Blog Sitem
  T Harfi ile Baslayan ilaclar
 
Tadalin Efervesan Tablet
Sodyum siklamat 40mg, sodyum sakarin 4 mg
Ambalaj: 100 ve 500 tabletlik plastik kutularda.
End.:Diabetesmellitus, obezite tedavisi, düşük kalorili rejim uygulamalarındave düşük kalorili besin, tatlı ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılır.
Kontr.E.: Siklamat ve sakarine karşı alerjisi olanlarda,akut böbrek yetmezliği ve akut kalp yetmezliğinde kontrendikedir.
Uyar.: Konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği,hipertansiyon ve karaciğer sirozu gibi su ve tuz retansiyonu olanve tuzsuz rejim uygulayanlarda dikkatle kullanılmalı ve bileşimdekisodyum miktarı dikkate alınmalıdır.
Yan E.:Fazlamiktarda alınırsa dışkıda yumuşama veya laksatif etki görülebilir.Nadir olarak fotosensibilite reaksiyonu bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral potasyummüstahzarları ve oral linkomisin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Diüretiklerle birlikte kullanıldığında içindeki sodyum nedeniylediüretik etkiyi azaltabileceği dikkate alınmalıdır.
Doz Önerisi: Her tablet 1 kesme şeker tadındadır. Günde 12mg/kg alınabilir
Tadex Tablet
Tamoksifen
Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 tablet
End.:Tamoksifennonsteroidal bir antiestrojendir. Meme kanserinin hafifleticitedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde ve kumarin tipi antikoagülan tedavi alan veya derin ven trombozu veyapulmoner emboli anamnezi olan hastalarda da kontrendikedir.
Uyar.: Lökopeni ve trombositopeni görülen hastalardadikkatle kullanılmalıdır. Pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanmasınıhazırlayıcı faktörü olan hastalarda tamoksifen kullanırken dikkatliolunmalıdır. Tamoksifen gebelikte kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantıya da kusma, ateş basması, trombositopeni, yorgunluk, lökopeni,isilik, vajinal akıntı, kilo alma, trombofilebit, kırıklık, kandakalsiyum fazlalığı, vajinal kanama, baş dönmesi ve anormal değerdekaraciğer fonksiyon testleri, baş ağrısı, vulva kaşıntısı ve depresyonda görülmüştür.
Etkileş.: Tamoksifenin karaciğerde parçalanması nedeniylediğer ilaçlarla karşılıklı etkileşmeleri dikkate alınmalıdır.Kumarin tipi antikoagülanlarla kombine kullanıldığında antikoagülanetkide belirgin bir artış meydana gelir.
Doz Önerisi: Androjen ve estrojenlere daha az yan etkili biralternatif olarak meme kanseri tedavisinde ve anovulatuvar infertilitedeovülasyonu stimüle etmek amacıyla, günde iki kez 1 veya 2 tablet. Genellikleilaç alındıktan 2 veya 3 ay süre sonra tedaviye yanıt alınır. Tam remisyonsağlanana kadar ilaç tedavisine devam edilmelidir
Tadolak FilmTablet
Etodolak
Ambalaj: 200 mgx10 ve 20 film tablet.
End.:Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve semptomların giderilmesindeendikedir: Romatoid artrit, osteoartrit, kas ve iskelete ait ağrılar,diş ameliyatları, genel ve ortopedik ameliyatlardan sonraki ağrılar,epizyotomiden sonraki ağrılar, omuz ağrısı, tendinitis, bursitis,akut gut artriti, lumbago ve radikülalji.
Kontr.E.:Daha önceetodolaka karşı hipersensitivite göstermiş hastalarda kullanılmamalıdır.Olası çapraz reaksiyonlardan kaçınmak için asetilsalisilik asitveya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi sırasındaastım, rinit veya ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösteren hastalardave aktif peptik ülser hikayesi olan hastalarda, daha önce başka birnonsteroidal antienflamatuvar ilaçla tedavide gastrointestinalkanama geçirmiş hastalarda ve antikoagülanla tedavi olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuvarilaçla tedavi olan hastalarda ülserleşme ve kanamaya karşı tedbirliolunmalıdır ve hastalar gastrointestinal toksisite semptomlarınave belirtilerine karşı uyarılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğuveya anormal karaciğer testi oluşmasının semptom ve/veya belirtileriolan hastalar, etodolakla tedavi sırasında daha ciddi karaciğerreaksiyon gelişimi için incelenmelidir. Sıvı retansiyonu, hipertansiyonveya kalp yetmezliği olan hastalarda tedbirli uygulanmalıdır. Çocuklardaetkili ve güvenilir olduğu belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.Gebelerde ve emziren annelerde yeterli ve kontrollü çalışmalaryapılmadığından risk-yarar dengesi göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, epigastrik ağrı, mide yanması, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı,mide-bağırsak krampları, şişkinlik, kabızlık, kusma, dispepsi, başağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, uykusuzluk, sinirlilik/iç sıkıntısı,deride ufak lekelerle görülen dermatit veya prurit, yorgunluk, halsizlik/keyifsizlik,sık idrara çıkma, sıvı retansiyonu, kulak çınlaması, bulanık görmegibi yan etkiler günlük 1 g’yi bulan dozlarda nadiren görülebilirler.
Etkileş.: Asetilsalisilik asitle birlikte kullanılmasıyan etkilerin olası artışı nedeniyle önerilmez. Etodolak kalp, böbrekve karaciğer yetmezliği olup, diüretik kullanan hastalarda tedbirlekullanılmalıdır. Etodolak, renal prostaglandinler üzerine etkiyledigoksin, lityum ve metotreksatın toksisitenin artmasına nedenolur. Siklosporinle ilgili nefrotoksisite de artabilir. Fenilbutazonile birlikte kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Erişkinler için optimal doz günde 2 kez 200 mg’dir.Gerekirse günlük doz 600 mg’ye kadar çıkarılabilir. Günlük 600mg’dan fazlası alınmamalıdır. Günde tek doz olarak 400 veya 600 mg olarakda alınabilir
Talcid Süspansiyon
Hidrotalsid
Ambalaj: 500 mg/5 mLx200 mL’lik şişe.
Talcid Çiğneme Tableti
Hidrotalsid
Ambalaj: 500 mgx40 tablet ::1 g (Forte)x24 tablet.
End.:Hiperasiditeile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (yanma, ekşime, şişkinlik,hazımsızlık), dispepsi, gastrit, mide ve duodenum ülserleri, reflü,özofajit ve hiatus hernisinde reflü semptomlarının tedavisindeendikedir. Ayrıca gebelik ve sinirsel hazımsızlıklar ile aşırı yemeğin,kahve, alkol, nikotin ve bazı ilaçların sebep olduğu hiperasiditesemptomlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ağır böbrekharabiyeti olanlarda yüksek dozajlı uzun süreli uygulamalar kaçınılmalıdır.
Uyar.: Genellikle bir antasit aldıktan sonraki 1-2 saatiçerisinde başka bir ilaç alınmaması önerilir.
Yan E.:Nadirenyüksek dozlarda hafif bulantı ve gaytada yumuşama görülebilir.Önerilen dozlarda genellikle bu yan etkiler görülmez ve ilaç alımıkesildiğinde kaybolur.
Etkileş.:Tetrasiklin,demir preparatları, digoksin, simetidin, kenodesoksikolik asitve kumarin türevleri gibi ilaçların emilimini etkileyeceğinden builaçlarla birlikte alınmamalıdır. Diğer ilaçlar ise 1-2 saat önce veyasonra alınmalıdır.
Doz Önerisi:TalcidSüspansiyon: Yetişkinlerde yemeklerdenyarım saat sonra, yatmadan önce veya mide yakınmaları ortaya çıkınca1-2 ölçek dolusu süspansiyon sulandırılmadan verilir. 6-12 yaş arasıçocuklara yetişkin dozunun yarısı verilir. Mide ve duodenum ülserlerinintedavisinde belirtiler sona erdikten sonra da en az 4 hafta daha Talcid kullanımınadevam edilmelidir. TalcidSüspansiyon alkol içerdiğinden alkoliklerde,karaciğer rahatsızlığı olanlarda, gebelikte ve çocuklarda kullanılmamalıdır.Bu gibi durumlarda tablet formu kullanılmalıdır.Talcid Çiğneme Tableti: Yetişkinlerdeyemeklerden yarım saat sonra, yatmadan önce veya yakınmalar başladığında1-2 tablet veya 1 forte tablet, 6-12 yaş arası çocuklara yetişkin dozununyarısı önerilir. Tabletler yutulmadan önce tamamen çiğnenmelidir.Mide ve duodenum ülserlerinin tedavisinde belirtiler sona erdiktensonra da en az 4 hafta daha Talcid kullanımına devam edilmelidir
Talotren Pellet Kapsül
Teofilin
Ambalaj: 200 mgx30 kapsül :: 350 mgx30 kapsül
End.:Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarınınönlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, yeni geçirilmişmiyokard enfarktüsü, korpulmonale, hipertiroidi, uzun süren ateş,solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostat hipertrofisiya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğerhastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı (eliminasyonazalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelere mutlak gereksinim olmadıkça verilmemelidir. Teofilinanne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekte ortaya çıkabilecekistenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:En sıkbildirilen yan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinirsistemi stimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk,huzursuzluk, taşikardi ya da hipotansiyon görülebilir.
Etkileş.:Diğerksantin ya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyeliniartırabilir. Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ilebirlikte kullanıldığında, lityumun terapötik etkisi azalabilir.Birlikte allopürinol, antasitler, b-blokerler,simetidin, siprofloksasin, oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin,ranitidin, verapamil ya da grip aşısının kullanılması teofilininplazma düzeyini artırabilir. Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin,rifampisin ve sigara kullanılması teofilinin plazma düzeyiniazaltabilir.
Doz Önerisi:Talotren200 mg Kapsül: 6 yaşın üzerindeki çocuklarve teofiline karşı duyarlı olduğu bilinen erişkinler. Talotren 350 mg Kapsül: 40 kg’nın üzerindeki ergen ve erişkinler. Tedavininilk 3 günü için 12 saat arayla bir kapsüllük başlangıç dozu önerilir.Tedavinin 3. gününde etkinlik ve tolerans değerlendirilir. Hastanınilaca yanıtı uygunsa, aynı dozla sürek tedavisine geçilir. Yanıtıyeterli olmayan ve toleransı iyi olan hastalarda sürek tedavisindedoz günde 3 kapsüle yükseltilebilir. Esas olarak gece ataklarındanyakınan hastalarda başlangıç tedavisi olarak 3 gün süreyle yatmadanönce tek kapsül (24 saat arayla) verilerek 3. günde etkinlik ve toleransdeğerlendirilebilir
Talozin Ampul
Sotalol HCl
Ambalaj: 40 mg/4 mLx5 ampul.
Talozin Tablet
Sotalol HCl
Ambalaj: 80 mgx50 tablet :: 160 mgx50 tablet
End.:Semptomatikve tedavi gerektiren taşikardik supraventriküler kalp aritmileri:AV kavşak taşikardisi, paroksismal atriyal fibrilasyon veyaWolf-Parkinson-White sendromuna eşlik eden supraventriküler taşikardilerve ağır semptomatik ventriküler taşikardik kalp aritmilerinde endikedir.
Kontr.E.:Dekompansekalp yetmezliği, şok, 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, sinoatrialblok, sinoatrial düğüm sendromu, bradikardi (<50 vuru/dak), preeksistanQT uzaması, hipopotasemi, hipotansiyon, geç dönemde periferikdolaşım bozuklukları, obstrüktif akciğer hastalıkları, metabolikasidoz, diltiazem ve verapamil tipi kalsiyum antagonistlerininIV kullanımlarında (yoğun bakım tedavisi dışında) ve sotalola duyarlıhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Koroner kalp hastası ve/veya kalp aritmileri olanhastalarda tedavinin kesilmesi kademeli olarak yapılmalıdır.Motorlu araç veya makine kullanma yeteneği azalabilir. Gebeliksırasında ancak çok gerekli görülürse ve doktor kontrolünde yarar/zararoranı göz önünde tutularak dikkatle verilmelidir. Yeni doğan bebeklerdenabzın zayıflaması, hipotansiyon, hipoglisemi ve solunum depresyonuriski nedeniyle beklenen doğum tarihinden 48-72 saat öncesinde tedavikesilmelidir. Emzirilen bebekler b-blokeretkiler yönünden gözlem altında tutulmalıdır.
Yan E.:Nadirenyorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, parestezi ve ekstremitelerdesoğuma meydana gelebilir. Mide ve bağırsak şikayetleri, obstrüktifsolunum yetmezliği, alopesi, konjunktivit, uyku bozuklukları,kalp yetmezliğinin şiddetlenmesi, bradikardi, atriyoventrikülerileti bozuklukları ve hipotansiyon, daha nadir görülen olgulararasındadır.
Etkileş.: Sotalol tedavisi sırasında kalsiyum antagonistlerininIV uygulamasından (yoğun bakım dışında) kaçınılmalıdır. Sınıf 1antiaritmik ilaçlarla kombine tedavide ORS kompleksini genişletenmüstahzarlar (özellikle kinidin gibi) kullanılmamalıdır. CiddiOT uzama riskinden dolayı sotalolun diğer Sınıf 3 antiaritmiklerlekombine kullanımı sakıncalıdır. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar,fenotiyazin ve narkotikler, antihipertansifler, diüretikler vevazodilatörlerle tedavi sırasında sotalol kullanılması kan basıncınıdaha fazla düşürebilir. Sotalol, narkotikler ve antiaritmiklerinkardiyo-depresif etkileri aditif olabilir. Tübokürarin kaynaklınöromusküler blokaj b-adrenerjikreseptörlerin inhibisyonu ile şiddetlenebilir. Sotalolun rezerpin,kloridin, alfa-metildopa, guanfasin ve kalp glikozitleriyle birarada kullanılması kalp frekansının düşmesine ve normal kalp iletisininyavaşlamasına neden olabilir. Diüretiklerle kullanıldığında potasyumdüzeyinin izlenmesi özellikle önemlidir.
Doz Önerisi:TalozinAmpul: 5 dakika içinde 20 mg sotalol HCl IV olarakuygulanır. 20 dakika sonra bir 20 mg daha 1 mg/dak hızla hastanın durumuna göre1.5 mg/kg’ye kadar uygulanır. Enjeksiyon çözeltisi programlanmış elektrostimülasyonçerçevesinde 1 mg/kg’den 1.5 mg/kg’ye kadar 5 ile 15 dakika içinde birperfüzyon aleti ile eşit hızda verilir. Tekrar kullanımda doz arası 6 saatinaltına düşmemelidir.Talozin Tablet: Önerilenbaşlangıç dozu günde 2 kez 80 mg’dir. Bu doz, gerekiyorsa uygun birdeğerlendirmeden sonra 240-320 mg/gün’e yükseltilebilir. Hastalarınçoğunda günde 2 veya 3 kerede toplam 160-320 mg ile tedavi yanıtıalınabilmektedir. Yaşamsal tehlike gösteren refrakter ventriküleraritmileri olan bazı hastalarda günlük doz 480-640 mg’ye yükseltilebilir
Tambutol Tablet
Etambutol HCI
Ambalaj: 500 mgx50 tablet
End.:Akciğertüberkülozunun tedavisinde endikedir. Bu tedavide, genelliklebir veya iki antitüberkülotik ilaçla kombinasyon halinde kullanılır.
Kontr.E.:Etambutoladuyarlı olan veya optik nevriti olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde, fetüs üzerinde kayda değer bir etkibırakmamakla birlikte, doğum yapabilecek kadınlardaki olası teratojeniketkisi dikkate alınmalıdır. Renal fonksiyonu düşük hastalardailacın dozu azaltılmalıdır. Etambutolun görme yeteneği üzerineters etkileri olabileceğinden fiziksel incelemeye oftalmoskopi,parmak perimetresi ve renk ayrımı da dahil olmalıdır.
Yan E.:Uzun sürelitedavilerde ve doza bağlı olarak optik nevritisle ilgili olarakvisual acucity’de azalma görülür. Alerjik kızarıklıklar, gastrointestinalbozukluklar, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, ateş, baş ağrısı,uyku hali, anoreksi, abdominal ağrılar, halusinasyon, ürik asit düzeyindeartış ve geçici olarak karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar görülebilir.
Doz Önerisi: Ortalama doz günde kilo başına 25 mg veya 3-4 tablettir.24 saatte bir, bir kerede alınır
Tamiflu Kapsül
Oseltamivir
Ambalaj: 75 mgx10 kapsül.
End.:Yetişkinlerdeve 1 yaş ve üstündeki çocuklarda influenza tedavisi ile yetişkinlerde ve 13yaş ve üstündeki adölesanlarda influenza profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Oseltamivirfosfata karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik ve emzirme döneminde, ilacın gebe kadına veyaemziren anneye sağlayacağı potansiyel yararın, fetus veya bebek üzerindekipotansiyel riskten fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Yan E.:En sıkbildirilen yan etkileri bulantı ve kusmadır. Bu etkiler geçicidir ve genellikleilk dozdan sonra ortaya çıkmaktadır. İlacın kullanıma sunulmasından sonra isecilt ve cilt altı dokusu bozuklukları, çok nadir döküntü olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri görülmeolasılığı azdır.
Doz Önerisi:Tamiflu tek başına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir, ancakyiyeceklerle birlikte alınması bazı hastalarda toleransı artırabilir. İnfluenzasemptomlarının görüldüğü ilk veya ikinci günde tedaviye başlanmalıdır.Yetişkinler ile13 yaş ve üstündeki adölesanlarda tavsiye edilen doz, 5 günboyunca günde iki kez 75 mg kapsüldür. İnfluenzanın profilaksisi için tavsiyeedilen oral Tamiflu dozu; en az yedi gün boyunca, günde bir kez 75 mg’dir
Tamofen Tablet
Tamoksifen sitrat
Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 tablet
End.: Tamoksifen nonsteroidalbir antiestrojendir. Meme kanserinin hafifletici tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde ve kumarin tipi antikoagülan tedavi alan veya derin ven trombozu veyapulmoner emboli anamnezi olan hastalarda da kontrendikedir.
Uyar.: Lökopeni ve trombositopeni görülen hastalardadikkatle kullanılmalıdır. Pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanmasınıhazırlayıcı faktörü olan hastalarda tamoksifen kullanırken dikkatliolunmalıdır. Tamoksifen gebelikte kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantıya da kusma, ateş basması, trombositopeni, yorgunluk, lökopeni,isilik, vajinal akıntı, kilo alma, trombofilebit, kırıklık, kandakalsiyum fazlalığı, vajinal kanama, baş dönmesi ve anormal değerdekaraciğer fonksiyon testleri, baş ağrısı, vulva kaşıntısı ve depresyonda görülmüştür.
Etkileş.: Tamoksifenin karaciğerde parçalanması nedeniylediğer ilaçlarla karşılıklı etkileşmeleri dikkate alınmalıdır.Kumarin tipi antikoagülanlarla kombine kullanıldığında antikoagülanetkide belirgin bir artış meydana gelir.
Doz Önerisi: Günlük doz, bir kerede ya da sabah ve akşam olmak üzereikiye bölünmüş olarak 20 mg-40 mg’dir
Tamol Şurup
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx150 mL’lik şişe
Tamol Tablet
Parasetamol
Ambalaj:500 mgx20tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanlarınetkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Kloramfenikol,barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltma süresinietkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisiniartırır.
Doz Önerisi: Tamol Şurup: Günlükçocuk dozu 3-4×1-2 ölçek şuruptur.Tamol Tablet:Günlük doz erişkinler için 3-4×1-2 tablettir
Tamoplex Tablet
Tamoksifen
Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 tablet
End.: Tamoksifen nonsteroidalbir antiestrojendir. Meme kanserinin hafifletici tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde ve kumarin tipi antikoagülan tedavi alan veya derin ven trombozu veyapulmoner emboli anamnezi olan hastalarda da kontrendikedir.
Uyar.: Lökopeni ve trombositopeni görülen hastalardadikkatle kullanılmalıdır. Pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanmasınıhazırlayıcı faktörü olan hastalarda tamoksifen kullanırken dikkatliolunmalıdır. Tamoksifen gebelikte kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantıya da kusma, ateş basması, trombositopeni, yorgunluk, lökopeni,isilik, vajinal akıntı, kilo alma, trombofilebit, kırıklık, kanda kalsiyumfazlalığı, vajinal kanama, baş dönmesi ve anormal değerde karaciğerfonksiyon testleri, baş ağrısı, vulva kaşıntısı ve depresyon da görülmüştür.
Etkileş.: Tamoksifenin karaciğerde parçalanması nedeniylediğer ilaçlarla karşılıklı etkileşmeleri dikkate alınmalıdır.Kumarin tipi antikoagülanlarla kombine kullanıldığında antikoagülanetkide belirgin bir artış meydana gelir.
Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde 2 kez 10 mg’dir. Biray içinde terapötik yanıt alınamazsa dozaj günde 2 kez 20 mg’ye kadarçıkartılmalıdır. Tedaviye yanıt 4-10 hafta içinde görülür
Tamoxifen-cell
Tamoksifen
Ambalaj: 10 mgx30 ve 100 tablet :: 20 mgx30ve 100 tablet
End.:Tamoksifennonsteroidal bir antiestrojendir. Meme kanserinin hafifletici tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde ve kumarin tipi antikoagülan tedavi alan veya derin ven trombozu veyapulmoner emboli anamnezi olan hastalarda da kontrendikedir.
Uyar.:Lökopenive trombositopeni görülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Pıhtılaşmanedeniyle damar tıkanmasını hazırlayıcı faktörü olan hastalarda tamoksifenkullanırken dikkatli olunmalıdır. Tamoksifen gebelikte kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantıya da kusma, ateş basması, trombositopeni, yorgunluk, lökopeni, isilik, vajinalakıntı, kilo alma, trombofilebit, kırıklık, kanda kalsiyum fazlalığı, vajinalkanama, baş dönmesi ve anormal değerde karaciğer fonksiyon testleri, başağrısı, vulva kaşıntısı ve depresyon da görülmüştür.
Etkileş.:Tamoksifeninkaraciğerde parçalanması nedeniyle diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşmeleridikkate alınmalıdır. Kumarin tipi antikoagülanlarla kombine kullanıldığındaantikoagülan etkide belirgin bir artış meydana gelir.
Doz Önerisi: Meme kanserli hastalarda tavsiye edilen günlük doz 20-40mg’dir. 20 mg’den fazla olan günlük dozlar, bölünmüş halde uygulanmalıdır.Karsinoma in situ’da tavsiye edilen doz 5 yıl boyunca günlük 20 mg’dir. Yüksekriskli hastalarda meme kanseri insidansının azaltılmasında tavsiye edilen doz 5yıl boyunca günlük 20 mg’dır. Tamoxifen tabletler bütün olarak ve bir miktar sıvı ile, yemeklersırasında alınmalıdır
Tamoxifen-Teva Tablet
Tamoksifen
Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 tablet
End.:Tamoksifennonsteroidal bir antiestrojendir. Meme kanserinin hafifleticitedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Duyarlı kişilerdeve kumarin tipi antikoagülan tedavi alan veya derin ven trombozu veya pulmoneremboli anamnezi olan hastalarda da kontrendikedir.
Uyar.: Lökopeni ve trombositopeni görülen hastalardadikkatle kullanılmalıdır. Pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanmasınıhazırlayıcı faktörü olan hastalarda tamoksifen kullanırken dikkatliolunmalıdır. Tamoksifen gebelikte kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantıya da kusma, ateş basması, trombositopeni, yorgunluk, lökopeni,isilik, vajinal akıntı, kilo alma, trombofilebit, kırıklık, kandakalsiyum fazlalığı, vajinal kanama, baş dönmesi ve anormal değerdekaraciğer fonksiyon testleri, baş ağrısı, vulva kaşıntısı ve depresyonda görülmüştür.
Etkileş.: Tamoksifenin karaciğerde parçalanması nedeniylediğer ilaçlarla karşılıklı etkileşmeleri dikkate alınmalıdır.Kumarin tipi antikoagülanlarla kombine kullanıldığında antikoagülanetkide belirgin bir artış meydana gelir.
Doz Önerisi: Günlük doz sabah ve akşam uygulanan 10-20 mg’dir.Günde tek doz halinde 20-40 mg olarak da uygulanabilir. Tedaviyeilk yanıt genellikle başlangıçtan 1-3 ay sonra sağlanır
Tanakan Film Tablet
Ginkgo biloba ekstresi
Ambalaj: 40 mgx20 ve 40 tablet
End.:Organikbeyin sendromuna bağlı olarak gelişen serabral performans bozukluklarının(major semptom olarak görülen demans sendromların genel tedavisi çerçevesinde)semptomatik tedavisinde: Hafıza zayıflığı, konsantrasyon bozukluğu, ruhsal uyumbozuklukları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı primer hedef grup,primer dejeneratif demans, vasküler demans ve her ikisinin miks formlarındakidemans sendromları olan hastalardır. Periferik arteriyel okluzif hastalıklardaFontaine stage II (intermittan kladikasyo)’de ağrısız yürüme mesafesininiyileştirilmesi. Vasküler veya involüsyona bağlı vertigo, kulak çınlaması.
Kontr.E.:Ginkgobiloba ekstresine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarındakullanılmamalıdır.
Uyar.:Serebralendikasyonlarda tedaviye başlamadan önce, patalojik semptomların spesifik birtedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığı belirlenmelidir.Gebelerde ve çocuklarda kullanılması önerilmez.
Yan E.:Çok azsayıda hastada hafif gastrointestinal rahatsızlık, baş ağrısı, allerjik derireaksiyonları gözlenmiştir.
Doz Önerisi: Serebral performans bozukluklarında (Demans sendromu)Günde üç kez 1-2 tablet (günlük doz 120-240 mg Ginkgo Biloba ekstresine eşdeğerolacak şekilde). Tedavinin süresi semptomların şiddetine bağlıdır ve bu kronikhastalıkta en az 8 hafta sürmelidir. 3 aylık bir tedaviden sonra, tedavinindevam edip etmeyeceği kontrol edilmelidir. Periferik arteriyel okluzifhastalık, vertigo, kulak çınlamasında günde 3 kez 1 tablet veya günde 2 kez 2tablet. Periferik arteriyel okluzif hastalıkta, ağrısız yürüme mesafesininiyileştirilmesi minumum 6 haftalık tedavi gerektirir
TanFlex Draje
Benzidamin HCI
Ambalaj: 50 mgx20 draje
End.: İltihaplı doku ameliyatları; burkulma, çıkık,ezik, tendinit, bursit, yanık ve benzeri durumlar; diş ve diş etiyleilgili iltihap ve ameliyatlarda ve plastik cerrahi uygulamalarında;tonsillit, sinüzit gibi enflamasyonlu durumlarda, kulak ve burunameliyatlarında; üroloji ve jinekolojide iltihaplı durumlar veameliyatlarda; solunum yolları hastalıklarında ve venopatilerdeantienflamatuvar ve analjezik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Benzidaminekarşı daha önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Gebelerde güvenirliği kanıtlanmadığından, kullanılmamalıdır.
Uyar.: Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar karaciğerbozukluğu olan kişilerde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıve uzun süreli tedavi görenlerde karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
Yan E.: En çok görülen yan etkiler bulantı, epigastrik basınçve yanma hissidir. Nonsteroid ilaçların yan etkileri yaşlı hastalardadaha sık görüldüğünden, bunlarda en düşük etkili doz kullanılmalıdır.
Etkileş.: Bütün nonsteroid antienflamatuvarlar gibi, diğerilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz tok karına alınan 3-4×1 drajedir. Maksimumgünlük doz 4 drajedir. Tedavi süresi ortalama 7-15 gündür ve 3 aydanfazla kullanılmamalıdır.
TanFlex Gargara
Benzidamin HCl
Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik cam şişe
TanFlex Oral Sprey
Benzidamin HCI
Ambalaj: 0.27 mg/dozx30 mL’lik şişe ve püskürtme adaptörü
End.:Ağız içinelokal olarak uygulandığında aşağıdaki durumlarda endikedir: Ağız ve Diş Eti Hastalıkları: Gingivit, aft, glossit, paradental hastalıklarve aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlarda; yardımcı tedavi olarakdiş çekimi ve tedavilerinde. BoğazHastalıkları: Anjin, farenjit, larenjitve tonsillitte gerekli antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak;kemoterapi, radyoterapi ve diğer nedenlerden (örneğin trakealentübasyon) kaynaklanan ağız boşluğu mukozitlerinde, endikedir.
Kontr.E.: Gebelerde ve benzidamin HCl’ye aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Yan E.: Bulantı, kusma, ağız kuruluğu veya salya artışı,tat bozukluğu, iştah kaybı, baş dönmesi, mide-bağırsak bozukluğu,nadiren allerji, uyku bozukluğuyla karşılaşılabilir.
Doz Önerisi: TanFlex Gargara: Günlükdoz 1 ölçek (15 mL) gargara solüsyonu ile 20-30 saniye çalkalanır vekalan kısım dışarı atılır. Gereksinmeye göre bu işlem 2-3 kere 3-4saat ara ile tekrarlanır. Gerektiğinde 5 kereye çıkılabilir. 6 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez.TanFlex Oral Sprey: Yetişkinlerdeve yaşlılarda 1.5 ile 3 saatte bir, günde 4 veya 8 kez. 6-12 yaş arasıçocuklarda 1.5 ile 3 saatte bir, günde 4 kez. Tedavi süresi 4-5 gündür
Tanol Losyon
Difenhidramin HCI1 g, kalamin 8 g, çinko oksit 4 g, mentol 0.25 g
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Böceksokması, basit cilt tahrişlerine bağlı kaşıntı ve ağrının geçici olarak giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.MAO inhibitörü ilaç kullanan hastalarda difenhidramin kullanımıkontrendikedir.
Uyar.:Difenhidramin içeren ürünler, hekimdenetimi altında olmadıkça, su çiçeğinde kullanılmamalıdır. Isırgan otu tahrişi,güneş yanığı, kabarmış ve sulanmış lezyonlar, geniş vücut alanları üzerineuygulanmamalı, önerilenden daha sık kullanılmamalıdır. Yanma hissi, kızarıklıkve cilt döküntüleri oluştuğunda tedaviye son verilmelidir.
Yan E.:Topikalkullanılan antihistaminiklerin nadiren tip 1, daha sık olarak tipIV hipersensitivite reaksiyonlarına yol açtıkları bildirilmiştir.İlacın uygulandığı alanda ekzema, kaşıntı ve enflamasyon oluşur.Bu yan etkiler, ilaçla daha sonra karşılaşıldığında tekrarlar. Topikalantihistaminik uygulamasından sonra fotosensitivite reaksiyonlarıgörülebilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez hasta bölgeye sürülür
Tantum Draje
Benzidamin HC
Ambalaj: 50 mgx20 draje
End.: İltihaplı doku ameliyatları; burkulma, çıkık,ezik, tendinit, bursit, yanık ve benzeri durumlar; diş ve diş etiyleilgili iltihap ve ameliyatlarda ve plastik cerrahi uygulamalarında;tonsillit, sinüzit gibi enflamasyonlu durumlarda, kulak ve burunameliyatlarında; üroloji ve jinekolojide iltihaplı durumlar veameliyatlarda; solunum yolları hastalıklarında ve venopatilerdeantienflamatuvar ve analjezik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Benzidaminekarşı daha önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Gebelerde güvenirliği kanıtlanmadığından, kullanılmamalıdır.
Uyar.: Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar karaciğerbozukluğu olan kişilerde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıve uzun süreli tedavi görenlerde karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
Yan E.: En çok görülen yan etkiler bulantı, epigastrik basınçve yanma hissidir. Nonsteroid ilaçların yan etkileri yaşlı hastalardadaha sık görüldüğünden, bunlarda en düşük etkili doz kullanılmalıdır.
Etkileş.: Bütün nonsteroid antienflamatuvarlar gibi, diğerilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Bir kerelik doz 0.7-1 mg/kg’dir. Günde ortalama 3kez 1 draje tok karnına alınır. Gerekirse gece yatmadan 2 saat önce1 draje daha alınabilir. Bir kerelik azami doz 2 draje, günlük maksimumdoz 4 drajedir. Tedavi süresi ortalama 7-15 gündür.
Tantum Jel
Benzidamin HCI
Ambalaj: %5×50 g’lik tüp
End.:Çeşitlinedenlere bağlı (cerrahi, travmatik, fizik vs.) yumuşak doku zedelenmelerineilişkin lokal ödem, enflamasyon ve bununla ilişkili ağrılı durumların(bursit, tendinit, miyalji, lumbago, burkulma, ezik, kas gerilemesivs) ve periferik venopatilerin (varikosit, filebit, trombofilebit)tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Benzidamine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumunda kontrendikedir.
Uyar.: Açık yaraya sürülmemelidir. Uzun süre kullanılmasıduyarlığa neden olabilir. Gebelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Ender olarak cilt tahrişine bağlı kaşıntı, eritemveya papülo-veziküler reaksiyon görülebilirse de, bu belirtilerilaç kesilince kaybolur.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez hastalıklı bölgeye uygulanır.
Tantum Verde Gargara
Benzidamin HCl
Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik ambalaj.
Tantum Verde Spray
Benzidamin HCI
Ambalaj: 0.27 mg/dozx30 mL’lik sprey başlıklı şişe
End.:Ağız içinelokal olarak uygulandığında aşağıdaki durumlarda endikedir: Ağız ve Diş Eti Hastalıkları: Gingivit, aft, glossit, paradental hastalıklar veaşırı zorlanmaya bağlı paradentozlarda; yardımcı tedavi olarakdiş çekimi ve tedavilerinde. BoğazHastalıkları: Anjin, farenjit, larenjitve tonsillitte gerekli antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak;kemoterapi, radyoterapi ve diğer nedenlerden (örneğin trakealentübasyon) kaynaklanan ağız boşluğu mukozitlerinde, endikedir.
Kontr.E.: Gebelerde ve benzidamin HCl’ye aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Yan E.: Bulantı, kusma, ağız kuruluğu veya salya artışı,tat bozukluğu, iştah kaybı, baş dönmesi, mide-bağırsak bozukluğu,nadiren allerji, uyku bozukluğuyla karşılaşılabilir.
Doz Önerisi:TantumVerde Gargara: Bir çorba kaşığı (15 mL) gargarasolüsyonu ile 20-30 saniye ağızda çalkalama ve/veya gargara yapıldıktansonra kalan kısım dışarı atılır, yutulmaz. Gereksinmeye göre bu işlemgenellikle günde 2-3 kez 3-4 saat arayla tekrarlanır; gereğinde 5kereye çıkabilir. Tedavi süresi, olguya göre ortalama 2-7 günarasındadır; radyasyon mukozitlerinde tedavi hekim denetiminde15-20 gün sürebilir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.Tantum Verde Spray: Birkerede 4 püskürtme, günde 2-6 kez tekrarlanarak kullanılır. Tedavi süresiortalama 4-5 gündür
Tarden Film Tablet
Atorvastatin
Ambalaj: 10 mgx30 tablet :: 20 mgx30 tablet :: 40 mgx30tablet
End.:Primerhiperkolesterolemi, heterozigot familyal ve non-familyal hiperkolesterolemive kombine (miks) hiperlipidemili (Fredrikson Tip IIa ve IIb) hastalardayükselen total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B vetrigliseritlerin düşürülmesinde ve HDL-kolesterolün yükseltilmesinde diyeteyardımcı olmak üzere endikedir.
Kontr.E.: Atorvastatine aşırı duyarlığı olan, aktif karaciğerhastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayanserum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalmapotansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.
Uyar.: Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi vealtta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.
Yan E.: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğukalgınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yolenfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.
Etkileş.: Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.
Doz Önerisi: Hasta atorvastatin almadan önce standart bir kolesteroldüşürücü diyete alınmalı ve atorvastatinle tedavi süresince bu diyete devamedilmelidir. Genelde başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Dozlar başlangıçLDL-C düzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına göre kişisel olarakdüzenlenmelidir. Dozaj ayarlanması 4 hafta ya da daha fazla süreli aralıklarlayapılmalıdır. Maksimum doz günde bir kez 80 mg’dir. Dozlar günün herhangi birsaatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir
Tardyferon Depo Draje
Demir (demir II sülfathalinde) 80 mg, mukoproteoz 80 mg
Ambalaj: 30 draje
End.:Hipokromanemi, gebelik, gelişme, laktasyon dönemi, ağır regl kanamaları,kan kaybı olguları, iştahsızlık, baş dönmesi, yorgunluk, palpitasyon,saç dökülmesi, tırnak uçlarının kırılması ve diğer demir yetmezliklerindeendikedir.
Kontr.E.: Hemokromatöz ve siderozda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Demir preparatlarının dışkının rengini koyulaştıracağıhastaya anlatılmalıdır. Gebelikte ve emzirme döneminde hekimkontrolü altında kullanılmalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklardakullanımı önerilmez.
Yan E.: Seyrek olarak bulantı, mide rahatsızlığı, kabızlık,diyare görülebilir.
Etkileş.: Demir tuzları oral yoldan verilen tetrasiklinlerinemilimini engellediğinden, bir arada kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Hafif demir yetersizliği hallerinde günde 1x1depo draje, ciddi demir yetersizliği anemilerinde günde 2×1 depodraje (3 hafta süreyle) alınmalıdır. Organizmanın demir depolarınınormale getirmek için tedavi hemoglobin düzeyi normale döndüktensonra 1-3 ay 1×1 depo draje ile sürdürülmelidir. Feçesi siyaha boyayacağıhastaya bildirilmelidir
Targocid Flakon IM/IV
Teikoplanin
Ambalaj: 200 mgx1 flakon ve 3 mL’lik 1 çözücü ampul :: 400 mgx1flakon ve 3 mL’lik 1 çözücü ampul.
End.: Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, idrar yollarınenfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, eklem ve kemikenfeksiyonları, septisemi, endokardit ve ayakta periton diyaliziyapılan hastalardaki peritonit. Ayrıca, Gram-pozitif enfeksiyonriski taşıyan ortopedik operasyonlarda antibiyotik profilaksiamacıyla kullanılabilir.
Kontr.E.: Daha önceden teikoplanine karşı aşırı duyarlıkgösteren hastalara verilmemelidir.
Uyar.: Çapraz duyarlık görülebileceği için, diğer glikopeptidlerekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalara teikoplanin verilmemelidir.Kesinleşmiş ya da olası gebelik durumlarında, potansiyel yararlarınolası risklere ağır bastığı düşünülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Eritem, lokal ağrı, trombofilebit, deri döküntüsü,kaşıntı, ateş, bronkospazm, anafilaktik reaksiyonlar, bulantı, kusma,diyare, eozinofili, lökopeni, nötropeni, trombositopeni, trombositoz,artmış serum transaminazları ve/veya alkalen fosfataz, serum kreatinindegeçici yükselmeler, baş dömesi ve baş ağrısı bildirilmiştir.
Etkileş.: Nörotoksik veya nefrotoksikilaçların birlikte ya da ardışık kullanılması durumunda böbrek veişitme testleri yapılmalıdır. Aminoglikozitler, kolistin, amfoterisinB, siklosporin, sisplatin, furosemid ve etakrinik asit gibi ilaçlarbuna dahildir.
Doz Önerisi: Sulandırılmış Targocid enjeksiyonu IV ya da IM yoldan uygulanabilir.IV dozlar, 1 dakika içinde yapılan hızlı enjeksiyonla ya da 30 dakikaiçinde yapılan enfüzyonla uygulanabilir. Dozaj genellikle gündebir kez uygulanır, ancak ilk gün ikinci bir dozun verilmesi de uygunolabilir. Antibiyotiğe duyarlı organizmalarla enfekte olmuşhastaların çoğu 48-72 saat içinde terapötik yanıt verirler. Tedavinintoplam süresi enfeksiyonun tipi ve şiddeti ile hastanın verdiğiyanıta göre belirlenir. Endokardit ve osteomiyelit için önerilentedavi süresi 3 hafta ya da daha uzundur. Olguların çoğunda 12 ya da 24saatte bir 400 mg’lik dozlar yeterlidir
Tarivid IV Enfüzyon Çözeltisi
Ofloksasin HCl
Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 enfüzyon flakonu
Tarivid FilmTablet
Ofloksasin
Ambalaj: 200 mgx10 tablet :: 400 mgx5 tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunumsistemi enfeksiyonları (bronşit), pnömoniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahilolmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genitalorganların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirginolarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasineduyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.:Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir. Serebral travmalar, santralsinir sisteminde iltihabi lezyonlar veya felç gibi konvülziyoneşiğini düşüren ve daha önceden mevcut olan santral sinir sistemilezyonlarında kontrendikedir. Çocuklara ve gelişimini henüz tamamlamamışolan (18 yaşın altındaki) gençlere, gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.
Uyar.: Ofloksasin bazı advers etkileriyle, hastanınkonsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden, araba kullanmakve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumları riskli hale getirebilir.Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalara şiddetli güneş ışığınave ultraviyole ışınlarına maruz kalmamaya özen göstermeleri bildirilmelidir.
Yan E.:Tedavisüresince mide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı,kusma, ishal gibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Etkileş.:Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gören kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.
Doz Önerisi:TarividIV Enfüzyon: İdrar yolu enfeksiyonlarındagünde 1 kez 100 mg-2 kez 200 mg (veya 1 kez 200 mg); böbrek ve üreme organlarınınenfeksiyonlarında günde 2 kez 100 mg-200 mg; solunum yolları enfeksiyonları,kulak, burun, boğaz enfeksiyonlarında 2 kez 200 mg; deri ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında 2 kez 200 mg; kemik ve eklemlerin enfeksiyonlarında2 kez 200 mg; karın boşluğunun enfeksiyonlarında 2 kez 200 mg; septisemide2 kez 200 mg. Dozların yaklaşık olarak eşit aralıklarda verilmesiönemlidir. Hastanın durumu düzeldikten sonra parenteral tedavidenoral tedaviye geçilebilir. TarividIV 200 uygulamasına vücut ısısınormalleştikten ve hastalığın belirtileri kaybolduktan sonra enaz 3 gün daha devam edilmelidir. Akut enfeksiyonlarda olgularınçoğunda 7-10 günlük tedavi yeterlidir.Tarivid Tablet: Enfeksiyonun tipineve ciddiyetine göre, erişkinlerde günlük ofloksasin dozu 200 mg ile800 mg arasındadır. 400 mg’ye kadar olan günlük ofloksasin dozları,tercihen sabahları olmak üzere tek doz halinde verilebilir. Dahayüksek doz uygulamalarında, total dozun iki eşit parçaya bölünerekeşit aralıklarla uygulanması gereklidir. Enfeksiyonun ağırlığınave komplikasyon yapan faktörler veya duyarlığı azaltan patojenlerolup olmamasına bağlı olarak, dozu günde 2×400 mg’ye kadar yükseltmekgerekebilir. Tarivid Film Tablet bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Açkarnına veya yemeklerle birlikte alınabilir. Tarivid uygulamasınavücut ısısı normalleştikten ve hastalığın belirtileri kaybolduktansonra en az 3 gün daha devam edilmelidir. Akut enfeksiyonlarda olgularınçoğunda 7-10 günlük tedavi yeterlidir. Tedavi süresi genellikle,Salmonelloz’da tedavi süresi 7-8 gün, şigellozda 3-5 gün, E. coli’nin nedenolduğu bağırsak enfeksiyonlarında ortalama 3 gündür. b-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında(örneğin pürülan tonsilit veya erizipel) hastayı romatizmal ateş,glomerülonefrit gibi geç komplikasyonlardan korumak için en az 10günlük bir tedavi uygulanmalıdır. Komplike olmayan alt idrar yoluenfeksiyonlarına 3 günlük tedavi yeterlidir
Tarka Yavaş Salınımlı Film Tablet
Verapamil HCl 180mg, trandolapril 2 mg
Ambalaj: 28 tablet.
End.: Verapamil ve trandolaprilin kombine kullanımınıngerektiği hipertansiyonda endikedir.
Kontr.E.: Trandolapril veya verapamile aşırı duyarlık,ACE inhibitör tedavisine bağlı anjiyonörotik ödem öyküsü, kardiyojenikşok, taze komplike enfarktüs, II. veya III. derece AV blok, SA blok,hasta sinüs sendromu, gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.
Uyar.: İlacın ilk dozundan sonra seyrek olarak semptomatikhipotansiyon gelişebilir. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalardadozun ayarlanması ve böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir.Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda trandolaprilat plazmadüzeyleri yükselebilir ve doz ayarlaması gerekebilir. Ender olgulardaACE inhibitörleriyle yüz, ekstremiteler, dil, glottis ve/veya larenkside kapsayan anjiyonörotik ödem bildirilmiştir. Ödem yüz ve glottisikapsıyorsa, solunum yolu obstrüksiyonu riski nedeniyle, çok tehlikelidir.
Yan E.: Trandolapril ile öksürük, baş ağrısı, halsizlik,baş dönmesi gibi yan etkiler seyrek de olsa, görülebilir. Daha seyrekolarak palpitasyon, keyifsizlik, hipotansiyon, prurit, yüz kızarmasıve bulantıya raslanmıştır. Çok ender olarak fasiyal anjiyonörotiködem bildirilmiştir. Verapamilin kalp ve dolaşıma etkileri bazan,özellikle yüksek doz ve müsait ön hasarlarda, terapötik etkinin dışınataşabilir; kalp frekansında yavaşlama (sinüs bradikardisi, AVblok), kan basıncının düşmesi, kontraktilite gücünün azalması görülebilir.Kabızlık sık; bulantı, baş dönmesi veya sersemlik, baş ağrısı, yüzkızarması, yorgunluk, gerginlik ve mafsal ödemleri nadiren görülebilir.
Etkileş.: Diğer antihipertansiflerin etkisini artırabilir.Diüretik tedavisi altındaki hastaların bazılarında verapamil/trandolaprilkombine müstahzarıyla tedaviye başlandığında aşırı kan basıncıdüşmeleri görülebilir. Kardiyodepresan, yani b-bloker, antiaritmik ilaçlar, inhalasyon anestetiklerigibi kardiyak uyarı oluşumunu ve iletisini inhibe eden ilaçlarlabirlikte uygulandığında, istenmeyen additif etkiler oluşabilir.Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili hastalarda kinidin veoral verapamil birlikte uygulandığında, hipotansiyon ve akciğerödemi geliştiği bildirilmiştir. Birlikte uygulandığında verapamilindigoksin plazma düzeylerini %50-75 oranında yükseltir. Trandolaprilve potasyum tuzlarının, potasyum tutan diüretiklerin veya prostaglandinsentezi inhibitörlerinin birlikte kullanımı, özellikle böbrekfonksiyon bozukluğunda, hiperpotasemi riskini artırır. Tüm antihipertansiflerdeolduğu gibi, verapamil/trandolapril kombine müstahzarının da imipraminiçeren majör trankilizan veya antidepresanlarla birlikte uygulanmasındaortostatik hipotansiyon riski artar.
Doz Önerisi: Böbrek ve karaciğer fonksiyonu normal olan hastalarda,günde tek doz 1 Tarka kapsül önerilir
Tavanic IV Enfüzyon Flakonu
Levofloksasin
Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 flakon
Tavanic FilmTablet
Levofloksasin
Ambalaj: 500 mgx7 film tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu; akut sinüzit, kronik bronşitin akutalevlenmesi, toplumda edinilmiş pnömoni, hastanede edinilmiş pnömoni,piyelonefrit dahil komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları, prostatit tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Levofloksasine veya florokinolon grubu bir diğerantibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalar;epilepsisi olan hastalar; florokinolon grubu bir antibakteriyelinkullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığı öyküsüverenler; pediyatrik yaş grubunda veya ergenlik dönemindekiler;gebelik dönemindekiler ve emzirme dönemindekilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Böbrek yetmezliğinde kreatinin klirensine göredoz ayarlaması yapılmalıdır. Levofloksasine bağlı fotosensitizasyonçok nadiren görülmekle birlikte, hastalara, tedavi süresince kuvvetligüneş ışığına çıkmamaları veya solaryum gibi yapay ultraviyolelambalara maruz kalmamaları önerilmelidir. Levofloksasin tedavisisırasında görülen bazı yan etkiler hastanın konsantrasyon, refleksve reaksiyon yeteneklerini azaltabildiğinden, bu yeteneklerinazalmasının özellikle önemli olduğu motorlu taşıt veya iş makinesikullanımı gibi durumlarda risk oluşturabilir.
Yan E.: Bulantı, diyare ve karaciğer enzimleri(ALT/AST) değerlerinde artış, iştahsızlık, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık,kaşıntı, deri döküntüsü, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi,uykusuzluk, eozinofili, lökopeni, bilirubin ve serum kreatinindeğerlerinde artış gözlenmiştir.
Etkileş.: Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örneğin teofilin)ve fenbufen veya benzeri diğer bir nonsteroidal antienflamatuvarilacın, kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanılmasıhalinde, beyin konvülziyon eşiğinin düştüğü bildirilmektedir. Levofloksasin,probenesid ve simetidin gibi tübüler böbrek sekresyonunu etkileyenilaçlarla birlikte verildiğinde, özellikle böbrek yetmezliği olanhastalarda dikkatli olunmalıdır. Siklosoprinin yarı-ömrü, levofloksasinile birlikte uygulandığında %33 oranında artmaktadır. Levofloksasininoral formu, demir tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antasitlerlebirlikte uygulandığında, levofloksasinin emilimi belirgin şekildeazalır. Bu ilaçlar, levofloksasin uygulamasından en az 2 saat önceveya 2 saat sonra uygulanmalıdır. Sukralfat ile levofloksasinoral olarak birlikte uygulanacaksa, sukralfatın en ez 2 saat sonrauygulanması önerilir.
Doz Önerisi: Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığınabağlı olarak ayarlanır. Tablet: Akut sinüzit: Günde tekdoz 500 mg, 10-14 gün boyunca. Kronikbronşitin akut alevlenmesi: Günde tekdoz 250-500 mg, 7-10 gün boyunca. Toplumdaedinilmiş pnömoni: günde tek doz veya 2 kez500 mg, 7-14 gün boyunca. Piyelonefritdahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları: Günde tek doz 250 mg, 7-10 gün boyunca. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Günde tek doz 250 mg veya tek doz veya iki kez 500 mg,7-14 gün boyunca. Prostatit:Günde tek doz 500 mg, 28 gün boyunca. IV enfüzyon çözeltisi: Toplumda edinilmiş pnömoni: Günde tek doz veya 2 kez 500 mg, 7-14 gün boyunca. Piyelonefrit dahil, komplikasyonlu üriner sistemenfeksiyonları: Günde tek doz 250mg, 7-10 günboyunca. Deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları: Günde tek doz 250 mg veya tekdoz veya iki kez 500 mg, 7-14 gün boyunca. Hastanede edinilmiş pnömoni: Günde tek doz 750 mg, 7-14 gün boyunca. Prostatit: Günde tekdoz 500 mg, 28 gün boyunca. Doz hastalığın şiddetine göre ayarlanmalıdır. Aynıdozda, IV uygulamadan oral uygulamaya geçilmesi mümkündür. Kreatinin klirensiú50 mL/dak olan hastalarda tablet ve enfüzyon çözeltisi dozları azaltılmalıdır.Yavaş intravenöz enfüzyon yapılmalıdır; 500mg (100 mL) enfüzyon çözeltisi içinen az 60 dakika. Taşikardi veya kan basıncında düşüş olması durumunda enfüzyonason verilmelidir
Tavegyl Şurup
Klemastin (hidrojenfumarat)
Ambalaj: 1 mg/10 mLx100 mL’lik şişe.
Tavegyl Tablet
Klemastin
Ambalaj: 1 mgx20 tablet.
End.:Samannezlesi ve diğer alerjik rinopatiler, ürtiker, deri reaksiyonları,ilaç ve gıda alerjileri, pruritus ve kaşıntı dermatozlar, akut vekronik ekzema ve temas ekzemasında yardımcı olarak, böcek sokmalarıve ısırmalarında endikedir.
Kontr.E.:Klemastinveya benzhidril eter grubu antihistaminiklere duyarlı kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Dar açılı glokom, stenozlu peptik ülser, piloroduodenalobstrüksiyon, üriner retansiyonlu prostat hipertrofisi ve safrayolu obstrüksiyonu olgularında dikkatle kullanılmalıdır. Mutlakgereksinme olmadıkça gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.Bazı duyarlı kişilerde sedatif etki gösterebilir. Bu nedenle,araba kullanan veya makinede çalışan hastalarda dikkat gereklidir.
Yan E.:Yorgunluk,sedasyon, sersemlik, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda SSS stimülasyonu,baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık, döküntüler, bulantı görülebilir.
Etkileş.:Antihistaminiklersedatiflerin, hipnotiklerin ve alkolün etkisini güçlendirirler.MAO inhibitörleri antihistaminiklerin antikolinerjik etkilerinigüçlendirir ve uzatırlar.
Doz Önerisi: Tavegyl Şurup: Günlükdoz Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara sabah ve akşam olmaküzere 10 mL şurup, inatçı olgularda günde 60 mL şurup verilebilir.Tavegyl Tablet: Yetişkinler ve 12 yaşındanbüyük çocuklara sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce (12saatte bir) alınmak üzere 1 tablet, inatçı olgularda günde 6 tabletekadar çıkılabilir. 6-12 yaş arası çocuklara sabah kahvaltıdan sonrave gece yatarken ½-1 tablet verilir.
Taxol Enjektabl Solüsyon
Paklitaksel
Ambalaj: 30 mg/5 mLx1 flakon :: 100 mg/17 mLx1 flakon
End.: Over kanseri, meme kanseri, küçük hücreli olmayanakciğer kanseri ve Kaposi sarkoma tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Başlangıç nötrofil sayısı 1.500 hücre/mm3’dendüşük solid tümörü olan hastalarda ve başlangıç ya da takip eden nötrofilsayımları 1.000 hücre/mm3’den düşük olan AIDS’e bağlı Kaposi Sarkomuolan hastalarda da kontrendikedir.
Uyar.: Kanser kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli birdoktorun gözetimi altında uygulanmalıdır. Önemli aşırıduyarlık reaksiyonlarıgelişebileceğinden, uygun destekleyici ekipmanların bulundurulması gerekir.Orta dereceli ile ciddi karaciğer yetersizliği olan hastalara uygulandığındadikkatli olunmalı ve doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. Fetüse zararverebileceğinden gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir. Emzirme sırasındakontrendikedir.
Yan E.: Hematolojik toksisite, enfeksiyonlar, febril nötropeni,dispne, terleme, göğüs ağrısı, taşikardi, döküntü, hipotansiyon, hipertansiyon,interstisyel pnömoni, akciğer fibrozu, pulmoner emboli, periferal nöropati,artralji/miyalji, bağırsak tıkanıklığı/perforasyon, pankreatit, iskemikkolit, dehidratasyon, tırnak yatağında pigmentasyon ya da renk değişimi, ödem,asteni, halsizlik görülebilir.
Etkileş.: Sisplatinden sonra verildiğinde, daha belirginmìyelosupresyon ve paklitaksel klirensinde azalma görülür. Ketokonazol,verapamil, diazepam, kinidin, deksametazon, siklosporin, teniposid, etoposid vevinkristin, testosteron, 17a-etinilestradiol, retinoik asit ve körsetin ile etkileşir. Doksorubisinin plazmadüzeyleri paklitaksel ve doksorubisinin kombine uygulanması ile artabilir.
Doz Önerisi: Ciddi aşırı duyarlık reaksiyonlarını önlemek için Taxol uygulamasındanönce bütün hastalara ön tedavi yapılmalıdır. Bu tür bir ön tedavi Taxol uygulamasından yaklaşık 6 ve 12saat önce oral olarak 20 mg deksametazon, 30 ile 60 dakika önce IV olarak 50 mgdifenhidramin ve 30 ile 60 dakika önce 300 mg simetidin veya 50 mg ranitidindenoluşabilir. Tek ajan veya kombinasyon tedavilerinde her 3 haftada bir 3 saatlikIV enfüzyonla 175-225 mg/m2 dozunda uygulanır. Alternatif olarak, 24saatlik enfüzyonla IV 135 mg/m2 dozunda kullanılır. AIDS’e bağlı Kaposi Sarkomu: İkinci-seçenek tedavi: Kürler arasında 3 hafta arabırakılarak 3 saatte IV yoldan 135 mg/m2 Taxol ya da kürler arasında 2 hafta ara bırakılarak 3 satte IVyoldan 100 mg/m2 Taxoluygulanır (doz yoğunluğu 45-50 mg/m2/hafta
Taxotere Enjeksiyonluk Konsantre
Dosetaksel
Ambalaj: 20 mg/0.5 mLx1 flakon ve 1.5 mL seyreltici içeren 1flakon ::80 mg/2mLx1 flakon ve 6 mL seyreltici içeren 1 flakon.
End.:Memekanseri, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, over kanseri, baş-boyun kanserive prostat kanseri tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Dosetaksel veya polisorbat 80 ile formüle edilen diğerilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonları göstermiş olan hastalardakontrendikedir. Gebe ve emziren hastalarda kullanılmamalıdır. Nötrofil sayısı<1500 hücre/mm3 olan hastalarda kullanılmamalıdır. Ağırkaraciğer bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Meme, küçük hücreli olmayan akciğer, over, baş-boyunkanseri hastaları için tüm hastalara, sıvı retansiyonu ve hipersensitivitereaksiyonlarının şiddetini azaltmak amacıyla, deksametazon gibikortikosteroidlerle 16 mg günlük dozda (örn günde iki kez 8 mg) Taxoteretedavisinden önceki gün başlamak suretiyle 3 gün boyunca ön tedaviyapılmalıdır. Prostat kanseri için, premedikasyon, dosetaksel enfüzyonundan 12saat, 3 saat ve 1 saat önce uygulanan oral deksametazon 8 mg’dir. Hastalarhipersensitivite reaksiyonları açısından, özellikle birinci ve ikinci kürlerdeyakından izlenmelidir. Erüpsiyonlar ve ardından meydana gelen deskuamasyonlargibi ciddi semptomlar nedeniyle tedavinin kesilmesi veya ara verilmesigerektiği bildirilmiştir. Plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon ve asit gibiciddi sıvı retansiyonu olan hastalar yakından takip edilmelidir. Ciddiperiferik nöropati gelişimi doz azaltılmasını gerektirir.
Yan E.: Kemik iliği supresyonu, ağır nötropeni, sepsisve pnömoni gibi enfeksiyöz epizodlar, trombositopeni, küçük çaplıetkiler ateş basması, pruritus ile veya tek başına kızarıklık, göğüsdarlığı, sırt ağrısı, dispne, ilaç ateşi veya üşüme, hipotansiyon,bronkospazm, ödem ve daha ender olarak plevral efüzyon, asit, prekardiyalefüzyon ve kilo artışı gibi sıvı tutulması tabloları, cilt reaksiyonları,parestezi, distani veya ağrı, diyare, kusma, stomatit, hipotansiyon,paroksismal atrial taşikardi, atrial flutter, disritmi, sol ventrikülejeksiyon fraksiyonunda bozulma, uygulama yerinde hiperpigmentasyon,enflamasyon, lokal eritem, cilt kuruluğu veya damar şişmesi, filebit,ekstravazasyon, alopesi, asteni, mukoza iltihabı, artralji, miyaljigörülebilir.
Etkileş.: Ketokonazol, siklosporin, terfenadin, eritromisinve troleandomisin gibi ilaçlardan etkilendiğinden, aynı anda dosetkaselve bu ilaçlar uygulandığında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Meme kanserinde önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2olup, 6 siklus olarak her 3 haftada bir doksorubisin 50 mg/m2 ve siklofosfamid500 mg/m2’den 1 saat sonra uygulanır. Küçük hücreli olmayan akciğerkanserinde, dosetaksel her üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon şeklindeuygulanır. Hiç kemoterapi almamış hastalar için önerilen doz rejimi, dosetaksel75 mg/m2 ve hemen ardından 30-60 dakika süreyle sisplatin 75 mg/m2şeklindedir. Önceki platin-bazlı kemoterapinin başarısız kalmasından sonrakitedavi için, önerilen dozaj, tek ajan olarak 75 mg/m2’dir. Overkanserinde tavsiye edilen doz, her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreliinfüzyon olarak uygulanan 100 mg/m2’dir. Platin grubu ilekombinasyon halinde uygulandığında, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2‘dir. Baş ve boyun kanseri hastalarında dosetaksel, üç haftada bir, 1 saatlik infüzyonşeklinde uygulanır. Önerilen dosetaksel dozu, sisplatin ve 5-florourasil ilekombinasyon halinde, 75 mg/m2’dir. Febril nötropeni ve enfeksiyoninsidansını azaltmak amacıyla, her kürün 5. gününden başlayarak 10 gün süreyle,oral florokinolon veya eşdeğeri intravenöz antibiyotiklerin verilmesi önerilir.Prostat kanserinde tavsiye edilen doz her üç haftada bir olmak üzere 1 saatsüreli infüzyon olarak uygulanan 75 mg/m2’dir. Oral yoldan günde iki kez 5 mgprednison veya prednisolon devamlı olarak uygulanır
Tazocin Flakon IV
Piperasilin sodyum,tazobaktam sodyum
Ambalaj: 2.25 g (2 g+250 mg)x1 flakon ve 10 mL’lik enjeksiyonluksu ampulü.
Tazocin Flakon IV/Enfüzyon
Piperasilin sodyum,tazobaktam sodyum
Ambalaj: 4.5 g (4 g+500 mg)x1 flakon, 50 mL’lik enjeksiyonluksu ampulü ve transfer seti.
End.:Duyarlıorganizmaların uygun kültür ve duyarlık testleriyle saptandığıveya kuşkulanıldığı alt solunum yolu enfeksiyonları, idrar yoluenfeksiyonları (komplike ve basit), intraabdominal enfeksiyonlar,cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları, bakteriyel septisemi, polimikrobikenfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, kemik ve eklem enfeksiyonlarıgibi sistemik ve/veya lokal enfeksiyonlarda endikedir. Belirtilenbu endikasyonların yanı sıra, piperasiline duyarlı organizmalarınneden olduğu enfeksiyonlar, piperasilin içeriğinden dolayı dabu kombinasyona yanıt verirler.
Kontr.E.: Penisilinler ve/veya sefalosporinler ya da b-laktamaz inhibitörlerinin herhangibirine karşı allerjik reaksiyonları olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle tedavi gören hastalarda, ciddive zaman zaman fatal anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Piperalisin/tazobaktamkombinasyonu ile tedaviye başlamadan önce, penisilinler, sefalosporinlerve diğer allerjenlere karşı dana önceki aşırı duyarlık reaksiyonlarıdikkatle araştırılmalıdır. Gebe ve emziren kadınlar yalnız terapötikyararı hasta ve fetüse olan riskten daha fazla ise tedavi edilmelidir.12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Kızarıklık ve kaşıntı, diyare, bulantı ve kusma,hipotansiyon, bağırsak tıkanması, baygınlık, üşüme, sırt ağrısı,kırıklık, supraventriküler ve ventriküler dahil taşikardi, bradikardi,aritmi, atrial fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon, kardiyak arrest,kalp yetmezliği, dolaşım bozukluğu, miyokard enfarktüsü, titreme,konvülziyon, vertigo, melena, gaz, kanama, gastrit, hıçkırık, ülseratifstomatit, ilaca bağlı kolit, kulak çınlaması, anafilaksi, semptomatikhipoglisemi, susama, miyalji, artralji, mezenterik emboli, purpura,burun kanaması, pulmoner emboli, konfüzyon, hallüsinasyon, depresyon,vajinal akıntı, vajinit, farenjit, akciğer ödemi, bronkospazm, öksürme,genital kaşıntı, terleme, tat duyusunda bozukluk, retansiyon, dizüri,oligüri, hematüri, inkontinans, fotofobi, kızarma görülebilir.
Etkileş.:Tazocin ile probenesidin birlikte kullanımı, piperasilinve tazobaktam için daha uzun bir yarılanma ömrü ve daha düşük renalklirens meydana getirir, bununla beraber, her iki ilacın plazma pikkonsantrasyonları etki görmez. Tobramisin piperasilin ile kombineolarak alındığında tobramisinin farmakokinetiği, ileri derecedeböbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kronik hemodiyalizhastaları), belirgin ölçüde değişmektedir. Piperasilinin, vekuronyumile eşzamanlı kullanıldığında vekuronyumun nöromusküler blokajınınuzamasında rol oynadığı düşünülmektedir. Yüksek dozlarda heparin,oral antikoagülanlar ve kanın koagülasyon sistemini ve/veya trombositfonksiyonunu etkileyebilen diğer ilaçlarla eşzamanlı tedavi süresincekoagülasyon parametreleri daha sık test edilmeli ve düzenli olarakizlenmelidir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki normal böbrekfonksiyonlu çocuklar için genel dozaj her 8 saatte bir 4.5 g Tazocin’dir. Toplamgünlük doz, enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlıdır ve her 6ve 8 saatte bir 2.25 g ile 4.5 g Tazocin uygulanabilir. Akut enfeksiyonlarda, klinik belirtilerinveya ateşin giderilmesinin ardından Tazocin ile tedaviye48 saat daha devam edilmelidir. Tedavi süresi 7-10 gündür. Yavaş IVenjeksiyon (3-5 dakika) veya enfüzyon (20-30 dakika) yoluyla verilebilir
Tears Naturale Free Göz Damlası
Dekstran 70 0.0010 g,sodyum klorür 0.0052 g, potasyum klorür 0.0012 g, hidroksipropil metil selüloz0.0030 g, sodyum borat ( dekahidrat ) 0.0035 g/ml
Ambalaj: 0.8 mL’lik tek dozluk 32 plastik tüp içeren ambalaj.
Tears Naturale II Göz Solüsyonu
Dekstran-70 1.00 mg,sodyum klorur 6.00 mg, boraks 3.50 mg, potasyum klorur 1.20 mg, konsantrehidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit pH ayarı için, polyquaternium-1solusyon 0.01 mg (polyquaternium-1’e eşdeğer), hidroksipropil metilseluloz3.00 mg
Ambalaj: 15 mL’lik plastik Drop-Tainer şişe.
End.:Gözyaşınındoğal pH sınırları içinde ve optik parametreleri bozmayacak özellikteolan Tears Naturale, aynı zamanda tek dozluk kullanım için koruyucumadde içermeden hazırlanmış bir ürün olarak, kuru göz sendromu (keratitissicca), eksoftalmiye bağlı kuruluk, lagoftalmi, oküler yüzeyin yetersizveya bozuk nemlendirilmesine bağlı olan diğer patolojik durumlardagözyaşı substitüsyonunda endikedir.
Doz Önerisi:Tears Naturale Free: Her göze günde 4 kez birer damla damlatılır. Birtekdoz sağ ve/veya sol göze birer damla uygulayacak miktarı içerir. Damlatmagözün iç kirişine, bu alanda damlatmaya uygun bir cepçik elin bir parmağıyardımıyla oluşturularak yapılır. Damlatma sonrası göz kapakları10 saniye kapalı tutulmalıdır. Preparat koruyucu madde içermediğinden,ancak 12 saatlik kullanım içindir.TearsNaturale II: Gerek duyulduğunda rahatsızgöz veya gözlere 1-2 damla 3 kolay basamakta uygulanır: Baş arkayayatırılır. El gözün altına yerleştirilir ve göz ile alt göz kapağıarasında V şeklindeki kese görülene kadar yavaşça aşağıya çekilir.Keseye bir veya iki damla sıkılır
Tebokan Fort Damla
Ginkgo biloba ekstresi
Ambalaj: 40 mg/mLx50 mL’lik ambalaj
Tebokan Fort FilmTablet
Ginkgo biloba ekstresi
Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 film tablet
Tebokan Special FilmTablet
Ginkgo biloba ekstresi
Ambalaj: 80 mgx30, 60 ve 90 film tablet
End.:Organik beyin sendromuna bağlı olarak gelişen serebralperformans bozukluklarının semptomatik tedavisinde (hafıza zayıflığı,konsantrasyon bozukluğu, ruhsal uyum bozuklukları, baş dönmesi, kulakçınlaması ve baş ağrısı, primer hedef grup, primer dejeneratif demans,vasküler demans ve her ikisinin miks formlarındaki demans sendromlarıolan hastalardır); periferik arteriyel okluzif hastalıklarda Fontainestage II (intermittan klodikasyo)’de ağrısız yürüme mesafesininiyileştirilmesi; vasküler veya involüsyona bağlı vertigo ve kulakçınlamasında endikedir.
Kontr.E.: Ginkgo glikozidlerine karşı önceden oluşmuş aşırıduyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelerde kullanılması önerilmez.
Yan E.:Hafif gastrointestinal rahatsızlık, baş ağrısı,alerjik deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:TebokanDamla: Günlük doz yemeklerden sonra bir miktar suyailave edilen 3×20 damladır.TebokanTablet: Serebral performans bozukluklarında (Demanssendromu) günde 3 kez 1-2 tablet (günlük doz 120-240 mg). Tedavinin süresisemptomların şiddetine bağlıdır ve bu kronik hastalıkta en az 8 haftasürmelidir. Periferik arteryel okluzif hastalık, vertigo ve kulakçınlamasında günde 3 kez 1 tablet veya günde 2 kez 2 tablet. Periferikarteriyel okluzif hastalıkta, ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesiminimum 6 haftalık tedavi gerektirir.Tebokan Special: Organikbeyin sendromuna bağlı serebral performans bozukluklarının ve demanssendromlarının tedavisinde: Günde 2-3 kez 1 tablet. Tedavinin süresisemptomların ciddiyetine göre en az 8 haftadır. Vasküler ve involüsyona bağlıvertigo, denge bozuklukları ve tinnitus olgularında: Günde 2 kez 1 film tablet.Tedavi süresi en az 6-8 haftadır. Periferik arteriyel okluzif hastalıklarındaağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde: Günde 2 kez 1 film tablet.Tedavi en az 6 hafta sürdürülmelidir
Tefor Duotab Tablet
Levotiroksin sodyum
Ambalaj: 0.1 mgx100 tablet.
End.:Basit(eutiroid) guatr ve her türlü etiyolojiye sahip hipotiroidizm(miksödem, kretinizm ve her yaştaki hastalarda görülen basit hipotiroidizm)tedavisinde (subakut trioiditin iyileşme evresinde görülen geçicihipotiroidizm hariç), hipofizer TSH supresyonu amacıyla, primeratrofi ve tiroid bezinin kısmen ya da bütünüyle eksik olduğu durumlarda,tiroid supresyon testinde diyagnostik amaçla, postoperatuvar tekrarlamayıönlemek amacıyla, fonksiyonel yetmezliğe bağlı primer hipotiroidizmde,tiroiditte, sekonder veya tersiyer hipotiroidizmde kullanılır.
Kontr.E.:Genelolarak tanısı konmuş ancak tedavi edilmemiş adrenal korteks yetersizliğinde(ki, bu durumda önce bu yetersizliğin tedavisi yapılır, kısa birsüre sonra T4 tedavisi eklenir), tedavi edilmemiş tirotoksikozdave levotiroksine karşı oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Fetüse zarar verme riski taşımaksızın, gebeliktekullanılabilir. Laktasyon üzerine kesin etkisi bilinmemektedir.Anne sütüyle az miktarda atılmakla birlikte, terapötik dozlardabebek üzerinde etkili olmayacağı görüşü hakimdir.
Yan E.: İştahta ve menstrüel periyodda değişiklikler,göğüs ağrısı, diyare, tremor, baş ağrısı, irritabilite, huzursuzluk,taşikardi ve kardiyak aritmiler, sıcağa karşı hassasiyet, uykusuzluk,aşırı terleme, kusma, kilo kaybı gibi hipertiroidizm belirtilerineyol açabilir.
Etkileş.:Kolestiraminile levotiroksinin en az 4 saat arayla alınmalıdır. Diabetes mellitusolgularında, levotiroksin, insülin ya da oral hipoglisemik ilaçlarıngereksinmesini artırabilir. Tiroid müstahzarları antikoagülanlarınaktivitesini artırabilir. Levotiroksin, dijitalis müstahzarlarınınetkisini azaltabilir. Estrojenler, tiroksin bağlayıcı globülinlerinserum düzeylerini yükseltebilir. Fenobarbital, teorik olarak levotiroksininhepatik degradasyonunu artırabilir. Levotiroksin tedavisi sırasındafenitoin IV yoldan uygulanmamalıdır. Tiroid müstahzarları sempatomimetikaminler ya da trisiklik antidepresanların etkilerini artırabilir.T4’ün periferde T3’e dönüşümünü kısmen ya da tamameninhibe edici ilaçlar, b-blokerler,yüksek dozda propiltiourasil, bazı X-ışınları kontrast maddeleri vedeksametazon, levotiroksinin terapötik etkisini azaltabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu 0.1 mg’dir. Her iki haftada bir 0.05mg arttırılarak istenilen doza ulaşılır. Sürek doz genellikle 0.2mg’dir. Erişkin miks ödeminde günde 0.05-0.1 mg’la başlanır ve her ay0.05 mg arttırılır. Sürek dozu 0.1-0.3 mg’dir. Tedavinin etkisi 2-4hafta sonra görülür. Tedavi süresince bazal metabolizma ve semptomlarısık olarak kontrol edilmelidir. Tedavi sırasında hipertiroidizmbelirtileri görülürse, tedaviye 3-5 gün ara verilerek daha düşükdoza geçilmelidir. Kernikterizmde başarıya ancak 6 ay-1 yaş dönemigibi erken tedavilerle ulaşılabilir
Tegeline-LFB Flakon
İnsan IgG
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü, ayrıca transferkiti, hava alım ve filtre iğnesi :: 2.5 gx1 flakon ve 50 mL’lik çözücü,ayrıca transfer kiti, hava alım ve filtre iğnesi ve filtre takılı enfüzyonkiti :: 5 gx1 flakon ve 100 mL’lik çözücü, ayrıca transferkiti, hava alım ve filtre iğnesi ve filtre takılı enfüzyon kiti :: 10 gx1flakon ve 200 mL’lik çözücü, ayrıca transfer kiti, hava alım ve filtreiğnesi ve filtre takılı enfüzyon kiti
End.:Doğal olarakoluşan antikorların replasmanı/substitüsyonu klinik olarak uygungörülen hastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İmmünglobulinlerekarşı aşırı duyarlıkta, özellikle IgA’ya karşı antikorlara sahipIgA yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Önceden hiç immünglobulin yerine koyma tedavisiyapılmamış ya da son tedaviden sonra 8 haftadan fazla süre geçmiş,agamaglobulinemili veya ciddi hipogamaglobulinemili hastalarda,hızlı IV enfüzyon ile IVIG aldıklarında şoka kadar varabilen anafilaktikreaksiyonlar görülebilme riski vardır. Fetüs ya da üreme sistemiüzerine hiçbir advers etki bildirilmemiş olmasına rağmen gebelikteIgG, ancak zorunlu durumlarda uygulanmalıdır. IgG proteinleri insanplazmasında doğal olarak bulunan maddelerden oluşmaktadır. Bunlarınanne sütüne geçmeleri olasıdır fakat emzirilen bebekte herhangibir yan etki yapmaları beklenmemektedir. Yenidoğana koruyucu antikorlarıngeçişine katkıda bulunabilirler.
Yan E.: Enfüzyon sırasında ya da enfüzyondan sonra raslananyan etkiler; baş ağrısı, hipertermi, bulantı, kusma, ishal, yorgunluk,halsizlik, sersemlik hali, üşüme/titreme, terleme, sırt ağrısı, miyalji,ateş basmasıdır.
Etkileş.:IgG, diğerhiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır ve daima ayrı bir enfüzyon setindenverilmelidir. Aktif bir immünizasyonun etkisi eşzamanlı IVIG uygulanmasıile azaltılabilir. İmmünglobulin uygulaması, kızamık, kızamıkçık,kabakulak ve suçiçeği gibi canlı-attenüe viral aşıların etkinliğiniazaltabilir. Bu etki 1 yıl kadar sürebilir. Bununla birlikte,0.4-1.0 g/kg dozunda IVIG’i idyopatik trombositopenik purpura veyadiğer hastalıklar nedeniyle, yinelenen tedavi uygulamalarıylaalan çocuklarda, kızamık aşısı en az 8 ay ertelenmelidir.
Doz Önerisi: Doz ve dozlar arasındaki süre, tedavinin amacına(replasman ya da düzenleme tedavisi) ve immün yetersizliği olanhastalarda IV enjeksiyonun ardından normal insan immünoglobülininin vivo yarılanma ömrüne bağlı olarak düzenlenir. Aşağıdaki dozlargenel bir öneri niteliğindedir. Primer İmmün Yetmezliğinde Replasman Terapisi: Tedavinin amacı, en az 4-6 g/l rezidüel IgG düzeyisağlamaktır. (Bir önceki Tegeline dozundan önce) IV Ig ile tedaviyebaşlanmasının ardından hastalar 3-6 ay sonra stabilize olurlar. Koşullaragöre (örn. enfeksiyon) 0.4-0.8 g/kg’lik yükleme dozu ve sürek dozu olarakher 3 haftada bir 0.2 g/kg enfüzyon uygulanması önerilir. 4-6 g/l rezidüeldüzeyleri sağlaması için yaklaşık 0.3 g/kg/ay IV Ig dozları (0.2-0.8g/kg/ay doz aralığı ile) gereklidir. Sekonder İmmün Yetmezliğinde Replasman Tedavisi: Her 3-4 haftada bir 0.2-0.4 g/kg/gün doz önerilir.İdyopatik trombositopenik purpurada yükleme dozu 1. gün 0.8-1 g/kg/gün(gerekirse 3. gün tekrarlanabilir) veya 2-5 gün süreyle 0.4 g/kg/gün.Eğer trombositopeni nüksederse tedavi tekrarlanmalıdır. Birdshortretinokoroidopatinin tedavisinde başlangıç dozu, 6 ay süreyleher 4 haftada bir 2-4 gün, 1.6/kg’dir. Sürek dozu, her 4-10 haftada bir2-4 gün içinde verilen 1.2 g/kg. Kawasaki hastalığında doz, 2-5 güniçinde bölünmüş dozlar halinde 1.6-2.0 g/kg ve Aspirin ile kombine olarakverilmelidir.
Tegretol Şurup
Karbamazepin
Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik ambalaj.
Tegretol Tablet
Karbamazepin
Ambalaj: 200 mgx24 ve 160 tablet
Tegretol-CR Divitab
Karbamazepin
Ambalaj: 200 mgx20 tablet :: 400 mgx20 tablet
End.: Epilepsi tedavisinde,sekonder jeneralizasyonla veya sekonder jeneralizasyon olmaksızın kompleks veyabasit parsiyel nöbetler (bilinç kaybı ile veya bilinç kaybı olmaksızın),jeneralize tonik-klonik nöbetler, nöbetlerin karışık şekillerinde endikedir vehem monoterapi hem de kombine tedavi için uygundur. Genellikle absansnöbetlerinde (petit mal) ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akut mani vebipolar afektif bozuklukları önlemek ve oluşumunu azaltmak için sürektedavisinde; alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromunda; idiyopatiktrigeminal nevralji ve multipl skleroza bağlı (tipik veya atipik) trigeminalnevraljide, idiyopatik glossofaringeal nevraljide; ağrılı diyabetiknöropatide; Diabetes insipidus sentrali; nörohormonal orijinli poliüri ve polidipsitedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.
Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir.Nöbetlerin alevlenmesi halinde karbamazepin kesilmelidir. Karbamazepinileri derecede karaciğer bozukluğu veya aktif karaciğer hastalığıdurumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik gebelerin özel bir dikkatle tedaviedilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde yarar/zararoranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepin kullanan annelerbebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik deri reaksiyonu gibi)bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepinin nedenolduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğini azaltabilir;bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatli olmalıdır.
Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nörolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.
Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem, destropropoksifen,viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin, asetazolamid, danazol,desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksek dozlarda), nefazodon, makrolidantibiyotikler (örn: eritromisin, troleandomisin, josamisin, klaritromisin),azoller (örn: itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadinkarbamazepinin plazma düzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon,progabid veya teofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veyadoksorubisin, klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazmadüzeyini azaltabilir.
Doz Önerisi:Tegretol tabletler bütün olarak, CR tabletlerbütün veya yarım tablet olarak, az bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.Etkin maddenin Tegretol CR tabletlerden yavaş, kontrollü salım sağlaması sonucu dozaralığı günde 2 defa olacak şekilde tasarlanmıştır. Normal tabletten (Tegretol Tablet 200 mg) CR tabletuygulanmasına geçildiğinde, klinik çalışmalar bazı hastalarda CR tabletdozunun artırılması gerekebileceğini göstermiştir. Normal tabletlerden şurupuygulanmasına geçildiğinde, günde aynı mg doz verilmek kaydıyla, şurup dahaaz miktarda ve daha sık olarak uygulanmalıdır (örn. günde 2 kez tablet vermekyerine günde 3 kez şurup verilmesi). Tegretol tablet veya şurup, yemek sırasında, yemekten sonra veyayemek aralarında alınabilir.Epilepsi: Mümkünse, Tegretol monoterapişeklinde uygulanmalıdır. Tedavi düşük dozla başlatılmalı ve daha sonra optimaletki elde edilene kadar, doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Erişkinler: Tedaviyegünde 1-2 kez 100-200 mg ile başlanır. Daha sonra doz optimum yanıt alınıncayakadar yavaş yavaş artırılır (genellikle günde 2-3 kez 400 mg). Bazı hastalardagünde 1600 mg veya hatta 2000 mg uygun olabilir. Çocuklar: 4 yaşından büyükçocuklarda, tedaviye günde 100 mg ile başlanabilir, haftada bir 100 mgartırılabilir. Sürek dozu: Günde kg başına 10-20 mg olacak şekilde; 1 yaşa kadar:100-200 mg/gün; 1-5 yaş arası: 200-400 mg/gün; 6-10 yaş: 400-600 mg/gün; 11-15yaş: 600-1000 mg/gün. Trigeminalnevralji: Günlük 200-400 mg başlangıçdozu, ağrı kayboluncaya kadar azar azar artırılır (genellikle günde 3-4 kez200 mg), sonra doz mümkün olan en düşük sürek dozuna ulaşıncaya kadar, kademeliolarak azaltılır. Yaşlılarda günde iki kez 100 mg’lik bir başlangıç dozuönerilir. Alkolü bırakma (alkol yoksunluk)sendromu: Ortalama doz günde 3 kez 200 mg’dir.Ağır durumlarda bu doz ilk birkaç gün içinde artırılabilir (örn. günde 3 kez400 mg). Alkolü bırakmaya bağlı şiddetli belirtilerin tedavisine başlarken, Tegretol sedatifhipnotik ilaçlarla kombine verilmelidir. Akut devre atlatıldıktan sonra, tedaviyesadece Tegretol ile devam edilebilir. Diabetes insipidus sentralis: Erişkinler için ortalama doz günde 2-3 kez 200 mg’dir.Çocuklarda doz, çocuğun yaşı ve kilosu ile orantılı olarak azaltılmalıdır. Ağrılı diyabetik nöropati: Ortalama doz, günde 2-4 kez 200 mg’dir. Akut mani ve bipolar afektif bozuklukların sürek tedavisi:Doz yaklaşık olarak günde 400-1600 mg’dir. Olağandoz, günde 2-3 bölünmüş dozlar halinde 400-600 mg şeklinde uygulanır. Akut manitedavisinde doz mümkün olduğunca kısa sürede artırılmalıdır
Telfast FilmTablet
Feksofenadin
Ambalaj: 120 mgx20 tablet :: 180 mgx20 tablet
End.:Erişkinlerile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda, mevsimsel allerjik rinitin aksırma,burun akıntısı, burun, damak ve boğazda kaşıntı, gözde sulanma vekızarıklık gibi semptomları ve kronik idiyopatik ürtikerin cilttekaşıntı ve kızarıklık gibi semptomlarının giderilmesinde endikedir.
Kontr.E.: Feksofenadine karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte hasta için beklenen yararlar fetüs içinolası riske daha ağır basmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren anneleriçin önerilmemektedir.
Yan E.: En sık bildirilen istenmeyen olaylar baş ağrısı,uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi ve yorgunluk olmuştur.
Etkileş.: Feksofenadin hidroklorürün eritromisin ya daketokonazol ile birlikte uygulanmasının feksofenadinin plazmadüzeyinde 2-3 katı artışa yol açtığı saptanmıştır. Feksofenadinhidroklorür uygulanması ile alüminyum ve magnezyum hidroksit içerenantasitlerin uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılmasıönerilmektedir.
Doz Önerisi: Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda,mevsimsel allerjik rinitin aksırma, burun akıntısı, burun, damakve boğazda kaşıntı, gözde sulanma ve kızarıklık gibi semptomlarınıngiderilmesinde, günde tek doz 120 mg. Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda,kronik idiyopatik ürtikerin ciltte kaşıntı ve kızarıklık gibisemptomlarının giderilmesinde, günde tek doz 180 mg
Temetex Krem
Diflukortolon valerat
Ambalaj: 1 mg/gx10 g’lik tüp.
Temetex Merhem
Diflukortolon valerat
Ambalaj: Merhem 1 mg/gx10 g :: Forte merhem 3 mg/gx10 g’liktüp.
End.:Topikalkortikosteroid tedavisine yanıt veren kontakt ekzema; meslekiekzema; basit, nummuler, dejeneratif ve seboreik ekzema; dishidrotikekzema; varikoz durumlardaki ekzema (ülserlere uygulamadan kaçınılmalıdır);anal ekzema; çocuklardaki ekzemalar; nörodermatit (endojen ekzema,atopik dermatit); psöriazis; lichen planus ve lichen planus verrucosus;lupus erythematosus (kutanöz tipi); birinci derece yanıklar, güneşyanığı ve böcek sokmalarında endikedir.
Kontr.E.:Tüberkülotik,sifilitik lezyonlar veya viral hastalıklar bulunduğunda (vaccina,çiçek ve su çiçeği) kullanılmamalıdır. Canlı aşıların uygulamasısırasında kullanılmamalıdır. Etkin maddeye karşı duyarlığı bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Gözlerde kullanılmamalıdır. Duyarlı kişilerdeaşırı duyarlık reaksiyonları gelişebilir. Topikal kortikosteroidleringebelikte, özellikle ilk üç ayında aşırı olarak; uzun süre, fazlamiktarda kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.:Vücudun%10’dan fazla bir bölümünde ve/veya 4 haftadan uzun bir süre uygulandığında,özellikle kapalı pansuman kullanılmaktaysa birtakım lokal yan etkilergörülebilir. Deride atrofi, telanjiektazi, çatlaklar, akne oluşumu,eritem, irritasyon, sekonder enfeksiyon, ayrıca emiliminin artmasınabağlı olarak sistemik yan etkiler (adrenal süpresyon dahil) görülebilir.
Doz Önerisi: Genellikle günde 2-3 kez ince bir tabaka halindesürülür. Klinik belirtilerde iyileşme görüldüğünde günde 1 kez uygulamayeterli olmaktadır. Çocuklarda doz, etkili olan asgari miktarlardasınırlı tutulmalı, uzun süreli kullanımlardan kaçınılmalıdır
Tempo Eliksir
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx100 ve 150 mL’lik şişe
Tempo Tablet
Parasetamol
Ambalaj:500 mgx20tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren a ğrılarda, ateşi39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanlarınetkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mideboşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Tempo Eliksir: Genelolarak doz, günde 3-4 kez olmak üzere 1 yaşından küçük çocuklarda yarımçay kaşığı, 1-3 yaşındaki çocuklarda ½-1 çay kaşığı, 3-6 yaşındakiçocuklarda 1 çay kaşığı ve 6 yaşından büyük çocuklarda 2 çay kaşığıdır.Tempo Tablet: Günlük doz erişkinlerde3-4×1-2 tablet, 6-9 yaş arası çocuklarda yarım tablet, 9-12 yaş arasıçocuklarda 1 tablettir. Gerektiğinde bu doz 24 saat içinde 3-4 keztekrarlanabilir
Tendura Tablet
Doksazosin mesilat
Ambalaj: 2 mgx20 tablet :: 4 mgx20 tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde endikedir. Tek antihipertansif ajan ile yeterli derecede kontrolaltına alınamayan hastalarda, beta bloker, tiyazid grubu diüretikler, kalsiyumantagonistileri veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri gibi diğerbir ajan ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca benign prostat hiperplazisiylebirlikte olan üriner semptomların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Kinazolinlereaşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.:Doksazosininsuline duyarlığı bozulmuş olan hastalarda insülin duyarlığını artırır. Başdönmesi ve halsizlik veya nadiren şuur kaybı ile kendini gösteren postüralhipotansiyon, özellikle tedavinin başlangıcında bildirilmiştir. Karaciğerfonksiyon bozukluğu belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Gebelik veya emzirme döneminde doksazosinin güvenirliği henüz saptanmadığından,gebelik ve emzirme döneminde sadece potansiyel yararları olası risklerindenfazla ise kullanılmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, makine kullanmaveya motorlu araç kullanma aktivitelerinde bozulma görülebilir.
Yan E.:Hipertansiyonluhastalarla en sık raslanan yan etkiler postüral tipte (nadiren senkop ilebirlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlardır. BPH’de yapılan kontrollüklinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir.
Doz Önerisi: Sabah ya da akşam kullanılabilir. Hipertansiyonda olağangünlük doz sınırları günde 1-16 mg’dir. Tedavinin 1 veya 2 hafta süreyle gündebir kez verilen 1 mg ile başlatılması önerilmektedir. Daha sonraki 1 veya 2haftada doz günde 1 kez verilen 2 mg’ye çıkarılabilir. Olağan dozaj günde tekdoz olarak 2-4 mg’dir. BPH’de başlangıç dozu günde 1 kez 1 mg’dir, 2 mg’ye, 4mg’ye ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg’ye kadar çıkarılabilir. Önerilendozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dir
Tenoksan Kapsül
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 kapsül
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuz-el sendromu-, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.
Uyar.: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin, hastayakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinalkanama durumunda tenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Başdönmesi, sersemleme ve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecekyan etkilerin görüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kroniktedaviden kaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olasıbir yan etki göz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebeksütten kesilmeli veya ilaç bırakılmalıdır.
Yan E.:Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasınağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSAID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikam a-adrenerjik blokerlerinve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir.NSAİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemoraji riski artar(trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSAID’lerde gastroduodenalmukus hasarı oluşabilir. b-Bloker,siklosporin, rahim içi araç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımdaözellikle önlem alınması gerekmektedir.
Doz Önerisi: Günlük doz tek doz halinde 1 kapsüldür. Akut guttailk iki gün 2 kapsül, daha sonra 5 gün süreyle günde 1 kapsüldür
Tenoktil Kapsül
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 kapsül
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuz-el sendromu-, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.
Uyar.: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin, hastayakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinalkanama durumunda tenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Başdönmesi, sersemleme ve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecekyan etkilerin görüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kroniktedaviden kaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olasıbir yan etki göz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebeksütten kesilmeli veya ilaç bırakılmalıdır.
Yan E.:Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasınağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSAID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikam a-adrenerjik blokerlerinve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir.NSAİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemoraji riski artar(trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSAID’lerde gastroduodenalmukus hasarı oluşabilir. b-Bloker,siklosporin, rahim içi araç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımdaözellikle önlem alınması gerekmektedir.
Doz Önerisi: Büyüklerde ortalama günlük doz, tek doz halinde1 kapsüldür. Akut gutta ilk iki gün 2 kapsül, daha sonra 5 gün süreylegünde 1 kapsüldür
Tenoretic Tablet
Atenolol, klortalidon
Ambalaj: 50 mg+12.5 mgx28 tablet :: 100mg+25 mgx28 tablet.
End.: Hipertansiyonda endikedir.
Kontr.E.:Her ikibileşene karşı bilinen aşırı duyarlık, bradikardi, kardiyojenik şok,hipotansiyon, metabolik asidoz, ağır periferik arteryel dolaşım bozuklukları,ikinci ve üçüncü derece kalp bloku, hasta sinüs sendromu, tedavi edilmemişfeokromositoma, kontrol edilmeyen kalp yetmezliği.
Uyar.: Dijital ve/veya diüretiklerle kontrol edilen konjestifkalp yetmezlikli hastalara dikkatli verilmelidir. Renal bozukluğu olanhastalarda tiyazitler azotemiye yol açabilir. Koroner arter hastalığı olanhastalarda belirli b-bloker ajanlarlatedavinin ani kesilmesini takiben anjina pektorisin şiddetlenmesi ve bazıolgularda miyokard enfarktüsü bildirilmiştir. Bronkospastik hastalığı olanlargenel olarak b-bloker almamalıdır.Diyabetik hastalarda dikkatli kullanılabilir. Periferik arteriyel dolaşımbozukluklarını şiddetlendirebilir. Tedavi edilmemiş feokromositomadaverilmemelidir. Gebelik boyunca verilmemelidir. Atenolol, gebe kadınauygulandığında fetal zarara yol açabilir. Atenolol, emziren kadınlaraverildiğinde, dikkatli olunmalıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde klinikolarak önemli bradikardi bildirilmiştir.
Yan E.:Hiperürisemi,hipokalemi, glukoz tolerans bozukluğu, bradikardi, kalp yetmezliğininkötüleşmesi, senkopla sonuçlanabilen postüral hipotansiyon, soğukekstremiteler, kalp bloğunun hızlanması, klaudikasyo intermittan, Raynaudfenomeni, konfüzyon, baş dönmesi, baş ağrısı, ruh hali değişiklikleri,kabuslar, psikozlar ve halüsinasyonlar, uyku bozuklukları, ağız kuruluğu,gastrointestinal rahatsızlıklar, bulantı, lökopeni, purpura, trombositopeni,alopesi, göz kuruluğu; psoriazis benzeri deri reaksiyonları; psoriazisinağırlaşması, cilt döküntüleri, parestezi, geçmişinde astımla ilgili şikayetleriolan hastalarda veya bronşiyal astımı olan hastalarda bronkospazm, görmebozuklukları, yorgunluk görülebilir.
Etkileş.:Verapamil,diltiazem gibi negatif inotropik etkileri olan kalsiyum kanal blokerlerinin b-blokerlerle beraber kullanımı,özellikle ventriküler fonksiyon bozukluğu ve/veya sinoatriyal ya daatriyoventriküler ileti anomalileri olan hastalarda bradikardi ve kardiyakyetmezlikle sonuçlanabilir. Ne kalsiyum kanal blokerleri ne de b-blokerler diğerinin kesilmesindensonraki 48 saat içinde damar içinden uygulanmalıdır. Nifedipin gibidihidropiridinlerle birlikte kullanımı, hipotansiyon riskini arttırabilir.Dijitalis glikozitleri, b-blokerlerleilişkili olarak atriyoventriküler ileti zamanını arttırabilirler. b-blokerler, klonidinin kesilmesininardından gelebilen rebound hipertansiyonu kötüleştirebilir. b-bloker, disopiramid gibi 1. sınıfantiaritmik ajanlarla verildiğinde dikatli olunmalıdır. Adrenalin gibisempatomimetik ajanlarla beraber kullanımı, b-blokerlerinetkisini önleyebilir. İbuprofen, indometasin gibi ilaçlarla beraber kullanımı, b-blokerlerin antihipertansif etkileriniazaltabilir. Lityum içeren preparatlar diüretiklerle beraber verilmemelidir.Anestetik ajanlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Miyokardialdepresyona neden olan anestezik ajanlar en çok kaçınılması gerekenlerdir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde başlangıç dozu günde 1 tablet Tenoretic 50 tedavisişeklindedir. Optimal yanıt alınamazsa Tenoretic100 tedavisine geçilmelidir. Gerekli olduğu takdirdebaşka bir antihipertansif ilacın eklenmesi düşünülebilir ama böyle birdurumda, antihipertansif ilacın önerilen başlangıç dozunun %50’si ile başlanıpdozun kademeli olarak artırılması gerekebilir
Tenox Kapsül
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 kapsül
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuz-el sendromu-, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.
Uyar.: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin, hastayakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinalkanama durumunda tenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Başdönmesi, sersemleme ve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecekyan etkilerin görüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kroniktedaviden kaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olasıbir yan etki göz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebeksütten kesilmeli veya ilaç bırakılmalıdır.
Yan E.:Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasınağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSAID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikam a-adrenerjik blokerlerinve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir.NSAİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemoraji riski artar(trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSAID’lerde gastroduodenalmukus hasarı oluşabilir. b-Bloker,siklosporin, rahim içi araç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımdaözellikle önlem alınması gerekmektedir.
Doz Önerisi: Günlük doz tek doz halinde 1 (20 mg) kapsüldür. Günlük20 mg dozun üstüne çıkılmamalıdır. Hastalık belirtileri kontrolaltına alındıktan sonra günde 10 mg ile sürek tedavisi denenebilir.Akut gutta 40 mg’lik dozun ardından 5 gün süreyle günde 20 mg alınır
Tensinor tab
End.:Hipertansiyonunkontrolünde, tek başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla birlikteözellikle tiyazit tipi bir diüretikle birlikte verilebilir. Ayrıca,koroner ateroskleroza bağlı anjina pektorisin uzun süreli kontrolündeendikedir.
Kontr.E.:Sinüsbradikardisi, 1. dereceden büyük kalp bloğu, kardiyojenik şok vebelirgin kalp yetersizliğinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda, dolaşımfonksiyonunu destekleyici sempatik stimülasyon gereklidir. b-blokaj miyokardın kontraktilitesinibastırarak kalp yetersizliğini ağırlaştırabilir. Atenolol tedavisibirdenbire kesilmemeli ve hasta bu konuda uyarılmalıdır. Tedavikesileceği zaman, hastaların fiziksel aktivitelerini azaltmalarıönerilmelidir. Ameliyat olacak hastalarda atenolol 48 saat öncedenkesilmelidir. b-adrenerjik blokajhipertiroidinin bazı klinik belirtilerini (örn. taşikardi) maskeleyebilir.b-blokajın ani olarak kaldırılması,tiroid fırtınası oluşturabilir. İlacın yararı, fetüs üzerindeolası bir riskten daha ağır basıyorsa gebelerde kullanılabilir.Anne sütüne geçtiğinden emziren annelere verilmemelidir.
Yan E.:Çoğu hafifve geçici nitelikte olmak üzere bradikardi, kalp yetmezliği, kalpbloku, ventriküler taşikardi, ekstremitelerde soğukluk, posturalhipotansiyon, bacak ağrısı, baş dönmesi, başta boşluk hissi, yorgunlukhali, letarji, uyku hali, depresyon, diyare, bulantı, dispne, raller,deri döküntüleri, gözde kuruluk gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Rezerpingibi katekolaminleri boşaltan ilaçlarla bir b-bloker birlikte verilirse aditif etki ortaya çıkabilir.b-bloker ile klonidini birliktekullananlarda, tedaviyi kesmek gerektiğinde, klonidinin yavaşyavaş kesilmesinden birkaç gün önce, b-blokertedavisi kesilmelidir. Ca+ kanal blokerleri (verapamilve diltiazem) ile birlikte kullanıldığında bradikardi, ileti bozukluklarıya da kalp yetersizliği gelişebilir
Doz Önerisi: Günlük doz tek doz halinde ½ veya 1 tablettir
Tentürdiyot
İyot %2 a/h, sodyumiyodür %2.4 a/h
Ambalaj: 20, 30, 50 ve 1000 mL’lik şişe.
End.:Tentürdiyoten eski, en etkili ve en sık kullanılan antiseptik bir ilaçtır. Antimikrobiketkisi çok çabuk görülür. Açık yara etrafına uygulanmasından60-80 saniye sonra tam bir antisepsi sağlanır.
Doz Önerisi: Cilt üzerine gerektiği kadar sürülerek kullanılır
Teokap SR MikropelletKapsül
Teofilin
Ambalaj: 100 mgx30 kapsül :: 200 mgx30 kapsül :: 300mgx30 kapsül
End.:Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarınınönlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, yeni geçirilmişmiyokard enfarktüsü, korpulmonale, hipertiroidi, uzun süren ateş,solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostat hipertrofisiya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğerhastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı (eliminasyonazalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelere mutlak gereksinim olmadıkça verilmemelidir. Teofilinanne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekte ortaya çıkabilecekistenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:En sıkbildirilen yan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinirsistemi stimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk,huzursuzluk, taşikardi ya da hipotansiyon görülebilir.
Etkileş.:Diğerksantin ya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyeliniartırabilir. Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ilebirlikte kullanıldığında, lityumun terapötik etkisi azalabilir.Birlikte allopürinol, antasitler, b-blokerler,simetidin, siprofloksasin, oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin,ranitidin, verapamil ya da grip aşısının kullanılması teofilininplazma düzeyini artırabilir. Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin,rifampisin ve sigara kullanılması teofilinin plazma düzeyiniazaltabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde başlangıç için 2×200 mg vedaha sonra 2×300 mg ve çocuklarda başlangıç için 2×100-150 mg ve dahasonra 2×150-200 mg’dir
Terafin Tablet
Terbinafin
Ambalaj: 250 mgx14 ve 28 tablet
End.: Oral tedavinin uygun olduğu deri ve tırnaklardaki fungalinfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Terbinafin, dermatofitlerin etkenolduğu ayak başparmağı ve el tırnağı onikomikozunun tedavisi ile cilttedermatofit ve candidaların etken olduğu mantar infeksiyonlarının tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Etkin maddeye karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirilerek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadınlarda olasıyararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gören kadınlar emzirmemelidir.
Yan E.: Yan etkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sıkgörülen yan etkiler gastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık,dispepsi, bulantı, hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları(döküntü, ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.
Etkileş.: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygunbiçimde düzenlenmelidir.
Doz Önerisi: Olağan doz; erişkin ve 40 kg’nin üzerindeki çocuklardagünde bir kez 250 mg, 20-40 kg arasındaki çocuklarda ise günde bir kez 125mg’dir. Tavsiye edilen tedavi süreleri; Tinea pedis için 2-6 hafta, Tineacorporis için 4 hafta, Tinea cruris ve kandidiyazis için 2-4 haftadır. Eltırnağı onikomikozu olan hastalarda tedavi süresi 6 hafta iken, ayak başparmağıonikomikozu olan hastalarda tedavi süresi 12 hafta olarak önerilmektedir
Terbin Krem
Terbinafin HCl 10mg/g
Ambalaj: 15 g’lik tüp
Terbin Tablet
Terbinafin HCl
Ambalaj: 250 mgx14 ve 28 tablet
End.:Preparatıntablet formu, dermotofitlerin neden olduğu onikomikoz ve derinin Trichophytonenfeksiyonlarının tedavisinde, enfeksiyonun ağırlığı ve yaygınlığına bağlıolarak oral tedavinin gerekli olduğu tinea pedis, tinea cruris ve tineacorporis tedavisinde; krem formu ise Trichopyton (T. rubrum,T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum gibi), Microsporumcanis ve Epidermophyton floccosum’un nedenolduğu derinin fungal hastalıkları; başta Candida türleri(C. albicans gibi) olmak üzere mayaların yol açtığı deri enfeksiyonlarıve Pityrosporum orbiculare’ye bağlı pityriasis (tinea) versicolor’da endikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirilerek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadınlarda olasıyararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gören kadınlaremzirmemelidir.
Yan E.:Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü, ürtiker)ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.
Etkileş.: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygunbiçimde düzenlenmelidir.
Doz Önerisi:TerbinKrem: Günde bir ya da iki defa uygulanabilir.Uygulamadan önce, hastalıklı deri bölgesi iyice temizlenmeli vekurulanmalıdır. Krem, enfeksiyonlu deri bölgesine ve çevreleyen alana ince birtabaka halinde hafifçe ovularak sürülmelidir. İntertrijinöz alanlardakienfeksiyonlarda (meme altı, parmak araları, intergluteal ve inguinal bölgeenfeksiyonları), krem sürülen bölgeler istendiğinde gazlı bezle kapatılabilir.Tedavi süresi: Tinea corporis ve tinea cruris: 1 hafta. Tinea pedis: 1hafta. Derinin Candida enfeksiyonları: 1 hafta. Pityriasis versicolor: 2 hafta.Klinik belirtiler genellikle birkaç gün içinde kaybolursa da, düzensizkullanılması ya da tedavinin erken kesilmesi durumunda nüks görülebilir. İkihaftalık tedaviye rağmen iyileşme belirtisi görülmezse, tanı yenidendeğerlendirilmelidir.TerbinTablet: Tedavi süresi enfeksiyonun ağırlığına ve endikasyonagöre değişir. Erişkinlerde günde bir tablet (250 mg) önerilir. Onikomikoz: Eltırnağı onikomikozlarında 6 hafta boyunca günde 1 tablet, ayak tırnağı onikomikozlarında12 hafta boyunca günde 1 tablet kullanılır. Sağlıklı tırnağın büyüme hızınabağlı olarak, optimum etkisi mikolojik şifa ve tedavinin kesilmesinden birkaçay sonra ortaya çıkabilir. Derienfeksiyonları: Oral yoldan terbinafintedavisinin gerekli olduğu interdigital ve plantar tinea pedisde 2-6 hafta,tinea crurisde 2-4 hafta ve tinea corporisde 4 hafta boyunca günde 1 tabletkullanılır. Yaşlılar: Erişkinlerdeki gibi kullanılır. Ancak, bu yaş grubundakaraciğer ve böbrek fonksiyonlarının bozulmuş olma olasılığı göze alınmalıdır. Çocuklar: Terbinafininçocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilmemiştir. Bu nedenleçocuklarda kullanılması önerilmez. Terbinafinin tinea capitisdeki etkinliğigösterilmemiştir. Oral yoldan kullanılan terbinafin pityriasis versicolordaetkili değildir
Terbisil Krem
Terbinafin HCl %1
Ambalaj: 15 ve 30 g’lik tüp
Terbisil Sprey
Terbinafin HCl %1
Ambalaj: 30 mL’lik sprey başlıklı şişe
Terbisil Film Tablet
Terbinafin
Ambalaj: 125 mgx14 ve 28 tablet :: 250mgx14 ve 28 tablet
End.:Dermatofitlerinneden olduğu deri ve tırnakların fungal enfeksiyonlarında, derinin“ringworm” enfeksiyonlarında (tinea korporis, T. kruris, T. pedis) vekandida cinsi mantarların neden olduğu maya enfeksiyonlarında,dermatofit mantarların neden olduğu onikomikozlarda endikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirilerek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadınlardaolası yararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gören kadınlar emzirmemelidir.
Yan E.:Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü,ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.
Etkileş.: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygunbiçimde düzenlenmelidir.
Doz Önerisi:TerbisilFilm Tablet: Tedavi süresi endikasyona ve enfeksiyonunşiddetine göre değişir. Çocuklar:12-20 kg arası çocuklar (2-6 yaş arası): Günde tekdoz 1/2 tablet. 20-40 kg arası çocuklar (6-12 yaş arası): Günde tek doz 1tablet. 40 kg’nin üzerindeki çocuklar: Günde tek doz 2 tablet. Yetişkinler: Günde tekdoz 2 tablet. Deri enfeksiyonlarındayaklaşık tedavi süreleri: Tineapedis (interdijital, planter/mokasen tipte): 2-6 hafta. Tinea korporis,kruris: 2-4 hafta. Kutanöz kandidiyazis: 2-4 hafta. Hastalık bulgularındaki tamdüzelme mikolojik iyileşmeden sonraki birkaç hafta içinde görülebilir. Saç ve kafa derisi enfeksiyonlarında yaklaşık tedavisüresi: Tinea kapitis: 4 hafta. Onikomikoz:Başarılı tedavi süresi çoğu hastada 6 hafta ile 3 ay arasındadır.Terbisil Krem: Günde bir veya iki kezuygulanabilir. İlgili bölge uygulamadan önce temizlenir ve kurulanır. İlgilideri bölgesine ve çevresine ince bir tabaka halinde uygulanır ve hafifçeoğuşturulur. İntertriginöz enfeksiyonlarda (meme altı, interdijital,intergluteal, inguinal) uygulama yapılan bölgenin üzeri özellikle gecelerigazlı bezle örtülebilir. Yaklaşık tedavi süreleri: Tinea korporis, kruris: 1-2hafta. Tinea pedis : 2-4 hafta (Günde 2 defa uygulandığında, 1 haftalık tedaviyeterlidir.). Kutanöz kandidiyazis: 1-2 hafta. Pityriasisversikolor: 2 hafta. Klinik semptomlarıngerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erkenkesilmesi hastalığın yineleme riskini artırır. İki hafta sonrasında iyileşmebulguları yoksa teşhis bir kez daha gözden geçirilmelidir.Terbisil Sprey: Yetişkinlerde Terbisil %1 Sprey,endikasyona bağlı olarak günde bir veya iki kez uygulanabilir. Uygulamadan önceenfekte bölge temizlenir ve kurulanır. Yeterli miktarda sprey enfekte deribölgesini ıslatana ve lezyonlu deri bölgesi ile çevresini kaplayana kadaruygulanır. Tedavi Süresi ve Sıklığı: Tineakorporis, kruris: 1 hafta süreyle günde 1defa uygulanır. Tedavi süresi, 4 haftayı geçmemelidir. Tinea pedis (parmak arası tipi): 1 hafta süreyle günde 2 defa uygulanır. Tedavi süresi, 4haftayı geçmemelidir. Pityriasis(tinea) versikolor: 1 hafta süreyle günde 2defa uygulanır. Tedavi süresi, 4 haftayı geçmemelidir. Klinik semptomlarıngerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erkenkesilmesi hastalığın yinelenme riskini artırır
Teril CR Tablet
Karbamazepin
Ambalaj: 200 mgx20 tablet :: 400 mgx20 tablet
End.: Epilepside, parsiyel nöbetler (kompleks veya basitbelirtilerle seyreden) ile birincil jeneralize epilepsi veya jeneralizetonik-klonik nöbetler. Tek başına lityum veya nöroleptikler ile tedaviye yanıtvermeyen veya böyle bir tedaviyi tolere edemeyen hastalarda, tek başına veyabaşka ilaçlarla kombine olarak bipolar bozuklukların profilaksi ve tedavisi.Alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromu. İdiyopatik trigeminal nevralji vemultipl skleroza bağlı nevralji. İdiyopatik glossofarenjiyal nevralji. DiabetesInsipidus sentralis. Ağrılı diyabetik periferik nöropati’de kullanılır.
Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.
Uyar.: Karbamazepin sadece tıbbi gözetim altında verilmelidir.Karbamazepin, tipik veya atipik bilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışıknöbetleri olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tüm bu koşullardakarbamazepin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi halinde karbamazepinkesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğu veya aktifkaraciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik gebelerin özelbir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayıiçerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepinkullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilir.Karbamazepinin neden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyonyeteneğini azaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makinekullanırken dikkatli olmalıdır.
Yan E.: Sersemlik, ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çiftgörme, uyum bozuklukları (bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları,şiddetli olabilen ürtiker, lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikleklinik olarak ilgili olmayan yüksek gama-GT düzeyleri (karaciğer enzimindüksiyonuna bağlı), yüksek alkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvıtutulması, kilo artışı, antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarakgelişen, ender durumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon,nörolojik anormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açanhiponatremi ve düşük plazma osmolalitesi.
Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem, destropropoksifen,viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin, asetazolamid, danazol,desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksek dozlarda), nefazodon,makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin, troleandomisin, josamisin, klaritromisin),azoller (örn: itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadinkarbamazepinin plazma düzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon,progabid veya teofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veyadoksorubisin, klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazmadüzeyini azaltabilir.
Doz Önerisi:Teril CR tabletler çiğnenmemeli; öğünler sırasında ya da öğünlerarasında tabletin yarısı ya da tamamı bir bardak su ile yutulmalıdır. Epilepsi: Monoterapişeklinde, erişkinlerde tedaviye günde bir ya da iki kez 100-200 mg ilebaşlanması önerilir. Daha sonra optimum yanıt elde edilinceye kadar aşamalıolarak günde 800-1200 mg’ye çıkılabilir. Bazı olgularda 1600 mg’lik dozlargerekli olabilir. 5-10 yaş arası çocuklarda günde 2-3 kez 200 mg’lik tabletşeklinde 400-600 mg’lik doz önerilir. 11-15 yaşlarda günde 3-5 kez 200 mg’liktablet şeklinde 600-1000 mg’lik doz önerilir. Trigeminal nevralji: Günlük200-400 mg başlangıç dozu ağrı kayboluncaya kadar kademeli olarak artırılır(genellikle günde 3-4 kez 200 mg), sonra doz mümkün olan en düşük sürek dozunaulaşıncaya kadar, kademeli olarak azaltılır. Yaşlılarda başlangıç dozu olarakgünde iki kez 100 mg önerilir. Alkolübırakma (alkol yoksunluk) sendromu: Ortalamadoz günde 3 kez 200 mg’dir. Ağrılıdiyabetik nöropati: Ortalama doz günde 2-4 kez200 mg’dir.Diabetes insipidussentralis: Erişkinler için ortalama dozgünde 2-3 kez 200 mg’dir. Çocuklarda doz çocuğun yaşı ve kilosu ile orantılıolarak azaltılmalıdır. Mani vebipolar bozuklukların profilaktik tedavisi: Olağandoz olarak günde 2-3 kez 400-600 mg kullanılır. Akut mani tedavisinde dozmümkün olduğunca kısa sürede artırılmalıdır
Terkur Krem
Alüminyum hidroksiklorür0.190 g/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı,ayak ve ellerde görülen aşırı terlemelerde ve koku yayılmasınakarşı, ayrıca intertrigo ve ayak yaralarının önlenmesinde kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gözlerle temas ettirilmemelidir. Seyrek olarakderide aşırı kuruluk ve duyarlık görülebilir. Gebeliğin ilk üçayında prensip olarak kullanılmamalı, eğer çok gerekliyse kısa süreylekullanılmalı, geniş yüzeyli uygulamalardan kaçınılmalıdır. Emzirenannelerde ancak hekim kontrolünde kullanılır.
Doz Önerisi: Akşamları yatmadan önce gereken yerlere sürülür.İlk 3-4 gün boyunca günlük olarak kullanılır. Daha sonraki günlerdeise her 2. veya 3. gece uygulama yeterlidir
Termacet Damla
Parasetamol
Ambalaj:100mg/mLx30 mL’lik şişe.
Termacet Süspansiyon
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx100 mL’lik şişe
Termacet Plus Süspansiyon
Parasetamol
Ambalaj:250 mg/5mLx100 mL’lik şişe
Termacet Tablet
Parasetamol
Ambalaj:500 mgx20tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren a ğrılarda, ateşi39,5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisiniartırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamol kumarin,indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Kloramfenikol,barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltmasüresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksiketkisini artırır.
Doz Önerisi: Termacet Damla: Oral yoldanve sulandırılmadan kullanılır. Aşı sonrası ateş görülen bebeklerebir kerede 0.6 mL (60 mg) dozunda kullanılması önerilir. Bu yaş grubundakidiğer ateşli hastalıklarda hekim önerisi olmadan kullanılmamalıdır.3 aylıktan büyük bebeklere günde 4 kere 0.6-1.2 mL; 1-3 yaş arası çocuklaragünde 4 kere 1.2 mL; 4-6 yaş arası çocuklara günde 4 kere 1.8-2.4 mL.Termacet Süspansiyon: Oral yoldanve sulandırılmadan kullanılır. Aşı sonrası ateş görülen 3 aylıktanküçük bebeklere ½ ölçek önerilir. Diğer durumlarda hekim önerisiolmadan kullanılmamalıdır. 3 ay-1 yaş arası bebeklere günde 4 kere½-1 ölçek; 1-6 yaş arası çocuklara günde 4 kez 1-2 ölçek önerilir.Termacet Plus Süspansiyon: Oral yoldanve sulandırılmadan kullanılır. 6-12 yaş arası 4-6 saatte bir 1-2 ölçekönerilir. Günde 4 kereden fazla uygulanmamalıdır. 12 yaş üzeri çocuklarve tablet yutma güçlüğü bulunan erişkinler için önerilen bir kerelikdoz 2-4 ölçektir. Günlük 4 g’lik maksimum dozu aşmamak kaydıyla bu uygulamayaher 4 saatte bir devam edilebilir.TermacetTablet: Erişkinlere 4 ile 6 saat arayla 1 tablet verilir.Daha şiddetli ağrılarda günde 3 ile 4 kez 2 tablet verilebilir. Budozlar gerektiğinde 4 saat arayla tekrarlanabilir. 24 saatte maksimum4 dozdan fazla verilmemelidir
Termalgine Pediyatrik Supozituvar
Parasetamol
Ambalaj:100 mgx10supozituvar.
Termalgine Pediyatrik Şurup
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx100 mL’lik şişe
End.:Çocuklardahafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığı olduğu bilinenhastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisiniartırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamol kumarin,indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Kloramfenikol,barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltma süresinietkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisiniartırır.
Doz Önerisi: Termalgine Pediyatrik Supozituvar: 6 ay-1 yaş: Günde 3-4 kez 4-6 saat arayla 1 supozituvar,maksimum 4 supozituvar. 1-6 yaş: Günde 3-4 kez 1-2 supozituvar, maksimum8 supozituvar.Termalgine Pediyatrik Şurup: 3 ay 1 yaş: Günde 3-4 kez 4-6 saat arayla 2.5-5 mL, maksimumgünlük doz 20 mL; 1-6 yaş arası: Günde 3-4 kez 5-10 mL, maksimum günlükdoz 40 mL; 6-12 yaş arası: Günde 3-4 kez 10 mL, maksimum günlük doz 50 mL.
Termalgine Forte Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 30 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2 g’ninaltında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekim kontrolüaltında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopenigörülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, deri erüpsiyonu,hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısıseyrek de olsa bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral kontraseptifler,parasetamolün eliminasyon yarı-ömrünü azaltır. Metoklopramid parasetamolünince bağırsaklardan emilimini hızlandırır. Simetidin ve oral kontraseptiflerkafein metabolizmasını inhibe edebilir. Aktif kömür parasetamolemilimini azaltır. Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulamasıserum düzeyini yükseltir.
Doz Önerisi: Günlük doz 12 yaşından büyüklere ve yetişkinlere,günde maksimum 8 tablet olmak üzere her 4 saatte bir 1-2 tablet verilir.12 yaşın altındaki çocuklara önerilmez
Ternex Gargara
Benzidamin HCl
Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik şişe
End.:Ağız içinelokal olarak uygulandığında aşağıdaki durumlarda endikedir: Ağız ve Diş Eti Hastalıkları: Gingivit, aft, glossit, paradental hastalıklarve aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlarda; yardımcı tedavi olarakdiş çekimi ve tedavilerinde. BoğazHastalıkları: Anjin, farenjit, larenjitve tonsillitte gerekli antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak;kemoterapi, radyoterapi ve diğer nedenlerden (örneğin trakealentübasyon) kaynaklanan ağız boşluğu mukozitlerinde, endikedir.
Kontr.E.: Gebelerde ve benzidamin HCl’ye aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Yan E.: Bulantı, kusma, ağız kuruluğu veya salya artışı,tat bozukluğu, iştah kaybı, baş dönmesi, mide-bağırsak bozukluğu,nadiren allerji, uyku bozukluğuyla karşılaşılabilir.
Doz Önerisi: Bir ölçek solüsyon ile 20-30 saniye ağızda çalkalamave/veya gargara yapıldıktan sonra kalan kısım dışarı atılır. Gereksinmeyegöre bu 2-3 kez 3-4 saat arayla tekrarlanır, gerektiğinde 5 kereyeçıkılabilir. Tedavi süresi, olguya göre ortalama 2-7 gün arasındadır.7 günü geçmez, ancak radyasyon mukozitlerinde olduğu gibi zorunlulukvarsa, tedavi hekim denetiminde 15 gün kadar sürebilir. 6 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez.
Ternex Jel
Benzidamin HCI
Ambalaj: %5×50 g’lik tüp
End.:Çeşitlinedenlere bağlı (cerrahi, travmatik, fizik vs.) yumuşak doku zedelenmelerineilişkin lokal ödem, enflamasyon ve bununla ilişkili ağrılı durumların(bursit, tendinit, miyalji, lumbago, burkulma, ezik, kas gerilemesivs) ve periferik venopatilerin (varikosit, filebit, trombofilebit)tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Benzidamine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumunda kontrendikedir.
Uyar.: Açık yaraya sürülmemelidir. Uzun süre kullanılmasıduyarlığa neden olabilir. Gebelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Ender olarak cilt tahrişine bağlı kaşıntı, eritemveya papülo-veziküler reaksiyon görülebilirse de, bu belirtilerilaç kesilince kaybolur.
Doz Önerisi: Hasta bölgeye ve/veya etrafına hafifçe yedirerekgünde 2-3 kez sürülür. Tedavi süresi cerrahi travmalarda 3-5 gün;diğer travmatik lezyonlarda 5-7 gün; periferik venopatilerde 15gündür. Bu süre, gerektiğinde 1 ay kadar uzatılabilir
Terramycin Deri Merhemi
OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ
Ambalaj: 14.2 g’lik tüp
End.:Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit gibilokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıklarınprofilaksi ve lokal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Daha öncebileşimdeki ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Yan E.:Kişiselaşırı duyarlığa bağlı alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmektedir.Bu tür reaksiyonlar görülecek olursa tedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi: Cilt özenli bir şekilde temizlendikten sonra sterilbir gazlı bez üzerine konulan merhem hasta bölgeye günde en az 2-3kez uygulanır. Merhem hasta yüzeyle sürekli temas halinde bırakılmalıdır.Tedavi süresi enfeksiyonun şiddeti ve türüne bağlı olup, birkaçgünle birkaç hafta arasında değişebilir.
Terramycin Göz Merhemi
OksitetrasiklinHCI 5 mg, polimiksin B sülfat 10.000 IU/g
Ambalaj: 3.5 g’lik tüp
End.:Duyarlımikroorganizmalara bağlı ve konjunktiva ve/veya korneayı tutanyüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Topikaluygulama, enfeksiyon şiddetliyse veya yalnız lokal tedaviye cevapvermezse sistemik uygulamayla desteklenmelidir.
Kontr.E.:İçeriğindekimaddelere karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Haricen kullanılır ve yalnız göze uygulanır.Tetrasiklinlerin diş gelişimi süreçlerinde (gebeliğin ikinci yarısı,bebeklik ve 8 yaşına dek olan çocukluk dönemlerinde) sistemik olarakuygulanması dişlerin kalıcı olarak renklenmesine ve iskelet gelişimindegerilemeye neden olabilmektedir. Topikal tetrasiklinler, gebeliksırasında en azından, tetrasiklin kullanılmasıyla elde edilecekolası yararlar potansiyel riskleri göze almayı haklı kılacak düzeydeise kullanılmalıdır. Sistemik uygulama sonrasında süte geçtikleribilinmektedir. Anne sütüyle beslenen bebeklerdeki ciddi yan etkipotansiyeli nedeniyle bu ilacın uygulanmasının anne sağlığı yönündenönemi göz önüne alınarak tedavinin kesilmesi veya emzirmenin durdurulmasıarasında tercih yapılmalıdır.
Yan E.:Kontaktdermatit dahil olmak üzere, kişisel aşırı duyarlığa bağlı alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Oftalmik tetrasiklin müstahzarlarıylalakrimasyonda artma, geçici bir batma veya yanma ve yabancı cisimhissi sıkça ortaya çıkabilmektedir.
Doz Önerisi: Polimiksin B sülfatlı TerramycinGöz Merhemi, ufakmiktarlarda (yaklaşık 1 cm), alt göz kapağının konjunktiva kıvrımıiçine, enfeksiyon tamamen geçip şifa tamamlanana kadar günde 4-6kez uygulanmalıdır. Bu, enfeksiyonun tabiatı veya şiddetine görebir günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Blefaritte, ilacın uygulamasındanönce bütün kabuklar ve kepekler temizlenmelidir. Profilaksi için,ameliyattan bir gün önce başlayıp, ameliyat sonrası birkaç gün aynışekilde uygulanır
Testogel Jel   Schering
Testosteron
Ambalaj: 5 g (testosteron 50 mg)x30 saşe.
End.: Klinik muayene ve laboratuvar bulguları ile kesinleşmiştestosteron yetmezliğine bağlı erkek hipogonadizminde replasman tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Androjenler, kanıtlanmış ya da kuşkulanılan meme kanserive prostat kanseri olgularında kontrendikedir. Testosterona karşı aşırıduyarlığı olanlarda ve gebe ve emzirenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Ciddi kardiyak, hepatik veya renal yetmezliği olanhastalarda testosteron tedavisi, konjestif kalp yetmezliği ile beraber ya datek başına ödem ile karakterize şiddetli komplikasyonlara neden olabilir.Yaşlılarda benign prostat hiperplazisi riski artmıştır. Özellikle obez vekronik solunumsal hastalıkları bulunan ve hipogonadizm nedeni ile testosteronesterleri ile tedavi altında bulunan kişilerin uyku apnesi riskinin arttığınadair yayınlanmış raporlar vardır. Bu ilacın, anti-doping testinde pozitifreaksiyon verebilecek bir aktif madde içerdiği, kadın ve erkek sporculartarafından dikkate alınmalıdır.
Yan E.: Uygulama yeri reaksiyonları, eritem, akne, cilt kuruluğu,baş ağrısı, alopesi, jinekomasti, mastodini, prostatik bozukluklar, ishal, başdönmesi, asteni, hipertansiyon, ruhsal durum bozuklukları, laboratuvartestlerinde değişmeler (polisitemi, vs), libido azalması, hiperestezi,parestezi görülebilir.
Doz Önerisi: 18 yaşı üstündeki erişkin ve yaşlılarda önerilen doz,tercihen sabahları hemen hemen aynı saatte günde bir kere uygulanan 5 g jel (50mg testosteron)’dir.Uygulama hasta tarafından, omuzlar, kollar veya karnınüzerinde temiz, kuru ve sağlıklı cilde yapılmalıdır. Saşe açıldıktan sonra, tümiçeriği çıkarılmalı ve hemen cilde uygulanmalıdır. Giyinmeden önce birkaçdakika kurumaya bırakılmalıdır. Uygulamadan sonra eller su ve sabunlayıkanmalıdır. Genital bölgelere uygulanmamalıdır
Tetanea Ampul/Enjektör
At kaynaklı tetanozimmünglobülini F(ab)2 fragmanları 1500 IU/ml
Ambalaj: Uygulamaya hazır 1 mL’lik 1 enjektör ve 1 mL’lik 1 ampul.
End.:MuhtemelTetanus bacillus sporlarıyla kontamine olmuş yaralanmalarda ve son 10 yıliçinde tetanoz aşısı uygulanmamış veya aşı şeması tamamlanmamış ya dabağışıklık durumu bilinmeyen kişilerin tetanozdan korunmasında endikedir.
Kontr.E.:Atkaynaklı proteinlere alerjisi olanlar.
Uyar.:Tetanozunölümcül riski nedeniyle, her türlü olası kontrendikasyon göz ardı edilebilir.Enjeksiyon sırasında allerjik hipersensitivite ya da anafilaktik reaksiyonlaroluşursa, enjeksiyon derhal kesilmelidir. Tetanozun öldürücü riski göz önünealındığında, gebelik döneminde temas sonrası tetanoz tedavisi uygulanmasınınkontrendikasyonları göz ardı edilebilir. Yine de eğer şartlar uygun ise insankaynaklı tetanoz immünglobülini tercih edilmelidir.
Yan E.: Gözlenen lokal reaksiyonlar genellikle, enjeksiyon yerindeağrı ve bazan da buna eşlik eden kızarıklık ve kaşıntı şeklindedir. Ani reaksiyonlar,hipertansiyon, dispne veya ürtikerle birlikte görülen yaygın anafilaktikreaksiyonlardır. Enflamatuvar reaksiyonlara bazan ateş, kaşıntı, kızarıklık yada ürtiker, adenopati (lenf bezlerinde büyüme) ve artralji (eklem ağrıları)gibi klinik bulgular eşlik edebilir.
Etkileş.:Eğertetanoz aşısıyla birlikte uygulanacaksa, aşının uygulandığı enjektörkullanılmamalıdır. Tetanoz aşısı vücudun bir başka bölgesine, mümkünse karşıbölgeye (kontr-lateral) uygulanılmalıdır.
Doz Önerisi:Tetanea yaralanma sonrasında mümkün olan en kısa süredeuygulanmalıdır. Çocuk ve yetişkinlerde aynı dozaj uygulanır. Isırık ve yaralanmalarınsemptomatik tedavilerinde standart doz 1500 IU/ml dir. Bu dozaj, derinyaralanmalar gibi yaralanma sonucu enfekte olmuş durumlarda; yaralanma vetedavinin başlama süresi arasında 24 saati aşkın bir süre varsa; ortalamakilonun üzerinde olan yetişkinlerde; yanık, nekrotik lezyon (doku hasarı) veyahemorajik şok (kan basıncında düşme sonucunda gelişen ani baygınlık) gelişenbireylerde, arttırılabilir. Uygulama önerilerine göre, yaraların tetanozprofilaksisini tetanoz toksoid aşılaması izlemelidir. Enjeksiyon, IM yoldandeltoid ya da gluteal bölgenin üst dış kadranına yavaşça uygulanmalıdır. Tetanea 2°C-8°Carasında (buzdolabında) saklanmalı, dondurulmamalıdır. Gün ışığındankorunmalıdır
Tetanus-Gamma Flakon
İnsan tetanoz immünglobulini250 IU
Ambalaj: 2 mLx1 flakon.
End.: Aşısı bulunmayan ya da aşılanması yarım kalmışya da ne zaman aşılandığı bilinmeyen, toprak ile kontamine ya dafarklı bir nedenden dolayı kirli yarası bulunan hastalarda tetanozunprofilaksisinde ve tetanoz tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Tetanoz ciddi bir hastalık olduğu için, kesin birkontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: İntraspinal ya da intravenöz olarak uygulanmaz(şok riski).Tetanoz immünglobülini enjeksiyonu ve tetanoz aşısıaynı bölgeye yapılmamalıdır. Gerçek bir endikasyon gereksinimiolmadıkça gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.
Tetavax Enjektör
Saflaştırılmış tetanoztoksoidi (adsorbe) 40 IU
Ambalaj: 0.5 mL’lik uygulamaya hazır 1 enjektör.
End.: Tetanoz hastalığına karşı aktif bağışıklamaamacıyla kullanılır. İmmünyetmezlik virüsü ile (HIV) enfekte olmuşkişiler: Dünya Sağlık Örgütü önerilerine göre, asemptomatik veya semptomatikolarak HIV ile enfekte olmuş kişilere Tetavax aşısı standart şemaya göre uygulanmalıdır.
Kontr.E.: Genel olarak tüm aşı uygulamalarında oluşabilen kontrendikasyonlardır;aşının uygunluğuna ilgili hekim karar verecektir. Gebelik, özelliklekontrendikasyon oluşturmaz.
Yan E.: Adsorbe edici adjuvan nedeniyle, enjeksiyon yerinde,lokal reaksiyon (küçük bir nodül) oluşabilir.
Doz Önerisi: SC veya IM yolla uygulanmalıdır. Kullanmadan önceçalkalanmalıdır. Kullanım sonrasında enjektör hemen imha edilmelidir. İlk aşılama: Erişkinlerdeilk aşılama için, aşının yüksek antijenik özellik taşıması nedeniyle4-6 hafta arayla 2 doz uygulaması yapılmalıdır. 6-12 ay sonra bir rapeldoz uygulanmalıdır. Rapel: Her 10 yılda bir 0.5 mL, tek doz aşı uygulanır. Serovaksinasyon: Aşı, serumlabirlikte aynı gün fakat, vücudun bir başka bölgesine uygulanmalıdır.Aşılanmamış kişiler: Doğru bir serovaksinasyon kişiyi, ilerde olacakyeni serum uygulamalarının risklerinden (serum hastalığı vb.) koruyacaktır.Aşılanmış kişiler: Hekim, kişinin daha önceden aşılandığından veyayeterli bağışıklandığından emin olamıyorsa veya tetanoz riskiyüksekse, tek doz aşı uygulaması yapabilir. Açığa çıkmış tetanozolgularında, serum tedavisiyle birlikte 1 doz toksoid tetanozaşısı yapılmalıdır. Hastalık kendini bağışıklamadığından, 2.doz aşı uygulaması kişinin bağışıklığını tamamlayacaktır
Tetra Kapsül
Tetrasiklin HCI
Ambalaj: 250 mgx16 kapsül :: 500 mgx16 kapsül
End.:Duyarlıbakterilerin olduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal veya rektalenfeksiyonlar, akut intestinal amibiyazis, ağır akne olguları(yardımcı tedavi olarak) ve trahom tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Tetrasiklinehipersensitivitesi olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasındakullanılması (gebeliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşınakadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı,gri, kahverengi) neden olabilir. Renal bozukluğun var olduğu durumlarda,olağan oral dozlar bile ilacın aşırı sistemik akümülasyonuna ve muhtemelkaraciğer toksisitesine yol açabilir. Tetrasiklin alan bazı hastalardaaşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivitegörülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğundişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanımıönerilmez.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergörülebilir. Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit, hemolitikanemi, trombositopeni, nötropeni ve eozinofili görülebilir.
Etkileş.:Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Tetrasiklinlerle birliktealüminyum, kalsiyum ve magnezyum içeren antasitler verilmemelidir.Antikoagülan tedavi gören hastalarda ilaç dozunun azaltılmasıgerekebilir.
Doz Önerisi: Genellikle kullanılan günlük doz erişkinlerde1-2 g, 6 saatte bir; çocuklarda 25 mg/kg/gün, 6 saatte bir uygulanır.b-hemolitik streptokokların nedenolduğu enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir. C. trachomatis’in nedenolduğu üretral, endoservikal ve rektal enfeksiyonlarda 6 saat arayla500 mg Tetra tedavisi en az 7 gün sürdürülmelidir. N. gonorrhoeae’nin nedenolduğu gonore tedavisinde 1.5 g’lik yükleme dozundan sonra 6 saatarayla 500 mg Tetra tedavisine, toplam dozu 9 g’ye tamamlayacak şekilde(4 gün süreyle) devam edilmelidir. Brucella tedavisinde 6 saat arayla500 mg Tetra 3 hafta boyunca uygulanmalıdır. Deri ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında 6 saat arayla 250 mg Tetra dozu yeterlidir.Sifiliz tedavisinde toplam 30-40 g Tetra, 4 eşitdoza bölünerek 15 günde uygulanmalıdır
TetraCoq Enjektör
Saflaştırılmış difteritoksoidi 30 IU, saflaştırılmış tetanoz toksoidi 30 IU, Bordetellapertussis 4 IU (min), inaktive tip I poliomyelit virüsü 60 IU, inaktivetip II poliomyelit virüsü 60 IU, inaktive tip III poliomyelit virüsü60 IU
Ambalaj: Uygulamaya hazır, 0.5 mL tek doz aşı içerenenjektör.
End.: Difteri, tetanoz, boğmaca ve çocuk felci hastalıklarınakarşı korunmak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Akut enfeksiyon hastalıklarında, akut veya kronik olarakseyretmekte olan hastalıklarda, aşının Boğmaca fraksiyonu nedeniyle özgeçmişindenörolojik problemleri olanlar çocuklarda (konvülziyon, ensefalit, ensefalopatigibi) kullanılmamalıdır. Daha önceki doza bağlı olarak, ciddi yan etkigösteren çocuklara 2. veya 3. doz DBT-IPV aşısı uygulanmamalıdır.Difteri-Tetanoz aşılaması boğmaca komponenti içermeyen ürünlerle yapılmalıdır.
Uyar.: Akut hastalığı, özellikle enfeksiyon hastalığı olankişilerde iyileşme beklenmelidir.
Yan E.: Enjeksiyonun yapıldığı bölgede eritematöz ve/veyanodüler reaksiyon görülebilir. Ateş yükselmesi (38-39°C) olabilir. Çok nadiren,bazı nörolojik komplikasyonlar (konvülziyon, ensefalit, ensefalopati), aşınınboğmaca fraksiyonuna bağlı olarak gözlenebilir. Difteri toksoidi, allerjikmekanizmalar ile majör febril veya sistemik reaksiyonlara neden olabilir.
Doz Önerisi: Uygulama yeri; 2 yaşa kadar olan bebeklerde uyluk anterolateralbölgesi, 2 yaş üstü çocuklarda deltoid bölgesi seçilebilir. SC veya IM yollauygulanmalıdır. İlk aşılama: 2 aylıktan itibaren tüm bebeklere en az 4 hafta, en çok 8hafta arayla 3 doz aşı uygulaması önerilmektedir. Boğmacanın bebekler içinciddi bir tehlike olduğu ülkelerde DBT aşılaması erken başlatılabilir, ilkdoz 6 haftalıkken ve izleyen dozlar 10 ve 14. haftada uygulanabilir. DBTaşısı etkin ve güvenli olarak diğer genişletilmiş bağışıklama programı aşılarıylabirlikte uygulanabilir. Bu durum özellikle sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğingüç veya devamsızlık oranının yüksek olduğu durumlarda önemlidir. Rapel: Primeraşılamanın tamamlanmasından bir yıl sonra uygulanan tek dozun ardından 5 yılsonra 1 doz rapel uygulaması şeklindedir
TetrAct-HIB Enjektör+Flakon
PRP-T (Liyofilizeformda 1 bağışıklama dozu): Tetanoz proteinine konjuge Hemofilusinfluenza Tip b polisakkariti 10 mg.DTB (süspansiyon formda 1 aşılama dozu): Pürifiye difteri toksoidi1 doz, pürifiye tetanoz toksoidi 1 doz, Bordatella pertussis 4 IU(min.).
Ambalaj: 1 flakon PRP-T, 1 enjektör içinde süspansiyon formdaDTB ile rekonstütiye edilmesinden elde edilen enjeksiyonluk süspansiyon.
End.: Bu aşının, Haemophilusinfluenzae tip b bakterisinin nedenolduğu menenjit, septisemi, epiglottit gibi invaziv enfeksiyonlarakarşı ve difteri, tetanoz ve boğmacaya karşı kombine korunma sağlamakamacıyla, 2 aylıktan itibaren uygulanması önerilir.
Kontr.E.: Aşı bileşenlerinden herhangi birisine karşı hipersensitivite,geçmişte yaşanmış ensefalopati ve ilk enjeksiyondan sonra ağırkomplikasyonlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ateş veya akut enfeksiyon halinde aşı uygulamasıertelenmelidir.
Doz Önerisi: Bir doz aşının (0.5 mL) 1 ya da 2 ay arayla 3 kez uygulanmasındanardından primer aşılamadan 1 yıl sonra rapel doz uygulanır. Aşı, bacağınanterolateral bölgesine (3. orta bölüm) veya kalçaya IM ya da SCyoldan uygulanır. IV uygulanmamalıdır
Tetradox Kapsül
Doksisiklin
Ambalaj: 100 mgx14 kapsül
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Herhangibir tetrasikline duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasındakullanılması (gebeliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşınakadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı,gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklin alan bazı hastalardaaşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivitegörülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğundişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda kullanılmasıgerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergörülebilir. Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit görülebilir.Ürtiker, anjiyonörotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesiolan olgularda görülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili görülebilir.
Etkileş.:Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilmelerinedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyumiçeren antasitler verilmemelidir. Antikoagülan tedavi gören hastalardailaç dozunun azaltılması gerekebilir.
Doz Önerisi:Erişkinler:Olağan doz, tedavinin ilk gününde 12 saattebir 100 mg; devam eden günlerde ise günde bir kez 100 mg’dir. Özellikleüriner sistemle ilgili ağır enfeksiyonlarda, 12 saatte bir 100 mgşeklinde günde 200 mg önerilir. Erişkinlerde, komplikasyonsuz gonokokenfeksiyonlarında, günde 2 kez 100 mg şeklinde tedavi 7 gün süreyleuygulanmalıdır. Neisseriagonorrhoeae’ye bağlı akut epididimo-orşitolgularında, en az 10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mg Tetradox uygulanır.Primer ve sekonder sifilizde, en az 10 gün süreyle, eşit dozlara bölünmüşolarak, günde 300 mg Tetradox uygulanmalıdır. Streptokok enfeksiyonlarında,tedaviye en az 10 gün süreyle devam edilmelidir. Chlamydia trachomatis’e bağlı komplikasyonsuz üretral, endoservikalve rektal enfeksiyonlar ve Chlamydiatrachomatis ve Ureaplasma urealyticum’un etken olduğu nongonokokal üretrit olgularında,en az 7 gün süreyle günde 2 kez 100 mg Tetradox verilmelidir.Chlamydia trachomatis’e bağlı akut epididimo-orşit olgularında en az10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mg Tetradox uygulanır. 8 yaşınüzerindeki çocuklar: 35 kilove bunun altında ağırlıktaki çocuklarda, ilk 24 saatte 4.4 mg/kg;devam eden günlerde ise 2.2 mg/kg, erişkinlerde uygulanan doz intervallerinebölünmüş olarak uygulanır. Çok şiddetli enfeksiyonlarda bu dozlarınüzerine çıkılabilir. 35 kg’nin üzerindeki çocuklara ise normalerişkin dozları uygulanır. Oral olarak kullanılan tetrasiklingrubu ilaçların bol sıvı ile alınması, özofagus irritasyonu olasılığınıazaltmaktadır
Tetralet Kapsül
Tetrasiklin HCl
Ambalaj: 500 mgx16 kapsül
End.:Duyarlı bakterilerinolduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal veya rektal enfeksiyonlar,akut intestinal amibiyazis, ağır akne olguları (yardımcı tedaviolarak) ve trahom tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Tetrasiklinehipersensitivitesi olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasındakullanılması (gebeliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşınakadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı,gri, kahverengi) neden olabilir. Renal bozukluğun var olduğu durumlarda,olağan oral dozlar bile ilacın aşırı sistemik akümülasyonuna ve muhtemelkaraciğer toksisitesine yol açabilir. Tetrasiklin alan bazı hastalardaaşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivitegörülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğundişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanımıönerilmez.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergörülebilir. Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit, hemolitikanemi, trombositopeni, nötropeni ve eozinofili görülebilir.
Etkileş.:Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Tetrasiklinlerle birliktealüminyum, kalsiyum ve magnezyum içeren antasitler verilmemelidir.Antikoagülan tedavi gören hastalarda ilaç dozunun azaltılmasıgerekebilir.
Doz Önerisi:Yetişkinler: Günlük olağan doz 1-2 g’dir. Hafif ve orta derecedekienfeksiyonlarda her 12 saatte 1 adet, ağır enfeksiyonlarda iseher 6 saatte 1 kapsül uygulanır. Brucellatedavisi: 3 hafta süreyle her 6 saattebir adet Tetralet Kapsül alınmalı ve buna ilk hafta için günde 2 kez, ikincihafta için günde 1 kez 1 g IM streptomisin eklenmelidir. Gonore tedavisi: Başlangıçta3 kapsül bir kerede alınmalı, daha sonra her 6 saatte 1 kapsül (toplam9 g’ye ulaşılıncaya kadar) uygulanmalıdır. Sifiliz tedavisi: Eşit bölünmüşdozlarda 10-15 gün süreyle toplam 30-40 g uygulanmalıdır. C. Trachomatis’e bağlıkomplike olmayan üretral, endoservikal veya rektal enfeksiyonlarıntedavisi: En az 7 gün süreyle her 6 saatte 1 kapsül uygulanmalıdır.Akne tedavisi: Başlangıçta eşit bölünmüş dozlar halinde 1 g/günuygulanır. Düzelme gösterdiğinde (genellikle bir hafta içinde),doz giderek 125 mg-500 mg/gün olan sürek dozuna indirilmelidir.Streptokokal enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün süreyle devamedilmelidir. 8 yaşınüzerindeki çocuklar: Günlükolağan doz, 25-50 mg/kg’dir. İlaç, 4 eşit bölünmüş dozda uygulanmalıdır.Tedavi semptomlar kaybolduktan ve vücut ısısı normale döndüktensonra 24-48 saat daha sürdürülmelidir. Kapsüller, tercihen yemekten1 saat önce veya 2 saat sonra bol miktarda sıvı ile birlikte alınmalıdır
Tetramine Kapsül
Tetrasiklin HCI
Ambalaj: 250 mgx20 kapsül.
End.:Duyarlıbakterilerin olduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal veya rektalenfeksiyonlar, akut intestinal amibiyazis, ağır akne olguları(yardımcı tedavi olarak) ve trahom tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Tetrasiklinehipersensitivitesi olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasındakullanılması (gebeliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşınakadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı,gri, kahverengi) neden olabilir. Renal bozukluğun var olduğu durumlarda,olağan oral dozlar bile ilacın aşırı sistemik akümülasyonuna ve muhtemelkaraciğer toksisitesine yol açabilir. Tetrasiklin alan bazı hastalardaaşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivitegörülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğundişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanımıönerilmez.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergörülebilir. Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit, hemolitikanemi, trombositopeni, nötropeni ve eozinofili görülebilir.
Etkileş.:Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Tetrasiklinlerle birliktealüminyum, kalsiyum ve magnezyum içeren antasitler verilmemelidir.Antikoagülan tedavi gören hastalarda ilaç dozunun azaltılmasıgerekebilir.
Doz Önerisi: Önerilen düzgün aralıklarla ve bir miktar su ilealınmalıdır. Uygulanan doz hastalığın türü, şiddeti ve alınan yanıtagöre değişmekle birlikte, genellikle kullanılan günlük miktarlarşöyledir: Yetişkinlerde günde 1 gram (4 kez 1’er kapsül). 8 yaşındanyukarı çocuklarda vücut ağırlığının her bir kilogramı için günde25 mg üzerinden hesaplanır. Gereken durumlarda, yetişkinlerde veçocuklarda bu miktarın iki katına çıkılabilir. Günlük tedavi dozu3 veya 4 eşit doza bölünerek 4 ile 8 saatlik aralarla verilmelidir.Olası bir nüksü önlemek için, ateş düştükten sonra küçük dozlar halindetedaviye birkaç gün daha devam edilmesi uygun olur. Özellikle stafilokokusve brusellozis enfeksiyonlarında bu sürenin iki haftaya kadar uzatılmasıgerekebilir
TFT-Thilo Göz Damlası
Trifluridin %1
Ambalaj: 5 mL’lik şişe.
End.:Herpessimpleksin neden olduğu keratitis dentritika tedavisinde endikedir.Bakteriyel enfeksiyon varlığında antibiyotik tedavisi de gereklidir.
Kontr.E.:Gebelerdekontrendikedir.
Yan E.:Alerjive epitel üzerine bazı etkiler gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz her iki saatte bir 1 damladır. Tedavisüresi 4-6 gündür
Thalidomide Pharmion Kapsül
Talidomid
Ambalaj: 50 mgx28 kapsül.
End.:Tekrarlayanveya dirençli multipl myeloma, konvansiyonel tedavilere yanıt vermemişmyelodisplastik sendrom, daha önce talidomid ile tedavi edilip tekrarlayan veyailk atak akut eritema nodozum leprozumun kutanöz belirtilerinin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Talidomidekarşı aşırı duyarlığı olan hastalar, gebe kadınlar, ve emzirenlerdekontrendikedir.
Uyar.: 12 yaşın altındaki hastalarda kullanılmasıönerilmemektedir. Uzun süre tedavi edilen HIV hastalarında viral yükün birmodifikasyonu er-geç oluşabilir ve bu nedenle bu olgularda düzenli bir izlemeönerilmektedir. Hastalar talidomid tedavisi sırasında veya tedavi bitimindensonra 8 hafta içinde kan ve sperm bağışı yapmamaları ve talidomidlerinipaylaşmamaları konusunda uyarılmalıdırlar. Talidomid, sedasyon, uyuşukluk, uykuhali ve ortostatik hipotansiyona neden olabilir. Hastalar, talidomid tedavisisırasında araç ve makine kullanmamaları veya tehlikeli görevler yapmamalarıkonusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Talidomidinkullanımıyla ilişkili en sık gözlenen istenmeyen etkiler kabızlık, uyku hali vehalsizliktir. Önemli diğer istenmeyen etkiler, duyusal periferal nöropati,ortostatik hipotansiyon, nötropeni ve Stevens Johnson Sendromu içeren ciddideri reaksiyonları ve toksik epidermal nekrolizdir.
Etkileş.:Talidomidin,barbitüratlar, alkol, klorpromazin ve rezerpinin sedatif etkilerini artırır;morfin türevlerinin, benzodiazepinlerin, diğer anksiyolitiklerin,hipnotiklerin, sedatif antidepresanların, nöroleptiklerin, sedatif H1antihistaminiklerin, santral antihipertansiflerin ve baklofenin etkileriniartırır. Zalsitabin, didanosin ve stavudin ile kombinasyonda periferal nöropatiriskinin arttığı görülmüştür. Doksorubisin ile tedavi edilen hastalarda,talidomidin ek bir etkisi er veya geç oluşabilir.
Doz Önerisi:ThalidomidePharmion Kapsül sadece Pharmion Risk YönetimProgramı’na (PRYP) kayıtlı olan hastalara verilir. Hekimler ve eczacılar daPharmion Risk Yönetim Programı’na kayıtlı olmalıdır
Theo-Dur Kontrollü Salım Tableti
Teofilin anhidr
Ambalaj: 100 mgx30 tablet :: 200 mgx30 tablet :: 300mgx30 tablet.
End.:Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarınınönlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, yeni geçirilmişmiyokard enfarktüsü, korpulmonale, hipertiroidi, uzun süren ateş,solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostat hipertrofisiya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğerhastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı (eliminasyonazalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelere mutlak gereksinim olmadıkça verilmemelidir. Teofilinanne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekte ortaya çıkabilecekistenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:En sıkbildirilen yan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinirsistemi stimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk,huzursuzluk, taşikardi ya da hipotansiyon görülebilir.
Etkileş.:Diğerksantin ya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyeliniartırabilir. Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ilebirlikte kullanıldığında, lityumun terapötik etkisi azalabilir.Birlikte allopürinol, antasitler, b-blokerler,simetidin, siprofloksasin, oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin,ranitidin, verapamil ya da grip aşısının kullanılması teofilininplazma düzeyini artırabilir. Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin,rifampisin ve sigara kullanılması teofilinin plazma düzeyiniazaltabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde başlangıç için 2×200 mg vedaha sonra 2×300 mg ve çocuklarda başlangıç için 2×100-150 mg ve dahasonra 2×150-200 mg’dir
TheraFlu C&C Draje
Parasetamol 300mg, kafein 25 mg, kodein fosfat 10 mg
Ambalaj: 20 draje.
End.:Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak ağrıları, grip ve soğuk algınlıklarından kaynaklananateş, ağrı ve öksürük durumlarında endikedir.
Kontr.E.:Bileşenlerdenherhangi birine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Hemopoietik sistem hastalıkları, böbrek ve karaciğerbozukluklarında dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleriveya diğer alerjik reaksiyonlar nadiren görülür. Parasetamolünuzun süreli kullanımında bazı hematolojik bozukluk olguları bildirilmiştir.
Etkileş.:Parasetamolantikoagülanların etkisini hafifçe artırabilir. Kodein, SSSdepresanları ve alkolün etkisini potansiyelize edebilir. MAO inhibitörleriylebirlikte kullanımı hipotansiyon ve baş dönmesine yol açabilir.Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve alkol, parasetamolünhepatotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlere günde birkaç kez 1 draje (günlük ortalamadoz 4-6 draje); 6-10 yaş arası çocuklara günde 2 kez 1 draje, 11-14 yaşarası çocuklara 3 kez 1 draje verilir. Dozlar, 4-6 saatlik aralarlaalınmalıdır.
TheraFlu P Poşet
Parasetamol 500 mg,psödoefedrin HCl 60 mg
Ambalaj: 10 poşet.
End.:Ateş, ağrı,hapşırma, burun ve sinüslerde konjesyon ve dolgunluk hissi, burunakıntısı gibi grip, soğuk algınlığı, sinüzit ve nazofarenjit semptomlarınınsemptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlığı olan hastalarda, ağır hipertansiyon, ağır koronerarter hastalığı ve ağır karaciğer yetmezliği olanlarda kontrendikedir.MAO inhibitörlerini kullanmakta olan ya da önceki iki hafta içindekullanmış olan hastalarda kullanılmamalıdır. Antibakteriyel birilaç olan furazolidon MAO inhibisyonu yaptığından, birlikte kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, hipertiroidi,glokom ve prostat hipertrofisi durumlarında dikkatle kullanılmalıdır.Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.39.5 °C’den fazla ateşi olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veyatekrarlayan ateşli olgularda dikkatle kullanılmalıdır. 6 yaşınaltındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelikte olası risklerinolası yararları aştığı durumlarda kullanılmamalıdır. Psödoefedrinve parasetamol anne sütüne düşük oranda geçer, ancak emzirilen bebeküzerindeki etkileri hakkında yeterli veri bulunmamaktadır.
Yan E.: Nadiren alerjik deri reaksiyonları ve izole olgulardatrombositopenik purpura, hemolitik anemi ve agranülositoz bildirilmiştir.Aşırı dozda ya da uzun süreli kullanıma bağlı olarak hepatotoksikve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir. Uykusuzluk, sinirlilik vehallüsinasyonlar, çarpıntı ve taşikardi görülebilir.
Etkileş.: Birlikte trisiklik antidepresanlar, iştah azaltıcılar,amfetamin benzeri psikostimülanlar, MAO inhibitörleri ve diğersempatomimetik ajanlar kullanıldığında kan basıncında yükselmegörülebilir. Bileşimdeki psödoefedrin bretilyum, betanidin, guanetidin,debrizokin, metildopa, a-blokerlerve b-blokerler gibi ilaçların hipotansifetkilerini azaltabilir. Antikonvülzan ilaçların ya da steroid yapıdakioral kontraseptiflerin kronik olarak kullanılması parasetamolünklirensini artırabilir. Barbitüratlar, trisiklik antidepresanlarve alkol parasetamolün metabolizmasını azaltarak plazma yarı ömrünüuzatabilirler.
Doz Önerisi: Bir poşet TherafluP bir bardak sıcak suda karıştırılarak eritilirve sıcak içilir. Yetişkinlerde günde 3 kez 1 poşet, maksimum 4 poşettir.Çocuklarda günde 3 kez yarım poşet, maksimum 2 poşettir
TheraFlu Fort FilmTablet
Parasetamol 650mg, fenilefrin HCI 10 mg, klorfeniramin maleat 4 mg
Ambalaj: 20 film tablet
End.:Soğuk algınlığı,grip, sinüzit, saman nezlesi ya da diğer üst solunum yolu alerjilerinde,burun tıkanıklığı, aksırık, burun akıntısı, ateş, baş ağrısı ve hafifşiddetle seyreden ağrılar gibi çeşitli semptomlardan etkili birrahatlama sağlar.
Kontr.E.: Antihistaminiklere, parasetamol veya fenilefrinekarşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir. Bazı antidepresifilaçların (MAO inhibitörleri) bırakılmasının üzerinden 14 gün geçmedenkullanılmamalıdır.
Uyar.: Bu ilaç kullanılırken, alkollü içecekler almaktan,motorlu araçlar veya ağır makineler kullanmaktan sakınılmalıdır.Özellikle çocuklarda uyku hali ya da eksitabiliteye neden olabilir.Alkol, sedatifler ve trankilizanlar uyku hali etkisini artırabilirler.Astım, glokom, amfizem, kronik karaciğer rahatsızlığı, nefes darlığı,solunum zorluğu, hipertansiyon, diyabet, kalp ya da tiroid hastaları,prostat bezinin büyümesi nedeniyle idrara çıkmada zorluk çeken,antidepresif ya da yüksek tansiyon için ilaç kullanan hastalar builacı önerilen dozların üstünde kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Deridöküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinalbozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilitegörülebilir.
Etkileş.:Alkol,antidepresanlar, MAO inhibitörleri, antiepileptikler, barbitüratlar,antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerve metoklopramid ilebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 12 yaş ve üzeri erişkinlerde genel olarak6 saatte bir tablet alınır. Gerekli görüldüğünde, hastanın durumunagöre 4 saatte 1 tablet verilebilir. Günde maksimum 6 tablet aşılmamalıdır
Thermo Doline Krem
Etofenamat 100 mg,benzil nikotinat 10 mg/g
Ambalaj: 50 gramlık tüp
End.:Muskülerromatizma, donmuş omuz (omuz bölgesi periartriti) ile birlikte görülen kassertliği, lumbago, siyatalji, tenosinovit, bursit, omurga veya eklemlerde,aşırı zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (spondiloz,osteoartrit) gibi kas-iskelet sistemine ait yumuşak doku romatizmalhastalıkları; ezilmeler, burkulmalar, zorlanmalar gibi (örneğin sporyaralanmaları) konfüzyonlarda endikedir.
Kontr.E.:Flufenamikasit ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlıkdurumunda, gebelikte ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hasarlı veya ekzematöz enflamasyon gösteren cilt üzerine,mukoz membranlara veya göze uygulanmamalıdır.
Yan E.:Enderolgularda ciltte kızarıklık ve çok ender olgularda şiddetli kaşıntı, kızarıklık,eritem, şişme, vezikül gibi alerjik cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez ağrılı bölgenin büyüklüğüne göre 2 g’yekadar (fındık büyüklüğünde), tüpün özel başlığı ile deriye yayarak uygulanır
Thermoflex Krem
Etofenamat 100 mg,benzil nikotinat 10 mg/g
Ambalaj: 50 gramlık tüp
End.:Muskülerromatizma, donmuş omuz (omuz bölgesi periartriti) ile birlikte görülen kassertliği, lumbago, siyatalji, tenosinovit, bursit, omurga veya eklemlerde,aşırı zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (spondiloz,osteoartrit) gibi kas-iskelet sistemine ait yumuşak doku romatizmalhastalıkları; ezilmeler, burkulmalar, zorlanmalar gibi (örneğin sporyaralanmaları) konfüzyonlarda endikedir.
Kontr.E.:Flufenamikasit ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlıkdurumunda, gebelikte ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hasarlı veya ekzematöz enflamasyon gösteren cilt üzerine,mukoz membranlara veya göze uygulanmamalıdır.
Yan E.:Enderolgularda ciltte kızarıklık ve çok ender olgularda şiddetli kaşıntı, kızarıklık,eritem, şişme, vezikül gibi alerjik cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez, ağrılı bölgenin büyüklüğüne göreher seferinde 2 g’ye kadar (fındık büyüklüğünde) cilde uygulanır
Thermo Rheumon Krem
Etofenamat 100 mg,benzil nikotinat 10 mg/g
Ambalaj: 50 gramlık tüp
End.:Muskülerromatizma, donmuş omuz (omuz bölgesi periartriti) ile birlikte görülen kassertliği, lumbago, siyatalji, tenosinovit, bursit, omurga veya eklemlerde,aşırı zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (spondiloz,osteoartrit) gibi kas-iskelet sistemine ait yumuşak doku romatizmalhastalıkları; ezilmeler, burkulmalar, zorlanmalar gibi (örneğin sporyaralanmaları) konfüzyonlarda endikedir.
Kontr.E.:Flufenamikasit ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlıkdurumunda, gebelikte ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hasarlı veya ekzematöz enflamasyon gösteren cilt üzerine,mukoz membranlara veya göze uygulanmamalıdır.
Yan E.:Enderolgularda ciltte kızarıklık ve çok ender olgularda şiddetli kaşıntı, kızarıklık,eritem, şişme, vezikül gibi alerjik cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Günde birkaç kez (3-4 kere), ağrıyan bölgenin genişliğinegöre 2 g’ye kadar (fındık büyüklüğünde) tüpün özel başlığı ile deriyeyayarak uygulanır
Thilomaxine Göz Damlası
Tobramisin
Ambalaj: ‰3×5 mL’lik damlalıklı şişe
Thilomaxine Göz Pomadı
Tobramisin
Ambalaj: ‰3×3.5 g’lik tüp
End.:Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu göz ve ilintili (adneksial) dokulardakieksternal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Tobramisinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bazı olgularda topikal uygulanan aminoglikozidlerekarşı aşırı duyarlık oluşabilmektedir. Bu tür bir reaksiyonun oluşmasıhalinde, tobramisin uygulaması kesilmelidir. Gebelere kesin gerekiyorsauygulanmalıdır. Tobramisin kullanımıyla anne sütü emen bebeklerdeortaya çıkabilecek yan etkiler nedeniyle ilacın mı yoksa emzirmeninmi kesilmesi gerektiği iyice tartılmalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkisi göz kapaklarında kaşınma ve şişme, konjunktival eritemgibi lokal oküler toksisite ve aşırı duyarlık reaksiyonlarıdır.
Doz Önerisi:ThilomaxineDamla: Hafif ve orta şiddetteki olgularda, hastagöze (gözlere) her 4 saatte 1 veya 2 damla damlatılır. Ciddi enfeksiyonlardaise hasta göze (gözlere) saat başı, iyileşme sağlanıncaya kadar2’şer damla uygulanmalıdır. İyileşmeden sonra doz azaltılarak kesilmelidir.Thilomaxine Pomat: Hafif veorta şiddetteki olgularda, hasta göz/gözlere günde 3 kez 1.5 cm uzunluğundapomat uygulanır. Ciddi enfeksiyonlarda ise hasta göz/gözlere herüç-dört saatte bir, iyileşme sağlanıncaya kadar 1.5 cm’lik pomat uygulanmalıdır.İyileşmeden sonra doz azaltılarak kesilmelidir
Thilomide Göz Damlası
Lodoksamid trometamin
Ambalaj: 1.78 mg/mLx5 mL’lik damlalıklı şişe
End.:Baharkonjunktiviti, dev papiller konjunktivit, alerjik veya atopik keratokonjunktivitgibi alerjik göz hastalıklarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lodoksamidekarşı intoleransı olan olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Lodoksamidin gebe veya emziren kadınlarda kullanmagüvenliği saptanmamıştır. Bu koşullarda uygulanmaması önerilir.Hastaların araba kullanma becerileri veya herhangi bir iş makinesiniişletebilmeleri üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği düşünülmemektedir.Aşırı duyarlı kişilerde görme bozulması olabilmesi halinde gerekliönlemler alınmalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler, uygulama sırasında hafif ve geçici bir rahatsızlıkhissi, yanma ve batma duygusudur. Ayrıca gözde yabancı cisim hissi,batma ve görmede bozukluk duygusu gibi yan etkiler de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük doz hasta göze düzenli aralıklarla 4 kez1-2 damladır. Tedavi sırasında kontakt lens kullanılmamalıdır
Thilo-Tears Oftalmik Jel
Karbomer 3 mg, mannitol50 mg, tiomersal 0.040 mg, sodyum hidroksit
Ambalaj: 10 g’lik ambalaj.
Thilo-Tears SE Oftalmik Jel
Karbomer 1.5 mg, mannitol25 mg
Ambalaj: 0.5 g’lik 20 adet tek dozluk ambalaj.
End.:Kuru gözsendromu (keratitis sicca), keratokonjunktivitis sikka, ekzoftalmi,lagoftalmi ve oküler yüzeyin yetersiz veya bozuk nemlendirilmesineneden olan diğer patolojik durumlarda göz yaşı substitüsyonu içinendikedir.
Doz Önerisi:Thilo-TearsJel: Her 4 saatte bir 1 damla uygulanır. Thilo-Tears SE Jel: Her gözegünde 4 kez birer damla damlatılır. Bir tek doz sağ ve/veya sol göze birerdamla uygulanacak miktarı içerir. Damlatma gözün iç kirişine yapılır.Damlatma sonrası göz kapakları 10 saniye kapalı tutulmalıdır
Thiocilline Göz Pomadı     Abdiİbrahim
Basitrasin 2500 IU,neomisin sülfat 25 mg/5 g
Ambalaj: 5 g’lik tüp.
End.:Konjunktivit,blefarit, arpacık, şalasiyon, göz kapağı yara ve yanıkları, mikrobikgöz enfeksiyonlarında kullanılır.
Kontr.E.:Basitrasinve neomisine duyarlığı bilinenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Görme bulanıklığı yapabileceğinden, araç vedikkat gerektiren alet kullanılmasının sakıncalı olabileceğihastalara bildirilmelidir. Gebe ve emziren kadınlarda yarar/zararriskleri değerlendirilerek kullanılabilir.
Yan E.:Uzun sürelikullanımlarda kızarma, kaşıntı, şişme gibi yan etkiler görülebilir.İlacın kesilmesiyle bu bulgular kaybolur.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez göze uygulanır.
Thiocilline Deri Pomadı
Basitrasin 10.000IU, neomisin sülfat 100 mg
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
Thiocilline Yara Tozu
Basitrasin 2500 IU,neomisin sülfat 3300 mg
Ambalaj: 10 g’lik polietilen şişe.
End.:Primerpiyoderma (impetigo, ektima, sikosis, vulgaris, paronikia, panaris,fronkül), sekonder enfekte dermatozlar (ekzema, herpes, seboreikdermatitis), dış kulak yolu enfeksiyonları, yaralar ve diğer cilttravmaları, meme başı çatlakları ve yanıkların tedavisinde kullanılır.Toz halindeki form ise enfekte cilt lezyonlarında, cilt yaralanmalarında,sünnet ve küçük cerrahi girişimlerden sonra kullanılır.
Kontr.E.:Kulak zarınınperfore olduğu dış kulak enfeksiyonlarında ve bileşimdeki maddelerdenbirine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Vücut alanının yüzde yirmisinden fazlasının yanıkolduğu ve özellikle de hastanın böbrek fonksiyonlarının bozulduğudurumlarda; bir başka aminoglikozidin birlikte kullanılmasınıngerekli olduğu durumlarda günde yalnızca bir kez uygulama yeterlidir.Meme başı çatlaklarında, emzirmeden önce ilaç silinerek meme başıiyice temizlenmelidir.
Yan E.: Uzun süreli kullanımlarda kızarma, kaşıntı,şişme gibi yan etkiler görülebilir. İlacın kesilmesiyle bu bulgularkaybolur.
Doz Önerisi:Pomat: Günde 3-4 kez bir miktar pomat enfekte cilt üzerineuygulanır.Toz: Günde2-3 kez uygulanacağı bölgeye dökülür. Ameliyatlardan sonraki uygulamalarpansuman sırasında yapılır
Thomapyrin Tablet
Asetil salisilik asit250 mg, parasetamol 200 mg, kafein 50 mg
Ambalaj: 10 ve 20 tablet.
End.:Başağrısı, diş ağrısı ya da dismenore gibi, hafif ve orta derecede seyredenağrılar, romatizma, enflamasyon, ateş ve soğuk algınlıklarında endikedir.
Kontr.E.: Salisilatlar, parasetamol ya da kafeine karşı aşırıduyarlığı olan ya da kanama buzukluğu (örn. hemofili) bulunan hastalar ileaktif gastrik ya da duedonal ülserli olgularda kullanılmamalıdır. Ayrıca,gebeliğin son üç aylık döneminde kullanılmamalıdır. Reye sendromu riskinedeniyle, su çiçeği ya da influenza enfeksiyonu olan adölesanlarda ya daçocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Doktor tarafından aksi önerilmedikçe, ağrılarda 10 gündenfazla veya ateşlenmelerde 3 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır. Adölesanve çocuklardaki ateşli hastalık durumlarında, doktor tavsiyesi olmadankesinlikle kullanılmamalıdır. Gebelikte ilk ve ikinci üç aylık dönemlerdedikkatle kullanılmalıdır; üçüncü üç aylık dönemde ise kontrendikedir. Emzirmesırasında düzenli ve yüksek doz asetil salisilik asit tedavisi gerekiyorsa,emzirme bırakılmalıdır.
Yan E.: Asetilsalisilik asit, ciddi gastrointestinal kanamayakadar götürebilen, epigastrik sıkıntı, bulantı, kusma, gastro-duedonalülserler ve erozif gastritlere neden olabilir. Sık olmamakla birlikte, alerjikreaksiyonlar (bronkokonstriksiyon, deri reaksiyonları) oluşabilir. Parasetamol,nadiren deri kızarıklıkları, daha nadiren ekzantemle görülen derireaksiyonlarına neden olabilir. Nadir olgularda parasetamolün ardından aşırıduyarlılık reaksiyonları (Quincke ödemi, dispne, terleme, bulantı, kanbasıncında düşme, şok dahil) tanımlanmıştır. İzole olgulalarda, özellikle,bronşial astım ya da alerji hikayesi olan predispoze hastalarda, bronkospazmoluşabilir. Kafein aşırı aktiflik, uykusuzluk, titreme, dispeptik semptomlar vetaşikardiye neden olabilir.
Etkileş.: Asetilsalisilik asit, antikoagülanların (örn. kumarintürevleri ve heparin) etkisini, diğer NSAİ ilaçlarla veya kortikosteroidlerlebirlikte kullanıldığında artırabilir ve gastrointestinal yan etkilerin riskiçoğalabilir. Hipoglisemik ajanların etkisi ve metotreksat toksisitesi,asetilsalisilik asit ile beraber kullanımda artabilir. Parasetamolünkloramfenikol ile kombinasyonu kloramfenikolün yarı ömrünü uzatırken,toksisite riskini de artırır. Kafein, bazı ilaçların (örn. barbitüratlar,antihistaminikler) sedatif etkisini antagonize eder. Ayrıca, diğer ilaçlarınneden olduğu taşikardiyi artırabilir (örn. sempatomimetikler, tiroksin).
Doz Önerisi: 14 yaşın üzeri adölesan ve yetişkinlerde günde 1-2tabletten, günde maksimum 6 tablete kadar; 10-14 yaş arası çocuklarda; günde ½-1 tabletten, günde maksimum 3 tablete kadar; 7-10 yaş arası çocuklarda ise;günde ½ tabletten, günde maksimum 3 tablete kadar kullanılabilir. Bir bardak suile alınmalıdır
Thymoglobuline Serum
Tavşandan elde edilmişantiinsan timosit globülin (ATG)
Ambalaj: 25 mgx1 flakon ve 5 mL çözücü.
End.:Organnaklinin yapılmasından hemen sonraki postoperatif evrede immünosüpresyonuartırmak için glukokortikosteroidler, azatioprin ve/veya siklosporinA ile birlikte ve aplastik anemi tedavisinde kullanılır ve GreftVersus Host hastalığının tedavisinde önerilir.
Kontr.E.:Tavşanproteinlerine karşı aşırı duyarlı olanlarda ve viral enfeksiyongeçirenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Kesinlikle yoğun tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.Sadece hastanede yatan ve organ nakli veya aplastik anemi tedavisiiçin immünosüpresif tedavisi devam eden hastalarda kullanılmalıdır.
Yan E.:Rigor,ateş, kızarıklık, kaşıntılı cilt döküntüleri; trombositopeni,nötropeni, serum hastalığı; enfüzyon sırasında veya hemen ardındanarteriyel kan basıncının düşmesiyle beraber anafilaktik bir reaksiyon,solunum güçlüğü, ateş ve ürtiker görülebilir.
Etkileş.:Siklosporinaşırı immünsüpresyon riski yaratır. Zayıflatılmış canlı aşılar,immünsüpresif tedavi boyunca, ölümcül sistemik enfeksiyona nedenolabileceğinden, kontrendikedir. Tedavi sırasında aynı enfüzyonhattından kan ve kan ürünleri, özellikle lipid transfüzyonundan kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Yüksek debili geniş bir vene aşağıda belirtilenşartlarda uygulanmalıdır. İlk enfüzyondan1 saat önce IV antihistaminik uygulanmalıdır. Thymoglobuline izotonikNaCl veya dekstroz solüsyonuyla (genellikle herbir Thymoglobuline flakonuiçin 50 mL) seyreltildikten sonra uygulanmalıdır. Steroid tedavisiylebirlikte kullanılmalıdır. 4 saatten daha az süreli, hızlı enfüzyonlaryapılmamalıdır. Rejeksiyonönlenmesinde: Böbrek, pankreas veyakaraciğer nakli sonrasında 3-10 gün 1.25-2.5 mg/kg/ gün dozla kullanılmalıdır.Tedavi, dozajda tedrici azalma yapılmadan kesilebilir. Rejeksiyon krizinin ve akut Greft versus Host Hastalığınıntedavisinde: Klinik ve biyolojik belirtive semptomlar düzelinceye kadar 2.5-5 mg/kg/ gün dozda kullanılmalıdır
Thyromazol Tablet
Metimazol
Ambalaj: 5 mgx100 tablet.
End.:Basedowhastalığı, hipertiroidi operasyonlarına hazırlık, radyoiyot tedavisindensonra, çocukluk çağındaki hipertiroidi ve diğer hipertiroidi hastalıklarındaendikedir.
Kontr.E.:Trakealobstrüksiyonda kontrendikedir. Gebelik süresince kesin gerekligörülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleri,ateş, sarılık, lökopeni ve agranülositoz gibi yan etkilere nedenolabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 3×1-3 tablettir. 1-2 aylık tedavidensonra günlük doz ¼ oranında azaltılır. Tedavi süresince her 1-2 haftadabir kan tablosu kontrol edilmelidir
Ticlid FilmTablet
Tiklopidin HCI
Ambalaj: 250 mgx30 film tablet
End.:Arteryosklerozuolan hastalarda, transient iskemik atak, stroke, miyokard enfarktüsüve vasküler ölümler gibi arteriyel trombo-embolik komplikasyonlarınönlenmesinde; intermittent klodikasyon derecesinde kronik arterhastalığı bulunanlarda, özellikle koroner arterlere ait önemliiskemik olayların önlenmesinde; ekstrakorporal dolaşıma bağlıtrombosit fonksiyon bozukluklarının önlenmesi ve tedavisinde(açık kalp ameliyatları, hemodiyaliz gibi) endikedir.
Kontr.E.:Tiklopidineaşırı duyarlığı olanlarda, yüksek doz heparin kullananlarda, kanamaeğilimi olan aktif gastroduodenal ülserlerde, uzun süreli kanamaeğilimi olan hemorajik diatez ve hemopatilerde, lökopeni, agranülositozve trombositopenili hastalarda veya geçmişinde bu tip rahatsızlıklarolanlarda, akut vasküler hemorajik serebral olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye başlandıktan sonra 15 gün içinde ve ilk3 ay her 15 günde bir kan tablosunun kontrolü yapılmalı ve özelliklelökosit ve trombositler sayılmalıdır. Tiklopidin kanama süresiniuzattığı için kanamaya eğilimli hastalara ve diğer antiagregantrombolitiklerle birlikte verilmemelidir. Karaciğer rahatsızlığıolanlarda dikkatle kullanılmalı, hepatit veya sarılık durumundakesilmelidir. Gebelik durumunda kullanımından kaçınılmalıdır.Emziren annelerde kullanılmaması önerilmektedir.
Yan E.:En sıkraslanan yan etkisi bulantı, kusma, diyare, anoreksi gibi gastrointestinalbelirtilerdir. Ancak bu etkiler tedavinin kesilmesini gerektirecekkadar şiddetli değildir ve 1-2 hafta içinde genellikle kendiliğindengeçer ve ilacın yiyecekle alınması durumunda da görülmezler.
Etkileş.: Nonsteroidal antienflamatuvarlar, oral antikoagülanlarve heparin, platelet antiagreganları, kortikosteroidler, desmopressin,digoksin, teofilin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 2×1 tablettir. Sabah ve akşam yemeklerlebirlikte alınmalıdır. Tedavinin ilk 3 ayında 15 günde bir kan sayımıyapılması önerilmektedir
Ticlocard Film Tablet
Tiklopidin HCl
Ambalaj: 250 mgx30 tablet
End.:Arteryosklerozuolan hastalarda, transient iskemik atak, stroke, miyokard enfarktüsüve vasküler ölümler gibi arteriyel trombo-embolik komplikasyonlarınönlenmesinde; intermittent klodikasyon derecesinde kronik arterhastalığı bulunanlarda, özellikle koroner arterlere ait önemliiskemik olayların önlenmesinde; ekstrakorporal dolaşıma bağlıtrombosit fonksiyon bozukluklarının önlenmesi ve tedavisinde(açık kalp ameliyatları, hemodiyaliz gibi) endikedir.
Kontr.E.:Tiklopidineaşırı duyarlığı olanlarda, yüksek doz heparin kullananlarda, kanamaeğilimi olan aktif gastroduodenal ülserlerde, uzun süreli kanamaeğilimi olan hemorajik diatez ve hemopatilerde, lökopeni, agranülositozve trombositopenili hastalarda veya geçmişinde bu tip rahatsızlıklarolanlarda, akut vasküler hemorajik serebral olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye başlandıktan sonra 15 gün içinde ve ilk3 ay her 15 günde bir kan tablosunun kontrolü yapılmalı ve özelliklelökosit ve trombositler sayılmalıdır. Tiklopidin kanama süresiniuzattığı için kanamaya eğilimli hastalara ve diğer antiagregantrombolitiklerle birlikte verilmemelidir. Karaciğer rahatsızlığıolanlarda dikkatle kullanılmalı, hepatit veya sarılık durumundakesilmelidir. Gebelik durumunda kullanımından kaçınılmalıdır.Emziren annelerde kullanılmaması önerilmektedir.
Yan E.:En sıkraslanan yan etkisi bulantı, kusma, diyare, anoreksi gibi gastrointestinalbelirtilerdir. Ancak bu etkiler tedavinin kesilmesini gerektirecekkadar şiddetli değildir ve 1-2 hafta içinde genellikle kendiliğindengeçer ve ilacın yiyecekle alınması durumunda da görülmezler.
Etkileş.: Nonsteroidal antienflamatuvarlar, oral antikoagülanlarve heparin, platelet antiagreganları, kortikosteroidler, desmopressin,digoksin, teofilin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz günde iki kez yemeklerle birlikte alınanbirer tablettir. Kısa süreli tedavilerde günlük doz 4 tablete çıkabilir.Ancak bu durumda hasta dikkatle gözlenmelidir
Tienam Flakon IM
İmipenem 500 mg, silastatinsodyum 500 mg
Ambalaj: 1 flakon ve %1 lidokain HCl içeren 2 mL’lik çözücüampul.
Tienam Enfüzyon Flakonu IV
Tienamisin formamidinmonohidrat 500 mg, silastatin sodyum 500 mg
Ambalaj: 1 enfüzyon şişesi ve transfer seti içeren ambalaj.
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları,üriner yol enfeksiyonları, intraabdominal enfeksiyonlar, jinekolojikenfeksiyonlar, bakteriyel septisemi, kemik ve eklem enfeksiyonları,deri ve deri oluşumlarının enfeksiyonları ve endokarditin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlığı olduğu gösterilmiş hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: b-laktam antibiyotiklerletedavi edilmekte olan hastalarda ciddi ve bazan fatal olabilen aşırıduyarlık (anafilaktik) reaksiyonları bildirilmiştir. Gebelik sırasındasadece potansiyel yararın riskten daha önemli olduğu düşünülendurumlarda kullanılmalıdır. Emziren annelerde uygulanması gerektiğindeemzirmeye ara verilmelidir. Pediyatrik yaş grubu çocuklarda güvenirliğive etkinliği henüz saptanmamıştır.
Yan E.:Bulantı,kusma, deri döküntüsü, ateş, hipotansiyon, konvülziyon, baş dönmesi,kaşıntı, ürtiker ve somnolans görülebilir.
Etkileş.:Probenesidile birlikte verilmesi önerilmemektedir.
Doz Önerisi:Tienam IMFlakon: IM tedavinin uygun olduğu enfeksiyonlarıntedavisinde, IV formülasyona alternatif olarak kullanılabilir.Hastanın durumuna, patojenlerin duyarlık derecesine ve enfeksiyonlarınşiddetine bağlı olarak her 12 saatte bir 500 mg veya 750 mg verilebilir.Toplam günlük IM dozajın, her bir gün için 1.5 g’yi aşmaması önerilir.Daha yüksek dozlar gerektiğinde ilacın IV formu kullanılmalıdır.Penisilinaz üretmeyen Neisseriagonorrhoea’nın neden olduğu üretritveya servisitin tedavisinde TienamIM’nin 500 mg’lik tek bir dozu kullanılabilir. Tienam IM, genişkas kitlesi içine (kalçanın gluteal veya lateral bölgesi) derinIM enjeksiyonla verilmelidir.Tienam IVEnfüzyon Flakonu: Başlangıç olarak, günlük totalimipenem dozu, enfeksiyonun türü ve şiddetine göre saptanır ve eşitolarak bölünmüş dozlar halinde uygulanır. Başlangıç dozundan sonra,hastalığın şiddeti, patojenlerin duyarlık derecesi, yaş, kilo vekreatinin klirensi dikkate alınarak doz ayarlaması yapılır. Her250 mg veya 500 mg’lik doz, IV enfüzyonla 20-30 dakikalık bir süre içindeverilmelidir. Enfüzyon sırasında bulantısı olan hastalarda, enfüzyonhızı yavaşlatılabilir. Tienam’ın yüksek düzeydeki antimikrobiyal aktivitesinedeniyle, maksimum günlük total dozun 50 mg/kg/gün veya 4 g/gün, (dahadüşük olan doz tercih edilir) miktarını aşmaması önerilmektedir.Bu miktarların üzerindeki dozların daha fazla etkinlik sağladığınadair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Pediyatrik dozaj uygulaması: Vücut ağırlığı 40 kg veya daha fazla olan çocuklarayetişkin dozları verilebilir. Vücut ağırlığı 40 kg’dan düşük olançocuklar ve bebeklere 6 saatlik aralarla 15 mg/kg verilebilir.Toplam günlük doz 2 g’yi geçmemelidir. 3 ayın altında veya renalfonksiyonu bozulmuş (serum kreatinini >2 mg/dl) pediyatrik hastagrubunda herhangi bir doz önerisi yapabilmek için yeterli klinikveri bulunmamaktadır. Tienam menenjit tedavisi için önerilmemektedir. Menenjittenşüphe edildiğinde uygun bir antibiyotik kullanılmalıdır. Tienam, sepsisliçocuklarda, menenjit şüphesi olmadığı sürece kullanılabilir
Tigal Tablet
Terbinafin HCl
Ambalaj: 250 mgx14 ve 28 tablet
End.:Dermatofitlerinneden olduğu deri ve tırnakların fungal enfeksiyonlarında, derinin“ringworm” enfeksiyonlarında (Tinea korporis, T. kruris, T. pedis)ve kandida cinsi mantarların neden olduğu maya enfeksiyonlarında,dermatofit mantarların neden olduğu onikomikozlarda endikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirilerek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadınlarda olasıyararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gören kadınlaremzirmemelidir.
Yan E.:Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü,ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.
Etkileş.: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygunbiçimde düzenlenmelidir.
Doz Önerisi: Yetişkinlere günde tek doz bir tablet (250 mg) verilir.Tedavi süresi endikasyona ve enfeksiyonun şiddetine göre değişir. Deri enfeksiyonları: Önerilentedavi süreleri: Tinea pedis (interdijital, planter/mokasen tipte): 2-6 hafta.Tinea corporis: 4 hafta. Tinea cruris: 2-4 hafta. Kutanöz kandidiyazis: 2-4hafta. Saç ve kafa derisienfeksiyonları: Önerilen tedavi süresi: Tineacapitis: 4 hafta Tinea capitis özellikle çocuklarda görülür. Onikomikoz: Eltırnağı onikomikozu olan hastalarda 6 hafta süreyle günde tek doz 250 mg’lik birtablet alınmalıdır. Ayak tırnağı onikomikozu olan hastalarda ise 12 haftasüreyle günde tek doz 250 mg’lik bir tablet uygulanmalıdır. Tırnak büyümesiyavaş olan bazı hastalarda daha uzun bir tedavi gerekebilir
Tilcotil Flakon IM/IV
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx1 flakon ve2 mL’lik çözücü ampul
Tilcotil Lak Tablet
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 lak tablet
Tilcotil Supozituvar
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 supozituvar
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuz-el sendromu-, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.
Uyar.: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin, hastayakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinalkanama durumunda tenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Başdönmesi, sersemleme ve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecekyan etkilerin görüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kroniktedaviden kaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olasıbir yan etki göz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebeksütten kesilmeli veya ilaç bırakılmalıdır.
Yan E.:Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasıağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSAID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikam a-adrenerjik blokerlerinve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir.NSAİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemoraji riski artar(trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSAID’lerde gastroduodenalmukus hasarı oluşabilir. b-Bloker,siklosporin, rahim içi araç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımdaözellikle önlem alınması gerekmektedir.
Doz Önerisi:TilcotilFlakon: Primer dismenore, gut artriti ve postoperatifağrı dışındaki tüm endikasyonlar için günde tek doz 20 mg, her gün aynısaatte verilmelidir. Primer dismenore için günde tek doz 20-40 mg.Postoperatif ağrılar için 5 güne kadar günde tek doz 40 mg, akut gutkrizleri için ise ilk iki gün günde 40 mg, izleyen 5 gün süreyle günde20 mg’dir. Kronik bozukluklarda günde 20 mg’nin üzerine çıkılmamalıdır.Tilcotil Tablet: Gut artritidışında tüm endikasyonlar için günde tek doz aynı saatte 1 tablet.Günde 20 mg’lik dozun üstüne çıkılmamalıdır. Sürek dozu olarak günde10 mg’lik dozlar denenebilir. Akut gut artriti krizleri için ilk ikigün günde 1 kez 2 tablet, daha sonra 5 gün süreyle günde 1 tablettir.Tabletlerin 1 bardak suyla alınması önerilir.Tilcotil Supozituvar: Akut gutdışındaki tüm endikasyonlar için günde tek doz 20 mg, her gün aynı saatteverilmelidir. Uzun süreli tedaviye gereksinim gösteren hastalardaidame tedavi için günlük oral dozun 10 mg’ye indirilmesi denenebilir.Rektal yolla tedavi 10 günü geçmemelidir. Tedavinin geri kalankısmına ağız yoluyla alınan tabletlerle devam edilebilir. Akut gutkrizleri için önerilen doz ise ilk gün günde 40 mg, izleyen 5 gün süreylegünde 20 mg’dir. Gerektiği durumlarda tedaviye 1 veya 2 gün, gündetek doz IV veya IM uygulama ile başlanıp oral veya rektal devam edilebilir
Tilko Kapsül
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 kapsül
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuz-el sendromu-, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.
Uyar.: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin, hastayakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinalkanama durumunda tenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Baş dönmesi,sersemleme ve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecekyan etkilerin görüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kroniktedaviden kaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olasıbir yan etki göz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebeksütten kesilmeli veya ilaç bırakılmalıdır.
Yan E.:Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasıağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSAID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikam a-adrenerjik blokerlerinve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir.NSAİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemoraji riski artar(trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSAID’lerde gastroduodenalmukus hasarı oluşabilir. b-Bloker,siklosporin, rahim içi araç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımdaözellikle önlem alınması gerekmektedir.
Doz Önerisi: Günlük doz tek doz halinde 1 kapsüldür. Akut guttailk iki gün 2 kapsül, daha sonra 5 gün süreyle günde 1 kapsüldür
Timabak Göz Damlası
Timolol maleat
Ambalaj: %0.25×5 mL :: %0.5×5 mL’lik damlalıklı şişe
End.: İntraoküler hipertansiyon ve kronik açık-açılı glokomtedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Sistemik etkiler, oküler damlatmanın ardından çok nadirolarak izlenmesine rağmen; sistemik yolla verilen beta-blokerlerinkontrendikasyonları akılda tutulmalıdır. Astım, kronik obstruktifbronkopnömopati, tedavi ile kontrol edilmeyen kalp yetmezliği, kardiyojenikşok, pace-maker olmadan ikinci ve üçüncü derece atriyoventriküler blok,Prinzmetal anjina, sinoatriyal blok dahil sinüs hastalığı, bradikardi, Raynaudsendromu ve periferik dolaşım bozukluğu, tedavi edilmeyen feokromositoma,arteriyel hipotansiyon, timolole veya daha önce anafilaktik şoka yol açanherhangi bir ürüne veya tedaviye aşırı duyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.Floktafenin, sultoprid ve amiodaron ile kombine edilmemelidir.
Uyar.: Timolol göz damlaları ile tedavi sırasında kontakt lenskullanılması tavsiye edilmez. Sistemik etkiler, oküler damlatmanın ardından çoknadir olarak izlenmesine rağmen sistemik yolla verilen beta-blokerlerinkullanımına ilişkin uyarı ve önlemler akılda tutulmalıdır. Gebelerde ancak,potansiyel riski değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Tedbir olarak, Timabak iletedavi sırasında emzirme tavsiye edilmez.
Yan E.: Gözyaşı salgısında azalma (kuru göz), oküler irritasyon semptomları(tedavinin başlangıcında hafif yanma veya batma hissi, konjunktivit, blefarit,keratit, korneal hipoestezi), refraksiyon değişikliklerini içeren görmebozuklukları (bazan miyotik ilaç tedavisinin kesilmesiyle oluşur), diplopi vepitoz görülebilir.
Etkileş.: Beraber başka bir göz damlasının uygulanması gerekirsediğer ilaçların kullanımından 15 dakika önce veya sonra uygulanmalıdır.Adrenalin içeren göz damlaları ile kombinasyon tedavisi durumunda midriyazis riskinekarşı oftalmolojik monitorizasyon gereklidir. Oküler damlatmayı takibensistemik dolaşıma geçen beta-blokerlerin miktarı küçük olmasına rağmen ilaçetkileşim riski mevcuttur. Bu nedenle, sistemik yolla kullanılan beta-blokerlerile gözlenen etkileşmeler konusuna önem verilmelidir.
Doz Önerisi: Hastalıklı gözeTimabak %0.25 Göz Damlası solüsyonundan günde 2 kez bir damla damlatılaraktedaviye başlanması tavsiye edilir. Etkinlik yeterli değilse, Timabak %0.50 Göz Damlası solüsyonundangünde 2 kez bir damla damlatılmalıdır
Timo-Comod Göz Damlası
Timolot maleat %0.5
Ambalaj: 10 mL’lik şişe.
End.:İntraokülerbasıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik genişaçılı glokom (afakik hastalar dahil) ve sekonder glokomun belirlidurumlarında yükselmiş göz içi basıncını düşürerek etki gösterir.
Kontr.E.:Timololekarşı aşırı duyarlık, bronşiyal astma, ağır kronik obstrüktif pulmonerrahatsızlıklar, sinüzal bradikardiyle ikinci ve üçüncü derece AVblok, belirgin kalp yetmezliği, kardiyak şok durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Oftalmik timolol kullanımı sonucu b-blokerlere bağlı sistemik yan etkilergörülebilir. Hasta başka oftalmik b-blokerkullanıyorsa, timolol diğer ilaçla yapılan son uygulamayı izleyengünde uygulanmaya başlanır. Hasta b-blokerolmayan oftalmik bir antiglokom müstahzarı kullanıyorsa, ilk günbu ilaç standart olarak kullanılmaya devam edilirken, timolol standartdozda tedaviye eklenir. Ertesi gün diğer ilaç tümüyle kesilir vetimolole devam edilir. Gebeler ve emziren annelerde güvenli kullanımıhenüz kanıtlanmadığından, yarar/zarar ilişkisi çok iyi değerlendirilmelidir.Emziren annelerde kullanım sırasında emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Enderolarak oküler irritasyon belirtileri, konjunktivit, blefarit, bazıgörme değişiklikleri, refraktiviteye ilişkin değişiklikler görülebilir.
Etkileş.:Bazı durumlardaepinefrinle birlikte kullanıldığında midriyazis oluşabilir. Kalsiyumantagonistleri, sistemik b-blokerlerve katekolamin inhibitörlerinin etkilerini potansiyelize edebilir.
Doz Önerisi: Günde iki kez, birer damla, konjunktival kese içineuygulanır. Eğer, intraoküler basınç gereken değere ayarlanmışsa, hekim günlükdozu 1 damlaya azaltabilir
Timoftal Oftalmik Solüsyon
Timolol maleat
Ambalaj: ‰25×5 mL’lik damlalıklı şişe
End.:İntraokülerbasıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik genişaçılı glokom (afakik hastalar dahil) ve sekonder glokomun belirlidurumlarında yükselmiş göz içi basıncını düşürerek etki gösterir.
Kontr.E.:Timololekarşı aşırı duyarlık, bronşiyal astma, ağır kronik obstrüktif pulmonerrahatsızlıklar, sinüzal bradikardiyle ikinci ve üçüncü derece AVblok, belirgin kalp yetmezliği, kardiyak şok durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Oftalmik timolol kullanımı sonucu b-blokerlere bağlı sistemik yan etkilergörülebilir. Hasta başka oftalmik b-blokerkullanıyorsa, timolol diğer ilaçla yapılan son uygulamayı izleyengünde uygulanmaya başlanır. Hasta b-blokerolmayan oftalmik bir antiglokom müstahzarı kullanıyorsa, ilk günbu ilaç standart olarak kullanılmaya devam edilirken, timolol standartdozda tedaviye eklenir. Ertesi gün diğer ilaç tümüyle kesilir vetimolole devam edilir. Gebeler ve emziren annelerde güvenli kullanımıhenüz kanıtlanmadığından, yarar/zarar ilişkisi çok iyi değerlendirilmelidir.Emziren annelerde kullanım sırasında emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Enderolarak oküler irritasyon belirtileri, konjunktivit, blefarit, bazıgörme değişiklikleri, refraktiviteye ilişkin değişiklikler görülebilir.
Etkileş.:Bazı durumlardaepinefrinle birlikte kullanıldığında midriyazis oluşabilir. Kalsiyumantagonistleri, sistemik b-blokerlerve katekolamin inhibitörlerinin etkilerini potansiyelize edebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 2×1 damladır
Timolol-POS Göz Damlası
Timolot maleat %0.5
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe
End.:İntraokülerbasıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik genişaçılı glokom (afakik hastalar dahil) ve sekonder glokomun belirlidurumlarında yükselmiş göz içi basıncını düşürerek etki gösterir.
Kontr.E.:Timololekarşı aşırı duyarlık, bronşiyal astma, ağır kronik obstrüktif pulmonerrahatsızlıklar, sinüzal bradikardiyle ikinci ve üçüncü derece AVblok, belirgin kalp yetmezliği, kardiyak şok durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Oftalmik timolol kullanımı sonucu b-blokerlere bağlı sistemik yan etkilergörülebilir. Hasta başka oftalmik b-blokerkullanıyorsa, timolol diğer ilaçla yapılan son uygulamayı izleyengünde uygulanmaya başlanır. Hasta b-blokerolmayan oftalmik bir antiglokom müstahzarı kullanıyorsa, ilk günbu ilaç standart olarak kullanılmaya devam edilirken, timolol standartdozda tedaviye eklenir. Ertesi gün diğer ilaç tümüyle kesilir vetimolole devam edilir. Gebeler ve emziren annelerde güvenli kullanımıhenüz kanıtlanmadığından, yarar/zarar ilişkisi çok iyi değerlendirilmelidir.Emziren annelerde kullanım sırasında emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Enderolarak oküler irritasyon belirtileri, konjunktivit, blefarit, bazıgörme değişiklikleri, refraktiviteye ilişkin değişiklikler görülebilir.
Etkileş.:Bazı durumlardaepinefrinle birlikte kullanıldığında midriyazis oluşabilir. Kalsiyumantagonistleri, sistemik b-blokerlerve katekolamin inhibitörlerinin etkilerini potansiyelize edebilir.
Doz Önerisi: Günde iki kez, birer damla, konjunktival kese içineuygulanır. Eğer, intraoküler basınç gereken değere ayarlanmışsa, hekim günlükdozu 1 damlaya azaltabilir
Timoptic Oftalmik Solüsyon
Timolol maleat
Ambalaj: ‰25×5 mL :: ‰5×5 mL’lik damlalıklı şişe
Timoptic-XE %0.5 Oftalmik Solüsyon
Timolol maleat 5 mg,Gelrite 6 mg/ml
Ambalaj: 2.5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:İntraokülerbasıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik geniş açılıglokom (afakik hastalar dahil) ve sekonder glokomun belirli durumlarındayükselmiş göz içi basıncını düşürerek etki gösterir.
Kontr.E.:Timololekarşı aşırı duyarlık, bronşiyal astma, ağır kronik obstrüktif pulmonerrahatsızlıklar, sinüzal bradikardiyle ikinci ve üçüncü derece AVblok, belirgin kalp yetmezliği, kardiyak şok durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Oftalmik timolol kullanımı sonucu b-blokerlere bağlı sistemik yan etkilergörülebilir. Hasta başka oftalmik b-blokerkullanıyorsa, timolol diğer ilaçla yapılan son uygulamayı izleyengünde uygulanmaya başlanır. Hasta b-blokerolmayan oftalmik bir antiglokom müstahzarı kullanıyorsa, ilk günbu ilaç standart olarak kullanılmaya devam edilirken, timolol standartdozda tedaviye eklenir. Ertesi gün diğer ilaç tümüyle kesilir vetimolole devam edilir. Gebeler ve emziren annelerde güvenli kullanımıhenüz kanıtlanmadığından, yarar/zarar ilişkisi çok iyi değerlendirilmelidir.Emziren annelerde kullanım sırasında emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Enderolarak oküler irritasyon belirtileri, konjunktivit, blefarit, bazıgörme değişiklikleri, refraktiviteye ilişkin değişiklikler görülebilir.
Etkileş.:Bazı durumlardaepinefrinle birlikte kullanıldığında midriyazis oluşabilir. Kalsiyumantagonistleri, sistemik b-blokerlerve katekolamin inhibitörlerinin etkilerini potansiyelize edebilir.
Doz Önerisi:Timoptic:Günlük doz başlangıçta ‰25’lik solüsyondan 2x1damladır. Daha sonra gerek görüldüğü takdirde ‰5’lik solüsyondangünde 2×1 damla uygulanır. Timoptic-XE: Gellan (Gelrite) zamkıilave edilmiş formülü ile Timoptic-XEOftalmik Solüsyon’un daha az bradikardiye nedenolduğu bildirilmiştir. Timoptic%0.25 oftalmik solüsyon ile yeterli klinik yanıtalınamadığı durumda, %0.50Timoptic-XE, günde bir kez etkilenmişgöz(ler)e bir damla olarak uygulanır. Her kullanımdan önce ağzı kapalı olarakşişe ters çevrilmeli ve bir kez çalkalanmalıdır. Şişeyi bir kezden fazlaçalkalamak gereksizdir
Timosol Göz Damlası
Timolol maleat
Ambalaj: ‰5×5 mL :: ‰25×5 mL’lik damlalıklışişe
End.:İntraokülerbasıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik genişaçılı glokom (afakik hastalar dahil) ve sekonder glokomun belirlidurumlarında yükselmiş göz içi basıncını düşürerek etki gösterir.
Kontr.E.:Timololekarşı aşırı duyarlık, bronşiyal astma, ağır kronik obstrüktif pulmonerrahatsızlıklar, sinüzal bradikardiyle ikinci ve üçüncü derece AVblok, belirgin kalp yetmezliği, kardiyak şok durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Oftalmik timolol kullanımı sonucu b-blokerlere bağlı sistemik yan etkilergörülebilir. Hasta başka oftalmik b-blokerkullanıyorsa, timolol diğer ilaçla yapılan son uygulamayı izleyengünde uygulanmaya başlanır. Hasta b-blokerolmayan oftalmik bir antiglokom müstahzarı kullanıyorsa, ilk günbu ilaç standart olarak kullanılmaya devam edilirken, timolol standartdozda tedaviye eklenir. Ertesi gün diğer ilaç tümüyle kesilir vetimolole devam edilir. Gebeler ve emziren annelerde güvenli kullanımıhenüz kanıtlanmadığından, yarar/zarar ilişkisi çok iyi değerlendirilmelidir.Emziren annelerde kullanım sırasında emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Enderolarak oküler irritasyon belirtileri, konjunktivit, blefarit, bazıgörme değişiklikleri, refraktiviteye ilişkin değişiklikler görülebilir.
Etkileş.:Bazı durumlardaepinefrinle birlikte kullanıldığında midriyazis oluşabilir. Kalsiyumantagonistleri, sistemik b-blokerlerve katekolamin inhibitörlerinin etkilerini potansiyelize edebilir.
Doz Önerisi: Başlangıçta ‰25’lik eriyikten günde 2 kez 1 damladamlatılır. Tedaviye yeterli yanıt alınamazsa günde 2 kez 2 damlayaçıkartılır ya da ‰5’lik eriyikten günde 2 kez 1 damlaya geçilir. Göziçi basıncının sabit bir duruma gelmesi 4 hafta sürebilir. Bu basınçyeterli düzeyde tutulabilirse doz günde 1 damlaya indirilebilir.‰25’lik eriyikten günde 2 kez 2 damla ya da ‰5’lik eriyikten günde 2 kez1 damla ile sonuca gidilemezse, birlikte lokal pilokarpin ve/veyaepinefrin ve/veya sistemik karbonik anhidraz inhibitörü (asetazolamid)verilmelidir
Tiocan Krem
Tiokonazol 10 mg/g
Ambalaj: 20 g’lik tüp
End.:Duyarlımantarların (dermatofit ve mayaların) neden olduğu deri enfeksiyonlarının,bu arada Candida’ya bağlı ya da Candidaile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde,ayrıca duyarlı Gram-pozitif bakterilerle komplike olmuş olgulardaendikedir. Tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis ve tinea unguiumgibi enfeksiyonlar tiokonazol tedavisine iyi yanıt verirler.
Kontr.E.:Daha önceimidazol grubu antifungal ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Kandidaya bağlı ya da kandida ile komplike çocukbezi pişiklerinin tedavisi dozaj ayarlaması gerektirir. Gebelikte,hekimin kanaatince potansiyel yararları fetusa olası risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.Tiokonazolün insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, tiokonazoluygulaması sırasında emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.: Bazı hastalarda lokal irritasyon semptomlarıbildirilmiştir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasında görülürve geçicidirler. Duyarlık reaksiyonları meydana gelirse tedavikesilmelidir.
Doz Önerisi: Lezyonlu bölgeye ve çevre dokuya günde bir veyaiki kez uygulanır. Parmak araları gibi nemli bölgelerde maserasyonuönlemek amacıyla, az miktarda ve iyice yedirilerek sürülmelidir.Enfeksiyona neden olan mikroorganizmanın cinsine ve enfeksiyonunyerine bağlı olarak, iyileşme için gerekli tedavi süresi hastadanhastaya değişebilir. Ancak, pitiriyazis versikolor tedavisiiçin 7 gün yeterlidir. Diğer bölgelerdeki dermatofit enfeksiyonları,kandidiyazis ve eritrasmada tedavi süresi 2-4 haftadır
Tiocell %1 Dermal Krem
Tiokonazol 10 mg/g
Ambalaj: 20 g’lık tüplerde
Tiocell %28 Tırnak Solüsyonu
Tiokonazol 280 mg/1 mL
Ambalaj: Kılıfında sürme fırçası bulunan 5 mL’lik şişelerde
End.: Duyarlı mantarların(dermatofit ve mayaların) neden olduğu deri enfeksiyonlarının,bu arada Candida’ya bağlı ya da Candidaile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde,ayrıca duyarlı Gram-pozitif bakterilerle komplike olmuş olgulardaendikedir. Tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis ve tinea unguiumgibi enfeksiyonlar tiokonazol tedavisine iyi yanıt verirler.
Kontr.E.:Daha önceimidazol grubu antifungal ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Kandidaya bağlı ya da kandida ile komplike çocukbezi pişiklerinin tedavisi dozaj ayarlaması gerektirir. Gebelikte,hekimin kanaatince potansiyel yararları fetusa olası risklerinden fazla isekullanılmalıdır. Tiokonazolün insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden,tiokonazol uygulaması sırasında emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.: Bazı hastalarda lokal irritasyon semptomlarıbildirilmiştir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasında görülürve geçicidirler. Duyarlık reaksiyonları meydana gelirse tedavikesilmelidir.
Doz Önerisi:TiocellDermal Krem: Sabah ve/veya akşam günde 1 veya2 kez, hastalıklı deri alanına hafifçe masaj yapılarak sürülmelidir. Enfeksiyonaneden olan organizmanın cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak iyileşmeiçin gerekli tedavi süresi hastadan hastaya değişir. Pitiriyazis versikolor’luhastaların büyük bir kısmında 7 günlük tedavi yeterlidir. Fakat şiddetli tineapedis’te, özellikle kronik hiperkeratotik tiplerinde 6 haftaya kadar sürentedavi gerekebilir. Diğer bölgelerdeki dermatofit enfeksiyonları, kandidiyazisve eritrasmada gereken tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır.Tiocell Tırnak Solüsyonu: Enfektetırnak ve tırnak çevresindeki tırnak kıvrımına günde iki defa tatbikedilmelidir. Tırnak enfeksiyonu için gerekli tedavi süresi 6 aydır. Fakat busüre 12 aya kadar uzatılabilir
Tiofen Flakon IM/IV
Tiamfenikol glisinatHCl
Ambalaj: 750 mgx1 flakon ve 5 mL’lik çözücü ampul
Tiofen Tablet
Tiamfenikol
Ambalaj: 500 mgx16 tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu sistit, sistopiyelit, piyelo-nefrit, prostatit,orşiepidimit, gonokoklardan ileri gelen üretritler, spesifik olmayanbakteriyel üretritler vb., kolestit, kolanjit, anjiyokolit, tifik,kolesistit, anterit, gastroenteritler, gıda zehirlenmesi, yaz ishalivb. endikedir.
Kontr.E.:Tiamfenikoleaşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. İnfluenza, soğuk algınlıklarınınve boğaz enfeksiyonlarının önlenmesinde profilaktik ajan olarak,hematopoietik bozukluklarda ve anüride kullanılmaz.
Uyar.: Laktasyon sırasında dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde güvenle kullanılabileceğine ait kanıt yoktur.
Yan E.:Reversiblkan bozuklukları; anemi, nadiren lökopeni, trombositopeni ve granülositopenigörülebilir. Nadiren bulantı, kusma, glossitis, stomatitis, diareve enterokolit görülebilir. Ateş, maküler ve veziküler döküntü, ürtikergibi hipersensitivite reaksiyonları da görülebilir.
Etkileş.:Kemikiliği fonksiyonunu bozabilecek ilaçlar sülfonilüre, penisilin,tetrasiklin, metotraksat, hidantoin ve kumarin türevi ilaçlarlabirlikte kullanılmamalıdır. Parasetamol, tiamfenikolün inaktivasyonunuyavaşlatır.
Doz Önerisi:TiofenFlakon: Erişkinlerde günlük doz 1.5-3 g (2-4 flakon)sabah-akşam IM veya IV yoldan uygulanır. Çocuklarda günde 20-30mL/kg hesabıyla uygulanır. Tiofen Tablet: Her 8 saatte bir 1 tablet;ağır enfeksiyonlarda her 4 saatte bir 1 tablet önerilir. Gonorede500 mg’lik 5 tablet tek doz olarak uygulanır (Kadınlarda aynı doz 2gün süreyle uygulanır
Tionamid Draje
Protionamid
Ambalaj: 250 mgx50 draje.
End.:Akut vekronik akciğer tüberkülözü ve ekstra-pulmoner tüberkülöz şekillerindeve nükslerde, diğer antitüberkülo ilaçlarla birlikte, primer tedaviajanlarının etkisiz kaldığı olgularda kullanılır. Diğer antilepraajanlarla birlikte lepra tedavisinde de endikedir.
Kontr.E.:Gebelik,ilerlemiş karaciğer ve böbrek hastalıkları, periferik nöropative optik nevrit, diabetes mellitus ve tiozonikotinamid türevlerinealerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Protionamidle diğer nikotinik asit türevleri,izoniazid, pirazinamid, etionamid ve nikotinik asit arasında çaprazalerji görülebilir. Protionamid gebelikte kullanılmamalıdır.Protionamid tek başına kullanılırsa bu maddeye karşı direnç çabukgelişir. Her zaman diğer anti-tüberkülo ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.Protionamid tedavisi sırasında nöropati oluşumunu önlemek içingünde 50-100 mg piridoksin verilmelidir. Bu özellikle izoniazidebağlı neuritis geçirenler için geçerlidir. Protionamid tedavisiuzun sürerse periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri, göz muayenesive nörolojik muayene yapılmalıdır.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, ağızda metalik tat, uyuklama, asteni, depresyon,paresteziler, baş dönmesi, görmede bulanıklık, deri kuruluğu,stomatit, akne, alerji, eklem ağrısı, fotosensitivite, nadirenikter, hepatit ve nöropati görülebilir.
Etkileş.:Diğer antitüberküloilaçlarla birlikte kullanıldığında onların yan etkilerini artırabilir.Özellikle sikloserinle görülen SSS etkileri artabilir. Bu durumdasikloserin dozu yeniden ayarlanmalıdır. Diyagnostik testlerde serumalanin aminotransferaz (SGPT) ve serum aspartat aminotransferaz(SGOT) aktivitelerinde artış olabileceği dikkate alınmalıdır.
Doz Önerisi:Tüberküloztedavisinde: Yetişkinler ve 10 yaşındanbüyük çocuklar için kullanılan doz, bölünmüş dozlar halinde ve öğünlerdealınmak şartıyla 0.5-1 gram (2-4 draje)’dir. Bölünmüş dozlar yerine geceleritek doz şeklinde de verilir. 10 yaşından küçük çocuklarda ise günde10 mg/kg ile tedaviye başlanır, gerekirse doz 20 mg/kg/gün’e çıkartılabilir(15 günlük bir periyotta). Lepra tedavisinde: Tedavi rejimindeki diğer ilaçlarla birliktegünlük 250-375 mg’lik dozlar halinde kullanılır. Tedaviye en az 2 yıldevam edilir
Tiromel Tablet
L-triiodotironinsodyum
Ambalaj: 25 mgx100tablet.
End.:Hipotiroidizmdeetkilidir. Miksödem, kretinizm, nontoksik guatr hipometabolizması,jinekolojik rahatsızlıklar ve erkeklerde kısırlık durumlarında,kronik konstipasyon, deri ve saçların kuruması ve kronik tiroid yetersizliğindeendikedir.
Kontr.E.:Anjinapektoris ve diğer kardiyovasküler rahatsızlıklar, iskemi, diyabetve tedavi edilmemiş sürrenal yetersizlikte kontrendikedir.
Yan E.:Taşikardi,kilo kaybı, diyare, terleme, baş ağrısı, kas güçsüzlüğü ve insomiagibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Antikoagülanlarlabirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinler için başlangıçta ¼ tablettir.Daha sonra her 1-2 haftada bir, bir doz artırılarak günde 1-3 tabletekadar çıkılır. Çocuklar için günlük doz yaş durumuna göre ¼-1 tablettir
Tobel Ampul IM/IV
Tobramisin
Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ve 100 ampul :: 80 mg/2mLx1 ve 100 ampul.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu aşağı solunum yolu enfeksiyonları;yanıklar da dahil olmak üzere deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları;ürogenital sistem enfeksiyonları; peritonit de dahil olmak üzeregastrointestinal sistem enfeksiyonları; menenjit de dahil olmaküzere santral sinir sistemi enfeksiyonları ve septisemi olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Tobramisineya da diğer aminoglikozidlere aşırı duyarlık reaksiyonu gösterenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Tobramisin ile tedavi edilen hastalar sıkı birklinik gözlem altında tutulmalıdır. Tobramisin uygulanışı sırasındavestibüler ve işitme toksisitesi meydana gelebilir. Renal yetmezlik,vestibüler ve/veya işitme fonksiyonlarında bozulma belirtileridoz ayarlamasını veya tedavinin kesilmesini gerektirir. Tobramisiningebelikte kullanım güvenliği henüz kanıtlanmamıştır. Aminoglikozidlerfetüs üzerinde zararlı bir etki oluşturabilirler.
Yan E.:Yan etkilerinözellikle yüksek doz uygulanışta veya uzun süreli tedavilerde 8.sinirin hem vestibüler hem de işitme dallarında belirdiği bildirilmiştir.Belirtiler baş dönmesi, vertigo, tinnitus, kulaklarda gürültü veişitme kaybı olarak görülebilir. Tobramisine bağlı olan diğer yanetkiler serum transaminazlarında (SGOT, SGPT) ve serum bilirubindüzeyinde yükselme, anemi, granülositopeni, trombositopeni,ateş, döküntü, kaşıntı, bulantı, kusma, baş ağrısı ve letarjidir.
Etkileş.:Streptomisin,neomisin, kanamisin, gentamisin, amikasin ve netilmisin gibi diğeraminoglikozidlerle ya da amfoterisin B, sefaloridin, viomisin,polimiksin B, kolistin, paromomisin, sisplatin ve vankomisin ilebirlikte kullanıldığında nefrotoksisite riskinin arttığı bildirilmiştir.Süksinilkolin ve tubokürarin gibi nöromüsküler blokaj yapıcıajanlar kullanan hastalara aynı anda tobramisin uygularken solunumfelci ve nöromüsküler blokaj olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.Aminoglikozidlerin in vitro olarak ve ciddi fonksiyon bozukluğuolanlarda b-laktam antibiyotikleriylebir arada uygulandığında aktivite kaybına uğradığı gösterilmiştir.
Doz Önerisi:Tobel Ampul IM veya IV yoldan uygulanabilir. Böbrek fonksiyonlarınormal olan erişkinlerde önerilen doz 3’e bölünmüş olarak 8 saataralarla 3 mg/kg/gün’dür. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda totaldoz 3 veya 4 eşit doza bölünerek 5 mg/kg/gün’e kadar çıkartılabilir.Dozaj klinik gelişmeye göre en kısa sürede 3 mg/kg/gün dozuna düşürülmelidir.Kistik fibrozisli hastalarda terapötik serum düzeylerine ulaşmakiçin doz 8-10 mg/kg/gün’e kadar çıkartılabilir. Bu doz eşit dozlarabölünerek uygulanır. Erişkinlerdeki hafif ve orta dereceli ürinersistem enfeksiyonlarında 2-3 mg/kg, tek doz IM yoldan uygulanır. Çocuklar: 3 ya da4 eşit doza bölünmüş olarak 6-7.5 mg/kg/gün dozunda uygulanır. Prematürler ve Neonataller: 1.5-2.5 kg arasındaki bebeklerde 2 eşit doza bölünmüşolarak 4 mg/kg/gün dozunda uygulanır. Önerilen tedavi süresi7-10 gündür
Tobrased Göz Damlası
Tobramisin
Ambalaj: ‰3×5 mL’lik ambalaj
Doz Önerisi: Hafif ve orta şiddetli olgularda hastalıktan etkilenmişgöz veya her iki göze 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Şiddetli enfeksiyonlardaise iyileşme görülünceye kadar tedaviye devam edilir. Tedavidoz azaltılarak kesilmelidir.
Tobrased Göz Merhemi
Tobramisin
Ambalaj: ‰3×5 g’lik tüp.
End.:Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu göz ve ilintili (adneksial) dokulardakieksternal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Tobramisinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bazı olgularda topikal uygulanan aminoglikozidlerekarşı aşırı duyarlık oluşabilmektedir. Bu tür bir reaksiyonun oluşmasıhalinde, tobramisin uygulaması kesilmelidir. Gebelere kesin gerekiyorsauygulanmalıdır. Tobramisin kullanımıyla anne sütü emen bebeklerdeortaya çıkabilecek yan etkiler nedeniyle ilacın mı yoksa emzirmeninmi kesilmesi gerektiği iyice tartılmalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkisi göz kapaklarında kaşınma ve şişme, konjunktival eritemgibi lokal oküler toksisite ve aşırı duyarlık reaksiyonlarıdır.
Doz Önerisi: Hafif ve orta şiddetli olgularda hastalıktan etkilenmişgöz veya her iki göze 4 saatte bir alt göz kapağı aşağı çekilerekkonjunktivaya uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda ise iyileşmegörülünceye kadar tedaviye devam edilir. Tedavi doz azaltılarakkesilmelidir
Tobrex Oftalmik Pomat
Tobramisin
Ambalaj: ‰3×3.5 g’lik oftalmik tüp
Tobrex Oftalmik Solüsyon
Tobramisin
Ambalaj: ‰3×5 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe
End.:Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu göz ve ilintili (adneksial) dokulardakieksternal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Tobramisinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bazı olgularda topikal uygulanan aminoglikozidlerekarşı aşırı duyarlık oluşabilmektedir. Bu tür bir reaksiyonun oluşmasıhalinde, tobramisin uygulaması kesilmelidir. Gebelere kesin gerekiyorsauygulanmalıdır. Tobramisin kullanımıyla anne sütü emen bebeklerdeortaya çıkabilecek yan etkiler nedeniyle ilacın mı yoksa emzirmeninmi kesilmesi gerektiği iyice tartılmalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkisi göz kapaklarında kaşınma ve şişme, konjunktival eritemgibi lokal oküler toksisite ve aşırı duyarlık reaksiyonlarıdır.
Doz Önerisi:TobrexPomat: Hafif veya orta şiddetteki hastalıklarda,yaklaşık 1.5 cm’lik bir şerit halinde hastalıklı göze/gözlere günde2 veya 3 kez sürülür. Ağır enfeksiyonlarda ise, her 3 veya 4 saattebir iyileşme sağlanana kadar yaklaşık 1.5 cm’lik şerit halinde hastalıklıgöze/gözlere uygulanır.TobrexSolüsyon: Hafif veya orta şiddettekidurumlarda enfekte göz/gözlere her 4 saatte bir 1 veya 2 damla damlatılarakuygulanmaktadır. Ağır enfeksiyonlarda, iyileşme sağlanana kadarher saat başı göze/gözlere 2 damla damlatılır. Tedavi kesilmedenönce dozaj azaltılmalıdır
Tobsin Göz Damlası
Tobramisin
Ambalaj: ‰3×5 mL’lik ambalaj
End.:Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu göz ve ilintili (adneksial) dokulardakieksternal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Tobramisinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bazı olgularda topikal uygulanan aminoglikozidlerekarşı aşırı duyarlık oluşabilmektedir. Bu tür bir reaksiyonun oluşmasıhalinde, tobramisin uygulaması kesilmelidir. Gebelere kesin gerekiyorsauygulanmalıdır. Tobramisin kullanımıyla anne sütü emen bebeklerdeortaya çıkabilecek yan etkiler nedeniyle ilacın mı yoksa emzirmeninmi kesilmesi gerektiği iyice tartılmalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkisi göz kapaklarında kaşınma ve şişme, konjunktival eritemgibi lokal oküler toksisite ve aşırı duyarlık reaksiyonlarıdır.
Doz Önerisi: Hafif veya ciddi durumdaki hastalıklarda, herdört saatte 1 veya 2 damla, göze damlatılır. Çok ciddi enfeksiyonlarda,düzelene kadar her saat başı 2 damla damlatılır ve enfeksiyon geçenekadar doz yavaş yavaş azaltılır
Toclase Şurup
Pentoksiverin HCl
Ambalaj: 15 mg/10 mLx200 mL’lik şişe.
End.: Tahrişe bağlı öksürüklerin semptomatik tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Pentoksiverine karşı aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir. Gebelikte de kontrendikedir. Öksürük refleksinin bastırılmasınınistenmediği astmatik ve hipersekresyonlu öksürüklerde pentoksiverintercih edilmemelidir.
Uyar.: 1 yaşından küçük çocuklarda solunum depresyonu yapabilir.Emzirme döneminde ve 3 aydan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Kusma, mide bulantısı, diyare, bazı alerjik derireaksiyonları görülebilir.
Etkileş.: Pentoksiverin SSS depresanlarının etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklara sabah ve akşam2-4’er ölçek, öğleyin ve yatarken 2’şer ölçek; 12 yaş altı çocuklarasabah-akşam 2’şer ölçek, öğleyin 1 ölçek; bebeklere ise sabah ve akşam yarımşarölçek, öğleyin ve yatarken de yarımşar ölçek veya hiç verilmez. Yetişkinlerve 12 yaşın üstündeki çocuklarda günlük doz 12-18 ölçeğe (60-90 mL) kadarçıkabilir. Bebeklerde şekerli su veya meyve suyu ile birlikte kullanılabilir
Tofranil Draje
İmipramin HCI
Ambalaj: 10 mgx50 draje :: 25 mgx50 draje.
End.:Depresyonuntüm şekilleri, panik ataklar, kronik ağrılı durumlar, gece korkusu,enürezis nokturna (sadece 5 yaşındaki ve daha büyük çocuklarda vesadece organik nedenlerin olmadığı durumlarda) endikedir.
Kontr.E.:İmipraminveya dibenzazepin grubu trisiklik antidepresanlara karşı aşırıduyarlık veya dibenzazepin grubu trisiklik antidepresanlarakarşı çapraz duyarlık ve yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsündekontrendikedir. İmipramin, bir MAO inhibitörüyle birlikte veyaMAO inhibitörü tedavisinden 14 gün önce veya sonra kullanılmamalıdır.Moklobemid gibi selektif, reversibl MAO-A inhibitörleriyle birliktede kullanılmamalıdır.
Uyar.: Trisiklik antidepresanların konvülsiyon eşiğinidüşürdükleri bilinmektedir ve bu nedenle imipramin, epilepsi hastalarındaveya konvülsiyonlara zemin hazırladığı bilinen diğer faktörlerinbulunduğu hastalarda, nöroleptiklerle birlikte kullanıldığı durumlarda,alkolün veya antikonvülsif özelliklere sahip ilaçların kullanılmasınason verildiği durumlarda son derece dikkatle kullanılmalıdır.Trisiklik antidepresanların ileri derecede karaciğer veya böbrekhastalığı olan hastalara ve hipertansif krizlere neden olabileceğindenadrenal medulla tümörleri olan hastalara verilmesi sırasındadikkatli olmak gerekir. Genel ve lokal anestezi öncesinde anesteziuzmanı, hastanın imipramin kullanmakta olduğu konusunda uyarılmalıdır.Beklenen yararların fetüste meydana gelebilecek zararlarındanaçıkça daha fazla olmadığı sürece gebelik sırasında imipraminkullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelerde imipramin tedavisineyavaş yavaş son verilmeli ya da bebeğin anne sütüyle beslenmesindenvazgeçilmelidir. İmipramin kullanan hastalar bulanık görme, uyuşuklukve diğer merkezi sinir sistemi semptomlarının görülebileceği konusundauyarılmalıdır.
Yan E.:İstenmeyenbelirli etkilerin yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete,kabızlık ve ağız kuruması gibi depresyon semptomlarından ayırdedilmesiçoğu zaman zordur. Şiddetli nörolojik veya psişik reaksiyonlar gelişirse,imipramin tedavisi durdurulmalıdır.
Etkileş.:Fluoksetinve fluvoksamin, imipraminin plazma konsantrasyonlarını artırabilirve buna bağlı advers etkilere neden olabilir. Trisiklik antidepresanlaralkolün ve merkezi sinir sisteminde depresyon yapan ilaçların (örneğinbarbitüratlar, benzodiyazepinler veya genel anestetikler) etkilerinigüçlendirebilir. Nöroleptiklerin birlikte alınması, trisiklikantidepresanların plazma düzeylerini yükseltebilir, konvülsiyoneşiğini düşürebilir ve nöbetlere neden olabilir. Tiyoridazinlebirlikte kullanım, şiddetli kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir.İmipramin guanetidin, betanidin, rezerpin, klonidin ve alfa-metildopagibi adrenerjik nöron blokerlerinin antihipertansif etkisiniazaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Trisiklik antidepresanlarkumarin grubu ilaçların antikoagülan etkilerini, bu ilaçların karaciğerdekimetabolizmalarını inhibe ederek artırabilir. Trisiklik antidepresanlarfenotiyazin, antiparkinson ilaçlar, antihistaminler, atropin vebiperiden gibi antikolinerjik ilaçların gözdeki, merkezi sinirsistemindeki, bağırsaktaki ve mesanedeki etkilerini artırabilir.İmipramin adrenalin, noradrenalin, izoprenalin, efedrin ve fenilefrin(örneğin lokal anestetikler) gibi ilaçların kardiyovasküler etkilerinişiddetlendirebilir. Trisiklik antidepresanlar, kinidin tipi antiaritmiklerlebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Dozaj ve uygulama yöntemi, her hastanın durumunagöre düzenlenmelidir. Amaç, mümkün olan en düşük dozlarla optimaletki elde etmek ve doz artırımını, özellikle Tofranil’e, ortayaş gruplarına kıyasla daha güçlü tepki gösteren adolesan çağındakigençlerde ve yaşlılarda olmak üzere dikkatle gerçekleştirmektir
Tolectin Tablet
Tolmetin sodyum dihidrat
Ambalaj: 200 mgx30 ve 60 tablet.
End.:Romatoidartrit, jüvenil romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilitis,skapulohumeral periartritis (frozen shoulder), epikondilitis(tennis elbow), burkulma ve zorlanmalar ve travmatik sinovitisintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Salisilatve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçların astım, rinit, ürtikerveya alerjik veya anafilaktik reaksiyonun diğer belirtilerineneden olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarlaçapraz duyarlık olasılığı nedeniyle bu bileşiklere duyarlık reaksiyonuolanlarda anafilaktik reaksiyon ortaya çıkma olasılığı daha fazlaolabilir. Tolmetin kullanan hastalarda peptik ülserasyon ve gastrointestinalkanama bildirilmiştir. Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalar yakındanizlenmelidir; doz azaltımı gerekebilir. Gebelik sırasında, eğeryararı fetusa olası risklerden üstün olarak düşünülüyorsa kullanılmalıdır.Yenidoğan üzerindeki olası istenmeyen etkileri nedeniyle emzirenannelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,dispepsi, gastrointestinal huzursuzluk, karın ağrısı, ishal, flatulans,kusma, baş ağrısı, asteni, göğüs ağrısı, kan basıncı yükselmesi,baş dönmesi, kilo alma ve verme görülmüştür. Gastrit, konstipasyon,sersemlik, depresyon, cilt tahrişi, kulak çınlaması, üriner enfeksiyon,BUN yükselmesi, gastrointestinal kanama olmaksızın hemoglobinve hematokrit azalması, peptik ülser de görülebilir..
Etkileş.: Tolmetin altın tuzlarıyla birlikte kullanıldığındadaha fazla, kortikosteroidlerle birlikte ise daha az olmak üzereadditif tedavi etkisi sağlar. Salisilatlarla kombinasyonu fazlabir yarar sağlamaz; istenmeyen yan etki riskini artırır. Antikoagülanlarlabirlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Dozaj, hastanın gereksinimi ve yanıtına uyacakşekilde, olası en az etkili doz kullanarak ayarlanır. Kontrol genellikle3 veya 4’e bölünerek verilen günlük 600-1800 mg dozla sağlanır. Günde2000 mg’den fazla doz denenmemiştir ve önerilmez. Romatoid artrit,osteoartrit, ankilozan spondilit ve üst solunum yolu enflamasyonlarındamutat başlangıç dozu günde 3 kez 2 tablettir. Jüvenil romatoid artritliçocuklarda (2 yaş ve üstü) önerilen başlangıç dozu bölünmüş dozlarhalinde günde 20 mg/kg’dir. Kontrol sağlandıktan sonra olağan doz günde15-30 mg/kg arasındadır. 30 mg/kg’dan yukarı doz denenmemiştir ve önerilmez.İstenmeyen gastrointestinal etkiler Tolectin’in yemek,süt veya antasitlerle birlikte verilmesiyle en aza indirilebilir
Tolvon Tablet
Mianserin HCI
Ambalaj: 10 mgx30 tablet :: 30 mgx14 tablet.
End.:İlaç tedavisininendike olduğu depresif hastalık olgularında depresyonun giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.:Mani olgularında,ağır karaciğer hastalıklarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tedavinin ilk birkaç gününde, psikomotor performansıbozabilir. Genellikle, antidepresan tedavisi gören depresif hastalar,motorlu taşıt ya da makine kullanımı gibi tehlikeli işlerden kaçınmalıdır.Diğer antidepresanlar gibi, bipolar depresif hastalığı olan duyarlıkişilerde hipomaniyi uyarabilir. Böyle bir durumda, mianserintedavisi kesilmelidir. Sarılık ya da konvülziyon belirirse tedavikesilmelidir. Tedavi sırasında, genellikle granülositopeni yada agranülositoz ile belirlenen kemik iliği depresyonu bildirilmiştir.Hastada ateş, boğaz ağrısı, stomatit ya da diğer reaksiyon belirtilerigörülürse tam kan analizi gerekir. Diyabetik hastalarda kardiyak,hepatik, ya da renal yetmezlik olgularının tedavisinde normal önlemleralınmalı ve eşlik eden her türlü tedavinin dozu kontrol altında tutulmalıdır.Dar açılı glokom olguları ve prostat hipertrofisini düşündürücüsemptomlar da dikkatle izlenmelidir.
Yan E.:Kan anomalileri,konvülziyon, hipomani, hipotansiyon, karaciğer fonksiyon bozuklukları,artralji, ödem ve jinekomastiye seyrek olarak raslanmıştır. Tedavininilk günlerinde uyuklama halinin görüldüğü bildirilmiştir. Görmebulanıklığı, ağız kuruluğu, konstipasyon gibi depresyona bağlısemptomların sıklık ve şiddeti, mianserin tedavisi sırasında genellikleartmaz.
Etkileş.:Tedavisırasında alkol alınmamalıdır. MAO inhibitörleriyle bir arada yada MAO inhibitörleri tedavisinin kesilmesinden 2 hafta geçmedenkullanılmamalıdır. Mianserin tedavisi sırasında antihipertansifkullananların kan basıncı dikkatle izlenmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde başlangıç için 30-40 mg vesürek dozu için 30-90 mg (çoğunlukla 60 mg)’dır. Yaşlılar için günlükdoz 30 mg’dir. Günlük doz gece yatarken tek doz halinde veya gündüzleribir kaç bölümde uygulanmalıdır. Geceleri uygulanan tek doz 60mg’yi aşmamalıdır
Tomudex Flakon
Raltitreksed
Ambalaj: 2 mgx1 flakon
End.:5-florourasilve folinik asit içeren tedavilerin uygun olmadığı veya tolere edilemediği,ileri evre kolorektal kanserlerin palyatif tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Gebekadınlarda, tedavi sırasında gebe kalabilecek olanlarda veya bebeğini emzirenannelerde kullanılmamalıdır. Ağır böbrek bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Raltitreksedin yalnızca kanser tedavisinde ve kemoterapiyebağlı toksisitelerin tedavisi konusunda deneyim sahibi bir doktor tarafındanveya böyle bir doktorun gözetiminde uygulanması önerilir. Ortaya çıkabilecek,olası toksik etki veya advers reaksiyonların (özellikle diyare) erkenden farkve tedavi edilebilmesi için, raltitreksed tedavisi gören hastalar gerekenşekilde gözetim altında bulundurulmalıdır. Raltitreksedin uygulanmasından sonrakırıklık veya asteni görülebildiğinden, araç veya makine kullanma yeteneği,bu semptomla devam ettiği sürece olumsuz yönde etkilenecektir.
Yan E.:Bulantı,diyare, kusma, iştahsızlık, mukozit görülmüştür. Ağızda ülserasyon, dispepsive kabızlık da görülebilir. Lökopeni, anemi, trombositopeni, kilo kaybı, sukaybı, periferik ödem, hiperbilirubinanemi, alkalen fosfataz artışı, artraljive hipertoni (genellikle kas krampları), deri döküntüsü, deskuamasyon,alopesi, terleme, tat alma bozuklukları, konjunktivit, asteni, ateş, karınağrısı, ağrı, baş ağrısı, enfeksiyon sellülit ve sepsis de bildirilmiştir.
Etkileş.: Folinik asit, folik asit veya bunları içeren vitaminpreparatları, etkisini bozabilmeleri nedeniyle, raltitreksed tedavisi öncesindeveya sırasında verilmemelidir. Geçimsizlikleriyle ilgili şimdilik hiçbir bilgimevcut olmadığından, başka hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi:Tomudex dozu, vücut yüzey alanına göre hesaplanır. Önerilendoz, 50-250 mL serum fizyolojik (%0.9 NaCl) veya %5 dekstroz (glikoz) solüsyonuiçerisinde kısa süreli bir intravenöz enfüzyon şeklinde uygulanmak üzere 3mg/m2’dir. Enfüzyonun 15 dakikada tamamlanması önerilir. Diğerilaçlar, Tomudex ile aynı enfüzyon ortamında karıştırılmamalıdır.Toksisite görülmezse, tedavi her 3 haftada bir tekrarlanabilir. Dozun 3mg/m2’nin üzerine çıkarılması, yüksek dozlara yaşamı tehdit eden yada ölümle sonuçlanan toksisite insidansında artış eşlik etmiş olduğundan,önerilmez
Tonimer Sprey
Steril izotonik denizsuyu çözeltisi
Ambalaj: 125 mL’lik tüp.
End.: Burun deliklerinin temizliği için kullanılır. Sterilizotonik deniz suyu çözeltisi düşük sodyum içeriği ve hafif alkali pH’sı ileburun mukozasının temizliği için kullanılır. Ayrıca mukozayı nemli tutar veburun deliklerini açar.
Uyar.: Gözle teması engellenmeli, temas etmesi durumunda bolsuyla yıkanmalıdır. Kutu basınçlı olduğundan bittikten sonra delinmemeli veateşe atılmamalıdır.
Yan E.:Öngörülendenfazla çözelti kullanılması halinde herhangi bir tehlike arz etmez. Bilinen biryan etkisi mevcut değildir.
Doz Önerisi: Kişisel ihtiyaca göre genellikle günde birkaç kezkullanılabilir.
Tonimer Baby Sprey
Steril izotonik denizsuyu çözeltisi
Ambalaj: 100 mL’lik tüp.
End.: Burun deliklerinin temizliği için kullanılır. Sterilizotonik deniz suyu çözeltisi düşük sodyum içeriği ve hafif alkali pH’sı ileburun mukozasının temizliği için kullanılır. Ayrıca mukozayı nemli tutar veburun deliklerini açar.
Uyar.: Çözelti enjektabl olarak kullanılmaz. Gözle temasıengellenmeli, temas etmesi durumunda bol suyla yıkanmalıdır. Kutu basınçlıolduğundan bittikten sonra delinmemeli ve ateşe atılmamalıdır.
Doz Önerisi: Bebeğin ihtiyacına göre genellikle günde birkaç kezkullanılabilir.
Tonimer Gola Boğaz Spreyi
Su, gliserin, gliserilpoliakrilat, PEG 40 hidrojenize hint yağı, chondrus crispus ekstresi, kitosanglikolat, melaleuca alternifolia ekstresi, setilpiridinyum klorür, dipropilenglikol, lisin, metilparaben, propilparaben, disodyum EDTA, BHA, BHT, aroma
Ambalaj: 15 mL’lik polietilen flakon, püskürtücü kanülü ilebirlikte.
End.: Özellikle boğaz yanması ile ortaya çıkan boğaztahrişlerine bağlı kuruluklarda kullanılır. Cerrahi girişimlerden sonra,çeşitli boğaz kuruluklarında, ilaçlara bağlı boğaz atrofilerinde, kötü havakoşullarında sıcak, soğuk ve sigara dumanından tahriş olan    boğaz mukozası durumlarında kullanılmasıtavsiye edilir.
Uyar.: Çözelti enjektabl olarak kullanılmaz. Gözle temasıengellenmeli, temas etmesi durumunda bol suyla yıkanmalıdır.
Yan E.:Bilinenbir yan etkisi mevcut değildir.
Doz Önerisi: Koruyucu kapak çıkartılır ve püskürtücü takılır. Kanülağız içine sokularak boğaza doğru pompaya basılır. Ortalama 1-2 kez basılınca0.2-0.4 mL ürün uygulanmış olur. Günde 1-2 kez veya gerekli olduğu kadaruygulanır.
Tonimer Monodose Tekdoz Flakon
İzotonik deniz suyuçözeltisi
Ambalaj: 5 mLx10 flakon.
End.: Steril izotonik deniz suyu çözeltisi, düşük sodyumiçeriği ve hafif alkali pH’sı ile özellikle yeni doğan bebeklerde ve küçükçocuklarda burun boşluğunun temizliği için kullanılır.
Uyar.: Gözle teması engellenmeli, temas etmesi durumunda bolsuyla yıkanmalıdır. Küçük flakonun açılması durumunda 24 saat içindekullanılması gerekir. Uygulandıktan sonra 10 dakika burun temizlenmelidir.Çözelti enjektabl değildir.
Doz Önerisi: Kişisel ihtiyaca göre günde birkaç kez burun boşluğunauygulanır.
Tonimer Nazal Jel Sprey
Su, gliserin, gliserilpoliakrilat, PEG 40 hidrojenize hint yağı, alg ekstresi, arginin, pantenol,sodyum hyaluronat, tokoferil asetat, etil linolenat, etil linoleat, propilenglikol, imidazolidinil üre, fenoksietanol, metil paraben, propil paraben, etilparaben, disodyum EDTA, tetrasodyum EDTA.
Ambalaj: 20 mL’lik, püskütme aparatlı polietilen flakon.
End.: Nazal mukoza kuruduğunda, özellikle ameliyatlardan,çatlamalardan ve burun kanaması-allerjik, kabuklu ya da kuru rinitin eşlikettiği şiddetli kurumadan ve duman, suni hava, soğuk gibi çevre şartları ileilaca bağlı atrofiden kaynaklanan irritasyon olgularında önerilir.
Uyar.: Gözle teması engellenmeli, temas etmesi durumunda bolsuyla yıkanmalıdır.
Doz Önerisi: Uzun zaman diliminde sık sık kullanılabilir
Tonocalcin Ampul
Sentetik salmon kalsitonini
Ambalaj: 50 IU/1 mLx5 ampul :: 100 IU/1 mLx5 ampul
Tonocalcin Nazal Sprey
Sentetik salmon kalsitonini100 IU/doz
Ambalaj: 3.5 mL’lik şişe (en az 28 püskürtme).
End.:Osteoporoz;osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin pagethastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojikkomplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan yada tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolinatılımı artışıyla belirginleşen artmış kemik dönüşümlü olgularvarlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu,miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolizebağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarınabağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun sürelitedavisi); nörodistrofik hastalıklar (Algodistrofi veya Sudeckhastalığı da denilen) ve akut pankreatitte endikedir.
Kontr.E.:Kalsitoninekarşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımı önerilmez. Gebe kadınlardayeterli deneyim yoktur. Anne sütüne geçtiğine dair bazı bulgularolduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklarda uzunsüreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbi açıdanzorunlu görülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,baş dönmesi, sıcaklık hissinin eşlik ettiği hafif al basması ve nadirenpoliüri ve titremeler görülebilir. Bu etkiler doza bağlı olup, IMveya SC uygulamalardan çok IV uygulamada daha sıktır. Salmon kalsitoninintranazal uygulamalarında daha az yan etki oluşmaktadır.
Etkileş.: Kalsitonin enjeksiyonundan sonra, serum kalsiyumdüzeyleri geçici olarak normalin altına inebilir. Bu durum komplikasyonlarayol açmasa da, kardiyak glikozitlerin dozlarının ayarlanması gerekliolabileceğinden, bu türden ilaçları birlikte alan hastalarda dikkatgerekir.
Doz Önerisi:TonocalcinAmpul: Paget Hastalığında: Günde 50-100 İÜ SC veya IM. Gereğinde doz günde 200İÜ’ye çıkarılabilir. Genellikle ilk birkaç aylık tedaviyle iyileşme görülüncegünde 50 İÜ veya haftada 3 kez 50-100 İÜ doz ile sürek tedavisine geçilir. Hiperkalsemide: Gündekilogram başına 5-10 İÜ doz 2-4 doza bölünerek yavaş IV veya 500 mL fizyolojiksolüsyon içinde en az 6 saatte damla damla yapılır. Damla damla IV enfüzyonen etkili yöntemdir, acil ve ciddi olgularda tercih edilmelidir. Osteoporozda: Her günveya günaşırı 50-100 İÜ SC veya IM uygulanır. Tedavi süresi olguya göre birkaçaydan birkaç seneye kadar değişir. SudeckHastalığında: Günde 100 İÜ SC veya IM 2-4 haftasüreyle uygulanır. Sonra klinik iyileşmeye göre haftada 3 kez 100 İÜ 6 haftasüreyle devam edilir.TonocalcinNazal Sprey: Günde 100 IU bir püskürtme yapılır.Gerektiğinde tedavinin başlangıç safhasında doz iki kerede uygulanmaküzere (1 sabah, 1 gece) günde 200 IU’ye çıkarılabilir
Tonoferrin Şurup
Ferrik amonyum sitrat
Ambalaj: 250 mg/15 mLx250 mL’lik şişe.
End.:Demir gereksinimindekullanılır. Kronik hemoraji, gebelik, menstrüasyondaki fazla kanama,nekahat, malabsorpsiyon ve demir eksikliğine bağlı anemilerde endikedir.
Kontr.E.:Demir eksikliğiolmayan anemilerde kullanılmamalıdır. Demir emilimi bozukluğuhemoglobinopatisi ve gastrointestinal sistem hastalığı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Demir feçesi siyaha boyar. Gebelerde aşırı demiralınması teratojen etkiye neden olabilir
Yan E.:Kusma,ishal, hematemez oluşturabilir. Bu etkileri önlemek için müstahzarlaryemek arasında veya yemekten hemen sonra alınmalıdır. Hemosiderozgörülebilir.
Etkileş.:Magnezyumtrisilikat ve karbonat gibi antasitler, süt, çay demir tuzlarınınemilimini azaltır. E vitamini de demirli müstahzarlarla birlikteverilmemelidir. Tetrasiklin ve demirli müstahzarlar iki saatarayla alınmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3×1 çorba kaşığı ve çocuklarda3x1 tatlı kaşığıdır
Topamax Film Tablet
Topiramat
Ambalaj: 25 mgx60 tablet :: 50 mgx60 tablet :: 100 mgx60 tablet :: 200 mgx60 tablet.
End.:Parsiyelbaşlangıçlı nöbetleri ya da jeneralize tonik-klonik nöbetleri olan erişkinlerve çocuklarda (12 yaş ve üzeri), monoterapi ya da adjuvan tedavi olarakendikedir. Ayrıca erişkinlerde migren proflaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Topiramatakarşı aşırıduyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:Antiepileptikilaçlar, nöbet sayısındaki olası bir artışı en aza indirmek amacıyla, kademelibiçimde azaltılarak sonlandırılmalıdır. Orta derecede ya da şiddetli böbrekbozukluğu olan hastalarda kararlı durum plazma konsantrasyonlarına ulaşılması,böbrek fonksiyonları normal olan hastalardaki 4 ile 8 güne kıyasla, 10 ile 15güne kadar uzayabilir. Özellikle böbrek taşı oluşturmaya eğilimli olanlar olmaküzere bazı hastalarda, böbrek taşı oluşma riski artmış olabilir. Karaciğerbozukluğu olan hastalarda topiramat dikkatle uygulanmalıdır. Eğer hekim, gebekadına sağlayacağı yararın fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklıgöstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır. İnsanlarda süte geçip geçmediğibilinmemektedir. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir ve uyuşukluk, başdönmesi ya da başka benzeri semptomlara yol açabilir, araç ya da makinekullanan hastalarda potansiyel tehlikeye sahip olabilir.
Yan E.:Monoterapiolarak uygulanmasında parestezi, baş ağrısı, baş dönmesi, bitkinlik,somnolans, kilo kaybı, bulantı ve diyare görülebilir.
Etkileş.:İstisnaolarak, bazı hastalarda fenitoin tedavisine topiramat eklenmesi, plazmafenitoin konsantrasyonlarında artışa neden olabilir. Fenitoin ve karbamazepin,plazma topiramat konsantrasyonlarını azaltırlar. Topiramatın alkol ve MSS’yideprese eden başka ilaçlarla kullanılmaması önerilmektedir. Birliktekullanımında düşük dozlu (örn. 20 mg) oral kontraseptiflerin etkinliğiazalabilir. Topiramat, nefrolitiyazise predispoze edici diğer ajanlar ilebirlikte kullanıldığında, nefrolitiyazis riskini arttırabilir.
Doz Önerisi: Hem erişkin hem de çocuklarda nöbetlerin optimal kontrolüiçin tedaviye düşük dozlarda başlanılması daha sonra dozu yavaş yavaş artıraraketkili doza kadar titre edilmesi önerilmektedir. Film tabletlerin kırılmamasıgerekmektedir. Yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Diğer Antiepileptik İlaçlarla Birlikte Kullanımı: Erişkinlerde tedaviye bir hafta süre ile geceleri 25-50mg dozunda başlanmalıdır. Daha sonra haftalık ya da iki haftalık aralıklar iledoz 25-50 (en fazla 100) mg/gün artırılmalı ve doz ikiye bölünerek alınmalıdır.Monoterapi: Erişkinlerde titrasyona bir hafta süre ile geceleri alınan25 mg ile başlanmalıdır. Doz daha sonra 1 ya da 2 haftalık aralıklar ile 25veya 50 mg dozunda arttırılmalı ve doz ikiye bölünerek uygulanmalıdır. Migren profilaksisinde birhafta boyunca geceleri 25 mg ile titrasyona başlanmalıdır. Daha sonra doz 1haftalık aralarla 25mg/gün dozunda artışlarla arttırılmalıdır. Migrenproflaksisinde kullanımı için önerilen günlük toplam doz 100 mg/gün’dür ve budoz ikiye bölünerek uygulanır
Topramoxin FilmTablet
Amoksisilin trihidrat
Ambalaj: 500 mgx16 tablet :: 1 gx16 tablet
Topramoxin Forte Oral Süspansiyonİçin Toz
Amoksisilin trihidrat
Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.
Yan E.:Alerjikreaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.
Etkileş.:Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılmasıhalinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.
Doz Önerisi: Olağan doz erişkinlerde 8 saat ara ile 250 mg;çocuklarda 20 mg/kg/gün, 8 saat ara ile eşit dozlara bölünerek uygulanır.20 kg veya daha fazla vücut ağırlığına sahip çocuklara erişkin dozuuygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda veya daha az duyarlı mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonlarda yukarıda belirtilen dozların ikimisli uygulanır. BakteriyelMenenjit: Çocuklar ve erişkinler içineşit dozlara bölünmüş olarak 150-200 mg/kg/gün (3-4 saatte bir). Gonore,akut komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 gtek doz şeklinde uygulanır
Tracrium Ampul
Atrakuryum besilat
Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx5 ampul :: 50 mg/5mLx5 ampul
End.:Anestezide,çok çeşitli cerrahi girişimlerde trakeal entübasyon sağlamak, iskeletkaslarını gevşetmek ve kontrollü ventilasyonu kolaylaştırmak amacıylauygulanan, son derece selektif, kompetitif-nondepolarizan bir nöromuskülerblokerdir.
Kontr.E.:Atrakuryumaaşırı duyarlığı bilinen hastalara uygulanmamalıdır.
Uyar.: Sadece uygun genel anesteziyle birlikte ve deneyimlibir anestezist tarafından veya onun yakın denetimi altında, endotrakealentübasyon ve yapay solunum için uygun olanakların varlığında uygulanmalıdır.Gebelerde dikkatle kullanılmalıdır. Sezaryen ameliyatlarda nöromuskülerbloku sürdürmek için kullanılabilir. Emzirme döneminde kullanılmasıönerilmez.
Yan E.:Deridekızarıklık ve geçici hipotansiyon bildirilmiş ve histamin serbestleşmesinebağlanmıştır. Bir ya da daha fazla anestezik ilaçla birlikte verilenhastalarda nadiren bronkospazm ve çok daha nadir olarak anafilaktikreaksiyonlar bildirilmiştir.
Etkileş.:Halotan,izofloran ve enfluran gibi inhalasyon anestezikleriyle birlikte uygulanmasıdurumunda nöromusküler blok uzayabilir. Antibiyotikler, antiaritmikilaçlar, diüretikler, magnezyum sülfat, ketamin, lityum tuzları,ganglion blokerler ile birlikte kullanılması bloğun derinliğinive/veya süresini artırabilir. Şu ilaçlar nadiren latent myasteniksendromu indükleyebilir: Çeşitli antibiyotikler, b-blokerler (propranolol, oksprenolol),antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar(klorokin, d-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler,fenitoin ve lityum.
Doz Önerisi:ErişkinlerdeEnjeksiyon Şeklinde: Erişkinlerdedoz (gereken tam blok süresine bağlı olarak) 0.3-0.6 mg/kg’dir ve 15-35dakika süreyle yeterli gevşeme sağlar. Endotrakeal entübasyongenellikle 0.5-0.6 mg/kg’lik dozun IV enjeksiyonundan sonraki 90 saniyeiçinde gerçekleştirilebilir. Enfüzyonşeklinde: Tracrium uzun süren cerrahi girişimlerde, bolus olarak uygulanan0.3-0.6 mg/kg’lik ilk dozdan sonra nöromusküler blokun sürdürülmesiiçin 0.3-0.6 mg/kg/saat hızında sürekli enfüzyon şeklinde uygulanabilir.Tracrium kardiyopulmonerby-pass’lı ameliyatlarda önerilen enfüzyon hızında uygulanabilir
Tramadolor 100 Ampul
Tramadol
Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ve 10 ampul
End.:Cerrahioperasyonlar sonrası ağrılar, kırık ve yaralanmalara bağlı ağrılar,non-narkotik analjeziklerin yetersiz kaldığı kanser ağrılarındave diğer değişik kaynaklı ağrılarda kullanılan güçlü bir analjeziktir.
Kontr.E.: Tradamole veya opioidlere karşı bilinen duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Geçmişte veya halen opioid alışkanlığıya da bağımlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek dozlarda solunum depresyonu yapabileceğinden,riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Konvülsiyon riski,epilepsili hastalarda, nöbet geçmişi olan hastalarda veya nöbetile ilgili bir risk altında travma geçirmiş, metabolik bozukluğuveya ilaç ya da alkol kullanımını bırakan bağımlılarda ve merkezisinir sistemi enfeksiyonu olan hastalarda artabilir. Tramadolile tedavi edilen hastalarda nadiren ciddi ve fatal olabilen anafilaktoidreaksiyonlar bildirilmiştir. Bildirilen diğer reaksiyonlar arasındaprürit, kurdeşen, bronkospazm ve anjiyoödem bulunmaktadır. Geçmişindekodein ve diğer uyuşturucu ilaçlara karşı anafilaktoid reaksiyonlarıngörüldüğü hastalar daha fazla risk altında olabilirler ve bu hastalaratramadol verilmemelidir. Epilepsi öyküsü olan veya epilepsi riskiolan hastalarda tramadol ancak zorunlu bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.Konvülsiyon eşiğini düşüren selektif serotonin reuptake inhibitörlerive trisiklik antidepresan kullanan hastalarda tramadol dikkatlekullanılmalıdır. Minör ağrıların tedavisi için kullanılmamalıdır.Tramadol, hastanın reaksiyon yeteneğini etkileyerek, araba veyamakine kullanmasını zayıflatabilir, bu durum özellikle alkollebir arada alındığında görülür. Gebelikte kullanımı ancak risklerindikkatlice değerlendirilmesinden sonra olmalıdır. Emzirme dönemindekullanılırken, yaklaşık ‰1 oranında süte geçtiği göz önüne alınmalıdır.Tolerans ve çekilme semptomları görülebilir. İlacın bağımlılık yapmapotansiyeli vardır.
Yan E.: Tramadol kullanımına bağlı hallüsinasyon vekonfüzyon görülebilir. Mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık veağız kuruluğu gibi gastrointestinal sisteme ait yakınmalar görülebilir.Tramadol alımına bağlı olarak, ender olgularda kardiyovaskülersistem üzerine etkisi olduğu (çarpıntı, postüral hipotansiyon veyakardiyovasküler kollaps gibi) görülmüş ve az sayıdaki hastada konvülziyonlargözlemlenmiştir. En sık görülen santral sinir sistemi yan etkileri,sersemlik, baş ağrısı ve sedasyondur. Kaşıntı, döküntü ve ürtikergibi cilt lezyonları görülebilir. Bronkospazm ve mevcut astmanınşiddetlenmesi gibi allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. İstenmeyenetkiler, özellikle hasta fiziksel olarak yorgunsa görülmektedir.
Etkileş.: Santral sinir sistemini etkileyen diğer ilaçlarla(trankilizanlar, hipnotikler vb.) bir arada alındığında, sedatifetki artabilir. Ancak bunun yanı sıra, tramadolün bir trankilizanlabirlikte kullanımının, ağrı üzerinde olumlu bir etkisinin olmasıolasıdır. MAO inhibitörleri alan hastalarda kullanılmamalıdır.Ayrıca alkol, hipnotikler, santral etkili analjezikler, opioidlerveya psikotropik ilaçlarla kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi:Yetişkinlerde,14 yaş ve daha üstündeki adolesanlarda kullanımı: Tek doz 1 mL uygulanır (50 mg tramadol HCl’e eşdeğer).Ağrı 30-60 dakika içinde giderilemezse, ikinci 1 mL’lik daha uygulanır.Şiddetli ağrı için daha yüksek bir uygulama gerektiğinde, tek doz 2 mL uygulanır.Ameliyat sonrası şiddetli ağrıyı tedavi etmek için 500 mg/gün’e kadar tramadolHCl dört saatte bir ağrının devamına göre uygulanabilir. Etki, ağrınınşiddetine bağlı olarak 4-8 saat sürer. Genel olarak 8 mL’lik günlük doz (400 mgtramadol hidroklorüre eşdeğer) aşılmamalıdır. Bununla beraber, tümör ağrısıve ameliyat sonrası şiddetli ağrılar için daha yüksek günlük doz gerekebilir. Çocuklarda kullanımı: 1-13yaşındaki çocuklarda tramadol HCl tek doz olarak 1-2 mg tramadol HCl/kg (vücutağırlığı) şeklinde uygulanır. Bunun için Tramadolor 100 Enjeksiyonluk Çözelti enjeksiyonluk su ile seyreltilir. Yaşlılarda kullanımı:Akutağrılarda bir veya birkaç kez kullanılır. Bu nedenle doz ayarlamasına gerekolmamaktadır. Ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliği olmayan ve kronik ağrısıolan 75 yaş altı hastalarda genel olarak doz ayarlaması gerekmemektedir. Böbrekve karaciğer yetmezliği olan hastaların akut ağrısında sadece bir defauygulanır, bu yüzden doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer ve/veyaböbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. IV, IM veya SC olarakuygulanabilir veya seyreltildikten sonra enfüzyon çözeltisi olarakkullanılabilir. IV enjeksiyonlar dakikada 1 mL (50 mg tramadol HCl’e eşdeğer)olacak şekilde yavaş yavaş uygulanır
Tranko-Buskas Draje
Medazepam 10 mg, hiyosin-N-butilbromür10 mg
Ambalaj: 20 ve 40 draje.
End.:Esas itibariylebütün karın bölgesinde psişik gerginliklere bağlı olarak oluşanspazmlarda kullanılır ve sinirsel mide yanması-mide krampları, ülserve gastroduodenit, safra yollarındaki şişkinlik ve kramp ağrıları,sinirsel bağırsak spazmları, hıçkırık, dismenore, parametropatispastika ve menstrüasyon öncesi gerginlikler, hırçınlık ve klimakteriumyakınmalarında de endikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda, gebelikve emzirme dönemlerinde kontrendikedir.
Uyar.: Birlikte alkol, barbitürat, diğer santral sinirsistemi depresanları, antihistaminikler ve fenotiyazinler alınmamalıdır.Çünkü belleği bozabilirler, sersemlik ve unutkanlık yapabilirlerve parasempatolitik etkiyi artırabilirler. Bunun sonucu olarakda araba ve alet kullanılmaması önerilir. Devamlı kullanılması halindepsişik ve fiziksel bağımlılık yapabilirler. Göz içi basıncını artırdığından,glokomlu hastaların kullanmaması önerilir.
Yan E.:Nadirenbulantı, kusma, ağız kuruluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, idrar retansiyonugörülebilir.
Doz Önerisi: Olağan doz günde 3-4 kez 1’er drajedir. Bazı durumlardatedavi başlangıcında doz sabah, öğle, ikindi ve akşam olmak üzerebirer draje artırılır. İlacın müsekkin etkisi hasta tarafındankuvvetle hissedilirse, öğle dozu kaldırılarak optimal doz eldeedilir. Boyar madde olarak içerdiği tartrazinin duyarlık reaksiyonugösterme potansiyeli vardır
Transamine Ampul
Traneksamik asit
Ambalaj: %5: 250 mg/5 mLx 10 ampul :: %10: 500 mg/5 mLx10 ampul.
Transamine Kapsül
Traneksamik asit
Ambalaj: 250 mgx50 kapsül.
End.:Özellikleplazminojen aktivatörlerinden zengin veya endokrin etkiler altındakidokularda ya da travmaların ardından ortaya çıkan lokal veya jeneralizeprimer hiperfibrinolize bağlı hemorajilerde ve sekonder hemorajiriski durumlarında: Jinekoloji: Primer menoraji, rahim-içi araç taşıyan kadınlardakikanamalar, uterus veya vajina ameliyatlarından sonraki kanamalar.KBB ve Diş Hekimliği: Lokal kanamalar, ameliyat sonrası kanamalar(örneğin tonsilektomi), epistaksis, diş çekimleri (özellikle hemofililihastalarda). Üroloji: Ürogenital kanal ameliyatları sırasında veyasonrasındaki kanamalar: Prostatektomi, prostat hipertrofisinebağlı hematüri, prostat kanseri ve hemorajik sistit (radyoterapiyesekonder). Cerrahi: Göğüs cerrahisi ile ilişkili parenkimatöz kanamalar;mide ameliyatlarındaki hiperfibrinolitik kanamalar. İç Hastalıkları: Mide veduodenumdaki erozif kanamalarda ek bir tedavi önlemi olarak, karaciğersiroz ve kanserlerindeki kanamalarda, destrüktif akciğer hastalıklarındakihemoptizide, hemofilililerdeki kanama komplikasyonlarında,herediter anjiyonörotik ödemli hastalarda uzun dönemli profilaksiamacıyla kullanılır. Ayrıca streptokinaz, ürokinaz veya doku plazminojenaktivatörü tedavisinin sonucu olarak ortaya çıkabilen tüm aşırıfibrinoliz durumlarında antidot olarak kullanılabilir.
Kontr.E.:Traneksamikasidin etkisiyle fibrinolizin baskılanmasına bağlı olarak, manifesthiperkoagülabilitedeki önceden oluşmuş trombüsler istenmeyenbir şekilde stabilize olabilir. Süregelen dissemine intravaskülerkoagülasyon (DİK) sendromunda pıhtılaşma zamanına bakılarak tanıkesinleştiğinde, traneksamik asit de kontrendikedir. Her koşuldareaktif hiperfibrinoliz önlenmelidir. Bu nedenle traneksamikasit uygulamadan önce heparin ile intravazal pıhtılaşma durdurularakve aşırı tüketim sonucu eksilen fibrinojen yerine konarak DİK’inönüne geçilmelidir. Renk görme bozukluğu artan hastalarda traneksamikasit kontrendikedir. Subaraknoidal hemoraji olan hastalarda, serebralödem ve serebral enfeksiyon gelişebileceğinden kullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli tedavilerde görme ve renk ayrımıkontrolleri, fundus ve görme alanı muayeneleri yapılmalıdır. Özellikleerken gebelik döneminde traneksamik asit ancak çok gerekli olduğundakullanılmalıdır. Anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde ancakçok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.
Yan E.:Seyrekolarak bulantı, kusma, diyare veya görme bozuklukları ve az sayıdaolguda hipotansiyon, baş dönmesi görülebilir. İntravenöz uygulamadaenfüzyon hızının artması ile ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, genellikledozun veya enfüzyon hızının düşürülmesi ile kaybolur. Görme bozukluklarıortaya çıkarsa ilaç kesilmeli ve bir oftalmolog tarafından gereklikontroller yapılmalıdır.
Etkileş.: Heparin, kumarin türevleri, salisilatlar veyaantiagreganlarla eşzamanlı uygulandığında, diğer fibrinolitiklergibi traneksamik asidin etkisi azalabilir. Penisilin içeren solüsyonlarve kan ile birlikte uygulanmaz.
Doz Önerisi: Transamine Ampul: Oral, parenteralve lokal olarak uygulanabilir. IV uygulama yalnızca oral uygulamanınzor veya olanaksız olduğu durumlarda endikedir. Hiperfibrinolitikkanamalara yol açabilecek girişimlerden önce oral premedikasyon,rezidüel kanamaların engellenmesi, esansiyel hipermenorenintedavisi; hemoraji; epistaksis; iç hastalıkları, üroloji, KBB vediş hekimliği alanlarındaki kanama komplikasyonlarının tedavive profilaksisinde erişkin dozu, klinik duruma göre genelde 3-4kez 500 mg-1 g’dir. Çocuklardaki olağan doz ise genellikle günde 3-4kez 10-20 mg/kg’dir. Tedavi süresi genellikle 3-5 gündür. Yalnızca herediteranjiyonörotik ödemde süregen tedavi gerekmektedir.Transamine Kapsül: Yetişkinlerdegünde 3-4 kez 1-2 kapsül, çocuklarda 10-20 mg/kg/gün. Günlük dozaj, hastalığınşiddeti ve çocuğun yaşı göz önüne alınarak hesaplanır
Tranxilene Kapsül
Klorazepat dipotasyum
Ambalaj: 5 mgx30 kapsül :: 10 mgx30 kapsül
End.:Reaktifanksiyete, özellikle anksiyete ile beraber olan adaptasyon bozukluklarıve posttravmatik anksiyete; nevrozlarda (özellikle histeri, hipokondri,fobi) görülen anksiyetenin ek tedavisi; ciddi veya ağrılı somatikhastalıklar ile beraber olan anksiyete; genel anksiyete ve anksiyeteyebağlı uykusuzluk; anksiyete atakları; delirium tremensin önlenmesive tedavisi ve alkol kesilme sendromunda endikedir. Panik hastalıklarıbir endikasyon oluşturmaz.
Kontr.E.:Bilinenbenzodiyazepin allerjisi, dekompanse solunum yetmezliği, akutdar açılı glokom, Miyastenia gravis, ciddi karaciğer yetmezliği veuyku apnesi.
Uyar.:Benzodiyazepinlerfiziksel ve psişik ilaç bağımlılığına yol açabilir. Tedavi süresiolarak 4-12 hafta aşılmamalıdır ve tedavinin günlük doz azaltılaraksonlandırılacağı (birkaç günden bir-iki haftaya değişen süre içinde)konusunda hastayı uyarmak yararlı olabilir. Uzun süreli kullanımsonucunda tolerans gelişebilir. Özellikle benzodiyazepin yatmadanönce alınıyorsa ve uyku süresi kısa ise (bir dış faktör etkisi ileerken uyanma), anterograd amnezi görülebilir. Gebeliğin ilk üçayında bu grup ilaçların reçete edilmesinden sakınılması uygundur.Gebeliğin son üç ayında, yenidoğanda solunum distresi ve neonatalhipotoni görülebileceği için yüksek dozlar reçete edilmemelidir.Eğer verilmişse, bebek birkaç günlük veya birkaç haftalık iken kesilmesendromu görülebilir. Benzodiyazepin tedavisi boyunca emzirmeönerilmez. Klorazepat kullanımına bağlı olan uyuklama riski, özellikletaşıt sürücüleri ve makine operatörleri için dikkat gerektirir.
Yan E.:Anterogradamnezi, sersemlik, asteni, uyuklama (özellikle yaşlılarda), bradipsişi,kas tonusunda azalma, bazı hastalarda (özellikle çocuklar ve yaşlılar)paradoksal reaksiyonlar görülebilir: İrritabilite, agresyon,eksitasyon, konfüzyon, hallüsinasyonlar, makülopapüler ve kaşıntılıderi döküntüleri, tedavi uygulanması öncesindeki anksiyeteninalevlenmesiyle kendini gösteren “rebound sendromu” oluşabilir.
Etkileş.:Nöromuskülerkavşak blokerleri ile (kürar benzeri ilaçlar, kas gevşeticiler) sinerjiketki görülür. Alkol içeren içeceklerin ve ilaçların alımından kaçınılmalıdır.Dikkat ve uyanıklıktaki azalma taşıt sürücüleri ve makine operatörleriiçin tehlikeli olabilir. Morfin türevleri (analjezik, antitüssif),barbitüratlar, bazı antidepresanlar, H1 reseptör blokerleri,benzodiyazepin dışındaki trankilizanlar, nöroleptikler, klonidinve benzeri maddelerle etkileşir. Sisaprid ile etkileşir. Benzodiyazepinlerleklozapinin kombine kullanımı, solunum ve/veya kalp durmasıyla seyredenkollaps riskini artırır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4 eşit dozlara bölünmüş5-30 mg
Trasylol Flakon
Aprotinin
Ambalaj: 500.000 KIU/50 mLx1 flakon.
End.:Proteolitikenzimlerin (tripsin, plazmin ve plazmayla doku kallikreini gibi) inhibisyonununendike olduğu hastalıkların profilaksi ve tedavisinde (hiperfibrinolitikhemoraji; posttravmatik ve postoperatif gelişen hiperfibrinolitikhemorajide, örneğin obstetrik ve jinekolojide veya ekstrakorporealdolaşımda) endikedir.
Kontr.E.: Aprotinine karşı aşırı duyarlıkta kontrendikedir.
Uyar.: Alerjik diyatezi veya ilaçlara alerjisi olanlardaözel dikkat gerekir. Hayvan deneylerinde teratojenik ya da embriyotoksikbir etki görülmemesine rağmen, gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Psödo-alerjik reaksiyon oluşabilir. Anafilaktikve anafilaktoid reaksiyonların eritem ve ürtiker gibi muhtemelderi reaksiyonlarının dışındaki belirtileri filiform nabız, soluklukveya siyanoz, dispne, terleme, palpitasyon, bulantı ve tam şok tablosuhalinde olabilir.
Etkileş.: Streptokinazın aktivitesi üzerinde doza bağımlıinhibitör etkisi vardır.
Doz Önerisi: Hiperfibrinolitik hemorajide: Başlangıçta500.000 KIU (70 mg aprotinine eşdeğer) Trasylol yavaş IVenjeksiyon olarak (5 mL/dak) veya kısa IV enfüzyon (maksimum 5mL/dak) şeklinde verilir. Ardından, kanama duruncaya kadar her 4 saattebir 200.000 KIU (28 mg aprotinine eşdeğer) yavaş IV uygulanır. Obstetriktekihemostatik bozukluklarda başlangıçta 1.000.000 KIU (140 mg aprotinineeşdeğer), ardından kanama tamamen duruncaya kadar saatte bir200.000 KIU (28 mg aprotinine eşdeğer) uygulanır. Çocuklarda genelliklevücut ağırlığının her kg’si başına günde 20.000 KIU (2.8 mg aprotinineeşdeğer) verilir. Ekstrakorporeal dolaşımlı kardiyovaskülercerrahide 2 milyon KIU’lik (280 mg aprotinine eşdeğer) yükleme dozuyavaş IV enjeksiyon veya 15-20 dakikada IV enfüzyon şeklinde, anestezininbaşlatılmasından sonra ve sternotomiden önce uygulanmalıdır.Alerjik ya da psödo-alerjik reaksiyon olasılığına karşı 5 mL’liktest dozu, geriye kalan yükleme dozundan birkaç dakika önce uygulanmalıdır.Test dozunun başarıyla uygulanmasından sonra 2 milyon KIU kalp-akciğermakinesinin ana pompasına eklenmelidir. Başlangıçtaki bolus enfüzyonunardından hasta yoğun bakım ünitesine gelinceye kadar saatte500.000 KIU’lik (70 mg aprotinine eşdeğer) sürekli enfüzyona geçilir.Trasylol yalnızcahasta yatar durumda iken yavaş (maksimum 5 mL/dak) IV enjeksiyon veyakısa IV enfüzyon tarzında verilmelidir
Travatan Oftalmik Solüsyon
Travoprost %0.004
Ambalaj: 2.5 mL’lik damlalıklı şişe (yaklaşık 111 damla).
End.:Selektifve yüksek afiniteli tam bir prostanoid F2a analogu olan travoprost, açık-açılı glokom veya okülerhipertansiyonu olan hastalarda artmış intraoküler basıncın düşürülmesindeendikedir.
Kontr.E.:Travoprostakarşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.:Göz rengininyavaş yavaş değişmesine neden olabilir. Renk değişimi kalıcı olabilir.Travoprost kullanımı ile ilgili olarak göz kapağı derisinin koyulaşması raporedilmiştir. Travoprost uygulandığı gözdeki kirpiklerde değişime neden olabilir(kirpik uzunluğunun, kalınlığının, pigmentasyonunun ve/veya kirpik sayısınınartması gibi). Travoprost gebeliğin seyrini etkileyebilir bu nedenden dolayıgebelerde veya gebe kalmak isteyenlerde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçipgeçmediği bilinmemektedir. Emziren annelere verilirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Hafifşiddette ve tedavi olmadan geçebilen oküler hiperemi rapor edilmiştir. Görmekeskinliğinde azalma, gözde rahatsızlık, yabancı cisim hissi, ağrı ve kaşıntı,bulanık görme, blefarit, katarakt, konjunktivit, kuru göz, göz hastalıkları,kızarıklık, iriste renk değişikliği, keratit, göz kapağı kenarında kabuklanma,fotofobi, subkonjunktival kanama ve yaşarma, soğuk/nezle sendromu, baş ağrısı,miyalji, faranjit ve rinit görülebilir.
Etkileş.:İntraokülerbasıncı düşürmeye yarayan diğer topikal oftalmik ilaçlarla beraberkullanılabilir.
Doz Önerisi: Önerilen tedavi şekli hasta göz(ler)e günde bir kezakşamları bir damla damlatılmasıdır. Daha sık kullanmak ilacın intraokülerbasıncı düşürme etkisini azaltabileceğinden Travatan’ındozajı günde bir kereyi geçmemelidir. İntraoküler basıncın düşürülmesiilacın alınmasından 2 saat sonra başlar ve 12 saat sonra azami etkiyeulaşılır. Solüsyonun uygulanmasından önce kontakt lensler çıkarmalıdır.Lensler uygulamadan en az 15 dakika sonra geri takılabilir
Travazol Krem
İzokonazol nitrat 10mg, diflukortolon valerat 1 mg/g
Ambalaj: 15 g’lik tüp
End.:Şiddetliiltihabi veya ekzematöz reaksiyonlar ile seyreden, derinin yüzeyselmantar enfeksiyonlarının (örneğin ayak parmakları arası, ellerde,kasık ve genital alanlarda) başlangıç ve ara tedavisi için uygundur.
Kontr.E.: Tedavi alanında tüberkülotik veya lüetik süreçlerbulunduğunda ve virozlarda (örneğin vaccinia, varicella, zoster)kontrendikedir.
Uyar.: Yüze uygulamalarda göze kaçmamasına dikkatedilmelidir. Perioral dermatit ve rosacea’nın tedavisi için uygundeğildir. Genel bir ilke olarak, gebeliğin ilk 3 ayında, kortikoidiçeren lokal terapötikler büyük miktarlarda ya da uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadir olgularda lokal tahriş veya alerjik reaksiyonlargörülebilir. Geniş alanlara (vücut yüzeyinin %10’u ve fazlası)ve/veya uzun süreli (4 haftadan uzun) uygulamalarda deride atrofi,telanjiektaziler, striae, akne formunda belirtiler, perioral dermatit,hipertrikoz ve kortikoidin rezorpsiyonuna bağlı olarak sistemiketkiler oluşabilir.
Doz Önerisi: Derinin mantar enfeksiyonlarında günde bir-iki kezenfekte bölgeyi tamamen örtecek şekilde topikal olarak uygulanır. Uygulamayaçok kısa sürede yanıt alınmasına rağmen, tedaviye genellikle iki hafta devamedilir
Travocort Krem
İzokonazol nitrat10 mg, diflukortolon valerat 1 mg/g
Ambalaj: 15 g’lik tüp
End.:Şiddetliiltihabi veya ekzematöz reaksiyonlar ile seyreden, derinin yüzeyselmantar enfeksiyonlarının (örneğin ayak parmakları arası, ellerde,kasık ve genital alanlarda) başlangıç ve ara tedavisi için uygundur.
Kontr.E.: Tedavi alanında tüberkülotik veya lüetik süreçlerbulunduğunda ve virozlarda (örneğin vaccinia, varicella, zoster)kontrendikedir.
Uyar.: Yüze uygulamalarda göze kaçmamasına dikkatedilmelidir. Perioral dermatit ve rosacea’nın tedavisi için uygundeğildir. Genel bir ilke olarak, gebeliğin ilk 3 ayında, kortikoidiçeren lokal terapötikler büyük miktarlarda ya da uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadir olgularda lokal tahriş veya alerjik reaksiyonlargörülebilir. Geniş alanlara (vücut yüzeyinin %10’u ve fazlası)ve/veya uzun süreli (4 haftadan uzun) uygulamalarda deride atrofi,telanjiektaziler, striae, akne formunda belirtiler, perioral dermatit,hipertrikoz ve kortikoidin rezorpsiyonuna bağlı olarak sistemiketkiler oluşabilir.
Doz Önerisi: Günde 2 kez hastalıklı deri kısımlarına uygulanır.İnterdijital kısımların enfeksiyonunda, Travocort Krem’e batırılmışbir gazlı bezin el ya da ayak parmakları arasına yerleştirilmesiönerilir. İltihabi ya da ekzematöz belirtilerin kaybolmasındanya da en geç 2 hafta sonra, TravocortKrem kesilerek, tedaviye kortikoid içermeyenTravogen ile devamedilir. Bu, özellikle kasık ve genital bölgeler için geçerlidir
Travogen Krem
İzokonazol nitrat%1
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Travogen Sprey
İzokonazol nitrat%1
Ambalaj: 20 mL’lik plastik şişe.
End.: Derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlarında endikedir.Vulvovajinal mikozlarda genital bölgenin dışında ve aynı zamandapartnerin tedavisinde uygundur. Ayrıca eritrasmada endikedir.
Kontr.E.: Bugüne kadar herhangi bir kontrendikasyonu bilinmemektedir.
Uyar.: Yüze uygulamada göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.
Yan E.: Ender olarak tedavinin başlangıcında hafif yanmave çok nadiren irritasyon belirtileri görülebilir. Nadir olgulardaalerjik deri reaksiyonları gözlenmiştir.
Doz Önerisi:TravogenKrem: Derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlarındagünde 1 kez hastalıklı deri kısımlarına uygulanır.Ayaktaki mantarlarda, yıkamadan sonra ayak parmak araları iyice kurulanmalıdır.Tedavi 2-3 hafta, inatçı enfeksiyonlarda (özellikle interdijitalalanların enfeksiyonunda) 4 haftadır. Genellikle Travogen Krem’li birgazlı bezin ayak ya da el parmakları arasına konulması önerilir. Vulvovajinal mikozlarda genital bölgenin dıştanve aynı zamanda partnerin tedavisinde hastalıklı dış genital bölgeye yaklaşık bir haftasüreyle günde iki kez uygulanmalıdır. Ayrıca residif ya da partnerenfeksiyonundan sakınmak için, penis ve preputium da Travogen Krem ile 1hafta boyunca günde iki kez tedavi edilir.Travogen Sprey: Günde 1 kez hastalıklıderi kısımlarına ince olarak püskürtülür (sıkılır). Mantar enfeksiyonlarındayerel tedavi 2-3 hafta süreyle ve inatçı olgularda (özellikle interdijitalbölgelerde) 4 haftaya kadar sürdürülmelidir
Tremac Film Tablet
Azitromisin
Ambalaj: 500 mgx3 tablet
Tremac Oral Süspansiyonİçin Toz
Azitromisin
Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL
End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneumonia veya H.influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitismediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinseltemasla bulaşan ve Chlamydiatrachomatis’e bağlı, komplike olmayangenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlıkomplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakatberaberinde bir Treponemapallidum enfeksiyonu olup olmadığısaptanmalıdır.
Kontr.E.:Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirkendikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.
Etkileş.:Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.
Doz Önerisi: Azitromisinin yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saatsonra alınması gerekir. Erişkinlerde, Chlamydia trachomatis veyaduyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı komplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisiiçin doz, tek doz olarak alınan 1 g’dir. Diğer tüm endikasyonlar için, toplamdoz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak verilen 1.5 g’dir. Alternatif olarakaynı toplam doz, 5 gün süreyle 1. gün 500 mg ve daha sonraki günlerde (2.günden 5. güne kadar) günde 250 mg olarak verilebilir. 45 kg’nin üstündekiçocuklara erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda önerilen olağan doz, 3 gün süreylegünde 1 kez 10 mg/kg’dir. Alternatif olarak aynı toplam doz ilk gün tek doz 10mg/kg, izleyen 4 gün süresince günde tek doz 5 mg/kg şeklinde uygulanabilir. 45kg’nin altındaki çocuklar için oral süspansiyon formlar tercih edilmelidir
Trental Ampul
Pentoksifilin
Ambalaj: 100 mg/5 mLx5 ampul
Trental Enfüzyon Ampulü
Pentoksifilin
Ambalaj: 300 mg/15 mLx5 ampul.
Trental Retard Draje
Pentoksifilin
Ambalaj: 400 mgx20 ve 60 draje
Trental CR FilmTablet
Pentoksifilin
Ambalaj: 600 mgx20 tablet
End.:Periferikarterlerin tıkayıcı hastalıkları ve arteriyosklerotik veya diyabetiknedenlerden meydana gelen arteriyovenöz dolaşım bozuklukları(kesik topallama, istirahat ağrısı gibi) ve trofik bozukluklar (ulcuscruris ve gangren gibi); serebral dolaşım bozuklukları (serebralsklerozun konsantrasyon güçlüğü, baş dönmesi, unutkanlık gibi sonuçları),iskemik ve post-apoplektik durumlar; göz veya iç kulağa ait, dejeneratifvasküler süreç ve görme veya işitme bozukluklarıyla seyreden dolaşımbozukluklarında endikedir.
Kontr.E.:Pentoksifilineve diğer metilksantinlere aşırı duyarlığı olan hastalar, ağır hemorajiler,ağır retinal kanamalar gibi durumlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Miyokard enfarktüsü, düşük tansiyon, ağır böbrekfonksiyon bozukluğu, ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu, koagülasyonhastalıkları ve antikoagülan tedaviye bağlı olarak kanama eğilimininarttığı durumlar, kan basıncında düşme riski olan özel durumlardahastaların dikkatle takibi gerekir. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.Az miktarda anne sütüne geçer. Olası risk ve yararları dikkatlicesaptanmadan emziren kadınlara verilmemelidir.
Yan E.:Özellikleyüksek dozda veya hızlı enfüzyon şeklinde uygulandığında, sıcakbasması, midede ağırlık, dolgunluk hissi, bulantı, kusma veya ishalgibi gastrointestinal yakınmalar, nadiren taşikardi gibi kardiyakaritmiler olabilir. Çok nadir durumlarda, anjiyonörotik ödem, bronkospazmve bazan dolaşım şokuna varabilen, ağır anafilaktik/anafilaktoidreaksiyonlar olabilir.
Etkileş.:Kan basıncınıdüşürücü (ACE inhibitörleri vb.) ve kan basıncını düşürme potansiyelitaşıyan (nitratlar vb.) ilaçların etkisi pentoksifilin tedavisisırasında artabilir. İnsülin veya oral antidiyabetiklerin kanşekerini düşürücü etkisini artırarak hipoglisemi riskini artırabilir.Bazı hastalarda, pentoksifilin ve teofilinin beraber kullanımıile teofilin düzeyi, dolayısıyla teofiline bağlı advers etkiler artabilirveya ağırlaşabilir.
Doz Önerisi:TrentalAmpul: Biri sabah, diğeri akşamüstü olmak üzere 2enfüzyon yapılmalıdır; bunun için her keresinde 200 mg pentoksifilin(5 mL’lik 2 ampul) veya 300 mg’lik pentoksifilin (15 mL’lik 1 ampul) örneğin250 veya 500 mL enfüzyon çözeltisine karıştırılır. Akşamüstü yapılanenfüzyondan sonra, oral yoldan 2 tane 400 mg’lik draje uygulamasıylatedavi tamamlanır. İki enfüzyon arasındaki süre uzunsa, drajelerdenbiri yaklaşık olarak öğle vakti verilebilir. İyileşmenin başlamasındansonra tedaviye yalnızca oral yoldan devam edilir. Genel olarak, 24saat içinde parenteral yoldan uygulanan Trental dozu,1200 mg’yı geçmemelidir. Enfüzyon çözeltisi olarak fizyolojik serum,%5 levüloz çözeltisi, glukoz çözeltisi veya olağan plazma sübstitüsyonçözeltileri kullanılabilir. 100 mg pentoksifilinin enfüzyon süresien az 60 dakika; 300 mg için bu süre en az 180 dakikadır.Trental Retard Draje: Günlükdoz 2 veya 3 kez 1 drajedir. Yemeklerle veya yemeklerden hemen sonraçiğnenmeden biraz sıvıyla yutulur. Trental Draje, IVenfüzyon veya enjeksiyona destek olarak verilebilir.Trental CR Film Tablet: Günlükdoz iki kez 1 film tablettir
Trentilin Ampul
Pentoksifilin
Ambalaj: 100 mg/5 mLx5 ampul
Trentilin Retard FilmTablet
Pentoksifilin
Ambalaj: 400 mgx20 film tablet :: 600mgx20 film tablet
End.:Periferikarterlerin tıkayıcı hastalıkları ve arteriyosklerotik veya diyabetiknedenlerden meydana gelen arteriyovenöz dolaşım bozuklukları(kesik topallama, istirahat ağrısı gibi) ve trofik bozukluklar (ulcuscruris ve gangren gibi); serebral dolaşım bozuklukları (serebralsklerozun konsantrasyon güçlüğü, baş dönmesi, unutkanlık gibi sonuçları),iskemik ve post-apoplektik durumlar; göz veya iç kulağa ait, dejeneratifvasküler süreç ve görme veya işitme bozukluklarıyla seyreden dolaşımbozukluklarında endikedir.
Kontr.E.:Pentoksifilineve diğer metilksantinlere aşırı duyarlığı olan hastalar, ağır hemorajiler,ağır retinal kanamalar gibi durumlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Miyokard enfarktüsü, düşük tansiyon, ağır böbrekfonksiyon bozukluğu, ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu, koagülasyonhastalıkları ve antikoagülan tedaviye bağlı olarak kanama eğilimininarttığı durumlar, kan basıncında düşme riski olan özel durumlardahastaların dikkatle takibi gerekir. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.Az miktarda anne sütüne geçer. Olası risk ve yararları dikkatlicesaptanmadan emziren kadınlara verilmemelidir.
Yan E.:Özellikleyüksek dozda veya hızlı enfüzyon şeklinde uygulandığında, sıcakbasması, midede ağırlık, dolgunluk hissi, bulantı, kusma veya ishalgibi gastrointestinal yakınmalar, nadiren taşikardi gibi kardiyakaritmiler olabilir. Çok nadir durumlarda, anjiyonörotik ödem, bronkospazmve bazan dolaşım şokuna varabilen, ağır anafilaktik/anafilaktoidreaksiyonlar olabilir.
Etkileş.:Kan basıncınıdüşürücü (ACE inhibitörleri vb.) ve kan basıncını düşürme potansiyelitaşıyan (nitratlar vb.) ilaçların etkisi pentoksifilin tedavisisırasında artabilir. İnsülin veya oral antidiyabetiklerin kanşekerini düşürücü etkisini artırarak hipoglisemi riskini artırabilir.Bazı hastalarda, pentoksifilin ve teofilinin beraber kullanımıile teofilin düzeyi, dolayısıyla teofiline bağlı advers etkiler artabilirveya ağırlaşabilir.
Doz Önerisi:TrentilinAmpul: Başlangıçta 1 ampul, yatar durumdaki hastayayavaş olarak (5 dakika) IV veya 250-500 mL enfüzyon çözeltisi içinde120-180 dakikada verilir. Tek doz iyi tolere edilirse devam eden günlerde2-3 kez 1 ampul, maksimum 4 ampule kadar çıkarılabilir. Riskli olgulardayüksek dozdan kaçınılması ve semptomlar hafifleyince ağızdan Trentilin Retard ile tedaviyedevam edilmesi uygundur.TrentilinRetard Tablet: Günde 3 kez 1×400 mg tablet veya2 kez 1×600 mg tablet, yemeklerden sonra çiğnenmeden biraz sıvı ileyutulmalıdır. Tam etki 2-4 haftada görülür. Tedaviye en az 8 haftadevam edilmelidir
Trexan Tablet
Metotreksat
Ambalaj: 2.5 mgx100 tablet
End.:Meme kanseri,koryokarsinom, koryoadenoma destruens ve hidatidiform ben’i tedavisindeendikedir. Metotreksat aynı zamanda akut lenfoblastik lösemininpalyatif (hafifletici) tedavisinde de kullanılır. Metotreksatkortikosteroidlerle birlikte iyileşmelerin uyarılmasında kullanılmıştırfakat bugün, genellikle iyileşmelerin muhafazasında kullanılmaktadır.Metotreksat aynı zamanda Burkitt lenfomasında, ilerlemiş lenfosarkomalarda,özellikle çocuklarda diğer ilaçlarla birlikte ve mikozis fungoides’inilerlemiş evrelerinde de kullanılabilir. Metotreksat teşhisinbiyopsi ve/veya deri muayenesi sonunda konduğu, diğer tedavilerekarşı dirençli ciddi psöriazis (sedef) olgularında uygulanmıştır.
Kontr.E.:Gebeliktekontrendikedir. Beslenme eksikliği olan hastalarda sedef tedavisinde,ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarında, kemik iliği yetmezliğinde,lökopeni, trombositopeni veya anemide kontrendikedir.
Uyar.: Kadınlarda sedef tedavisi adet döneminin hemensonrasında başlamalı ve metotreksat tedavisinin bitiminden enaz 8 hafta sonrasına kadar gebeliği önleyici gerekli önlemleralınmalıdır.
Yan E.:Başlıcayan etkisi kemik iliği inhibisyonudur. Uygulamadan sonraki 7. ve10. günler arasında, trombosit sayısında belirgin bir düşüşle başlar,hızla ilerleyen bir lökopeni görülür. 1. ve 3. günler arasında bulantı-kusmave diyare görülebilir. Ciltte döküntüler, prüritus ve ürtiker,ışığa karşı duyarlık, pigmanter değişiklikler, alopesi görülebilir.Yanak ve dişeti mukozalarında 3. ve 5. günler arasında yüzeyel ülserasyonlargörülebilir. Diğer mukozalarda da ülserler görülebilir. Baş ağrısı,uyku hali, bulanık görme ortaya çıkabilir. Solid tümörlerde yüksekdoz uygulandığı zaman, kreatinin yükselmesiyle birlikte nefrotoksisiteoluşabilir. Transaminazlar yükselebilir. Yüksek dozlarda karaciğerfibrozu veya siroz oluşabilir. Hipertermi, pnömotoraks, amenore,azospermi, hematüri, sistit görülebilir. Alerjik reaksiyon riskiolabilir.
Etkileş.:Salisilatlarve diğer nonsteroid analjezikler gibi bazı maddeler kan düzeyiniyükselttiğinden, metotreksatın bu maddelerle birlikte uygulanmasıönerilmez. Metotreksatın trimetoprim-sulfametoksazolle birlikteuygulanması, kemik iliği aplazisi riski taşır ve kesinlikle önerilmez.
Doz Önerisi:TrexanTablet oral kullanım içindir. Dozönerileri, Methotrexate Ampul/Flakon(Atafarm) ile aynıdır
TRH Enjeksiyon Çözeltisi
Protirelin
Ambalaj: 0.2 mg/1 mLx1 ampul.
End.:Hipofiz-tiroidsistemi fonksiyonlarının incelenmesi için TRH-testi uygulanmasındakullanılır.
Kontr.E.:Protirelin,ilaca aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Akut kardiyakenfarktüslü, unstabil angina pektorisli, artan spazmofili ve ciddibronşiyal obstrüksiyonlu hastalarda protirelin kullanılmamalıdır.Gebelikte TRH-testi endike değildir.
Uyar.: Levotiroksin ve/veya liotiroksin terapisinde,serumdaki tiroid hormon konsantrasyonunun belirlenmesi içinTRH-testinden 24 saat önce ilaç kesilmelidir.
Yan E.:İntravenözenjeksiyonun hemen ardından sıcaklık hissi, baş dönmesi, idraraçıkma isteği, hafif baş ağrısı, kızarma-semptomları, karın ve pelvisrahatsızlığı, nadiren kusma, göğüste sıkışma hissi ve garip tathissi, nadiren göğüste veya el-ayaklarda rahatsızlık, açlık hissi,ağız kuruluğu, tansiyon ve nabız artışı gibi belirtiler görülebilirve 1-3 dakika sürer.
Etkileş.:Levotiroksin,dekstrotiroksin, liotironin ve TRIAC gibi diğer tiroid hormonlarıanalogları, TRH-testlerinde TSH’nin dozuna bağımlı artışını engeller.Glukokortikoidler, somatostatin, dopamin, bromokriptin, lizurid,levodopa, salisilatlar, morfin ve röntgen kontrast maddeleriyleartış azalır; GnRH, GH-RH, CRH, estrojen, klomifen, spironolakton,iyodür, amiodaron, lityum, teofilin, metoklopramidle aynı zamandaverildiğinde ise artış biraz fazlalaşabilir, ancak bu etkileşmelerdendolayı testin yorumlanması ancak nadir durumlarda bozulabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde ve 50 kg/vücut ağırlığının üstündekigençlerde 0.2 mg TRH IV olarak uygulanır. Bebeklerde ve çocuklardakg/vücut ağırlığı başına 1 mg yeterlidir.5 mL kan toplandıktan sonra serumdaki bazal TSH konsantrasyonu belirlenir.TRH IV enjeksiyonuyavaş (en az 1 dakika) yapılır. Enjeksiyondan 30 dakika sonra tekrar5 mL kan alınır ve serum TSH’deki artış belirlenir (pik değer). Testinsonucu bazal ve pik değerler arasındaki farktır. T3’ün belirlenmesigerekiyorsa, 3 saat sonra bir daha kan alınması yararlıdır
Triakne Emülsiyojel
Benzoil peroksit
Ambalaj: %5×50 g’lik polietilen şişe :: %10x50g’lik polietilen şişe.
End.:Yüz ve vücuttakiakne vulgarisin bütün türleri (komedonlar, sivilceler) özelliklepapülo pustüloz aknenin (küçük nodüler ve pustüler) topikal tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Duyarlık gösteren kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Göz ve mukozalara değdirilmemelidir. Benzoilperoksitin aklaştırıcı etkisinden dolayı kirpikler, sakal ve saçlaradeğdirilmemelidir. Gebelikle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştırve anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Gebelerde çok zorunluhaller dışında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal kızarıklıklar, hafif yanma hissi ve soyulmalargörülebilir.
Etkileş.: Cilt üzerine uygulanarak kullanılan diğer aknetedavileriyle aynı anda kullanımı veya art arda kullanımı istenmeyenetkilerin şiddetlenmesine yol açabilir.
Doz Önerisi: Yüzde, başlangıç olarak akşamları Triakne %5 Emülsiyojel ince birtabaka halinde sürülür. Eğer iyi tolere ediliyorsa, ilave olarak sabahları dakullanılabilir. Gerektiğinde, 2-3 hafta sonra daha kuvvetli olan Triakne %10 Emülsiyojel ile devamedilir. Vücutta, başlangıçtan itibaren veya 1-2 hafta sonra Triakne %10 Emülsiyojel kullanılabilir.Tedavi birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Triaknekullanılmadan önce uygulama alanını alkali içermeyen bir sabun ile yıkamaktayarar vardır. Uygulamaya en az 3 ay devam edilmelidir. İlk iyileşmebelirtileri yaklaşık 1 ay sonra görülmeye başlar
Triamteril Kapsül
Hidroklorotiyazit25 mg, triamteren 50 mg
Ambalaj: 20 kapsül.
End.:Konjestifkalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve nefrotik sendrom eşliğinde görülen ödemtedavisinde kullanılır. Ayrıca çeşitli ilaçların (kortikosteroid, estrojenler)neden olduğu ödemlerle, premenstrüel ödemde de endikedir. Hafif ve ortaşiddette hipertansiyonda (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte)kullanılır.
Kontr.E.:Spironolakton,amilorid gibi başka potasyum tutucu ilaçlarla veya formülünde triamteren içerenbaşka müstahzarlarla birlikte kullanılmamalıdır. Potasyum içeren yapay tuzlarile beraber alınmamalıdır. Ağır hipokalemi varlığı dışında bu kombinasyonile birlikte ayrıca potasyum kullanılmamalıdır. Anüride, akut ve kronik renalyetmezlikte veya belirgin bir renal bozukluk varlığında bileşimdeki maddelerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda; hepatik ensefalopatide ve hiperkalemide kontrendikedir.
Uyar.: Triamteren serum potasyum düzeylerinde yükselmeye yolaçarak özellikle diyabetlilerde, böbrek yetmezliği olanlarda, yaşlılarda veağır hastalarda hiperkalemiye yol açabilir. Karaciğer yetmezliği olanlardadikkatle uygulanmalıdır. Sıcak havada ve ödem varlığında da hiponatremi görülebilir.Tiyazitler plasental bariyeri geçip, fetüs üzerinde istenmeyen etkilere(trombositopeni, fetal veya neonatal sarılık, neonatal pankreatit) yolaçabilir. Bu yüzden tedavinin anneye sağlayacağı yararın bebekteki muhtemelriskten daha fazla olduğu düşünülen durumlarda kullanılmalıdır. Tiyazit vetriamteren kombinasyonu anne sütüne geçtiğinden, ilaç kullanılacağı zamanemzirmeye ara vermek gerekir.
Yan E.:Aritmi,postural hipotansiyon, hiperkalemi veya hipokalemi, hiperglisemi, hiponatremi,hipokloremi, hiperürisemi, asidoz, diabetes mellitus, bulantı, kusma, diyareveya konstipasyon, karaciğer enzim değerlerinde değişiklikler, sarılık, pankreatit,karın ağrıs, serum kreatinin ve BUN düzeylerinde yükselme, akut böbrekyetmezliği, böbrek taşı oluşumu, intertisyel nefrit, lökopeni, trombositopeni,purpura, hemolitik anemi, megaloblastik anemi, agranülositoz, baş ağrısı, başdönmesi, ağız kuruluğu, yorgunluk, parestezi, görme bulanıklığı, solunum güçlüğü,kas krampları, impotens görülebilir.
Etkileş.:Guttedavisinde kullanılan müstahzarlarla birlikte uygulandığında, bumüstahzarların dozu yeniden ayarlanmalıdır. Antikoagülanlarla birlikteverildiğinde bu ilaçların etkinliği azalbilir. Oral antidiyabetiklerlebirlikte kullanıldığında hiponatremiye, nonsteroid antienflamatuarlarlabirlikte verildiğinde akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Hiperkalemi riskinedeni ile spironolaktonla; lityum toksisitesinde artmaya yol açabilme riskinedeni ile lityum ile birlikte kullanılmamalıdır. Diğer antihipertansiflerlebirlikte alındığında bu müstahzarların etkisinde artma, ACE inhibitörleri ilebirlikte verildiğinde ise hiperkalemi görülebilir. Potasyum düzeyindedeğişmeler olabileceği için dijital tedavisi gören hastalar çok iyiizlenmelidir. Amfoterisin B veya kortikosteroidler veya kortikotropin ilebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Hipertansiyon:Tedaviye günde 1 kapsül (kahvaltıdan sonra) ile başlanırve doz giderek hastanın ihtiyacına göre ayarlanır. Maksimum günlük doz 4kapsüldür. Başka bir antihipertansif ile birlikte kullanıldığında, her ikiilacın da dozu ayarlanmalıdır. Ödem: Tedaviye yemeklerden sonra günde 2 kez 1 kapsül verilerekbaşlanır. Maksimum günlük doz 3 kapsüldür (2 kapsül kahvaltıdan sonra, 1kapsül öğle yemeğinden sonra). Diürez sağlandıktan sonra doz gün aşırı 1-2kapsüle indirilir
Triatüs Şurup
Dekstrometorfan 10 mg,psödoefedrin HCl 20 mg, klorfeniramin maleat 2 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
End.: Üst solunum yolu konjesyonunun eşlik ettiği kuruöksürüklerde, üst solunum yolu enfeksiyonları (nezle), sinüzitveya alerjik rinite bağlı burun akıntısı, hapşırma ve nazal konjesyongibi yakınmaların geçici olarak giderilmesi için kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıduyarlığı olanlar ile ciddi hipertansiyon, ciddi koroner arter hastalığı,epilepsisi olanlarda ve MAO inhibitörü ilaç tedavisi gören hastalardakullanılmamalıdır. Astma ile ilişkili veya aşırı salgının eşlikettiği öksürüklerde, ayrıca solunum yetmezliği veya bunu geliştirmeriski olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hafif atropin benzeri etkisinden dolayı, bronşiyalastma, amfizem, kronik akciğer hastalığı olanlarda kullanılırkendikkatli olunmalıdır. Özellikle çocuklarda eksitabiliteye yolaçabilir. Araç sürme, makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeliişlerin performansı için gerekli zihinsel ve fiziksel yeteneklerietkileyebilir. Alkol ve diğer SSS depresanları (hipnotikler, sedatifler,trankilizanlar) ile olası aditif etkiler hakkında da hastalar uyarılmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelere verilmemelidir. Bebekler üzerindeolası riskleri nedeniyle emzirme döneminde emzirmenin mi yoksailacın mı kesileceği konusunda karar verilmelidir.
Yan E.: İştahsızlık, tansiyonda yükselme, çarpıntı, sinirlilik,idrar yapmada zorluk (daha çok prostat hipertrofisi olanlarda), uyuşukluk,baş dönmesi, burunda kuruluk görülebilir.
Etkileş.: MAO inhibitörleriyle tedavi edilen hastalaraverilmemelidir. Sempatomimetikler metildopa, rezerpin, veratrumalkaloidleri ve metamilaminin antihipertansif etkileriniazaltabilir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniraminin sedatifetkilerini artırabilir. Kardiyovasküler sistem üzerinde kombineetkileri hastaya zararlı olabileceğinden, diğer sempatomimetiklerlebirlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklara günde 3-4 kez 1-2ölçek, 9-12 yaş arası günde 3-4 kez 1 ölçek, 6-9 yaş arası günde 3-4 kez ½ – 1ölçek, 2-6 yaş arası günde 3 kez ½ ölçek veya 8 saatte bir 1 ölçek, 2 yaş altıgünde 3 kez ¼ ölçek önerilir
Triaxon Flakon IM, IV
Seftriakson disodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 3.5 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi:Yetişkinlerve 12 yaşından büyük çocuklar: Normalolarak günde tek doz 1-2 g’dir. (24 saatte bir) Ağır olgularda veya ortaderecede duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda günde tek doz 4g’ye kadar çıkabilir. Yenidoğanlar(14 günlüğe kadar): Günde 20-50 mg/kg: 50mg/kg aşılmamalıdır. Prematüre ve matür bebekler için farklı uygulama gereklideğildir. Bebek ve çocuklar (15 günlükten12 yaşına kadar): Günde 20-80 mg/kg. Vücutağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozukullanılmalıdır. Tedavisüresi: Tedavi süresi hastalığın seyrinegöre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanınateşi düştükten veya bakteriyel eradikasyon sağlandıktan sonra en az 48-72saat Triaxon tedavisine devam edilmelidir. Seftriakson ile tedavisüresi 4-14 gündür, komplike enfeksiyonlarda daha uzun süreli bir tedavigerekebilir. Özel Doz Talimatları:Menenjit:Bakteriyel menenjitte tedaviye günde tek doz 100mg/kg (4 g aşılmamalıdır) ile başlanır. Etken organizmalar belirlenipduyarlılık testleri yapıldıktan sonra, gerekirse doz azaltılabilir. En iyitedavi sonuçları aşağıdaki tedavi sürelerinde elde edilmiştir: Gonore Tedavisi: IM olarak250 mg tek doz önerilir. Perioperatifprofilaksi: Kontamine veya kontaminasyonolasılığı taşıyan cerrahi operasyonlarda postoperatif enfeksiyonun önlenmesiamacıyla enfeksiyon riskine göre, operasyondan 30-90 dakika önce 1 g’lik tekdoz Triaxon uygulaması önerilir
Tribeksol FilmTablet
B1 vitamini250 mg, B6 vitamini 250 mg, B12 vitamini 1 mg
Ambalaj: 30 tablet
End.:Nevrit vepolinevritlerde, trigeminus nevraljisi ve siyatikte, beriberive beriberiye bağlı nörolojik, kardiyovasküler ve gastrointestinalsemptomlarda, kronik alkoliklerde ve bunlarda alkole bağlı olarakortaya çıkan santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomlarında,pernisiyöz anemi, hiperkrom makrositer anemi ve hipokrom anemideendikedir. B1, B6, ve B12 vitaminlerinegereksinimin arttığı nekahat dönemlerinde, aşırı stres durumlarında,uzun süren geniş spektrumlu antibiyotik veya diüretik kullananlarda,vitamin emilimini etkileyen gastrointestinal bozukluklarda, gebelikdöneminde de kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekivitaminlerden herhangi birine allerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: B12 vitamini, omuriliğin subakut dejenerasyonununsemptomlarını maskeleyebileceğinden, tam bir tanı konmadan kullanılmamalıdır.B6 vitamininin emziren kadınlarda süt salgısını azaltabileceğiunutulmamalıdır. Siyanokobalaminin plazma konsantrasyonlarınınyükseldiği optik nöropatilerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:B6vitamini parestezi, uyku hali ve düşük serum folik asit düzeyineyol açabilir.
Etkileş.:İNH, sikloserinve oral kontraseptifler, B6 vitamini gereksinimini artırırlar.Parkinson olgularında L-dopa tedavisi üzerindeki bozucu etkisindendolayı B6 vitamini kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Normal doz günde 1 film tablettir
Tribudat Tablet
Trimebutin maleat
Ambalaj: 100 mgx40 tablet :: Forte tablet 200 mgx20 tablet
End.:Trimebutin,sindirim motilitesini düzenleyici bir ajandır. İrritabl kolon (spastik kolon) sendromu: Karın ağrısı ve kramplar, spazm, şişkinlik, ishalve/veya kabızlık. Fonksiyonelsindirim bozuklukları: Gastrointestinalpolimorf semptomların giderilmesinde endikedir.
Kontr.E.:Trimebutinekarşı daha önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Yeterli çalışma bulunmadığından gebeliğin ilküç ayında ve süt verme döneminde kullanılması önerilmez.
Yan E.: Ender olarak kütane reaksiyonlar rapor edilmiştir.Baş dönmesi ve uyuklama hali gibi psikonörotik yan etkilere nedenolabilir.
Doz Önerisi: Genelde uygulanan doz, erişkinler için günde 3 kez 1-2tablettir
Trifen Oral Süspansiyon
Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
Trifen Fort Tablet
Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg
Ambalaj: 10 ve 20 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarakverilmelidir.
Yan E.:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karınağrısı ve anoreksi görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TM-SMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TM-SMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TM-SMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.
Doz Önerisi:TrifenSüspansiyon: 2 aylıktan küçük bebeklerdekullanılmamalıdır. Çocuklara üriner sistem enfeksiyonları veakut otitis mediada 8 mg/kg trimetoprim+40 mg/kg sülfametoksazol hesabıylabulunan günlük doz, iki eşit doza bölünüp 12 saat arayla verilir. Butedavi 10 gün süreyle devam ettirilir. Aynı doz, Shigellosisin tedavisinde5 gün süreyle uygulanır. 2 aylıktan büyük çocuklarda genel tedavi,12 saatte bir verilmek üzere 10 kg: 5 mL, 20 kg: 10 mL, 30 kg: 15 mL, 40kg: 20 mL. Tedavi süresi enfeksiyonun şiddetine göre en az 5 gün olmalıve hastalık belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra da 2 günlükbir sürek dozu uygulanmalıdır. Çocuklar için doz hesabı: Her 8 kgiçin 6 saatte bir 1 ölçektir. Bu hesaba göre 32 kg ağırlığındaki birçocuğa 6 saatte bir 4 ölçek uygulanır.
Triflucan Enfüzyon IV
Flukonazol
Ambalaj: 2 mg/mLx50 mL’lik şişe
Triflucan Kapsül
Flukonazol
Ambalaj: 100 mgx7 kapsül
Triflucan Şurup
Flukonazol
Ambalaj: 5 mg/mLx70 mL’lik şişe.
End.:Kriptokoksikmenenjit ve diğer organların (akciğer ve cilt gibi) enfeksiyonlarıdahil olmak üzere kriptokokkozis; AIDS’li hastalarda kriptokoksikhastalığın nüksünü önlemek için sürek tedavisi olarak; kandidemi,dissemine kandidiyazis ve yayılıcı kandida enfeksiyonlarınındiğer formları dahil olmak üzere sistemik kandidiyazis; habis hastalığıolan, yoğun bakım ünitelerinde yatan, sitotoksik veya immünosupresiftedavi gören veya candida enfeksiyonlarına predispoze edici diğerfaktörlerin bulunduğu hastalar; mukozal kandidiyazis; habis hastalıknedeniyle sitotoksik kemoterapi veya radyoterapi uygulamasısonucu fungal enfeksiyonlara predispoze olmuş hastalarda fungalenfeksiyonların önlenmesi; tinea pedis, tinea korporis, tineakruris, tinea versikolor ve candida enfeksiyonları dahil olmak üzeredermatomikozlar ve onikomikozlar ile akut veya tekrarlayan vajinalkandidiyazis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.
Uyar.: Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsügörülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. Emziren annelerde önerilmemektedir.
Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Birlikte rifampisin verilen hastalardaflukonazol dozunda bir yükseltme düşünülmelidir. Flukonazol ileberaber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içerenkardiyak olaylar rapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraberkullanan hastalar dikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilinkullanan veya artmış teofilin toksisite riskinde olan hastalardaflukonazol kullanımı sırasında, teofilin toksisitesi bulgularıizlenmelidir ve toksisite bulguları gelişirse tedavi gerektiğigibi değiştirilmelidir.
Doz Önerisi: Kriptokoksik menenjit veya diğer bölgelerdekikriptokoksik enfeksiyonlarda olağan doz, ilk gün 400 mg, ardındangünde bir kez 200-400 mg’dir. Kriptokok enfeksiyonlarında tedavi süresi,klinik ve mikolojik yanıta bağlı olmakla beraber, kriptokoksik menenjitiçin genellikle en az 6-8 haftadır. Kandidemi, dissemine kandidiyazisve diğer invaziv kandidal enfeksiyonlarda olağan ilk gün dozu 400mg, bunun ardından günde 200 mg’dir. Klinik yanıta göre bu doz, günde400 mg’ye kadar yükseltilebilir. Tedavinin süresi klinik yanıtabağlıdır. Orofarengeal kandidiyazis için olağan doz 7-14 gün süreylegünde bir kez 50-100 mg’dir. Kandidiyazisin önlenmesinde önerilenflukonazol dozu, hastada fungal enfeksiyon gelişmesi riskine bağlıolarak günde bir kez 50-400 mg’dir. Sistemik enfeksiyon riski yüksekolan; örneğin derin veya uzun süreli nötropenisi olan hastalardaönerilen doz günde 1 kez 400 mg’dir
Trileptal Divitab
Okskarbazepin
Ambalaj: 300 mgx50 divitab :: 600 mgx50 divitab.
Trileptal Oral Süspansiyon
Okskarbazepin 60 mg/mL
Ambalaj: 250 mL’lik şişelerde, oral dozlama şırıngası veadaptörüyle birlikte.
End.:Epilepsitedavisinde sekonder yayılma olan veya olmayan kısmi nöbetler veyaygın tonik-klonik nöbetlerde endikedir.
Kontr.E.: Okskarbazepine karşı bilinen aşırı duyarlıkve atriyoventriküler blok durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Okskarbazepin yalnız tıbbi gözetim altında verilmelidir.
Yan E.: En yaygın görülen reaksiyonlar yorgunluk, sersemlik,uyuşukluk ve baş ağrısı gibi santral sinir sistemine ait reaksiyonlardır.
Etkileş.: Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisinedeniyle, okskarbazepinin MAO inhibitörleriyle kombinasyonuönerilmemektedir. Okskarbazepin ve oral kontraseptif alan kadınlardaplazma estrojen ve progestojen düzeyleri artabilir. Alternatifkontraseptif yöntemler düşünülmelidir.
Doz Önerisi: Monoterapide başlangıç dozu günde 1 kez 300 mg olmalıdır.İyi terapötik etkiler 600-1200 mg/gün dozda görülmektedir; hastalarınçoğunda bu doz 900 mg/gün’dür. Politerapide başlangıç dozu günde bir kez300 mg olmalı, daha sonra optimum yanıt alınıncaya kadar doz kademeliolarak artırılmalıdır. Sürek dozu 900-3000 mg/gün kadardır. Tabletleryemek arasında veya yemeklerden sonra bir miktar sıvı ile alınmalıdır
Trimoks Pediyatrik Süspansiyon
Trimetoprim 40 mg,Sulfametoksazol 200 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
Trimoks Tablet
Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg
Ambalaj: 30 tablet
Trimoks Forte Tablet
Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarakverilmelidir.
Yan E.:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karınağrısı ve anoreksi görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TM-SMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TM-SMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TM-SMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.
Doz Önerisi:TrimoksSüspansiyon: İki aylıktan küçük bebeklerdekullanılmaz. Çocuklarda üriner bölge enfeksiyonlarında veya akutotitis media da önerilen doz 6 mg/kg trimetoprim ve 30 mg/kg sülfametoksazol24 saatte eşit iki doz halinde bölünerek 10 gün süreyle kullanılabilir.Bu dozun aynısı shigellozisin tedavisinde 5 gün kullanılır. 8 hafta-5ay arasındaki çocuklara günde 2 kez 2.5 mL (½ ölçek). 6 ay-2 yaş arasındakiçocuklara günde 2 kez 5 mL (1 ölçek). 2 yaş-5 yaş arasındaki çocuklaragünde 2 kez 5 mL (1 ölçek). 6 yaş-12 yaş arasındaki çocuklara günde 2kez 10 mL (2 ölçek). Pneumocystiscarinii pnömonisinde trimetoprim20 mg/kg ve 100 mg/kg’da sülfametoksazol 24 saatte 6 saatlik aralıklarlaeşit dozlara bölünerek 14 gün süreyle kullanılır.Trimoks Tablet: Mide-bağırsak rahatsızlığıolasılığına karşı yemek arasında ve içecek şeylerle alınması önerilir.6 yaşından küçük çocuklarda süspansiyon formu tercih edilmelidir.6 ile 12 yaşlarındaki çocuklara 12 saatte 1 tablet, 12 yaşından büyükçocuklara ve büyüklere 12 saatte bir 2 tablet veya 1 fort tablet verilir.Akut enfeksiyonlarda en az 5 gün süreyle verilmeli ve tedaviyesemptomların kaybolmasından 2 gün sonrasına kadar devam edilmelidir.Ciddi enfeksiyonlarda bütün yaş grupları için günlük doz %50 artırılabilir
Trimovax Enjektör+Flakon
Canlı hiperattenüekızamık virüsü (Schwarz suşu) 1.000 TCID50, canlı hiperattenüekızamıkçık virüsü (Wistar RA27/3M suşu) 1000 TCID50 (min),canlı hiperattenüe kabakulak virüsü (Urabe AM9 suşu) 5000 TCID50.
Ambalaj: Tek dozluk 1 flakon ve 0.5 mL çözücü içeren 1 enjektör.
End.: Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarındankorumak amacıyla 12 aylıktan başlayarak tüm bebeklere uygulanır.Bebeklere 9. ayda kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı gerektiğidurumlarda uygulanabilir. Bu durumda 6 ay sonra ikinci bir doz aşıuygulaması önerilmektedir.
Kontr.E.: Akut, ateşli enfeksiyon hastalıklarında; kronikhastalıkların akut alevlenme dönemlerinde; immünglobulin enjeksiyonuygulamasının ardından; gerçek yumurta proteini allerjisi olançocuklarda; gebelerde; konjenital veya edinilmiş immün yetmezlikdurumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Fertil çağdaki kadınlara aşı uygulaması, kadıngebe değilse ve aşılamayı izleyen 2 ay süresince zorunlu kontrasepsiyonsağlandıktan sonra yapılmalıdır. Neomisin ve yumurta proteinlerinekarşı allerjisi olan çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yan E.: Aşı iyi tolere edilmektedir. Aşı uygulamasından5 gün sonra hafif ateş (38-38.5°C) rinofarenjiyal veya respiratuvarsemptomlar ve deri döküntüsü görülebilir. Nadiren parotit, lenfadenopative febril konvülziyon görülebilir. Oluşabilen bu yan etkiler hafifseyirlidir ve bir tedavi gerektirmeksizin düzelir.
Etkileş.: Canlı virüs aşılarının immünglobulin uygulamasındanve/veya kan transfüzyonundan sonra inaktive olmaları nedeniyle,böyle uygulamalardan sonra en az 6 hafta (tercihen 3 ay) süreyleaşı uygulanmamalıdır. Benzer şekilde kızamık, kızamıkçık ve kabakulakaşı uygulamasından sonra iki hafta süreyle immünglobulin uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: SC veya IM yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak2 yaşın altındaki çocuklarda uyluğun anterolateral bölgesi, 2yaş üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir.12-15 aylık bebeklere yapılan tek doz aşı ile koruma sağlanır. Birincidoz kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısının 9. ayda uygulanmasıdurumunda 6 ay sonra ikinci doz aşı uygulaması gereklidir. 5-6 yaşve/veya 11-12 yaşta rapel uygulaması önerilmektedir
Tripacel Ampul
Pertussis toksoidi10 µg, difteri toksoidi -30IU, tetanoz toksoidi -40IU/0.5 mL
Ambalaj: 0.5 mL’lik tek doz aşı.
End.: Adsorbe difteri ve tetanoz toksoidleriyle kombineedilmiş asellüler pertussis aşısıdır. Çocukları difteri, tetanozve boğmacaya karşı koruma amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Bileşenlerden herhangi birine veya bu aşının dahaönceki dozuna karşı oluşan allerjik veya anafilaktik reaksiyon,aşılamanın kontrendikasyonudur. Aşılama, ateşli hastalıklar dadahil olmak üzere akut hastalık durumunda ertelenmelidir. Hafifüst solunum yolu enfeksiyonları gibi önemsiz hastalıklar genelliklebağışıklamayı ertelemek için yeterli neden oluşturmaz. Difteritoksoidinin miktarı nedeniyle ve boğmaca bu yaş grubundakilerdedaha hafif seyrettiğinden, 7 yaşından büyük çocuklara veya adölesanve yetişkinlere uygulanmamalıdır.
Uyar.: İlerleyen nörolojik bozukluğu olan çocuklar aşılanmamalıdır.Boğmaca içeren bir aşı ile daha önceki bağışıklamanın ardından meydanagelen aşağıdaki durumlarda Tripacel’in sonraki dozlarının uygulanıp uygulanmamasıkonusunda dikkatle düşünülmesi gerekir: 48 saat içinde hipotonik-hiporesponsifdurum; 48 saat içinde başka bir nedene bağlanamayan 40.5°C’nin üzerindekiateş; 3 gün içinde 3 saatten uzun süren sürekli ağlama; 3 gün içindemeydana gelen ateşli veya ateşsiz konvülziyonlar. Anafilaksi nadirolmasına rağmen, aşılama sırasında müdahale için gerekli olanaklarhazır bulundurulmalıdır.
Yan E.: En sık raslanan reaksiyonlar enjeksiyon yerindekızarıklık ve duyarlık, huzursuzluk ve hafif ateştir. Bu semptomlargenellikle aşılamadan sonraki ilk 24 saat içinde meydana gelir ve 24-48saat sürebilir.
Etkileş.: İmmün sistemi baskılayıcı ilaçların kullanıldığıbir tedavi sırasında aşının uygulanması, aşıya verilen yanıtınazalmasına neden olabilir.
Doz Önerisi: Pirimer bağışıklamaya en erken 2 aylıkken başlanırve 1 veya 2 ay arayla 0.5 mL’lik 3 doz uygulanır ve bunu ilk aşılamadanbir yıl sonra yapılan rapel dozu izler
Triptilin FilmTablet
Amitriptilin HCI
Ambalaj: 10 mgx30 tablet :: 25 mgx40 tablet
End.:Anksiyeteve ajitasyonla birlikte seyreden, reaktif endojen veya involusyoneldepresyonlar, manik-depresif psikozların depresif dönemleri de dahilolmak üzere depresyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Dibenzazepinilaçlarına karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalar. Yakın zamanönce geçirilmiş miyokard enfarktüsü, her düzeydeki kalp blokları,kardiyak aritmiler. Trisiklik antidepresan kullanımıyla durumununağırlaşabileceği manik hastalar. Dar açılı glokom olgularında veyaprostat hipertrofisini düşündürecek semptomları olan hastalar.MAO inhibitörleriyle birlikte verilmemelidir. MAO inhibitörleriyletedavi gören hastalarda, MAO inhibitörlerinin kesilmesinden sonraamitriptilin tedavisinin başlanmasına kadar iki haftalık bir arabırakılmalıdır. Amitriptilinin başlangıç dozu düşük olmalı veaşamalı olarak artırılmalıdır. Amitriptiline karşı aşırı duyarlığıolduğu bilinenlerde kullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Genç, yaşlı veya halsiz hastalarda ve kronik böbrekveya karaciğer hastalığı bulunanlarda dozların değiştirilmesigerekebilir. Gebelikte özellikle de ilk trimesterde kullanımındankaçınılmalıdır. Gebeliğin son trimesterinde verilen trisiklikantidepresanlar yoksunluk semptomları, fetusta solunum depresyonuve ajitasyon gibi yan etkilere neden olurlar. Amitriptilin anne sütünegeçebilir. Bu nedenle, emzirme sırasında kullanımından kaçınılmalıdır.Doz, uygulama ve kişisel duyarlık gibi etkenlere çeşitli derecelerdebağımlı olarak, hastanın araba ve makine kullanma gibi beceri gerektirenişlerdeki performansını değiştirebileceği hastalara söylenmelidir.Hastalara ayrıca, alkolün herhangi bir bozukluğu artırabileceğive bu nedenle tedavi sırasında kullanılmaması gerektiği de söylenmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler uyuşukluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi, kabızlık, akomodasyonbozuklukları, taşikardi, intraoküler basınç artması ve idrar tutukluğugibi antikolinerjik etkilerdir.
Etkileş.:Amitriptilin,antikolinerjik ya da sempatomimetik ilaçlarla (lokal anesteziklerlekombine edilen epinefrin de dahil) birlikte ancak hekim kontrolündekullanılabilir. Antidepresanlarla, antikolinerjik ilaçlarlabirlikte kullanan hastalarda, paralitik ileus gelişebilmektedir.Simetidin, trisiklik antidepresanların karaciğerdeki metabolizmasınıazaltmakta ve eliminasyonu geciktirerek, bu ilaçların kararlıplazma konsantrasyon düzeyini yükseltmektedir. Amitriptilinlebirlikte yüksek doz etklorvinol kullanılan hastalar yakından izlenmelidir.Amitriptilin guanetidin, debrizokin, betanidin ve klonidin gibiantihipertansiflerin etkisini bloke edebilir. Fluoksetin ve fluvoksamingibi serotonin geri emilim inhibitörleriyle beraber kullanımı,amitriptilinin plazma konsantrasyonunu artırabilir. Bu nedenle,doz ayarlaması gerekebilir.
Doz Önerisi: Günlük ortalama doz 50 mg’dir. Bu doz sabah 10, öğle10 ve akşam yatmadan önce 30 mg şeklinde uygulanır. Klinik tedavidebaşlangıçta 3-6×25 mg ve daha sonra gerektiğinde günlük 150-300 mg uygulanır.Sürek doz günde 1-4×10-25 mg’dir
Triquilar
Kahverengidraje: Levonorgestrel 0.05 mg, etinil estradiol 0.03 mg. Beyaz draje:Levonorgestrel 0.075 mg, etinil estradiol 0.04 mg. Sarı draje: Levonorgestrel0.125 mg, etinil estradiol 0.03 mg
Ambalaj: 21 draje.
End.:Gebeliğiönlemek amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Oral kontraseptifler aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:Trombofilebit ya da tromboembolik bozukluklarda; daha önceden derinven trombofilebit ya da tromboembolik bozuklukları geçirmiş olanlar;serebral-vasküler ya da koroner-arter hastalıklarında; meme karsinomukuşkusu olanlar ya da olanlarda; estrojene bağlı neoplazma kuşkusuolanlarda ya da olanlarda; tanı konmamış genital kanamalarda; gebeolanlarda ya da kuşkusu olanlarda; geçmişte karaciğerde selim yada habis karaciğer tümörü bulunanlarda; karaciğer fonksiyonundaciddi bozukluklarda, gebelikle ilgili idiyopatik sarılık ya daciddi prurit geçirmiş olanlarda, Dubin-Johnson sendromu, Rotor sendromu;lipometabolizma bozukluklarında; gebelikte herpes geçirenlerde;damara ait değişimler gösteren ciddi diyabetiklerde; gebelik sırasındaağır otoskleroz geçirenlerde.
Uyar.: İlk kez ortaya çıkan migren tipi baş ağrılarındaya da alışılmış şiddetteki baş ağrıları daha sık görülürse; akutgörme ya da işitme bozukluğu ya da diğer duyu organlarında dengesizlikoluşursa; trombofilebit ya da tromboembolitin ilk semptomlarında;sarılık (kolestatik), iktersiz hepatit ya da genel prurit başlangıcında;epilepsi krizlerinin artmasında; kan basıncında önemli artma görüldüğündeve gebelikte, ilacın uygulaması hemen durdurulmalıdır. Sigara içmek,ciddi ve kardiyovasküler yan etkilerin riskini artırır. Doğum sonrasıkullanılan oral kontraseptifler süt salgısının kalite ve miktarınıdüşürebilir. Bir miktarda anne sütüne geçebilmektedir.
Yan E.: Bulantı, kusma, adetler arası devrede kanamalar,memelerde duyarlık, vücut ağırlığında değişme, libido ve ruhsaldepresyon en sık görülen yan etkilerdir. Uzun süreli kullanımda çokduyarlı kadınların cildinde ve özellikle yüzde güneş banyosu ileartan, kahverengi lekeler oluşabilir. Diğer yan etkileri cilttekızarıklıklar, vajinal akıntı, adet krampları ve karında gerginlikya da kramp gibi gastrointestinal problemlerdir. Kontakt lens kullanmayakarşı tahammülsüzlük görülebilir.
Etkileş.: Oral kontraseptiflerle aynı anda kullanılan rifampisin,ampisilin ve tetrasiklin gibi antibiyotikler, bazı sakinleştiriciler,arterit ve nöbeti tedavi edici bazı ilaçlar oral kontraseptif etkiyiazaltabilir.
Doz Önerisi: Adet kanamasının ilk gününden başlanarak 21 günboyunca her gün 1 draje uygulanır. 7 gün aradan sonra ikinci ambalajageçilir
Trisequens Tablet
Mavitablet: Estradiol (hemihidrat) 2 mg
Beyaztablet: Estradiol (hemihidrat) 2 mg, noretisteron asetat 1 mg
Kırmızıtablet: Estradiol (hemihidrat) 1 mg
Ambalaj: 12 mavi, 10 beyaz ve 6 kırmızı renkli toplam 28 tabletliktakvimli ve çevrimli kutularda.
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
Trivastal Retard Tablet
Piribedil
Ambalaj: 50 mgx30 yavaş salınımlı tablet.
End.:Yaşlılığınpatolojik entellektüel bozukluklarından ileri gelen semptomlarıntedavisinde (hafıza bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon güçlükleri);alt ekstremitelerin kronik obliteran arteriyopatillerine bağlı claudicatiointermittens’in tedavisinde (2. evre); Parkinson hastalığının tedavisinde,özellikle tremorun ön planda olduğu formların tedavisinde tek ilaçolarak veya levodopa tedavisi ile kombine olarak; yaşlıların işitmebozukluklarında ve iskemik retina hastalıklarında endikedir.
Kontr.E.: Kardiyovasküler kollaps ve akut miyokard enfarktüsündekontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde kullanılmaması önerilmektedir.
Yan E.:Bulantı,kusma ve şişkinlik gibi hafif ve geçici gastrointestinal yakınmalarnadiren bildirilmiştir. Ayrıca, çok daha nadir olarak uykuya eğilimve ortostatik hipotansiyon olguları da bildirilmiştir.
Etkileş.:Dopaminantagonistleri ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Optimal doz yemekten sonra alınmak üzere 1 tablettir.Ağır olgularda günde 2 tablete çıkılabilir. Parkinson hastalığınıntedavisinde, tek ilaç tedavisi olarak günde 3 ile 5 tablet (150mg-250 mg) 3 ile 5 kerede alınmak üzere; levodopa ile kombine tedavidegünde 3 ile 5 kerede alınmak üzere 80 ile 140 mg (2 ile 3 tablet
Trizol Kapsül
Flukonazol
Ambalaj: 50 mgx7 kapsül :: 100 mgx7 kapsül
Trizol Kapsül (Vajinal)
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx1 kapsül
End.:Tineapedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versikolor ve candidaenfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.
Uyar.: Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsügörülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. Emziren annelerde önerilmemektedir.
Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Birlikte rifampisin verilen hastalardaflukonazol dozunda bir yükseltme düşünülmelidir. Flukonazol ileberaber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içerenkardiyak olaylar rapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraberkullanan hastalar dikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilinkullanan veya artmış teofilin toksisite riskinde olan hastalardaflukonazol kullanımı sırasında, teofilin toksisitesi bulgularıizlenmelidir ve toksisite bulguları gelişirse tedavi gerektiğigibi değiştirilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinler için ilk gün 400 mg ve diğergünlerde 200 mg (gerektiğinde 400 mg), AİDS’li hastalarda primer tedavisonrası günde en az 100 mg, orofarenjeal kandidiazis ve protez kullanımınabağlı oral atrofik kandidiazis için 7-14 gün süreyle günde 50 mg,diğer mukozal kandidiazis enfeksiyonlarında 14-30 gün süreylegünde 50 mg (zor olgularda 100 mg), vajinal kandidiaziste 150 mg’liktek bir oral doz ve habis hastalıklarda ise 50 mg’dir. Çocuklarda günlükdoz yüzeyel enfeksiyonlarda 1 mg/kg ve sistemik enfeksiyonlarda 3mg/kg’dir. Vajinal kandidiyazis tedavisinde tek bir doz (150 mg) oralyoldan uygulanır
Tromboliz Draje
Dipiridamol
Ambalaj: 75 mgx50 draje
End.:Kronik anginapektorisin uzun dönemli tedavisinde etkilidir. Ayrıca trombositlerinagregasyonunu önleyici etkisi dolayısıyla romatizmal kalp hastalığı,kapakçık protezleri ve diğer yüzeylerde trombus oluşmasının önlenmesindekullanılır.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur. Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Dipiridamol, akut anjinal atakları önlemede etkilideğildir, fakat dipiridamol tedavisi sırasında anjina pektorisnöbetleri azalır veya tamamen kaybolur. Aspirinle birlikte kullanılmamalıdır.Aşırı dozda periferal vazodilatasyon yapabileceğinden hipotansiflerlebirlikte kullanılmamalıdır. Hipotansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır.Gebelerde kesin gereksinme durumunda kullanılmalıdır. Süte geçer,emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Özellikleyüksek dozlarda, gastrointestinal bozukluklarda baş ağrısı, bulantı,kusma, ciltte döküntü, hipotansiyon, vertigo ve bazan senkop gibiyan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Oral antikoagülanlarınve heparinin etkinliğini artırabilir. Antasitlerle birliktealındığında etkisi azalabilir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz, günde 3 veya 4 kez 75 mg (1 draje)’dir.İlaç yemeklerden önce aç karnına kullanılmalıdır
Tropamid Göz Damlası
Tropikamid
Ambalaj: ‰5×5 mL :: Forte damla %1×5 mL’lik damlalıklıplastik şişe
End.:Teşhisişlemleri sırasında midriyazis ve siklopleji sağlanması için; bazıpre ve postoperatif durumlarda kısa etki süreli bir midriyatik gerektiğindekullanılır.
Kontr.E.:Dar açılıglokomu olan ve aşırı duyarlık gösterenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bebeklerde ve çocuklarda tehlikeli olabilensantral sinir sistemi bozuklukları yaratabilir. Antikolinerjikilaçlara karşı aşırı duyarlıktan ileri gelen psikotik reaksiyonve davranış bozukluğu akılda tutulmalıdır. Yaşlılarda ya da yüksekgöz içi basıncına raslanabilen başka kişilerde, midriyatikler vesikloplejikler dikkatle kullanılmalıdır. Aşırı sistemik absorpsiyonuönlemek üzere, ilaç uygulandıktan sonra gözyaşı kesesine parmaklabir dakika tazyik yapılmalıdır. Pupillalar genişlemiş olduğu sırada,hastaya otomobil sürmemesi ya da başka tehlikeli faaliyetlerdebulunmaması önerilmelidir. Keza, pupillalar genişlemişken, hastaışığa karşı aşırı duyarlık gösterebilir; gözler parlak ışıktan korunmalıdır.Ebeveynler, bu müstahzarı çocuklarının ağızlarına götürmemelerive ilacı uyguladıktan sonra kendi ve çocuklarının ellerini yıkamalarıgereğinden haberdar edilmelidir.
Yan E.:Göz içibasıncında yükselme görülebilir. Çocuklarda bu grup ilaçlarla psikotikreaksiyonlar, davranış bozuklukları ve kalp-solunum kollapsı bildirilmiştir.Geçici iğnelenme, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, kornea lekeleri,fotofobi, taşikardi, baş ağrısı, parasempatik uyarılma ya da alerjikreaksiyon oluşabilir.
Doz Önerisi:Refraksiyoniçin göze ya da gözlere ‰5’lik çözeltiden 2-4 damla,%1’lik çözeltiden 1-2 damla damlatılır, 5 dakika içinde tekrarlanır.Hasta 20-30 dakika içinde muayene edilmezse, midriyatik etkiyiuzatmak için ek bir damla damlatılabilir. Göz dibi muayenesinde, muayeneden 15-20 dakika önce ‰5’lik çözeltiden1-2 damla, %1’lik çözeltiden 1 damla damlatılır. Bol pigmentli irisesahip kişiler, daha yüksek dozlara gereksinim duyabilirler
Tropicamide Göz Damlası
Tropikamid
Ambalaj: %1×5 mL’lik plastik ambalaj
End.:Teşhisişlemleri sırasında midriyazis ve siklopleji sağlanması için; bazıpre ve postoperatif durumlarda kısa etki süreli bir midriyatik gerektiğindekullanılır.
Kontr.E.:Dar açılıglokomu olan ve aşırı duyarlık gösterenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bebeklerde ve çocuklarda tehlikeli olabilensantral sinir sistemi bozuklukları yaratabilir. Antikolinerjikilaçlara karşı aşırı duyarlıktan ileri gelen psikotik reaksiyonve davranış bozukluğu akılda tutulmalıdır. Yaşlılarda ya da yüksekgöz içi basıncına raslanabilen başka kişilerde, midriyatikler vesikloplejikler dikkatle kullanılmalıdır. Aşırı sistemik absorpsiyonuönlemek üzere, ilaç uygulandıktan sonra gözyaşı kesesine parmaklabir dakika tazyik yapılmalıdır. Pupillalar genişlemiş olduğu sırada,hastaya otomobil sürmemesi ya da başka tehlikeli faaliyetlerdebulunmaması önerilmelidir. Keza, pupillalar genişlemişken, hastaışığa karşı aşırı duyarlık gösterebilir; gözler parlak ışıktan korunmalıdır.Ebeveynler, bu müstahzarı çocuklarının ağızlarına götürmemelerive ilacı uyguladıktan sonra kendi ve çocuklarının ellerini yıkamalarıgereğinden haberdar edilmelidir.
Yan E.:Göz içibasıncında yükselme görülebilir. Çocuklarda bu grup ilaçlarla psikotikreaksiyonlar, davranış bozuklukları ve kalp-solunum kollapsı bildirilmiştir.Geçici iğnelenme, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, kornea lekeleri,fotofobi, taşikardi, baş ağrısı, parasempatik uyarılma ya da alerjikreaksiyon oluşabilir.
Doz Önerisi: Refraksiyon muayenesinde, muayene edilecek göze1-2 damla damlatılır. 5 dakika sonra işlem tekrarlanır. Son uygulamadansonra 20-30 dakika içinde hasta muayene edilememiş ise, 1 damla dahauygulanarak, etki uzatılır. Uygulamada, göz kapakları ayrılıp,damla konjunktival keseye damlatılır
Trusopt Oftalmik Solüsyon
Dorzolamid HCl
Ambalaj: 20 mg/mLx5 mL’lik, ölçekli bir damlalık ucu olanşişe.
End.:Okülerhipertansiyon, geniş açılı glokom, psödoeksfoliyatif glokom durumlarındayüksek intraoküler basıncın tedavisinde b-blokerlere ek tedavi olarak; b-blokerlere yanıt vermeyen hastalarda veya b-blokerlerin kontrendike olduğuhastalarda monoterapi olarak endikedir.
Kontr.E.: Dorzolamide karşı aşırı duyarlı olan hastalardakontrendikedir. Dorzolamid HCl ve metaboliti, ağırlıklı olarakböbrek yoluyla atıldığından, bu gibi hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer yetersizliği olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Akut dar-açılı glokomu olan hastaların tedavisi,oküler hipotansif ajanlara ek olarak diğer terapötik girişimlerigerekli kılar. Ciddi reaksiyon ya da aşırı duyarlık belirtilerigörüldüğünde tedavi sonlandırılmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Emzirme sırasında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Acı tat, yanma ve batma, bulanık görme, göz kaşıntısı,göz yaşarması, baş ağrısı, konjunktivit, göz kapağı enflamasyonu,bulantı, göz kapağı irritasyonu ve asteni/yorgunluk görülebilir. İridosiklitve deri döküntüsü nadir olarak bildirilmiştir.
Etkileş.: Dorzolamid bir karbonik anhidraz inhibitörüdürve topikal olarak uygulansa bile sistemik olarak emilmektedir.Asit-baz bozuklukları oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile bildirilmiştirve bazı olgularda ilaç etkileşmelerine yol açmıştır (örneğin yüksekdoz salisilat tedavisi ile bağlantılı toksisite). Bu nedenle, dorzolamidalan hastalarda böyle ilaç etkileşmeleri olasılığı dikkate alınmalıdır.
Doz Önerisi:Monoterapiolarak kullanıldığında doz: Etkilenengöz veya gözlere günde üç kez bir damla. Bir oftalmik b-blokereek tedavi olarak kullanıldığında doz: Etkilenengöz veya gözlere günde iki kez bir damla. Trusopt bir başkaoftalmik antiglokom ajanın yerine kullanılacaksa, diğer ajan songün uygun doz uygulandıktan sonra kesilir ve ertesi gün Trusopt başlanır.Eğer birden fazla topikal oftalmik ilaç kullanılıyorsa, bu ilaçlaren az on dakika aralarla uygulanmalıdır
Tuba Nasır Yakısı
Salisilik asit 200mg, asetik asit 100 mg
Ambalaj: 3 değişik boyda 6 flaster içeren ambalaj.
End.:Ayaklarındinlenmesi, rahatlaması, serinlemesi, ter kokularının, pişiklerinve kızartılarının geçmesi ve sertleşmiş derileri ve nasırlarınınyumuşamasında etkilidir.
Kontr.E.:Ağız, gözve nasırlı bölge dışındaki bölgelere değdirilmemelidir.
Doz Önerisi: İlaçlı mor kısım tam nasırın üzerine gelecek şekildenasıra yapıştırılır. Uygulandığı noktada 3 gün boyunca tutulmalıdır.Ardından, yumuşamış olan nasır bir pens ile alınmalı, yerine bir miktartentürdiyot sürülmelidir
Turoptin Göz Damlası
Metipranolol
Ambalaj: ‰1×5 mL :: ‰3×5 mL’lik, damlalıklı plastikşişe.
End.:Göz içibasıncı (oküler hipertansiyon) ve kronik geniş açılı glokom durumlarındakullanılır.
Kontr.E.: Metipranolola karşı aşırı duyarlık, bronşiyalastım, kronik tıkayıcı akciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, 2.ve 3. derecede atriyoventriküler blok, bradikardi, korneanın beslenmebozukluklarında kontrendikedir.
Uyar.: Metipranolol ile tedavi özellikle keratokonjunktivittedikkatli bir kontrol gerektirir. Metipranolol, dar açılı glokomabağlı göz içi basıncının düşürülmesi için kullanılacaksa, miyotikile birlikte kullanılmalıdır. Çocuklarda ve gebelerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.: Her tedavi başlangıcında gözde irritasyon, bazanda baş ağrısı olabilir. Nadir hallerde granülomatöz uveitis anteriorgörüldüğü bildirilmiştir. Nadiren allerik reaksiyon da görülmektedir.Tedavi başlangıcında, miyotiklere alışık olmamadan dolayı az,geçici midriyazis görülebilir.
Etkileş.: Birlikte aynı anda sistemik b-reseptör bolekeri alınırsa, metipranololün etkisindeazalma olabilir. Bu nedenle, oral b-reseptörblokerleri alınıyorsa, göz içi basıncı yeniden kontrol edilmelidir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, günde 2 göze 1 damladır. Genel olaraktedavi ‰1’lik çözelti ile başlar. Bu dozun yetersiz olduğu hastalarda‰3’lük çözelti kullanılabilir.
Tuseptil Şurup
Gliseril gayakolat100 mg, difenhidramin HCI 15 mg, fenilefrin HCI 5 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.: Soğuk algınlıkları, ekpektorasyona gereksinmeduyulan solunum yolları rahatsızlıklarında kullanılır. Alerjiknedenlerle oluşan öksürüklere karşı da kullanılır. Subakut ve kronikbronşit ve bronşiektazide kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bileşimdeki antihistaminik nedeniyle rehavet,uyku ve refleks kaybı oluşturabileceğinden, bu kombinasyonu alanlarınotomobil kullanma, yüksek yerlerde ve dikkat isteyen makinelerdeçalışmaları sakıncalıdır. Aynı nedenle alkol, uyku ilacı ve diğersantral depresan ilaçların etkilerini artıracağından dikkatlekullanılmalıdır. Hekim önerisi olmadıkça 2 yaşın altındaki çocuklaraverilmemeli ve 10 günden fazla süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.Gebelikte ve özellikle ilk 3 ayda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Geçici olarak uyuşukluk, uyuklama, baş dönmesi,bulantı yapabilir. Doz azaltıldıkça bu etkiler geçer. Trombositopenioluşturabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3 saatte bir 1-2 ölçek veçocuklarda 3 saatte bir 1 ölçektir. 6 yaşından küçük çocuklarda 3saatte bir ½ ölçek uygulanır
Tusilin Şurup
Ambroksol HCl
Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe
End.:Solunumyollarının salgı bozuklukları ile birlikte olan akut ve kronik hastalıklarında;akut ve kronik bronşit, astmatiform bronşit, bronşial astma, bronşektazi,larenjit, sinüzit, rhinitis sicca, silikosis ve cerrahi müdahale sonrasıbronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisinde kullanılır.
Kontr.E.:Ambroksolve bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Kodein(ve diğer antitüssifler) ile birlikte kullanılmamalıdır. Çünkü eriyen mukus vesekresyonların dışarı atılması zorlaşır. Yeterli klinik çalışma olmadığındangebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Emzirenlerde, böbrek ve karaciğerhastalığı ve peptik ülseri olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yan E.:Nadir olarakmide bozukluğu, ishal, kusma, kuvvetsizlik, bağ ağrısı, deri döküntüleri,kaşıntı görülebilir. Hipersensitizasyon mümkündür.
Etkileş.:Atropinve antimuskarinik etki gösteren amantadin, trisiklik antidepresanlar,haloperidol, anitihistaminikler, prokainamid gibi diğer ilaçlar (ipratropyumhariç) silier motiliteyi ve mukosilier klirensi azaltarak mukoza salgılarınınbirikimine yol açabilir.
Doz Önerisi: Büyüklerde tedavinin ilk 2-3 gününde günde 3 kez 1 ölçek(5 mL), sonra günde 2 kez 1 ölçek. 0-2 yaş arası çocuklarda günde 2 kez ¼ölçek. 2-5 yaş arası çocuklarda günde 3 kez ¼ ölçek. 5 yaşından büyüklerdegünde 2-3 kez ½ ölçek. Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir
Tussifed Şurup
Psödoefedrin HCl 30mg, triprolidin HCl 1.25 mg, kodein fosfat 10 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.: Üst solunum yolu rahatsızlıklarında, kuru öksürüktesemptomatik rahatlama sağlanmasında endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere karşı daha önceden toleransgöstermemiş kişilerde kontrendikedir. Ciddi hipertansiyon ve şiddetlikoroner arter sorunu olan hastalarda kontrendikedir. Önceki ikihafta içinde MAO inhibitörleri almış olan veya almaya devam edenhastalarda kontrendikedir. Furazolidon ile birlikte kullanılmamalıdır.Feokromasitoma hastaları için kontrendikedir. Astıma bağlı öksürüğüolan hastalara veya öksürükle birlikte aşırı sekresyon görülen durumlardakullanılmamalıdır. Kodein, solunum yetersizliği olan ya da bu riskitaşıyan hastalara verilmemelidir. Bu kombinasyon, ciddi hepatikişlev bozukluğu olan hastalarda, hepatik ensefalopati oluşmasınınhızlanmasına neden olabileceği için kullanılmamalıdır. Orta veciddi renal işlev bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.Solunum depresyonunun artması ile serebral ödemi artıracağıiçin, kafa içi basıncı artmış olan veya kafa travması geçiren hastalardakontrendikedir. En hafif formları dışında bütün ülseratif kolitleriçin de, bütün diğer narkotik analjeziklerde olduğu gibi, toksik dilatasyonoluşmasının hızlanmasına veya kolon spazmına neden olabileceğiiçin kontrendikedir.
Uyar.: Bu kombinasyon uyku haline neden olabilir veişitme testlerinde performans bozukluklarına neden olabilir. Hastalar,ilaca yanıt verme düzeylerini belirleyebilecek hale gelinceyekadar araba kullanmamaları ve makine çalıştırmamaları konusundauyarılmalıdır. Psödoefedrin, triprolidin ve kodein uzun süreden beribelirgin olumsuz sonuçları görülmeden yaygın bir şekilde kullanılmaktaiseler de, bunların erken gebelik döneminde kullanımları ile ilgilispesifik veriler bulunmamaktadır. Bundan dolayı, hekimin bu ilaçtansağlayacağı yarar ile ilacın fetus gelişmesine olabilecek olasıtehlikeli etkilerini değerlendirip çok dikkatli bir şekilde kararvermesi gerekir. Gebeliğin son üç ayındaki kadınlara, doğacak bebekteyoksunluk semptomlarına yol açacağı için kodein verilmemelidir.Bu maddelerin üçü de anne sütüne az miktarda geçer, ama emen bebektekietkisi bilinmemektedir.
Yan E.: SSS depresyonu veya eksitasyonu görülebilir.En sık bildirilen yan etkiler, uyku hali, sersemlik hissi ve baş dönmesidir.Uyku bozuklukları ve nadiren halüsinasyonlar da bildirilmiştir.
Etkileş.: Psödoefedrin; bretilyum, betanidin, guanetidin,debrizokin, metildopa ve b-adrenerjikblokerler gibi sempatik aktivite üzerinden etkili ilaçların hipotansifetkilerini kısmen tersine çevirebilir. Diğer narkotik analjezikleri,antipsikotikleri, trisiklik antidepresanları, anksiyolitikleri,hipnotikleri ve diğer SSS depresanları bu kombinsayon ile birliktealan hastalarda sedatif etki artabilir ve solunum depresyonu etkisiartabilir. Kodein, diğer opioidler gibi, antiaritmik bir maddeolan meksiletinin emilimini geciktirebilir. Alkol ve narkotikler,santral sinir sistemine aditif depresan etki yaparlar ve bunlarınbirlikte kullanımı, öldürücü potansiyeli olan bir kombinasyondur.
Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara günde3 kez 2 ölçek, 6-12 yaş arası çocuklara günde 3 kez 1 ölçek, 2-5 yaş arasıçocuklara günde 3 kez ½ ölçek ve 1 yaş ile 2 yaşın altındaki çocuklaragünde 3 kez ¼ ölçek şurup önerilir. 1 yaşın altındaki çocuklara önerilmez
Tylol Baby PediyatrikOral Solüsyon
Parasetamol
Ambalaj:80 mg/0.8mLx15 mL’lik şişe.
Tylol Süspansiyon
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx100 mL’lik şişe
Tylol 6 Plus Süspansiyon
Parasetamol
Ambalaj:250 mg/5mLx100 mL’lik şişe
Tylol Supozituvar
Parasetamol
Ambalaj: 120 mgx10 supozituvar
Tylol Fort Supozituvar
Parasetamol
Ambalaj:240 mgx10supozituvar
Tylol Tablet
Parasetamol
Ambalaj: 500 mgx20 tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi39,5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımı antikoagülanlarınetkisini artırır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamol kumarin,indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Tylol Baby Pediyatrik Oral Solüsyon: Her 4 saatte bir, 0-3 ay arasındakilere 0.4 mL;4-11 ay arasındakilere 0.8 mL; 12-23 ay arasındakilere 1.2 mL; 2-3yaş arasındakilere 1.6 mL, 4-5 yaş arasındakilere 2.4 mL verilir.Önerilen tedavi dozları aşılmamalıdır ve 24 saatte 5 dozdan fazlaverilmemelidir.Tylol Süspansiyon: 0-3 ayarasındakiler: 2. ayda aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 mL (½ölçek)’lik bir doz uygundur. 3 ay-1 yaş arasındakiler: Günde 3-4 kez2.5-5 mL (½-1 ölçek). 1-6 yaş arasındakiler: Günde 3-4 kez 5-10 mL (1-2ölçek).Tylol 6 Plus Süspansiyon: 6-12 yaş arasındaki çocuklara günde 3-4 kez 250-500mg olarak kullanılır. Maksimum günlük doz 2 g’dir.Tylol Supozituvar: 1 yaşınakadar olan çocuklarda günde 1-2 supozituvar. 1-2 yaş arası çocuklardagünde 1-3 supozituvar. 3-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 6 supozituvar.Tylol Fort Supozituvar: 6-12 yaşarasındaki çocuklarda gerekli oldukça günde 3-4 kez 1-2 fort supozituvarolarak uygulanır.TylolTablet: 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerdeönerilen dozaj, gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 1-2 tablettir.Maksimum günlük doz 8 tablettir. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda gereklioldukça her 4-6 saatte bir ½-1 tablet uygulanır. Çocuklarda maksimumgünlük doz 4 tablettir.
Tylol Cold Şurup
Parasetamol 160mg, dekstrometorfan HBr 5 mg, klorfeniramin maleat 1 mg, psödoefedrin15 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe, ölçeğiyle birlikte.
End.: Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda görülenöksürük, nazal konjesyon, burun akıntısı, aksırık, nezleye bağlıateş ve baş ağrısı, basit ağrılar ve saman nezlesi gibi semptomlarınetkili bir şekilde geçici olarak giderilmesi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer yetmezliği ve böbrek hastalığıolanlarda, son iki hafta içinde MAO inhibitörü alanlarda kullanılmamalıdır
Uyar.: 7 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır. Ateş3 günden fazla sürer, 5 gün içinde yakınmalar iyileşmez, yenilerieklenir veya yakınmalara ateş eşlik ederse durum yeniden değerlendirilmelidir.İlaç, baş dönmesine veya bazı durumlarda eksitabiliteye yol açabilir.Kesin gerekli görülmedikçe kalp hastalığı, tiroid hastalığı, diyabet,astma, glokom veya kan basıncı yüksekliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapüler kızarıklıkgibi duyarlık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlardatrombositopeni; lökopeni ve pansitopeni yapabilir. Çok nadirolarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir.Sedasyon ve antimuskarinik etkiler ortaya çıkabilir. Baş dönmesive gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Uyku bozukluklarıgibi santral sinir sistemi eksitasyon semptomları oluşabilir. Nadirenhalüsinasyonlar bildirilmiştir. İrritasyonun eşlik edip etmediğideri döküntüleri, özellikle prostat büyümesi olanlarda üriner retansiyonlaroluşabilir.
Etkileş.: Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımdaantikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli veyüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandion türevleriile fenotiyazinlerle etkileşebilir.
Doz Önerisi: 6-11 yaş arası çocuklarda kullanılmak için hazırlanmıştır.Gerekli oldukça her 4-6 saatte bir verilmek üzere 2 ölçek (10 mL) olarakkullanılır. 24 saatlik sürede 4 dozun üstüne çıkılmamalıdır. 7günden fazla süreyle kullanılmamalıdır. 6 yaşın altındaki çocuklardahekim kontrolü altında kullanılması önerilir.
Tylol Hot Poşet
Parasetamol500 mg, klorfeniramin maleat 4 mg, psödoefedrin HCl 60 mg
Ambalaj: 12 poşet
Tylol Hot-D Poşet
Parasetamol500 mg, klorfeniramin maleat 4 mg, psödoefedrin HCl 60 mg
Ambalaj: 12 poşet
Tylol Hot Pediatrik Poşet
Parasetamol 250 mg,klorfeniramin maleat 2 mg, psödoefedrin HCI 30 mg
Ambalaj: 12 poşet
End.:Grip vesoğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlıvücut kırgınlığı, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı,hapşırma, ağrı ve ateş gibi semptomların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığıolanlarda, önceki hafta içinde MAO inhibitörü ilaç almış veya almayadevam eden hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tedavi sırasında uyuşukluk görülebilir. Bu nedenlehastalarda araç ve makine kullanma gibi dikkat gerektiren işlerietkileyebileceği unutulmamalıdır. Tedavi sırasında alkol alımı,sözü edilen bu etkiyi artırabileceğinden, alkol kullanılmamalıdır.Gebelerde ve emziren kadınlarda çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapüler kızarıklıkgibi duyarlık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlardatrombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir. Enderolgularda deri reaksiyonları, idrar retansiyonu, uyku bozuklukları,halüsinasyonlar, mental konfüzyon gelişebilir. Sedasyon, konsantrasyongüçlüğü, bulanık görme, üriner retansiyon, ağız kuruluğu, baş ağrısı,baş dönmesi, iştahsızlık, kusma, diyare, karın ağrısı, çarpıntı,aritmi, hipotansiyon, hepatit, hemolitik anemi ve bazı allerjikderi reaksiyonları bildirilmiştir.
Etkileş.: Parasetamol, yüksek dozda ve uzun süre kullanımdaantikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli veyüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandion türevlerive fenotiyazinlerle etkileşebilir. Alkol, barbitüratlar ve trisiklikantidepresanlar parasetamolün hepatotoksisitesini artırabilir.Psödoefedrin ile birlikte dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar,iştah kesiciler ve amfetamin benzeri psikostimülanlar veya MAOinhibitörleri kullanıldığında hastalarda zaman zaman kan basıncıyükselebilir. Metil dopa, a-b adrenerjik blokerler ve guanetidingibi antihipertansif ilaçların etkisi psödoefedrin HCl ile azalabilir.
Doz Önerisi:Doz Önerisi: Tylol HotPoşet: Her bir poşet içindeki ilaç, bir bardak sıcaksu içinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcak içilmelidir. Tylol Hot 6 saatara ile tekrarlanabilir. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.Preparatın D formu tatlandırıcı olarak şeker yerine aspartam içerir.Tylol Hot Pediatrik Poşet: Her birpoşetin içindeki ilaç, 1 çay bardağı (80 ml) sıcak su içerisinde karıştırılarakçözülmeli ve sıcak iken içilmelidir. Tylol HotPediatrik Poşet 6 saat ara ile tekrarlanabilir.Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.
Tylol Plus Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 30 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopenigörülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, deri erüpsiyonu,hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısıseyrek de olsa bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral kontraseptifler,parasetamolün eliminasyon yarı-ömrünü azaltır. Metoklopramidparasetamolün ince bağırsaklardan emilimini hızlandırır. Simetidinve oral kontraseptifler kafein metabolizmasını inhibe edebilir.Aktif kömür parasetamol emilimini azaltır. Parasetamol ile birliktekloramfenikol uygulaması serum düzeyini yükseltir.
Doz Önerisi: 7-11 yaş arası çocuklarda günde 1-3 kez yarım tablet,12-15 yaş arasında günde 1-3 kez 1 tablet, günlük maksimum doz 50mg/kg’dir. Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam4 dozdan fazla verilmemelidir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmasıuygun değildir. Yetişkinlerde doz günde 1-3 kez 1-2 tablettir. Günlük maksimum doz 6 tablettir

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 184 ziyaretçikişi burdaydı!