklarda akşambir kerede 6 tablet; 60 kg’nin üstü için 4 sabah, 4 akşam olmak üzere 8tablet. 35 kg’ye kadar olan çocuklarda tek dozda her 3 kg vücut ağırlığıiçin yarım tablet (40 mg/kg olarak) Amebiasisin tüm formları için 5-10günlük tedavide yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklarda 2tablet sabah, 2 tablet akşam olmak üzere 4 tablet; 35 kg’ye kadar olançocuklarda tek dozda her 5 kg vücut ağırlığı için yarım tablet (25mg/kg olarak) uygulanır. Giardiaziste 1-2 günlük tedavide, yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindekiçocuklar için 6 tablet akşamları tek dozda alınır. 35 kg’ye kadar olançocuklarda, tek dozda, her 3 kg vücut ağırlığı için yarım tablet (40mg/kg olarak); 5-10 günlük tedavide ise yetişkinlerde ve 35 kg’nin üzerindekiçocuklarda 2 tablet sabah, 2 tablet akşam, 35 kg’ye kadar olan çocuklardatek dozda, her 5 kg vücut ağırlığı için yarım tablet (25 mg/kg olarak
Ornisid FilmTablet
Ornidazol
Ambalaj: 250mgx20 tablet :: Fort 500 mgx10 tablet
Ornisid Vajinal Tablet
Ornidazol
Ambalaj: 500 mgx3 tablet
End.:Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğumsonrası septisemi, septik abortus ve sözü edilen bakterilerin saptandığıveya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özelliklekolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla; Amebiasis: Amiplidizanteri dahil Entamoebahistolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlardave erkeklerde Trichomonasvaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlardaendikedir.
Kontr.E.:SSS hastalığıolan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Ataksi, vertigo veya zihinselkonfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğubulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki süreniniki katına çıkarılması önerilmektedir. Kesin gerekli değilse gebeliğinilk 3 aylık döneminde verilmemelidir.
Yan E.:Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Nadirenyalnız duysal veya duysal ve motor periferik nöropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibiSSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonlarıgözlenmiştir.
Etkileş.:Alkollü içecekler ve alkol içerenilaçların alınmasından kaçınılmalıdır. Disülfiramla birlikte delirium,konfüzyonel duruma neden olabilir. Oral antikoagülanların (varfarin)etkisi ve hemoraji riski artar; oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır.5-florourasilin klirensi azalır ve toksisite riski artar.
Doz Önerisi:Ornisid Film Tablet: Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır. Trikomoniasiste tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam6 tablet. 5 günlük tedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 2’şertablet. Tüm olgularda reenfeksiyondan korunmak için hastanın eşinede aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg’dir. Amebiasiste kullanım: Amibli dizanterili hastalardaüç günlük tedavi yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklarda akşambir kerede 6 tablet; 60 kg’nin üstü için 4 sabah, 4 akşam olmak üzere 8tablet. 35 kg’ye kadar olan çocuklarda tek dozda her 3 kg vücut ağırlığıiçin yarım tablet (40 mg/kg olarak) Amebiasisin tüm formları için 5-10günlük tedavide yetişkinler ve 35 kg’nın üzerindeki çocuklarda 2tablet sabah, 2 tablet akşam olmak üzere 4 tablet; 35 kg’ye kadar olançocuklarda tek dozda her 5 kg vücut ağırlığı için yarım tablet (25mg/kg olarak) uygulanır. Giardiaziste tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam 6 tablet. 5 günlüktedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 2’şer tablet. Tüm olgulardareenfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır.Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg’dir. Ornisid Vajinal Tablet: Trikomoniazis tedavisinde tekdozluk ve beş günlük tedavi seçenekleri vardır. Birinci seçenektetek dozluk tedavide akşamları 6 oral tablet veya 5 günlük tedavidesabah 2 oral, akşam 2 oral yatmadan önce 1 vajinal tablet; ikinci seçenekte,tek dozluk tedavide 4 oral tablet+1 vajinal tablet yatmadan önce yada 5 günlük tedavide sabah ve akşam 2’şer oral tablet. Reenfeksiyondankorunmak için hastanın eşi de 1. seçenekteki aynı oral dozu kullanır.Vajinaltablet, yatarken eller yıkanmış olarak, parmak ile vajina içerisinederince konur
Ornitop FilmTablet
Ornidazol
Ambalaj: 250 mgx20 tablet
End.:Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğumsonrası septisemi, septik abortus ve sözü edilen bakterilerin saptandığıveya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özelliklekolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla; Amebiasis: Amiplidizanteri dahil Entamoebahistolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlarda veerkeklerde Trichomonas vaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlarda endikedir.
Kontr.E.:SSS hastalığıolan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Ataksi, vertigo veya zihinselkonfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğubulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki süreniniki katına çıkarılması önerilmektedir. Kesin gerekli değilse gebeliğinilk 3 aylık döneminde verilmemelidir.
Yan E.:Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Nadirenyalnız duysal veya duysal ve motor periferik nöropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibiSSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonlarıgözlenmiştir.
Etkileş.:Alkollüiçecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.Disülfiramla birlikte delirium, konfüzyonel duruma neden olabilir.Oral antikoagülanların (varfarin) etkisi ve hemoraji riski artar;oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. 5-florourasilin klirensiazalır ve toksisite riski artar.
Doz Önerisi: Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.Trikomoniasistedavisi: 5 günboyunca sabah-akşam 2’şer adet 250 mg film tablettir. Hastanın eşine de aynı doz verilmelidir.Çocuklar için doz 25 mg/kg/gün’dür. Amebiasis tedavisi: Amebik dizanteride 3 gün süreyleakşamları bir kerede 6-8 film tablet alınır. Diğer amebiasis türlerinde5 ile 10 gün sabah akşam 2’şer film tablet alınır. Çocuklar için doz20-30 mg/kg’dir. Giardiasis tedavisi: Erişkinlerde 5-10 gün süreylegünde toplam 4 film tablet alınır. Çocuklar için doz 25 mg/kg’dir. Anaerobik enfeksiyonlarıntedavisinde: Tedaviye 500-1000 mg ile başlanır. Semptomlar ortadankalkıncaya kadar günde 4 eşit doza bölünerek 1 g kullanılır. Anaerobik enfeksiyonlarınprofilaksisi: Profilaksiye 2-4 film tabletle başlanır ve operasyondansonra 12 saatte bir 2 film tabletle 1 ile 5 gün sürdürülür. Trikomoniazisin basit tedavisi, 5 gün süreylesabahları 2 tablet (250 mg x 2)’dir. Reenfestasyonun engellenebilmesi için hastanıneşine aynı doz verilir
Oroferon Depo Draje
Demir II sülfat 270mg (=80 mg elementel demir), mukoproteoz 80 mg
Ambalaj: 30draje
End.:Hipokrom anemi,gebelik, gelişme, laktasyon dönemi, ağır regl kanamaları, kan kaybıolguları, iştahsızlık, baş dönmesi, yorgunluk, palpitasyon, saç dökülmesi,tırnak uçlarının kırılması ve diğer demir yetmezliklerinde endikedir.
Kontr.E.: Hemokromatöz ve siderozda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Demir preparatlarının dışkınınrengini koyulaştıracağı hastaya anlatılmalıdır. Gebelikte veemzirme döneminde hekim kontrolü altında kullanılmalıdır. 12 yaşınaltındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.
Yan E.: Seyrek olarak bulantı, mide rahatsızlığı,kabızlık, diyare görülebilir.
Etkileş.: Demir tuzları oral yoldan verilentetrasiklinlerin emilimini engellediğinden, bir arada kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Demir gereksiniminin arttığı durumlarda ve hafifdemir eksikliği anemilerinde günde 1 kez, 1 draje aç karnına alınmalıdır.Ciddi demir eksikliği anemilerinde, hemoglobin düzeyinin %8-9g’nin altına düştüğü durumlarda günde 2 kez 1 draje aç karnına alınmalıdır.Organizmanın demir depolarını normale getirmek için tedaviye,hemoglobin düzeyi normale dönene kadar aynı şekilde devam edilir.Daha sonra 1-3 ay süreyle günde 1 draje alınır
Oroheks Gargara
Klorheksidin glukonat‰2
Ambalaj: 200 mL’lik şişe
Oroheks Oral Sprey
Klorheksidin glukonat‰2
Ambalaj: 30 mL’lik oral aplikatörlü cam şişe.
End.: Dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak;diş hekimliği işlemlerinde ve ayrıca her türlü operasyon öncesi ağızdaantiseptik ortam yaratmak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Klorheksidine karşı duyarlıkgösterenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: 12 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalı; 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.Yalnızca ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temasettirilmesinden kaçınılmalıdır.
Yan E.: Klorheksidin ağız içinde, dil ve dişüzerinde renk değişikliklerine neden olabilir. Ender de olsa, bazı hastalardaklorheksidin ile tedavi sırasında tat almada değişiklikler oluşabilir.
Doz Önerisi: Oroheks Gargara: Günde 2 kez, dişler iyice fırçalandıktan sonra, 10-15 mL(bir ölçek-bir yemek kaşığı) kadar ağıza alınarak yaklaşık 1 dakika süresinceçalkalanır. Kullandıktan sonra 30 dakika boyunca, ağız su ile çalkalanmamalı veayrıca bir şey yenip içilmemelidir. Protezlerin temizliği için, protezler günde2 kez 1-2 dakika süre ile gargara içinde bırakılır. 10 günden daha uzun bir sürekullanılmamalıdır.Oroheks Oral Sprey: Sabah ve akşam bir kerede 5-6 kez püskürtmek suretiyle kullanılır.Kullanıldıktan sonra 30 dakika boyunca bir şey yiyip içilmemesi önerilir.Kullanımdan sonra ağız su ile çalkalanmamalıdır.
Oroheks Plus Oral Sprey
Klorheksidin glukonat%0.12, benzidamin HCl %0.15
Ambalaj: 30 mL’lik, oral aplikatörlü cam şişe
End.:Anjin,farenjit, larenjit ve tonsillitte uygun antibakteriyel tedaviye yardımcıolarak; kemoterapi, radyoterapi veya bazı diğer fiziksel sebeplere (trakeal intübasyongibi) bağlı ağız boşluğu mukozitlerinde; aftöz ülserler, glossit; ağızcerrahisi sonrası ve periodontal prosedürleri içeren ağrılı ağız ve boğazdurumlarının geçici olarak rahatlatılmasında; gingivit tedavisi veönlenmesinde; ağız içi enfeksiyonlarının tedavisinde; oral komplikasyonlarıniyileştirilmesinde; oral mukoza enflamasyonlarının (stomatit), tedavisinde;dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak; paradentalhastalıklar, aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlar; yardımcı tedavi olarakkonservatif diş tedavileri ve diş çekimlerinde; ağız hijyeninin sağlanmasıamacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Benzidamin ve klorheksidine bilinenhipersensitivitesi olan hastalarda kullanımı kontrendikedir. Gebelik ve emzirmedöneminde kullanılmamalıdır.
Uyar.: 6 yaşın altındaki çocuklardakullanımı tavsiye edilmez. Yalnızca ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklarile temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.
Yan E.: Genellikle iyi tolere edilir ve yanetkileri çok azdır. Kullanıma bağlı olarak herhangi bir ciddi yan etki gelişimibeklenmez. Genellikle en çok rapor edilen yan etki oral hissizliktir. Dişlekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce dişlerin fırçalanmasıyla en azaindirilebilir.
Etkileş.: Klorheksidin tuzları sabun ve diğeranyonik bileşiklerle geçimsizdir. Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksimetil selüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı ilegeçimsizdir. Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum,formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir. Klorheksidinglukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir.
Doz Önerisi: Seyreltilmeden kullanılır. Kullanımdan sonra ağızdanatılır. Sprey direkt olarak boğaza/enflamasyonlu alana uygulanır. Yetişkinlerdegenel doz 5-10 püskürtmedir. Gerekirse, her 1½-3 saatte bir uygulama tekrarlanır.6-12 yaeş arası çocuklarda genel doz 5 püskürtmedir. Gerekirse her 1½-3 saattebir tekrarlanır
Orthoclono OKT 3 Ampul İV
Muromonab CD3
Ambalaj: 5 mg/5 mLx5 ampul.
End.:Böbrektransplantasyonu yapılanlarda akut allograft rejeksiyonun tedavisi ile kalp vekaraciğer transplantasyonu yapılanlarda steroide dirençli akut allograftrejeksiyonun tedavisinde endikedir.
Doz Önerisi: Preparatın doz önerileri ve diğer bilgileri içinithalatçı firmayla ilişkiye geçilmesi gerekmektedir
Orthovisc Enjektabl
Sodyum hyaluronat
Ambalaj: 30 mg/2 mLx1 önceden doldurulmuş kullan-at tipi enjektör.
End.: Sodyum hyaluronat bir doku lubrikanı olarak görevyapar ve komşu dokular arasındaki etkileşimin hafifletilmesindeönemli bir rol oynar. Ayrıca, dokular arasında ayrılmayı sağlayanviskoelastik bir destek olarak da etki gösterir. Bu özelliğiyle, temporomandibulareklem rahatsızlıkları ve diz osteoartritinin semptomatik tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Tavuk ve tavuktan elde edilenürünlere allerjisi olanlar, belki sodyum hyaluronat preparatlarınareaksiyon gösterebilirler. Enjeksiyonun yapılacağı bölgede önceden var olan cilt enfeksiyonları veya bilinen sistemle ilgili kanama bozuklukları kontrendikasyon nedeni olabilir.
Uyar.: Preparat sadece intraartikülerenjeksiyon yoluyla uygulanır. Bu tip uygulamada sodyum hyaluronatsolüsyonu, kabul edilmiş enjeksiyon tekniğini iyi bilen personeltarafından yapılmalıdır. Fazla miktarda sodyum hyaluronat kullanılmamalıve hasta çok yakından kontrol edilmelidir. Enjeksiyon uygulamasısırasında ağrı artarsa, enjeksiyon durdurulmalı ve iğne dışarıçekilmelidir. Eklem boşluğu aşırı derecede doldurulmamalıdır.
Doz Önerisi: Yeterli miktarda Orthovisc, steril uygun numara hipodermikbir iğneyle, seçilmiş olan eklem boşluğuna ağır ağır enjekte edilir.Plastik dipli iğne kullanılması önerilir. Enjekte edilecek hacim,rahatsızlığın bulunduğu eklemin türüne göre, 2 mL’yi aşmayan birölçü içinde, eklem boşluğunun büyüklüğüne göre değişmektedir.Başka bir doz gerekli görülmemişse, temporomandibular eklem rahatsızlıklarında1 mL/hafta, diz osteoartritinde ise 2 mL/hafta’lık doz, birer haftaarayla, üç hafta süreyle kullanılmalıdır. 4-6 ay sonra aynı doz tekrarlanabilir
Osalen Tablet
Alendronat
End.:Osteoporozlukadınlarda kalça, el bileği ve vertebra kırıklarının (vertebral kompresyonkırıkları dahil) önlenmesi için osteoporoz tedavisinde ve kırıkların önlenmesiiçin erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Özofagus darlığı veya akalazya gibi özofagealboşalmayı geciktiren özofagus anomalileri; en az 30 dakika ayaktaveya dik pozisyonda duramamak; etkin maddeye aşırı duyarlık ve hipokalsemidurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Alendronat üst gastrointestinal mukozada lokaliritasyona neden olabilir. Alendronat ile tedavi edilen hastalarda, özofajit,özofagus ülserleri ve özofagus erozyonları ve bunları nadiren izleyen özofagusdarlığı gibi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bazı olgular ciddi seyretmişve hastanın hastaneye kaldırılması gerekmiştir. Dolayısıyla, hekimler olasıbir özofageal reaksiyonu düşündürebilecek semptom ve bulgular açısındandikkatli olmalıdır ve hastalara disfaji, odinofaji ve retrosternal ağrı yeniya da kötüleşen mide yanması halinde ilacı kesip doktora başvurmalarıöğütlenmelidir. Gebelerde ve emziren annelerde çalışılmamıştır ve onlaraverilmemelidir.
Yan E.: Abdominal ağrı, dispepsi, özofageal ülser, disfaji veabdominal gerginlik görülmüştür. Nadiren döküntü ve eritem meydana gelmiştir. Buna ekolarak bildirilen istenmeyen olaylar: Kas- iskelet ağrısı (kemik, kas ya da eklem),kabızlık, diyare, gaz, başağrısı, bulantı, kusma, kas krampları, gastrit,gastrik ülser, duodenum ülseri asit regürjitasyonu, orofarengeal ülserasyon,ösofageal striktür, nadiren deri döküntüsü, uveit, ürtiker ve anjiyoödemiiçeren aşırıduyarlık reaksiyonları.
Etkileş.: Birlikte alındığında, kalsiyumsuplemanları, antasitler ve diğer oral ilaçlar alendronatın emiliminietkileyebilir. Fosamax’tan sonra başka ilaç almadan önce, en az yarım saatbeklenmelidir.
Doz Önerisi:Fosamax, günün ilk yiyecek ve içeceğinden ve ilacından en azyarım saat önce sadece suyla alınmalıdır. Diğer içecekler (maden suyu dahil),yemek ve bazı ilaçlar Fosamax’ın emilimini azaltır. Mideye geçişi kolaylaştırmak vepotansiyel özofagus iritasyonunu azaltmak için, Fosamax, sabah yataktan kalkınca bir bardakdolusu suyla alınmalı ve en az 30 dakika ve günün ilk yemeğinden önceuzanmamalıdır. Fosamax gece yatarken veya yataktan kalkmadan alınmamalıdır.Bu talimatlara uyulmazsa özofageal istenmeyen etki riski artabilir. Besinlealımı yetersizse, hastalar kalsiyum ve D vitamini almalıdır. Postmenopozal kadınlardakiosteoporozun tedavisi: Önerilen doz, haftada bir kez 70 mg ya da günde bir kez10 mg’lik bir tablettir. Erkeklerde osteoporoz tedavisi: Önerilen doz, haftada bir kez 70mg’lık bir tablet ya da günde bir kez 10 mg’lık bir tablettir. Osteoporozçalışmalarında Fosamax günün ilk yiyecek ya da içeceğinden en az otuz dakikaönce alındığında etkin olmuştur
Osmolak Solüsyon
Laktuloz
Ambalaj: 670mg/mLx100 ve 250 mL’lik şişe
End.:Laksatifolarak erişkin ve çocuklarda görülen kronik konstipasyon ile gebeliktegörülen konstipasyonlarda; bağırsaktaki detoksifiyan özelliğindenötürü kronik portal-sistemik ensefalopatide (hepatik prekoma vekoma) ve gaita kıvamının yumuşak olmasının tıbben istendiği durumlarda(hemoroid, kolon ya da anüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)kullanılır.
Kontr.E.:Gastrointestinalobstrüksiyon, galaktozemi, laktoz intoleransı durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Laktulozun 15 mL’si 1.7 gram galaktozve 1 gram laktoz içerir. Diyabetliler ve galaktozsuz diyet uygulayanlardadikkat edilmelidir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.
Yan E.:Tedavininilk birkaç gününde şişkinlik hissi oluşabilir. Önerilenden yüksekdozlarda kullanıldığında karın ağrısı ve ishal görülebilir.
Etkileş.: Laktülozun kolon pH değerinidüşürmesi nedeniyle, salınımı kolon pH’ına bağlı olan ilaçların(5-ASA içeren bazı preparatlar) inaktivasyonuna neden olabilir.
Doz Önerisi:Konstipasyon tedavisinde büyükler için olağan doz günde15-30 mL yeterlidir. Gerektiğinde günlük doz 60 mL’ye kadar artırılabilir.7-14 yaş arası çocuklarda günde 15 mL, sürek dozu 10 mL. 1-6 yaş arasıçocuklarda günde 5-10 mL ve sürek dozu 5-10 mL’dir. Bebeklerde günlük doz 5 mL’dir. Osmolak solüsyon sıvı gıdalarla karıştırılabilir.Bildirilen toplam günlük doz sabah kahvaltısında bir kerede alınabilir. Hepatik ensefalopatitedavisinde oral yolla büyükler için olağan doz günde 30-45 mL’dir. Günlükdoz, hastanın 2-3 kez yumuşak çıkışını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.Çabuk birlaksatif etki gerektiğinde, saatte bir 30-45 mL verilir. Laksatifetki görüldükten sonra günlük sürek dozuna geçilir. Hasta komadaise veya diğer nedenlerle oral tedavi yapılamıyorsa, Osmolak erişkin hastalarda retansiyonlavmanı şeklinde rektal yolla verilebilir. Bunun için 300 mL Osmolak, 700 mL su veya serum fizyolojikile karıştırılarak lavman olarak verilir ve 30-60 dakika kolondatutulur. Lavman 4-6 saat arayla tekrarlanabilir. Hastanede yatırılanerişkin hastalara 90-150 mL Osmolak olduğu gibi ya da suyla sulandırılarak midesondasıyla verilir
Osteocare Tablet
Kalsiyum 400 mg, magnezyum150 mg, çinko 5 mg, D vitamini 2.5 µg (100 IU)
Ambalaj: 30 tablet.
End.: Kemiklerin sağlamlık ve yoğunluğunu sağlamakiçin gerekli olan vücudun günlük kalsiyum, D vitamini ve mineral gereksinimininkarşılanmasında beslenmeye destek olarak kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşıönceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Hekim kontrolü olmaksızın önerilen dozun üzerindekullanılmamalıdır. D vitamini içeren diğer preparatlarla birliktekullanılmamalıdır.
Yan E.: Önerilen dozun üzerinde uzun sürelikullanımı halinde hiperkalsemiye bağlı yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde yemeklerden önce günde bir keziki veya günde iki kez bir tablet alınması önerilir. Çiğnenmeden yutulmalıdır
Osteo D Kapsül
Kalsitriol
Ambalaj: 0.25 µgx30 ve100 kapsül :: 0.5 µgx30 ve100 kapsül
End.:Kalsitriol,D3 vitamininin en önemli aktif metabolitlerinden biridir.Postmenopozal osteoporoz, kronik böbrek yetersizliği olan, özelliklehemodiyaliz yapılan hastalardaki renal osteodistrofi, postoperatifhipoparatiroidi, idiopatik hipoparatiroidi, psödohipoparatiroidi,D vitaminine bağlı raşitizm, D vitaminine dirençli, hipofosfatemikraşitizmin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Hiperkalsemiyleseyreden tüm hastalıklarda kontrendikedir.
Uyar.: Renal fonksiyonları normalolan ve kalsitriol alan hastalar dehidrasyondan kaçınmalıdır. Yeterlisıvı alımı sağlanmalıdır. Kalsitriol mevcut olan en aktif D vitaminimetaboliti olduğu için, kalsitriol tedavisi sırasında başka birD vitamini müstahzarı verilmemelidir, böylece D hipervitaminozuoluşması önlenmiş olur. Böbrek yetersizliği olan hastalarda dikkatliolunmalıdır. Kalsitriol, üriner taş veya kalp hastalığı olanhastalara dikkatle verilmelidir. Gebelikte, elde edilecek yararınfetusa verilebilecek zarar riskinden daha fazla olduğu hallerdekullanılmalıdır. Kalsitriol alan anneler bebeklerini emzirmemelidir.
Yan E.:KalsitriolD vitamini aktivitesine sahip olduğu için, aşırı dozda D3vitamini alındığında görülenlere benzer yan etkiler ortaya çıkabilir.Örneğin hiperkalsemi sendromu veya kalsiyum entoksikasyonu (hiperkalsemiderecesi ve süresine bağımlı olarak).
Etkileş.:Kolestiraminkalsitriolün intestinal emilimini bozabilir. Magnezyum içerenilaçlar, kronik renal diyalizde olup kalsitriol alan hastalarda kullanılmamalıdır.Kalsitriol dozu, dijital tedavisi yapılan hastalarda dikkatlebelirlenmelidir. Aynı zamanda bir tiyazit diüretiğiyle tedavi yapılmasıhiperkalsemi riskini artırır. Fenitoin veya fenobarbital gibienzim indükleyicilerin verilmesi metabolizmanın artmasına vebu nedenle kalsitriolün serum konsantrasyonlarının azalmasına nedenolabilir. Kalsiyum emilimini artıran D vitamini analogları vekalsiyum emilimini inhibe eden kortikosteroidler arasında fonksiyonelbir antagonizma ilişkisi mevcuttur. D vitaminine dirençli raşitizmolan hastalar oral fosfat tedavilerine devam etmelidir. Ancak, kalsitriolünintestinal fosfat emilimini uyarabileceği hesaba katılmalıdır.
Doz Önerisi: Kapsüller suyla alınmalıdır. Yemeklerle beraber veya tokkarnına alınması uygundur. Renal Osteodistrofi: Başlangıç olarak günde 0.25 µg. Diğer günlerde, kalsiyum seviyeleri normal veya normale yakınhastalarda 0.25 µg doz yeterlidir. Postmenopozal Osteoporoz: Günde iki kez 0.25 µg kalsitriol tavsiye edilir. Hipoparatiroidizm ve Raşitizm:Başlangıçolarak günde 0.25 µg kalsitrioltavsiye edilir. Malabsorpsiyon oluşursa, kalsitriol dozunu artırmakgerekebilir. Malbsorpsiyon, hipoparatiroidli hastalarda zaman zaman ortayaçıkabilir. Hekim, hipoparatiroidli gebe bir kadına kalsitriol reçete etmeyekarar verirse, gestasyonun ikinci yarısında dozu artırmak gerekebilir,postpartum döneminde dozu azaltmak gerekir
Osteomax Tablet
Alendronat sodyum
Ambalaj: 10mgx28 tablet
End.:Osteoporozlukadınlarda kalça, el bileği ve vertebra kırıklarının (vertebral kompresyonkırıkları dahil) önlenmesi için osteoporoz tedavisinde ve kırıkların önlenmesiiçin erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Özofagus darlığı veya akalazyagibi özofageal boşalmayı geciktiren özofagus anomalileri; en az30 dakika ayakta veya dik pozisyonda duramamak; etkin maddeye aşırıduyarlık ve hipokalsemi durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Alendronat üst gastrointestinalmukozada lokal iritasyona neden olabilir. Alendronat ile tedavi edilenhastalarda, özofajit, özofagus ülserleri ve özofagus erozyonları ve bunlarınadiren izleyen özofagus darlığı gibi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bazıolgular ciddi seyretmiş ve hastanın hastaneye kaldırılması gerekmiştir.Dolayısıyla, hekimler olası bir özofageal reaksiyonu düşündürebileceksemptom ve bulgular açısından dikkatli olmalıdır ve hastalara disfaji,odinofaji ve retrosternal ağrı yeni ya da kötüleşen mide yanması halindeilacı kesip doktora başvurmaları öğütlenmelidir. Gebelerde ve emzirenannelerde çalışılmamıştır ve onlara verilmemelidir.
Yan E.: Abdominal ağrı, dispepsi, özofagealülser, disfaji ve abdominal gerginlik görülmüştür. Nadiren döküntü ve eritem meydanagelmiştir. Buna ek olarak bildirilen istenmeyen olaylar: Kas- iskelet ağrısı(kemik, kas ya da eklem), kabızlık, diyare, gaz, başağrısı, bulantı, kusma,kas krampları, gastrit, gastrik ülser, duodenum ülseri asit regürjitasyonu,orofarengeal ülserasyon, ösofageal striktür, nadiren deri döküntüsü, uveit,ürtiker ve anjiyoödemi içeren aşırıduyarlık reaksiyonları.
Etkileş.: Birlikte alındığında, kalsiyumsuplemanları, antasitler ve diğer oral ilaçlar alendronatın emiliminietkileyebilir. Osteomax’tan sonra başka ilaç almadan önce, en az yarım saatbeklenmelidir.
Doz Önerisi: Postmenopozal osteoporozda önerilen dozaj günde 10 mg’dir.Glukokortikoide bağlı osteoporozda, estrojen tedavisi almayan postmenopozalkadınlar hariç, önerilen günlük doz 5 mg şeklindedir. Eğer diyetle alım yetersizsehastalar kalsiyum ve D vitamini almalıdır. Dikkat: Osteomax günün ilk yiyecek, içecek veyailacından en az yarım saat önce yalnızca bir bardak dolusu su ile alınmalıdır.Diğer içecekler (maden suyu dahil) yiyecekler ve bazı ilaçlar Osteomax’ın emilimini azaltabilir. Mideyegeçişi kolaylaştırmak ve böylece potansiyel özofageal irritasyon etkisiniazaltmak için hastalar Osteomax’ı bir bardak dolusu su ile almalı ve de en az 30 dakikaboyunca ve günün ilk yiyeceğine kadar yatmamalı veya uzanmamalıdır. Osteomax yatmadan önce veya sabah yataktantam kalkmadan önce alınmamalıdır
Ostram Efervesan Tablet
Kalsiyum karbonat
Ambalaj: 500 mgx10 ve 20 tablet :: 1000mgx10 ve 20 tablet.
End.:Kalsiyumeksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde özellikle emzirme ve gebelik dönemleriile çocuklarda büyüme ve gelişme dönemlerinde artan kalsiyum gereksinimininkarşılanmasında; değişik kaynaklı osteoporozlarda (postmenapozal, yaşlılık,kortikosteroid kullanımına bağlı gastrektomi veya aşırı hareketsizlik sonucu)sıklıkla tamamlayıcı tedavi ile kombine olarak ve pre- ve postmenapozal kemikdemineralizasyonunun önlenmesinde; raşitizm ve osteomalazi tedavisinde; kronikhipoparatirodizmde; riketsiya, latent veya gizli tetani (akut durumlardaenjektabl kalsiyum kullanılmalıdır).
Kontr.E.:İlacaaşırı duyarlık, hiperkalsemi (örn. Hiperparatiroidizm, aşırı dozdaD vitamini alımı, plazmasitoma gibi dekalsifiye tümörler, kemikmetastazları), şiddetli hiperkalsiüri, ağır renal yetmezlik durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Hiperkalsiürili hastalarda, böbrek fonksiyonbozukluğu ya da üriner taş olgusu geçmişi bulunanlarda idrardakalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Gerektiğinde doz azaltılmalıya da tedaviye son verilmelidir. Üriner taş oluşumuna eğilimli hastalarınbol miktarda sıvı almaları önerilir. Kalsiyum tedavisi süresince,yüksek doz D vitamini alınmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.:Nadir olgulardahafif gastrointestinal rahatsızlıklar (şişkinlik, kabızlık veyadiyare) oluşabilir.
Etkileş.:Kalsiyum;tetrasiklin, siprofloksasin, norfloksasin gibi oral antibiyotiklerin yanı sıra,atenolol (ve potansiyel olarak diğer b-blokerler), demir, kinolon grubuantibiyotikler, alendronat, çinko ve sodyum florürlü preparatların emiliminiazaltacağı için bu preparatlar ile kullanımı arasında en az iki saatlik bir araolmalıdır. Ayrıca kalsiyum kanal blokerlerinin etkilerini azaltabilir. Kalsiyumtuzları T4 emilimini azaltabilir bu nedenle levotiroksin alımı ilekalsiyum alımı arasında en az dört saatlik bir ara olmalıdır.
Doz Önerisi:Ostram efervesan tabletler bir bardak suda eritilerekuygulanırlar. Tedavi amaçlı, replasmana yönelik kalsiyum erişkinlerde,gebelerde, emziren annelerde ve 3 yaşından büyük çocuklarda günde 1000 mgdozunda kullanılır. Bu doz günlük kalsiyum gereksiniminin yaklaşık %70′idir. 3yaşından küçük çocuklarda ise önerilen günlük kalsiyum dozu 500 mg’dir. Ağırkalsiyum eksikliği olgularında günde iki kez 1000 mg dozunda kullanılmalıdır.Gebelerde hekim tavsiyesine göre günde maksimum 2500 mg’ye kadar güvenlekullanılabilmektedir. Ostram aspartam içerdiğinden, fenilketonürili hastalardauygulanmamalıdır
Otacı Echinacea Pastil
Echinacea purpuraözsuyu 15.63 mg, C vitamini 7.5 mg, mentol 6.75 mg, timol 0.01 mg
Ambalaj: 16 pastil.
End.:Soğukalgınlığı rahatsızlıkların (nezle, grip, öksürük) ile üst solunum yollarınınenfeksiyonlarının önlenmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıolur. Gerektikçe 1 pastil ağızda eritilerek kullanılır. Yetişkinlerde günde enfazla 16 pastile kadar; 6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde en fazla 8 pastilekadar alınabilir. Sürekli olarak 8 haftadan fazla kullanılmamalıdır..
Otacı Diyet Oka Mentol Pastil
Mentol %0.26, ökoliptol%0.065, timol %0.0002, kafur %0.0002, aspartam %0.06, izomalt %98.5116,anason yağı, kekik yağı, öksürük otu, hatmi çiçeği, sığır kuyruğuçiçeği ekstreleri
Ambalaj: 16 pastil.
End.:Üst solunumyolu enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde yardımcı ilaçolarak soğuk algınlığı, öksürük gibi durumlarda rahatlatıcı olarakkullanılır. Şeker yerine izomalt ile üretildiğinden %40 düşük kalorilidir.Diyabetikler için uygundur, kan şekerini yükseltmez.
Doz Önerisi: Büyükler günde 10 pastil, 2-12 yaş arası çocuklargünde 6 pastile kadar alabilirler.
Otacı Oka Mentol Pastil
Mentol %0.26, ökoliptol%0.065, timol %0.0002, kafur %0.0002, anason yağı, kekik yağı, öksürükotu, hatmi çiçeği, sığır kuyruğu çiçeği ekstreleri
Ambalaj: 16 pastill.
End.:Üst solunumyolu enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde yardımcı ilaçolarak soğuk algınlığı, öksürük gibi durumlarda rahatlatıcı olarakkullanılır.
Doz Önerisi: Büyükler günde 16 pastil, 2-12 yaş arası çocuklargünde 8 pastile kadar alabilirler.
Otacı Salvia Pastil
Mentol ‰2, ökaliptol‰05, timol ‰0004, kafur ‰0004
Ambalaj: 16pastil.
Doz Önerisi: Yetişkinler günde 16 pastil, 2-12 yaş arası çocuklargünde 8 pastile kadar alabilirler. Pastil ağızda eritilirek kullanılır.
Otacı Meyanbalı Pastil
Meyan balı %0.00613,mentol %0.22, timol %0.00037, kafur %0.00037 ve ayrıca anason yağı, naneyağı, rezene, mayıs papatyası, nane ekstreleri içerir.
Ambalaj: 16 pastil.
End.:Soğuk algınlığı,öksürük gibi durumlarda rahatlatıcı olarak kullanılır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 16 pastil, 2-12 yaş arası çocuklargünde 8 pastile kadar alabilirler. Pastil ağızda eritilerek kullanılır
Otimisin Kulak Damlası
Prednizolon metasulfobenzoat33 mg, pantokain 220 mg, benzalkonyum klorür 2 mg.
Ambalaj: 10 mL’lik şişe.
End.:Dış kulakyolu apse ile fronküleri, dış kulak yolu ile orta kulağın iltihabihastalıkları, bunlara bağlı kulak ağrıları, dış kulak yolunun dermitlerive enfekte ekzemalarında endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlığı olanlarda ve herpes simpleks, vaksina ve varisellalezyonlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Duyarlık ve tahriş görüldüğünde tedavi durdurulmalıdır.Virüs ile mantar enfeksiyonları söz konusu olabileceğinden, 1 haftaiçinde tedaviden sonuç alınamayan olgularda, etken identifiyeedilerek uygun tedaviye geçilmelidir.
Yan E.: Batma şeklinde sancı ve sıcaklıkduygusu yaratabilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez 3-4 damla damlatılır
Otrisalin Burun Spreyi
Sodyum klorür 7.4mg/ml
Ambalaj: 10 mL’lik doz ayarlı polietilen şişe.
End.:Çeşitlinedenlerden kaynaklanan rinitlerde ve ateşli hastalıklarda burun mukozasınınkurumasını önlemek ve burun tıkanıklığını giderip rahat nefes alınmasınısağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca, düşük nemden dolayı kurumuş, tahrişolmuş burun mukozası ve burun salgılarından dolayı oluşan hafif tıkanıklıkproblemleri için de kullanılır.
Doz Önerisi: Çocuklarda ve yetişkinlerde, gerektiğinde herburun deliğine 1-2 kez uygulanır.
Otrivine Sprey
KsilometazolinHCl
Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik şişe
Otrivine Pediyatrik Damla
KsilometazolinHCI
Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.
Otrivine Pediyatrik Burun Spreyi
KsilometazolinHCI
Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.
Otrivine Menthol Burun Spreyi
KsilometazolinHCl
Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik doz ayarlı polietilen şişe.
End.:Çeşitlinedenlere bağlı soğuk algınlığında, paranazal sinüs hastalıklarındasekresyonun drenajına yardımcı olarak, orta kulak iltihabında nazofarenksmukozasının dekonjesyonu için yardımcı tedavi olarak ve rinoskopiyikolaylaştırmak için de kullanılır.
Kontr.E.:Posttranssfenoidalhipofizektomi durumlarında (veya dura materi ilgilendirentransnazal veya transoral cerrahi girişimden sonra) ve ksilometazolinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: 3 günden uzun süre kullanılmamalıdır.Koroner arter hastalığı, anjina dahil kalp hastalıkları, hipertansiyon,diabetes mellitus, hipertiroidizm gibi hastalıkları olan ve daraçılı glokoma predispozan olanlarda ilaç yarar/risk oranı değerlendirilerekuygulanmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Burun veboğazda yanma hissi, irritasyon, bulantı, baş ağrısı ve burun mukozasındakuruluk ara sıra karşılaşılan yan etkilerdir. Çok nadir olaraksistemik allerjik reaksiyonlar veya geçici görme bozuklukları kaydedilmiştir.
Etkileş.: Sistemik etkilerinin, trisiklik veyatetrasiklik antidepresanlarla birlikte kullanıldığında, özellikle doz aşımı sözkonusu olduğunda şiddetlenme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Önerisi:Otrivine Burun Spreyi: Yalnız yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklardakullanılabilir. Her bir burun deliğine birer kez püskürtülür. Günde toplam 4 uygulama genellikleyeterlidir. Otrivine Pediyatrik Damla: Bebeklerde ve 6 yaşına kadarolan çocuklarda genellikle günde 1-2 kez, her bir burun deliğine 1-2damla uygulamak yeterlidir. Günde toplam 3 kereden fazla uygulamayapılmamalıdır. Otrivine Pediyatrik Burun Spreyi: Bebekler ve 6 yaşına kadar olançocuklarda, her bir burun deliğine günde 1 ya da 2 kez (her 8-10 saatte bir) 1uygulama genellikle yeterlidir. Günlük toplam uygulama sayısı üçügeçmemelidir. Otrivine Menthol Burun Spreyi: 12 yaşından büyüklerde veyetişkinlerde, günde 3-4 kez her bir burun deliğine 1 püskürtme önerilir
Ovadril Losyon
Difenhidramin HCI2 g, çinko oksit 16 g, lidokain HCI 3 g
Ambalaj: 120g’lik şişe.
End.:Böceksokması, basit cilt tahrişlerine bağlı kaşıntı ve ağrının geçici olarak giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.MAO inhibitörü ilaç kullanan hastalarda difenhidramin kullanımıkontrendikedir.
Uyar.:Difenhidraminiçeren ürünler, hekim denetimi altında olmadıkça, su çiçeğindekullanılmamalıdır. Isırgan otu tahrişi, güneş yanığı, kabarmış ve sulanmışlezyonlar, geniş vücut alanları üzerine uygulanmamalı, önerilenden daha sıkkullanılmamalıdır. Yanma hissi, kızarıklık ve cilt döküntüleri oluştuğundatedaviye son verilmelidir.
Yan E.:Topikalkullanılan antihistaminiklerin nadiren tip 1, daha sık olarak tipIV hipersensitivite reaksiyonlarına yol açtıkları bildirilmiştir.İlacın uygulandığı alanda ekzema, kaşıntı ve enflamasyon oluşur.Bu yan etkiler, ilaçla daha sonra karşılaşıldığında tekrarlar. Topikalantihistaminik uygulamasından sonra fotosensitivite reaksiyonlarıgörülebilir.
Doz Önerisi: Bir miktar avuca dökülerek, gereken yerlere hafifçesürülür. Şiddetli güneş yanıklarında ovuşturulmadan uygulanır
Ovestin Ovül
Estriol
Ambalaj: 0.5 mgx15 ovül.
Ovestin Tablet
Estriol
Ambalaj: 2mgx30 tablet.
Ovestin Vajinal Krem
Estriol
Ambalaj: 1 mg/gx15 g’lik aplikatörlü ambalaj.
End.:Estrojenyetersizliğine bağlı özellikle klimakteryum ve doğal ya da cerrahi,postmenopozla ilgili şikayetler, örneğin vajina atrofisi, vulvadapruritus, vajina mukozasının atrofisine bağlı disparoni, akıntı,uterus ya da vajinanın prolapsusu sonucu oluşan yaralar, vajinalenfeksiyon ve enflamasyonlarda destekleyici tedavi olarak, vajinaloperasyonlardan önce ve sonra tedavide ve şüphelenilen Papanicolaununhormonsal aydınlatılmasında endikedir.
Kontr.E.:Gebelik,gebelik şüphesi veya emzirme; tromboflebit, tromboembolik bozukluklarveya özgeçmişte bunların varlığı; bilinen ya da şüphe edilen estrojenebağlı tümörler; akut veya karaciğer rahatsızlığı veya özgeçmiştekaraciğer fonksiyon testlerinin normale dönmediği durumlar, sarılıkveya özgeçmişte gebelik sırasında geçirmiş bulunmak, Rotor sendromuveya Dubin Johnson sendromu; porfiria; serebrovasküler veya kardiyovaskülerbozukluklar; hiperlipoproteinemi, özellikle kardiyovasküler rahatsızlıklariçin predispozan risk faktörlerinin varlığında; gebelikte veya dahaönce steroid kullanımına bağlı şiddetli pruritus, herpes gestationisya da ağırlaşan otoskleroz; sebebi teşhis edilmemiş vajinal kanamalar.
Uyar.: Memelerde ağrı ya da aşırı servikal mukus salgısıdozun çok yüksek olduğuna işaret edebilir. Estrojenlerin tek başına uzun sürelikullanımı endometrial karsinoma riskini artırabilir. Özgeçmiştetrombo-embolik hastalıklar, latent ya da belirgin kalp yetersizliği,böbrek disfonksiyonuna bağlı sıvı retansiyonu, hipertansiyon,epilepsi veya migren (ya da özgeçmişte bu durumun varlığı), ağır karaciğerbozuklukları, endometriozis, fibrokistik mastopati, diyabetesmellitus durumlarında hastalar, özellikle yaşlılar devamlı izlenmelidir.
Yan E.: Lokal irritasyona ya da tedavininbaşlangıcında kaşıntıya neden olabilir. Tedavinin ilk haftalarındaender olarak memelerde ağrı belirebilir. Başağrısı, hipertansiyon,ayaklarda kramp ve görme bozukluklarına çok seyrek raslanır. Genelliklebu etkilerin çoğu tedavinin ilk haftalarından sonra geçer.
Etkileş.: Estriol dahil, estrojenlerkortikosteroidlerin farmakolojik etkilerini artırabilir. Eğer gerekiyorsa, kortikosteroiddozu azaltılmalıdır.
Doz Önerisi:Ovestin Ovül/Tablet: Estrojen yetersizliğine bağlı rahatsızlıklardailk haftalarda 4-8 mg, daha sonra semptomların iyileşmesine bağlıolarak yavaş yavaş azaltılarak günde 1-2 mg’lik sürek dozuna kadarinilir. Üriner inkontinansın bazı durumlarında daha yüksek sürekdozuna gerek duyulur. Vajinal operasyonlardan önce ve sonrası tedavide,operasyon öncesi 2 hafta günde 4-8 mg, operasyon sonrası 2 hafta günde1-2 mg. Ateş basması ve gece terlemesi gibi şikayetlerde ilk haftalarda4-8 mg, daha sonra doz yavaş yavaş azaltılarak sürek tedavisi içinen düşük etkili doza geçilir. Şüpheli atrofik servikal smeardetanı amacıyla, bir sonraki smearden önce 7 gün süreyle günde 2-4 mg.Servikal hostiliteye bağlı infertilitede, genelde siklusun6-15. günleri günde 1-2 mg.Ovestin Vajinal Krem: Estrojen yetersizliğine bağlırahatsızlıklarda 2-3 hafta boyunca her gün 1 uygulama, bunun ardındansürek tedavisi olarak haftada 2 kez 1 uygulama. Uzun süreli tedaviyegereksinim olunduğunda her 2-3 ayda bir tedavi 4 haftalık bir süreiçin bırakılmalıdır. Vajinal enfeksiyon ve enflamasyonlara destekleyicitedavi olarak hergün 1 uygulama. Vajinal operasyonlardan önce vesonra hergün 1 uygulama. Tedaviye operasyondan 2 hafta önce başlanmalıdır.Operasyon sonrası tedavide birkaç haftalık uygulama yeterlidir.Şüphelenilen Papanicolaunun hormonsal aydınlatılmasında yenidensitolojik muayene yapmadan önce 7 gün boyunca hergün 1 uygulama
Ovitrelle Flakon
Koriogonadotrofin alfa250 µg (6500 IU’ya eşdeğer)
Ambalaj: 1, 2 ve 10 liyofilize flakon ve 1 mL’lik çözücü flakon.
End.:Kadınlarda,foliküler gelişimin uyarılması için tıbbi ürünlerin kullanılması sonrası erkenlüteyinizasyon ve nihai foliküler olgunlaşmayı tetiklemede kullanılır.
Kontr.E.:Hipotalamusve hipofiz tümörleri; etkin maddeye karşı duyarlık, polikistik overhastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti, nedenibilinmeyen jinekolojik kanamalar, yumurtalık, rahim veya göğüs kanseri; son üçayda dış gebelik, aktif trombo embolik hastalıklar, primer over yetmezliği,cinsel organların gebeliğe olanak sağlamayacak malformasyonları, gebeliğiengelleyecek durumdaki uterin miyomlar, menopoz sonrası kadınlarda.
Uyar.: Hastalar hipotiroidizm, adrenokortikal yetmezlik, hiperprolaktinemive hipofizer veya hipotalamik tümörlerin varlığı açısından değerlendirilmeli vebu hastalara uygun spesifik tedavi uygulanmalıdır.
Yan E.: Ovaryen hiperstimülasyon sendromu, kusma, bulantı görülebilir.
Etkileş.: Bu ürün başka tıbbi ürünlerle (follitropin hariç)karıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi:Ovitrelle, SC uygulanır. Toz kullanılmadan hemen önce, beraberindeverilen çözücü ile karıştırılarak hazırlanmalıdır. Ovitrelle iletedavi üreme problemleri tedavisinde uzman bir hekimin gözetimi altındayapılmalıdır. İn-vitro fertilizasyon(IVF) gibi yardımla üreme teknikleri için süperovülasyon yapılan kadınlarda: Bir flakon Ovitrelle (250 µg), FSH- ya da hMG preparasyonun sonuygulanmasından 24-48 saat sonra uygulanır, yani foliküler gelişimin optimalstimülasyonuna ulaşıldığı zaman. Anovülatuvaryada oligo-ovülatuvar kadınlarda: Birflakon Ovitrelle (250 µg) foliküler gelişimin optimal stimülasyonunaulaşıldıktan 24-48 saat sonra uygulanır. Hastaya, Ovidrelenjeksiyonu uygulandığı gün ve sonraki gün cinsel ilişkide bulunması önerilir
Oxis Turbuhaler
Formoterol fumaratdihidrat
Ambalaj: 4.5 µgx60 doz :: 9 µgx60 dozluk ambalaj.
End.: Bronşiyal astım gibireversibl obstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalardabronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğukhava veya egzersizin neden olduğu bronkospazmın profilaksisi ile kronikbronşit ve anfizem dahil, reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanhastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Formoterolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İskemik kalp hastalığı, kardiyakaritmiler, özellikle üçüncü derece AV blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon,idyopatik subvalvüler aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati,tirotoksikoz, QT intervalinde bilinen veya şüphelenilen uzamadurumlarının varlığında formoterol kullanan hastalarda özellikledoz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetim gereklidir.Diyabetik hastalarda formoterol tedavisi başlatıldığında ek kanglukoz kontrolleri önerilir. Daha güvenilir bir alternatif olduğundagebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır. Formoterol kullanananneler emzirmemelidir.
Yan E.:Bazan tremor,ender olarak kas krampları, kas ağrısı, palpitasyonlar, baş ağrısı;ender olarak taşikardi, ajitasyon, baş dönmesi, anksiyete, sinirlilik,uykusuzluk, bronkospazmda şiddetlenme, orofarengeal irritasyon;çok ender olarak şiddetli hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı,egzantem gibi aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.
Etkileş.:Kinidin,dizopiramid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlargibi ilaçlar QT intervalinin uzaması ve artmış ventriküler aritmiriskiyle ilişkili olabilir. Diğer sempatomimetiklerin birlikte verilmesi,formoterolün istenmeyen etkilerini güçlendirebilir. MAO inhibitörleriveya trisiklik antidepresanlarla tedavi edilmekte olan hastalaraformoterol dikkatle verilmelidi. Ksantin türevleri, steroidlerveya diüretiklerle birlikte tedavi b2-agonistlerin olası hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir.b-adrenerjik blokerler formoterolünetkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler.
Doz Önerisi: Doz, hastanın gereksinimine göre belirlenmelidir.Oxis Turbuhaler, antienflamatuvar tedaviyeek olarak sürek tedavisi gerektiğinde kullanılır. Erişkinler veyaşlılarda genel olarak doz, günde 2 kez 4.5-9 µg’dir. Bazı hastalarda günde 2 kez 18µg dozunda kullanmak gerekebilir. Günde 2 kez 18 µg’lik doz aşılmamalıdır.Çocuklarda ilacın etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır.
Oxxa Kapsül
Asetilsistein
Ambalaj: 200 mgx30 kapsül
Oxxa Şurup
Asetilsistein
Ambalaj: 200mg/5 mLx150 mL’lik şişe granül
End.:Yoğun kıvamlıbalgamın atılması, azaltılması, ekspektorasyonun kolaylaştırılmasıgereken durumlarda, bronkopulmoner hastalıklarda, bronşik sekresyonbozukluklarının tedavisinde endikedir. Asetil sisteinin asetaminofen(parasetamol) zehirlenmelerinde karaciğer harabiyetini azaltıcıetkisi de vardır.
Kontr.E.:Asetil sisteineaşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Gastroduodenal ülser durumlarında,ayrıca asetil sisteinin verilmesinden sonra bronşiyal sekresyondabelirgin bir artış olabilir. Asetil sisteinin anne sütüne ve fetüsegeçmesiyle ilgili yeterli veri olmadığından, gebelerde ve emzirenlerdezorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır.
Yan E.:Kusma vebulantı tipinde gastrointestinal bozukluklar, stomatit ve rinore(burun akıntısı), ürtiker, baş ağrısı, kulak çınlaması, nadirenalerjik deri reaksiyonları oluşturabilir. Özellikle astmatik hastalardabronkospazm yapabilir.
Etkileş.:Mukomodifikatörbronşikler, atropinik sekresyon kurutucu maddeler ve antitüssiflerlebirlikte alınmamalıdır. Tetrasiklinler (doksisiklin hariç), ayrıayrı periyotlarda ve asetilsisteinden en az 2 saatlik aralarla uygulanmalıdır.
Doz Önerisi:Oxxa Kapsül: 2-7 yaş arası çocuklarda sabahve akşam birer kapsül olmak üzere toplam 2 kapsül; 7 yaşından büyüklerve erişkinlere sabah, öğlen ve akşam birer kapsül olmak üzere toplam3 kapsül. Parasetamol antidotu olarak, parasetamolün aşırı dozdaalınmasından sonraki ilk 24 saat içinde ilk doz olarak 140 mg/kg dozundauygulanır. Sürek tedavisi olarak 4 saatte bir 70 mg/kg dozunda kullanılır(17 doz). Uygulamadan sonraki ilk saat içinde kusma olursa, aynı dozuntekrarlanması önerilir. Oxxa Şurup: 0-2 yaş arası çocuklara sabah veakşam yarımşar ölçek olmak üzere toplam 200 mg; 2-7 yaş arası çocuklarasabah ve akşam birer ölçek olmak üzere toplam 400 mg; 7 yaşından büyüklerve erişkinlere sabah, öğlen ve akşam birer ölçek olmak üzere toplam600 mg. Parasetamol antidotu olarak, Oxxa Kapsül ile aynı doz önerilir
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 170 ziyaretçikişi burdaydı!