Blog Sitem
  S Harfi ile Baslayan ilaclar
 

Sabalaks Lavman
Sorbitol 4.8 g, gliserin3.5 g, trisodyum sitrat dihidrat 0.9
Ambalaj: 10 g’lik kanüllü tüp
End.:Kolon verektum atonileri, gebelik dönemi kabızlıklarıyla bebek ve çocuklarınkabızlıkları, miyokard enfarktüsü ve hipertansiyon gibi kabızlıklailintili durumlarda, rektoskopi ve cerrahi müdahale gibi bağırsaklarınboşaltılması gereken durumlarda endikedir.
Kontr.E.:Fistülve hemoroid tedavilerinde kontrendikedir. Anorektal bölgede yapılanoperasyon sonu, akut apandisit, tifo, bağırsak travması, iltihabıve kanamalarında kontrendikedir.
Yan E.:Sık kullanılmasıdurumunda anal yanmalar ve konjestif rektitlere neden olabilir.
Doz Önerisi: Genel olarak büyüklere 1 tüp, çocuklara ½ tüp yeterlidir.Gerektiğinde bu dozun iki katı uygulanabilir
Sabril FilmTablet
Vigabatrin
Ambalaj: 500 mgx100 film tablet.
Sabril Saşe
Vigabatrin
Ambalaj: 500 mgx50 saşe.
End.:Diğer uygun ilaç kombinasyonlarının yetersiz kaldığı veya tolere edilemediği,dirençli parsiyel epilepsilerde anti-epileptik ilaçlara ilave olarak; infantilspazmda (West Sendromu) monoterapi olarak endikedir.
Kontr.E.:Vigabatrinveya diğer bileşenlere karşı hassasiyet hikayesi olan kişilerde kontrendikedir
Uyar.: Vigabatrin alan hastaların 1/3′inde görme alanı kusuruolduğu bildirilmiştir. Genel görünümü her iki gözün görsel alanlarının eşmerkezliolarak daralması şeklindedir. Bu istenmeyen etki sadece sistematik perimetritestleriyle güvenilir olarak tespit edilebilir. Bu testleri genellikle 9 yaşınüzerindeki hastalarda uygulamak mümkündür. Vigabatrin retinaya zarar verecekbaşka ilaçlar ile beraber kullanılmamalıdır. Mümkünse tedaviye başlanmadan önceve altı aylık periyotlarla uygun bir görsel alan testi uygulanmalıdır. Sabril500 mg saşe kullanan kişilerde her 3 ayda bir göz muayenesi yapılmalıdır.Vigabatrin, öyküsünde psikoz, depresyon veya davranış problemleri bulunanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tedavinin aniden kesilmesi rebound etkiyeneden olabilir. Vigabatrin yaşlılarda ve özellikle kreatinin klirensi 60 mL/dakikadanaz olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Vigabatrin potansiyel yararın fetüsiçin potansiyel riski mazur göstermedikçe gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Vigabatrin anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçmektedir.
Yan E.: Vigabatrin ile tedavi edilen hastalarda sıklıkla hafifleşiddetli arasında değişen görme alanı bozuklukları bildirilmiştir. Erişkinlerdekibaşlıca istenmeyen etkiler sedasyon, somnolans, yorgunluk ve konsantrasyonbozuklukları türündedir. Çocuklarda ise eksitasyon veya ajitasyon olguları sıkgörülmektedir.
Etkileş.: Diğer ilaçlarla etkileşim riski çok azdır.
Doz Önerisi:Yetişkinlerde:SabrilSaşe ve Tablet oral yolla, günde bir veya iki kez yemeklerden önce veyasonra alınabilir. Başlangıç dozu olarak günde 1 g verilir. Günlük doz, klinikcevap ve toleransa göre haftalık aralıklarla 0.5 g’lik miktarlarda artırılırveya azaltılır. Maksimum etkinlik genellikle 2-3 g/gün’lük dozlarda görülür. Çocuklarda: Önerilenbaşlangıç dozu 40 mg/kg/gündür. Sürek dozu olarak aşağıdaki dozlar önerilir;Vücut ağırlığı 10-15 kg 1-2 film tablet/gün, 15-30 kg 2-3 film tablet gün,30-50 kg 3-6 film tablet/gün, 50 kg üzeri 4-8 film tablet/gün. İnfantil spazmdaönerilen başlangıç dozu 50 mg/kg/gün’dür. Bu doz klinik cevaba göre, günlük 50mg/kg’lik değişimlerle ayarlanır. Günde 150 mg/kg’ye kadar iyi tolereedilmiştir. Yaşlılar: Kreatinin klirensi 60 mL/dakikadan az olan hastalardadikkatli olunmalıdır
Saizen 4 IU Flakon
Rekombinant somatropin(rhGH)
Ambalaj: 4 IUx1 flakon ve 1 çözücü ampul
Saizen 8 mg Click Easy
Rekombinant somatropin(rhGH) 24 IU (8 mg)
Ambalaj: one.click iğneli oto-enjektör ya da cool.click iğnesizoto-enjektör ile kullanım için iki ayrı ambalajda.
End.:Çocuklarda:Büyüme hormonu yetersizliğine bağlı büyümegeriliği, Turner Sendromu, Puberte öncesi çocuklarda kronik böbrekhastalığına bağlı büyüme gecikmesi. Erişkinlerde: Bilinenhipotalamo-hipofizer hastalıkla beraber büyüme hormonu yetersizliğive iki dinamik büyüme hormonu stimülasyon testi sonucu belirlenmişbüyüme hormonu eksikliği.
Kontr.E.:Aktif maligntümör şüphesi olanlarda kontrendikedir. İntrakraniyal tümörüninaktif olması ve anti-tümöral tedavinin büyüme hormonu tedavisinebaşlanmadan tamamlanmış olması gereklidir. Tümörün nüks ettiğinigösteren bulgular varsa büyüme hormonu tedavisi kesilmelidir.Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda böbrek transplantasyonundanönce büyüme hormonu tedavisi kesilmelidir. Gebelik ve emzirmedöneminde büyüme hormonu tedavisi önerilmez. Somatropine aşırıduyarlığın olduğu durumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Somatropin, büyüme hormonu eksikliği ve tedavisikonusunda bilgi ve deneyimi olan uzman hekimler tarafından kullanılmalıdır.Çocuklarda iskelet büyümesinin stimüle edilmesi epifiz disklerikapanıncaya kadar olmaktadır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Tedavi sırasında gebe kalınması durumunda somatropin tedavisi kesilmelidir.Somatropinin anne sütüne geçebileceği olasılığı göz ardı edilmemelidir.
Yan E.:Periferiködem şeklinde sıvı retansiyonu görülür ve özellikle erişkinlerdekarpal tünel sendromu görülebilir. Nadiren erişkinlerde hafif şiddetteartralji, kas ağrısı ve parestezi görülebilir.
Etkileş.: Somatropinin adrenokortikoidler, glukokortikoidya da kortikotropin ile birlikte kullanımı ilaca alınacak yanıtıengelleyebilir. Anabolik steroidler, androjenler, estrojenlerya da tiroid hormonları ile birlikte aşırı dozda somatropin kullanımıise epifiz kapanmasını hızlandırabilir.
Doz Önerisi:Saizen 4IU: Doz, kişisel olarak saptanır. Normal endojen büyüme hormonu salımının yetersizliğinebağlı büyüme geriliğinde haftalıkdoz 12 IU/m2 vücut yüzey alanı veya 0.6 IU/kg vücut ağırlığıdır.IM uygulamada haftalık doz 3 tek doz olarak bölünmelidir. SC uygulamadaise haftalık doz 6 veya 7 tek doz (1.7 veya 2 IU/m2 vücut yüzeyineuygun olacak şekilde) veya 3 tek doz (0.2 IU/kg vücut ağırlığı) olarakbölünebilir. Gonadaldisgenezise (Turner sendromu) bağlı büyüme geriliğinde haftalık doz, 18 IU/m2 vücut yüzey alanıveya 0.6-0.7 IU/kg vücut ağırlığıdır. Tedavinin ikinci yılında dozhaftalık olarak 24 IU/m2 vücut yüzey alanı veya 0.8-1 IU/kgvücut ağırlığı miktarına kadar artırılabilir. Haftalık doz, derialtına enjekte edilirse, 2.6 IU/m2 vücut yüzey alanı veya0.09-0.1 IU/kg vücut ağırlığına uygun olacak şekilde 7 tek doz şeklindebölünmelidir. Uygulama tercihen akşamları olmalıdır.Saizen 24 IU: Multipl doz kullanımiçin tasarlanmıştır. Saizen’in şu dozlarda, yatma zamanı uygulanması önerilir:Endojen büyüme hormonununsalınımının yetersiz olduğu büyüme geriliği gösteren hastalarda: SC uygulamayla günde 2.1-3.0 IU/m2 vücutyüzey alanı ya da 0.07-0.10 IU/kg vücut ağırlığı. Gonadal disgeneziden ötürü büyüme geriliği gösterenkızlarda (Turner sendromu): SC uygulamaylagünde 4.3 IU/m2 vücut yüzey alanı ya da 0.14 IU/kg vücut ağırlığı.Tedavi Süresi: Uygun yetişkin boya ulaşınca ya da epifizler kapanıncatedavi kesilmelidir. Saizen24 IU, şırınga ile kullanıldığında SC ve IM uygulamaiçin tasarlanmıştır. Easyjet ile kullanıldığında SC uygulanır
Sakarin Tablet
Sakarin soluble
Ambalaj: 40 mgx100 tablet :: 20 mgx200 tablet.
End.:Düşük kalorilidiyet uygulaması, diyabet, şişmanlamayı önleme ve diyarede endikedir.
Doz Önerisi: Her 10 mg tablet 4,5 g (1 parça şeker) şeker eşdeğeridir.Günlük doz 5 mg/kg’dir. Maksimum günlük doz 15 mg/kg’dir
Salazopyrine EN Tablet
Salisilazosulfapiridin
Ambalaj: 500 mgx50 tablet.
End.:İltihaplıbağırsak hastalıkları ve aktif romatoid artrit tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Sülfamidveya salisilatlara karşı aşırı duyarlı olan hastalarda intestinalve üriner obstrüksiyonlarda, porfirialı hastalarda, iki yaşındanküçük çocuklarda, şiddetli alerji ve bronşiyal astma olgularındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer veya böbrek yetmezliği veya kan diskrazisiolan hastalarda, hastanın klinik durumuna göre ilacın kullanımınakarar verilmelidir. Hasta, idrarının ve cildinin azo boyası nedeniyleportakal sarısı renk alabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.Böbrek hasarı durumunda kristalüri ve taş oluşumunu önlemek amacıylahasta uygun miktarda sıvı almalıdır. Gebelik sırasında ancak çokgerekliyse kullanılmalıdır. Süte geçen salisilazosülfapiridinmiktarı ihmal edilebilir.
Yan E.:Bulantı,iştahsızlık, vücut sıcaklığının artışı, eritem, kaşıntı, baş ağrısıen sık bildirilen yan etkilerdir. Eritrosit anomalileri (örn. hemolitikanemi, makrositoz), siyanoz, lökopeni, trombositopeni, midededolgunluk hissi ve karın ağrısı, baş dönmesi ve kulak çınlaması,proteinüri, hematüri, kristalüri, ciltte sarı renk, nefes darlığı,öksürük, ateş ve eozinofiliyle birlikte görülen alveolar fibroz,periorbital ödem, serum hastalığı, LE sendromu, nefrotik sendromileri derecede seyrek olarak bildirilen yan etkilerdir.
Etkileş.: Birlikte kullanıldığında folik asit ve digoksinemiliminde azalma olduğu bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük doz yemeklerle birlikte alınan, erişkinlerde4-6×2-4 tablet ve çocuklarda 5-7 yaş arasında olanlarda 3-6x½ tabletve 7 yaş yukarısındakilerde 3-6×1-2 tablettir. Ciddi olgulardaerişkin dozu 16-24 tablete kadar çıkartılabilir
Salbutam-SR MikropelletKapsül
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 4 mgx14 ve 56 kapsül :: 8 mgx14ve 56 kapsül
End.:Semptomlar oluştuğunda rahatlamak için hasta tarafından bilinen, astım krizininortaya çıkmasına neden olabilecek koşullarda (örneğin egzersiz,kaçınılması mümkün olmayan allerjene maruz kalınması durumunda)semptomları önleyici olarak kullanılır. Özellikle hafif, orta veşiddetli astımda hemen rahatlatıcı ilaç olarak kullanılır. Ancak,salbutamola güvenilerek düzenli kortikosteroid tedavisinebaşlanılması ve tedaviye devam edilmesi geciktirilmemelidir.
Kontr.E.:Geçmişindeaşırı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte sağlanması beklenen yarar, fetüseolası etki riskinden büyük ise düşünülmelidir. Muhtemelen anne sütünegeçtiğinden, beklenen yararları herhangi bir potansiyel riskinidengelemedikçe emziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.:İskeletkaslarında hafif bir titremeye neden olabilir, genellikle titremeen çok ellerde belirgindir. Nadiren baş ağrıları bildirilmiştir.Bazı hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında dengeleyiciküçük bir artış görülebilir. Anjiyoödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyonve kollaps gibi aşırı duyarlık reaksiyonları çok nadir olarak raporedilmiştir. Çok nadir olarak kas krampları bildirilmiştir. İnhalasyontedavisinde, inhalasyonun ardından hemen hırıltıda artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir.
Etkileş.:Diğeroral sempatomimetik ajanlarla kombine edilmemelidir. Salbutamolunkardiyovasküler sistem üzerindeki etkisini artırabileceğindenMAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla tedavi edilenhastalara salbutamol dikkatli verilmelidir. Tablet formları dapropranolol gibi nonselektif b-blokerilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklar içinönerilen günlük doz günde 12 saat ara ile 2 kez 8 mg’dir. 3-12 yaş arasındakiçocuklarda önerilen günlük doz 12 saat ara ile 2 kez 4 mg kapsüldür(3-12 yaş grubunda 4 mg’lik form tercih edilmelidir
Salbutol İnhalasyon Aerosolu
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 0.1 mg/dozx200 dozluk ambalaj
Salbutol Şurup
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 2 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Salbutol Tablet
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 2 mgx100 tablet
End.:Semptomlaroluştuğunda rahatlamak için hasta tarafından bilinen, astım krizininortaya çıkmasına neden olabilecek koşullarda (örneğin egzersiz,kaçınılması mümkün olmayan allerjene maruz kalınması durumunda)semptomları önleyici olarak kullanılır. Özellikle hafif, orta veşiddetli astımda hemen rahatlatıcı ilaç olarak kullanılır. Ancak,salbutamola güvenilerek düzenli kortikosteroid tedavisinebaşlanılması ve tedaviye devam edilmesi geciktirilmemelidir.
Kontr.E.:Geçmişindeaşırı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir. İntravenöz salbutamolve bazan salbutamol tabletleri erken doğum sancılarının önlenmesindeplasenta previa, ante-partum hemoraji veya gebelik toksemisi gibikomplikasyonlar dışında kullanılmasına rağmen, inhale salbutamolmüstahzarları gebelikteki düşük tehditlerinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelikte sağlanması beklenen yarar, fetüseolası etki riskinden büyük ise düşünülmelidir. Muhtemelen anne sütünegeçtiğinden, beklenen yararları herhangi bir potansiyel riskinidengelemedikçe emziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.:İskeletkaslarında hafif bir titremeye neden olabilir, genellikle titremeen çok ellerde belirgindir. Nadiren baş ağrıları bildirilmiştir.Bazı hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında dengeleyiciküçük bir artış görülebilir. Anjiyoödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyonve kollaps gibi aşırı duyarlık reaksiyonları çok nadir olarak raporedilmiştir. Çok nadir olarak kas krampları bildirilmiştir. İnhalasyontedavisinde, inhalasyonun ardından hemen hırıltıda artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir.
Etkileş.:İnhaler:Propranololgibi selektif olmayan b-blokerilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Şurup: MAO inhibitörlerive trisiklik antidepresanlarla tedavi edilen hastalara verilirkensalbutamolun dolaşım sistemi üzerine etkileri artabileceğindenaşırı dikkat gösterilmelidir. Tablet: Diğer oral sempatomimetik ajanlarla kombine edilmemelidir.Salbutamolun kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisini artırabileceğindenMAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla tedavi edilenhastalara salbutamol dikkatli verilmelidir. Tablet formları dapropranolol gibi nonselektif b-blokerilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:SalbutolAerosol: Aerosolun günlük kullanımdozu 2-4 inhalasyon, maksimum 8 inhalasyondur.Salbutol Şurup: Günlük doz erişkinlerde4x½-1 ölçek şurup ve çocuklarda 2-6 yaş arasında olanlarda 3x¼-½ ölçekşurup, 6-12 yaş arasında olanlarda 3x½ ölçek şuruptur.Salbutol Tablet: Günlükdoz erişkinlerde 4×1-2 tablet, çocuklarda 2-6 yaş arasında olanlarda3x½ tablet ve 6-12 yaş arasında olanlarda 3×1 tablettir
Salofalk Enterik Tablet
Mesalazin (5-aminosalisilik asit)
Ambalaj: 250 mgx100 tablet.
Salofalk Lavman
Mesalazin (5-aminosalisilik asit) 4 g
Ambalaj: 7×60 g’lik ambalaj.
Salofalk Supozituvar
Mesalazin (5-aminosalisilik asit)
Ambalaj: 250 mgx10 ve 30 supozituvar.
End.:Ülseratifkolit ve Crohn hastalığının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu ve gastroduedonalülser varlığında kontrendikedir. Gebeliğin son birkaç haftası veyeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır. Patolojik kanama varlığındakullanılmamalıdır.
Yan E.:Alerjikcilt reaksiyonları, hiperpireksi, bronş spazmı, methemoglobinemive LE benzeri sendromlar gibi yan etkiler görülebilir
Etkileş.:Sülfonilüre,kumarin, metotreksat, probenesid, sülfinpirazon, spironolakton,furosemid, rifampin ve glukokortikoidlerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Salofalk Enterik Tablet: Günlük doz öğle ve akşam olmak üzere 2×2 tablettir.Gerektiğinde 3×2 tablet kullanılabilir. Tabletler yemeklerdensonra bol suyla kullanılmalıdır.SalofalkLavman: Bir şişe lavman içeriği yatmadan önce gündebir kere uygulanır.SalofalkSupozituvar: Günlük doz öğle ve akşam olmaküzere 2×2 supozituvardır. Gerektiğinde 3×2 supozituvar kullanılabilir
Salsil-2 Jel
Salisilik asit
Ambalaj: %2×60 g’lik plastik tüp.
End.:Akne vulgarisintopikal tedavisinde kullanılır. Salisilik asit cildin üst tabakasınıve porları temizlediği için akne tedavisinde tek başına veya tedaviyeyardımcı olarak, ayrıca seboreik dermatitte cildi temizleyicive tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir.
Kontr.E.: Salisilik aside duyarlı olduğu bilinen kişilerde,2 yaşın altındaki çocuklarda, diyabetiklerde ve dolaşım bozukluğuolan hastalarda, iltihaplı, enfekte ya da irrite olmuş dokulardakullanılmamalıdır. Ayrıca, ışın tedavisinden önce kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yalnızca topikal kullanım içindir. Vücudun genişbir bölgesine gereğinden fazla miktarda ve uzun sürede uygulandığındasistemik toksik belirtiler oluşabilir. Ciltte kuruluk ve irritasyonaneden olabilir. Gözlere ve genital, nazal, oral mukozalara uygulanmamalıdır.Gebelerde, emzirenlerde, çocuklarda ve yaşlılardaki kullanımınayönelik yapılmış araştırma yoktur.
Yan E.: Salisilik asit hafif irritan bir maddedir. Topikaluygulama ile ciltten emilebilir. Baş dönmesi, işitme kaybı, halsizlik,bulantı, kusma, diyare, psişik değişikliklerle karakterize salisilattoksisitesi çok nadir de olsa görülebilir.
Etkileş.: Salisilik asitin uygulanmasından hemen sonraya da aynı anda diğer topikal akne ilaçlarının kullanılması, cildinirritasyonu ve kuruluğunu artırabilir. İçerdikleri aktif maddemiktarına bağlı olarak, aşağıdaki maddelerle kombine kullanımısonucu etkileşime girebilir: Soyucu veya medikal sabun ya da temizleyiciler,akne müstahzarları ya da benzoil peroksit, rezorsinol, sülfür, tretinoingibi soyucuları içeren müstahzarlar, after-shawe losyonları, astrenjanlar,parfümlü sabunlar, traş kremi ya da losyonları gibi alkol içeren preparatlar,kurutucu etkili kozmetik ya da sabunlar, izotretinoin, medikalkozmetikler.
Doz Önerisi: Günde bir ya da iki kez, cilt sabunlu su ile yıkanıpdurulandıktan sonra, cilde ince bir tabaka şeklinde ve yaygın olarakuygulanmalı ve ciltte bırakılmalıdır. Ciltte kuruluk ya da pullanmagörülürse doz azaltılmalı ya da günaşırı uygulamaya geçilmelidir.Salsil-2 Jel, aknetedavisinde diğer ilaçlara yardımcı olarak, örneğin benzoil peroksitiçeren topikal müstahzarlara yardımcı olarak da kullanılabilir.Ancak bu durumda cilde aynı anda uygulanmamalıdır
Sanasol Şurup
A vitamini 1250 IU,D3 vitamini 200 IU, B1 vitamini 0.75 mg, B2vitamini 0.85 mg, B6 vitamini 0.25 mg, niasinamid 7.5 mg,D-pantenol 0.25 mg, C vitamini 15 mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.: Çocukların günlük vitamin gereksinimini karşılamakamacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki vitaminlerden herhangi birine karşıaşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Çocuklarda 5.000 IU, erişkinlerdeyse 10.000 IU Avitamini günlük dozu aşılmamalıdır. Yüksek dozlarda uzun süre alındığında,A ve D hipervitaminozu oluşabilir. Yüksek doz A vitamini alınmasınabağlı toksisite, çocuklarda daha sıktır. Gebelik sırasında yüksekdozlarda kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük gereksinimi karşılamak amacıyla 0-6 yaşarası çocuklara günde 1-2 ölçek (5-10 mL), 6 yaşından büyük çocuklaragünde 2-4 ölçek (10-20 mL) verilir. Günlük doz hekim önerisiyle artırılabilir
Sandimmun Ampul IV
Siklosporin
Ambalaj: 50 mg/1 mLx10 ampul.
Sandimmun Neoral Yumuşak JelatinKapsül
Siklosporin
Ambalaj: 25 mgx50 kapsül :: 100 mgx50 kapsül.
Sandimmun Neoral Oral Solüsyon
Siklosporin
Ambalaj: 100 mg/mLx50 mL’lik şişe.
End.:Transplantasyonendikasyonları: Organ transplantasyonu: Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, kalp-akciğer vepankreasın allojenik transplantasyonlarında graft reddinin önlenmesinde,önceden diğer immünosüpresif ilaçlarla tedavi görmüş hastalardakiorgan reddinin tedavisinde. Kemikiliği transplantasyonu: Kemikiliği transplantasyonundan sonra graft reddinin önlenmesinde,“Graft-versus-host” hastalığının (GVHD) tedavisi ve önlenmesinde. Otoimmün hastalıklar: Endojen uveit: Konvansiyonel tedavinin başarısız olduğu veyaistenmeyen yan etkilere yol açtığı, non-enfeksiyöz orijinli, aktifgörme fonksiyonunu tehdit edici intermediyat veya posterior uveit,retinayı da kapsayan, tekrarlayıcı enflamatuvar ataklı Behçetuveiti. Nefrotik sendrom: Yetişkin ve çocuklarda steroide bağımlı ve steroidedirençli nefrotik sendrom ve minimal lezyonlu nefropati, fokal vesegmental glomerülosklerozis gibi glomerüler hastalıklar veyamembranöz glomerülonefrit olguları. Siklosporin, remisyonlarısağlamak ve sürdürmek için kullanılabilir. Steroide bağlı olaraksağlanmış remisyonların sürdürülmesinde steroidlerin kesilmesineolanak sağlamak için de kullanılabilir. Romatoid artrit: Siklosporinklasik, yavaş etkili antiromatizmal ilaçlarla bir sonuç alınamayanşiddetli, aktif romatoid artritli hastaların tedavisinde etkilidir.Psoriazis: Siklosporin, konvansiyonel tedavinin yetersizkaldığı veya uygun olmadığı şiddetli psoriazis hastalarında endikedir.Atopik dermatit: Siklosporin, konvansiyonel tedavinin yetersizkaldığı veya uygun olmadığı şiddetliatopik dermatitli hastalarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Siklosporineaşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Sadece immünosupresif tedavide deneyimli, laboratuvargüvenlik parametrelerinin kontrolü, düzenli tam fiziksel muayeneve kan basıncı ölçümleri de dahil olmak üzere yeterli izlem sağlayabilenhekimler tarafından kullanılmalıdır. İlacı kullanan transplantasyonhastaları yeterli donanım, eleman, laboratuvar ve tıbbi destekkaynaklarına sahip merkezler tarafından gözetim altında bulundurulmalıdır.İdame tedavisinden sorumlu hekim, hastanın izlemi için tam bir bilgiyesahip olmalıdır. Canlı atenue aşı uygulamalarından kaçınılmalıdır.Gebelikte yalnızca beklenen yararın, olası risklerden fazla olduğudurumlarda kullanılmalıdır. Siklosporin anne sütüne geçtiğindentedavi süresince bebek emzirilmemelidir.
Yan E.:Hipertrikoz,tremor, renal fonksiyon bozukluğu, özellikle kalp transplantasyonluhastalarda hipertansiyon, karaciğer disfonksiyonu, yorgunluk,gingival hipertrofi, gastrointestinal bozukluklar (anoreksi, bulantı,kusma, karın ağrısı, diyare), el ve ayaklarda yanma hisssigörülebilir.
Etkileş.:Aminoglikozidler,amfoterisin-B, siprofloksasin, melfelan ve trimetoprimle siklosporininbirlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid ilaçlarböbrek fonksiyonları üzerine istenmeyen etkiler gösterebildiklerindensiklosporinin bu ilaçlarla birlikte kullanılması ya da bu ilaçlarındozunun artırılmaya gidilmesinde böbrek fonksiyonlarının yakınizlemi gerekir. Siklosporin, lovastatin ve kolşisinin kas ağrısıve kas zayıflığını içeren musküler toksisite potansiyelini artırabilir.Ketokonazol, eritromisin ve josamisin dahil bazı makrolid antibiyotikler,doksisiklin, oral kontraseptifler, propafenon ve diltiazem, nikardipinve verapamil dahil bazı kalsiyum antagonistleri gibi maddelerinsiklosporinin plazma ve tüm kan konsantrasyonlarını yükselttiğibilinmektedir. Nifedipin gingival hiperplaziye yol açabildiğinden,siklosporin tedavisi sırasında gingival hipertrofi gelişen hastalardanifedipin kullanılmamalıdır. Metamizol, rifampisin, nafsilinleIV sulfadimidin ve trimetoprim, siklosporinin plazma veya tüm kankonsantrasyonlarını düşürdüğü bilinen maddelerdir. Siklosporinletedavi gören hastalarda prednizolon klirensinin azaldığı ve aksineyüksek dozda uygulanan metilprednizolonun siklosporinin plazmadüzeyini artırdığı bulunmuştur.
Doz Önerisi: Organ transplantasyonlarında ilk doz, transplantasyondanönceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir.Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak,2-6 mg/kg/ günlük sürek dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarındailk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/günlükIV enfüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg günlük oralsürek tedavisine geçilir. SandimmunNeoral, transplantasyon dışı endikasyonlardayalnızca oral olarak kullanılır. Psöriaziste 2.5 mg/kg/gün dozuylabaşlanarak, gerektiğinde kademeli olarak 5 mg/kg/günlük doza çıkılır.Romatoid artritte 3 mg/ kg/gün dozunda başlanarak, gerektiğinde,kademeli olarak 5 mg/kg/günlük doza çıkılır. Nefrotik sendromdaerişkinler için 5 mg/kg/gün, çocuklar için 6 mg/kg/gün kullanılır. Endojenüveitte 5 mg/kg/ gün dozunda başlanır. Dirençli olgularda, kısa birsüre için 7 mg/kg/gün kullanılabilir. Transplantasyon dışı endikasyonlardasürek tedavisinde her hasta için bireysel olarak saptanacak doz kullanılır.Bu doz maksimum 5 mg/kg/ gündür
Sandoglobulin Flakon
İnsan IgG
Ambalaj: 1 gx1 flakon ve 33 mL’lik çözücü :: 6 gx1flakon ve 200 mL’lik çözücüyle transfer seti
Doz Önerisi:Sandoglobulin IV enfüzyon şeklinde uygulanır. Endikasyonlarabağlı olarak doz ve uygulama (yerine koyma veya immünmodülasyon),hastaların immün sisteminin durumuna, hastalığın şiddeti ve kişinintoleransına bağlıdır. Her hastada bireyselleştirilmesi gerekebilir.Aşağıdaki dozaj şeması sadece bir yol gösterme niteliğindedir. Primer immün yetmezlik sendromlarında yerine koymatedavisi: Önerilen başlangıç dozu 3-4haftalık aralarla uygulanan 0.4-0.8 g/kg vücut ağırlığıdır (genellikle0.4 g/kg vücut ağırlığı). Doz ve dozaj aralığı plazma IgG konsantrasyonunuen az 4-6 g/l’de tutacak şekilde uyarlanır. İstenen etkili düzeyeulaşılabilmesi için tedavi başlangıcından sonra 3 ile 6 ay geçmesigerekir. 6 g/l’lik bir etkili düzeye ulaşılması için gereken doz0.2-0.8g/kg vücut ağırlığı/ay dolaylarında olmalıdır. Kararlı durumaulaşıldıktan sonraki dozaj aralıkları 2 ile 4 hafta arasında değişir.Sekonder immün yetmezliksendromlarında yerine koyma tedavisi: 3-4 haftalık aralarla 0.2-0.4 g/kg vücut ağırlığı.Kemik iliği allogreft alıcısı olan hastalarda enfeksiyonların önlenmesiiçin önerilen doz 0.5 g/kg vücut ağırlığıdır; transplantasyondan 7gün önce bir kez uygulanabilir, transplantasyonu izleyen ilk 3 aydahaftalık aralarla tekrar edilir ve sonraki 9 ayda aylık aralarla devamedilir. İdiyopatik (immün) trombositopenikpurpura (ITP): Başlangıç tedavisi için 2-5ardışık günde 0.4 g/kg vücut ağırlığı ya da bir kez veya 1. ve 3. günde0.8-1.0 g/kg vücut ağırlığı. Gerektiğinde 0.4 g/kg vücut ağırlığı dozundauygulamalara, trombosit sayısının yeterli bir düzeyde tutulabilmesiamacıyla 1-4 haftalık aralarla devam edilebilir. Kawasaki sendromu: Genellikleasetilsalisilik asit preparatlarıyla standart tedaviye ek olarak2-5 gün boyunca bölünmüş dozlarda 1.6-2.0 g/kg vücut ağırlığı ya datek doz 2 g uygulanır. Guillain-Barrésendromu, kronik enflamatuvar demiyelinizan polinöropati: Ardışık 5 gün, günde 0.4 g/kg vücut ağırlığı dozdauygulanır
Sandomigran Draje
Pizotifen
Ambalaj:0.5 mgx30ve 100 draje.
End.:Tipik veatipik migren, vazomotor baş ağrıları, Cluster baş ağrısı (Hortonsendromu) gibi tekrarlayan vasküler baş ağrılarının profilaktik tedavisindeendikedir. Pizotifen, gerginlik baş ağrılarında veya psikojenkaynaklı ve post-travmatik baş ağrılarında daha az etkilidir. Migrenkrizinde etkisizdir.
Kontr.E.:Pizotifenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. 2 yaşından küçükçocuklarda kullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Olası bir sedatif etki nedeniyle, araba kullananveya makinada çalışan hastaların reaksiyonlarını yavaşlatabilir.Gebelikte ancak zorunluluk durumunda kullanılabilir. Tedaviedilen emziren annelerde, sütte ölçülen pizotifen yoğunluğununbebeği etkileme olasılığı olmamasına rağmen, emziren kadınlardaönerilmez.
Yan E.:En sık görülenyan etkisi sedasyon, daha nadir görülenlerse baş dönmesi, ağız kuruluğu,bulantı ve kabızlıktır. Çocuklarda SSS stimülasyonu oluşabilir.Pizotifenin iştah açıcı etkisi kilo artışına yol açabilir. İyi dokümanteedilemeyen birkaç olguda pizotifenle tedavi edilen çocuk ve yetişkinlerdehallüsinasyonlar bildirilmiştir, ancak nedensel ilişki bulunamamıştır
Etkileş.: Sedatiflerin, hipnotiklerin, belirli soğuk algınlığıpreparatları da dahil olmak üzere antihistaminiklerin ve alkolünsantral etkilerini artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 1 drajeyle başlanarak doztedricen artırılır. Ortalama sürek dozu, bölünmüş dozlar halindegünde 1.5 mg veya geceleri alınan tek bir dozdur. İnatçı olgulardahekim, dozu 3 kerede alınmak üzere günde 3-4.5 mg’ye kadar tedricenartırabilir. Çocuklarda 0.5 mg ile başlanarak günlük doz bölünmüşhalde 1.5 mg’ye kadar artırılır ya da geceleri 1 mg olarak tek bir dozverilebilir
Sandostatin Ampul SC
Oktreotid
Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx5 ampul.
Sandostatin LAR Mikrokapsül İçeren Flakon
Oktreotid
Ambalaj: 10 mgx1 flakon, 2 çözücü ampul ve uygulama seti :: 20 mgx1flakon, 2 çözücü ampul ve uygulama seti :: 30 mgx1 flakon, 2 çözücü ampulve uygulama seti.
End.:Cerrahi,radyoterapi ya da dopamin agonist tedavilerine yanıt vermeyen akromegaliolgularının büyüme hormonu ve Somatomedin-C plazma düzeylerinindüşürülmesinde ve semptomatik kontrolü ile ameliyat olamayacakdurumdaki ya da ameliyat istemeyen akromegali olgularında endikedir.Ayrıca, radyoterapi gören hastalarda radyoterapinin etkisi başlayıncayakadarki dönemde kullanılabilir. Karsinoid sendrom özelliklerinesahip karsinoid tümörler, VIPomalar, glukagonamalar, gastrinomalar/Zollinger-Ellisonsendromu (genellikle selektif H2 reseptör blokerleriylekombine kullanılır, antasitler eklenebilir), insülinomalar (hipoglisemininpreoperatif kontrolü ve sürek tedavisi), GRFomalar gibi gastroenteropankreatikendokrin tümörlerine bağlı semptomların tedavisinde kullanılır.Ayrıca, AIDS’e bağlı refrakter diyarenin kontrolünde, pankreas ameliyatlarısonrası oluşan komplikasyonların önlenmesinde ve siroza bağlıgastroözofageal varis kanamalarının durdurulması ve yineleyenkanamaların önlenmesinde kullanılır.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Uzun süre oktreotid kullanan hastaların %10-20 kadarındasafra taşlarının geliştiği bildirilmiştir. Oktreotidin gebelerde vebebeğini emziren annelerde kullanılması konusunda herhangi bir deneyimbulunmadığından, böyle bir tedaviye ancak, kesinlikle gereksinimduyulduğunda başvurulmalıdır.
Yan E.:İştahsızlık,bulantı, kusma, kramp şeklinde karın ağrıları, karında şişkinlik, bağırsaktaaşırı gaz, gevşek dışkı, ishal ve steatore, gastrointestinal yan etkilerdendir.Ender olgularda gastrointestinal yan etkiler akut ileusu taklit edebilir vehastanın karnında gittikçe fazlalaşan şişlik, şiddetli epigastrik ağrı,hassasiyet ve defans görülebilir. Uzun süre kullanımı, safra taşı oluşmasıylasonuçlanabilir. Glisemi kontrolunu etkileyebilir. Yemek sonrası glikoz toleransıbozulabilir. Bazı olgularda, kronik kullanım sonucu inatçı hiperglisemigelişebilir. Hipoglisemi gelişebildiği de gözlemlenmiştir.
Etkileş.:Bağırsaklardakisiklosporin emilimini azaltır ve simetidin emilimini geciktirir. Bromokriptinile birlikte kullanımında bromokriptinin biyoyararlanımını artar.
Doz Önerisi:SandostatinSC Ampul: Akromegali tedavisinde başlangıçta 8-12 saatte bir 0.05-0.1 mg’lik doz SCyolla enjekte edilir. Çoğu hastada en uygun doz günde 0.2 ile 0.3 mgarasıdır. Maksimal doz olarak günde 1.5 mg aşılmamalıdır. Gastroenteropankreatik endokrin tümörlerde başlangıçta günde bir ya da iki kez 0.05 mg’lik dozSC yolla uygulanır. Alınan klinik yanıta, tümör oluşturan hormonların(karsinoid tümörlerde 5 hidroksiindol asetik asitin üriner atılımında)kan düzeyine ve toleransa göre doz günde 3 kez 0.1-0.2 mg’ye kadar çıkarılabilir.AIDS’e bağlı refrakter diyarede, veriler günde 3 kez 0.1 mg SC enjeksiyonun en uygunbaşlangıç dozu olduğunu belirtmektedir. Eğer tedaviden 1 haftasonra diyare kontrol altına alınamazsa doz günde 3 kez 0.25 mg’ye kadarbireysel olarak ayarlanmalıdır. Pankreatik operasyon sonrası komplikasyonlarında, operasyon günü laparotomiden en az 1 saat öncesindenbaşlayarak art arda 7 gün süreyle günde 3 kez 0.1 mg enjeksiyon ileverilir. Siroza bağlı gastroözofagealvaris kamalarında 5 gün boyunca, 4 saatiçinde 0.1 mg’lik 1 ampul sürekli IV enfüzyonla verilir. Sandostatin serumfizyolojik içinde dilüe edilebilir. Gastroözofageal varis kanamasıolan sirotik hastalarda, Sandostatin’in 5 gün boyunca 2 saat içinde 0.1 mg’lik 1 ampul dozunakadar sürekli IV uygulanması çok iyi tolere edilmiştir. Sandostatin LAR Flakon: Yalnızca derin intragluteal enjeksiyon yoluylauygulanmalıdır. Arka arkaya yapılacak enjeksiyonlarda sağ ve sol kalçalarsırayla kullanılmalıdır. Akromegalide: Semptomları subkütan Sandostatin ile yeterince kontrolaltında tutulan hastalarda tedaviye, 3 ay boyuncaher 4 haftada bir 20 mg Sandostatin LARkullanılarak başlanması önerilir. Gastro-entero-pankreatik endokrin tümörlerde:Semptomları subkütan Sandostatin ile yeterincekontrol altında olan hastalarda tedaviye4 haftada bir 20 mg SandostatinLAR kullanılarak başlanması önerilir. Daha önce subkütan Sandostatin kullanmamış olan hastalardayukarıda anlatılan şekilde Sandostatin LARkullanılmaya başlanmadan önce kısa bir süre (yaklaşık 2 hafta) boyunca günde 3defa 0.1 mg subkütan Sandostatin kullanılarak terapötik yanıtın ve tolerabilitenindeğerlendirilmesi önerilir
Sanpa Tablet
Aspartam
Ambalaj: 10 mgx100, 300 ve 500 tablet :: 20mgx100 ve 200 tablet
End.:Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibişeker kullanılması sakıncalı ve alınan kalori miktarının azaltılmasıgerekli olan durumlarda, besin ve içeceklerin tatlandırılmasındaendikedir.
Kontr.E.:Aspartamaaşırı duyarlıkta kontrendikedir. Aspartam fenilalanin içerdiğinden, fenilketonürisiolanlarda (özellikle çocuklar), bebeklerde ve gebelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süreli kaynama sırasında, aspartam diketopiperazinedönüştüğünden, tatlandırma kapasitesi kaybolur. Fırında pişirilengıdalarla kullanılmamalıdır. Sodyum glutamat ile aspartik asitaditif sinir uyarıcı etki gösterdiklerinden, diyetlerinde gramlaölçülen miktarda sodyum glutamat alan çocukların besinlerine dekatılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren dışkı kıvamında değişme, adet periyodundafarklılık bildirilmiştir.
Doz Önerisi: 10 mg’lik 1 SanpaTablet’in tatlandırma gücü ½ kesmeşeker ya da ½ çay kaşığı toz şekere eşdeğerdir. 20 mg’lik 1 Sanpa Tablet’in tatlandırmagücü 1 kesme şeker ya da çay kaşığına eşdeğerdir. Kabul edilebilirgünlük tüketimi günde kg başına 40 mg’dir
Sanset FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx10 ve14 tablet :: 750mgx10 ve 14 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin ve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisiniartırabilir. Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması,glibenklamidin etkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid,siprofloksasinin renal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serumkonsantrasyonunda artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarındagünde 2 kez 250 mg, ciddi ve komplike üriner sistem enfeksiyonlarındagünde 2 kez 500-750 mg, hafif ve orta derecede solunum sistemi enfeksiyonlarındagünde 2 kez 500 mg, ciddi ve komplike solunum sistemi enfeksiyonlarındagünde 2 kez 750 mg, diğer enfeksiyonlarda (enfeksiyonun derecesinegöre) günde 2 kez 500 mg – 750 mg, akut gonorede 250 mg’lik tek doz, enfeksiyözdiyarede (hafif, orta, ağır) günde 2 kez 500 mg önerilir. Tedavi sürelerigonorede 1 gün, böbrek ve üriner sistem enfeksiyonlarında 7 gün,osteomyelitte 4-6 hafta veya daha uzun, diğer enfeksiyonlarda 7-14gün, streptokok enfeksiyonlarında en az 10 gündür. Bu süreler enfeksiyonunderecesine göre ayarlanmalıdır. Genelde tedaviye klinik ve mikrobiyolojikiyileşme kanıtlandıktan sonra, en az 72 saat süre ile devam edilmelidir
Santanol Tablet
Ranitidin HCI
Ambalaj: 150 mgx30 tablet :: 300 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser, selim gastrik ülser, steroid olmayan antienflamatuvar ajanlarabağlı ülserlerin tedavisinde, özellikle geçmişinde peptik ülserolan hastalarda steroid olmayan antienflamatuvarlar ilaçların(aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde,ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit ve Zollinger-Ellison sendromutedavilerinde, ağrıyla karakterize (epigastrik ve retrosternal)yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha öncebelirtilen durumlarla ilişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde,ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserlihastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelsonsendromu profilaksisinde kullanılır.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlık halinde kontrendikedir.
Uyar.: Ranitidin plasentadan geçer ve insan sütü ile deatılır. Gebelerde ve emziren annelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Ağır renal yetmezliklerde dozaj azaltılmalıdır. Hepatik bozukluğuolanlarda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Nadirenbradikardi ve AV blok rapor edilmiştir. Az sayıda hastada artralji,kusma/bulantı, diyare, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi,akomodasyon bozukluğunu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür.Özellikle çok ağır hasta ve yaşlılarda nadiren revresibl mental konfüzyon,halüsinasyonlar, depresyon ve ajitasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük ortalama doz sabah ve akşam yatmadan önceolmak üzere 2×150 mg veya yatmadan önce tek doz halinde 300 mg’dir. Nüksedendurumlarda gece yatmadan önce 150 mg kullanılır. Asit aspirasyonununönlenmesinde anesteziden birkaç saat önce 1 tablet ve Zollinger-Ellisonsendromunda günde 2×150 mg kullanılır. Bu durumda günlük doz 600mg’ye kadar çıkarılabilir. Tedavi süresi komplike olmayan durumlarda4-6 hafta ve komplike durumlarda 8 haftadır
Saphire Tablet
Atorvastatin
Ambalaj: 10 mgx30 tablet :: 20 mgx30 tablet :: 40 mgx30tablet
End.: Primer hiperkolesterolemi,heterozigot familyal ve non-familyal hiperkolesterolemi ve kombine (miks)hiperlipidemili (Fredrikson Tip IIa ve IIb) hastalarda yükselen totalkolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesindeve HDL-kolesterolün yükseltilmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir.
Kontr.E.: Atorvastatine aşırı duyarlığı olan, aktif karaciğerhastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayanserum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalmapotansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.
Uyar.: Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi vealtta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.
Yan E.: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğukalgınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yolenfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.
Etkileş.: Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.
Doz Önerisi: Hasta atorvastatin almadan önce standart bir kolesteroldüşürücü diyete alınmalı ve atorvastatin ile tedavi süresince bu diyete devamedilmelidir. Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Dozlar başlangıç LDL-Cdüzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına göre kişisel olarakdüzenlenmelidir. Doz ayarlaması, 4 hafta ya da daha fazla süreli aralıklarlayapılmalıdır. Maksimum doz günde 1 kez 80 mg’dir. Dozlar günün herhangi birsaatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir
Sarvas Film Tablet
Losartan potasyum
Ambalaj: 50 mgx28 tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde endikedir. Tek başına veya diğer antihipertansif ajanlarla (tiazit diüretiklerigibi) birlikte kullanılabilir.
Kontr.E.:Losartanakarşı aşırı duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: İntravasküler hacim azalması olan hastalarda(örneğin yüksek doz diüretiklerle tedavi edilmiş olanlar) semptomatikhipotansiyon oluşabilir. Sirozlu hastalarda plazma losartan konsantrasyonuönemli derecede arttığından hepatik bozukluk öyküsü olan hastalardadaha düşük bir doz göz önüne alınmalıdır. İki taraflı renal arter stenozuveya tek renal arter stenozu olan hastalarda renin anjiyotensinsistemini etkileyen diğer ilaçlar kan üre ve serum kreatinin düzeyiniyükseltebilirler. Gebelik durumu söz konusu olduğunda, losartankullanımına en kısa sürede son verilmelidir. Losartanın anne sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anne için önemi saptandıktansonra emzirmeye veya ilaç kullanımına son verilmesi hakkında birkarara varılmalıdır.
Yan E.: Losartan potasyum genellikle iyi tolere edilir. Karınağrısı, asteni/yorgunluk, göğüs ağrısı, ödem/şişme, palpitasyon, taşikardi,diyare, dispepsi, bulantı, sırt ağrısı, kas krampları, baş dönmesi, baş ağrısı,uykusuzluk, öksürük, nazal konjestiyon, faranjit, sinüzit, üst solunum yoluenfeksiyonu, karaciğer fonksiyon anormallikleri, anem, miyalji, migren,öksürük, ürtiker, kaşıntı görülebilir.
Etkileş.: Rifampin ve flukonazolün aktif metabolitin düzeylerinidüşürdüğü bildirilmiştir. Bu etkileşmelerin klinik sonuçları değerlendirilmemiştir.Potasyum tutucu diüretikler (örneğin, spironolakton, triamteren, amilorid),potasyum destekleri veya potasyum içeren tuz preparatları ile birlikte kullanıldığındaserum potasyumunda yükselmeye yol açabilir.
Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu, günde tek doz olmak üzere 50mg’dir. İntravasküler volüm kaybı olasılığı bulunan hastalar (diüretikkullananlar) ve karaciğer yetmezliği olanlarda tedaviye günde 25 mg ilebaşlanabilir. Tedaviye, hastadan alınan yanıta göre günde 25-100 mg ile devamedilir. Günlük doz, tek doz olarak verilebileceği gibi, ikiye bölünerek 12saatte bir de verilebilir. Sarvas diğer antihipertansif ilaçlarla kombinekullanılabilir. Aç karnına veya tok karnına alınabilir
Sarvastan Film Tablet
Losartan potasyum 50mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg
Ambalaj: 28 tablet
End.:Losartanve hidroklorotiyazit, kombine kullanıldıklarında aditif antihipertansifetkinlik gösterirler.
Kontr.E.: Bileşimdeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığıbulunan hastalarda, anürik hastalarda, sülfonamid türevi ilaçlaraaşırı duyarlığı bulunan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer yetmezliği veya ciddi böbrek yetmezliğiolan hastalarda önerilmemektedir. Tiyazit tedavisi glukoz toleransınıbozabilir; insülin dahil antidiyabetik ajanlarda doz ayarlamasıgerekebilir. Gebelik saptanması durumunda bu kombinasyonun kullanımınaen kısa zamanda son verilmelidir. Tiyazitler insan sütüne geçer. Annesütü ile beslenen çocuğa potansiyel istenmeyen etkilerinden dolayı,ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak ilacı veya emzirmeyikesip kesmemeye karar verilmelidir.
Yan E.: Baş dönmesi, anjiyoödem(yüz, dudaklar, farenks ve/veya dilde şişme), nadiren hepatit, diyarebildirilmiştir.
Etkileş.: Alkol, barbitüratlarveya narkotikler, antidiyabetik ilaçlar (oral ajanlar ve insülin),diğer antihipertansifler, kolestiramin ve kolestipol reçineleri,kortikosteroidler, ACTH, presör aminler (örn. adrenalin), nondepolarizançizgili kas gevşeticiler (örn. tubokürarin), lityum, nonsteroidantienflamatuvar ilaçlar hidroklorotiyazit ile etkileşir.
Doz Önerisi: Losartanın başlangıç dozu 50 mg’dir. İntravasküler sıvıyetersizliği ve karaciğer yetmezliği olanlarda başlangıç dozu 25 mg’dir. Losartangünde bir ya da iki kez toplam 25-100 mg dozunda alınabilir
Savlex Konsantre Solüsyon
Setrimid %15, Klorheksidinglukonat %1.5
Ambalaj: 100 ve 500 mL’lik şişe
End.:Genel antiseptikamaçlara yönelik temizleyici olarak kullanılır.
Kontr.E.: Klorheksidin veya setrimide aşırı duyarlık göstermişolan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Haricen kullanılır, kullanmadan önce sulandırılmalıdır.Beyin, meninksler ve orta kulakla temas ettirilmemelidir. Vücutboşluklarında ve lavman olarak kullanılmamalıdır. Gözler ve mukozmembranlar için irritandır. Yara, yanık ve bütünlüğü bozulmuş deriüzerine uygulanan solüsyonlar steril olmalıdır.
Yan E.: Seyrek olarak iritatif deri reaksiyonları ve nadirenhipersensitivite rapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Antiseptik amaçla 1/100’lük, kepeklenmede saf, bebekpişiklerinde bezlerin son yıkama suyu olarak 1/800’lük, deodoranolarak 1/100’lük ve bazı acil dezenfeksiyonlarda 1/35’lik çözeltisikullanılır
Savonol Konsantre Solüsyon
Setrimid %15, klorheksidin%1.5
Ambalaj: 100 ve 500 mL’lik şişe.
End.:Genel antiseptikamaçlara yönelik temizleyici olarak kullanılır.
Kontr.E.: Klorheksidin veya setrimide aşırı duyarlık göstermişolan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Haricen kullanılır, kullanmadan önce sulandırılmalıdır.Beyin, meninksler ve orta kulakla temas ettirilmemelidir. Vücutboşluklarında ve lavman olarak kullanılmamalıdır. Gözler ve mukozmembranlar için irritandır. Yara, yanık ve bütünlüğü bozulmuş deriüzerine uygulanan solüsyonlar steril olmalıdır.
Yan E.: Seyrek olarak iritatif deri reaksiyonları ve nadirenhipersensitivite rapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Antiseptik amaçla 1/100’lük, kepeklenmede saf, bebekpişiklerinde bezlerin son yıkama suyu olarak 1/800’lük, deodoranolarak 1/100’lük ve bazı acil dezenfeksiyonlarda 1/35’lik çözeltisikullanılır
Scabin Fort Likit
Benzil benzoat
Ambalaj: 12 g/100 gramlık ambalaj.
End.:Uyuz vebitlenmeyi tedavi eder.
Kontr.E.:Duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gözlerde ve mukoz membranlarda irritan etki gösterir.Yanlışlıkla ve başka bir nedenle içildiğinde SSS stimülasyonu ilekonvülziyonlara neden olur. Bu gibi zehirlenme durumlarında emetikilaçlar kullanılmalı veya gastrik lavaj yapılmalı, ayrıca gerekirseantikonvülzanlar verilmelidir.
Yan E.: Duyarlı kişilerde hipersensitivite reaksiyonlarınaneden olabilir.
Doz Önerisi: Yıkandıktan sonra ve kurulanmadan önce ağız, gözve burun dışındaki vücut bölümlerine iyice sürülür. Bir süre sonraenfekte bölgelere yeniden sürülür ve deriye iyice nüfuz etmesisağlanır. 24 saat sonra yıkanır. Gerekirse 1 hafta sonra aynı işlemlertekrarlanır. Bitlenmede ise bir gece boyunca ağız, göz ve buruna temasettirilmeden saçlı deriye iyice nüfuz ettirilerek sürülür. Ertesisabah yıkanır, aynı işlem bir hafta sonra tekrarlanır
Sebon Ampul IM
Metamizol sodyum
Ambalaj: 1 g/2 mLx5 ve 10 ampul :: 2 g/4 mLx6 ampul
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolon alerjisi veya intoleransı (örn. metamizol,izopropilaminofenazon, propifenazon, fenazon veya fenilbutazoniçeren ilaçlara aşırı duyarlık) olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştanglukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazileri gibi bazımetabolizma hastalıklarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.: Şok ve agranülositoz, lökopeni, trombositopenigibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz, yüksek ateş, titreme,boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genital ve anal bölgelerdeenflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.
Etkileş.: Siklosporin ile kullanıldığında siklosporin düzeylerinidüşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar
Sedaflora Şurup
Passiflora sıvıekstresi
Ambalaj: 700 mg/5 mLx200 mL’lik şişe
End.: Huzursuzluk, uykusuzluk, endişe gibi yakınmaların;adet görme ve menopoz devrelerindeki ruhsal sıkıntı, gerginliklerinsemptomatik tedavisinde endikedir.
Uyar.: Dikkat gerektiren makineleri kullanmak zorundaolan kişilerde ve araç kullananlarda ilacın oluşturacağı santraldepresif etki hatırda tutulmalıdır. Gebelerde ancak hekim önerisiylekullanılabilir.
Yan E.:Bilinen zararlı bir yan etkisi bulunmamaktadır.
Etkileş.: Santral sinir sistemini deprese eden ilaçlar (alkol,barbitüratlar, trankilizanlar vb.) ile birlikte kullanımı sırasındasedatif ve hipnotik etkilerin artacağı unutulmamalıdır. Disülfiramile birlikte kullanılmamalıdır. Aspartam kullanan kişilerde idrardatortu görülebilir (Fenilketonüri).
Doz Önerisi: Yetişkinlerde, gün boyu yatıştırıcı etki için,yemeklerden önce 1-2 ölçek alınır. Uyku bozukluklarında ise yatmadan 1 saatönce 2 ölçek alınır. 3 yaşından büyük çocuklarda, hekim önerisine göre daha azdozlarda kullanılır; bir keresinde ½ ölçekten fazla verilmemelidir
Sedalon Eliksir
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx150 mL’lik şişe
Sedalon Tablet
Parasetamol
Ambalaj:500 mgx20tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren a ğrılarda, ateşi39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayanateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanlarınetkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Kloramfenikol,barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltmasüresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksiketkisini artırır.
Doz Önerisi: Sedalon Eliksir: 1 yaşındanküçüklere ve 1-3 yaş arası ½-1 ölçek, 4-5 yaş arası 1.5 ölçek, 6-8 yaşarası 2 ölçek, 9-12 yaş arası 3 ölçek. Bu dozlar günde 3-4 kez tekrarlanabilir.3 aylıktan küçüklere hekim önerisine göre uygulanır.Sedalon Tablet: Günlük doz erişkinlerdeher 4-6 saatte bir 1-2 tablettir. Çocuklar için doz yaşa göre ayarlanmalıdır.3-7 yaş arası çocuklarda, 4-6 saatte bir ½-1 tablettir. Günlük maksimumdoz 4 g’yi geçmemelidir
Sedergine Vit-C Efervesan Tablet
Asetilsalisilikasit 330 mg, C vitamini 200 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Soğuk algınlığı,grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında;baş, diş bel ağrıları, nevralji, siyatik migren ve adet sancılarında;romatizmal ağrılar gibi enflamatuvar hastalıklarda kullanılır.Enflamasyon ve soğuk algınlığı hallerinde artan C vitamini gereksiniminikarşılamak, aynı zamanda asetilsasilik asidin etkinlik ve tolerabilitesiniartırmak üzere C vitaminiyle kombine edilmiştir.
Kontr.E.:Salisilatlarave diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlığıolanlarda, kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, gebeliğinson üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gastrointestinalkanalda kronik ve aktif ülseri olanlarda kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Astma, nazal polip veya nazal alerjisi olanlarda,gastrointestinal yakınmaları, ülseri veya kanama öyküsü olanlarda,karaciğer harabiyeti olanlarda ve cerrahi girişimde bulunalacakkişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidlerveya alkolle birlikte alındığında gastrointestinal kanama riskiniartırabilir. Çocuklarda ve gençlerde grip ve su çiçeğine eşlikeden yüksek ateşte, Reye sendromu konusunda dikkatli olunmalıdır.Tıbbi zorunluk olmadıkça, gebeler ve emziren annelere verilmemelidir.
Yan E.:Doza bağımlıolarak gastrointestinal hemoraji, ülserasyon, kulakta çınlama,vertigo, geçici işitme kaybı, kanama zamanının uzaması ve nadirenlökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşmegörülebilir. Ayrıca nadir olgularda aşırı duyarlık reaksiyonlarıolarak kaşıntı, ürtiker, anjiyonörotik ödem, astma ve anafilaksigörülebilir.
Etkileş.:Nonsteroidalantiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatınistenmeyen etkilerini, antikoagülanların (örneğin heparin ve kumarintürevleri) etkilerini artırır. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidlerveya alkolle birlikte alındığında gastrointestinal kanama riskiniartırabilir. Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veyaoral antidiyabetiklerin (örneğin sülfonilüre) dozunun ayarlanmasıgerekebilir. Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin veürikozürik ilaçların etkilerini azaltır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 4×1-2 tablet (maksimum 8tablet) ve çocuklarda 3-4x½-1 tablettir (maksimum 4 tablet
Sef FilmTablet
Sefaleksinmonohidrat
Ambalaj: 500 mgx16 tablet :: 1 gx16 tablet
Sef Oral Süspansiyon İçin Toz
Sefaleksinmonohidrat
Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik ambalaj.
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları, otitis media,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları ve prostatitdahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin,sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden aşırı duyarlıkreaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Böbrek fonksiyonbozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir.Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelereuygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Psödomembranözkolit semptomları tedavi sırasında veya sonrasında görülebilir.Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddettediyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir. Geçicihepatit ve kolestatik sarılık çok nadiren bildirilmiştir. Kızarıklık,ürtiker ve anjiyoödem şeklinde alerji görülebilir. Anafilaktikşok da bildirilmiştir. Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinalakıntı, yorgunluk hissi, sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropenive SGOT, SGPT değerlerinde artışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen doz günde 1-4 g arasındadeğişebilir. Genellikle 6 saat ara ile ve eşit dozlar halinde uygulanmalıdır.250 mg 6 saat ara ile verilir. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında500 mg 12 saat ara ile verilir. Çocuklarda 25-50 mg/kg/gün olarak önerilendoz, genellikle 6 saat ara ile ve eşit dozlar halinde uygulanmalıdır.Çocuklarda günlük doz hiçbir zaman 4 g’nin üzerine çıkmamalıdır.Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında total günlük doz 12 saat araile verilir. Çeşitli enfeksiyonlarda ve otitis mediada günde75-100 mg/kg eşit dozlarda 6 saat ara ile verilir. b-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisindeSef Süspansiyon’un tedavi edici dozları oluşabilecek komplikasyonlarıönleme amacı ile en az 10 gün kullanılmalıdır
Sefagen Flakon IM/IV
Sefotaksim sodyum
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü :: 1 gx1flakon ve 4 mL’lik çözücü
End.:Duyarlıbakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklemenfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit,ventrikülit) ve cerrahi profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisi sırasında penisilineaşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatli olunmalıdır.
Kreatinin klirensinin 20 mL/dakikanınaltına düştüğü hastalarda normal dozun yarısının verilmesi önerilir.Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır. Sefotaksim annesütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksimkullanmaları önerilmez.
Yan E.:En çok görülenyan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlık nadiren görülebilir.Bazı hastalarda deri döküntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibiaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.
Etkileş.:Sefotaksimve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik birantibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombine tedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi:Erişkinlerde: Duyarlı bakterilerin neden olduğu nonkomplikeenfeksiyonlar: 12 saatte bir 1 g IM veya IV. Orta şiddette ve ağırenfeksiyonlar: 8 saatte bir 1-2 g IM/IV. Yüksek doz gerektiren enfeksiyonlar(septisemi gibi): 6-8 saatte bir 2 g IV. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar:4 saatte bir 2 g IV. Gonore tedavisinde Sefagen, tek doz1 g IM uygulanır. Perioperatif profilakside ameliyattan 30-90dakika önce 1 g tek doz IM veya IV. Sezaryen ameliyatlarında: İlkdoz 1 g IV (göbek kordonu klampe edildikten hemen sonra), ikinci veüçüncü 1 g’lik dozlar IM veya IV olarak ilk dozdan 6 ve 12 saat sonrauygulanır. Çocuklarda: 0-1 hafta arası: 12 saatte bir 50 mg/kg IV. 1-4 haftaarası: 8 saatte bir 50 mg/kg IV. 1 ay-12 yaş arası: 50 kg’nin altında olanlaragünde 50-180 mg/kg, 4-6 eşit dozda IM veya IV. 50 kg’nin üzerindeki çocuklaraerişkin dozu uygulanır
Sefaktil Film Tablet
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 tablet :: 500mgx10 ve 20 tablet
End.: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyatsonrası göğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce hastanın penisilinlere,sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisinin olup olmadığıaraştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlü diüretikleriveya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozda sefalosporinantibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğindendikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlak gerekmedikçekullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden, emzirenannelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.
Yan E.:Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens-Johnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.
Doz Önerisi:SefaktilTablet tercihen tok karnınaalınmalıdır. Eğer bir dozun alınması unutulursa, bir sonraki doz mümkün olan enkısa sürede alınmalı ve sonra tedavi eskiden olduğu gibi sürdürülmelidir. Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar: Üst solunum yolu enfeksiyonları (Örn: Farenjit, tonsilit,sinuzit): 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg. Hafif ve orta şiddetteki altsolunum yolları enfeksiyonları (Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmelerive akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar): 10 gün süreyle günde2 kez 250 mg veya 500 mg. Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları: 5-10gün süreyle günde 2 kez 125 mg veya 250 mg. Komplike olmayan deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları: 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg veya 500 mg. Erken Lymehastalığı: 20 gün süreyle günde 2 kez 500 mg. Komplike olmayan gonorede: 1g’lık tek doz. Pediyatrik kullanım: 3 aylıktan küçük çocuklarda sefuroksim kullanımıyla ilgilideneyim yoktur. 3 ay-12 yaş arası çocuklarda akut bakteriyel çene altı sinüzitiiçin Sefuroksimin güvenlik ve etkinliği kanıtlanmıştır. Tablet yutabilençocuklarda: Farenjit/Tonsilit: 125 mg, günde 2 kez, 10 gün. Akut otitismedia: 250 mg, günde 2 kez, 10 gün. Akut bakteriyel çene altı sinüziti: 250 mg,günde 2 kez, 10 gün
Sefal Tablet
Sinnarizin
Ambalaj: 25 mgx50 tablet :: Fort tablet 75 mgx20 tablet.
End.:İntermittankladikasyon, dinlenme sırasındaki ağrılar, kas krampları, Raynaudhastalığı gibi periferik arter hastalıklarının uzun süreli tedavisinde;vestibüler irritabilite ve Meniere hastalığında görülen belirtilerin(baş dönmesi, kulak çınlaması, bulantı, kusma gibi) tedavi ve profilaksisinde;taşıt tutmasına karşı profilaktik amaçla endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Hipotansif hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle hastalar, otomobil ve dikkatgerektiren makineleri kullanmamaları yönünde uyarılmalıdır.Gebelerde ve emzirenlerde etki ve güvenirliği belirlenmediğinden,kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren alerjik deri reaksiyonları ve yorgunlukhissi görülebilir. Yaşlı hastalarda uzun süreli tedavilerde çoknadiren ekstrapiramidal semptomlar gözlenebilir.
Etkileş.: Bilinen bir etkileşimi yoktur.
Doz Önerisi: Erişkinlerde önerilen başlangıç dozu günde 3 kez1 tablettir. İdame dozu hastanın durumuna göre günde 2 veya 3 kez 1tablettir. Gereğinde doz günde 1-3 kez 75 mg (225 mg) kadar artırılabilir.6-12 yaş arası çocuklarda erişkin dozunun yarısı uygulanır
Sefuroks Film Tablet
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 125 mgx10 tablet :: 250 mgx10 tablet :: 500mgx10 tablet
Sefuroks Oral Süspansiyon
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 125 mg/5 mLx50, 70 ve 100 mL’lik ambalaj
End.: Akut ve kronik bronşit, enfektebronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer apsesi, ameliyat sonrasıgöğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları; otitismedia, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları; akut vekronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibi ürinersistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonlarıgibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit, septikartrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce hastanın penisilinlere,sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisinin olup olmadığıaraştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlü diüretikleriveya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozda sefalosporinantibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğindendikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlak gerekmedikçekullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden, emzirenannelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.
Yan E.:Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens-Johnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Erişkinler:Enfeksiyonların çoğunda günde iki kez 250 mgyeterlidir. Hafif ve orta şiddetteki bronşit alt solunum yolu enfeksiyonlarındagünde iki kez 250 mg verilmelidir. Daha ağır alt solunum yolu enfeksiyonlarındaya da pnömoni kuşkusu varsa, günde iki kez 500 mg kullanılmalıdır. İdrar yoluenfeksiyonlarında günde iki kez 125 mg genellikle yeterlidir. Piyelonefrittegünde 2 kez 250 mg önerilir. Komplikasyonsuz gonorenin tedavisinde tek dozolarak 1 g önerilir. Erişkin ve 12 yaşından büyük çocuklardaki Lyme hastalığında,20 gün boyunca günde iki kez 500 mg önerilir. Çocuklar: Normaldoz günde iki defa 125 mg ya da günde iki kez 10 mg/kg olmak üzere günde enfazla 250 mg’dir. Otitis media için, iki yaşından küçük çocuklarda normal dozgünde en fazla 250 mg olmak üzere, günde iki kez 125 mg ya da günde iki kez 10mg/kg’dir. İki yaşından büyük çocuklarda günde en fazla 500 mg olmak üzeregünde iki kez 250 mg ya da 15 mg/kg’dir. Üç ayın altındaki çocuklardasefuroksim aksetilin kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Tabletlerkırılmamalıdır. Bu nedenle, küçük çocuklarda süspansiyon formunun kullanılmasıuygundur. Genel olarak tedavi süresi 7 (5-10) gündür. Optimum emilim içintabletler yemeklerden sonra alınmalıdır. Böbrek yetmezliği olanlarda ya dadiyaliz uygulanan hastalarda veya yaşlı hastalarda, günde en fazla 1 gramkullanılıyorsa, özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur
Segol Damla
Dihidroergotoksinmetansülfonat 0.1 g/100 mL
Ambalaj: 50 mL’lik ambalaj.
End.:Bellekve kavrama kusurları, afektif dengesizlikten ileri gelen duygusalbozukluklar, davranış değişiklikleri, kişisel bakım ihmali, motivasyoneksikliği, çevreye uyum güçlüğü gibi mental ve psişik kapasitedegerileme gösteren altmış yaşını aşmış kimi kişilerde semptomatikiyileşme yapabilir. Ayrıca, hemipleji ve kafa travması sonrasısendromlarında, hipertansiyon, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak uğultusuve çınlamasında, çevresel arter yetmezliklerinde yarar sağlayabilir.
Kontr.E.:Bu ilacakarşı aşırı duyarlığı olduğu önceden bilinenlerde ve nedeni neolursa olsun akut ya da kronik psikozlularda kullanılmaz.
Yan E.:Ciddi yanetki yaratmaz. Özellikle aç karnına alındığında geçici mide tahrişi,bulantı ve kusma, alerjik belirtiler gösterebilir.
Doz Önerisi: Günde 3×30 damla kullanılır
Sekodin Şurup
Oksolamin fosfat
Ambalaj: 50 mg/5 mLx120 mL’lik şişe
Sekodin Tablet
Oksolamin sitrat
Ambalaj: 200 mgx20 tablet.
End.:Larenjit,farenjit, trakeit bronşit gibi enflamasyonlu ve buna bağlı olaraköksürüğe neden olan hastalıklarında bronşiektazi, boğmaca, soğukalgınlığı komplikasyonları, sigara ve hava kirliliğine bağlı öksürüklerdeendikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Oksolamin mide-bağırsak sisteminde irritasyonaneden olabilmektedir. Bu nedenle yemeklerden sonra alınması önerilir.2 yaşından küçük çocuklarda halusinasyonlara neden olduğu bildirildiğinden,bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Seyrekolarak ve özellikle de aç karnına alındığında bulantı, kusma, bağırsakhareketlerinde artma görülebilmektedir. Hafif lokal anestetiketkisine bağlı olarak ağız mukozasında geçici his azalmasına nedenolabilir.
Doz Önerisi:SekodinŞurup: Genel olarak günde kg başına 15-25 mg verilir.Bu günlük doz 4 eşit doza bölünerek verilmelidir. Ortalama olarak,2 yaşından büyük çocuklara günde 4 kez her 4 saatte bir 5 mL’lik ½-2kaşık, yetişkinlere günde 4 kez her 4 saatte bir 5 mL’lik 2-4 kaşık.Sekodin Tablet: Günlük doz yetişkinlerde4 kez 1 tablet, 6-15 yaş arasındakilerde günde 4 kez yarım tablettir.Yemeklerden sonra tok karnına alınmalıdır
Sekrol Şurup
Ambroksol HCI
Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe
Sekrol Pediyatrik Şurup
Ambroksol HCl
Ambalaj: 15 mg/5 mLx150 mL’lik şişe
Sekrol Tablet
Ambroksol HCl
Ambalaj: 30 mgx20 tablet
End.:Solunumyollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronikhastalıkları, özellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiform bronşit,bronş astması, bronşiektazi, larenjit, cerrahi girişim sonrasıbronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisindekullanılır.
Kontr.E.:Ambroksolave bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerle birliktekullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatlekullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Annesütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Bazı durumlardamide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı görülebilir.
Doz Önerisi:SekrolŞurup: Büyüklerde tedavinin ilk 2-3 gününde günde3 kez 5-10 mL, daha sonra günde 3 kez 5 mL. 0-2 yaş arası çocuklarda günde2 kez 1.25 mL, 2-5 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 1.25 mL, 5-12 yaş arasıçocuklarda günde 2 kez 5 mL.SekrolPediyatrik Şurup: 0-2 yaş arası günde 2 kez 2.5 mL( ½ ölçek); 2-5 yaş arası günde 3 kez 2.5-5 mL ( ½-1 ölçek); 5-12 yaş arasıgünde 2 kez 5-10 mL ( 1-2 ölçek).SekrolTablet: Erişkinlerde tedavinin ilk2-3 gününde 3 kez 1 tablet, sonra 2 kez 1 tablet. 5 yaşın altındaki çocuklardaşurup formunun kullanılması önerilir. 5-17 yaş arası, günde 2 kez yarımveya 1 tablet
Seldepar Tablet
Selegilin HCl
Ambalaj: 5 mgx50 tablet.
End.:Uzun sürelevodopa kullandıktan sonra dekarboksilaz inhibitörlerinin yardımıolmaksızın, artık levodopa tedavisine yeterli yanıt vermeyen(yani sabah akinezileri ve hafif on-off semptomları gösteren) idiyopatikmorbus Parkinson hastalarında, levodopa ile kombine tedavide endikedir.
Kontr.E.:Hipertansiyon,glokom, idrar retansiyonu ile birlikte yürüyen prostat adenomlar,ağır kardiyak ritm bozukluğu, ağır anjina pektoris, ilerlemiş bunamahalleri, mide ve duodenum ülserleri antidepresiflerle tedavisırasında kontrendikedir.
Uyar.: Dopa terapisinde, özellikle özgeçmişlerindeveya halen kardiyovasküler yetmezlik, psişik sorunlar, gastrik yada duodenal ülseri olan rizikolu hastalar göz altında tutulmalıdır.Tercihen gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,nadiren kusma, ağız kuruluğu, ortostatik hipotansiyon, istisnaiolarak ritm bozuklukları, uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, nadirenhalusinasyon, zihin bulanması gibi psikotik epizodlar, devamlıveya yoğun diskinezi, nadiren spastik tipte anormal hareketler görülebilir.
Etkileş.:Levodopaile etkileşimi özel bir durumdur. Sinerjik etki beklendiğindenilaç izlenmelidir. Selegilin genellikle levodopa dozunu %30 oranındaazaltır ve buna bağlı olarak da istenmeyen etkiler en az düzeyeiner.
Doz Önerisi: Günlük doz sabahları kahvaltıdan sonra 1×2 tabletveya kahvaltıdan sonra 1 ve öğle yemeğinden sonra 1 tablet kullanılır.Levodopa ile kombine uygulanmalıdır
Seldiyet Tuz  Koçak
Potasyum klorür 70mg, amonyum klorür 28 g, magnezyum oksit 1 g, glutamik asit 1 g
Ambalaj: 100 g’lik tuzluk kaplı şişe.
End.:Tıbbi diyettuzu olarak kullanılır. Hipertansiyon, kalp ve dolaşım bozuklukları,sıkı diyet yapılması gereken şişmanlıklar, şeker hastalığı ve rejimyapılmasını gerektiren diğer metabolizma bozuklukları, kusma,ishal ve devamlı laksatif kullanmayı gerektiren kronik konstipasyonlardaendikedir.
Kontr.E.:Diyabetikasidoz, akut dehidratasyon, adrenal ensüfizans, sindirim sistemindepotasyum klorüre duyarlı olanlar, akut ve kronik renal ve sürrenalyetmezliklerle diüretiklerin kullanıldığı hallerde kontrendikedir.
Yan E.:Bulantı,kusma, abdominal bozukluklar ve diyare gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 5.5-11 g arasındadır
Selectra Kapsül
Sertralin HCl
Ambalaj: 25 mgx28 kapsül :: 50 mgx14 kapsül :: 100mgx14 kapsül
End.:Depresyontedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın); obsesif kompulsifbozukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahilolmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğutedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sertralineduyarlığı olduğu bilinenlerde ve birlikte MAO inhibitörü alan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Triptofan, fenfluramin veya 5-HT agonistleri gibiserotonerjik nörotransmisyonun etkilerini artıran ilaçlarla birlikte sertralinverilirken dikkatli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyonlardan kaçınmalıdır.Depresyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin remisyonoluşuncaya kadar devam edebilme olasılığı nedeniyle, hastalar tedavinin başlangıçdönemlerinde yakın olarak izlenmelidir. Psikomotor performans üzerinehiçbir etkisi yoktur, ancak psikotrop ilaçlar, vasıta sürme veya makinekullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için gereklizihinsel ve fiziksel yetenekleri azaltabileceğinden, hasta gereğinceuyarılmalıdır. Karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Emzirenannelerde yararının riskinden daha fazla olduğu düşünülmedikçe önerilmemektedir.Çocuk doğurma çağındaki kadınlar, sertralin alırken, uygun bir doğum kontrolyöntemi uygulamalıdır.
Yan E.:Ağızkuruluğu, terleme artışı, baş dönmesi, tremor, diyare/yumuşak gaita, dispepsi,bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, somnolan, seksüel disfonksiyon (esas olarakerkeklerde ejakülasyon gecikmesi) görülebilir.
Etkileş.: Alkol ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Lityum vesertralin birlikte kullanıldığında, hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir.Sertralin ve sumatriptanın beraber kullanımı klinik açıdan gerekli ise,hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir. Simetidin ile birlikte verilmesi,sertralin klirensinde önemli düşüşlere neden olmuştur.
Doz Önerisi:Yetişkinler:Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerindeönerilen doz, günde 1 kez 50 mg’dir. Panik bozukluk tedavisinde ise başlangıçdozu günde 1 kez 25 mg’dir. Doz bir hafta sonra günde 1 kez 50 mg’yeartırılmalıdır. 50 mg’lik doza yanıt alınamayan hastalarda maksimum 200mg/gün’e kadar doz artışı yapılabilir. Doz artışı bir haftadan daha azaralıklarla yapılmamalıdır. Sertralin günde 1 kez sabah veya akşam, tercihen yemeklebirlikte alınmalıdır. Çocuklar: Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde başlangıç dozu,6-12 yaş çocuklarda günde 1 kez 25 mg ve 13-17 yaş çocuklarda ise günde 1 kez50 mg’dir. 25 mg veya 50 mg/gün’lük başlangıç dozuna yanıt alınamayanhastalarda, maksimum 200 mg/gün’e kadar doz artışı yapılabilir. Sürek tedavisi: Sertralinindepresyon tedavisindeki sistematik değerlendirmesi sırasında, antidepresanetkinliğin 50-200 mg/gün’lük (ortalama doz 70 mg/gün) dozda 8 haftalık akuttedavinin (total 52 hafta) ardından 44 haftaya kadar olan periyotlarda devamettiği gösterilmiştir. Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluktedavilerinde yapılan kontrollü çalışmalarda ise sertralinin 10-12 haftadandaha uzun süreyle kullanımına ait etkinliği saptanmamasına rağmen, uzun sürelisürek tedavisi sırasında doz en düşük etkin seviyesinde tutulmalı ve terapötikyanıta göre uygun doz ayarlamaları yapılmalıdır. Ayrıca hastalar periyodikolarak kontrol edilmelidir
Selenase Ampul
Sodyum selenitpentahidrat 0.322mg (=100 µg selenyum)
Ambalaj: 2 mLx5, 10 ve 50 ampul.
Selenase Oral Solüsyon
Sodyum selenitpentahidrat 0.322mg (=100 µg selenyum)
Ambalaj: 2 mLx10, 20, 50, 60, 90 ve 100 plastik ampul.
End.:Gıdakaynaklarından karşılanamayan kanıtlanmış selenyum eksikliğinde kullanılır.
Kontr.E.:Selenozis.
Uyar.: Yok. Önerildiği şekilde, embryoya risk oluşturmaksızıngebelik ve laktasyon sırasında kullanılabilir.
Yan E.:Önerildiğişekilde kullanıldığında herhangi bir istenmeyen etki gözlenmemiştir.
Etkileş.:Elementelselenyumun presipitasyonu dışlanamayacağı için, indirgeyici ajanlarla (örn. Cvitamini) aynı anda oral veya parenteral olarak uygulanmamalıdır. Elementelselenyum sulu ortamda çözünmez ve hiçbir biyolojik yararlanımı yoktur. Oraluygulama, C vitamininin oral uygulanmasından 4 saat önce veya sonrayapılmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 100-200 µg selenyumdur. Gerekiyorsa bu doz 500µg selenyuma artırılabilir. Selenase enjeksiyonluk solüsyon IM veya IV enjeksiyon şeklindeuygulanır. Selenase oral solüsyon ampulü ampul grubundan ayrılır ve ampulünüst kısmı çevirilerek açılır. Ampulün tüm içeriği ağıza boşaltılır. Yutmadanönce 30-60 saniye ağızda bekletilir
Semprex Kapsül
Akrivastin
Ambalaj: 8 mgx30 kapsül.
End.:Samannezlesi dahil alerjik nezlenin, kronik idiyopatik ürtiker, semptomatikdermografizm, kolinerjik ürtiker, idiyopatik soğuk ürtikeri vekaşıntılı atopik ekzema gibi histamin kaynaklı dermatozlarınsemptomatik rahatlatılmasında endikedir.
Kontr.E.:Akrivastinveya triprolidine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.Akrivastin temel olarak böbreklerden elimine edilir, bu nedenlebelirgin böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.
Uyar.: İlaca karşı kendi kişisel yanıtlarını saptayanakadar, hastaları araba kullanmak veya makinede çalışmak gibi zihninuyanık olmasını gerektiren faaliyetler konusunda uyarmak gerekir.Akrivastinin insan gebeliği sırasında uygulanmasıyla ilgilibilgi bulunmamaktadır. Beklenen yararlar olası risklerden dahafazla olduğu takdirde gebelikte kullanılmalıdır. Akrivastininverilmesinden sonra anne sütünde görülebilecek düzeyi hakkındabilgi yoktur. 12 yaşın altındaki çocuklarda önerilmez.
Yan E.:Doğrudanakrivastine bağlanabilen uyuklama hali ve uyuşukluk çok seyrekolarak bildirilmiştir.
Etkileş.:Çoğunluklahastalara, alkol veya diğer SSS depresanlarının etkisinde olduklarındazihin uyanıklığı gerektiren görevler almamaları önerilir. Akrivastininbunlarla birlikte verilmesi, bazı kişilerde, durumun daha da bozulmasınaneden olabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda3 kez 1 kapsüldür
Sena-Laks Damla
Sinameki ekstresi 1.76mg/1 damla (0.04 mL)
Ambalaj: Kendinden damlalıklı 10 mL’lik plastik şişe.
End.: Laksatif etkilidir. Akut ve kronik konstipasyon halinde,yaşlılık, gebelik ve doğum sonrası kabızlıklarında, ilaçlara bağlıkonstipasyon, radyodiyagnostik incelemeler, hemoroid, anal fissür vb. ağrılıdefekasyonlar, hastanın ıkınmasının sakıncalı olduğu durumlarda, ilaç ve besinzehirlenmesi durumlarında, antihelmintik tedavi sırasında kullanılır.
Uyar.: Bağırsak peristaltik hareketlerinin stimüle edilmemesigereken durumlar, nedeni bilinmeyen akut abdomen ağrılarında, kalın bağırsakiltihabı durumlarında kullanılmamalıdır. Aşırı dozda kullanımı karın ağrısı vediyareye neden olabilir.
Doz Önerisi: 6 ay-2 yaş bebeklerde 5 damla, 2-6 yaş çocuklarda 5-10damla, yetişkinlerde günde 25 damla veya 1 çay kaşığı kullanılır
Senokot Tablet
Sennozid B 7.5 mg
Ambalaj: 50 tablet.
End.:Nörolojikbozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum sonrası atonikkabızlık ve batının radyolojik muayenesine hazırlık devresindekullanılır.
Kontr.E.:Spastikkabızlık, bağırsak tıkanması, elektrolit dengesinin bozulması(potasyum kaybı) durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Devamlı kullanımının bağırsak tembelliği yapabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır. Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibihallerde kullanılmamalıdır. Emziren annelerde ancak hekim önerisiylekullanılmalıdır. İdrarı renklendirebilir, fazla miktarda su içilmelidir.Kramp, kolik ve bilinmeyen abdominal ağrısı olanlarda ve bulantısıbulunanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Özellikleyüksek doza bağlı abdominal kolik, diyare, bağırsak mukozası tahrişive elektrolit kaybı.
Etkileş.: Potasyum eksilmesine bağlı olarak, kardiyak glikozidlerinetkisini artırabilir. Antasitler ve simetidinle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 2-4 tablet, çocuklarda1-2 tablettir
Sensodyne Gel Florürlü Diş Macunu
Potasyum nitrat %5,sodyum florür ‰32
Ambalaj: 50 ve 75 mL’lik tüp.
End.: Dental hipersensitiviteyi tedavi eder, diş çürümelerinekarşı florür koruması sağlar.
Doz Önerisi: Günde 2-4 kez, normal diş macunu yerine kullanılır.
Sensodyne F Diş Macunu
Potasyum klorür%3.75, sodyum monoflorofosfat ‰80
Ambalaj: 50 ve 75 mL’lik tüp.
End.: Duyarlı dişlerde soğuk, sıcak, tatlı ve ekşi gibinedenlerle oluşan ağrı ve sızının giderilmesi için kullanılır. Aynızamanda diş çürümelerine karşı koruma sağlar.
Uyar.: Etkisinin görülmesi için birkaç hafta kullanılmasıgerekir. 3 aylık kullanımdan sonra duyarlık devam ediyorsa, tedavigözden geçirilmelidir.
Yan E.: Hiçbir yan etkisi ya da advers etkisi bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez, normal diş macunu gibi kullanılır.
Sensodyne Mint Naneli Diş Macunu
Stronsium klorür heksahidrat%10
Ambalaj: 50 ve 75 mL’lik tüp.
End.: Hassas dişlerde soğuk, sıcak, tatlı ve ekşi gibinedenlerle oluşan ağrı ve sızının giderilmesi için kullanılır.
Uyar.: Etkisinin görülmesi için birkaç hafta kullanılmasıgerekir. 3 aylık bir kullanımdan sonra duyarlık devam ediyorsa, tedavigözden geçirilmelidir.
Yan E.: Hiçbir yan etkisi ya da advers etkisi bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez, normal diş macunu gibi kullanılır
Seralin Kapsül
Sertralin HCl
Ambalaj: 50 mgx14 kapsül :: 100 mgx14 kapsül
Seralin Çentikli Tablet
Sertralin HCl
Ambalaj: 50 mgx28 tablet.
End.:Depresyontedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın); obsesif kompulsifbozukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahilolmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğutedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sertralineduyarlığı olduğu bilinenlerde ve birlikte MAO inhibitörü alan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Triptofan, fenfluramin veya 5-HT agonistleri gibiserotonerjik nörotransmisyonun etkilerini artıran ilaçlarla birlikte sertralinverilirken dikkatli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyonlardan kaçınmalıdır.Depresyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin remisyonoluşuncaya kadar devam edebilme olasılığı nedeniyle, hastalar tedavinin başlangıçdönemlerinde yakın olarak izlenmelidir. Psikomotor performans üzerinehiçbir etkisi yoktur, ancak psikotrop ilaçlar, vasıta sürme veya makine kullanmagibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için gerekli zihinselve fiziksel yetenekleri azaltabileceğinden, hasta gereğince uyarılmalıdır.Karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Emziren annelerdeyararının riskinden daha fazla olduğu düşünülmedikçe önerilmemektedir. Çocukdoğurma çağındaki kadınlar, sertralin alırken, uygun bir doğum kontrol yöntemiuygulamalıdırlar.
Yan E.:Ağızkuruluğu, terleme artışı, baş dönmesi, tremor, diyare/yumuşak gaita, dispepsi,bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, somnolan, seksüel disfonksiyon (esas olarakerkeklerde ejakülasyon gecikmesi) görülebilir.
Etkileş.: Alkol ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Lityum vesertralin birlikte kullanıldığında, hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir.Sertralin ve sumatriptanın beraber kullanımı klinik açıdan gerekli ise,hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir. Simetidin ile birlikte verilmesi,sertralin klirensinde önemli düşüşlere neden olmuştur.
Doz Önerisi: Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerindetedavi başlangıç dozu 50 mg/gün’dür. Günlük doz, bir kerede sabah yada akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır. Terapötik doz günde50 mg’dir. Terapötik doz ile yanıt alınamayınca, hastalarda, tedaviyeverdikleri yanıt ve klinik durumları değerlendirilerek, günde200 mg’ye kadar çıkılabilir. Yarılanma süresi göz önüne alındığında,doz artırımının 50 mg’lik artışlar halinde ve birer haftalık aralıklarlayapılması önerilir. Sertralin tedavisi genellikle 8 hafta içindeetkisini göstermeye başlarsa da, tedaviyi en az 16 hafta sürdürmenindoğru olacağını gösteren bulgular vardır. 150 mg ya da üzerinde önerilengünlük dozların 12 haftadan daha uzun süre kullanımında hastalarperiyodik olarak kontrol edilmelidir
Serdep Kapsül
Sertralin HCl
Ambalaj: 50 mgx14 kapsül
End.:Depresyontedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın); obsesif kompulsifbozukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahilolmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğutedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sertralineduyarlığı olduğu bilinenlerde ve birlikte MAO inhibitörü alan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Triptofan, fenfluramin veya 5-HT agonistleri gibiserotonerjik nörotransmisyonun etkilerini artıran ilaçlarla birlikte sertralinverilirken dikkatli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyonlardan kaçınmalıdır.Depresyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin remisyonoluşuncaya kadar devam edebilme olasılığı nedeniyle, hastalar tedavinin başlangıçdönemlerinde yakın olarak izlenmelidir. Psikomotor performans üzerinehiçbir etkisi yoktur, ancak psikotrop ilaçlar, vasıta sürme veya makinekullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için gereklizihinsel ve fiziksel yetenekleri azaltabileceğinden, hasta gereğinceuyarılmalıdır. Karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Emzirenannelerde yararının riskinden daha fazla olduğu düşünülmedikçe önerilmemektedir.Çocuk doğurma çağındaki kadınlar, sertralin alırken, uygun bir doğum kontrolyöntemi uygulamalıdırlar.
Yan E.:Ağızkuruluğu, terleme artışı, baş dönmesi, tremor, diyare/yumuşak gaita, dispepsi,bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, somnolan, seksüel disfonksiyon (esas olarakerkeklerde ejakülasyon gecikmesi) görülebilir.
Etkileş.: Alkol ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Lityum vesertralin birlikte kullanıldığında, hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir.Sertralin ve sumatriptanın beraber kullanımı klinik açıdan gerekli ise,hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir. Simetidin ile birlikte verilmesi,sertralin klirensinde önemli düşüşlere neden olmuştur.
Doz Önerisi: Günde tek bir doz şeklinde, yemekle birlikte verilmelidir.Başlangıç dozu 50 mg’dir. Hastanın bu doz ile tedaviye yanıt vermediğidurumlarda doz 50 mg’lik artışlarla 200 mg’ye kadar artırılabilir.Doz artırımı sırasında doz artırım intervalleri bir haftadan dahaaz olmamalıdır. Tedavi edici etkinin başlaması bir hafta içindegörülebilirse de, antidepresan etkinin tam olarak ortaya çıkabilmesiiçin genellikle 2-4 haftalık bir süre gerekmektedir. Uzun süreli sürektedavisi sırasında doz, etkili olduğu en düşük düzeyde tutulmalıdır
Seremaks Fort FilmTablet
Ginkgo biloba ekstresi
Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 tablet
End.:Organikbeyin sendromuna bağlı olarak gelişen serebral performans bozukluklarınınsemptomatik tedavisinde (hafıza zayıflığı, konsantrasyon bozukluğu,ruhsal uyum bozuklukları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı,primer hedef grup, primer dejeneratif demans, vasküler demans ve herikisinin miks formlarındaki demans sendromları olan hastalardır);periferik arteriyel okluzif hastalıklarda Fontaine stage II (intermittanklodikasyo)’de ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi; vaskülerveya involüsyona bağlı vertigo ve kulak çınlamasında endikedir.
Kontr.E.: Ginkgo glikozidlerine karşı önceden oluşmuş aşırıduyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelerde kullanılması önerilmez.
Yan E.:Hafifgastrointestinal rahatsızlık, baş ağrısı, alerjik deri reaksiyonlarıgörülebilir.
Doz Önerisi:Serebralperformans bozuklukları (Demans sendromu): Günde 3 kez 1-2 tablet (120-240 mg/gün Ginkgo bilobaekstresine eşdeğer olacak şekilde). Tedavi süresi hastalık semptomlarınınşiddetine bağlıdır. Periferikarteriyel oklusif hastalıklar, vertigo, kulak çınlaması: Günde 3 kez 1 tablet veya günde 2 kez 2 tablet. Periferikarteriyel oklüsif hastalıklarda ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesindeminimum 6 haftalık tedavi gereklidir
Seretide Diskus
Salmeterolksinafoat, flutikazon propiyonat
Ambalaj: 100 µg: İçinde her biri 50 µgsalmeterol ve 100 µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus :: 250 µg: İçinde her biri 50 µgsalmeterol ve 250 µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus :: 500 µg: İçinde her biri 50 µgsalmeterol ve 500 µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus.
End.:Bronkodilatörve inhale kortikosteroid kullanımının uygun olduğu yetişkin ve çocuklardaastma dahil reversibl obstrüktif akciğer hastalığının düzenli tedavisindeendikedir. Bu şunları içerebilir: Uzun etkili -agonistleri ve inhalekortikosteroidlerin etkili sürek dozunu alan hastalar, inhale kortikosteroidtedavisi altındaki, semptomları olan hastalar, inhale kortikosteroidleregereksinim duyan ve düzenli bronkodilatör kullanan hastalar.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.:Reversiblobstrüktif havayolu hastalıklarının tedavisi normalde kademeli bir programizlemelidir ve hastalar hem klinik olarak hem de akciğer fonksiyon testleriyleizlenmelidir. Bu kombinasyon, hızlı ve kısa etkili bronkodilatör (ör.salbutamol) gerektiren akut semptomlarda hemen rahatlamak için önerilmez.Tedavi ani olarak kesilmemelidir. Olası sistemik etkiler adrenal supresyon,çocukların ve adölesanların büyümesinde gecikme, kemik mineral dansitesindeazalma, katarakt ve glokomu içerir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımıancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan olasızararlarından büyük ise düşünülmelidir.
Yan E.:Salmeterolve flutikazon propiyonatın kombine kullanımında, advers etkilerin tipi veşiddetinin her bir bileşikle ilgili olması beklenebilir. Bu iki bileşiğin birarada verilmesiyle ilave advers etkiler bildirilmemiştir.
Etkileş.: Selektif veya selektif olmayan b-blokerler reversibl obstrüktif havayolları hastalığı olanlardakullanımlarını zorunlu kılacak bir neden yoksa kullanılmamalıdır. GüçlüCYP3A4 inhibitörleri (örneğin ketokonazol, ritonavir) ile birlikte kullanıldığında,flutikazon propiyonata sistemik olarak maruz kalma potansiyeli artacağından dikkatedilmelidir.
Doz Önerisi:SeretideDiskus sadece oral inhalasyon yoluylakullanılır. Optimum terapötik yarar sağlamak için, semptomları olmasa bile Seretide’ındüzenli kullanılması şarttır. Hastalar düzenli olarak doktor kontrolündabulundurularak Seretide dozunun optimum düzeyde kalması sağlanmalı, sadece doktorönerisi ile değiştirilmelidir. Doz, semptomları etkili olarak kontrol eden endüşük doza ayarlanmalıdır. Hastalara hastalıklarının şiddetine göre uygunflutikazon propiyonat dozu içeren SeretideDiskus verilmelidir. Yetişkinler ve12 yaştan büyük çocuklar: Günde 2 kez bir inhalasyon Seretide100 µg Diskus (50 µgsalmeterol ve 100 µg flutikazon propiyonat) veya bir inhalasyon Seretide 250 µg Diskus(salmeterol 50 µg ve flutikazon propiyonat 250 µg) veyabir inhalasyon Seretide 500 µg Diskus (salmeterol 50 µg ve flutikazon propiyonat500 µg) kullanılabilir. 4 yaş ve daha büyük çocuklar: Günde 2kez bir inhalasyon Seretide100 µg Diskus (50 µgsalmeterol ve 100 µg flutikazon propiyonat) kullanılmalıdır
Serevent İnhaler
Salmeterolksinafoat 25 µg/doz
Ambalaj: 25 µg/dozx60 ve 120 dozluk dozluk ambalaj
Serevent Diskus
Salmeterolksinafoat 50 µg/doz
Ambalaj: 50 µg/dozx60 bilisterlik Diskus cihazı bulunan kutularda
End.:Yetişkinlerdeastım (noktürnal astım ve egzersizle gelen astım dahil), kronik bronşitve amfizemde reversibl havayolları tıkanmalarının uzun sürelidevamlı tedavisinde kullanılır. Çocuklarda egzersiz nedeniyleoluşan bronkospazmların uzun süreli olarak önlenmesi dahil astımdareversibl hava yolu tıkanmasının devamlı tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Salmeterol oral veya inhale kortikosteroid tedavisiyerine kullanılamaz. Kortikosteroid tedavisini tamamlayıcıolarak kullanılabilir. Kısa etkili bronkodilatörlerin etkiliolduğu astmatik semptomları gidermek için kullanılmamalıdır. Gebelerdeve emziren annelerde ancak ilacın anneye yararı fetüs veya bebeküzerine olası zararlarından büyükse düşünülmelidir.
Yan E.: Titreme, subjektif palpitasyon, baş ağrısı gibiyan etkileri bildirilmiştir. Dozajdan sonra “wheezing”de artış ileparadoksal bronkospazm görülebili; böyle bir durumda salmeterolhemen kesilmeli ve alternatif tedaviye geçilmelidir.
Etkileş.: Selektif ve selektif olmayan b-blokerler, reversibl obstrüktif havayolları hastalığıolanlarda kullanımlarını zorunlu kılacak bir neden yoksa kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Sereventİnhaler: Sadece inhalasyon yoluylakullanılır. Erişkinlerde günde 2 kere 2 inhalasyon kullanılır. Maksimumgünlük doz 2 kere 4 inhalasyondur. 4 yaşın üzerindeki çocuklardagünde 2 kere 2 inhalasyon kullanılır.Serevent Diskus: Sadeceinhalasyon yoluyla kullanılır. Erişkinlerde; günde 2 kere 1 inhalasyonkullanılır. Çok daha şiddetli havayolu tıkanması olan hastalardadozaj maksimum günde 2 kez 2 inhalasyona artırılır
Serfiz Damla
Sodyumklorür ‰9
Ambalaj: 20 mL’lik şişe
End.:Kuruyan,rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini, varsamukoza şişkinliğinin normale dönmesini sağlamak için kullanılır.
Doz Önerisi: Günde 2 kez her iki burun deliğine 1-2 damla damlatılır.Burun boşluğunun yıkanmasında ise 1 kerede 5 damla kuvvetli bir şekilde heriki burun deliğine sıkılır
Sermion FilmTablet
Nisergolin
Ambalaj: 30 mgx30 tablet.
End.: Serebral bozuklukla bağlantılı affektif, idraklailgili, davranışsal ve somatik bozukluklar (kronik serebrovasküleryetmezlik ve/veya senil ve pre-senil demans, Parkinson hastalığı):Hafıza bozukluğu, vijilans azalması ve dikkat zayıflığı, ruhidepresyon, apati, sosyal davranış bozukluğu, kendini ihmal, asteni,anoreksi, tinnitus, baş dönmesi, iktus sekelli hemiplejik hastalarınrehabilitatif tedavisinde yardımcı olarak endikedir.
Kontr.E.: Nisergoline aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Hipotansiyon ve baş dönmesi, çok hafif mide rahatsızlığı,flaş hali, uyku hali ve insomnia görülebilir.
Etkileş.: Nisergolin, antihipertansif ilaçların etkisiniartırabilir. Gut geçirmiş olanlarda ve/veya ürik asit metabolizmasınıve atılımını etkileyebilecek ilaçlarla tedavi altında bulunanlardave hiperürisemili hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde sabahları günde 1 tablet, oral olarakkullanılır
Seroderm Pomat
Betametazon 17-valerat
Ambalaj: %0.1×15 g’lik tüp.
End.:Lokalkortikosteroid tedaviye normal olarak çabuk yanıt veren enflamatuvardermatozlarda olduğu kadar, psöriazis gibi daha az yanıt veren koşullardada çoğunlukla etkilidir. Çocukluk diskoid ve atopik ekzemalarıdahil ekzema, prurigo nodularis, psöriazis (yaygın plak psöriazisihariç), liken simpleks, liken planus dahil nörodermatozlar, seboreikdermatit, temas duyarlığı reaksiyonları, diskoid lupus eritematozustedavisinde endikedir ve sistemik steroid tedaviye ek olarak yaygıneritrodermide kullanılır. Aynı zamanda böcek ısırmaları ve isiliktede kullanılabilir.
Kontr.E.:Betametazon17-valerat ve diğer kortikosteroidlere duyarlı kişilerde kontrendikedir.Rozasea, akne vulgaris, perioral dermatit, derinin primer viral enfeksiyonları(örn. herpes simpleks, su çiçeği), bakteri ve mantarların neden olduğucilt lezyonları, bir yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişiklerdahil dermatozlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Özellikle çocuk ve bebeklerde uzun süreli lokalkortikosteroid tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedavi etkin olanen düşük dozda yapılmalıdır. Göz kapaklarına uygulanırken glokomaneden olabileceği düşünülerek göz içine kaçmamasına dikkat edilmelidir.Gebelikte büyük miktarda ve uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır.Emziren annelerde dikkat gereklidir.
Yan E.:Nadirhallerde, psöriazisin kortikosteroidlerle tedavisi (veya tedavininkesilmesinde) hastalığın püstüler şeklinin gelişmesini hızlandırabilir.Topikal steroidlerle pigmentasyon değişiklikleri ve hipertrikozisbildirilmiştir.
Doz Önerisi: Hasta deriye günde 2-3 kez yeterli miktarda sürülür.Bazı dirençli, örneğin psöriazis gibi lezyonlarda, ilaç sürüldüktensonra lezyon üstü hava geçirmeyen bir örtülü pansuman ile örtülürsesonuç daha başarılı olur
Seronil Kapsül
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mgx16 kapsül
End.:Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsifhastalık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelereverilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma, baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degörülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habissendrom-benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyansaç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.
Etkileş.:Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Genellikle günde tek kapsül olarak oral yoldan alınır.Başlangıç ve sürek dozu, genellikle sabahları alınan 20 mg’dir. Birkaçhafta içinde belirgin bir terapötik yanıt görülmezse, doz kademeliolarak artırılabilir. Önerilen maksimum günlük doz 80 mg olmaklaberaber, depresyon tedavisinde 40 mg’den yüksek günlük dozlar genellikleterapötik yanıtı artırmamaktadır. 20 mg’den yüksek dozlar, genelliklesabah ve akşam olmak üzere günde iki doza bölünmelidir
Serophene Tablet
Klomifen sitrat
Ambalaj: 50 mgx10 tablet
End.:Eşlerifertil ve potent olup, gebe kalmak isteyen kadınlarda ovülasyon yetersizliğiolgularında kullanılır. Ayrıca polikistik over sendromu ve bazıdurumlarda gonadotrofinlere ek olarak ve in vitro fertilizasyonprogramlarında da kullanılır.
Kontr.E.:Gebelikvarlığı veya kuşkusu, kontrol edilmemiş tiroid ya da adrenal disfonksiyonu,pitüiter rahatsızlığı veya özgeçmişte karaciğer disfonksiyonu,nedeni bilinmeyen anormal uterus kanaması, over kistleri veya kistlerinbüyümesi (polikistik over sendromu hariç) ve endometriyal karsinomadurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer fonksiyonu ve endojen estrojen fizyolojikaktivitesi (vajinal smear, endometriyal biyopsi, serum veya ürinerestrojen tayini veya progesterona yanıt olarak kanamayla saptanacağıüzere) normal olan hastalarda uygulanabilir. Özellikle yüksek dozlarkullanıldığında hastalar çoğul gebelik olasılığına karşı uyarılmalıdır.
Yan E.:Yaygınolarak vazomotor sıcak basmaları, abdominal rahatsızlık, anormaluterus kanaması, over büyümesi, memelerde duyarlık, bulantı, kusma,uykusuzluk, baş ağrısı vb. çeşitli semptomlar ve görme bozukluğugörülebilir.
Etkileş.: Bildirilen bir etkileşimi yoktur.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu olarak, 5 gün süreyle öğün aralarındagünde 50 mg’lik tek bir dozun alındığı bir primer test kürü önerilmektedir.Serophene tedavisinesiklusun 5. günü başlanmalıdır. Yakın bir sürede uterin kanamasıolmayan hastalarda ise, tedavi herhangi bir zamanda başlayabilir.Eğer ilk test kürü sonrasında ovülasyon oluşmamışsa, ilkinden 30 günsonra ikinci bir tedavi kürü başlayabilir ve bu kürde 5 gün süreyle100 mg’lik ilaç, ikiye bölünmüş doz halinde öğün aralarında alınır.100 mg/gün’den daha fazla bir dozla yapılan tedavi 5 günden daha uzunolmamalıdır
Seroquel FilmTablet
Ketiapin
Ambalaj: 25 mgx30 tablet :: 100 mgx30 tablet :: 200mgx30 ve 60 tablet :: 300 mgx30 ve 60 tablet :: TedaviyeBaşlama Paketi: 25 mgx6 tablet ve 100 mgx2 tablet.
End.: Ketiapin, çok sayıda nörotransmiter reseptörüyleetkileşime giren, atipik bir antipsikotiktir ve şizofrenitedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Ketiapine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Özellikle başlangıçtaki doz titrasyon dönemindeolmak üzere, ortostatik hipotansiyon yapabilir. Gebelik sırasındayalnızca, beklenen yararlar doğabilecek risklerden açıkça daha üstünolduğu taktirde kullanılmalıdır. Bebeğini emziren annelere,ketiapin kullandıkları süre boyunca emzirmemeleri önerilmelidir.Ketiapin somnolansa neden olabildiğinden, hastalar, tehlike yaratabilecekmakinelerin ve bu arada motorlu araçların kullanılmaması konusundauyarılmalıdır.
Yan E.:Somnolans,göz kararması, kabızlık, postüral hipotansiyon, ağız kuruması vekaraciğer enzim anormallikleri görülebilir. Baş ağrısı, asteni, karınağrısı, sırt ağrısı, ateş, göğüs ağrısı, postürel hipotansiyon, taşikardi,hipertansiyon, kabızlık, ağız kuruması, dispepsi, ishal, GGT artışı,lökopeni, ALT (SGPT) yükselmesi, AST (SGOT) yükselmesi, vücut ağırlığındaartış, miyalji, somnolans, göz kararması, anksiyete, rinit, deridöküntüsü, deride kuruma, kulak ağrısı, idrar yolu enfeksiyonubildirilmiştir.
Etkileş.:Merkezisinir sistemini etkileyen diğer ilaçlarla ve alkolle birlikte dikkatlekullanılmalıdır. Ketiapinin fenitoinle veya karbamazepin, barbitüratlar,rifampin gibi diğer ilaçlarla birlikte kullanılacağı hastalardapsikotik semptomların kontrol altında kalmasını devam ettirmekiçin, ketiapin dozlarının artırılması gerekebilir. Ketiapinin, güçlüCYP3A4 inhibitörleriyle, örneğin sistemik ketokonazolle veyaeritromisinle birlikte kullanılması sırasında dikkatli olunmasıönerilir.
Doz Önerisi: Aç veya tok karnına olmak üzere günde 2 kere alınmalıdır.Erişkinler: Tedavinin ilk 4 gününde alınacak toplam günlükdozlar 1. gün 50 mg, 2. gün 100 mg, 3. gün 200 mg’dir. 4. günde kullanılacakmaksimum günlük doz 300 mg’yi geçmemelidir 4. günden sonra doz, genellikleetkili doz sınırları olan günde 300-450 mg arasında kalacak şekildetitre edilmelidir. Klinik yanıta ve hastanın toleransına bağlı olarakdoz, günde 150-750 mg arasında değişebilir. Yaşlılar: Yaşlılarda,özellikle de başlangıçtaki dozaj döneminde dikkatle kullanılmalıdır.Yaşlı hastalarda tedaviye, günde 25 mg Seroquel ile başlamakgerekir. Daha sonra doz, hergün 25-50 mg kadar artırılmalı ve sonunda,genç hastalardakinden daha düşük olması muhtemel etkili doz bulunmalıdır
Seroxat FilmTablet
Paroksetin HCl
Ambalaj: 20 mgx14 film tablet.
End.:Reaktifve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon dahilolmak üzere, tüm depresyon tiplerinde; obsesif kompulsif bozukluksemptomlarının tedavisinde; agorafobi ile birlikte veya agorafobiolmaksızın panik hastalığı semptomlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Paroksetinekarşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kardiyak problemleri olan hastalara uygulanırkendikkatli olunması önerilir. Epilepsi hastalarının tedavisinde,paroksetin kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Paroksetinle tedavikesildikten sonra 2 hafta süreyle MAO inhibitörleri kullanılmamalıdır.Mani öyküsü olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Oral antikoagülanalan hastalara paroksetin büyük bir dikkatle verilmelidir. Gebelikveya süt verme dönemlerinde kullanılmasına potansiyel yararlarve olası zararlar göz önüne alınarak karar verilmelidir. Hastalararaba veya makine kullanma yetenekleri hakkında uyarılmalıdır.
Yan E.:Mide bulantısı,uykulu hal, terleme, titreme, asteni, ağız kuruluğu, uykusuzlukve impotens ve ejakülasyon bozuklukları gibi cinsel fonksiyon bozukluğugörülebilir. Ayrıca, baş dönmesi, kusma, diyare, huzursuzluk, hallüsinasyonlarve hipomani olguları bildirilmiştir.
Etkileş.:Paroksetin,alkolün yol açtığı mental ve motor beceri kaybını artırmamasınakarşın, depresyonlu hastalarda alkolle birlikte kullanılması önerilmez.Paroksetinle lityumun birlikte kullanılması durumunda dikkatliolunmalı ve lityum düzeyleri izlenmelidir. Fenitoinle birlikteuygulanmasıyla paroksetinin plazma konsantrasyonlarında azalmave yan etkilerde artma görülür. Paroksetinin diğer antikonvülzanlarlabirlikte kullanılması da yan etki insidansında artışa yol açabilir.Paroksetin, oral antikoagülan alan hastalarda büyük bir dikkatleuygulanmalıdır.
Doz Önerisi: Depresyon tedavisinde önerilen doz günde 20mg’dir. Doz, hastanın yanıtına göre, kademeli olarak, 10 mg’lik artışlarile günde 50 mg’ye yükseltilebilir. Obsesif kompulsif hastalıktaönerilen doz, günde 40 mg’dir. Hastalar 20 mg ile başlamalıdır ve dozhaftada 10 mg’lik artışlarla yükseltilebilir. Bazı hastalarda dozgünde 60 mg’ye yükseltildiğinde yarar sağlanır. Panik hastalığındaönerilen doz günde 40 mg’dir. Hastalar günde 10 mg ile başlamalı vedoz hastanın yanıtına göre haftada 10 mg’lik artışlarla yükseltilmelidir.Bazı hastalarda dozu günde maksimum 50 mg’ye yükseltmek gerekebilir.Başlangıç dozunun düşük tutulması önerilir. Sabahları günde tekdoz, yemekle birlikte yutularak alınması önerilir
Serozil FilmTablet
Sefprozil
Ambalaj: 500 mgx10 tablet.
Serozil Oral Süspansiyon İçin Toz
Sefprozil 250 mg/5mL
Ambalaj: 250 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.
End.: Duyarlı bakteri suşlarının neden olduğu farenjit,tonsilit, sinüzit ve otitis media gibi üst solunum yolu enfeksiyonları;bronşit, pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları; deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları (apselerde cerrahi drenaj gerekir); akut sistitdahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisiolan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Sefprozil tedavisi uygulamadan önce, hastanındaha önceden sefprozile, sefalosporinlere, penisilinlere vediğer ilaçlara aşırı duyarlı olup olmadığı belirlenmelidir. b-laktam antibiyotikler arasındaçapraz duyarlık olduğu kesinlikle kanıtlandığından, penisilineduyarlı kişilere dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi böbrek yetersizliğiolan hastalarda sefprozilin total günlük dozu azaltılmalıdır. Gebekadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar olmadığından, gebeliktezorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Dozun ‰3’ünden daha azıanne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Diyare, bulantı, kusma,karın ağrısı, AST (SGOT) yükselmes, ALT (SGPT) yükselmesi, alkalinfosfataz yükselmesi, bilirubin yükselmesi, döküntü, ürtiker, başdönmesi, hiperaktivite, baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, konfüzyon,uyuklama, eozinofili, diaper döküntü, süperenfeksiyon, genitalkaşıntı ve vajinit görülebilir.
Etkileş.: Aminoglikozitlerin sefalosporinlerle birlikteuygulanmasından sonra nefrotoksisite bildirilmiştir. Probenesidinaynı anda uygulanması sefprozilin AUC değerini iki katına çıkarır.
Doz Önerisi: 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerdedoz, üst solunum yolu enfeksiyonlarında günde bir kez 500 mg, sinüzitte12 saatte bir 250-500 mg, alt solunum yolu enfeksiyonlarında 12 saattebir 500 mg, komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında günde 1kez 500 mg, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 12 saatte bir250 mg veya 24 saatte bir 500 mg’dir. Çocuklarda (Serozil klinikçalışmalarda en az 6 aylık hastalara uygulanmıştır) otitis mediada12 saatte bir 15 mg/kg, üst solunum yolu enfeksiyonları, farenjitveya tonsilitte günde bir kez 20 mg/kg veya 12 saatte bir 7.5 mg/kg, sinüzitte12 saatte bir 7.5 mg/kg-15 mg/kg, komplike olmayan deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında günde bir kez 20 mg/kg. Maksimum günlük pediyatrikdoz, yetişkinler için önerilen günlük maksimum dozu geçmemelidir.Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisinde, Serozil 10 günsüreyle uygulanmalıdır
Serum Fizyolojik Burun Damlası
Sodyum klorür ‰9
Ambalaj: 20 mL’lik şişe
End.:Kuruyan,rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini, varsamukoza şişkinliğinin normale dönmesini sağlamak için kullanılır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 3-4 kez, 1-2 damla; bebek veçocuklarda günde 1-2 kez 1 damla, her iki burun deliğine damlatılır
Setamol Pediyatrik Eliksir
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx150 mL’lik şişe
Setamol Tablet
Parasetamol
Ambalaj:500 mgx20tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren a ğrılarda, ateşi39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanlarınetkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Kloramfenikol,barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltma süresinietkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisiniartırır.
Doz Önerisi: Setamol Pediyatrik Eliksir: 4-11 ay 2.5 mL, 1-2 yaş 3.75-5 mL, 2-3 yaş 7.5 mL, 4-5 yaş10 mL, 6-8 yaş 12.5 mL, 9-10 yaş 15 mL. Yetişkinler 20-25 mL. Bu dozlar günde 4kez tekrarlanabilir. Eğer ateş 3 günden fazla, ağrı 5 günden fazla devamederse, olgu yeniden değerlendirilmelidir.SetamolTablet: Yaşlılarda parasetamolün absorpsiyon hızı vemiktarı gençlere göre normaldir, fakat plazma yarı-ömrü daha uzun, klirensidaha düşüktür. Ancak günlük maksimal doz hekim tarafından belirlenmelidir.Yetişkinlerde 6 saatte bir 0.5-1 g verilmelidir. Günlük doz 4 g’yi geçmemelidir.Çocuklar için bir kerede: 4-6 yaş ¼ tablet, 6-9 yaş ½ tablet, 9-12 yaş 1 tabletverilir. Bu dozlar günde 4 kez tekrarlanabilir. Ateş 3 günden fazla, ağrı 5günden fazla devam ederse, olgu yeniden değerlendirilmelidir
Setiral FilmTablet
Setirizin 2HCI
Ambalaj: 10 mgx10 tablet
End.:Mevsimselalerjik rinit (saman nezlesi), yıl boyu süren alerjik rinit (perenealalerjik rinit), akut-kronik ürtiker ve anjiyoödem, fiziksel etkenlerebağlı ürtiker (dermografizm), alerjik konjunktivit, atopik ekzemagibi alerjik dermatozlar ve prüritte endikedir.
Kontr.E.:Setirizinekarşı duyarlı olan kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Taşıt ve tehlikeli makine kullananlarda önerilendozlar aşılmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerek tedbirliolunmalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda kullanım güvenirliği kanıtlanmamıştır.Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir.
Yan E.:Psikomotorfonksiyonlarla ilgili objektif testlerde setirizinle raslanan sedasyonsıklığının plasebodaki kadar olduğu anlaşılmıştır. Nadir olarakaşırı duyarlık, baş ağrısı, uyku hali, ajitasyon, ağız kuruluğu vegastrointestinal yakınmalar gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.:Alkollebirlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamanda kullanılmaz.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara gündebir kez 1 tablet verilir. Günlük maksimum doz 2 tablettir. Tabletler birmiktar suyla alınmalıdır
Setron Ampul
Granisetron HCl
Ambalaj: 3 mg/3 mLx1 ve 5 ampul
Setron Film Tablet
Granisetron HCl
Ambalaj: 1 mgx10 tablet
End.: Emetojen kanser tedavisi ve sitostatik tedavinin yolaçtığı bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Granisetron veya ilişkili maddelere karşı bilinen aşırıduyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.:Granisetronunuyanıklığı advers olarak etkilediğine dair bir kanıt yoktur. Klinik nedenlerlezorunlu olmadıkça gebe kadınlara uygulanmamalıdır. Granisetronun anne sütünegeçişiyle ilgili veri bulunmadığından, tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.
Yan E.:Başağrısı ve kabızlık en sık kaydedilen advers olaylar olmakla birlikte, bunlarınçoğu hafif ve orta şiddette görülmüştür. Önemsiz cilt döküntüleri nadiren görülür.Klinik çalışmalarda normal sınırlar içinde kalmakla birlikte, karaciğertransaminazlarının ortalama düzeylerinde geçici artışlar saptanmıştır.
Doz Önerisi: Setron Ampul: Erişkinlerde10 µg/kg dozunda kemoterapi başlamadan önceki 30 dakikalık zaman dilimindeuygulanması önerilir. Seyreltilmeksizin 30 saniyede IV bolus şeklinde ya da%0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz ile toplam hacim 20-50 mL olacak şekildeseyreltilerek 5 dakikada enfüzyon şeklinde uygulanabilir.SetronFilm Tablet: Erişkinlerde genellikle gündetek doz 2 mg ya da iki doz 1 mg kullanılır. Günde tek doz 2 mg kullanıldığındagranisetron kemoterapiden 1 saat önceki zaman diliminde verilir. Günde iki dozuygulama yapıldığında ise 1 mg’lik ilk doz kemoterapiden 1 saat önceki zamandiliminde, 1 mg’lik ikinci doz ise ilk dozdan 12 saat sonra verilir
Seven Seas Cherry Flavoured&Cod Liver Oil
Saf balık yağı 9.2 g,EPA 828 mg, DHA 736 mg, A vitamini 4.000 IU, D vitamini 400 IU, E vitamini 10IU/10 mL
Ambalaj: 170 mL’lik şişe.
End.: Soğuk algınlığı ve öksürük ile görülen enfeksiyonlarakarşı direnç, sağlıklı saçlar, cilt ve tırnaklar, güçlü kemikler, sağlamdişler, sağlıklı gözler sağlar. Vücudun çeşitli hastalıklara karşı direnciniartırır, eklem ağrılarını ve katılığını giderir.
Doz Önerisi: 1 yaş üzeri çocuklarda ve erişkinlerde günde 10 mL (2tatlı kaşığı), 1-6 aylık bebeklerde günde 2.5 mL (½ tatlı kaşığı), 7-12aylıklarda günde 5 mL. Hazır bebek mamasıyla beslenen bebeklerde bu dozlarınyarısı kadarı verilir. İstendiğinde su ile karışktırılarak verilebilir.
Seven Seas One-A-Day Pure Cod Liver Oil
Cod liver oil 500 mg,A vitamini 2667 IU, D vitamini 100 IU, E vitamini 0.5 IU, Omega-3 yağ asitleri90 mg (bunun 83.2 mg’si EPA ve DHA)
Ambalaj: 30 yumuşak jelatin kapsül.
End.: Vücut gereksinimi için, optimum kombinasyon olan Omega-3yağ asitleri, EPA ve DHA içerir. EPA özellikle eklem hareketliliğini korur.Eklem ağrılarını ve katılığını giderir. Bu temel yağ asitleri, kalp-damarsistemi fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde önemli rollerüstlenir. Preparat, çocuk ve erişkinlerde vücudun günlük A ve D vitaminigereksinimini karşılamak amacıyla beslenmeye destek olarak kullanılır.
End.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırıduyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Başka kaynaklı A ve D vitaminleri kullanılıyorsa,özellikle çocuklarda aşırı D vitamini dozundan kaçınmak için preparatınkullanımı durdurulmalı veya doz yarıya düşürülmelidir. Önerilen dozaşılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 6 yaşından büyük çocuklarda günde 1 kez 1kapsül alınması önerilir. Gebelik öncesinde, gebelerde ve emziren annelerdegünde 1 kapsül önerilir.
Seven Seas Orange Syrup&Cod Liver Oil
A vitamini 4.000IU, D vitamini 400 IU, E vitamini 3 IU, EPA 252 mg, DHA 224 mg.Ek olarak, portakal suyu 0.7 g, C vitamini 35 mg, B6 vitamini 0.7mg/10 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.: Bileşimdeki vitaminler, soğuk algınlığı ve öksürük ilegörülen enfeksiyonlara karşı direnç, sağlıklı saçlar, cilt ve tırnaklar, güçlükemikler, sağlam dişler, sağlıklı gözler ve çocuklarda dengeli büyümeyisağlar. Portakallı balık yağı, günlük kullanım ile çeşitli hastalıklara karşıvücut defansını artırır. Eklem ağrılarını ve katılığını giderir.
Doz Önerisi: 1 yaş üzeri çocuklarda ve erişkinlere günde 10 mL (2tatlı kaşığı), 1-6 aylık bebeklere günde 2.5 mL (½ tatlı kaşığı), 7-12aylıklara günde 5 mL (hazır bebek mamasıyla beslenen bebeklere bu ölçülerinyarısı kadar verilir), gebelere ve emziren annelere günde 5 mL verilir.
Seven Seas Pulse Kapsül
Saf balık yağı 500 mg(EPA-eikozanpentaenoik asit %14, DHA-dokozaheksaenoik asit %9)
Ambalaj: 60 kapsül.
End.: Düzenli bir şekilde yağlı balıkların tüketilmediğidurumlarda, vücudun günlük koruyucu Omega-3 balık yağı gereksiniminikarşılamak için diyet suplemanı olarak kullanılır.
Doz Önerisi: Diyet suplemanı olarak günde 2 kapsül alınması ve buuygulamanın her günün aynı saatlerinde yapılması önerilir
Sevorane Likit
Sevofluran
Ambalaj: 100 ve 250 mL’lik şişe.
End.:Hastanedeyatan veya yatmadan tedavi gören pediyatrik ve erişkin hastalarıncerrahisinde, genel anestezinin indüksiyon ve sürdürülmesi için kullanılır.
Kontr.E.:Sevofluranveya diğer halojenli ajanlara duyarlı olduğu bilinen hastalar ve malign hipertermiyebilinen veya şüpheli genetik duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelerde açık bir şekilde gerektiğinde kullanılmalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Sevofluran emziren bir kadınauygulandığında dikkatli olunmalıdır. Tüm anestetik ajanlarla olduğu gibi, hastalartehlikeli makine kullanmak gibi zihin açıklığı gerektiren aktivitelerinbaşarılmasının, genel anestezi sonrası bir müddet bozulabileceği konusundauyarılmalıdır. Hastalar sevofluran anestezisinden sonra bir süre arabakullanmamalıdır.
Yan E.:Dozabağımlı kalp ve solunum depresyonu yapabilir. En sık bildirilen yan etkiler,genel olarak, bulantı, kusma, öksürükte artma ve hipotansiyon; erişkinlerde,bulantı, kusma ve hipotansiyon; yaşlılarda, hipotansiyon, bulantı vebradikardi; pediatrik hastalarda kusma, ajitasyon, artmış öksürük vebulantıdır. Sevofluran ile bağlantısı olası diğer sık görülen advers etkilerbulantı, kusma, artmış öksürük, hipotansiyon, ajitasyon, somnolans, titreme,bradikardi, artmış salivasyon, solunum bozukluğu, hipotansiyon, taşikardi,laringismus ve ateştir.
Etkileş.:Benzodiazepinlerve opioidlerin sevofluran MAC’ını düşürmeleri beklenir. Depolarizasyonyapmayan kas relaksanlarının etkisi sevofluran ile artar.
Doz Önerisi: Yalnızca anestezi konusunda deneyimli hekimler tarafındanya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır
Sibelium Kapsül
Flunarizin
Ambalaj: 5 mgx50 kapsül.
End.:Vazodilatöretkilidir. Migren profilaksisi, baş dönmesi, kulak çınlaması vevertigo’da endikedir.
Kontr.E.: Gebelerde kontrendikedir. Oluşabileceksedasyon nedeniyle araç veya makine kullanan hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Uyku hali,yorgunluk, apati ve şişmanlama gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Alkol veSSS depresanlarıyla birlikte kullanıldığında etkisinde artışolur. Atropin vb. ilaçlarla birlikte kullanıldığında idrar retansiyonuve konstipasyonda artış olur.
Doz Önerisi: Günlük doz akşamları kullanmak üzere 1×2 kapsüldür
Siccafluid Göz Jeli
Karbomer %0.25
Ambalaj: 10 mL’lik damlalıklı şişe.
End.: Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırıduyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: İlaçla tedavi sırasında kontakt lens kullanılmamalıdır.Gebelik ve emzirme döneminde daha güvenli kullanım için ayrı bir düzenlemegerekmez. Hekim tarafından özel bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde 4yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Jel uygulandıktan sonra araç veyamakine kullanmak için bir süre beklenmelidir.
Yan E.: Damlatma sırasında geçici hafif ağrı oluşabilir. Damlatmadansonra jel, göz yüzeyinde eşit olarak yayılıncaya kadar birkaç dakika boyuncagörmede bulanıklık meydana gelebilir.
Etkileş.: Başka bir göz damlası ile birlikte kullanılıyorsabirbirini takip eden iki uygulama, en az 15 dakikalık bir ara ile yapılmalıdır.
Doz Önerisi: Günde 1-4 kez bir damladır. Gün boyunca uygulamaaralıkları ihtiyaca göre düzenlenir
Siccapos Göz Jeli
Poliakrilik asit(Karbomer 980) 2.0mg, sorbitol 40.0mg, setrimid 0.1mg/1g
Ambalaj: 10 g’lik tüp.
End.:Gözkuruluğunda ve yetersiz gözyaşı üretimi olan hastalarda, eksik olan gözyaşınıtamamlamada endikedir.
Uyar.: Görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle, makinekullanımı ile araç trafiğinde görme yeteneği azalabilir.
Doz Önerisi: Göz kuruluğunun tedavisi kişisel dozaj gerektirir.Semptomların yoğunluk ve şiddetine göre, günde 3-5 kez ve uygulamaların 1tanesi uyumadan önce olmak koşuluyla, konjunktival kese içine aktarılır.Uygulama sayısı gerekli görüldüğünde artırılabilir
Siccaprotect Göz Damlası   Biem
Dekspantenol 30 mg,polivinilalkol 14 mg/10mL
Ambalaj: 10 mL’lik damllıklı şişe.
End.: Göz kapağındaki mekanik hasar ve sistemik ya da topikalhastalıkların neden olduğu bilinen ve azalmış gözyaşı salgısı sonucu oluşankorneal/konjunktival kuruluğun semptomatik tedavisinde endikedir. Aynızamanda sert kontakt lenslerin kullanımı sırasında lensleri ıslatmak için dekullanılır.
Doz Önerisi: Konjunktival kese içine bir damla, günde 6 kez uygulanır.Siccaprotect Göz Damlası, uzun süreli tedavi için önerilmektedir
Sifloks FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin ve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisiniartırabilir. Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması,glibenklamidin etkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid,siprofloksasinin renal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serumkonsantrasyonunda artışa neden olabilir.
Doz Önerisi:Komplikeolmamış idrar yolu enfeksiyonları: Günde 2kez 250 mg. Ağır idrar yolu enfeksiyonları: Günde 2 kez 500 mg. Ağır solunum yolu enfeksiyonları ve osteomiyelit: Günde 2 kez 750 mg. Diğer enfeksiyonlar: Günde 2 kez 500 mg. Akut gonorede 250mg’lik tek doz yeterlidir. Tedavi süreleri, gonorede 1 gün, böbrekve idrar yolu enfeksiyonlarında 7 gün, osteomyelitte 2 ay, diğerenfeksiyonlarda 7-14 gün, streptokok enfeksiyonlarında en az 10gündür. Tedavi, genelde klinik ve mikrobiyolojik iyileşme sağlanmasından72 saat sonrasına kadar sürdürülür
Siklocap Kapsül
Sikloserin
Ambalaj: 250 mgx40 kapsül.
End.:Etkenmikroorganizmaların kendisine karşı duyarlı olduğu ve primerilaçlarla (streptomisin, izoniazid, rifampin ve etambutol) uygulanantedavinin ve böbrek tüberkülozu dahil akciğer-dışı tüberkülozuntedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Sikloserine karşı aşırı duyarlık, epilepsi, depresyon,şiddetli anksiyete ya da psikoz, şiddetli böbrek yetmezliği ve birliktealkol alınması durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Alerjik dermatit ya da konvülziyonlar, psikoz,somnolans, depresyon, konfüzyon, hiperrefleksi, baş ağrısı, tremor,baş dönmesi, parezi ya da dizartri gibi SSS toksisitesi gösterensemptomlar görüldüğünde sikloserin kullanımına son verilmeli yada ilacın dozu azaltılmalıdır. Kronik alkoliklerde konvülziyonriski artar. Gebe kadınlarda, ancak kesin gerekli olduğunda kullanılmalıdır.Sikloserin, anne sütüyle beslenen bebeklerde şiddetli reaksiyonlarayol açabileceğinden, ilaç tedavisine ya da bebeğin anne sütüylebeslenmesine son verilmelidir.
Yan E.: Konvülsiyonlar, uyuşukluk ve somnolans, baş ağrısı,tremor, dizartri, baş dönmesi, bellek kaybıyla birlikte konfüzyonve disoriyentasyon, psikozlar (olasılıkla intihar eğilimiyle birlikte),karakter değişiklikleri, hiperirritabilite, agresyon, parezi,hiperrefleksi, majör ve minör (lokalize) klonik nöbetler, koma,konjestif kalp yetmezliği, alerji, deri döküntüleri görülebilir.
Etkileş.: Birlikte etiyonamid verilmesinin nörotoksikyan etkileri şiddetlendirdiği bildirilmiştir. Alkol, epileptikatak olasılığını ve riskini artırır. Birlikte izoniazid verilmesi,santral sinir sistemini ilgilendiren göz kararması ya da uyuşuklukgibi toksik etkilerin insidansını yükseltebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde tüberküloz tedavisinde günlük doz500 mg ile 1 g arasında değişir. Başlangıç dozu tedavinin ilk 2 haftasındagenellikle 12 saat arayla 250 mg’dir. Günlük toplam doz daima bölünerekverilmeli ve günde 1 g’yi aşmamalıdır
Siklomid Damla
Siklopentolat HCI
Ambalaj: %1×5 mL’lik şişe
End.:Refraksiyonölçülmesinden önce siklopleji ve midriyazis oluşturulmasında,ameliyatlardan sonra, göz içi muayenelerinde ve katarakt ameliyatlarındanönce dilatasyon sağlanmasında, göz enfeksiyonlarında (iridosiklit,keratit, koroidit) ve göz ameliyatlarından sonra iritisi önlemekiçin koruyucu olarak kullanılır.
Kontr.E.:Göz içitansiyonu yüksek olan glokomlularda kontrendikedir.
Uyar.: 1 yaşından küçük çocuklarda, epilepsililerdeve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Prostat hipertrofisi, koronerya da kalp yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Paralitikileusu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Göz muayenelerinde 5 dakika arayla 1-2 damladamlatılıp 1 saat sonra muayene gerçekleştirilir. Derin pigmentiritiste günde 3-5×1-2 damla uygulanır
Sikloplejin Göz Damlası
Siklopentolat HCI
Ambalaj: %1×5 mL’lik şişe
End.:Refraksiyonölçülmesinden önce siklopleji ve midriyazis oluşturulmasında,ameliyatlardan sonra, göz içi muayenelerinde ve katarakt ameliyatlarındanönce dilatasyon sağlanmasında, göz enfeksiyonlarında (iridosiklit,keratit, koroidit) ve göz ameliyatlarından sonra iritisi önlemekiçin koruyucu olarak kullanılır.
Kontr.E.:Göz içitansiyonu yüksek olan glokomlularda kontrendikedir.
Uyar.: 1 yaşından küçük çocuklarda, epilepsililerdeve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Prostat hipertrofisi, koronerya da kalp yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Paralitikileusu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Doz hekim tarafından hastanın durumuna göreayarlanır. Genel olarak muayeneden bir saat önce 1 damla, bundan 10dakika sonra 2 damla damlatılır
Sildegra FilmTablet
Sildenafil sitrat
Ambalaj: 25 mgx4 tablet :: 50 mgx4 tablet :: 100 mgx4tablet
End.:Seksüelstimülasyona doğal bir yanıt sonucu penise kan akımını artırarak,bozulmuş erektil fonksiyonda ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeetkinlik gösterir. Kadınların kullanımı için endike değildir.
Kontr.E.: İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığıbulunan hastalarda kontrendikedir. Nitrik oksit/siklik GMP yoluüzerine bilinen etkisiyle uyumlu olarak, sildenafilin nitratlarınhipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştir vebu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butilnitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber (nitrogliserin,isosorbid mononitrat, isosorbit nitrat, pentaeritriol tetranitrat,eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesikontrendikedir. Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafildahil) seksüel aktivitenin önerilmediği hastalarda (stabil olmayananjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyakhastalıklarda) önerilmez. Sildenafilin güvenirliği aşağıdakihasta gruplarında çalışılmamıştır, dolayısıyla daha ileri bilgiedininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir: Ciddikaraciğer yetmezliği, hipotansiyon (kan basıncı <90/50 mmHg), geçirilmişmiyokard enfarktüsü olanlar, retinitis pigmentosa gibi herediterdejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir kısmındagenetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).
Uyar.: Erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta yatanpotansiyel nedenleri ve uygun tedaviyi belirlemek için hastanınanamnezinin tam olarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir. Seksüelaktivite önerilmeyen erkeklerde erektil disfonksiyon ajanlarıkullanılmamalıdır. Yaşlılarda sildenafil klirensi azaldığı için25 mg’lik başlangıç dozu önerilir. Orta ve hafif böbrek yetmezliğiolanlarda yetişkinler için önerilen doz rejimi uygulanır. Ciddiböbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak) hastalardaise sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg’lik doz düşünülmelidir.Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığıiçin 25 mg’lik doz önerilir. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır vehekim önerisi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.Baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için, araç ve makinekullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.
Yan E.: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, enfeksiyon,soğuk algınlığı, vazodilatasyon, diyare, bulantı, artralji, miyalji, sersemlikhissi, hipertoni, uykusuzluk, nazal konjesyon, farenjit, rinit, sinüzit,solunum yolu enfeksiyonu, solunum sistemi rahatsızlığı, döküntü, anormal görüş(hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanındaışığı algılamada artış ve bulanık görme), konjunktivit, üriner yolenfeksiyonu, prostat rahatsızlığı, hipersensitivite reaksiyonu, hipotansiyon,senkop, taşikardi, uzun süreli ereksiyon ve/veya priapizm, gözlerde ağrı,kanlanma/kızarma görülebilir.
Etkileş.: Ketokonazol, eritromisin, simetidin ve sakinavirile etkileşir. Greyfurt suyu, sildenafilin plazma düzeyini az bir miktardaartırabilir. Nitratların veya nitrik oksit veren bileşiklerin sildenafilile beraber kullanılması kontrendikedir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saatönce 50 mg’dir. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz100 mg’ye yükseltilebilir veya 25 mg’ye düşürülebilir. Önerilen enyüksek doz 100 mg’dir. Yiyeceklerle birlikte alındığında etkinliğinbaşlaması gecikebilir
Silina Flakon IM/IV
Ampisilin sodyum
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik eritici :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik eritici :: 1 gx1 flakon ve 5 mL’lik eriticiampul
Silina Kapsül
Ampisilin trihidrat
Ambalaj: 250 mgx16 kapsül
Silina Oral Süspansiyon
Ampisilin trihidrat
Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL :: 250 mg/5 mLx80 mL şişe
Silina Tablet
Ampisilin trihidrat
Ambalaj: 500 mgx16 film tablet, :: 1 gx16tablet
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit,pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus vepuerperal enfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit,kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; filebit,apse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarıyla septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Ampisilinin gebelerde kullanım güvenliği kanıtlanmamıştır.Ampisilin anne sütüne geçer, bu nedenle emziren annelerde kullanıldığındabu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Glosit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.
Etkileş.:Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:SilinaFlakon: Solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarında,40 kg’nin üzerindeki hastalarda 6 saatte bir 250-500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda6 saat arayla 1 g. 40 kg veya altındaki hastalarda, eşit dozlara bölünmüşolarak 6 ya da 8 saat arayla 25-50 mg/kg/gün. Gastrointestinal ve ürogenitalenfeksiyonlarda, 40 kg üzerindeki hastalarda 6 saatte bir 500 mg,şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat arayla 1 g. 40 kg veya altındakihastalarda, eşit dozlara bölünmüş olarak 6 saatte bir 50-100mg/kg/gün. Erişkin erkeklerde. N. gonorrhoeae ile oluşan üretrit tedavisinde 8 ya da 12 saatarayla 500 mg uygulanmalıdır. Bakteriyel menenjitte, çocuklar veerişkinlerde eşit dozlara bölünmüş olarak 3-4 saatte bir 150-200mg/kg/gün, tedavi en az 3 gün sürecek olan IV enfüzyon ile başlandıktansonra IM olarak sürdürülebilir. Septisemide, çocuklar ve erişkinlerdeeşit dozlara bölünmüş olarak 3-4 saatte bir 150-200 mg/kg/gün tedavien az 3 gün sürecek olan IV uygulamadan sonra IM olarak sürdürülebilir. SilinaKapsül/Süspansiyon/Tablet: Yumuşakdoku ve solunum sistemi enfeksiyonlarında 20 kg ve daha üstündekileriçin 6 saat arayla 250-500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat arayla1 g; 20 kg’nin altındakiler için enfeksiyonun şiddetine göre 25-50mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat arayla uygulanabilir. Gastrointestinal ve ürogenital enfeksiyonlarda 20 kg ve daha üstündekiler için 6 saat arayla500 mg; şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat arayla 1 g, vücut ağırlığı20 kg’nin altında olan hastalar vücut ağırlığının her kg’si için 100mg günlük doz 6 ya da 8 saat arayla uygulanmalıdır. Erişkin erkeklerdeN. gonorrhoeae ile oluşan üretritin tedavisinde Silina 8 ya da12 saat arayla 500 mg olarak uygulanmalıdır. Akut gonore tedavisinde3.5 g tek doz önerilmektedir. Uygulama 1 g oral probenesid ile yapılmalıdır.20 kg’nin altındakiler için 50 mg/kg/gün’lük doz 6 ya da 8 saat araylauygulanabilir
Silovir Krem
Asiklovir
Ambalaj: 50 mg/gx10 gramlık tüp
Silovir Tablet
Asiklovir
Ambalaj: 200 mgx25 tablet :: 800 mgx20 tablet
End.: Bağışıklık sorunu olan veya olmayan kişilerdeilk ve tekrarlayan HerpesGenitalis enfeksiyonların tedavive profilaksisi; bağışıklık sorunu olan kişilerde Herpes simplex(mukokutanöz) enfeksiyonların tedavi ve profilaksisi; bağışıklıksorunu olan ya da enfeksiyon ve komplikasyonları açısından risk altındabulunan çocukların Varicella zoster enfeksiyonu tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Asiklovirekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyenolası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.Anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleri,bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi, konfüzyon, halusinasyonlar,somnolans, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir.
Etkileş.:Probenisid,sistemik olarak uygulanan asiklovirin ortalama yarılanma süresiniartırır.
Doz Önerisi:SilovirKrem: Gece dozu atlanarak yaklaşık 4 saatlik aralıklarla,günde 5 kez uygulanmalıdır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Beş gün içindetam iyileşme gerçekleşmezse, tedaviye 5 gün daha devam edilmelidir. Enfeksiyonunbaşlamasından sonra ortaya çıkması beklenen lezyonlara mümkün olduğunca erkendönemde uygulanmalıdır.SilovirTablet: Erişkinler:Herpessimpleks enfeksiyonlarının tedavisi: Gece dozuatlanarak, yaklaşık 4 saat aralıklarla günde 5 kez 200 mg dozunda kullanılır.Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Ancak, ağır akut enfeksiyonlarda bu süreninuzatılması gerekebilir. Su çiçeğive zona tedavisi: Gece dozu atlanarak, yaklaşık 4saatlik aralıklarla günde 5 kez 800 mg dozunda kullanılır. Tedaviye 7 günsüreyle devam edilmelidir. Çocuklar:Herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisi ve bağışıklık sistemi baskılanmışolanlarda profilaksi: İki yaşından büyükçocuklarda erişkin dozu, iki yaşından küçüklerde erişkinlerde kullanılan dozunyarısı kullanılmalıdır. Suçiçeğinin tedavisi: Altı yaş ve üstüçocuklarda günde 4 kez 800 mg kullanılır. 2-5 yaşlarındaki çocuklarda günde 4kez 400 mg kullanılır. İki yaşından küçük çocuklarda günde 4 kez 200 mgkullanılır
Silvadiazin Krem
Gümüş sülfadiazin
Ambalaj: 10 mg/gx40 g’lik tüp
End.:Yanık yaralarınınenfeksiyonlardan korunmasında, Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalarve funguslarla enfekte olan yanıkların tedavisinde, diğer cilt lezyonve yaralarının profilaksi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sülfonamidtedavisinin kernikterus olasılığını artırdığı bilindiğinden, gebeliğinson döneminde, prematürelerde ve iki aylıktan küçük bebeklerdekullanılmamalıdır. Lokal proteolitik enzimlerle birlikte kullanımıhalinde, gümüşün bu tür enzimleri inaktive edebileceği unutulmamalıdır.Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği bulunan hastalarda, ilacınkullanımıyla hemoliz ortaya çıkabileceğinden son derece tehlikelidir.
Uyar.: Gümüş sülfadiazin ile diğer sülfonamidler arasındaçapraz duyarlık potansiyeli vardır. Tedaviden dolayı alerjik reaksiyonlargörülmesi halinde, ilaç kesilmelidir. Gebelerde çok gerekli olduğundakullanılmalıdır. Sülfonamid türevlerinin anne sütüne geçtiğibilinmektedir. Bu nedenle emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Ciltte yanma hissi, kızartı, kaşıntı gibi lokalreaksiyonlar, deride renk değişiklikleri çok nadir olarak görülür.
Doz Önerisi: Yara ve yanık uygun hijyenik kurallara göre temizlendiktensonra günde 1 veya 2 kez yaklaşık 1.5 mm kalınlığında steril el veyaspatül ile uygulanır. Herhangi bir hareketle kremin sıyrılması durumundauygulama tekrarlanabilir. Yara ve yanık yeteri kadar iyileşinceyekadar ilaca devam edilmelidir
Silvamed Krem
Gümüş sülfadiyazin
Ambalaj: 10 mg/gx40 g’lik tüp
End.:Yanık yaralarınınenfeksiyonlardan korunmasında, Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalarve funguslarla enfekte olan yanıkların tedavisinde, diğer cilt lezyonve yaralarının profilaksi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sülfonamidtedavisinin kernikterus olasılığını artırdığı bilindiğinden, gebeliğinson döneminde, prematürelerde ve iki aylıktan küçük bebeklerdekullanılmamalıdır. Lokal proteolitik enzimlerle birlikte kullanımıhalinde, gümüşün bu tür enzimleri inaktive edebileceği unutulmamalıdır.Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği bulunan hastalarda, ilacınkullanımıyla hemoliz ortaya çıkabileceğinden son derece tehlikelidir.
Uyar.: Gümüş sülfadiazin ile diğer sülfonamidler arasındaçapraz duyarlık potansiyeli vardır. Tedaviden dolayı alerjik reaksiyonlargörülmesi halinde, ilaç kesilmelidir. Gebelerde çok gerekli olduğundakullanılmalıdır. Sülfonamid türevlerinin anne sütüne geçtiğibilinmektedir. Bu nedenle emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Ciltte yanma hissi, kızartı, kaşıntı gibi lokalreaksiyonlar, deride renk değişiklikleri çok nadir olarak görülür.
Doz Önerisi: Hafif yanıklarda, yanık yüzey üzerine günde 2-3 kez 1-1.5mm kalınlığında bir tabaka halinde, steril şartlarda sürülür ve bırakılır.Ciddi yanıklarda, yanık kısımlar temizlendikten sonra Silvamed Krem uygulanır.Uygulama günde 1 veya 2 kez 1-1.5 mm kalınlığında bir tabaka halinde yapılır
Silverdin Krem
Gümüş sülfadiazin
Ambalaj: 10 mg/gx40 g ve 400 g’lik ambalaj
End.:Yanık yaralarınınenfeksiyonlardan korunmasında, Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalarve funguslarla enfekte olan yanıkların tedavisinde, diğer cilt lezyonve yaralarının profilaksi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sülfonamidtedavisinin kernikterus olasılığını artırdığı bilindiğinden, gebeliğinson döneminde, prematürelerde ve iki aylıktan küçük bebeklerdekullanılmamalıdır. Lokal proteolitik enzimlerle birlikte kullanımıhalinde, gümüşün bu tür enzimleri inaktive edebileceği unutulmamalıdır.Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği bulunan hastalarda, ilacınkullanımıyla hemoliz ortaya çıkabileceğinden son derece tehlikelidir.
Uyar.: Gümüş sülfadiazin ile diğer sülfonamidler arasındaçapraz duyarlık potansiyeli vardır. Tedaviden dolayı alerjik reaksiyonlargörülmesi halinde, ilaç kesilmelidir. Gebelerde çok gerekli olduğundakullanılmalıdır. Sülfonamid türevlerinin anne sütüne geçtiğibilinmektedir. Bu nedenle emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Ciltte yanma hissi, kızartı, kaşıntı gibi lokalreaksiyonlar, deride renk değişiklikleri çok nadir olarak görülür.
Doz Önerisi: Yanık ve yara sahalarına temizlik kurallarınauygun bir şekilde, ince bir tabaka halinde sürülür ve istenirse üzeristeril bir pansuman materyali ile örtülür. Pansuman, yanığın ve yaranındurumuna ve hekimin takdirine göre günde 1-2 kez yenilenebilir.Yeteri kadar krem sürülmesi halinde pansuman materyalinin yapışmasısöz konusu olmadığından, pansuman değişimi ağrısızdır. Silverdin su ileyıkanabilir. Bu nedenle istenilen sahalar steril su ve steril materyalile temizlenebilir
Simeco Süspansiyon
Alüminyum hidroksit215 mg, magnezyum hidroksit 80 mg, simetikon 25 mg/5 mL.
Ambalaj: 200 mL’lik şişe.
End.:Gastrit,peptik ülser, peptik özofajit ve hiatus hernisinde görülen hiperasiditeningiderilmesinde ve gaz rahatsızlıklarının semptomatik tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: İleri derecede böbrek fonksiyon yetmezliği olanlarda,apandisit yakınması olanlarda, hipofosfatemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Alüminyum ve magnezyum bileşikleri yaklaşık %1oranında sodyum içerirler. Düşük sodyum diyeti uygulanan hastalardaantasit kullanılırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Alüminyumbileşikleri uzun süre kullanıldıklarında osteomalazi yapabilirler.Magnezyum hidroksit ve diğer magnezyum tuzları, böbrek fonksiyonlarıbozuk olan hastalarda SSS depresyonuna ve hipermagnezemiye bağlıbaşka semptomlara yol açabilir. Ayrıca hiperalüminemi oluşabilir.Bu bileşimin 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.Gebelerde ve emziren annelerde sadece gerektiğinde kullanılmalıdır.
Yan E.: Magnezyum içeren antasitler diyareye, alüminyumiçerenler ise konstipasyona neden olabilir.
Etkileş.: Antasit alımının ilk bir ya da iki saati içindeoral yoldan hiçbir ilaç alınmamalıdır. Fenitoin, tetrasiklinler,digoksin, izoniazid, amfetamin, antikoagülanlar, antimuskarinikajanlar, indometasin, demir tuzları, naproksen, fenotiyazinler,fenilbutazon, psödoefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar, sülfadiazinile etkileşebileceğinden, bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 3-4×1-2 ölçek süspansiyondur
Simelgat Plus Çiğneme Tableti
Magaldrat 480 mg, simetikon20 mg
Ambalaj: 30 ve 60 tablet
Simelgat Plus Süspansiyon
Magaldrat 540 mg, simetikon20 mg/5 mL
Ambalaj: 200 mL’lik şişe
End.:Gastrit,peptik özofajit, gastrik hiperasidite, hiatal herni ve peptik ülserteşhisleri ile ilgili hiperasidite ve gaz rahatsızlıklarınınsemptomatik olarak giderilmesinde kullanılır. Ayrıca, ameliyatsonrası oluşan gaz sancılarını giderici olarak ve endoskopik muayenelerdede kullanılır.
Kontr.E.:Magnezyumiçeren antasitlerin ileri safhada böbrek yetmezliği olan hastalardakullanılması kontrendikedir. Alüminyum ya da magnezyum içeren antasitlerapandisit yakınması olan hastalarda kontrendikedir. Alüminyum içeren(alüminyum fosfat içerenler dışında) antasitlerin hipofosfatemihastaları tarafından kullanımı, alüminyum tuzlarının fosfatıbağlayıcı etkileri nedeniyle kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süre ya da yüksek dozda alüminyum içeren antasitlerinkullanımı (alüminyum fosfat içerenler dışında) hipofosfatemi oluşumunaneden olabilir. Alüminyum ve magnezyum içeren antasitler yüksek dozlardankaçınıldığı sürece gebeliğin son altı ayında kullanılabilir; fakatgerçekten gerekiyorsa kullanılmalıdır. Laktasyonda verilmemesinigerektiren bir kanıt yoktur. Fakat emzirmekte olan annelere verilirken,gerekli uyarılar yapılmalıdır.
Yan E.:Magnezyumiçeren antasitler diyareye; alüminyum içerenler ise konstipasyonaneden olabilirler.
Etkileş.:Genelbir kural olarak antasit alımının ilk bir-iki saati içinde ağız yolundanhiç bir ilaç alınmamalıdır. Antimuskarinikler, fenotiyazinler,digoksin, florür, diflunisal, indometasin (aspirin ve tolmetin hariç),naproksen, izoniazid, fosfat, prednizon, H2 antagonistleri,sülfadiazin, tetrasiklinler, demir tuzları, diazepam, klordiazepoksit,dikumarol, fenobarbital, amfetamin, efedrin, psödoefedrin, mekamilamin,kinidin, levodopa, nitrofurantoin ve yağda çözünen vitaminlerantasitlerle etkileşebilirler.
Doz Önerisi:Simelgat ÇiğnemeTableti: Hiperasidite durumlarındarahatlama için günde 3-4 kez yemek aralarında ve yatmadan önce 1-2tablet çiğnenerek alınır. Günlük maksimum doz 20 tablettir ve gerekligörülmedikçe bu doz aşılmamalıdır. Maksimum dozda iki haftadan fazlasürede kullanılmamalıdır.Simelgat Süspansiyon: Hiperasidite durumlarında rahatlama için günde 3-4 kez 1-2ölçek (5-10 mL) yemek aralarında veya yatmadan önce alınır. 24 saatlik süreiçinde 18 ölçekten fazla alınmamalıdır. 12 yaşından büyük çocuklarda yetişkindozların yarısı verilir. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır
Simulect Flakon
Basiliksimab
Ambalaj: 20 mgx1 flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü.
End.:Erişkinve pediyatrik hastalarda de novo böbrek transplantasyonunda akut organ reddine karşıprofilaksi sağlanmasında endikedir. Mikroemülsiyon siklosporin ve kortikosteroidedayalı immünosüpresyon tedavisi ile birlikte veya mikroemülsiyon siklosporin,kortikosteroidler veya azatiyoprin ya da mikofenolat mofetil içeren üçlü birimmünosüpressif sürek tedavisinde kullanılmaktadır.
Kontr.E.:Basiliksimabakarşı aşırı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.:Basiliksimabyalnızca, organ transplantasyonundan sonra uygulanan immünosüpressif tedavialanında deneyim sahibi doktorlar tarafından reçete edilmelidir.Basiliksimabın hem ilk kullanımında, hem de daha sonraki tedaviler sırasında 24saatten daha kısa süre devam eden, şiddetli akut aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Annede elde edilebilecek potansiyel faydalar, fetusunkarşılaşabileceği risklerden daha üstün olmadığı sürece gebe kadınlaraverilmemelidir. Basiliksimab kullanan kadınlar, son dozu izleyen 4 ay boyuncabebeğini emzirmemelidir.
Yan E.:Basiliksimab,organ nakledilmiş hastalarda, altta yatan hastalığın, immünosüpresiflerinve diğer ilaçların birlikte kullanılmasının sonucu olarak görülen adversolayların fazlalaşmasına yol açan bir ilaç olarak gözükmemektedir.
Etkileş.:Basiliksimabbir immünoglobülin olduğundan, metabolik bir ilaç-ilaç etkileşimibeklenmemektedir.
Doz Önerisi: Standart doz, herbiri 20 mg’lik iki kısım şeklinde olmaküzere total 40 mg’dir. İlk 20 mg, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saatiçerisinde verilmelidir. İkinci 20 mg’lik dozun, transplantasyondan 4 gün sonraverilmesi gerekir. Vücut ağırlığı 35 kg’nin altında olan pediyatrik hastalardaönerilen total doz, 10 mg’lik 2 kısım şeklinde verilmek üzere toplam 20mg’dir. Vücut ağırlığı 35 kg veya daha fazla olan pediyatrik hastalarda iseerişkinlerdeki doz; her biri 20 mg‘lik iki kısım şeklinde olmak üzere total 40mg önerilir. İlk doz, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saat içerisindeverilmelidir. Kullanıma hazırlanan Simulect, 20-30 dakikada tamamlanacak intravenöz enfüzyon veyabolus enjeksiyon şeklinde kullanılır. Enfüzyon/enjeksiyon solüsyonunuhazırlamak için, kutu içindeki ampulde bulunan 5 mL enjeksiyonluk su, toziçeren flakona katılır. Tozun erimesi için, flakon yavaşça çalkalanır.Kullanıma hazırlanan bu solüsyon mümkün olduğunca kısa sürede kullanılır
Simvakol FilmTablet
Simvastatin
Ambalaj: 10 mgx28 tablet
End.:Hiperlipidemi: Simvastatin, heterozigot familiyal hiperkolesterolemidahil primer hiperkolesterolemide (Fredrickson tip IIa), ya da kombine(miks) hiperlipidemide (Fredrickson tip IIb) dahil olmak üzere primerhiperkolesteremide yükselmiş total C, LDL-C, TG, ve apo B düzeylerinidüşürmek, ve HDL- kolesterolü yükseltmek için, diyet ve öteki farmakolojikolmayan girişimler yetersiz kaldığı zaman endikedir. Koroner Kalp Hastalığı: Simvastatinkoroner kalp hastalığı olan kişilerde ölüm riskini azaltma; koronerölüm riskini ve fatal olmayan miyokard enfarktüsü riskini azaltma;inme ve geçici iskemik atak riskini azaltma; koroner arter bypassgrefti ve perkutan transluminal koroner anjiyoplasti gibi miyokardialrevaskülarizasyon girişimlerine maruz kalma risklerini azaltma;koroner aterosklerozun ilerlemesini yavaşlatma yeni lezyonlarınoluşumunu ve yeni total oklüzyonların gelişmesini azaltmadaendikedir.
Kontr.E.:Simvastatinekarşı aşırı duyarlık, aktif karaciğer hastalığı veya serum transaminazlarınnedeni açıklanmayan sürekli yüksekliği, gebelik ve emzirme dönemindekontrendikedir.
Uyar.: Simvastatin nadiren miyopatiye neden olur. Çokender, miyoglobinürinin yanı sıra akut böbrek yetersizliği ilebirlikte veya akut böbrek yetersizliği olmaksızın görülen rabdomiyolizolgusu bildirilmiştir. Fazla miktarda alkol tüketen ve/veya geçmişindekaraciğer hastalığı öyküsü bulunan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Abdominalağrı, konstipasyon ve flatulens, asteni, baş ağrısı görülebilir. Miyopatiseyrek olarak bildirilmiştir. Bulantı, diyare, döküntü, dispepsi,kaşıntı ve anemi, nadir olarak rabdomiyoliz ve hepatik sarılıkdaha sonra bildirilmiştir. Nadir olarak anjiyoödem, lupus benzerisendrom, polimiyalji romatika, vaskülit, trombositopeni, eozinofili,artrit, artralji, ürtiker, ateş, al basması, dispne ve kırgınlık gibibulgulardan bazılarını içeren bir belirgin aşırı duyarlık sendromuda bildirilmiştir.
Etkileş.:Kumarinantikoagülanların etkilerinde bir miktar artış sağlar. Gemfibrozilve diğer fibratlar, niasinin (nikotinik asit) simvastatin ile birlikteverildiğinde miyopati riskini artırabilir.
Doz Önerisi: Hiperkolesterolemide önerilen başlangıç dozu,akşam tek doz olarak verilen 5 ya da 10 mg’dir. Önerilen günlük maksimumdoz, akşamları tek doz şeklinde uygulanan 40 mg’dir. Dozlar hastanınvereceği yanıta, tedavinin amacına ve LDL kolesterol düzeylerinebağlı olarak bireyselleştirilmelidir
Sinakort-A Ampul
Triamsinolon asetonid
Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 ampul
End.:Sistemikkortikosteroid tedavisinin endike olduğu alerjik hastalıklar,dermatozlar, generalize romatoid artrit ve diğer konnektif doku hastalıkları,aynı zamanda mafsalların, bursit, tendon kılıfları veya gangliyonlarınenflamasyonlarının tedavilerinde endikedir.
Kontr.E.:Akut enfeksiyonu,herpes zosteri ve gözünde ülserli herpes simpleksi olanlarda immünolojikyanıt ve enflamatuvar reaksiyonlara karıştığı için kontrendikedir.Kullanımları sırasında canlı aşı uygulaması kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Peptik ülserli, osteoporozisli, psikoz veya ağır psikonevrozuolanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğu zaman; konjestif kalp yetmezliği,kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, enfeksiyon hastalığıolanlarda ve yaşlı kişilerde de çok büyük dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Sırt ağrısıosteoporoza işaret olabilir. İntrakraniyal basıncı artan çocuklardarisk artar, enfeksiyon acilen tedavi edilmelidir.
Etkileş.:Barbitüratlar,fenilbutozan veya rifampisinle birlikte verilirse ilacın metabolizmasıhızlanarak etkisi azalabilir.
Doz Önerisi: Sistemik enjeksiyonlarda önerilen erişkin başlangıçdozu 60 mg ve sürek dozu ise 20-80 mg’dir. 6-12 yaş arası çocuklarda isegünlük doz 40 mg’dir. Lokal enjeksiyonlarda küçük sahalar için 10 mgve büyük sahalar için 40 mg uygulanır. Birden fazla hasta odak bulunduğundaher bir mafsala birer enjeksiyondan total 80 mg uygulanır. İki enjeksiyonarası 15 gündür
Sinecod Şurup
Butamirat
Ambalaj: 1.5 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Sinecod Depo Tablet
Butamirat sitrat
Ambalaj: 50 mgx10 tablet.
End.:Etiyolojisideğişik akut öksürük, cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattanönce ve sonra öksürüğün kesilmesi ve boğmaca öksürüğünde endikedir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelik sırasında kullanımıyla ilgili herhangibir olumsuz reaksiyon kaydedilmemiştir. Bununla birlikte, gebeliğinilk 3 ayında kullanılmaması önerilir.
Yan E.:Deri döküntüleri,bulantı, diyare ve baş dönmesi gibi yan etkiler çok ender görülür.Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
Doz Önerisi: Sinecod Şurup: 3 yaşınüstündeki çocuklara günde 3 kez 1 ölçek, 6 yaşın üstündeki çocuklaragünde 3 kez 2 ölçek, 12 yaşın üstündeki çocuklara günde 3 kez 3 ölçek,yetişkinlere günde 4 kez 3 ölçek önerilir.Sinecod Depo Tablet: 12 yaşındanbüyük çocuklara günde 1-2 kez 1 tablet, yetişkinlere günde 2-3 kez 1tablet (8-12 saatte 1 tablet) önerilir
Sinemet Tablet
Levodopa 250 mg,karbidopa 25 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Parkinsonhastalığı ve sendromu tedavilerinde kullanılır. Parkinson semptomlarının(özellikle rijidite ve bradikinezi olmak üzere) çoğunun tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:MAO inhibitörleri(düşük doz selektif MAO-B inhibitörleri hariç) ve bu kombinasyonbirlikte kullanılmamalıdır. Bu inhibitörler, Sinemet tedavisinebaşlanmadan en az iki hafta önce bırakılmalıdır. İlacın bileşenlerindenherhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlığı olan ve dar açılı glokomuolan hastalarda kontrendikedir. Levodopa malign melanomu aktiveedebileceğinden, teşhis edilmemiş kuşkulu cilt lezyonu olan hastalardaveya melanom öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Sinemet, ilaca bağlı ekstrapiramidal reaksiyonlarıntedavisinde önerilmemektedir. Tek başına levodopa kullanmaktaolan hastalara verilebilir. Ancak tedavi başlamadan en az 12 saatönce levedopa kullanımı terkedilmelidir. Levodopa ile olduğugibi, bu kombinasyon da istemsiz hareketlere ve mental bozukluklarayol açabilir. Tüm hastalar, birlikte intihar eğilimi görülebilendepresyon oluşumu açısından dikkatle gözlenmelidir. Sinemet, ciddikardiyovasküler veya pulmoner hastalığı, bronşiyal astımı, renalhepatik veya endokrin bozukluğu olan veya peptik ülser (üst gastrointestinalkanama olasılığı nedeniyle) veya konvülziyon öyküsü olan hastalardadikkatle uygulanmalıdır. Antiparkinson ilaçların ani bırakılmasıhallerinde raslanmış kas rijiditesi, beden ısısında artış, mentaldeğişiklikler ve serum kreatin fosfokinazında artışla birliktenöroleptik malign sendroma benzeyen bir semptomlar kompleksi bildirilmiştir.Gebelik potansiyeli taşıyan kadınlarda ilaçtan beklenen yararlar,gebelik halinde söz konusu olabilecek olası zararlarla karşılaştırılarakbir değerlendirme yapılmalıdır. Karbidopa ve levodopanın annesütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmeye ve ilaç kullanımınason verme kararı, anne için ilacın önemi de göz önüne alınarak verilmelidir.
Yan E.:En sıkraslanan yan etkiler koreiform, distonik ve diğer istemsiz hareketleriiçeren diskinezilerdir. Kas seğirmesi ve blefarospazm, doz azaltımınıdüşündürecek erken belirtiler olarak alınmalıdır. Diğer ciddi yanetkiler; paranoid hezeyan ve psikotik epizodları içeren mental değişiklikler,intihar eğilimleri gelişimi ile birlikte olan veya olmayan depresyonve demanstır. Sık raslanan ancak ciddi olmayan bir yan etki de bulantıdır.
Etkileş.:Bazı antihipertansifilaçlarla tedavi gören hastalarda tedaviye Sinemet eklendiğindesemptomatik postural hipotansiyon oluşmuştur. Seyrek olarak trisiklikantidepresanlarla karbidopa/levodopa preparatlarının birliktekullanımı sonucunda hipertansiyon, diskinezi gibi istenmeyenetkiler bildirilmiştir. Fenotiyazinler ve butirofenonlar levodopanınterapötik etkilerini azaltabilir. Buna ek olarak levodopanınParkinson hastalığındaki yararlı etkisinin fenitoin ve papaverintarafından önlendiği bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Dozaj bireysel hasta gereksinmelerine göre titreedilmelidir. Olağan başlangıç dozu günde 1 veya 2 kez yarım tablet Sinemet şeklindedir.Ancak, bu dozaj, birçok hastada gerekli olan optimal karbidopa miktarınısağlamayabilir. Gerekli görüldüğünde, optimal yanıt elde edilinceyekadar tedaviye her gün veya günaşırı yarım tablet eklenebilir. Birgün içinde, bazan tek bir dozdan sonra yanıt elde edilebilmektedir.Tam etkinlikte dozlara, tek başına levodopa ile haftalar veya aylarsonra erişilirken, Sinemet ile genellikle 7 gün içinde erişilebilmektedir
Singulair Çiğneme Tableti
Montelukast sodyum
Ambalaj: 4 mgx28 tablet :: 5 mgx28 tablet
Singulair FilmTablet
Montelukast sodyum
Ambalaj: 10 mgx28 tablet
End.:Gündüzve gece semptomlarının önlenmesi dahil, astımın profilaktik vekronik tedavisinde, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisindeve egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Montelukastın akut astım ataklarının tedavisindekietkinliği kanıtlanmamıştır. Gebelik sırasında kesin olarak gerektiğindekullanılmalıdır. Montelukastın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Emziren kadına verilirken dikkat edilmelidir.
Yan E.:Çoğunluklahafif tabiattaki yan etkiler, genellikle tedavinin kesilmesinigerektirmemiştir.
Etkileş.:Montelukast,astımın profilaktik ve kronik tedavisinde rutin olarak kullanılandiğer tedavilerle birlikte uygulanabilir.
Doz Önerisi: Singulair 4 mg Çiğneme Tableti: 2-5 yaş arası astımlı çocuk hastalar için günlük doz,yatmadan önce alınan 4 mg‘lik bir çiğneme tabletidir. Singulair’in astımkontrol parametreleri üzerindeki terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar.Singulair 5 mg Çiğneme Tableti: 6-14 yaşarası çocuk hastalar için günlük doz, yatmadan önce alınan 5 mg’likbir çiğneme tabletidir. Bu yaş grubunda doz ayarlaması gerekmez. Singulair 10 mg Film Tablet: 15 yaş ve üzeri erişkinler için günlük dozaj, yatmadanönce alınan 10 mg’lik bir tablettir. Singulair’in astımkontrol parametreleri üzerindeki terapötik etkisi 1 gün içindeortaya çıkar. Singulair yemekle birlikte veya ayrıca alınabilir
Sinopryl Tablet
Lisinopril
Ambalaj: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx30 tablet :: 20 mgx30tablet
End.:ACEinhibitörü olarak Sinopryl, esansiyel ve renovasküler hipertansiyonun her evresindeendikedir. Tek başına ya da diğer antihipertansif ilaçlarla birliktekullanılabilir. Sinopryl, diüretik ve dijitale yeterli yanıt alınamayan hastalardaek tedavi olarak endikedir. Sinopryl, akut miyokard enfarktüsü geçiren ve hemodinamik açıdanstabil olan hastalarda, sol ventrikül disfonksiyonunun ya da kalp yetmezliğiningelişmesini önlemek ve sürviyi uzatmak için kullanılır. Tedaviye ilk 24 saatiçinde başlanmalı ve diğer standart tedavilerle (trombolitik ilaçlar,asetilsalisilik asit ve beta-blokerler gibi) birlikte yürütülmelidir.
Kontr.E.:Lisinoprileaşırı duyarlığı bulunan hastalarda ve geçmişinde ACE inhibitörükullanımından dolayı anjiyonörotik ödem öyküsü olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Renal yetmezliği olsun veya olmasın konjestifkalp yetmezliği hastalarında, semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.Lisinopril de dahil ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalardanadiren yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenksteanjiyonörotik ödem bildirilmiştir. Bu durumda lisinopril hemenkesilmelidir. Larengeal ödem ile seyreden anjiyonörotik ödem fatalolabilir. Zorunlu olmadıkça lisinoprilin gebelikte kullanılmasıönerilmez. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirenanneye ancak gerekli görüldüğünde dikkatle verilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler uyku hali, baş ağrısı ve diyare, yorgunluk, öksürük, midebulantısı. Daha az sıklıkla ortostatik etkiler, lekeler ve astenigörülebilir.
Etkileş.:Diüretiklerletedavi edilmekte olanlarda ve özellikle diüretik tedavisineyeni başlamış hastalarda lisinopril verilmesi durumunda kan basıncındaaşırı düşüş görülebilir. İndometasin, beraber kullanıldığındalisinoprilin antihipertansif etkisini azaltabilir. Lisinoprillityum tuzlarının eliminasyonunu azaltabilir.
Doz Önerisi: Tabletler yemeklerden önce, yemek arasında ya dayemeklerden sonra alınabilir. Günde tek doz olarak verilmelidir.Komplikasyonsuz esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda, genellikle önerilenbaşlangıç dozu, günde bir kerede alınmak üzere 10 mg’dir. Alınan yanıta göredoz ayarlaması yapılmalıdır. Konjestif kalp yetmezliğinde diüretik ve/veyadijital tedavisi ile kontrol altına alınamayan hastaların tedavisine, Sinopryl(başlangıç dozu günde 2.5 mg) eklenebilir. Genellikle Sinopryl’inetkili dozu, günde bir kerede verilmek üzere 5-20 mg’dir. Hemodinamik açıdanstabil olan hastalarda, akut miyokard enfarktüsü semptomlarının başlamasındansonraki ilk 24 saat içinde ilk doz olarak 5 mg 24 saat sonra tekrar 5 mg, 48saat sonra 10 mg verilir ve daha sonra günde 10 mg ile tedaviye devam edilir
Sinoretic Tablet
Lisinopril, hidroklorotiyazit
Ambalaj: 20 mg+12.5 mgx30 tablet :: Fort (20mg+25 mg)x30 tablet.
End.:Lisinoprilve hidroklorotiyazidin kombine kullanımını gerektiren hastalardaesansiyel hipertansiyonun tedavisi için kullanılır.
Kontr.E.: Anüride kontrendikedir. Bileşimdeki maddelerdenherhangi birine veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara duyarlığıolanlarda, geçmişinde ACE tedavisi görürken bu tedaviyle bağlantılıanjiyonörotik ödem geçirmiş olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bazı hastalarda semptomatik hipotansiyon görülebilir.Tiyazitler, böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılması için uygundeğildir. Tiyazitler, bozulmuş hepatik fonksiyon veya progresif karaciğerhastalığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tiyazit terapisiglukoz toleransını bozabilir; insülin dahil antidiyabetik ajanlariçin dozaj ayarlaması gerekli olabilir. Lisinopril dahil ACE inhibitörüile tedavi gören hastaların yüzlerinde, el ve ayaklarında, dudakve dillerinde, glottis ve/veya larenkslerinde nadiren anjiyonörotiködem saptanmıştır. Lisinoprilin gebelikte kullanılması önerilmez.Gebelik durumu saptandığı anda, eğer anne için hayat kurtarıcı birfaktör değilse lisinopril alımı hemen durdurulmalıdır. Tiyazitleranne sütüne geçer. İlacın anneye olan yararı düşünülerek emzirmeyedevam etmek veya tedaviye devam etmek arasında bir tercih yapılmalıdır.
Yan E.: Baş dönmesi, baş ağrısı, kuru öksürük, yorgunlukve ortostatik hipotansiyon dahil hipotansiyon görülür. Nadirendiyare, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, döküntü, gut, palpitasyon,göğüstü rahatsızlık hissi, kas krampları ve güçsüzlük, parestezi,asteni ve impotans görülebilir.
Etkileş.: Lisinoprilin b-blokerlerve diüretikler gibi diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması,antihipertansif etkinliğini artırabilir. İndometasin lisinoprilinantihipertansif etkinliğini azaltabilir. Hidroklorotiyazit; alkol,barbitüratlar ve narkotik ilaçlarla kullanıldığında ortostatikhipotansiyonda artış olabilir. Hidroklorotiyazit, antidiyabetikilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların dozajında ayarlamagerekebilir. Kortikosteroidlerle birlikte kullanıldığındaelektrolit tüketimi artabilir (özellikle hipokalemi). Lityum,lityum toksisitesi riskine karşı diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Doz her hastada alınan yanıta göre ayarlanmalıdır.Genellikle 20 mg lisinopril+12.5 mg hidroklorotiyazit yeterli kontrolüsağlar. Bu dozun yeterli olmadığı hastalarda hidroklorotiyazidindozu yükseltilmek istendiğinde, SinoreticFort kullanılmalıdır. Normal koşullarda Sinoretic dozugünde 1 ya da 2 tablettir
Sipraktin Şurup
Siproheptadin HCI
Ambalaj: 2 mg/5 mLx240 mL’lik şişe
End.:Alerjikdermatozlar, saman nezlesi, vazomotor rinit, anjiyoödem, alerjik vernalkonjunktivit, ilaç ve besinlere bağlı deri ve sindirim yolu alerjik reaksiyonları,böcek sokması, bitki ve deniz canlılarıyla temas sonucu meydanagelen alerjik dermatitler ve güneş yanığı gibi alerjik hastalıklarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Yeni doğanve prematür çocuklar ile süt veren annelerde, alt solunum yolu enfeksiyonlarında,etkin madde ve MAO inhibitörlerine duyarlı olanlarda, glokomlularda,stenozlu peptik ülserlilerde, prostat hipertrofisi olanlarda, piloroduodenaltıkanıklığı olanlarda ve çok yaşlı ve düşkün kişilerde kontrendikedir.Gebelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Sedasyon,hiposekresyon, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu ve yorgunlukgibi yan etkiler görülebilir. Uyuklama hali yapabileceğinden motorluaraç ve iş makinesi kullananlar ile yüksek yerde çalışanlar uyarılmalıdır.
Etkileş.:Santralsinir sistemi depresanları, antikolinerjikler ve öteki antihistaminiklerile aditif etkileşime girer. MAO inhibitörü ilaçlar antihistaminiklerinantikolinerjik etkilerini arttırırlar.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3×1 çorba kaşığı şurup,çocuklarda 2-6 yaş arasında olanlarda 3×1 ölçek şurup, 6-14 yaş arasındaolanlarda 3×2 ölçek şuruptur
Siprobel FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin ve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisiniartırabilir. Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması,glibenklamidin etkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid,siprofloksasinin renal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serumkonsantrasyonunda artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Oral yoldan, idrar yolu enfeksiyonlarında 12 saattebir olmak üzere günde 2 kez 250-500 mg ve sistemik enfeksiyonlarındagünde 2 kez 500-750 mg dozunda kullanılır. Kemik ve eklem enfeksiyonlarındatedaviye 4-6 hafta devam edilir. Tedavi sırasında kreatinin klirensi20 mL/dak’ın altına düşmüşse siprofloksasin dozu yarıya düşürülmelidir
Siprogut Göz Damlası
Siprofloksasin
Ambalaj: %0.3×5 mL’lik, damlalıklı plastik şişe
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu konjunktivitte endikedir.
Kontr.E.: Siprofloksasin ve diğer kinolonlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Sistemik kinolon kullanan aşırı duyarlık olduğubilinen olgularda ancak tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.Gebelerde, ancak tıbbi zorunluluk olduğu durumlarda, yarar/risk oranıgöz önüne alınarak kullanılmalıdır. Emziren annelere verildiğindegerekli önlemler alınmalıdır.
Yan E.: En sık bildirilen advers etkiler lokal yanıklarve rahatsızlık hissidir. Kapak marjini kabarması, kristaller/pullar,yabancı cisim hissi, kaşıntı, konjunktival hiperemi ve uygulamanınardından kötü tat görülebilir. Kornea beneklenmesi, keratitis/keratopati,alerjik reaksiyonlar, kapak ödemi, yaşarma, fotofobi, bulantı vegörme alanının azalması gibi etkiler de nadiren görülebilir.
Doz Önerisi:Korneaülserlerinde: 15 dakika ara ile 2damla ilk 6 saat. 30 dakika ara ile 2 damla ilk gün (6 saatten sonra).30 dakika ara ile 2 damla ikinci gün. 4 saat ara ile 2 damla üçüncügünden 14. güne kadar. 14. günden sonra korneada epitelizasyon görülmezise tedaviye epitelizasyon gelişene dek devam edilir. Bakteriyel konjunktivitte: 2 saat arayla 1-2 damla ilk iki gün. 4 saat ara ile1-2 damla beş gün (ilk iki günden sonra).
Siprogut Kulak Damlası
Siprofloksasin
Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik, damlalıklı plastik şişe.
End.:Etkispektrumuna giren mikroorganizmaların yol açtığı kronik otitis medianın akutfazında, kronik pürülan otitis media ve akut bakteriyel otitis eksternatedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca diğer kinolonlarahipersensitivite gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Sistemik kinolon kullanımına bağlı nadir olarak ilkdozdan sonra fatal hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Ancak lokalkullanımda sistemik emilimi çok düşük olduğundan, bu tür bir reaksiyon oluşmasıgenellikle beklenmez. Ciltte döküntü veya diğer hipersensitivite reaksiyonlarıgörüldüğünde siprofloksasin tedavisi kesilmelidir. Siprofloksasinli kulakdamlasının gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli klinik çalışmalar yoktur.Ancak beklenen yarar olası zarardan daha fazla ise gebelerde kullanılabilir.Topikal uygulanan siprofloksasinin anne sütüne geçip geçmediği konusundabilinen bir çalışma henüz yoktur. Ancak sistemik olarak kullanılansiprofloksasinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Gerektiğinde izlenerekemzirenlerde kullanılabilir.
Etkileş.:Bazıkinolonların sistemik yoldan uygulanması teofilinin plazma konsantrasyonunuyükseltir, kafein metabolizması ile etkileşir, oral antikoagülanların vevarfarinin etkisini arttırır, siklosporin alan hastalarda geçici olarak serumkreatinin yükselmesine neden olur.
Doz Önerisi: Kronik otitis medianın akut fazında ve kronik pürülanotitis mediada günde 3 kez 4 damla 10 gün süre ile kullanılır. Akut bakteriyelotitis eksternada ise günde iki kez 3 damla 7 gün süreyle kullanılır. Uygulamasırasında oluşabilecek baş dönmesini engellemek için, Siprogut Kulak Damlası damlatılmadanönce şişe avuç içinde bir süre ısıtılmalıdır. Damlatılacak kulak yukarıdaolacak şekilde baş eğilmeli ve uygulamadan sonra, ilacın kulağa penetrasyonunusağlamak için 30-60 saniye süreyle aynı pozisyonda kalınmalıdır
Siprosan FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx14 tablet :: 750mgx14 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin ve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisiniartırabilir. Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması,glibenklamidin etkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid,siprofloksasinin renal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serumkonsantrasyonunda artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Sistitte günde 2 kez 250 mg. Komplike olgulardagünde 2 kez 500 mg. Solunum sistemi enfeksiyonları, deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları ile enfeksiyözdiyarede günde 2 kez 500 mg. Diğer tüm enfeksiyonlarda günde 2 kez500 mg. Çok ciddi enfeksiyonlarda günde 2 kez 750 mg. Akut gonoredegünde 250 mg’lik tek doz. Akut enfeksiyonların tedavisi ortalama5-10 gündür. Kemik ve eklem enfeksiyonları 4-5 haftalık tedaviyigerektirir. Enfeksiyöz diyarede ortalama tedavi süresi 5-7 gündür.Hasta iyileşme gösterdikten sonra tedaviye 2-3 gün daha devam etmekyerinde olur
Sirdalud Tablet
Tizanidin
Ambalaj: 2 mgx30 tablet.
Sirdalud-MR Mikropellet Kapsül
Tizanidin
Ambalaj: 6 mgx10 kapsül.
End.:Omurgadakistatik ve fonksiyonel bozukluklarla beraber görülen (servikal velomber sendromlar) ve intervertebral disk hernisi veya kalçadakiosteoartrit gibi durumların ameliyatı sonrasında görülen ağrılıkas spazmları ile multipl skleroz, kronik myelopati, omuriliğin dejeneratifhastalıkları, serebrovasküler ve serebral palsi gibi nörolojikbozukluklara bağlı spastisitede endikedir.
Kontr.E.:Tizanidinekarşı bilinen aşırı duyarlık ve belirgin olarak bozulmuş karaciğerişlevi, kontrendikasyonlarıdır.
Uyar.: Yararın açıkça riskten yüksek olduğu durumlar dışındagebelikte kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.Tizanidin kullanımıyla sersemlik hissi olan hastaların araba vemakine kullanma gibi azami dikkat gerektirecek faaliyetlerden kaçınmalarıönerilir.
Yan E.:Uyku hali,baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hissi, hafif tansiyon düşmesi,ağız kuruluğu, bulantı, gastrointestinal rahatsızlık, hipotansiyon,bradikardi, kas zayıflığı, uykusuzluk, uyku bozuklukları, hallüsinasyonlar,serum transaminaz düzeylerinde geçici artışlar. görülebilir.
Etkileş.:Diüretiklerde dahil olmak üzere, antihipertansiflerle birlikte kullanıldığındanadir olarak hipotansiyon ve bradikardiye neden olabilir. Alkolve sedatifler tizanidinin sedatif etkisini artırabilirler.
Doz Önerisi:SirdaludTablet: Ağrılı kas spazmlarının tedavisinde günde3 kez 2-4 mg, ciddi olgularda gece yatmadan önce 2-4 mg’lik ek bir dozalınabilir. Nörolojik bozukluklara bağlı spastisitede pozolojihastanın kişisel gereksinimine göre ayarlanır. Başlangıçta günlükdoz, 3 kerede alınacak toplam 6 mg’yi geçmemelidir. Bu doz giderekher yarım haftada veya her haftada 2-4 mg artırılabilir. Tedavideoptimum etkiye, genellikle eşit aralıklarla 3 veya 4 kerede alınangünlük toplam 12-24 mg arasında dozla erişilir. Günlük doz 36 mg’yi geçmemelidir.Sirdalud-MR Mikropellet Kapsül: Nörolojikbozukluklara bağlı spastisitede pozoloji hastanın kişisel gereksiniminegöre ayarlanır. Önerilen başlangıç dozu günde bir kez 6 mg’lik bir kapsüldür;gerektiğinde günlük doz her yarım haftada veya her hafta 6 mg’lik 1kapsül artırılabilir. Olağan doz günde 6-24 mg arasında değişmektedir
Siropar Şurup
Piperazin heksahidrat
Ambalaj: 100 mg/mLx100 mL’lik şişe
End.:Ascarislumbricoides (solucan) ve Enterobius vermicularis (kılkurdu) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Piperazinve tuzlarına karşı duyarlı olan kimselerde, böbrek, karaciğer yetmezliklerinde(yeni geçirilmiş sarılık dahil), nörolojik hasarlarda, epilepsidekullanılmamalıdır. Eğer önemli bir SSS ve gastrointestinal sistemve hipersensitivite reaksiyonu görülürse kullanıma devam edilmemelidir.
Uyar.: Kılkurdu (oksiyür) tedavisinden sonra gerek büyüklerdeve gerekse çocuklarda otoenfeksiyon olabileceğinden ilk tedaviden2 hafta sonra aynı tedavi bir kez daha tekrarlanmalıdır. Aynı evdekişahısların birinde kılkurdu görülürse, evdeki herkesin aynı tedaviyetabi tutulmaları gerekir.
Yan E.:Nadirenbulantı, kusma, diyare, ürtiker, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlamasıgibi belirtiler oluşabilir. Nadiren hemolitik anemi görülebilir.
Etkileş.:Pirantelve klorpromazinle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:OksiyürTedavisi: Bu tedavide doz, yaş ve vücutağırlığına göre hesaplanarak 7 gün boyunca günde tek doz olarak uygulanır.Erişkinlerde ve 12 yaş/40 kg üstü çocuklarda bir kerede 3 ölçek, 5-12yaş/17-40 kg çocuklarda bir kerede 2 ölçek, 2-4 yaş/13-16 kg çocuklardabir kerede 1 ölçek, 2 yaş/13 kg altı çocuklarda bir kerede 50-75 mg/kg.Askarid Tedavisi: Sabahları tek doz halinde verilir. Erişkinlerdeve 10 yaş/34 kg üstü çocuklarda bir kerede 6 ölçek, 6-10 yaş/21-33 kg çocuklardabir kerede 4 ölçek, 5-6 yaş/17-20 kg üstü çocuklarda bir kerede 3 ölçek,2-4 yaş/13-16 kg çocuklarda bir kerede 2 ölçek ve 2 yaş/13 kg altı çocuklardabir kerede 120 mg/kg
Sistral Ampul
Klorfenoksamin HCI
Ambalaj: 10 mg/1 mLx6 ampul.
Sistral Jel
Klorfenoksamin HCI
Ambalaj: 15 mg/20 g’lik tüp.
Sistral Krem
Klorfenoksamin HCI
Ambalaj: 15 mg/20 g’lik tüp.
End.:Kaşınmaile birlikte görülen cilt hastalıkları (ekzema, ürtiker) ve bazıgenel hastalıklar (diyabet, suçiçeği vb.), böcek sokması, serumhastalığı, alerjik nezle, Quincke ödemi ve alerjik nedenli mide-bağırsakhastalıklarında kullanılır.
Kontr.E.:Antikolinerjiketkisinden dolayı glokom ve idrar tutukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Klorfenoksamin reaksiyon gösterme zamanını geciktirebilir.Bu nedenle dikkat gerektiren makineleri kullanan kişilerin bu konudauyarılmaları önerilir. Gebelerde ve emzirenlerde kesin gerekiyorsakullanılmalıdır. Küçük çocuklarda özellikle doza dikkat edilmesigerekir; merkezi hipereksitabilite ortaya çıkabilir.
Yan E.:Özellikleduyarlı kişilerde yorgunluk, baş dönmesi, koordinasyon bozukluklarıve ağız kuruluğuna raslanabilir.
Etkileş.: Alkol ve merkezi sinir sistemini deprese edenilaçların sedasyon etkisini artırdığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Önerisi: Sistral Ampul: Erişkinlerdegünde 2-3 kez 1 mL IM, ağır olgularda yavaş yavaş 1 mL/dak uygulanmasışartıyla IV enjekte edilebilir. 2 yaşına kadar olan çocuklardaerişkin dozunun dörtte biri, 2-5 yaş arası çocuklarda erişkin dozununüçte biri ve 5-10 yaş arası çocuklarda erişkin dozunun yarısınınkullanılması önerilir. SistralJel/Krem: Hasta ve kaşıntılı bölgeyegünde bir kaç kez uygulanır
Sitraks Draje
Levamizol
Ambalaj: 40 mgx6 draje
Sitraks Şurup
Levamizol
Ambalaj: 40 mg/5 mLx30 mL’lik şişe.
End.:Ascarislumbricoides, Necator americanus, Enterobius vermicularis, Ancylostomaduodenale tedavilerinde endikedir. Antineoplastik-Yardımcı Etkisi: Kolorektal karsinomda, kolonun Dukes C adenokarsinomunda,florourasil ile birlikte; primer reseksiyon ile yaygın ve lokal metastazlarınblok halinde çıkarılmadığı kesin değilse, hastalık artığı kaldığımikroskopik olarak belli ise, primer tümörün komple rezeksiyonundansonra, levamizol HCl kullanılır.
Kontr.E.: Ciddi karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığıolanlarda, kan diskrazisi olanlarda ve duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Kemik iliği depresyonu (artabilir); enfeksiyon(kemik iliği depresyonu sonucu enfeksiyon kötüleşebilir); krizdüzensizliği (tedaviye eşlik eden krizlerin sıklığını levamizolhidroklorür artırabilir) gibi durumlarda tıbbi sorunlar mevcutsa,yarar/zarar durumu gözden geçirilmelidir. Bu ilaçla birlikte alkolalınmamalıdır. Hekim tarafından kesin gereksinme görülmedikçegebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Kaşıntı, bulantı, iştahsızlık, karın ağrısı, başdönmesi, kas ağrıları, ateş ve uykusuzluk gibi yan etkiler görülürsede bunlar ilaç alımının kesilmesi ile tamamen kaybolur. Ender olaraksantral sinir sistemi toksisitesi, özellikle ataksi, bulanık görüş,konfüzyon, parestezi, gecikmiş diskinezi, titreme, serebrospinalsıvıda pleyositoz ve hepatotoksisite görülebilir. Daha sık olarakishal, metalik tat ve kusma, gözlenen yan etkilerdendir.
Etkileş.: Antikoagülan ilaçlarla, örneğin kumarin ile birliktekullanıldığında protrombin süresinde artış görülür. Kemik iliğidepresanları ile birlikte kullanıldığında trombositopenik ve/veyalökopenik etkilerde artma olur.
Doz Önerisi: Sitraks Draje: Tek dozolarak ağızdan verilir. Bir kerelik erişkin dozu 120-150 mg’dir. Özellikleoksiyür tedavisinde bir hafta ara ile 2. kez aynı doz tekrarlanmalıdır.Sitraks Şurup: Çocuklarda doz kilo başına2.5 mg’dir. Tedavi dozu bir kerede uygulanır. İkinci bir doza gerek duyulduğunda1 hafta sonra aynı doz tekrarlanır
SivEx Losyon
Sülfasetamid sodyum
Ambalaj: %10×50 gram.
End.:Aknevulgaris’in topikal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sülfonamidlereve sülfüre karşı duyarlığı bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. Böbrekhastaları tarafından kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Gözle temasından sakınılmalıdır. Kullanım sonrasındairritasyon gözlenirse ürünün kullanımı durdurulur. Uzun süreli tedavilerdelokal irritasyon gözlenebilir. Sodyum sülfasetamid cildin kızarmasına vepullanmasına neden olabilir. Gebelerde ancak çok gerekli olduğu durumlardakullanılmalıdır. Süt veren annelerde sistemik olarak sülfonamid kullanıldığıtakdirde bebeklerde Kernicterus görülebilir.
Yan E.:Bazıdurumlarda aşırı duyarlık sistemik lupus eritematozus gibi tehlikeli bulgularaneden olabilir. Sodyum sülfasetamid lokal irritasyon oluşturabilir.
Etkileş.: Sülfonamidler gümüş içeren preparatlar ile birliktekullanılmamalıdır. Gentamisin sülfat ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günde 2 kez deriye lokal olarak ince bir tabaka sürmeksuretiyle uygulanır
Siyafen Tablet
İbuprofen
Ambalaj: 400 mgx30 ve 100 tablet
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır.Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır. Annesütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır ve emzirilençocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazitgrubu diüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarintipi antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz 2-3×1-2 tablettir. Maksimum günlük doz2400 mg’dir. Kural olarak etkili olabilecek en düşük doz kullanılmalıdır
Skinoren Krem
Azelaik asit %20
Ambalaj: 30 g’lik tüp
End.:Akne vulgarisinve malignant hiperaktif melanositlerin lokal tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıkgösterenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Anne sütüne geçme oranı çok düşüktür. Gebelerdekullanılmamalı veya gerektiğinde doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Yan E.:Cilttekızarıklık, soyulma, kaşıntı ve yanma hissi görülebilir. İrritasyondevam ederse kullanım sıklığı azaltılmalıdır (günde 1 kez). Gerekirsekullanımına son verilmelidir.
Doz Önerisi: Hastalıklı bölge uygun şekilde temizlendiktensonra bir miktar krem sürülerek deriye yedirilir. Bu uygulama gündeiki kez sabah ve akşam yapılmalıdır. Belirgin bir iyileşme, genellikle4 haftalık bir uygulamadan sonra görülür, ancak optimal bir sonuçsağlamak için, Skinoren’in birkaç ay kullanılması önerilir
Sokol Likid
Parafin likit
Ambalaj: 200 mL’lik şişe.
End.:Akut vekronik konstipasyon tedavisi, özellikle hastanın ıkınmasının sakıncalıolduğu hallerde (abdominal operasyonlardan sonra rüptür ve eavantrasyontehlikesini önlemek için, umblikal, inguinal, skrotal ve diafragmatikherniler, epizyotomi, miyokard enfarktüsü, anevrizma, subaraknoidkanama, ağır kalp yetmezliği) ve anorektal operasyon ve hastalıklarda( hemoroid, anal fissür, parianal abse, anorektal stenosis) laksatifamaçla kullanılır.
Kontr.E.:Apandisitveya apandisit semptomları varsa, teşhis edilmemiş rektal kanama,intestinal obstrüksiyon, kolostomi, ileostomi, “fecal impaction”,karında ağrı, bulantı ve kusma durumunda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelikte sürekli kullanılması besinlerin veyağda eriyen vitaminlerin emilimini azaltabilir. Yenidoğanlardahipoprotrombinemi ve hemorajik hastalığa yol açabilir. 6 yaşındanküçüklerde dikkatle kullanılmalı, yaşlı hastalarda kullanılmamalıdır;yağ damlacıklarının aspirasyonu sonucu lipid pnömoni olabilir.Kesin gerekmedikçe 1 haftadan fazla süreyle kullanılmamalıdır.
Yan E.:Defekasyondışında anüsten sızabilir, perianal bölgede irritasyon yapabilir.
Etkileş.:Birliktealınıdığında antibiyotik, antikoagülan, oral kontraseptif, digitalisve yağda eriyen A, D, E, K, vitaminlerinin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Akşam yemeğinden sonra veya yatarken alınmalıdır.Gece bağırsak geçişi yavaşladığından laksatif etki daha iyi olur.Sokol, yemek veya diğer ilaçlardan 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.Büyüklere günde bir kez 15-45 mL, gerekirse maksimum 90 mL verilir.Çocuklara günde 1 kez 10-15 mL verilir
Solian Tablet
Amisülpirid
Ambalaj: 200 mgx60 ve 90 tablet.
Solian Film Tablet
Ambalaj: 400 mgx30 film tablet.
End.:Baskınnegatif semptomlar ile karakterize olan hastalar dahil olmak üzere, pozitifsemptomların (delüzyonlar, halüsinasyonlar, düşünce bozuklukları gibi) ve/veyanegatif semptomların (duygulanım küntleşmesi, emosyonel ve sosyal çekilme gibi)baskın olduğu akut ve kronik şizofrenik rahatsızlıkların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Amisülpiridekarşı aşırı duyarlık, hipofiz bezi prolaktinomaları ve meme kanseri gibiprolaktine bağlı tümörlerin varlığı, feokromositoma, 15 yaşın altındakiçocuklar; gebelik veya laktasyon, uygun bir gebelikten korunma yöntemikullanılmadığı sürece çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar.
Uyar.:Hipertermi,kas rijiditesi, otonomik instabilite, bilinç bulanıklığı ve CPK yükselmesi ilekarakterize olan nöroleptik malign sendrom meydana gelebilir. Özellikle yüksekgünlük dozlarla tedavi sırasında, hipertermi ortaya çıktığı takdirde,amisülpirid dahil, bütün antipsikotik ilaçlar kesilmelidir. Epilepsi öyküsüolan hastalar Solian tedavisi sırasında yakından izlenmelidir. Parkinsonhastalarına amisülpirid uygulanması gerektiğinde, hastalığı şiddetlendirmeriski nedeniyle, diğer antidopaminerjik ajanlar gibi amisülpirid de dikkatleuygulanmalıdır. Tavsiye edildiği gibi kullanılsa bile reaksiyon süresinietkileyebileceğinden, araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.
Yan E.:Uykusuzluk,anksiyete, ajitasyon, somnolans, konstipasyon, bulantı, kusma, ağız kuruluğugibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Alkolünetkilerini artırabilir. Narkotikler, anestezikler, analjezikler, sedatif H1-antihistaminikler,barbitüratlar, benzodiyazepinler gibi MSS depresanları ve diğer anksiyolitikilaçlar, klonidin ve türevleri; antihipertansifler ve diğer hipotansif ilaçlar;dopamin agonistleri (örn: levodopa) ile birlikte kullanılırken dikkatliolunmalıdır.
Doz Önerisi: Akut psikotik epizotlar için 400 mg/gün ve 800 mg/günarasında değişen oral dozlar tavsiye edilir. Bazı olgularda, doz 1200 mg/gün’eyükseltilebilir. 1200 mg/gün üzerindeki dozlar güvenirlik açısından tam olarakdeğerlendirilmediğinden, kullanılmamalıdır. 15 yaşın altındaki çocuklardakontrendikedir. Böbrek yetmezliğinde, doz kreatinin klirensi 30 ile 60 mL/dakarasında olan hastalarda yarıya, 10 ile 30 mL/dak olan hastalarda üçte biredüşürülmelidir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (<10 mL/dak)kullanıma ilişkin deneyim olmadığından, dikkatli kullanılması tavsiye edilir
Soliyod Çözelti
Povidon-iyot %10
Ambalaj: 30 ve 100 mL’lik, plastik sprey başlıklı şişe.
End.:Operasyonahazırlık amacıyla, vücudun ameliyat edilecek bölümünde (vajina dahil) cildindezenfeksiyonunda genel topikal bakterisid-virusit olarak; yaralanma, (yırtık,sıyrık) durumunda acil ilk yardımda; ikinci ve üçüncü derecede yanıklarda;hastane ve muayenehanelerde, koruyucu anti-enfektif ajan olarak, operasyonsonrası ensizyonda enfeksiyonu engellemek amacıyla, ağızda gelişen pamukçukta,bakteriyel veya mikotik cilt enfeksiyonlarında, dekübit veya dolaşımbozukluğuna bağlı ülserde, ağızda ve boğazda operasyon öncesi temizliktekullanılır.
Kontr.E.:Yalnızharici kullanım içindir. Çözeltinin içindeki iyoda veya diğer maddelerdenbirine karşı hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır. Kullanıldıktan sonraciltte herhangi bir reaksiyon (kızarma, iritasyon) ortaya çıkması halindetekrar kullanılmamalıdır. Ciltten iyot emilimi çok az olmasına karşın, tedbirolarak gebelerde, emziren annelerde, yenidoğanlarda, süt çocuklarında, troidhastalarında, nontoksik nodüler guatrda uzun süreli kullanılmamalı, dikkatliolunmalıdır.
Uyar.: – Göze temas ettirilmemelidir. Çok uzun süre ile ve genişbir alanda kullanılırsa iyoda bağlı sistemik istenmeyen etkiler ortayaçıkabilir; tedbir alınmalıdır. Alkali ortamda dezenfektan aktivitesi azalır. Proteinlerve sabun deaktivasyona neden olabilir. Cilde çözelti uygulandıktan sonra üzerikapatılmamalıdır. Yutulmamalıdır.
Doz Önerisi: İhtiyaç duyulduğunda, deriye birkaç dakika, mukoza veyaralara ise ihtiyaca uygun bir süre tatbik edilmelidir. Cilde sürülerek veyasprey halinde uygulanarak tatbik edilebilir
Somatostatin-UCB Flakon IV
Somatostatin
Ambalaj: 250 mgx1 flakonve 1 çözücü ampul :: 3 mgx1 flakon ve 1 çözücü ampul
End.: İntestinal ve pankreas fistüllerinin tedavisinde,sindirim kanalındaki endokrin tümörlerin aşırı miktarda salgıyaptığı durumlarda semptomatik tedavi olarak, mide/duodenum ülseri,hemorajik gastrit ve özofagus varisi gibi nedenlere bağlı olarakçıkan akut ve şiddetli gastrointestinal kanamalarda endikedir.
Kontr.E.: Somatostatine karşı önceden görülmüş aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.:Endoskopiylesaptanmış ve damar rüptürüne bağlı arteriyel kanamalar cerrahiolarak tedavi edilmelidir. Gebelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalı,ayrıca pre- ve postnatal dönemlerde hastaya verilmemelidir.
Yan E.:Enfüzyonunbaşlangıcında görülebilecek bir hipoglisemi durumunu, 2-3 saatsonra insülin salgısının inhibe edilmesine bağlı kan şekerininyükselmesi izler. Bu yüzden, enfüzyon sırasında hastaya şeker verilmemelidir.Gerekli durumlarda, düşük dozda insülin uygulanabilir. Somatostatin,diğer gastrointestinal hormonları da inhibe edebilir.
Etkileş.:Somatostatinbarbitüratların uyutucu etki süresini uzatabilir ve pentetrazolünetkinliğini artırabilir. Glukoz ya da fruktoz içeren çözeltilerlekarıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu kg başına 3.5 mg’dir (75 kg’lik bir hasta için 250 mg). Flakon, uygulamadan hemen önce 1 ampul serum fizyolojiklesulandırılmalı ve 1 dakikadan daha kısa olmayan bir süre içindeIV yoldan bolus şeklinde enjekte edilmelidir. Hemen arkasından, 12saat süreyle, saatte 3.5 mg hızındasürekli enfüzyon yapılmalıdır (toplam 3 mg). Sürekli enfüzyona,en az 48 saat, en çok 120 saat devam edilmelidir
Sormodren Tablet
Bornaprin HCI
Ambalaj: 4 mgx50 tablet.
End.:Parkinsonsendromu, özellikle kas katılığı (rigor) ve titreme (tremor); bazı santraletkili ilaçların (nöroleptikler) ve benzer etkili preparatların neden olduğuhareket bozuklukları (ekstrapiramidal semptomlar), örneğin dil-yutak vebakış krampları (erken diskineziler), oturma huzursuzluğu (akatizi), Parkinsonhastalığına benzer yakınmalar ve aşırı terlemede (hiperhidrozis) endikedir.
Kontr.E.:Tedaviedilmeyen dar açılı glokom, mide-bağırsak kanalındaki mekanik stenozlar, megakolon.
Uyar.: Prostat adenomlu hastalarda idrara çıkma zorluğuna vehatta idrar retansiyonuna neden olabilir (antidotu: karbakol). Tehlikelitaşikardiye götürebilecek hastalıklarda oldukça dikkatle kullanılmalıdır. Dozavebireysel duyarlığa bağlı olarak bornaprin tedavisi altında, özellikle diğersantral etkili ilaçlarla veya alkolle birlikte kullanımında, reaksiyon yetisi(motorlu araç kullananlarda özellikle önemli!) azalabilir. Bornaprinuygulanması gebeliğin ilk üç ayında ve emzirme döneminde özenle ve kritik birbiçimde tartılmalıdır. Emziren kadınlarda laktasyonu inhibe edebileceği dikkatledeğerlendirilmelidir.
Yan E.:Ağırkomplikasyonlar dışında, karşıt regülasyon etkileri oluşabileceğinden, ilacınani kesilmesinden kaçınılmalıdır. Santral sinir sistemi yan etkisi olarakyorgunluk, baş dönmesi ve sersemlik, özellikle yüksek dozlarda huzursuzluk,zihin bulanıklığı, bazan hafıza bozukluğu, seyrek olarak halüsinasyonoluşabilir. Epilepsi eğilimini artırabilir. Periferik yan etkiler, ağızdakuruluk, akomodasyon bozuklukları, ter azalması, mide yakınmaları, nadirolgularda kalp frekansında yükselmeler ve daha seyrek olarak kabızlıktır.
Etkileş.:Diğerpsikotrop, antihistaminik, anti-Parkinson ve spazmolitik ilaçlar gibi,antikolinerjik etkili ilaçlarla birlikte uygulandığında, vejetatif ve santralyan etkilerin artması mümkündür. Kinidin ile beraber kullanıldığında,antikolinerjik etkiler (özellikle AV iletisi) artabilir. Levodopa ve bornaprininbirlikte uygulanması, motorik bozuklukları (diskineziler) arttırabilir. Uzunsüreli nöroleptik kullanımına bağlı motorik bozukluklar (geç diskineziler)bornaprinle artabilir. Alkolün etkisini arttırabilir. Metoklopramid ve benzeretkili ilaçların mide-bağırsak kanalındaki etkilerini azaltır.
Doz Önerisi: Tedaviye düşük dozlarla başlamak, istenen etki ve görülenyan etkilere göre dozu tedricen arttırmak gereklidir. Tedaviye genel olarakgünde ½ tabletle başlanır. Sürek dozu, günde 1½ ile 3 tablettir. Bu dozun günebölünmüş olarak 2-3 kerede ve yemek sırasında veya yemekten sonra alınmasıönerilir. Yaşlı hastalarda, özellikle de serebral skleroz durumlarında, dozundaha da dikkatle ayarlanması önerilir
Soventol Jel
Bamipin laktat
Ambalaj: 20 mg/gx20 g’lik tüp.
End.:Birantihistaminik olarak, antipruritik, lokal anestetik ve antiflojistiközelliklere sahiptir. Pruritus sine materia, pruritus senilis, analis et vuvae;kaşıntılı ekzamalarda, örneğin, eksojen ve endojen nedenli, aşırı duyarlığabağlı ekzama ve ekzantemlerde, bunlar arasında bakteriyel ve mikotik ekzamalardada (antibakteriyel ve mikotik tedavinin yanı sıra), anal ve genitalekzamalarda, dermatitis herpediformus (Duhring hastalığı), nörodermit gibiçeşitli nedenli pruritlerde; ürtiker ve Quincke ödemi gibi deri ve mukozanınallerjik reaksiyonlarında; güneş yanıkları, I. ve II. derece yanıklar, UVışınlarından kaynaklanan eritem, röntgen ve radyum ışınlarından kaynaklananderi reaksiyonları, deniz anası eritemi gibi deri lezyonlarında; sivrisinek,arı, yaban arısı, eşek arısı gibi böcek sokmalarında ve soğuktan kaynaklananürtiker ve donma gibi soğuğun neden olduğu tahribatlarda endikedir.
Kontr.E.:Bamipinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Çokseyrek olarak çocuklarda huzursuzluk, şaşkınlık ve göz bebeklerinde büyümegözlenmiştir. Yetişkinlerde yorgunluk görülmüştür. Gebeliğin özellikle ilküç ayında, ilaç uygulamasındaki bugünkü anlayışa göre, uygulanması özenletartılmalıdır.
Yan E.:Özelliklemukozaya uygulanmasından sonra nadiren görülebilen yanma hissi birkaç dakikaiçinde kaybolur.
Doz Önerisi: İnce bir tabaka halinde deriye sürülür. Hastanın durumuuygunsa, jel deriye masaj yapılarak yedirilir
Spalt Tablet
Parasetamol 450mg, benzil mandelat 50 mg, kafein 50 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Baş, diş,kas, eklem ağrıları ve adet rahatsızlıklarında; grip ve ateşli hastalıklardanmeydana gelen ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine aşırıduyarlığı olanlarda kullanılmaz.
Uyar.: Bütün ağrı kesici ilaçlarda olduğu gibi, önerilendendozdan fazlası alınmamalı ve yüksek dozda 10 günden uzun süre devamlıolarak kullanılmamalıdır. Eğer ağrı 5 günden veya ateş 3 günden fazladevam ederse, tedavi gözden geçirilmelidir. Anemi, kalp, akciğer,karaciğer, böbrek bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelik sırasında güvenirliği kanıtlanmadığından kullanılmamalıdır.
Yan E.: Aşırı duyarlı olanlarda cilt döküntüsü ve nadirolarak larenks ödemi, anjiyonörotik ödem ve anafilaksi görülebilir.Seyrek de olsa lökopeni, trombositopeni, anemi gibi hematolojikyan etkileri rapor edilmiştir.
Etkileş.: Bütün antipiretiklerde olduğu gibi, fenotiyazinlerlebirlikte kullanılırsa ciddi hipotermiye neden olabilir. Kafeinidrarda 5 hidroksi asetik asit testinde yanlış pozitif sonuca; idrardavanilmandalik asit, katekolamin düzeyinde hafif artmaya nedenolabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ortalama günlük doz 2-3 kez 1-2 tablettir.Bir kerelik doz 2 tableti, günlük doz 6 tableti geçmemelidir. Çocuklardaortalama doz, 2-3 kez olmak üzere 6-10 yaş için ½ tablet, 11-12 yaş için1 tablet şeklinde ayarlanır
Spasmex Film Kaplı Tablet
Trospiyum klorür
Ambalaj: 15 mgx30, 50, 100 tablet :: 30 mgx30, 50, 100 tablet.
End.:Non-hormonalve non-organik vejetatif mesane fonksiyon bozuklukları (semptomatik irritablmesane, duyusal urge inkontinans); Medulla spinalisin supranükleerlezyonlarına sekonder olarak gelişen spastik nörojen mesane (detrusorhiperflexia) durumlarda görülen idrara çıkma sıklığında artış (pollaküri) vegece işemesinin (noktüri) semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Dar açılı glokomu olan hastalarda, selim prostat hipertrofisinde,idrar retansiyonu olan hastalarda, mide-bağırsak kanalının mekanik stenozunda,taşiaritmide ve myastenia gravis’te kontrendikedir.
Uyar.:Trospiyumklorür plasentayı geçer. Süte geçer. Gebelik ve laktasyonda kullanımında kesinrisk oluşturduğuna dair veri yoktur. Bu ilaç, normal dozda alındığında bile görmeduyusunu etkiler. Bu nedenle araba ve diğer araçların kullanımı sakıncalıolabilir.
Yan E.:İlacınantikolinerjik etkilerine bağlı olarak yan etkiler görülebilir. Örneğin ter vesalya salgısı azalabilir. İdrar retansiyonu ve kalp atım hızında bozuklukolabilir. Özellikle yeterince düzeltilmemiş hipermetropisi olanlarda, görmebulanıklığı görülebilir.
Etkileş.:Amantadinin,trisiklik antidepresanların, kinidinin ve antihistaminiklerin vedisopiramidin anti kolinerjik etkileri ve beta sempatomimetiklerintaşikardik etkileri artabilir.
Doz Önerisi: Erişkinler ve gençler için önerilen başlangıç dozu, 8saat arayla günde 3 kez 15 mg. Hastanın verdiği yanıta göre, günlük tek doz,90-135 mg’ye çıkarılabilir veya 22.5 mg’ye düşürülebilir. Tabletler bir miktarsıvıyla yutulmalıdır. Kullanma talimatlarına göre alınması gereken günlük dozlardanbiri unutulduğunda, bir sonraki doz zamanında çift doz alınmamalıdır
Spasmomen Film Tablet
Otilonyum bromür
Ambalaj: 40 mgx30 tablet.
End.: İrritabl kolon ve distal enterik bölgenin spastik-ağrılıdurumlarında spazm çözücüdür. Ayrıca endoskopi sırasında oluşabilecekintestinal spazmları azaltmak için kullanılır.
Kontr.E.: Otilonyuma karşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.Kolon tıkanması durumunda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Glokom, prostat hipertrofisi ve pilor stenozu olanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Otilonyum bromürün gastrointestinal sistemdüz kaslarını gevşetmesi nedeniyle çoğunlukla diyabetik hastalarda görülenkonstipasyon ve bağırsak atonisi ile karakterize durumlarda dikkatliolunmalıdır. Sadece yetişkinlerde kullanılır. Gebelik ve emzirme dönemindeancak zorunlu durumlarda ve hekim gözetiminde kullanılmalıdır.
Yan E.: Yan etkiler doğal olarak başlıca sindirim sistemindegörülür (bulantı, kusma, epigastrik ağrı).
Etkileş.: Bilinen bir etkileşmesi yoktur.
Doz Önerisi: İrritabl kolon ve distal enterik bölgenin spastik-ağrılıbelirtilerinde günde 2-3 kez bir tablet alınır. Endoskopi sırasındaoluşabilecek intestinal spazmları azaltmak için endoskopiden 1 saat öncesinekadar 1-2 tablet alınması önerilir
Spasmo-Panalgine Supozituvar
Parasetamol 125mg, allobarbital 30 mg, adifenin HCI 25 mg
Ambalaj: 10 supozituvar.
End.:Çocuklarınhipertrofik pilor stenozu, pilor spazmı, gaz sancıları, kulak, baş,diş ve boyun ağrıları, havale nöbetleri, grip ve üşütmeden ileri gelenateşlenmeler, nezle, sistit ve çocuğun dinginliğe kavuşması istenenbütün enfeksiyonlar, çıkıkların redüksiyonundan sonraki ağrılar,fıtık, ektopik testis, sünnet ve tırnak batması ameliyatlarındanönce ve sonra, böbrek ve safra taşı kolikleri, diş çıkarma zamanları,kırık ve yanık ağrıları ile bütün ağrılı ve spazmlı durumlarda kullanılır.
Kontr.E.:Ağır böbrekve karaciğer bozukluklarında kullanılmamalıdır. Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bileşimdeki allobarbitalden dolayı bağımlılıkyapabilir.
Yan E.:Normaltedavi dozlarında genellikle iyi tahammül edilir. Nadiren cilttekızarıklık ve döküntü gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir.
Doz Önerisi: 4-12 aylık süt çocuklarında makattan (tercihendışkılamadan sonra) 1 supozituvar konulur. 30 günlükten itibaren3 aylığa kadar olan çocuklarda supozituvarın yarısı kesilip atılarakdiğer yarısı günde 1 kez makattan konulabilir. 2 yaşına kadar olansüt çocuklarında makattan (tercihen dışkılamadan sonra) 1 supozituvarkonulur. Gerektiğinde 24 saat içerisinde 4-5 saat aralıklarla 1-2kez daha tekrarlanabilir
Spazmol Ampul
Skopolamin butilbromür
Ambalaj: 20 mg/1 mLx3 ampul.
End.:Mide, duodenum,ince ve kalın bağırsak, ureter, mesane ve safra yollarının spazm, spastikağrı ve koliklerinde; spastik dismenore, postoperatif bulantı vekusmaların tedavisinde; doğumda kollum spazmlarının giderilmesive plasentanın çıkarılmasını kolaylaştırmak için; endoskopik muayenelerde,küçük ürolojik ve jinekolojik girişimlerde spazmların önlenmesiiçin kullanılır.
Kontr.E.: Skopolamine duyarlığı olanlarda, dar açılı glokomda,prostat hipertrofisi ve obstrüktif üropatilerde, pilor stenozu veintestinal atonide, miyastenia graviste, kalp yetmezliği ve hipertiroidizmebağlı taşikardilerde kontrendikedir. Gebelerde ve 1 yaşından küçükçocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Çocuklar, sarışınlar, Down sendromu (mongolizm)hastaları, yaşlılar, zayıf ve debil hastalar, kardiyovasküler, renalve hepatik hastalığı olanlar, spastik paralizi hastaları antimuskariniketkilere aşırı duyarlık gösterebilir. Başta sersemlik, uyuklamave görmede bulanıklık yapabileceğinden otomobil ve makine kullananlaruyarılmalıdır. Antimuskarinikler laktasyonu inhibe eder, ancakskopolaminin anne sütüne geçme olasılığı zayıftır.
Yan E.: Ağız kuruluğu, konstipasyon, idrar zorluğu, taşikardi,görmede bulanıklık, midriyazis, mukoza ve deri kuruluğu, anhidrozis,uyuklama, ortostatik hipotansiyon, deri döküntüsü, ürtiker, kuvvetsizlik,impotens, yüzde kızarma görülebilir.
Etkileş.: Sekonder antimuskarinik etki gösteren amitriptilin,maprotilin, pimozid gibi ilaçlarla birlikte kullanılması, etkisinartırarak toksisite potansiyelini yükseltebilir. Siklopropananestezisi verilen hastalarda kullanıldığında ventriküler aritmilergörülebilir. Antasidler, sodyum bikarbonat, asetazolamid idrarıalkanize ederek skopolaminin atılımını geciktirebilir ve antimuskariniketkiyi şiddetlendirebilir. Kortikosteroidler ve ACTH ile birliktekullanıldığında intraoküler basınç artmasına neden olabilir.
Doz Önerisi: Akut koliklerin tedavisinde, günde birkaç kezIV, IM ya da SC yoldan 1-2 ampul uygulanabilir. Günlük en yüksek dozolan 100 mg aşılmamalıdır. Süt çocukları ve küçük çocukların ağır durumlarındagünde 3 kez ¼ ampul verilebilir.
Spazmol Plus FilmTablet
Skopolamin butilbromür 10 mg, parasetamol 500 mg
Ambalaj: 20 film tablet.
End.:Karınboşluğundaki düz kaslı organlarda (mide-bağırsak, safra ve idraryolları, uterus gibi) ortaya çıkabilen paroksismal ağrıların tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekihiyosin-N-butilbromür ve parasetamole karşı aşırı duyarlık, megakolonve myasthenia graviste kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer işlev bozukluğu ve böbrek işlev bozukluğubulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında,özellikle ilk 3 ayda, ilaç kullanımıyla ilgili genel uyarılar dikkatealınmalıdır. Hiyosin-N-butilbromürün emziren kadınlarda kullanılmasınıngüvenilir bir uygulama olup olmadığı henüz gösterilmemiştir. Parasetamolanne sütüne geçerse de, terapötik dozlarda kullanıldığında bebeküzerinde bir etkisi görülmemiştir.
Yan E.: Parasetamole bağlı olarak agranülositoz ya dapansitopeni gelişebilir. Bazı olgularda, parasetamole karşı oluşanaşırı duyarlığa bağlı olarak Quincke ödemi, dispne, terleme, bulantı,kan basıncında düşme ve hatta şok bildirilmiştir. Nadir olgulardadaha önce bronş astması veya allerji öyküsü bulunan predispoze astımhastalarında bronkospazm görülebilir. Hiyosin-N-butilbromürebağlı kserostomi, dishidroz, taşikardi ve olası idrar retansiyonugibi antikolinerjik yan etkiler görülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Çok nadir olarak özellikle deri reaksiyonlarıgibi aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir.
Etkileş.:Hiyosin-N-butilbromür,trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadinve dizopramidin antikolinerjik etkilerini artırır. Metoklopramidgibi dopamin antagonistleriyle beraber kullanıldığında her ikiilacın gastrointestinal kanal üzerindeki etkileri azalır. Beta-adrenerjikilaçların taşikardik etkilerini artırır. Parasetamolün normaldegüvenilir olan dozları, bazı hipnotik ve antiepileptikler (örn.glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ya da rifampisingibi ilaçlarla birlikte alındığında, karaciğer hasarına nedenolabilir. Aynı durum, alkol alımı için de geçerlidir. Propantelingibi ilaçlarla mide boşalmasının yavaşlatıldığı durumlarda, parasetamolünemilim hızının azalması sonucu etkinin başlaması gecikir. Metoklopramidgibi ilaçların uygulanmasından sonra mide boşalmasının hızlandığıdurumlar, emilim hızında artışa neden olur. Kloramfenikolle kombineedildiğinde, kloramfenikolün yarılanma süresi artabileceğinden,toksisite görülme riski yüksektir. Parasetamol ve AZT (zidovudin)’ninbirlikte kullanımı lökosit sayısında azalmaya yol açabilir. Bu nedenlebu kombinasyon ve AZT, hekim önerisi olmadan, birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez 1-2 tablet verilebilir
Spazmotek Ampul
Hiyosin-N-Butilbromür
Ambalaj: 20 mg/1 mLx6 ampul
End.:Gastrointestinalsistem spazmlarında, bliyer sistem spazm ve diskinezisinde, ürogenitalsistem spazmlarında kullanılır.
Kontr.E.:Hiyosin-N-butilbromürekarşı aşırı duyarlık reaksiyonu gösteren kişiler, megakolon vemyasthenia gravis, kontrendikasyonlarıdır.
Uyar.: Olası antikolinerjik komplikasyon riski nedeniyle,dar açılı glokom eğilimi olan hastalarda, intestinal ya da üriner obstrüksiyonveya taşiaritmi eğilimi olanlarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.Neonatlarda toksik etkilidir. Gebelik sırasında, özellikle gebeliğinilk üç ayı içinde, ilaç kullanımıyla ilgili genel uyarılar dikkatealınmalıdır. Emzirme dönemi içinde güvenirliğini gösteren çalışmalaryapılmamıştır. Bununla birlikte, bebek üzerinde yan etkiler bildirilmemiştir.
Yan E.:Kserostomi,dishidroz, taşikardi, olası idrar retansiyonu ve akomodasyon bozukluklarıgibi antikolinerjik yan etkiler görülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Başta deri reaksiyonları olmaküzere çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlar ve dispne görüldüğübildirilmiştir.
Etkileş.:Trisiklikantidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin ve disopiramidinantikolinerjik etkilerini artırabilir. Metoklopramid gibi dopaminantagonistleriyle birlikte kullanıldığında, her iki ilacın gastrointestinalkanal üzerindeki etkileri azalır. b-Adrenerjikilaçların taşikardik etkilerini artırabilir.
Doz Önerisi: Erişkin ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Akut spastikağrı durumunda 20 mg’lik tek bir ampul, IM, SC veya yavaş IV uygulanır.Gerekmesi halinde ve doktor tavsiyesiyle bu doz 1 ile 2 kez tekrarlanabilir.Günlük doz 100 mg’yi aşmamalıdır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda: Ağırolgularda günde birkaç kez kilo başına 0.3-0.6 mg, IM, SC veya yavaş IVuygulanır. Günlük doz kilo başına 1.5 mg’yi aşmamalıdır
Spectracef Film Tablet
Sefditoren
Ambalaj: 200 mgx20 ve 60 tablet.
End.: 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde, duyarlı bakterilerin nedenolduğu, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi, toplumdan kazanılmışpnömonilerin tedavisinde, farenjit/tonsillit/sinüzit, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere veya bileşenlerinden birine alerjisi olduğu bilinenhastalarda, karnitin eksikliği olan veya klinik olarak anlamlı karnitineksikliği ile sonuçlanabilen doğumsal metabolizma bozuklukları olan hastalardakontredikedir.
Uyar.: Hastanın önceden sefditoren pivoksil, diğersefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşırı duyarlık reaksiyonugösterip göstermediği dikkatlice araştırılmalıdır. Sefditoren pivoksile karşıalerjik bir reaksiyon ortaya çıkarsa, ilaç kesilmelidir. Ağır, akut aşırıduyarlık reaksiyonları, epinefrin ve oksijen, intravenöz sıvı, intravenözantihistaminikler, kortikosteroitler, pressör aminler ile tedaviyigerektirebilir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi, normal kolon florasınıdeğiştirir ve klostridiumlar üreyebilir ve bu pödomembranöz kolite yolaçabilir. Gebelikte kesin olarak gerekiyorsa kullanılmalıdır. Emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Diyare,bulantı, karın ağrısı, dispepsi, kusma semptomları görülebilir ayrıca nadirenvaginal monoliazis ve baş ağrısı bildirilmiştir. Çok daha nadir olarak alerjikreaksiyon, anoreksi, asteni, pıhtılaşma zamanında uzama, konstipasyon,sersemlik, ağız kuruluğu, ateş, gastrit, hiperglisemi, uykusuzluk, lökopeni,karaciğer fonksiyon testi anomalisi, miyalji, sinirlilik, oral moniliazis,ağrı, periferik ödem, farenjit, psödomembranöz kolit, kaşıntı, döküntü, rinit,sinüzit, somnolans, stomatit, terleme, tat bozukluğu, trombositeni, sıkidrar yapma, ürtiker, vajinit ve kilo kaybı şeklinde yan etkiler görülmüştür.
Etkileş.:Magnezyumve alüminyum içeren antasitler ve H2 reseptör antagonistleri ilebirlikte kullanılması önerilmez. Probenesidin sefditorenin plazma düzeyleriniartırır.
Doz Önerisi: Günde iki kez olarak yemeklerle, tercihen yağlıyemeklerle birlikte alınmalıdır. Bütün endikasyonlarda 12 saat arayla olmaküzere, toplumdan kazanılmış pnömonilerin tedavisinde, hafif ve ortaşiddetli olgularda 14 gün süreyle 200 mg, ağır olgularda 400 mg; kronikbronşitin akut bakteriyel alevlenmesinde 5 gün süreyle 200 mg;farenjit/tonsillit/sinüzit ve komplikasyonsuz deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında 10 gün süreyle 200 mg. Spectracef Film Tablet, bir sütproteini olan kazeinat içerir. Süt proteini aşırı duyarlığı (laktoz intoleransıdeğil) olan hastalara uygulanmamalıdır
Spersadex Göz Damlası
Deksametazon
Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik polietilen şişe
End.:Alerjikkonjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit, herpes-zosterkeratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyle oluşan yanıklar,yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbar konjunktivi yaralanmaları;göz ön segmentinin çeşitli nedenlere bağlı irritasyon ve enfeksiyözolmayan enflamasyonları, göz yaşı bezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarındakullanılır.
Kontr.E.: Herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülözü,glokom anemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Doktor gözetimi altında kullanılmaya başlanmalıve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli görüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.:Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, görüşalanı ve görüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma,batma meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Konjunktival kese içine günde 3-5 kez bir damlauygulanır. Akut olgularda saatte bir damla
Spiriva İnhalasyon İçinToz İçeren Kapsül
Tiyotropyum 18 µg
Ambalaj: 30 kapsül ve beraberinde HandiHaler cihazı.
End.:Kronik bronşitve amfizem dahil olmak üzere, kronik obstrüktif akciğer hastalığının sürektedavisinde, bununla ilişkili dispnenin sürek tedavisinde ve alevlenmelerinönlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:Atropinveya türevlerine, ipratropyum ya da oksitropyum veya tiyotropyuma karşı aşırıduyarlığı bilinen hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Günde bir kez kullanılan bir sürek tedavisi bronkodilatörüolarak, akut bronkospazm epizodlarının başlangıç tedavisinde, yani kurtarmatedavisi şeklinde kullanılmamalıdır. Tiyotropyum, dar-açılı glokomukötüleştirebileceği, prostat hiperplazisi ya da mesane boynu obstrüksiyonubulunan hastalarda idrar güçlüğü oluşturabileceğinden, bu hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Hastalara tozun göze kaçmaması için dikkatli olmalarıöğütlenmelidir. Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi,bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, akut dar açılı glokombelirtileri olabilir. Gebe ya da emziren kadınlarda beklenen yararları, fetusya da bebek üzerindeki herhangi bir olası riske karşı ağır basmadığı sürecekullanılmamalıdır.
Yan E.:Genelliklehafif ve sıklıkla tedavinin devamı ile ortadan kaybolan ağız kuruluğu,konstipasyon ve diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi öksürük ve boğazdairritasyon dahil lokal irritasyon, taşikardi görülebilir.
Etkileş.:Antikolinerjikilaçlarla birlikte uygulanması henüz incelenmemiştir ve bu nedenle kullanımıönerilmemektedir. KOAH tedavisinde kullanılan sempatomimetikbronkodilatatörler, metilksantinler, oral ve inhale steroidler ile birlikte,istenmeyen ilaç reaksiyonları görülmeksizin kullanılmıştır.
Doz Önerisi: Kapsül çeriğinin her gün, günde bir kez, günün aynısaatinde, HandiHaler inhalasyon cihazı kullanılarak inhale edilmesi önerilir.Günde bir kereden daha sık kullanılmamalıdır. Kapsüller yutulmamalıdır. Yaşlıhastalar, karaciğer bozukluğu olan hastalar ve böbrek bozukluğu olanhastalar Spiriva’yı önerilen dozlarda kullanabilirler. Orta ile şiddetliböbrek bozukluğu olan hastalarda Spiriva kullanımı yakından izlenmelidir. Bebeklerde veçocuklarda kullanılmamalıdır
Sporex Mikropellet Kapsül
İtrakonazol
Ambalaj: 100 mgx4, 15 ve 28 kapsül
End.:Dermatofitlerin,maya ve mantarların neden oldukları vulvovajinal kandidoz, pitiriyazisversikolor, dermatomikoz, fungal keratit ve oral kandidoz, dermatofitve/veya mayaların neden olduğu onikomikoz, sistemik aspergillozve kandidoz, kriptokokkozis (kriptokoksik menenjit dahil), histoplazmozis,sporotrikozis, parakokkidiyoidomikozis, blastomikozis vedaha ender görülen sistemik ya da topikal mikozlarda endikedir.
Kontr.E.:İtrakonazoleaşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Sistemik mikozlar hariç,gebe kadınlarda kontrendikedir. Bu durumda da, tedaviden sağlanacakyarar ile fetusta görülebilecek olumsuz etkiler değerlendirilmelidir.Terfenadin, astemizol, sisaprid, kinidin, simvastatin, lovastatin, triazolam veoral midazolam, itrakonazol ile kontrendikedir.
Uyar.: 1 aydan daha uzun süreli düzenli tedavi görenlerdeve iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, karın ağrısı veya idrarrenginde koyulaşma görülen hastalarda karaciğer fonksiyonlarınınkontrol edilmesi önerilir. İtrakonazol tedavisi ile ilişkili olabilecekbir nöropati görüldüğü takdirde, itrakonazol tedavisi kesilmelidir.İtrakonazol öncelikle karaciğerde metabolize olur. Sirozlu hastalardaoral biyoyararlanımı bir miktar azalır. Böbrek yetmezlikli hastalardaoral yoldan kullanılan itrakonazolün biyoyararlanımı azalabilir.İtrakonazol çok az miktarda anne sütüne geçtiğinden, itrakonazoltedavisinden beklenen yarar ile emzirme sonucu doğabilecek risklerçok iyi değerlendirilmelidir.
Yan E.:En çokdispepsi, bulantı, karın ağrısı ve konstipasyon gibi gastrointestinalsisteme ait yan etkiler görülebilir. Daha seyrek olarak baş ağrısı,karaciğer enzimlerinde geçici yükselme, menstrüel düzensizliklerile kaşıntı, deri döküntüsü, ürtiker ve anjiyoödem gibi alerjik reaksiyonlargörülebilir.
Etkileş.:Rifampisin,rifabutin, fenitoin, terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam ve oralmidazolam, kinidin, pimozid, lovastatin ve simvastatin ile kullanılmasıönerilmez. Oral antikoagülanlar, ritonavir, indinavir, sakinavir, Vincaalkaloidler, busulfan, dosetaksel, trimetreksat, dihidropiridin, verapamil,siklosporin, takrolimus, rapamisin itrakonazol ile birlikte kullanılıyorsa,bunların dozu düşürülmelidir.
Doz Önerisi: Pulmoner/ekstrapulmoner blastomikoz, nonmenenjialhistoplazmoz gibi ciddi mantar enfeksiyonlarında başlangıç erişkindozu günde bir kez 200 mg’dir. Yeterli yanıtın alınamaması halindebu dozaj 100 mg’lik artışlarla 400 mg’ye kadar çıkabilir. Bu koşuldagünlük doz ikiye bölünmelidir. Pitiriyazis versikolorda 7 gün süreylegünde 1×2 kapsül. T. korporis, T. kruris, T. pedis gibi keratinizedoku dermatofitozlarında 15 gün süreyle günde 1 kapsül. İleri derecedekeratinize dokularda bu tedavi aynı dozda 30 gün sürdürülmelidir.Oral kandidiyaziste 15 gün süreyle günde 1 kapsül. Mikotik keratitte21 gün süreyle, günde bir kerede 2 kapsül. Onikomikozda 3 ay süreylegünde bir kerede 2 kapsül. Vulvovajinal kandidiyaziste 1 gün süreylesabah ve akşam ikişer kapsül ya da üç gün süreyle günde 1 kez 2 kapsüldozlarında oral olarak alınması önerilir
Stablon FilmTablet
Tianeptin sodyum
Ambalaj: 12.5 mgx60 film tablet.
End.:Nevrotikve reaksiyonel depresif durumların; somatik, özellikle dijestifyakınmalarla seyreden anksiyo-depresif durumların ve alkol bağımlılarınınanksiyo-depresif durumlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:15 yaş altındakiçocuklarda, MAO inhibitörleriyle kombine kullanımda (MAO inhibitörleriyletedaviden tianeptin ile tedaviye geçmeden önce 15 gün tedaviyeara verilmelidir. Tianeptin ile tedaviden MAO inhibitörlerine geçişteise 24 saat ara vermek yeterlidir), gebelerde ve emzirme dönemlerinde(tedavi boyunca emzirmeye ara verilmelidir) kontrendikedir.
Uyar.: Olası suisid riskine karşı, özellikle tedavininbaşlangıcında dikkatli olunmalıdır. Genel anestezi alacak hastalarda,anestezist uyarılmalı ve ilaç, 24-48 saat öncesinden kesilmelidir.Doz tedricen azaltılarak tedavi sonlandırılmalıdır. Hastalar,olası uykuya eğilim nedeniyle, taşıt ve makine kullanmamaları konusundauyarılmalıdır.
Yan E.:Nadir vegenellikle hafif olmak üzere, mide ve karın ağrıları, ağız kuruluğu,anoreksi, bulantı-kusma, kabızlık, gaz yakınmaları görülebilir.Uykusuzluk, uykuya eğilim, kabus, asteni, taşikardi, ekstrasistol,göğüs ağrısı, baş dönmesi, lipotimi, titreme, sıcak basması, solunumrahatsızlığı, yutma güçlüğü, kas ağrıları, lumbago gibi etkilerde buldurulmuştur.
Etkileş.:MAO inhibitörleriylebirlikte kullanılmamalıdır (kollaps, hipertansiyon, konvülziyon,hipertermi riskleri).
Doz Önerisi: Önerilen doz sabah, öğle ve akşam yemeklerindealınmak üzere günde 3 kez 1 tablettir. Kronik alkoliklerde siroz olsunveya olmasın herhangi bir dozaj değişikliği gerekmez. Renal yetmezliğiolan veya yaşlı hastalarda (70 yaş üzeri) günlük doz 2 tablete indirilmelidir
Stafine FilmTablet
Sodyum fusidat
Ambalaj: 500 mgx15 tablet.
End.:Genelolarak stafilokok enfeksiyonlarında tek başına veya diğer ajanlarlabirlikte kullanılır. Stafilokoksik septisemi, pnömoni, beyin apsesi,kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomyelit, septik artrit),kistik fibrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir. Ayrıcaantibiyotiklerin neden olduğu ve Clostridium difficile tarafından oluşturulan psödomembranöz kolittevankomisin ve metronidazol kadar etkilidir.
Kontr.E.: Fusidatlara karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süre yüksek dozda kullanılan kişilerde periyodikolarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Herhangi bir teratojeniketki saptanmamış olmasına rağmen, gebelerde zorunlu olmadıkçakullanılmamalıdır. Anne sütüne çok az miktarda geçer.
Yan E.: Nadiren hafif gastrointestinal yakınmalar (epigastrikağrı, kusma, ishal), uzun ve yüksek doz tedavide reversibl sarılıkgörülebilir, ilaç bırakınca düzelir. Nadiren hafif allerjik reaksiyonlar,lökopeni, trombositopeni görülebilir.
Etkileş.: Kumarin türevlerinin antikoagülan etkilerinipotansiyelize eder.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 3 kez 500 mg (toplam 1.5 g/gün)8 saatte bir uygulanır. Doz enfeksiyonun şiddetine göre 2 katınakadar yükseltilebilir. Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/günolup, günlük doz üçe bölünerek verilmelidir.
Stafine Pomat
Sodyum fusidat
Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp
End.: Duyarlı organizmaların oluşturduğu impetigo,enfekte yaralar, enfekte ekzema, folikülit, enfekte olan akne, apse,akne vulgaris, paronişya, sikosis barbea, hidrozadenit ve eritrasmanıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fusidikasit ve tuzlarına karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Gözde irritasyona neden olabileceğinden gözekaçmamasına özen gösterilmelidir. Gebelerde ve emzirenlerde kullanımıylailgili yeterli bilgi yoktur. Ancak, yarar/zarar ilişkisi etraflıcadeğerlendirilmek koşuluyla kullanılmalıdır.
Yan E.:Etkinmaddeye karşı çok ender olarak cilt döküntüleri ve uygulamanın ardındanhafif yanma ve irritasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Lezyonlara günde 2-3 kez ve genellikle 7 gün süreyleuygulanır
Stalevo Film Kaplı Tablet
Levodopa, karbidopa,entakapon
Ambalaj: 50/12.5/200 mgx100 tablet :: 100/25/200mgx100 tablet :: 150/37.5/200 mgx100 tablet.
End.: Parkinson hastalığı ve levodopa dozunun etkisinin geçmeyebaşladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Levodopa,karbidopa ya da entakapon ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerindenherhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite. Karaciğer bozukluğu, daraçılı glokom, tanı konmamış şüpheli cilt lezyonları ya da melanom öyküsü.Artmış hipertansif kriz riski nedeniyle feokromasitoma. MAO-A ve MAO-Binhibitörleri ile (örneğin fenelzin, tranilsipromin) birlikte kullanımı.Önceden var olan Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya non-travmatikrabdomiyoliz öyküsü.
Uyar.: Levodopa, ilaç tarafından başlatılan ekstrapiramidalreaksiyonların tedavisinde önerilmemektedir. Levodopa, şiddetli kardiyovaskülerya da pulmoner hastalığı olan hastalara, bronşiyal astımı olan, renal, hepatikya da endokrin hastalığı olan ya da peptik ülser hastalığı öyküsü ya dakonvülsiyon öyküsü olan hastalara dikkatli bir biçimde uygulanmalıdır. Miyokardenfarktüsü öyküsü olan ve rezidüel atriyal nodal ya da ventriküler aritmisibulunan hastalara levodopa tedavisi uygulanırken dikkat edilmelidir. Levodopaile tedavi edilen bütün hastalar, mental değişiklikler, intihar eğilimleri olandepresyon ve diğer ciddi antisosyal davranışları geliştirme olasılığına karşıdikkatle izlenmelidir. Levodopa, karbidopa ve entakapon, birlikte, baş dönmesive semptomatik ortostatizme neden olabilmektedir. Bu nedenle araç sürerken yada makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Levodopa,karbidopa ve entakapon ile ayrı ayrı görülebilen yan etkileri, bu üç maddeninkombine kullanımıyla da görelebilir.
Etkileş.:Halenantihipertansif ilaçlar uygulanmakta olan hastaların tedavilerine levodopaeklendiğinde semptomatik postüral hipotansiyon ortaya çıkabilir.Levodopa/karbidopa ve trisiklik antidepresanların birlikte kullanıldığıdurumlarda nadiren hipertansiyon ve diskinezi içeren reaksiyonlarbildirilmiştir. Dopamin reseptör antagonistleri (örneğin fenotiazinler gibiantipsikotikler, buturofenonlar, metoklopramid gibi antiemetikler), fenitoin vepapaverin levodopanın terapötik etkisini azaltabilir. Levodopa ve entakapon,gastrointestinal sistemde demirle birlikte şelatlar oluşturabilir. Bu nedenledemir preparatları ile en az 2-3 saat arayla alınmalıdır.
Doz Önerisi: Her Stalevo tableti, besinlerle birlikte ya da ayrıca, tek tabletolarak alınacaktır. Bir tablet bir tedavi dozu içerir ve tabletler yalnızca tamtablet olarak uygulanabilir. Erişkinlerde, optimum günlük doz, her hastadadikkatli bir titrasyon yoluyla belirlenmelidir. Günlük doz, tercih edilenmevcut Stalevo Tablet dozajlarından biri (50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg ya da150/37.5/200 mg levodopa/karbidopa/entakapon) kullanılarak optimizeedilmelidir. Hastalara, her tablet dozunun uygulanmasında yalnızca tek bir Stalevo tabletialmaları gerektiği anlatılmalıdır. Önerilen maksimum günlük entakapon dozu 2000mg olduğundan, maksimum Stalevo dozu günde 10 tablettir. Yaşlı hastalar için herhangi birdozaj ayarlaması gerekmez
Starlix Film Kaplı Tablet
Nateglinid
Ambalaj: 120 mgx84 tablet.
End.: Hipergliseminin diyet ve egzersizle kontrol altınaalınamadığı tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan) diabetes mellitusolgularının tedavisinde endikedir. Tek başına ya da etki mekanizmasıkendisininkini tamamlayıcı nitelikte olan başka bir oral antidiyabetikle,örneğin metformin ile birlikte kullanılabilir.
Kontr.E.:Nateglinidekarşı aşırı duyarlılığı olanlarda, Tip 1 (insüline bağımlı) diabetesmellitusta, diyabetik ketoasidozda, gebelerde ve bebeğini emziren annelerde kontrendikedir.
Uyar.:Diyet veegzersiz tedavisi altında olan tip 2 diyabet hastalarında ve oral antidiyabetikkullananlarda hipoglisemi gelişebildiği gözlemlenmiştir. Diğer oral antidiyabetiklerlebirlikte kullanılması, hipoglisemi riskini artırabilir. Gebelik sırasındakullanılması önerilmez. Bebeğini emziren anneler nateglinid kullanmamalıdır.Hastalara, araç veya makine kullanırken hipoglisemi gelişmemesi için gerekliönlemleri almaları önerilmelidir.
Yan E.:Terleme,titreme, göz kararması, iştah artması, palpitasyon, bulantı, yorgunluk vedermansızlık genellikle hafiftir ve gerektiğinde karbonhidrat alınarak kolaycaortadan kaldırılabilir. Deri döküntüsü, kaşıntı ve ürtiker gibi aşırı duyarlıkreaksiyonları, ender olarak bildirilmiştir.
Etkileş.:Glikozmetabolizmasını etkileyen çok sayıda ilaçla etkileşim olasılığı göz önündebulundurulmalıdır. Oral antidiyabetik ilaçların hipoglisemik etkisi, aralarındaNSAI ilaç grubunun, salisilatların, MAO inhibitörlerinin ve nonselektifbeta-adrenerjik blokerlerin etkisiyle güç kazanabilir. Oral antidiyabetik ilaçlarınhipoglisemik etkisi, aralarında tiyazitlerin, kortikosteroidlerin, tiroidürünlerinin ve sempatomimetiklerin etkisiyle azalabilir.
Doz Önerisi: Genellikle yemekten hemen (1 dakika) önce alınır amayemekten önceki yarım saat içerisinde alınması da mümkündür. Genelliklekullanılan doz, yemeklerden önce 120 mg’dir. Eğer bu dozla yeterli yanıtalınamazsa hastalar, yine yemeklerden önce alınacak 180 mg doza yanıtverebilir. İlacın dozu, glikozile hemoglobin (HbA1c) ölçüm sonuçlarına göreayarlanmalıdır
Steocin Ampul
Salmon kalsitonin
Ambalaj: 50 IU/2 mLx 6 ampul :: 100 IU/2 mLx5 ampul
Steocin Nazal Sprey
Salmon kalsitonin50 İÜ/doz
Ambalaj: 2 mL’lik şişe
End.:Osteoporoz;osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin pagethastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojikkomplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan yada tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolinatılımı artışıyla belirginleşen artmış kemik dönüşümlü olgularvarlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu,miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolizebağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarınabağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun sürelitedavisi); nörodistrofik hastalıklar (Algodistrofi veya Sudeckhastalığı da denilen) ve akut pankreatitte endikedir.
Kontr.E.:Kalsitoninekarşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımı önerilmez. Gebe kadınlardayeterli deneyim yoktur. Anne sütüne geçtiğine dair bazı bulgularolduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklarda uzunsüreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbi açıdanzorunlu görülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,baş dönmesi, sıcaklık hissinin eşlik ettiği hafif al basması ve nadirenpoliüri ve titremeler görülebilir. Bu etkiler doza bağlı olup, IMveya SC uygulamalardan çok IV uygulamada daha sıktır. Salmon kalsitoninintranazal uygulamalarında daha az yan etki oluşmaktadır.
Etkileş.: Kalsitonin enjeksiyonundan sonra, serum kalsiyumdüzeyleri geçici olarak normalin altına inebilir. Bu durum komplikasyonlarayol açmasa da, kardiyak glikozitlerin dozlarının ayarlanması gerekliolabileceğinden, bu türden ilaçları birlikte alan hastalarda dikkatgerekir.
Doz Önerisi:SteocinAmpul: Hiperkalsemik acil krizlerde 10 ünite/kg hesabıylaIV enfüzyon şeklinde en az 6 saat ve kronik hiperkalsemik durumlardagünde 5-10 ünite/kg hesabıyla SC veya IM olarak uygulanır. Osteoporoz,paget hastalığı, nörodistrofik bozukluklar ve kemik metastazındabaşlangıçta SC veya IM olarak günde 100 ünite ve sürek doz olarak haftada2-3×100 ünite uygulanır. Osteolize eşlik eden kemik ağrısında günde100-200 ünite IV enfüzyon şeklinde veya IM yada SC olarak uygulanır.Akut pankreatitte günde 300 ünite IV enfüzyon şeklinde 6 gün süreyleuygulanır. Sudeck hastalığında günde 100 ünite SC veya IM yolla 2-4hafta süreyle uygulanır. Steocin Nazal Sprey: Günlükdoz 200-400 ünitedir
Stilamin Ampul IV
Somatostatin
Ambalaj: 250 mgx1 liyofilizeampul ve 1 çözücü ampul :: 3 mgx1 liyofilize ampul ve1 çözücü ampul
End.: İntestinal ve pankreas fistüllerinin tedavisinde,sindirim kanalındaki endokrin tümörlerin aşırı miktarda salgıyaptığı durumlarda semptomatik tedavi olarak, mide/duodenum ülseri,hemorajik gastrit ve özofagus varisi gibi nedenlere bağlı olarakçıkan akut ve şiddetli gastrointestinal kanamalarda endikedir.
Kontr.E.: Somatostatine karşı önceden görülmüş aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.:Endoskopiylesaptanmış ve damar rüptürüne bağlı arteriyel kanamalar cerrahi olaraktedavi edilmelidir. Gebelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalı,ayrıca pre- ve postnatal dönemlerde hastaya verilmemelidir.
Yan E.:Enfüzyonunbaşlangıcında görülebilecek bir hipoglisemi durumunu, 2-3 saatsonra insülin salgısının inhibe edilmesine bağlı kan şekerininyükselmesi izler. Bu yüzden, enfüzyon sırasında hastaya şeker verilmemelidir.Gerekli durumlarda, düşük dozda insülin uygulanabilir. Somatostatin,diğer gastrointestinal hormonları da inhibe edebilir.
Etkileş.:Somatostatinbarbitüratların uyutucu etki süresini uzatabilir ve pentetrazolünetkinliğini artırabilir. Glukoz ya da fruktoz içeren çözeltilerlekarıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi: Özofagus varislerinden kaynaklanan üst gastrointestinalyoldaki akut kanamalarda 3.5 mg/kg/saatenfüzyon tarzında verilir. Kanama durduktan sonra yeni bir kanamayıönlemek için 48-72 saat süreyle tedaviye devam edilmelidir. Toplamtedavi süresi 120 saat aşmamalıdır. Pankreas ameliyatını izleyenpostoperatif komplikasyonların profilaktik tedavisinde, Stilamin, cerrahigirişimin başlangıcında, 250 mg/saatdozunda uygulanır. Tedaviye 5 gün devam edilir
Stilex Jel
Mepiramin maleat15 mg, lidokain HCl 15 mg, dekspantenol 50 mg/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Çabuk etkigösteren antiallerjik, antienflamatuvar, antipruritik ve anesteziketkili bir bileşimdir. Aynı zamanda antiseptik özelliklere de sahiptir.Güneş yanıkları, böcek sokmaları, ürtiker, kaşıntı ve birinci dereceyanıklarda kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıoluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: İrinli deri hastalıkları ile enfekte yaralarda,iltihaplı deri enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklarda uygulanmamalıdır.Kullanım süresi 7 günü geçmemelidir.
Yan E.: Nadiren deri döküntüleri, kaşıntı görülebilir.
Doz Önerisi: Günde birkaç kez ince bir tabaka halinde sürülür.Göze temasından kaçınılmalıdır
Stilizan Ampul
TrifluoperazinHCI
Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 ampul.
Stilizan Draje
TrifluoperazinHCI
Ambalaj: 1 mgx30 draje :: 2 mgx30 draje :: 5 mgx30 draje.
End.:Düşükdoz trifluoperazin: Anksiyete,ajitasyon ve anksiyete sonrası sekonder depresyonların kısa sürelitedavilerinde kullanılır. Kusma ve bulantının semptomatik tedavisindede kullanılır. Yüksekdoz trifluoperazin: Şizofrenisemptomlarının tedavisinde, tekrarının önlenmesinde ve diğerpsikozlarda, özellikle paranoid tiplerde kullanılır. Ciddi psikomotorajitasyonlarda veya tehlikeli fevri davranışlarda, örneğin düşükzeka düzeyli kişilerde kısa süreli tedaviler için uygundur.
Kontr.E.:Koma halindekihastalarda, kalp hastalıklarında, karaciğer tahribatı bulunankişilerde ve trifluoperazine ve benzerlerine aşırı duyarlı hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Yaşlı hastaların tedavilerinde başlangıç dozudüşük tutulmalı ve dikkat edilmelidir. Epilepsililerde kullanılmamalıve metrazamidden kaçınılmalıdır. Makine veya araç kullananlar,fenotiyazinlerin uyku yapabileceği konusunda uyarılmalıdır.Gebelerde gerekli görülmedikçe, özellikle gebeliğin ilk üç ayındakullanımından kaçınılmalıdır.
Yan E.:Yorgunluk,uyku, baş dönmesi, geçici huzursuzluk, ağız kuruması, bulanık görme,kas kuvvetsizliği, anoreksi, hafif hipotansiyon, ışık duyarlığıdahil deri reaksiyonları, gece uykusuzluk, kilo artması, ödem veşişkinlik meydana gelebilir.
Etkileş.:Antipsikotikilaçların etkenliği alkol gibi SSS depresanlarıyla kombine olursaartabilir. Trifluoperazin guanetidinin etkilerini antagonizeedebilir.
Doz Önerisi: Stilizan Ampul: Daha hızlıve kuvvetli etki istenir veya oral kullanımda zorluk varsa adaleiçine enjekte edilerek kullanılabilir. Önerilen doz bölünmüş olarakgünde 1-3 mg’dir. Bazan gereken durumlarda en fazla 6 mg’ye kadar çıkılabilir.En kısa zamanda oral tedaviye dönülmelidir.Stilizan Draje: Günlükdoz erişkinlerde 2×1-2 mg ve 6-12 yaş arası çocuklarda hastalığın şiddetineve hastanın ağırlığına göre maksimum 2 mg’dir. Hastanede yatan erişkinlerdesürek doz 15-20 mg’dir. Bu doz gerektiğinde 40 mg’ye kadar yükseltilebilir
Stocrin Kapsül
Efavirenz
Ambalaj: 50 mgx30 kapsül :: 100 mgx30 kapsül :: 200mgx90 kapsül
End.: HIV-1 ile enfekte erişkinlerin, adölesanların veçocukların antiviral kombinasyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Efavirenzekarşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Terfenadin, astemizol,sisaprid, midazolam, triazolam ya da ergo türevleri ile aynı zamandaverilmemelidir; çünkü ciddi ve/veya yaşamı tehdit edici istenmeyen olaylar(örn., kardiyak aritmiler, sedasyonun uzaması ya da solunum depresyonu) içinpotansiyel oluşturabilir.
Uyar.: HIV tedavisinde tek ajan olarak kullanılmamalı ya dabaşarı sağlanamayan bir rejime tek ajan olarak eklenmemelidir. Efavirenz iletedavi edilen hastaların %1′inden azında bül oluşumu, sızıntılı deskuamasyonya da ülserasyon ile ilişkili şiddetli döküntü bildirilmiştir. Bül oluşumu,deskuamasyon, mukoza tutulumu ya da ateş ile ilişkili şiddetli döküntügelişen hastalarda efavirenz kesilmelidir. Kesinlikle gerekmedikçe (anneyeolan potansiyel yararın fetusa olan potansiyel riskten üstün olduğu ve başkauygun tedavi seçeneği olmadığı durumlarda) gebelerde kullanılmamalıdır.Efavirenz alan annelerin infantlarını emzirmemeleri önerilir. Baş dönmesine,konsantrasyon bozukluğuna ve/veya uyku haline yol açabilir. Hastalara, busemptomlar ortaya çıkarsa araç ya da makine kullanma gibi potansiyel olaraktehlikeli işlerden kaçınmaları gerektiği söylenmelidir.
Yan E.:En sıkbildirilen istenmeyen etkiler; döküntü, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı veyorgunluk olmuştur. Alerjik reaksiyon, anormal koordinasyon, ataksi, konfüzyon,uyuşukluk, vertigo, kusma, diyare, hepatit, konsantrasyon bozukluğu,uykusuzluk, anksiyete, anormal hayaller, uyku hali, depresyon, düşüncebozukluğu, ajitasyon, amnezi, deliryum, emosyonel labilite, öfori, halüsinasyonve psikoz da bildirilmiştir.
Etkileş.:Sakinavirile kombinasyon halinde kullanımı önerilmemektedir. Efavirenz veklaritromisin kullanımı sırasında döküntü gelişmiştir. Klaritromisininalternatiflerinin kullanımı düşünülmelidir.
Doz Önerisi:Erişkinler: Bir proteaz inhibitörü ve/veya nükleozid analog reverstranskriptaz inhibitörleri (NTRI) ile kombinasyon halinde önerilen Stocrin dozugünde bir kez oral yolla 600 mg’dir. Stocrin isteğe bağlı olarak aç ya da tok karnına alınabilir.Yatmadan önce alınması önerilir. BirlikteUygulanan Antiretroviral Tedavi:Stocrin diğerantiretroviral ilaç tedavileriyle kombinasyon halinde verilmelidir. Adölesanlarve çocuklar (17 yaş ve altı): 17 yaş ve altındaki hastalarda bir proteazinhibitörü ve/veya NRTI’ler ile kombinasyon halinde önerilen Stocrin dozuşöyledir: 13<15 kg: 200 mg; 15<20 kg: 250 mg; 20<25 kg: 300 mg;25<32.5 kg: 350 mg; 32.5<40 kg: 400 mg. 40 kg veya üzerindeki çocuklardaönerilen Stocrin dozu günde bir kez 600 mg’dir. Stocrinkapsülleri yutabilecek olan çocuklara verilmelidir. 3 yaşın altındaki ya davücut ağırlığı 13 kg’nin altında olan çocuklarda araştırılmamıştır
Strepsils C Vitaminli Pastil
Amilmetakrezol 0.6mg, diklorobenzil alkol 1.2 mg, C vitamini 100 mg
Ambalaj:24 pastil.
Strepsils Klasik Aromalı Pastil
Amilmetakrezol 0.6mg, diklorobenzil alkol 1.2 mg
Ambalaj:24 pastil.
Strepsils Limon ve Bal Aromalı Pastil
Amilmetakrezol 0.6mg, diklorobenzil alkol 1.2 mg
Ambalaj:24 pastil.
Strepsils Mentollü Pastil
Amilmetakrezol 0.6mg, diklorobenzil alkol 1.2 mg, levomentol 8 mg
Ambalaj:24 pastil.
Strepsils Şekersiz Limon Aromalı Pastil
Amilmetakrezol 0.6mg, diklorobenzil alkol 1.2 mg
Ambalaj:16 pastil.
End.:Dezenfektanve antiseptik etkilidir. Boğaz ağrısına neden olan lokal semptomlardaetkin bir rahatlama sağlar.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde ve emziren annelerde kullanım güvenirliğihenüz belirlenmemiştir ama, bir zarar meydana getirmesi beklenmez.
Yan E.: Nadiren aşırı duyarlık reaksiyonları ve dildeacılık hissi oluşabilir.
Doz Önerisi:Yetişkinlerdeönerilen doz günde 8 pastildir. 5 yaşın üzerindeki çocuklarda günde4-5 pastil, 3-5 yaş arası çocuklarda günde 3 pastildir. 2-3 saattebir pastil ağızda yavaşça emilerek kullanılır. 3 yaşın altındakiçocuklarda önerilmemektedir
Streptomagma Tablet
Attapulgit 500 mg,pektin 45 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Hafif veorta şiddetteki akut diyarelerin semptomatik tedavisi için endikedir.
Kontr.E.:Enfeksiyözdiyarelerin invaziv şekillerinde, yani yüksek ateş, dışkıda kan,inatçı seyir ve sistemik enfeksiyon belirtileri (özellikle sinirsistemi) varsa kullanılmamalıdır. Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bütün diyareli hastalar dikkatle izlenmelidir.Hasta 1-2 gün içinde iyileşmezse veya dehidrasyon belirtileri ortayaçıkarsa, durum yeniden değerlendirilmeli ve gerekli önlemleralınmalıdır.
Yan E.:Yüksekdozlarda konstipasyon ve dışkı kıvamında katılaşma görülebilir.
Etkileş.:Digoksin,linkomisin, promazin ve psödoefedrin gibi ilaçların emilim hızınıve miktarını azaltabilir. Bu ilaçlarla birlikte verilmemelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta ve her sulu dışkıdan sonra2-3 tablet (günde maksimum 16 tablet), çocuklarda başlangıçta ve hersulu dışkıdan sonra yaş durumuna göre ½-1 tablettir (günde maksimum8 tablet). Bu doz daha sonra azaltılarak uygulanır. Tedavi süresi7 gündür
Subitol Şurup
Oksolamin fosfat
Ambalaj: 50 mg/5 mLx120 mL’lik şişe
End.: Larenjit, farenjit, trakeitbronşit gibi enflamasyonlu ve buna bağlı olarak öksürüğe nedenolan hastalıklarında bronşiektazi, boğmaca, soğuk algınlığı komplikasyonları,sigara ve hava kirliliğine bağlı öksürüklerde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Oksolamin mide-bağırsak sisteminde irritasyonaneden olabilmektedir. Bu nedenle yemeklerden sonra alınması önerilir.2 yaşından küçük çocuklarda halusinasyonlara neden olduğu bildirildiğinden,bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Seyrekolarak ve özellikle de aç karnına alındığında bulantı, kusma, bağırsakhareketlerinde artma görülebilmektedir. Hafif lokal anestetiketkisine bağlı olarak ağız mukozasında geçici his azalmasına nedenolabilir.
Doz Önerisi: Doz, günlük bazda vücut ağırlığı üzerinden hesaplanırve 4 eşit doza bölünerek verilir. Ortalama doz 15-25 mg/kg/gün’dür.Pratik bir doz tablosu olarak, 2 yaşından büyük çocuklara 1-2 ölçek,erişkinlere 2-4 ölçek verilmelidir
Sudafed Şurup
Psödoefedrin HCI
Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe
Sudafed Tablet
Psödoefedrin HCI
Ambalaj: 60 mgx30 tablet
End.:Özelliklenazal mukoza, sinüsler ve genel olarak üst solunum yolları mukozasındadekonjestan etki yapar ve alerjik rinit, vazomotor rinit, nezle,grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda burnu açarak ve burun akıntısınıdurdurarak semptomatik bir iyileşme sağlar.
Kontr.E.:Daha öncepsödoefedrine karşı tolerans göstermemiş olanlarda kontrendikedir.Ciddi hipertansiyon ve şiddetli koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MAO inhibitörü almışveya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psödoefedrin vebu tip bir ilacın aynı zamanda kullanılması bazan kan basıncınınyükselmesine neden olabilir.
Uyar.: Hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı,hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme görülenhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli renal ve/veya hepatikfonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatli olunmalıdır.Gebe kadınlarda ilacın sağlayacağı yarar ile gelişmekte olan fetüseolabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımınakarar verilmelidir. Psödoefedrin anne sütüne az miktarda geçer,fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir.
Yan E.:Uyku bozukluklarıve nadiren halusinasyon dahil SSS uyarım semptomları görülebilir.Ciltte irritasyonla birlikte veya irritasyonsuz döküntüler bazangörülmektedir. Psödoefedrin alan erkeklerde nadiren üriner retansiyonaraslanır.
Etkileş.:Dekonjestanlar,trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeripsikostimülanlar gibi sempatomimetik aminlerin katabolizmasınıengelleyen MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılması bazan kanbasıncının yükselmesine neden olabilir. Psödoefedrin; bretilyum,betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa ve a ve b-adrenerjikbloker ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansifilaçların etkisini kısmen tersine çevirir.
Doz Önerisi:SudafedŞurup: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinleregünde 3 kez 10 mL (2 ölçek); 6-12 yaş arası çocuklara günde 3 kez 5 mL(1 ölçek) ve 2-5 yaş arası çocuklara günde 3 kez 2.5 mL (yarım ölçek)şurup verilir.Sudafed Tablet: 12 yaşınüzerindeki çocuklar ve yetişkinlere günde 3-4 kez 1 tablet; 6-12 yaşarasındaki çocuklara günde 3-4 kez yarım tablet; 6 yaşından küçükçocuklar için şurup formu tercih edilmelidir.
Sudafed Ekspektoran Şurup
Psödoefedrin HCI30 mg, gayafenesin 100 mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe
End.:Prodüktif(balgamlı, göğüse inmiş) öksürükle birlikte görülen üst solunumyolu rahatsızlıklarında semptomatik bir rahatlama sağlar. Burnuaçar, akıntısını durdurur ve ekspektorasyonu sağlayarak hastayırahatlatır.
Kontr.E.:Bu kombinasyonaveya bileşiklerine karşı tolerans göstermemiş olanlar için kontrendikedir.Şiddetli hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MAO inhibitörüalan veya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psödoefedrinve bu tip ilaçların birlikte kullanımı kan basıncında yükselmelereneden olabilir.
Uyar.: Tüm sempatomimetik ilaçlarda olduğu gibi hipertansiyon,kalp, şeker hastalığı, hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınçve prostatik büyüme görülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde sağlayacağı yararla gelişmekte olan fetusa olabilecektehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımına kararverilmelidir. Psödoefedrin anne sütüne az miktarda geçer, fakatbunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir. Guaifenesin,bebek üzerinde hiçbir etkisi olmadığı tahmin edilen küçük miktarlardaanne sütünden atılmaktadır.
Yan E.:Uyku bozukluklarıve nadiren halüsinasyonlar dahil SSS eksitasyon semptomları görülebilir.İrritasyona bağlı olan veya olmayan deri döküntüleri nadirenbildirilmiştir. Psödoefedrin alan erkek hastalarda bazan ürinerretansiyon da bildirilmiştir.
Etkileş.:Psödoefedriniçeriği nedeniyle bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin,metildopa ve a ve b-adrenerjik blokerler gibi sempatikaktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçların etkisini kısmen tersineçevirir. Furazolidonla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda3 kez 2 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda 3 kez 1 ölçek ve 2-5 yaş arasıçocuklarda 3 kez ½ ölçektir
Sufenta Ampul
Sufentanil
Ambalaj: 10 µg/2 mLx5 ampul :: 50 µg/10 mLx5 ampul.
End.:İntravenözEndikasyonları: Dengeli bir genel anestezininbaşlatılması ve sürdürülmesi sırasında ek bir analjezik olarak; büyük cerrahigirişimler geçiren hastalarda anestezinin başlatılması ve sürdürülmesineyönelik bir anestezik ajan olarak. EpiduralEndikasyonları: Genel cerrahi, torasik veyaortopedik girişimler ve sezaryen ameliyatı sonrasında post-operatif ağrınıntedavisi amacıyla; travay ve vajinal doğum sırasında analjezik amaçla epiduralbupivakaine ek olarak.
Kontr.E.:Sufentanileveya diğer morfinomimetiklere intoleransı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.Yenidoğanda solunum depresyonuna neden olma olasılığına karşı doğum veyasezeryan sırasında umbilikal kordonun klampe edilmesinden önce intravenözkullanım önerilmektedir. Aşırı kanama veya şok; septisemi; enjeksiyonbölgesinde enfeksiyon; trombositopeni ve koagülopati gibi hemostazbozuklukları veya antikoagülan tedavi ya da epidural uygulama tekniği içinkontrendike olabilecek bir başka ilaç tedavisi veya tıbbi durumun varlığındakullanılmamalıdır
Uyar.:Sufentanil,kafatası travması veya alkol ve hipnotik ilaçların etkisi altında anksiyeteyegiren hastalarda, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan, pulmoner fonksiyonuazalmış ve bronşiyal astımlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Sufentaniltedavisi hastanın reaksiyonlarını yavaşlatabilir. Bu durum araç kullanma gibiözel dikkat gerektiren durumlarda akılda tutulmalıdır.
Yan E.:En yaygınyan etki sedasyondur.
Etkileş.:Barbitüratlarmorfinin ve türevlerinin solunumu deprese eden etkilerini güçlendirebilir.Alkol, opioidler, benzodiazepinler, nöroleptikler, halojenik gazlar, hipnotikajanlar ve diğer SSS depresanları narkotiklerin kullanımı sırasında solunumdepresyonunu arttırabilir. MAO inhibitörleri ile tedavi kesildikten sonraki 2hafta içinde kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Anestezi uzmanı hekimler tarafından veya onlarındenetiminde kullanılmalıdır
Sulbaksit Flakon IM
Ampisilin, sulbaktam
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 1 mL ‰5 lidokainçözücü :: 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 flakon ve 1.8 mL ‰5 lidokainçözücü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 flakon ve 3.5 mL ‰5 lidokain çözücü
Sulbaksit Flakon IM/IV
Ampisilin, sulbaktam
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 1 mL’lik çözücü :: 0.5 g(500 mg/250 mg)x1 flakon ve 1.8 mL’lik çözücü :: 1 g (1g/500 mg)x1 flakon ve 3.5 mL’lik çözücü
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmaküzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni, bronşitdahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistemenfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilin tedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporinve diğer allerjenlere duyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatlesoruşturulmalıdır. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelikdöneminde kullanım güvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütündedüşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emzirenannelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıda hastadaintravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyonmeydana gelebilir.
Etkileş.:Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi:Hafifenfeksiyonlarda: 1.5-3 g (1 g ampisilin/0.5 gsulbaktam-2 g ampisilin/1 g sulbaktam). Orta şiddetteki enfeksiyonlarda: Ençok 6 g (4 g ampisilin/2 g sulbaktam). Şiddetlienfeksiyonlarda: En çok 12 g (8 g ampisilin/4 gsulbaktam). Günde toplam olarak 4 g’den fazla sulbaktam kullanılmamalıdır. Budozlar genellikle 4 ya da 3’e bülünerek 6 ya da 8 saat aralıklarla alınır. Çocuklar ve yenidoğanlarda doz: Toplam günlük doz: Genel olarak 150 mg/kg/gün’dür (100mg/kg ampisilin ve 50 mg/kg sulbaktam). Bu doz 4 ya da 3’e bülünerek 6 ya da 8saat aralıklarla uygulanabilir. Zamanından önce doğanlarda ve 1 haftaya kadarolan bebeklerde 75 mg/kg’lik (50 mg/kg ampisilin ve 25 mg/kg sulbaktam) günlüktoplam doz 2’ye bölünerek 12 saat ara ile uygulanır. Böbrek fonksiyon bozukluğuolan hastalarda mutat günlük dozun uygulama aralığı böbrek yetmezliğininderecesine göre uzatılır. İntravenözuygulama: Flakon içeriği çözücüsüenjeksiyonluk su ile çözündürüldükten sonra, yavaş İV enjeksiyonla (en az10-15 dakikada) veya 50-100 mL kadar uygun bir enjeksiyonluk çözelti içindeseyreltilerek intravenöz infüzyon ile (15-30 dakikada) uygulanabilir. Çözücüsüile çözündürülmüş flakon içeriğinin İV enfüzyoniçin seyreltilebileceği uygun parenteral çözeltiler: Steril enjeksiyonluk su, %0.9’luk sodyum klorürsolüsyonu, %5 dekstroz ve %0.45 sodyum klorür içinde %5 dekstroz solüsyonları,laktatlı ringer solüsyonu ve 1/6 molar sodyum laktat çözeltisidir. İntramüsküler uygulama: Flakoniçeriği, çözücüsü enjeksiyonluk su ile çözündürüldükten sonra kas içinederin enjeksiyon ile uygulanır
Sulcid Flakon IM
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 1 mL ‰5 lidokainçözücü :: 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 flakon ve 2 mL ‰5 lidokain çözücü:: 1 g (1g/500 mg)x1 flakon ve 3.5 mL ‰5 lidokain çözücü
Sulcid Flakon IM/IV
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 1 mL’lik çözücü :: 0.5 g(500 mg/250 mg)x1 flakon ve 2 mL’lik çözücü :: 1 g (1g/500 mg)x1 flakon ve 3.5 mL’lik çözücü
Sulcid Film Tablet
Sultamisilin
Ambalaj: 375 mgx10 tablet :: 750 mgx10 tablet
Sulcid Oral Süspansiyon
Sultamisilin
Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilin tedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporinve diğer allerjenlere duyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatlesoruşturulmalıdır. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelikdöneminde kullanım güvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütündedüşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emzirenannelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.
Etkileş.:Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi:SulcidFlakon: Erişkin dozu genellikle 6 ile 8 saatte bir1.5 g (1 g ampisilin+0.5 g sulbaktam) veya 3 g (2 g ampisilin+1 g sulbaktam)’dır.Günlük toplam sulbaktam dozu 4 g’yi aşmamalıdır. Çocuklar, bebeklerve yenidoğanlarda genel olarak doz 150 mg/kg/gün’dür. Bu toplam doz100 mg/kg ampisilin 50 mg/kg sulbaktama karşılık gelir. Ampisilin olağanuygulamasına uygun olarak yenidoğanlarda doz 12 saat ara ile uygulanmalıdır.Tedavi, genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya ve anormal belirtilerkaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ile 14gün uygulanır. Hastalığın ciddi olduğu durumlarda tedavi süresiuzatılabilir. Operasyonlardan önce profilaktik amaçla Sulcid dozu, anestezibaşlangıcında toplam 1.5-3.0 g’dir. Gereğinde doz 6-8 saat ara iletekrarlanabilir. Profilaktik amaçlı uygulama 24 saati geçmemelidir.Sulcid Süspansiyon/Tablet:Erişkinler için önerilen sultamisilin dozugünde 2 kez 375-750 mg’dir. Vücut ağırlığı 30 kg’nin altında olan çocuklariçin doz, iki eşit doza bölünmüş olarak 50 mg/kg/gün’dür. 30 kg ve üstündekiçocuklarda yetişkin dozu uygulanır. Akut eklem romatizması veyaakut glomerülonefriti önlemek için hemolitik streptokok nedenlibütün enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir
Sulfarhin Burun Merhemi
Efedrin HCI 100 mg,nafazolin HCI 3 mg, antazolin 30 mg, klorobutanol 100 mg, mentol100 mg, ökaliptol 100 mg
Ambalaj: 12 g’lik özel uçlu tüp.
End.:Akut coryza,saman nezlesi, allerjik rinit, pürülan rinit, sinüzit, burnun mekaniktahrişlerine bağlı kurutlar.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine aşırıduyarlığı olanlarda kullanılmaz. Süt çocukları ve küçük çocuklardamentole karşı duyarlık reaksiyonu, glottis spazmı ve kollapsa nedenolabileceğinden kullanılmamalıdır.
Uyar.: Çok sık ve önerilenden fazla miktarda ve uzun sürelikullanılmamalıdır. Trisiklik antidepresan ve MAO inhibitörüilaçlarla birlikte kullanımından sakınılmalıdır. Diğer sempatikomimetikilaçlarla birlikte kullanıldığında ilave sempatik uyarı olabilir.
Yan E.: Aşırı duyarlığa bağlı kontakt dermatit görülebilir.Bazan burunda geçici kuruluk, karıncalanma ve yanma hissi yapabilir.Çok sık ve/veya uzun süreli kullanımlarda taşifilaksi, rebound konjestiyon,sunurluluk, bulanık görme ve kronik rinite neden olabilir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez burun deliklerine mercimek kadarsürülür. Genelilkle 3-5 günlük tedavi süresi yeterlidir. Dahauzun süreli kullanılmamalıdır
Sulfarlem Draje
Tritiometoksifenilpropen
Ambalaj: 0.0125 gx60 draje.
End.: Koleretik, kolagog ve ağız kuruluğuna karşı etkilidir.Safra kesesi hastalıkları (safra kesesi iltihapları, taşları),karaciğer hastalıkları (hepatit, karaciğer yetersizliği, sarılık,toksik hepatit), alerjik olaylarda (ürtiker, kaşıntı, Quinke ödemi),hepato-renal sendromu, safra kesesine bağlı koliklerin acil tedavisinde,ağız kuruluğuna karşı (sigara, diyabet, çeşitli ilaçlar, radyoterapisonucu gelişen ağız kuruluklarında) endikedir.
Yan E.:Bilinen yan etkisi yoktur.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günlük ortalama doz 4 drajedir.Yemeklerden 15 dakika önce 1-2 draje alınması tercih edilmektedir.Kronik safra yetersizliklerinde her ay 15-20 günlük tedaviler önerilir.Ağız kuruluğuna karşı ve tedavinin yeterli olmadığı durumlardagünlük doz çekinmeden 6 drajeye çıkarılabilir. Fazla etkisi olanlarda(uzayan diyare) ise doz miktarı azaltılır. 5-10 yaşındaki çocuklara,tercihen sabah aç karnına 1 draje, 10-15 yaşındakilere yemeklerdenönce günde 2-3 draje önerilir
Sulidin Jel
Nimesulid %1
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Osteoartrit,romatoid artrit, periartrit, tendonit, tendosinovit, bursit gibi yumuşak dokuromatizmal hastalıkların lokal tedavisinde, burkulma, ezilme ile sonuçlananposttravmatik durumlarda ve ağrı, inflamasyon, kas gerginliği ile karakterizekas ve iskelet sistemi hastalıklarının lokal tedavisinde analjezik veantienflamatuvar olarak endikedir.
Kontr.E.: Nimesulide karşı bilinen duyarlığı bulunanlardakullanılmamalıdır. Astım, rinit, anjiyoödem, nazal polip ya da ürtikersemptomlarını indükleyen aspirin ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarilaçlara duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Gözlere,mukozalara (genital, nazal, oral) ya da açık deri lezyonlara, dermatozlar ya daefeksiyonlu cilt bölgelerine uygulanmamalıdır. Gebelerde kullanılmasıönerilmez. 3. trimesterde arteryel kanalın erken kapanması ve uterus atonisiriski nedeni ile nimesulid kullanılmamalıdır. Laktasyonda kullanılması önerilmez.Çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:En çokgörülen yan etkiler; hafif ya da orta derecede lokal iritasyon, eritem, deridöküntüleri, pullanma, kaşıntı gibi uygulama bölgesinde lokal reaksiyonlardır.
Doz Önerisi: Günde 3 ya da 4 kez, etkilenen bölgeye uygulanmalıdır.Bununla birlikte doz, etkilenen bölgenin büyüklüğüne ve yanıta bağlı olarakdeğiştirilebilir. 4 haftadan sonra tedavi tekrar gözden geçirilmelidir.Bandajlama veya kapatma (oklüzyon) yapılmamalıdır. Kuvvetle ovulmamalıdır
Sulperazon Flakon IM, IM/IV
Sulbaktam 1g, sefoperazon1 g
Ambalaj: IM: 1 flakon, 5 mL steril su ve %2 lidokain içeren1 eritici ampul : IM/IV: 1 flakon.
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu üst ve alt solunum yolu, üst ve alt idrar yoluenfeksiyonları, peritonit, kolesistit, kolanjit ve diğer karınboşluğu enfeksiyonları, septisemi, menenjit, cilt, yumuşak doku,kemik ve eklem enfeksiyonları, enflamatuvar pelvik hastalıklar,endometrit, gonore ve diğer genital yol enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Enfeksiyonların çoğu geniş spektrumundan ötürü tek başınaSulperazon ile yeterlişekilde tedavi edilebilir. Bununla beraber, kombine tedavi endikasyonuvarsa, Sulperazon diğer antibiyotiklerlebirlikte kullanılabilir.
Kontr.E.:Sefalosporinveya penisilin sınıfı antibiyotiklere alerjisi olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: b-laktam ilaçlarlatedavi uygulanan hastalarda, ciddi ve ara sıra fatal aşırı duyarlık(anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir. Şiddetli biliyer obstrüksiyon,şiddetli karaciğer hastalığı veya renal disfonksiyon varsa doz modifikasyonugerekebilir. Gebelik döneminde bu ilaç yalnız kesinlikle ihtiyaçvarsa kullanılmalıdır. Sulbaktam ve sefoperazon emziren annelerinsütüne çok az miktarda geçse de, emziren annelerde ihtiyatla kullanılmalıdır.
Yan E.:En çok ishalve yumuşak gaita, bunları takiben bulantı ve kusma bildirilmiştir.Makülopapüler deri döküntüleri, ürtiker, eozinofili ve ilacabağlı ateş gibi aşırı duyarlık belirtileri bildirilmiştir. Nötrofillerdehafif bir azalma rapor edilmiştir. Uzun süreli kullanımdan sonra reversiblnötropeni görülebilir. Çok nadir olarak baş ağrısı, ateş ve titremegibi yan etkiler görülmüştür.
Etkileş.:Aralarındageçimsizlik olduğu için aminoglikozid solüsyonlarıyla doğrudankarıştırılmamalıdır. Gün içindeki dozların uygulamalarının aminoglikoziduygulamalarından olabildiğince uzak tutulmaları da önerilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde olağan günlük doz 12 saatlik aralarlaeşit bölünmüş dozlar halinde, sabah ve akşam ½-1 flakon 1 g uygulanır.Şiddetli ve inatçı enfeksiyonlarda günlük total Sulperazon dozu 8g’ye (4 g sefoperazon aktivitesine) kadar yükseltilebilir ve hastalaragerekirse daha fazla sefoperazon verilebilir. Sulperazon çocuklarda6 veya 8 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Ciddi veya tekrarlayanenfeksiyonlarda Sulperazon dozları 2-4 eşit doza bölünmek üzere günde 160mg/kg’ye kadar yükseltilebilir. Yeni doğan bebeklerde yaşamlarınınilk haftasında ilaç 12 saatte bir uygulanmalıdır
Sülpir Kapsül
Sülpirid
Ambalaj: 50 mgx30 kapsül
End.:Bir nöroleptikolarak, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit dozlarda genel olarak negatifsemptomlarla, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarlaseyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda etkilidir.
Kontr.E.:Sülpiridekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Feokromositomasıolan veya olduğu düşünülen kişilerde kullanılması önerilmez. Alkolve L-dopa ile kombinasyonları önerilmez.
Uyar.: Ciddi duyarlıkları nedeniyle yaşlılarda dikkatlekullanılmalıdır. Böbrek bozukluğunda dozun azaltılması veya tedaviyeara verilmesi önerilir. Mümkünse, gebeliğin sonlarında nöroleptiğindozu azaltılmalıdır. Sülpiridin anne sütüne karışma oranı, günlükdozun binde biridir.
Yan E.:Amenore,galaktore, jinekomasti, frijidite ya da impotens, hiperprolaktinemi,kilo artışı görülebilir. Uzun süreli kullanımda tardif diskinezigörülebilir. Ayrıca, uyuşukluk veya somnolans ve ortostatik hipotansiyonda bildirilmişitr.
Etkileş.:Alkol vel-dopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Antihipertansifler ve diğer SSSdepresörleri ile birlikte kullanımı dikkat gerektirir.
Doz Önerisi: İnhibisyonla seyreden nörotik durumlarda psikosomatikhastalıkların tedavisinde günlük ortalama doz erişkinlerde100-200 mg’dir (2-4 kapsül). Günlük dozlar genellikle günde iki keredeuygulanır. Kapsüller bir miktar suyla yutulur. Besinler bağırsaktanemilimini azalttığından, aç karnına kullanımı önerilir
Sultamat Tablet
Sultamisilin
Ambalaj: 375 mgx10 tablet :: 750 mgx10 tablet
Sultamat Oral Süspansiyon
Sultamisilin
Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe
End.:Duyarlı bakterilerin etken olduğu sinüzit, otitismedia, tonsillit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları;bakteriyel pnömoni, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları;üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır.Enjektabl formlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılanve periton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:Özgeçmişlerinde herhangi bir penisiline karşıalerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilin tedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporinve diğer allerjenlere duyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatlesoruşturulmalıdır. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelikdöneminde kullanım güvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütündedüşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emzirenannelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sık görülen yan etki diyare/yumuşak gaitadır.Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, karın ağrıları/kramplarınadiren gözlenmiştir. Enterokolit ve psödomembranöz kolit enderoluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir.Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı enderolarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküler uygulamaya bağlıolan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıda hastada intravenözkullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyon meydanagelebilir.
Etkileş.:Allopurinol ve ampisilinin birlikte kullanımı,hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalaragöre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde önerilen sultamisilin dozu (yaşlılardahil) günde iki kez 375-750 mg’dir. 30 kg’dan hafif çocuklardaki enfeksiyonlarınçoğunluğunda, enfeksiyonun ciddiyetine ve hekimin takdirinebağlı olarak dozaj, ikiye bölmek suretiyle 25-50 mg/kg/gün sultamisilindir.30 kg ve üstündeki çocuklara erişkin dozu verilmelidir. Erişkinlerdeve çocuklarda tedavi, genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya veanormal belirtiler kaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi normalolarak 5 ile 14 gün süreyle uygulanır, fakat gerekirse tedavi süresiuzatılabilir. Komplikasyonsuzgonore tedavisinde 2.25 g sultamisilintek oral doz olarak verilebilir. Sulbaktam ve ampisilinin plazmakonsantrasyonlarını uzatmak amacıyla 1 g probenesid beraberce uygulanmalıdır.Akut mafsal romatizması ve glomerülonefriti önlemek amacıyla hemolitikstreptokoklara bağlı her türlü enfeksiyonun tedavisinde en az 10gün süreyle devam edilmesi önerilir
Sultasid Flakon IM
Ampisilin 1 g, sulbaktam500 mg
Ambalaj: 1 flakon ve 3.2 mL’lik ‰5 lidokain içeren 1 çözücüampul
Sultasid Flakon IM/IV
Ampisilin 1 g, sulbaktam500 mg
Ambalaj: 1 flakon ve 3.2 mL çözücü ampul
Sultasid FilmTablet
Sultamisilin
Ambalaj: 375 mgx10 tablet :: 750 mgx10 tablet
Sultasid Oral Süspansiyon
Sultamisilin
Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilin tedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporinve diğer allerjenlere duyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatlesoruşturulmalıdır. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelikdöneminde kullanım güvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütündedüşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emzirenannelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.
Etkileş.:Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi:SultasidFlakon: Böbrek fonksiyonları normal erişkinlerdegünlük dozu 1.5 g ile 12 g’dir. Sulbaktamın maksimum günlük dozu 4g’dir. Bu dozlar genelde enfeksiyonun şiddetine göre 6-8-12 saatlikaralarla verilir. Hafif olgularda günde 1.5-3 g, orta şiddette olgulardagünde 3-6 g olarak uygulanabilir. Çocuklarda doz 150 mg/kg/gün’dür.Tedaviye genellikle ateş düştükten 48 saat sonra ve enfeksiyon belirtilerikayboluncaya kadar devam edilmelidir. Tedavi süresi genellikle5-14 gün arasında değişir. Gerekirse bu süre uzatılabilir.Sultasid Süspansiyon/Tablet: Yetişkinleriçin önerilen doz (geriyatrik hastalar dahil) günde 2 kez 375-750mg’dir (12 saatte bir). Vücut ağırlıkları 30 kg’nin altındaki çocuklardaenfeksiyonların çoğu için uygulanan doz 50 mg/kg/gün’dür (ikiye bölünmüşolarak, 12 saatte bir). Vücut ağırlıkları 30 kg’nin üstündeki çocuklarayetişkin dozu verilir Yetişkinler ve çocuklarda tedaviye ateşdüştükten ve diğer enfeksiyon belirtileri kaybolduktan 48 saatsonrasına kadar devam edilir. Tedavi süresi genellikle 5-14 gün arasındadeğişir. Gerekirse bu süre uzatılabilir. Komplikasyonsuz gonoreolgularında 2.25 gramlık tek doz halinde verilebilir. A grubu b-hemolitik streptokoklara bağlıenfeksiyonlarda romatizmal hastalıkların veya glomerülonefritinortaya çıkmasını önlemek amacıyla tedaviye 10 gün süreyle devamedilmesi önerilmektedir
Sultibac Film Tablet
Sultamisilin
Ambalaj: 375 mgx10 tablet : 750 mgx10 tablet
Sultibac Oral Süspansiyon
Sultamisilin
Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe
End.: Duyarlı bakterilerinetken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üstsolunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni, bronşit dahilolmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonlarıve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokokenfeksiyonları tipik endikasyonlardır.
Kontr.E.:Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilin tedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporinve diğer allerjenlere duyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatlesoruşturulmalıdır. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelikdöneminde kullanım güvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütündedüşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emzirenannelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.
Etkileş.:Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi: Erişkinler için olağan doz günde iki kere 375-750 mg’dir.Vücut ağırlığı 30 kg’nin altındaki çocuklarda çoğu enfeksiyonlarda 25-50mg/kg/gün dozunda verilir. Bu günlük doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat araile verilmelidir. Vücut ağırlığı 30 kg’nin üstünde olan çocuklarda erişkin dozukullanılır. Tedaviye enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 48 saat dahadevam edilir. Olağan tedavi süresi 5-14 gündür. Beta-hemolitik streptokoklarabağlı her çeşit enfeksiyonda akut eklem romatizması ve glomenulonefriti önlemekamacıyla en az 10 gün süreyle sultamisilin tedavisi uygulanmalıdır
Sumatran FilmTablet
Sumatriptan
Ambalaj: 100 mgx2 film tablet
Sumatran Mediject
Sumatriptan
Ambalaj: 6 mg/0.5 mLx2 adet şırınga kartuşu :: 6 mg/0.5 mLx2 adet şırınga kartuşu ve 1 adetotoenjektör
End.: Oral ve intranazal topikal formlar auralı veya aurasızmigren ataklarının akut tedavisinde, parenteral formlar ise migren ataklarınınyanı sıra demet baş ağrısı (cluster headache) nöbetlerinin akut tedavisinde deendikedir. Profilaktik olarak kullanılmaz.
Kontr.E.:Sumatriptanakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, iskemik kalp rahatsızlığında, miyokardenfarktüsü geçirenlerde, Prinzmetal anjina/koroner vazospazmolanlarda, kontrol altına alınmamış hipertansiyonda kontrendikedir.Ergotamin ve türevlerini içeren müstahzarlarla sumatriptanınbirlikte kullanımı kontrendikedir. Sumatriptanın MAO inhibitörleriylebir arada verilmesi ve MAOİ tedavisinin kesilmesinin ardından 2hafta içinde kullanılması kontrendikedir. Ayrıca, hemiplejik, oftalmoplejikmigrende, selektif 5-HT reuptake inhibitörleri ve lityum ile tedavigören hastalarda da kontrendikedir. Sumatriptan aynı zamanda kalphastalıklarında kontrendike olup, koroner kalp hastalığı içinklinik olarak önemli risk faktörleri taşıyan (hiperlipidemi, obezite,diabetes mellitus, sigara içme) asemptomatik hastalarda dikkatlibir değerlendirmeden sonra kullanılmalıdır. Sumatriptan migrenlebirlikte tek taraflı zayıflık veya felç, göz kaslarının felci veyaçift görme veya kör noktalar şeklinde geçici görme bozukluğu olanhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Sumatriptan sadece açık olarak migren tanısı konulmuşsakullanılmalıdır. İlk sumatriptan dozuna yanıt vermeyen hastalara,ikinci bir doz vermeden önce tanı tekrar gözden geçirilmelidir.Alınmanın ardından, sumatriptan ile göğüste ağrı ve sıkışma hissedilebilirki, bu ağrı bazan yoğun olabilir ve boğazda da hissedilebilir. Busemptomlar anjina pektorisi andırsa da ancak sadece istisnai durumlardakoroner vazospazmdan ileri gelebilir. Tanısı konulmamış kalp hastalığıbulunma olasılığı olan postmenopozdaki kadın hastalara, 40 yaşüzeri erkek hastalara ve koroner arter hastalığı riski taşıyanhastalara, altta yatan kardiyovasküler bir hastalığı olup olmadığıincelenip değerlendirilmeden verilmemelidir. Epilepsi öyküsüolanlarda veya konvülziyon eşiğini düşürebilen yapısal bir beyinlezyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sülfonamidlerekarşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde sumatriptan alımının ardındanalerjik reaksiyonlar görülebilir. Migren veya sumatriptanla tedavisonucu uyuşukluk olabileceğinden, motorlu taşıt veya makine kullanımıgibi özel beceri gerektiren durumlarda hastalara dikkatli olmalarısöylenmelidir. Gebelikte kullanımı, ancak anneye sağlanması beklenenyararları fetüse olan olası riskinden büyükse düşünülmelidir. Emzirenannelere uygulanmasında dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Hipotansiyon,bradikardi, ciltte hipersensitivite reaksiyonlarından anafilaksiyekadar değişen aşırı duyarlık reaksiyonları, taşikardi, palpitasyonbildirilmiştir. Ağrı, karıncalanma, sıcaklık, ağırlık, basınç veyasıkılık duyguları gibi semptomlar genellikle geçicidir ve yoğunolabilir, göğüs ve boğaz dahil vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir.Yüzde kızarma, baş dönmesi ve halsizlik duygusu gibi belirtiler çoğunluklahafif veya orta derecede olup geçicidir. Bitkinlik ve sersemlikhali bildirilmiştir. Bazı hastalarda bulantı ve kusma görülmüştür.Nadiren nöbetler bildirilmiştir. Bu hastaların çoğunda önceden bir epilepsiöyküsü veya epilepsiye yol açan yapısal lezyonlar bulunmuştur.
Etkileş.:Ergotaminve türevleriyle birlikte kullanılması kontrendikedir. Sumatriptanve serotonin metabolizmasını etkileyen ilaçlar (MAO inhibitörleri,serotonin re-uptake inhibitörleri, klomipramin ve lityum) birliktekullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Sumatran Film Tablet: Migrende yetişkinler için başlangıç oral sumatriptandozu 100 mg’lik 1 tablettir. Gerektiğinde bir sonraki 24 saatte ekdozlar verilebilir, ancak herhangi bir 24 saatlik süre içinde 3 tablettendaha fazla verilmemelidir ve her bir doz arasında en az iki saat olmalıdır.Tabletler su ile bir bütün olarak yutulmalıdır. Sumatriptanın migrennöbetinin başlamasından sonra olabildiğince erken verilmesi önerilir,fakat krizin hangi safhasında verilirse verilsin, eşit derecedeetkilidir. Profilaktik olarak kullanılmamalıdır.Sumatran Mediject: Migrendeyetişkinler için başlangıç dozu SC olarak 6 mg’dir. Eğer semptolar nüksederse,ek bir 6 mg’lik SC enjeksiyon, ilk dozu izleyen 24 saat içinde herhangibir zamanda yapılabilir. Ancak ilk dozdan sonra aradan en az 1 saatgeçmelidir. 24 saat içindeki maksimum doz 2 kez 6 mg’lik enjeksiyondur(12 mg). Sumatran Mediject tedavisine migren başağrısının ilk belirtisiveya kusma, bulantı, fotofobi gibi ağrı ile birlikte olan semptomlargörülünce başlanmalıdır. Migren nöbetinin başlamasından sonraolabildiğince erken verilmesi önerilir, fakat nöbetin hangi safhasındaverilirse verilsin, eşit derecede etkilidir Demet başağrısında(Cluster headache) önerilen yetişkin dozu her “cluster” krizi içintek bir 6 mg’lik SC enjeksiyondur. Maksimum doz 24 saatte 2 kez 6mg’lik Sumatran enjektabldır (12 mg). İki doz arasında en az 1 saatara olmalıdır
Superheks Gargara
Klorheksidin glukonat‰2
Ambalaj: 200 mL’lik şişe
Superheks Oral Sprey
Klorheksidin glukonat‰2
Ambalaj: 30 mL’lik sprey dozörlü şişe
End.: Dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak;diş hekimliği işlemlerinde ve ayrıca her türlü operasyon öncesi ağızdaantiseptik ortam yaratmak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Klorheksidine karşı duyarlık gösterenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalı; 12 yaş veüzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Yalnızca ağıziçinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesindenkaçınılmalıdır.
Yan E.: Klorheksidin ağız içinde, dil ve diş üzerinde renkdeğişikliklerine neden olabilir. Ender de olsa, bazı hastalarda klorheksidinile tedavi sırasında tat almada değişiklikler oluşabilir.
Doz Önerisi:SuperheksGargara: Günde iki kez bir ölçek (15 mL)kadar ağıza alınarak yaklaşık bir dakika süreyle çalkalanır ve tükürülür.Kullanımdan sonra ağız su ile çalkalanmamalı, yaklaşık yarım saat süreyle birşey yiyilip içilmemelidir. Protez temizliği için, protez yüzeyinde renkdeğişikliği olasılığına karşı protezler fırça ile çok iyi temizlendikten sonra,protezler günde iki kez 1-2 dakika süreyle Superheks Gargara içindebırakılır.Superheks Oral Sprey: Oralsprey, istenilen bölgeye yönlendirilerek, günde iki kez 5-6 kez püskürtmeksuretiyle kullanılır. Kullanımdan sonra ağız su ile çalkalanmamalı, yaklaşıkyarım saat süreyle bir şey yiyilip içilmemelidir
Suprafen 400 Tablet
İbuprofen
Ambalaj: 400 mgx30 ve 100 tablet
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır.Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır. Annesütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır ve emzirilençocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazitgrubu diüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarintipi antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz 3-4×300-600 mg’dir. Maksimum günlük doz2400 mg’dir. Kural olarak etkili olabilecek en düşük doz kullanılmalıdır
Suprax PediyatrikOral Süspansiyon
Sefiksim
Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe
Suprax Tablet
Sefiksim
Ambalaj: 400 mgx5 ve 10 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların yol açtığı farenjit, tonsilit, orta kulak iltihabı,akut pnömoni, akut ve kronik bronşit, akut sistit, sisto-üretrit, akut-komplikeolmamış piyelonefritte endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlereaşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Başka ilaçlarakarşı aşırı duyarlı oldukları bilinenlerde sefiksim ihtiyatla kullanılmalıdır.Özellikle penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmi birçapraz-alerjenisite bilindiğinden, penisiline alerjik hastalardasefalosporin kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kesin gerekmedikçegebe ve emzirenlerde sefiksim kullanılmamalıdır.
Yan E.:En sıkbildirilen yan etkiler diyare ve feçes değişimleridir. Diyare ortaya da daha ağır derecede olabilir ve nadiren tedavinin kesilmesineyol açabilir. Daha seyrek raslanan yan etkiler arasında bulantı,abdominal ağrı, dispepsi, kusma ve gaz şişkinliği vardır. Seyrek olarakpsödomembranöz kolit bildirilmiştir. Baş ağrısı, baş dönmesi, deridöküntüleri, pruritus, ürtiker, ateş ve eklem ağrıları türünde alerjilergözlenmiştir. Trombositopeni, lökopeni ve eozinofili bildirilmiştir.
Etkileş.:Sefalosporintürü antibiyotiklerin kullanımı sırasında direkt Coombs testininyalancı pozitif sonuç verebileceği bildirildiğinden, Coombs testininpozitif olduğu durumlarda, bunun ilaç etkileşimine bağlı olabileceğidikkate alınmalıdır.
Doz Önerisi:Suprax oral yoldan etkili bir antibiyotiktir. Besin alımıilacın emilim oranını fazla etkilemez. Yetişkinler ve 12 yaşındanyukarı olan çocuklarda standart doz günde 400 mg’dir. Tek doz ya da 12saat arayla iki eşit dozda verilebilir. Komplike olmamış idraryolu enfeksiyonlarında günde tek doz 200 mg yeterlidir. Çocuklar için önerilendoz, günde kg başına 8 mg’dir. Bu doz, tek doz ya da 12 saat arayla ikieşit doza bölünerek verilebilir. 2 yaşına kadar olan çocuklardabu doz şemasına uyulur. 2 yaşından yukarı olanlarda pediyatrikoral süspansiyonun aşağıdaki dozları kullanılabilir: 2-4 yaş arasındagünde 5 mL, 5-8 yaş arasında günde 10 mL, 9-12 yaş arasında günde 15mL. 50 kg’dan yukarı çocuklarda yetişkin dozu uygulanır
Suprecur Nazal Sprey
Buserelin asetat0.15 mg/doz
Ambalaj: 1 adet dozaj pompası ve 10 mL sulu çözelti içerenflakon.
End.:Primercerrahi girişimi gerektirmiyorsa endometrioziste; ovülasyon indüksiyonunahazırlıkta, gonadotrofin uygulamasına yardımcı olarak hipofizdesensitizasyonunda kullanılır.
Kontr.E.:Buserelinekarşı aşırı duyarlık durumunda ve klinik olarak değerlendirilmemişvajinal kanamalarda kontrendikedir. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.Buserelin küçük miktarlarda anne sütüne geçer; emziren annelerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Kan basıncının artma riskinden ötürü hipertansifhastalarda, kan basıncı düzenli olarak izlenmelidir. Metabolikkontrolün bozulabileceği göz önünde tutulmalı ve diyabetik hastalarda,kan şekeri düzeyi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bazı adversetkiler (örn. baş dönmesi), konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğinietkileyebileceğinden, araç veya makine kullanan hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Estrojeninhibisyonunun göstergesi olarak, çoğu hastada, genellikle tedavininilk haftalarında menstrüasyonu taklit eden bir uterin kanama olur.Ayrıca sıcak basması, fazla terleme, vajinada kuruluk, cinselilişki sırasında ağrı, cinsel isteğin azalması ve birkaç aylık buserelintedavisinden sonra kemik yoğunluğunun azalması gibi menopoz benzerisemptomlar olabilir.
Etkileş.:Buserelinile tedavi boyunca, antidiyabetik ajanların etkisi azalabilir.Cinsiyet hormonlarıyla birlikte kullanımı sırasında, dozaj, tedavininbaşarısını etkilemeyeceğinden emin olunacak şekilde seçilmelidir.
Doz Önerisi: Endometrioziste günlük doz 0.9 mg’dir (her bir burundeliğine günde 3 kez 1 sprey dozu). Tedavi süresi genellikle 6 aydırve bu süre 9 ayı geçmemelidir. Ovülasyon indüksiyonuna yardımcıolarak, günlük başlangıç dozu 0.6 mg olup, 0.15 mg’lik 4 eşit doza bölünerekuyanık olunan saatlerde uygulanır. Bazı hastalarda 1.2 mg/gün’e(her biri 0.15 mg olan 8 sprey dozu) varan daha yüksek dozlara gereksinimduyulabilir
Suprefact Pro İnjectione Flakon
Buserelin asetat 1mg/ml
Ambalaj: 5.5 mL’lik 2 flakon.
Suprefact Nasal Sprey
Buserelin asetat0.1 mg/doz
Ambalaj: 10 g’lik çözelti içeren bir flakon ve 1 dozaj pompası.
End.:Testislerinhormon yapımının inhibe edilmesi gereken prostat karsinomu olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Tümörünhormona primer olarak duyarsız olduğu saptandığı zaman veya dahaönce testisler cerrahi yolla çıkarılmışsa kullanılmamalıdır.
Yan E.:Özelliklekemik metastazları olan hastalarda kemik ağrılarının artmasınaveya ortaya çıkmasına yol açar. Miksiyon güçleri, mesane veya böbreklerdeidrar retansiyonu, bacak kaslarında dermansızlık, lenfostaz gibibelirtiler görülebilir. Seks hormonlarının azalması nedeniylesıcak basması, iktidar ve libido kaybı görülür. Tek tük olguda ağrılıolmayan jinekomasti görülebilir. Geçici baş ağrıları ve tek tükolguda burun kanamaları görülür.
Doz Önerisi:SuprefactPro İnjectione: Günde 3 kere 0.5 mL SC olarakuygulanır. Bu doz vücut ağırlığına bağlı olmaksızın 1.5 mg’lik günlükbuserelin dozuna tekabül eder. SuprefactPro İnjectione ile 7 gün süreyle, mümkün olduğukadar eşit aralıklarla günde 3 kez SC olarak uygulanır. Uygulamanın8. gününde süpresyon tedavisine devam edilmesi için Suprefact Nasal uygulamasınageçilir.Suprefact Nasal Sprey: Her bir burun deliğine günde 3 kez yemeklerden önceve 3 kez de yemeklerden sonra birer doz uygulanır
Suprenil Oftalmik Süspansiyon
Sülfasetamid sodyum500 mg, prednizolon asetat 10 mg, fenilefrin HCI 6 mg, antipirin 5mg
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Pürülanolmayan blefarit ve blefarokonjunktivit (seboral, stafilokokal,alerjik) pürülan olmayan konjunktivitte (alerjik ve bakteriyel) endikedir.
Kontr.E.:Akut herpessimpleks (dendritik keratit), pürülan ve tedavi edilmemiş enfeksiyonlar,vaksinia varisellayla kornea ve konjunktivitanın diğer birçok viralrahatsızlıkları, oküler tüberkülöz ve göze ait mantar hastalıklarıve bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Duyarlı kişilerde uzun süre kullanım sonucu göziçi basıncı artabilir. Dar açılı glokomu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Herpes simpleks geçirmiş hastaların kortikosteroidle tedavisibüyük bir dikkat gerektirir. Gebelikte ve emziren annelerde yeterlikontrollü çalışmalar olmadığından ancak yarar/zarar riskleri gözönüne alınarak uygulanır.
Yan E.: Bileşimdeki antibiyotiğe karşı alerjik duyarlıkgörülebilir. Steroide karşı, glokoma doğru gelişen göz içi basıncındaartış, nadiren optik sinir hasarı, posterior subkapsüler kataraktoluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Olgunun ciddiyetine göre dozaj günde 2 veya 4kez 1′er damladır. Genel olarak blefaritin erken veya akut safhalarında,çok daha çabuk yanıt alabilmek ve daha iyi etki elde edebilmek içinSuprenil Steril Oftalmik Süspansiyon doğrudan göz üzerine damlatılarak veya göz kapağınafazlaca yayarak uygulanır. Olgu göz kapağıyla sınırlıysa, Suprenil doğrudanlezyonun üzerine uygulanır
Surgam Supozituvar
Tiaprofenik asit
Ambalaj: 300 mgx6 supozituvar.
Surgam Tablet
Tiaprofenik asit
Ambalaj: 300 mgx30 tablet.
Surgam Retard Tablet
Tiaprofenik asit
Ambalaj: 300 mgx20 tablet.
End.:Antienflamatuvarözelliğine bağlı analjezik etkisi nedeniyle romatizmal hastalıklar(artrozlar, romatoid artrit, poliartrit, periartrit, tendinit),burkulmalar, kırıklar, diğer travmalar, genel ve özel cerrahi dallarındakarşılaşılan sekeller, ortopedik cerrahi, yüzeysel flebit ve fleboskleroz,tonsillit, farenjit, sinüzit ve otitin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Mutlakkontrendikasyonlar: Belirginbazı ilaçlara, örneğin aspirin veya prostaglandin sentetazı inhibeedici diğer müstahzarlara karşı astma kriziyle reaksiyon gösterenhastalar, tiaprofenik aside karşı aşırı duyarlık, anamnezde mevcutveya geçirilmekte olan mide ülseri, ağır hepatoselüler ve renalyetmezlikler. Nispikontrendikasyonlar: Başkabir antienflamatuvar ilaçla, örneğin aspirinle birlikte kullanımı,oral antikoagülanlardan heparinle, hipoglisemi yapan sulfamidlerleve lityumla birlikte kullanımı.
Uyar.: Gastrointestinal hemoraji görülürse ilaç hemenkesilmelidir. Tiaprofenik asit bir enfeksiyon hastalığı veya olasılığıvarsa dikkatle kullanılmalıdır; çünkü organizmanın enfeksiyonakarşı doğal direncini azaltabilir ve enfeksiyonun alışılagelenarz ve belirtilerini maskeleyebilir. Tiaprofenik asit uygulananhastalarda deride vezikül tipinde lokal döküntüler görülebilir,böyle bir durumda ilaç hemen kesilmelidir. Tiaprofenik asit sodyumretansiyonu ve buna bağlı ödem yapabilir. Kalp yetmezliği, siroz,nefrotik sendrom gibi hastalıkları olanlarda, diüretik kullananlarda,kronik böbrek yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı hastalardatedavinin başında çıkarılan idrar miktarı ve böbrek fonksiyonuizlenmelidir. Gebeliğin ilk ve üçüncü üç ayında kullanılmamalıdır.Emziren kadınlara verilmemelidir.
Yan E.:En çokraslanan yan etkileri gastrointestinal sistemle ilgili bulantı,kusma, mide ağrısı, pasaj bozuklukları, ülser, ülser perforasyonu,sindirim yolu kanamaları ve gizli kanama gibi bulgulardır. Aşırıduyarlık belirtisi olarak deride döküntü ve ürtiker görülebilir,kaşıntı olabilir. Çok nadir olarak vezikül tipinde döküntülerleve istisnai hallerde fotosensibiliteyle karşılaşılabilir.
Etkileş.:Oral antikoagülanların,heparinin ve sülfonamidlerin etkisini artırabilir. Lityumluilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Diüretiklerin etkinliğiazalabilir. Metotreksatın hematolojik toksisitesini ve tiklopidininantiagregan etkisini artırabilir. Ülseratif ve hemorajik etkileribakımından additif bir potansiyeli vardır.
Doz Önerisi:Surgam Supozituvar: Sabah veakşam birer supozituvar uygulanır veya oral tedaviyi tamamlamaküzere gece yatarken sadece 1 supozituvar kullanılır. Yalnız yetişkinlereuygulanmalıdır.Surgam Tablet: Sabah veakşam birer tablet olmak üzere günde 2 tablet, tercihen yemeklerdensonra alınır.Surgam Retard Tablet: Akşam yemeğinden 2 ile 4 saat sonra 300 mg’lik 2 tabletalınır. Tabletler kırılmamalı, çiğnenmeden bir miktar sıvıyla yutulmalıdır
Survanta İntratrakeal Süspansiyon
Total fosfolipid21.25-28.75 mg, serbest yağ asitleri 1.4-3.5 mg, trigliserid 0.5-1.75 mg,protein 0.1-1.0 mg, NaCI 9 mg/ml
Ambalaj: 8 mL’lik tek kullanımlık cam flakon.
End.:Prematürebebeklerde, Respiratuvar Distres Sendromun (hiyalin membran hastalığı)önlenmesinde ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.
Uyar.:Survanta yalnızca intratrakealuygulama içindir. Kullanımı, entübasyon, ventilatör uygulamasıve prematüre bebek genel bakımı konusunda deneyimli hekimlerinhazır bulunduğu, tam gözetim altındaki kliniklerle sınırlandırılmalıdır.
Yan E.:Geçicibradikardi, oksijen desatürasyonu, endotrakeal tüp reflüsü,solgunluk, vazokonstriksiyon, hipotansiyon, endotrakeal tüp blokajı,hipertansiyon, hipokarbia, hiperkarbia ve apne görülebilir
Doz Önerisi: Doz, doğum ağırlığı başına 100 mg fosfolipiddir(4 mL/kg). Yaşamın ilk 48 saati içinde 4 doz uygulanabilir. Uygulama6 saatten daha az aralıklarla yapılmamalıdır
Sustanon 250 Ampul IM
Testosteron propionat30 mg, testosteron fenpropionat 60 mg, testosteron isokaproat 60mg, testosteron dekanoat 100 mg.
Ambalaj: 1 mL’lik 1 ampul.
End.:Erkektehipogonadizme bağlı bozukluklarda, testosteron yerine koyma tedavisi,örneğin kastrasyon sonrası önikoidizm, hipopituitarizm, endokrinnedenli impotens, erkek klimakteryumu semptomları (örn. libidoazalması, zihinsel ve fiziksel aktivitede gerileme), spermatojenezbozukluklarına bağlı belli infertilite olguları ve ayrıca androjenyetmezliğine bağlı osteoporozda testosteron tedavisinde endikeolabilir.
Kontr.E.:Kuşkulanılanveya bilinen prostat ve meme kanserinde kontrendikedir.
Uyar.: Androjenler bazan su ve tuz tutulmasına neden olduklarındanlatent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrek disfonksiyonu, hipertansiyon,epilepsi ya da migren olguları (veya özgeçmişlerinde bu durumlarıtanımlayanlar) dikkatle izlenmelidir. Erkek çocuklarda, puberteöncesi, erken epifiz kapanması ya da erken cinsel gelişmeyi önlemekiçin, androjenler dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Priapismusgibi aşırı cinsel uyarı belirtileri, puberte öncesi, erkek çocuklarda,erken cinsel gelişme, ereksiyonların sıklaşması, penis büyümesive erken epifiz kapanması, oligospermi ve ejakulatuvar hacim azalması,vücutta tuz ve su tutulması, gibi yan etkiler androjen tedavisinebağlı olabilir.
Doz Önerisi: Her iki haftada bir 1adet 100’lük ampul veya 3 haftadabir 1adet 250’lik ampul derin IM olarak uygulanır
Syklofosfamid Atafarm Flakon
Siklofosfamid
Ambalaj: 500 mgx1 flakon :: 1 gx1 flakon
End.:Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma, Burkitt lenfoması,multipl myeloma, Ewing sarkomu, rabdomiyosarkom, retinoblastom,nöroblastom, mikozis fungoides, lösemiler ayrıca testis, meme, akciğer,endometrium ve over karsinomaları, malign olmayan hastalıklardanromatoid artrit, Wegener granülomatozisi, lupus nefriti, multiplskleroz, Graves oftalmopatisi, çeşitli vaskülit sendromlarındaendikedir. Ayrıca kemik iliği transplantasyonundan önce tam aplazisağlamak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Kemik iliği depresyonu olan hastalarda siklofosfamidinkullanımına devam edilmesi kontrendikedir. Daha önceden siklofosfamide karşıaşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalara da uygulanmamalıdır.
Uyar.: Siklofosfamid uygulaması sırasında kan tablosudüzenli olarak kontrol edilmelidir. Özellikle yüksek dozlu tedavisırasında lökositlerin azaldıkları görülebilir. Bu gibi durumlardadoz azaltılmalı, gerekirse tedavi durdurulmalıdır. Gebe kadınlarauygulandığında, fetusa zarar verebilir. Siklofosfamid her iki cinstesteriliteye yol açabilir. Siklofosfamide bağlı sterilite bazı hastalardairreversibl olabilir. Yüksek doz siklofosfamid uygulanan bazı seyrekolgularda, ilk dozdan birkaç gün sonra şiddetli, bazan da fatal olabilenkonjestif kalp yetmezliği gelişmiştir. Siklofosfamid anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde ilacın anne için önemi hesaba katılarak karar verilmelidir.
Yan E.:Lökopeni, nötropeni, trombositopeni veya anemigelişebilir. Bulantı ve kusma, iştahsızlık, batında rahatsızlık hissi veyaağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemorajik kolit, ağızda mukozaülserasyonu ve sarılık gelişen nadir olgular vardır. Alopesi sık görülür.Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeniden çıkar. Ancak şekli ve rengi farklıolabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir. Deride pigmentasyon vetırnaklarda değişiklikler de görülebilir. Uzun süreyle yüksek dozsiklofosfamid uygulananlarda interstisyel pulmoner fibroz geliştiğibildirilmiştir. Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildirilmiştir.
Etkileş.:Doksorubisinin kardiyotoksik etkisini arttırır.Siklofosfamidin metabolize olma oranı ve lökopenik aktivitesinin, yüksekdozlarda fenobarbital ile arttığı bildirilmiştir. Siklofosfamid kolinesterazaktivitesini uzun süre ve belirgin seviyede azalttığından, ilacı aldığıtarihten itibaren 10 gün içinde genel anestezi verilecek hastalarda anestezistinuyarılması gerekir. Adrenalektomi yapılmış hastalarda gerek steroidler,gerekse siklofosfamidin dozlarının ayarlanması gerekebilir. Siklofosfamidayrıca yara iyileşmesini yavaşlatabilir.
Doz Önerisi: Her 100 mg siklofosfamid 5 mL enjeksiyonluk suile dilüe edilmelidir (20 mg/mL ve iyice çalkalanarak hazırlanmalıdır).Elde edilen solüsyon hemen kullanılmalıdır. Malign Hastalıkların Tedavi Edilmesinde: Çocuklar ve erişkinlerde, onkolitik tedavi olaraktek başına kullanıldığında hematolojik hastalığı olmayan hastalardakullanımı 2-5 gün içinde bölünmüş dozlar halinde 40-50 mg/kg’nin IV verilmesiylebaşlar. 10-15 mg/kg’nin 7-10 günde bir veya 3-5 mg/kg’nin haftada iki kezverildiği rejimler de vardır. Oral siklofosfamid tedavisi hem başlangıçtahem de sürek tedavisinde 1-5 mg/kg uygulanarak yapılabilir. Dozlarantitümör aktivite ve/veya lökopenik aktiviteye bakılarak ayarlanmalıdır.Kombine sitotoksik rejimlerinde siklofosfamid ve/veya kombineedildiği ajanların dozlarının düşürülmesi gerekebilir. Malign Olmayan Hastalıkların Tedavisi: Çocuklarda biyopsiyle kanıtlanmış minimal değişiklikgösteren nefrotik sendrom: 60-90 gün süreyle oral 2.5-3 mg/kg önerilir
Symbicort Turbuhaler 160 /4.5 g/ doz
Budesonid 160 µg,formoterol fumarat 4.5 µg/doz
Ambalaj: 60 ve 120 dozluk ambalaj.
Symbicort Forte Turbuhaler 320/9 g/ doz
Budesonid 320 µg,formoterol fumarat 9 µg/doz
Ambalaj: 60 dozluk ambalaj.
End.:İnhalasyonyoluyla kullanılan kortikosteroidlerle ve “gereksinim olduğunda” kullanılankısa etkili b2-agonistlerleyeterli denetim sağlanamamış hastalar veya inhalasyon yoluyla kullanılankortikosteroid ve uzun etkili b2-agonistlerinher ikisini de kullanan, yeterli denetim sağlanmış astımlı hastaların düzenlitedavisi ile orta ve ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)hastalarında, 6 hafta-3 ay içerisinde semptomatik iyileşme ve/veya SFT’de(solunum fonksiyon testi) düzelme olduğunda, düzenli tedavide endikedir.
Kontr.E.:Budesonidya da formoterole karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tedavi kesileceği zaman dozun giderek azaltılmasıönerilir. Hastalara, akut astım ataklarında hemen rahatlamaları içinkullanmaları hekim tarafından önerilen ilaçlarını her zaman yanlarındabulundurmaları öğütlenmelidir. Bu kombinasyon, tirotoksikoz, feokromasitoma,diabetes mellitus, tedavi edilmemiş hipokalemi, hipertrofik obstrüktifkardiyomiyopati, idiyopatik subvalvular aort stenozu, şiddetlihipertansiyon, anevrizma veya iskemik kalp hastalığı, taşiaritmi ya da kalpyetmezliği gibi ağır kardiyovasküler hastalığı, QTc-aralığı uzamış hastalardakullanırken dikkatli olunmalıdır. Gebelikte ancak sağlanan fayda, ortayaçıkabilecek risklerden fazla olduğunda kullanılabilir. Emziren annelere, ancaksağlanan faydanın çocuğa olan riskten çok daha fazla olması halindeverilebilir.
Yan E.: Baş ağrısı, palpitasyon, tremor, orofarenkste Candidaenfeksiyonu, boğazda hafif bir irritasyon, öksürme ve ses kalınlaşması,taşikardi, kas krampları, ajitasyon, huzursuzluk, sinirlilik, bulantı, başdönmesi, uyku bozuklukları görülebilir.
Etkileş.: Ketokonazol, oral yoldan alınan budesonidin plazmadüzeyini ortalama 6 kat yükseltir. Budesonid inhalasyon yoluyla alındığında buetkileşime ilişkin bilgi yoktur, ancak plazma düzeylerinde belirgin bir artışbeklenebilir. Doz önerilerinin verilebilmesi için gerekli bilgi olmadığından bukombinasyondan kaçınılmalıdır. Beta-adrenerjik bloker ilaçlar formoterolünetkisini kısmen ya da tamamen inhibe edebilirler. Bu nedenle zorunlu olmadıkçabeta-adrenerjik blokör ilaçlarla (göz damlaları dahil) birliktekullanılmamalıdır. Kinidin, disopiramid, prokainamid, fenotiyazinler, antihistaminikler(terfenadin), MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla birliktekullanıldığında QTc-aralığı uzayabilir ve ventriküler aritmi riski artar.Ayrıca L-dopa, L-tiroksin, oksitosin ve alkol, b2 sempatomimetiklere karşı kardiyak toleransıazaltabilir. MAO inhibitörleri ve furazolidon ve prokarbazin gibi benzerözellikteki ilaçlarla birlikte kullanıldığında hipertansif reaksiyonlarartabilir. Halojenli hidrokarbon yapısındaki anestezik ilaçlarla birliktekullanıldığında aritmi riski artar. Diğer b-adrenerjikilaçlarla birlikte kullanıldığında etki artabilir. Dijital glikozitleri iletedavi edilen aritmik hastalarda hipokalemi, aritmiyi arttırabilir.
Doz Önerisi:Astım: Symbicort Turbuhaler astımhastalığının başlangıç tedavisi için önerilmez. Erişkinler ile 12 yaş vesonrası için günde iki kez 1-2 veya SymbicortForte Turbuhaler ile 1 inhalasyondur. Geneluygulamada günde iki kez kullanım ile semptomlar kontrol altına alındığındaulaşılan etkili en düşük doz, günde tek doz olarak verilebilir. KOAH: Yetişkinlerdegünde iki kez 2 veya 1Symbicort Forte Turbuhaler inhalasyonuygulanır. Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez. Karaciğer ya da böbrekyetmezliği olan hastalarda Symbicort kullanımı ile ilgili veri yoktur. Ancak budesonid vefomoterol ilk geçiş sırasında hepatik metabolizma ile elimine edildiklerinden,ağır karaciğer sirozu olanlarda sistemik yararlanım artabilir
Synacthen Depot Ampul IM
Tetrakosaktid
Ambalaj: 1 mg/1 mLx1 ampul.
End.:Nörolojikhastalıklar: Multipl sklerozlu hastalardakiakut alevlenmeler, hipsaritmili infantil miyoklonik ensefalopati.Romatizmal hastalıklar: Glukokortikoidlerin kesin endike olduğu, ancakkısa süreli bir tedavinin tasarlandığı durumlar; glukokortikoidlerile oral tedavi altındaki gastrointestinal tolerabilitesi düşükhastalar, glukokortikoidlerin makul dozlarının yetersiz kaldığıdurumlar. Deri hastalıkları: Glukokortikoidlere yanıt veren deri hastalıklarınınuzun süreli tedavileri, örneğin pemfigus, şiddetli kronik ekzema,eritrodermal veya püstüllü psöriazis. Sindirim sistemi hastalıkları: Ülseratif kolit, Crohn hastalığı. Onkoloji: Kemoterapinintolerabilitesini artırmak ve hastanın genel durumunun iyileşmesiiçin yardımcı tedavi olarak kullanılır.
Kontr.E.:Tetrakosaktidve/veya ACTH’a aşırı duyarlık, akut psikozlar, enfeksiyöz hastalıklar,peptik ülser, refrakter kalp yetmezliği, Cushing sendromu, adrenokortikalyetersizlik, adrenogenital sendrom ve gebelikte kontrendikedir.Anafilaktik reaksiyon riskinin artması bakımından astım ve diğeralerjik hastalıkların tedavisinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yalnız doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Tetrakosaktid,alerjik hastalığı (özellikle astım) olan hastalarda aşırı duyarlılıkreaksiyonlarını provoke edebilir.
Yan E.:Su ve tuzretansiyonu, tansiyon yükselmesi, hipokalemi, hiperglisemi, osteoporoz,Cushing sendromu, enfeksiyonlara karşı direncin azalması, psişikdeğişiklikler, peptik ülser, deri pigmentasyonu gibi yan etkilergörülebilir.
Doz Önerisi:Yetişkinler:Başlangıçta günlük doz 1 mg (İM)’dir. Akut olgulardave onkolojik endikasyonlarda tedavi, her 12 saatte bir 1 mg dozlabaşlatılabilir. Akut durum geçtikten sonra tedavinin devamı içinalışılmış doz 2-3 günde bir 1 mg’dir. Tedaviye iyi yanıt veren hastalardadoz 2-3 gün arayla veya haftada 1 kez 0.5 mg’ye kadar azaltılabilir. Bebekler: Başlangıçtagünlük IM doz 0.25 mg, sürek dozu 2-8 günde bir 0.25 mg’dir. Küçük çocuklar: Başlangıçtakigünlük IM doz 0.25-0.50 mg, sürek dozu 2-8 günde bir 0.25-0.50 mg’dir. Okulçağındaki çocuklar: Başlangıçtaki günlük IM doz 0.25-1 mg, sürek dozu2-8 günde bir 0.25-1 mg’dir. Damar içine verilmemelidir. Synacthen Depot 10 mg benzilalkol içerdiğinden, ağır zehirlenmelere neden olabilir. Yenidoğan bebeklerde(özellikle prematüre) kullanılmamalıdır
Synagis Flakon
Palivizumab
Ambalaj: 50 mgx1 flakon ve 1 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü:: 100 mgx1flakon ve 1 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü.
End.: üksek respiratuvar sinsisyal virüs (RSV) hastalığıriski taşıyan pediyatrik hastalarda respiratuvar sinsisyal virüsün(RSV) neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.: Daha önce palivizumaba veya diğer hümanize monoklonalantikorlara karşı ağır reaksiyon öyküsü olan pediyatrik hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Palivizumab gibi proteinlerin enjeksiyonundansonra anafilaktoid ve allerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.Palivizumabın oluşmuş RSV hastalığında güvenirliği ve etkinliğigösterilmemiştir. Orta derecede veya ağır enfeksiyon veya ateşlihastalık varlığında ilacı uygulayan hekim, palivizumabın uygulanmasınındurdurulmasının büyük bir risk olmadığına karar verirse, palivizumabınuygulanması ertelenebilir.
Yan E.: Üst solunum yolu enfeksiyonu, otitis media, rinit,döküntü, ağrı, herni, SGOT artışı, farenjit görülebilir. Öksürük, hırıltılınefes, bronşiyolit, pnömoni, bronşit, astım, krup, dispne, sinüzit,apne, büyüme-gelişme geriliği, sinirlilik, diyare, kusma ve gastroenterit,SGPT artışı, karaciğer fonksiyon anormalliği, ilacın enjeksiyonyerinde reaksiyon, konjunktivit, viral enfeksiyon, oral moniliyaz,fungal dermatit, ekzema, sebore, anemi ve flu sendromu dagörülebilir.
Etkileş.: İlaç etkileşme çalışmaları yapılmamıştır ve bukonuda bir rapor bildirilmemiştir. Faz III klinik çalışmasında,plasebo ve palivizumab gruplarında rutin çocukluk aşıları, influenzaaşısı, bronkodilatörler veya kortikosteroidler kullanan hastalarınoranları benzerdir ve bu ajanları kullanan hastalar arasında adversreaksiyonlarda bir artış gözlenmemiştir. Monoklonal antikor RSViçin spesifik olduğundan, palivizumabın canlı viral aşılar dahil,aşılara immün yanıtta etkileşme beklenmemektedir.
Doz Önerisi: Önerilen dozu vücut ağırlığına göre 15 mg/kgolup, toplumdaki RSV risk sezonu boyunca ayda bir uygulanmalıdır.İlk doz, RSV sezonu başlamadan önce uygulanmalıdır ve izleyen dozlarRSV sezonu boyunca aylık olarak uygulanmalıdır. Aseptik bir teknikkullanılarak, tercihen uyluğun anterolateral yanına IM yoldan15 mg/kg dozunda verilmelidir. Gluteal kas rutin enjeksiyon yeriolarak kullanılmamalıdır, çünkü siyatik sinire hasar verme riskivardır. 1 mL’nin üzerinde olan enjeksiyon hacimleri, bölünmüş dozlarhalinde uygulanmalıdır. Steril enjeksiyonluk su dışında başkabir bir ilaçla veya dilüentle karıştırılmamalıdır. Kullanıma hazırlandıktansonra 3 saat içinde uygulanmalıdır
Synarel Nazal Sprey
Nafarelin asetat
Ambalaj: 200 mg/dozx60 dozluk, püskürtme pompalı şişe.
End.:Endometriozisinağrı ve endometriotik lezyonlar dahil, hormonal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: GnRH, GnRH analoglarına karşı aşırı duyarlığıolanlarda kullanımı kontrendikedir. Ayrıca, tam tanısı konmamışvajinal kanamalı durumlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Nafarelin düzenli olarak kullanıldığında ovülasyonuinhibe eder. Hastalar, hormonal olmayan kontraseptif kullanmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Gebelik döneminde kullanılmamalıdır.Emzirme döneminde kullanımı önerilmez.
Yan E.: Nadir olarak ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, göğüsağrısı gibi allerjik reaksiyonlar görülebilir. Günde 400 mg nafarelin kullanılması sırasındagörülebilen yan etkiler sırasıyla; sıcak basması, libido değişikliği,vajinal kuruluk, baş ağrısı, emosyonel değişiklikler, akne, miyalji,burun mukozasında irritasyondur.
Doz Önerisi: Endometriozis tedavisinde önerilen doz, günde2 kez 200 mg’lik birer püskürtmedir.Uygulama, sabah bir burun deliğine, akşam diğer burun deliğinebir püskürtme şeklinde yapılır. Toplam doz 400 mg/gün’dür. Tedaviye menstrüel siklusun 2. ve 4. günleriarasında başlanmalıdır. Tedavinin önerilen süresi 6 aydır. Genellikle6 aylık bir süre yeterli olmaktadır. Uygulama sırasında hapşırılacakolursa, doz tekrarlanmalıdır
Synax FilmTablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet :: Fort tablet550 mgx10 ve 20 tablet
End.:Migrenprofilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji,miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonuve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimisonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına ve ülserasyonuna nedenolabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda naproksensodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp yetmezliği bulunan hastalaryakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşındanküçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak juvenil artritte, 5 yaşındanbüyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir.Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son dönemlerinde kesinliklekullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerini güçlendirebilir.Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlamasıgerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında, plazma konsantrasyonuve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğindeçok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunuazalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu genel olarak 2×1 tablettir. Dahasonra her 6-8 saatte bir 1 tabletle devam edilir. Günlük maksimal doz5 tablettir
Syndol TabletHüsnü
Naproksensodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet :: Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet
End.:Migrenprofilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji,miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonuve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimisonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına ve ülserasyonuna nedenolabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda naproksensodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp yetmezliği bulunan hastalaryakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşındanküçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak juvenil artritte, 5 yaşındanbüyük çocuklarda kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerini güçlendirebilir.Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlamasıgerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında, plazma konsantrasyonuve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğindeçok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunuazalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Tüm ağrılı durumlar, primer dismenore, akut tendinit vebursitte başlangıçta 550-1100 mg, 6-8 saat sonra 275-550 mg. Romatoid artrit,osteoartrit, ankilozan spondilitte, başlangıçta 550-1100 mg 12 saat arayla550-1100 mg. Jüvenil artritte, 2 yaşın üzerindeki çocuklarda günlük doz 10mg/kg olarak 2 kerede verilir. Akut gut nöbetlerinde, başlangıçta 3 kez 275-550mg, ardından 8 saat arayla 1 kez 275-550 mg (nöbetler geçene kadar). Genelolarak yetişkinlerde günlük doz 1375 mg’yi, çocuklarda ise 15 mg/kg’yiaşmamalıdır
Synergon Ampul
Progesteron 10 mg,follikulin 1 mg
Ambalaj: 1 mLx2 ampul.
End.:Premenstrüelsendrom, menstrüel düzensizlik, iyicil mastopatiler, premenopoz,menopoz ve luteal yetmezlik nedeniyle ortaya çıkan kısırlıkta endikedir.Ayrıca düşük tehlikesi veya luteal faz yetmezliğine bağlı tekrarlayanabortusların önlenmesinde de endikedir.
Kontr.E.:Meme veüreme organları karsinomu, vajinal kanamalar ve ölü embriyo abortuslarındakontrendikedir.
Uyar.: 6-12 aylık periyotlarla meme, pelvik organ, hepatikve papanikolo testleri yapılmalıdır. Gebelerde (luteal yetmezlikhariç) ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Baş dönmesi,uyku hali, sersemlik, akne, sindirim bozukluğu, hepatik yetmezlik,vajinit, virilizm ve menstrüasyon süresinin kısalması ve kanamagibi yan etkiler görülebilir. Oluşabilecek uyku hali nedeniyleprerapatın gece yatarken kullanılması önerilmelidir.
Doz Önerisi: Amenorede 4 gün süreyle günde 1 ampul olmak üzereher 28 günde bir uygulanır. Habitüel abortus ve düşük tehdidinde5-7 gün süreyle günde 1 ampul uygulanır. İnfertilitede siklusunikinci yarısında 14 gün süreyle ¼-1 ampul enjekte edilir
Synpitan Forte Ampul
Oksitosin
Ambalaj: 5 IU/1 mLx3 ampul
End.: Doğumda primer ve sekonder ağrı zaafı (inersia);geciken doğumda ağrıları başlatmak, gebelik toksikozu ve Rh uyuşmazlığındafetusun yaşamı tehlikeye girerse yapay olarak doğumu başlatmak,fetusun uterus içinde ölümü durumunda gebeliği sonlandırmak, doğumsonrası atonisi ve kanamaları, inkomlet abortus, abortus insipiensve emziren kadınlarda süt boşaltımını sağlamada endikedir.
Kontr.E.:Oksitosineaşırı duyarlı kişilerde, uterusun hipertonik fonksiyon bozukluğunda,uterusun yırtılma olasılığı fazla olduğunda (özellikle daha öncesezaryen ameliyatı geçirmiş kadınlarda), total plasenta previa gibivajinal doğumun kontrendike olduğu durumlarda, majör sefalopelvikdisproporsiyonda, fetusun malpozisyonunda, cerrahi girişimin anneve fetusun lehine olduğu durumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Oksitosin kesinlikle hekim kontrolünde uygulanmalıdır.Ağrı zaafında ve ağır toksemide uzun süreli olarak kullanılmamalıdır.
Yan E.:Fetalbradikardi, neonatal sarılık, postpartum hemoraji, kardiyak aritmi,fatal afibrojenemi, bulantı, kusma, prematür ventriküler kontraksiyonlarve pelvik hematom görüldüğü bildirilmiştir. Aşırı dozda kullanılmasınınuterusta hipertonisiteye, spazm ve tetanik kontraksiyonlara hattarüptüre yol açabildiği rapor edilmiştir.
Etkileş.:Oksitosin,sempatomimetik presör aminlerin etkisini artırır. Ağır ve süreklihipertansiyon hatta serebral damar rüptürü görülebilir.
Doz Önerisi:DoğumunBaşlatılması: IV enfüzyon şeklinde verilmelidir.Devamlı IV enfüzyona saf %5’lik dekstroz solüsyonu ile başlanır,20-30 dakika sonra enfüzyona 1000 mL’lik %5’lik dekstroz solüsyonu ve10 IU Synpitan karışımı ile devam edilir. Kontraksiyonlar ve bebeğinkalp sesleri sürekli kontrol edilerek 1 dakikada verilen damla sayısı,doğum prosesinin normal doğuma benzer bir halde gerçekleşmesi sağlanacakşekilde ayarlanmalı, fetusta veya annede normal dışı bir durum saptandığındailaç hemen kesilmeli, anneye oksijen verilmelidir. Inkomplet Abortus ve Abortus Insipiyens: 500 mL %5’lik dekstroz solüsyonuna 10 IU Synpitan katılarakhazırlanan solüsyon, dakikada 20-40 damla olarak enfüzyon şeklindeverilir. Doğum Sonrası Kanamaları:100 mL kan (plazma) içinde 10-40 IU Synpitan uterusatonisini kontrol edecek bir hızla enfüzyon şeklinde verilir veyaplasenta geldikten sonra 10 IU Synpitan IM uygulanır. Süt Boşaltımı: Galatostazda,mastitis tehlikesini gidermek için 2 IU Synpitan IM uygulanır
Synvisc Kullanıma Hazır Enjektör
Hylan G-F 20
Ambalaj: 2 mLx3 tek kullanımlık enjektör ve 3 adet steril iğne.
End.: Sinovyal sıvının geçici replasmanı ve desteklenmesiile osteoartrite bağlı ağrının tedavisinde ve ağrının azaltılmasıya da giderilmesiyle eklem hareketliliğinin artırılmasında kullanılır.Hylan G-7 20, konservatif nonfarmakolojik tedaviler ve asetaminofengibi basit analjeziklerlere yanıt vermeyen diz osteoartriti olgularındaağrının lokal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Hyaluronan (sodyum hyaluronat) preparatlarınaduyarlığı olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. Diz eklemindeenfeksiyon veya eklemde enfeksiyon öyküsü olan hastalara enjekteedilmemelidir.
Yan E.: Hylan G-7 20 enjekte edildikten sonraki 48 saatiçerisinde, enjekte edilen eklemde daha önce hastalık sırasındagörülenden daha şiddetli ağrı ve/veya şişme görülebilir. Bu geçicidir.Eğer ilk veya ikinci enjeksiyondan sonra bu durum görülürse, reaksiyonunşiddetine göre, daha sonraki enjeksiyon için semptomlar kaybolanakadar beklenmelidir. Eğer büyük hacimde efüzyon varsa, artrosentezile çıkartılmalıdır.
Doz Önerisi:Synvisc birer hafta arayla toplam üç kez intraartikülerolarak uygulanır. Dize uygulanması önerilen doz 2 mL’dir. Synvisc intraartikülertedavisi aynı zamanda birden fazla ekleme uygulanabilir

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 91 ziyaretçikişi burdaydı!