Blog Sitem
  Okul Yonetmeligi
 
OKUL YÖNETMELİĞİÖğrenciler;
 • Okula gelirken, okul kıyafetine uygun giyinmelidir.
 • Ders zili çaldığında zaman kaybetmeden sınıfa girmelidir.
 • Anlaşmazlıkları konuşarak çözme yoluna giderim, anlaşmazlık çözülemiyorsa öğretmenlerimin, psikolojik danışmanın veya konuyla ilgili kişilerin yardımını istemeli.
 • Arkadaşlarıyla arasındaki anlaşmazlıkları çözerken empati kurmalı.
 • Okul formamı, eşofmanımı ve ders araç gereçlerimi temiz kullanır, sahip olmaya çalışırım.
 • Okul araç ve gereçlerine kesinlikle zarar vermemeli, aksi durumlarda yönetmeliklerin ilgili hükümleri uygulamaya konur.
 • Ortak kullanım alanlarının kullanımda düzen ve temizliğe dikkat edilmelidir.
 • Başkalarının araç ve greçlerini kullanırken muhakkak izin almaya dikkat etmeli.
 • Okul koridorlarında, bahçede ve sınıfta tüm hareketlerimi yönetmeliklere uygun olacak şekilde ayarlarım.
 • Kaybolan herhangi bir eşyayı bulduğunda, okul idaresine teslim etmelidir.
 • Öğretmenlerimin ve okuldaki tüm görevlilerin sözlerini dinlemelidir.
 • Ders sırasında, dersin akışını bozucak davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Erkek öğrenciler; okul gelirken eğer gerekliyse saç sakal traşı olmalıdır.
 • Kız öğrenciler; kesinlikle saçlatrını boyamamalıdır.
 • Tüm öğrenciler; kılık kıyafet konusunda düzenli ve temiz olmaya özen göstermelidir.
 • Okul idaresi tarafında yaz kıyafet uygulaması açıklanmadan, öğrenciler yaz kıyafetleriyle okul gelmemelidir
 • Bayrak töreni sırasında bayrağına ve marşına saygı duymalıdır ve gereğini yapmalıdır.
 • Okula cep telefonuyla gelmemelidir.

Öğrencilerin okuldaki hak ve sorumluluklarını bilmeleri açısından ilgili yönetmelikleri  muhakkak okumaları gerekmektedir.

SINIF GEÇME SİSTEMİ

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta",
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az "Geçer" olması gerekir.

 
Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

 
Doğrudan Sınıf Geçme

Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.
 
Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması

Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.

Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez.

 
Sınıf Tekrarı

Öğrencilerden;
a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler,
b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,
c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar
sınıf tekrar ederler.

Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.
 Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12 nci sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar.

DEVAMSIZLIK

Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.

Devam-Devamsızlık

Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır.
Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır;

 1. İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.
 2. Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.
 3. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.
 4. Doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler;
  • Özrünü belgelendirmek,
  • İki dönem notu almış bulunmak
  • kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur
 5. .
 6. Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahallin mülkî idarî amirliklerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmaları gerekir.
 7. Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 308 ziyaretçikişi burdaydı!