Blog Sitem
  Tekno girisim Programi
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
TEKNOLOJİ ve YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME (TEKNOGİRİŞİM) PROGRAMI
 
GİRİŞİM ÖNERİSİ VE GİRİŞİM PLANI
HAZIRLAMA KILAVUZU
 
AGY 102-01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜBİTAK

TEKNOGİRİŞİM PROGRAMINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?
 
Ülkemizde her yıl kurulan binlerce firmanın büyük çoğunluğunun ilk bir yıl içinde, kalanının önemli bir kısmının ise sonraki beş yıl içerisinde kapandığı bilinmektedir. Bu durumun nedenleri arasındaki küçük bir payı; kabul edilebilir, doğal sebepler oluştururken, temel neden işletmelerin iyi planlanmadan kurulması ve iyi işletilmemeleridir. Diğer önemli payı ise teknolojik değişim karşısında ürünlerini ya da kendilerini yenileyemeyen firmalar oluşturmaktadır. Bugün çevremizde gördüğümüz pek çok işyeri veya ürünün beş yıl önce pazarda olmaması, firmaların ve ürünlerin teknolojik değişime ayak uydurabilmesi zorunluluğuna işaret etmektedir. Ayrıca yapılan uluslararası araştırmalar büyümeye ve ileri teknoloji alanlarına yönelik olmayan bu tür iş kurma girişimlerinin gelişmekte olan ülke ekonomilerinde durağanlık yarattığını göstermektedir.
 
Yüksek eğitimli (lisans, yüksek lisans veya doktora) kişilerin yenilikçi iş fikirleri, yeterli destek ve ortam sağlanmadığı için katma değeri yüksek girişimlere dönüşmeden yok olmaktadır. Bu durum sahip olunan beyin gücünün ülke çıkarları için tüm potansiyeli ile kullanılmasına engel teşkil etmekte, ülkemizdeki beyin göçünün başlıca nedenini oluşturmaktadır.
 
Bu gerçeklerden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli öğrenci ve mezunların bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır.
 
Program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve daha fazla girişimcinin iş fikirlerini iş planlarına dönüştürmeleri için eğitilmesi, bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması hedeflenmektedir. Sağlanan desteğe ilave olarak, ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılması, sunulacak eğitim ve yönlendirme hizmetleri ile nitelikli ve eğitimli kişilerin iş hayatına kazandırılması ve girişimcileri destekleyen serbest yatırımcılar ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının bu iş fikirlerine olan ilgilerinin artırılması da sağlanacaktır.
 
Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı ile lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi hedeflenmektedir.
 
Programa, üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilecektir.
 
Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla 100.000 YTL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir.
 
 
 
 

ÖN BİLGİLER
Programın amacı nedir?
Bu programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 
Program başvuru koşulları nelerdir?
Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.
 
Programda sağlanan desteğin süresi ve oranı ne kadardır?
Destekleme süresi 12 ay olup, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan destek oranı %75’dir.
 
Programa ne zaman başvurulabilir?
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.
 
Programda hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait seyahat giderleri (şehirlerarası ve uluslararası uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan ulaşım, konaklama giderleri),
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
f) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.
g) İletişim giderleri (internet ve sabit telefon giderleri)
h) Ofis ve işlik kira giderleri ile ofis ve işliğe ait su, elektrik, ısıtma giderleri
ı) Yeminli mali müşavir ücretleri (Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesi”nde belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenir.)
 
Programda hangi giderler desteklenmeyecektir?
Katma değer vergisi,her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,huzur hakkı, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri,kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri, şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,seyahatlerde özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan yakıt giderleri, proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı yatırımı ağırlıklı giderler vergi mevzuatındaki kanunen kabul edilmeyen giderler, inşaat ve tesisat giderleri, yurt dışından alınan danışmanlık ve diğer hizmet alımları destek kapsamı dışındadır.
 
 
AGY102-A ve AGY102-B formları doldurulurken hangi kılavuz ve yönetmelikten yararlanılmalıdır?
AGY102-A ve AGY102-B formları “Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Destek Programı Girişim Önerisi ve Girişim Planı Hazırlama Kılavuzu” okunarak doldurulmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda “Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı Uygulama Esasları”ndan yararlanılmalıdır. AGY102-A ve AGY102-B’ye ilişkin usulden yararlanmak için “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” okunmalıdır.
 
AGY102-A ve AGY102-B formları TÜBİTAK’a kaç adet gönderilmelidir?
AGY102-A formu TÜBİTAK’a ön yazı ekinde tek kopya olarak sunulmalıdır.
 
Girişim önerilerinin ön değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığı bildirilen girişimciler, talep etmeleri halinde TÜBİTAK tarafından ücretsiz sağlanacak Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama Eğitimine katılır ve Girişim Planlarını TÜBİTAK’a sunarlar. AGY102-B formu her biri ayrı klasör içerisinde (mavi renkli, iki delikli klasör olmalı, her bölüm seperatör ile ayrılmalı, sayfalar tek tek veya topluca bir naylon dosyaya konulmamalı, zımbalanmamalı, spiral ya da cilt yapılmamalıdır), biri asıl toplam üç nüsha ve bir adet CD ortamında (Microsoft Word veya Acrobat PDF formatında) kayıtlı olarak TÜBİTAK’a ön yazı ekinde teslim edilmelidir. CD ortamında sunulan bilgilerin, dosyalarda sunulan bilgiler ile aynı içeriğe sahip olması girişimcinin sorumluluğundadır.
 

 
1.BÖLÜM - GİRİŞİM ÖNERİSİ (AGY102-A)
 
Girişim Önerisi formu, girişimci ve iş fikri hakkında özet bilgi almak ve girişimcinin Girişimcilik ve İş Planı Eğitimi alma talebini belirlemek üzere hazırlanmıştır. Girişim Önerisi formunda sunacağınız iş fikri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Yönetmeliği ve Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı Esasları kapsamında ön değerlendirmeye tabi tutulacak, ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler talep etmeleri halinde TÜBİTAK tarafından sağlanacak ücretsiz Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama Eğitimine katılarak Girişim Planlarını sunacaklardır.
 
BÖLÜM-A İŞ FİKRİ VE GİRİŞİMCİ BİLGİLERİ
Bu bölümde girişimciye ve kurmayı planladığı iş fikrine ilişkin bilgiler talep edilmektedir.
 
A.1
Bu bölümde girişimcinin kimlik ve iletişim bilgilerini veriniz. En son bitirilen ve varsa halen devam edilen okula ilişkin Üniversite/Fakülte/Bölüm/Enstitü bilgilerini veriniz. Mezun olunan veya olunacak tarihi ay ve yıl olarak belirtiniz.
 
Bu programa, ilgili esaslar gereği üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.
 
A.2
İş fikri Türkçe kelimeler kullanılarak verilmeli, araştırma geliştirme çalışmaları ve yeni ürün içeriğini yansıtacak açıklıkta olmalı, 70 karakteri aşmamalı ve “İş Fikri”, “İş Kurma” ve “Ar-Ge Projesi” gibi ibareler içermemelidir.
 
Teknolojik Alan sınıflandırması için” http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/teknoloji.html” adresi kullanılmalıdır.
 
A.3
İş fikri ve özeti, ticari gizlilik prensibi nedeniyle TÜBİTAK tarafından kullanılmamaktadır. Ancak söz konusu bilgilerin, girişimcinin ve kuracağı firmanın tanıtımına ve böylece araştırmacılar ve yatırımcılarla yeni işbirlikleri oluşturulmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu bölümde girişimci, önerilen iş fikri bilgilerinin (iş fikri ve özeti) TÜBİTAK tarafından yayınlanmasına izin verdiğini ya da vermediğini belirtmelidir.
 
A.4
Girişim Önerisi uygun bulunan girişimcilerden Girişim Planı (AGY102-B) formunu hazırlamaları istenir. Girişim Planı iş fikri konusu ürün, süreç ya da hizmete yönelik yenilikçi ve özgün yönler ve yapılacak Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra kurulacak olan firmanın iş planını da içermektedir. İş Planı hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla isteyen girişimcilere TÜBİTAK tarafından ücretsiz “Girişimcilik ve İş Planı Eğitimleri” sağlanacaktır.
 
İş Planı girişimciye, iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehber niteliğindedir. İş planı, girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini, gelecek beklentilerini, işletme yapısı ve ortaklarını, ulaşmak istediği müşteri kitlesi ve hedeflediği piyasaların özelliklerini, hedef müşteriye ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını, üretmeyi planladığı yeni ürün/hizmetleri, üretim süreçlerini, işletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini üretim ve satış planlarını, işletmenin finansal hareketlerini, finansal karlılığını, karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları gösteren bir dosyadır.
 
 
BÖLÜM B- İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ VE İŞ PLANI TASLAĞI
 
Bu bölümde kurulması planlanan iş ve bu kapsamda üretilecek ürün/süreç/hizmetlerin teknik yönüne ve taslak iş planı bilgilerine yönelik sorular yer almaktadır.
 
B.1- İŞ FİKRİ TANITIMI
 
B.1.1
Bu kısımda A.2 kısmında belirtilen iş fikrinizi tekrar vererek değerlendiricilerin iş fikri hakkında genel olarak bilgilenmesini sağlayacak biçimde tanıtım yapılmalıdır. İş fikri özetinde iş fikri konusunu, amacını, proje kapsamında yapılacak temel çalışmaları, projenin somut hedef ve çıktılarını, proje sonunda ortaya çıkacak ürün, süreç, yöntem veya sistemin sağlayacağı teknik/ekonomik yararları açık bir biçimde özetlenmelidir. Bu metinde özellikle iş fikrinin özgün ve yenilikçi yönleri belirtilmelidir.İş fikri özetinin, öneri formunun bütün kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması tavsiye edilmektedir.
 
B.1.2
İş fikrinizin sınıflandırılmasını kolaylaştırıcı, teknolojik ve yenilikçi içeriğini yansıtabilen en az üç anahtar kelime veya kelime grubu yazılmalıdır.
 
B.2- YENİLİKÇİ YÖNÜ VE PAZARI
 
B.2.1.1
İş fikri konusu ürün/süreç/hizmete yönelik incelediğiniz ya da bizzat kendinizin yaptığı temel araştırma çalışmalarına ilişkin bilgiler bu bölümde anlatılmalıdır. Bu bölümde özetlenen çalışmalar tez, makale, bilimsel proje gibi akademik çalışmalar olabileceği gibi başka firmalar tarafından üretilen ürün/süreçlerin incelenmesi şeklindeki endüstriyel bilgiler de olabilir.
 
B.2.1.2
Neden bu iş fikrini seçtiğinizi ve bu iş fikrinin nasıl ortaya çıktığını bu bölümde özetleyiniz. Örnek olarak bu konuda bir yüksek lisans çalışması yürütüyor olmak, ya da iş fikri konusu ürünlerin üretimini yapan bir firmada staj yapmış olmak, ilgili sektörü iyi tanımak veya müşteri potansiyelinin hazır olması gibi iş fikrinizin ortaya çıkış sebeplerini sıralayabilirsiniz.
 
B.2.1.3
Bu bölümde hedeflenen proje çıktısının (ürün ya da süreç) pazar ve sektördeki (yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıkları, avantajları, üstünlükleri veya yenilikleri açıklanmalıdır.
 
İş fikrinin yenilikçi ve özgün yönlerinin ortaya konulmasında ortak kavramların kullanılmasını sağlayacak yenilik tanım ve sınıflandırmasındaki açıklamalar aşağıda verilmiştir. Açıklamalarınızı yaparken bu hususlara dikkat etmeniz beklenmektedir.
 
Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder.
 
Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.
 
Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.
 
Yenilik Sınıflandırması
 
A-     Ürün Yeniliği
1.      Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)
2.      Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)
3.      Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi)
4.      Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi
5.      Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)
 
B-    Süreç Yeniliği
Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması
Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi
 
B.2.1.4
 
Bu bölümde iş fikrinizi oluşturan ürünün pazarını, bu konuda üretim yapan mevcut firmalar ve ürünün müşterileri hakkında kısa bilgi veriniz.
 
 
B.3- İŞ PLANI ÖN BİLGİLERİ
 
Bu bölümde kurulacak iş ve firma hakkında çok kısa bilgiler verilmesi beklenmektedir. Bölüm A.4’te İş Planı ve Girişim Planı (AGY102-B) hakkında verilen kısa bilgiler kapsamında oluşturulması beklenen Girişim Planı (AGY102-B) formuna temel oluşturacak şekilde sorular cevaplanmalıdır.
 
Bu bölümde yer alan sorulara verilen yanıtlar iş fikrinin iş planına dönüştürülmesini kolaylaştırmaya yöneliktir.
 
B.3.1
Kurmayı planladığınız firmanın hukuki statüsü (Ltd, şahıs işletmesi vb), faaliyet alanları (bilişim, elektronik, imalat, pazarlama vb.), bulunduğu şehir ve yerleşik olduğu bölgeye (teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgesi, TEKMER gibi) ilişkin bilgi veriniz.
 
 
B.3.2
Girişimcilerin kurdukları işte başarılı olabilmeleri ekiplerine de bağlıdır. Kurulacak firmada çalışacak tüm personel bilgileri (isim, meslek vb) ve tahmini toplam personel giderlerini bu bölümde belirtiniz.
 
B.3.3
İş kurma ve işletme esnasında ihtiyaç duyacağınız temel alet ve cihazlar ile malzemeleri (bilgisayar, tezgah, laboratuar ekipmanı, özel bir kimyasal malzeme vb.) bu bölümde veriniz ve tahmini maliyetlerini belirtiniz.
 
B.3.4
İş fikrinizin özelliklerini de dikkate alarak işletme giderlerinizi (İnternet, elektrik, kira gibi) detaylandırınız.
 
B.3.5
Hizmet alacağınız belirgin firmalar var ise bu bölümde belirtiniz. Ayrıca iş fikri konusu ürüne ilişkin danışmanlık hizmeti alınacak öğretim üyesi/sanayici/firma/laboratuar var ise bunlara ilişkin bilgiler bu bölümde kısaca verilmelidir.
 
B.3.6
Proje süresini kapsayan iş kurma ve ürün geliştirme konusunda yapacağınız tüm faaliyetlerin tahmini toplam bütçesini YTL ve USD cinsinden veriniz.
 
B.3.7
TÜBİTAK desteği dışındaki öz sermaye, banka ya da başka kamu kurumlarından almayı düşündüğünüz kredi ve destekler hakkında kısa bilgi veriniz.

 
 
2.BÖLÜM - GİRİŞİM PLANI (AGY102-B)
 
Girişim planı, girişim önerisi değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış girişimci adayları tarafından hazırlanır.
 
Temel olarak iki kısımdan oluşan girişim planının birinci kısmı kurulacak firmanın geliştireceği ürün ya da sürece yönelik proje aşamalarını kapsamaktadır. Bu kısmı oluşturan A, B, C ve D Bölümleri, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı kapsamında desteklenecek süre ve maliyetler için planlanmalı ve sunulmalıdır. İkinci kısım ise E Bölümündeki, kurulacak işletmenin iş hayatını sürdürebilmesi ve başarılı olabilmesi için bir rehber ve plan niteliğindeki “iş planı” olup bu bölüm TÜBİTAK desteği alınan süre ve maliyetler ile bu süre ve destek kapsamı dışında kalan pazarlama, yönetim vb. fonksiyonel aşamaları kapsamaktadır.
 
BÖLÜM-A İŞ FİKRİ VE GİRİŞİMCİYE AİT BİLGİLER
 
Bu bölümde girişimciye ve kurmayı planladığı iş konusuna ilişkin bilgiler talep edilmektedir.
 
A.1
Bu bölümde girişimcinin iletişim bilgilerini veriniz. En son bitirilen ve varsa halen devam edilen okula ilişkin Üniversite/Fakülte/Bölüm/Enstitü bilgilerini veriniz. Mezun olunan veya olunacak tarihi ay ve yıl olarak belirtiniz.
Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programına, ilgili Esaslar gereği üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.
 
A.2
İş fikri Türkçe kelimeler kullanılarak verilmeli, araştırma geliştirme çalışmaları ve yeni ürün içeriğini yansıtacak açıklıkta olmalı, 70 karakteri aşmamalı ve “İş Fikri”, “İş Kurma” ve “Ar-Ge Projesi” gibi ibareler içermemelidir.
 
Girişim planında, girişim önerisinde sunulmuş iş fikrinin olgunlaştırılarak bir plana dönüştürülmesi beklenir. Girişim planında sunulan iş fikri ile girişim önerisinde verilen iş fikrinin tamamen uyumsuz olması durumunda TÜBİTAK, girişim önerisi değerlendirme sürecindeki haklarını saklı tutar.
 
Teknolojik Alan sınıflandırması için” http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/teknoloji.html” adresi kullanılmalıdır.
 
A.3
İş fikri ve özeti, ticari gizlilik nedeniyle TÜBİTAK tarafından yayınlanmamaktadır. Ancak söz konusu bilgilerin, girişimcinin ve kuracağı firmasının tanıtımına ve böylece araştırmacılar ve yatırımcılarla yeni işbirlikleri oluşturmasına yardımcı olacağı düşünülerek, önerilen iş fikri bilgilerinin (iş fikri ve özeti) TÜBİTAK tarafından yayınlanmasına izin verilip verilmediği sorulmaktadır. Bu karar tamamen girişimcinin inisiyatifinde olup değerlendirme ve destek sürecini hiçbir şekilde etkilemez.
 
BÖLÜM B- İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ
Bu bölümde kurulması planlanan iş ve bu kapsamda üretilecek ürün/süreç/hizmetlerin yenilikçi yönüne yönelik sorular yer almaktadır.
 
B.1- İŞ FİKRİ ÖZETİ
 
B.1.1
Bu kısımda değerlendiricilerin iş fikri hakkında genel olarak bilgilenmesini sağlayacak biçimde özet sunulmalıdır. İş fikri özetinde iş fikri konusunu, amacını, proje kapsamında yapılacak temel Ar-Ge çalışmalarını, projenin somut hedef ve çıktılarını, proje sonunda ortaya çıkacak ürün, süreç, yöntem veya sistemin sağlayacağı teknik/ekonomik yararları açık bir biçimde özetleyen bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Bu kısımda özellikle iş fikrinin özgün ve yenilikçi yönleri belirtilmeli, bu yönler ile pazarda sağlayacağı üstünlüklere yer verilmelidir.İş fikri özetinin, öneri formunun bütün kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması tavsiye edilmektedir.
 
B.1.2
İş fikrinizin sınıflandırılmasını kolaylaştırıcı, teknolojik ve yenilikçi içeriğini yansıtabilen en az üç anahtar kelime veya kelime grubu yazılmalıdır. Örn. Bilgisayarlı görme, mikroalgılayıcılar, tel erozyon, yüzey gerilmesi, probiyotik organizmalar  vb. 
 
 
B.2.1.1
Bu bölümde iş fikrinizin ortaya çıkış nedenlerini ve bu iş fikrini seçmenizde etkili olan faktörleri sıralayınız.
 
B.2.1.2
İş kurma sürecinizin Ar-Ge aşamalarının başarıyla tamamlanması durumunda oluşan somut çıktılar ve bunlarla ilgili başarı ölçütleri bu alanda detaylı olarak açıklanmalıdır. Projenin başarıya ulaşmış sayılması için ölçütlerin hangi değerleri sağlaması gerektiği belirtilmelidir. Örneğin üretim sürecinde kullanılacak bir makine için başarı ölçütü 1100 adet/gün üretim kapasitesi, geliştirilecek bir yapı malzemesi için 0,13 ısı yalıtım katsayısı gibi.
 
Bu bölümde ayrıca ürünün uyacağı ulusal ve uluslararası standartlar yazılmalıdır.
 
B.2.1.3
Proje süresince gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, incelenecek parametreler, bu parametrelerin incelenmesi için kullanılacak yöntemler, kullanılacak araçlar, yapılacak ölçümler ve çıktıları açıklanmalıdır.
 
B.2.1.4
Projede planlanan Ar-Ge aşamalarından (Kavram Geliştirme,Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü, Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuvar Çalışmaları v.b. Çalışmalar, Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları, Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması, Satış Sonrasında Ürün Tasarımından Kaynaklanan Sorunların Çözümü Faaliyetleri) kapsananlar belirtilmeli ve belirtilenlerle ilgili kısa açıklamalar yazılmalıdır.
 
Projenin yenilikçi ve özgün yönlerinin irdelenebilmesine yönelik hazırlanan bu bölümün değerlendiricilere önemli bir bilgi kaynağı sağlaması amaçlanmıştır.
 
 
B.3.1.1
Bu kılavuzun 1. Bölümü B.2.1.3 kısmında verilen yenilik tanım ve sınıflandırmasındaki açıklamaları dikkate alarak; ürün/sürecin belirtilen tanımlardan hangisi içinde yer aldığı belirtilmeli, proje faaliyetleri bitiminde beklenen ürün/süreç özellikleri ve pazardaki benzerleri ile (yurt içinde/dışında) karşılaştırmaları tablo haline getirilerek açıklanmalıdır. Ayrıca önerilen ürün/süreç yeniliği ile doldurulacak teknolojik boşluklar, karşılanması istenen pazar talepleri belirtilmeli ve proje çıktısını benzerlerinden ayıran üstün yönler vurgulanmalıdır.
 
B.3.1.2
Bu bölümde hedeflenen proje çıktısının (ürün ya da süreç yeniliği) gerçekleştirilmesinde firmanın sağlayacağı özgün katkılar belirtilmelidir. Projede yapılması planlanan Ar-Ge aşamalarından firmanın özgün katkılarıyla gerçekleştirilecekler belirtilmelidir.
 
Girişimci, projenin başarıyla yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik plana, proje organizasyona ve yönetimine sahip olduğunu bu bölümde aktaracağı bilgilerle gösterecektir.Ayrıca, projenin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinin izlenebilmesi için de bir iş-zaman planına ihtiyaç vardır. Bu bölümde istenilen bilgiler ile projenin gerçekleştirilebilirliğinin ve izlenebilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
 
C.1.
Projenin başlangıcından bitişine kadar hangi iş paketlerinin hangi tarihler arasında yer alacağı “İş/Zaman Çubuk Grafiği” ile gösterilmelidir. “İş-Zaman Çubuk Grafiği”, projenin planlanan önemli adımlarını (İş Paketi) ve bu adımların zamanlamasını gösteren bir proje izleme aracıdır. AGY102-B formunda verilen grafik örnek niteliğinde olup, sunacağınız projeye uygun olarak hazırlanmalıdır. İş/Zaman Çubuk Grafiği”nde “Proje Adımları” başlığı altına, Proje iş paketi isimleri yazılmalıdır. Her bir iş paketi karşısına, başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak öngörülen süre bir çubukla gösterilmelidir. “İş-Zaman Çubuk Grafiği”, MS-Project, MS-Excel v.b. yazılımlar kullanılarak bilgisayar ortamında da oluşturulabilir.
 
Projenin izlenmesini kolaylaştırmak için gelişmeyi objektif olarak gösterecek biçimde varsa ara çıktılar tanımlanmalı ve “İş/Zaman Çubuk Grafiği” üzerinde gösterilmelidir. Ara çıktılar nihai ürünün ara aşamaları olabileceği gibi, çizimler, prototipler, test sonuçları, yazılım modülleri, raporlar, dokümanlar gibi projenin parçası olan her tür çıktıyı içerebilir.
 
C.2
Projenin kapsadığı faaliyetler, iş akışına uygun olarak iş paketlerine bölünmelidir. İş paketleri, projeye ilişkin performans değerlendirmesinde, projedeki gelişmenin ve giderlerin izlenmesinde esas teşkil edecektir. Ana iş paketleri için “İş Paketi Tanımlama Formu” kullanılarak iş paketinin adı, numarası, iş paketinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, iş paketinde kullanılacak yöntemler, incelenecek parametreler, deney, test ve analizler, iş paketi çıktıları ve başarı kriterleri, elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisi ilgili alanlarda açıklanmalıdır. Bu form her bir iş paketi için doldurulmalıdır ve tek sayfa ile sınırlı değildir.
 
TAHMİNİ PROJE MALİYET FORMLARI
 
Planlanan proje faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için öngörülen gider kalemleri, maliyet formları (M011-M017) aracılığıyla beyan edilmelidir. Proje değerlendirmesi aşamasında tahmini maliyetleri daha anlaşılır kılacak, kuruluşun elinde bulunan proforma fatura, teknik broşür gibi bilgiler bu formların ekinde sunulabilir.
 
Personel giderleri (M011) her bir iş paketi için, diğer maliyet formları (M012-M017) ise projenin tümü için hazırlanmalıdır. Gider kalemi planlanmayan (boş) maliyet formlarına AGY102-B'de yer verilmesine gerek yoktur.
 
Proje bütçesi sabit maliyet üzerinden hesaplanmalıdır. Sabit maliyet değerleri, projenin hazırlandığı tarihteki değerlerdir. Proje süresi içerisindeki olası maliyet artışları dikkate alınmamalıdır. Bu durum, desteklenen projelerde gerçekleşen giderler üzerinden destek tutarı hesaplanmakta olduğundan kayba yol açmamaktadır, bu nedenle proje bütçelendirilirken gerçekçi öngörüler yapılmalıdır. Örneğin, projede görev alacak personel-A’nın ücreti proje önerisi hazırlandığı tarihteki değer olmalı, 2 yıl sonrası için tahmini ücret yazılmamalıdır.
 
Önerilen projenin Ar-Ge yardımından yararlandırılmasına karar verilmesi durumunda destekleme, yasal belgelerin sunulması ve değerlendirilmesi sonrasında yapılacağından; gider kalemlerinin planlaması yapılırken, Girişim İlerleme Raporu (AGY302) Kılavuzunda yer alan kuralların ve açıklamaların da bu aşamada incelenmesi uygun olacaktır.
 
D.1-PERSONEL GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M011)
 
İş paketinde görevli olan personelin hangi faaliyetlere katılacağı ve hangi işlerden sorumlu olacağı M011 formunda “İş Paketindeki Görevi” kolonuna yazılmalıdır.
 
Her iş paketi için personelin ayıracağı iş gücü (adam/ay) bir aylık bazda tanımlanmalı ve M011’deki “Adam/Ay Oranı” kolonuna yazılmalıdır. “Adam/Ay Oranı” bir personelin bir ay içinde projeye ayıracağı zaman oranıdır ve 0-1 arasında, yüzde ile ifade edilen bir değer olmalıdır. Örneğin, bir iş paketi için bir ayda sadece bir haftalık iş gücü katkısı olan bir personel için tahmin edilen adam/ay 0,25 olacaktır.
 
Her iş paketinde çalışacak personelin çalışacağı ay toplamı “Ay” kolonuna yazılmalıdır. Ay süresi iş paketi toplam süresinden fazla olmamalıdır.
 
Her personelin harcayacağı iş gücü olan toplam adam/ay değeri “adam/ay” x “ay” formülünden hesaplanarak “Toplam Adam-Ay” kolonuna yazılmalıdır. Örneğin bir kişi zamanının yarısında (0,5) 6 ay süreyle bir iş paketinde çalışıyorsa, toplam adam-ay değeri 3 olacaktır.
 
Personelin aylık maliyeti “Aylık Maliyet” kolonuna yazılmalıdır ve tüm iş paketlerinde aynı değer kullanılmalıdır.
 
İş paketinde çalışan her personel için toplam gider “Adam/ay” x “Ay” x “Aylık Maliyet” formülünden hesaplanarak “Toplam” kolonuna yazılmalıdır.
 
İş paketinde görev alacak her personel için hesaplanan toplam adam-ay değerleri toplanarak, iş paketindeki toplam adam-ay değeri hesaplanarak “İş Paketi Toplam Adam-Ay” satırına yazılmalıdır.
 
Projenizin desteklenmesi halinde, personel giderlerine yönelik uygulanacak mali ve idari kurallar aşağıda belirtilmektedir:
Projede görev alan personelin brüt ücreti, sigorta işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı ve varsa ikramiye tutarları destek kapsamındadır. Projede yer alan personelin kar payı, prim, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, sosyal yardımlar, huzur hakkı, Bağ-Kur prim giderleri ve vakıf kesintileri vb. ücretleri desteklenmemektedir.
 
Kuruluş ortaklarının projede görev almaları durumunda, firma ortaklarına ilişkin personel giderlerinin belgelendirilmesinde aşağıdaki kararlar aranmaktadır;
 
anonim şirketlerde, projede görev alan yönetim kurulu üyelerine, varsa yönetim kurulu üyelikleri dışındaki veya projedeki görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemelerinin zamanı ve süresi, tespit ve tayinine ilişkin genel kurul toplantı tutanağı,
 
limited şirketlerde, projede görev alan ortaklar kurulu üyelerine varsa ortaklar kurulu üyelikleri dışındaki veya projedeki görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemelerinin zamanı ve süresi, tespit ve tayinine ilişkin ortaklar kurulu kararı.
 
Projede istihdam edilecek kişilere ait destek kapsamına alınacak aylık maksimum maliyetler uygulama esaslarında belirtildiği şekilde kısıtlanmıştır.
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, proje kapsamında yapılan ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapmalıdır.
 
Projede görev alan kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ile üniversitelerde görevli öğretim elemanlarına ait personel giderlerinin destek kapsamına alınabilmesi için ilgili kuruluş veya üniversitenin izin belgesi ile söz konusu kişiyle yapılan sözleşme aranmaktadır.
 
Proje kapsamında çalıştırılan yabancı uyruklu personele ait proje süresine karşılık gelen ve ilgili kurumdan alınan “Çalışma İzin Belgesi” ve İçişleri Bakanlığı’ndan alınan “İkamet Belgesi” aranmaktadır.
 
D.2-SEYAHAT GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M012)
Proje personelinin veya sözleşmelerinde belirtilen danışmanların projeyle ilgili yapacakları seyahatlere ilişkin bilgiler M012 formunda verilmelidir. M012 formu iş paketi bazında değil, projenin tümü için hazırlanmalıdır. Projede yapılması planlanan seyahati yapacak kişi, projedeki görevi, seyahat açıklaması, seyahatin proje Ar-Ge faaliyetleriyle ilişkisi ve gidilecek şehir/ülke ilgili alana yazılmalıdır. Seyahat giderleri planlanırken sadece ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklendiği dikkate alınmalıdır.
 
 
Proje faaliyetleri için kullanılacak; piyasadan hazır olarak alınacak, proje sonucunda elde edilecek ürünün bir parçası olmayacak, alet/teçhizat/yazılım ve yayın alım giderleri M013 formunda verilmelidir. M013 formu iş paketi bazında değil, projenin tümü için hazırlanmalıdır.
 
Proje kapsamında alınması planlanan alet, teçhizat, yazılım ve yayının adı, adedi, kapasitesi, teknik özellikleri, proje Ar-Ge faaliyetlerindeki kullanım amacı, proje sonrası seri üretimde yada Ar-Ge biriminde kullanılacak olması, birim fiyatı ve toplam tutarı yazılmalıdır. “Birim Fiyatı (USD)” kolonu sadece döviz ile yapılan alımlarda doldurulmalıdır. Bu kolonun doldurulması halinde M013 formunda proje başvurusunun yapıldığı ayın ilk günündeki TCMB döviz alış kuru yazılmalıdır.
 
Önerilen proje ihtiyaçlarını karşılamak için başka bir kuruluşa sipariş verilerek ürettirilen veya modifiye ettirilen alet/teçhizat/yazılım için Danışmanlık Hizmeti ve DiğerHizmet Alımları Formu M015 kullanılmalıdır.
 
Alımı planlanan teçhizat önerilen projenin bir parçası olacaksa, örneğin satın alınacak bir LCD monitor, proje sonucu elde edilecek ürünün bir parçası olarak ürün üzerinde kullanılacaksa, ilgili alıma ilişkin gider Malzeme Alımları Formu M015 içerisinde listelenmelidir.
 
 
Proje kapsamında yurt içi veya yurt dışı kuruluşlardan/kişilerden/üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, kuruluş içinde diğer birimlerden proje için alınan hizmetler, kuruluşun bünyesinde olmayan imalat, ölçüm ve testler gibi projenin gerektirdiği işlerin kuruluş dışında yaptırılması türündeki hizmet alımlarına ilişkin bilgiler M015 formunda verilmelidir. Ayrıca kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve varsa taslak sözleşme/protokol eklenmelidir. Sözleşme ya da protokol düzenlenmediği durumlarda, fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası vb. üzerinde yapılan işin detaylı açıklamasının gösterilmesine dikkat edilmelidir.“Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları Tahmini Maliyet Formu”nda alımın yapıldığı kuruluş veya kişinin adı, yaptırılan işin açıklaması, proje Ar-Ge faaliyetleriyle ilişkisi ve tutarı yazılmalıdır.Söz konusu hizmetin belirtilen kuruluştan alınma gerekçesi de belirtilmelidir. M015 formu iş paketi bazında değil, projenin tümü için hazırlanmalıdır.
 
D.5-MALZEME ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU (M016)
Proje Ar-Ge faaliyetleri sürecinde, prototip veya deneme üretiminde kullanılacak veya geliştirilecek ürünün/sistemin bir parçası olacak; piyasadan hazır satın alınacak veya stoktan kullanılacak her türlü malzeme bu formda listelenmelidir.M016 formu iş paketi bazında değil, projenin tümü için hazırlanmalıdır.
 
Proje çıktısı ürün çok sayıda modülden/üniteden oluşuyorsa, malzemeler kullanım amacına göre gruplandırılmalıdır. Proje kapsamında kullanılacak malzemenin adı, kullanım amacı, miktarı, birim fiyatı, miktarın gerekçelendirilmesi ve toplam tutarı M016 formuna yazılmalıdır. “Birim Fiyatı (USD)” kolonu sadece döviz ile yapılan alımlarda doldurulmalıdır. Bu kolonun doldurulması halinde M016 formunda proje başvurusunun yapıldığı ayın ilk günündeki TCMB döviz alış kuru yazılmalıdır.
 
D.6- İŞLETME GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M017)
Bu bölümde kira, ısıtma, aydınlatma ve iletişim maliyetleri proje faaliyetlerine ilişkin tahminleriniz harcamalarla orantılı bir şekilde verilmelidir. Açıklama kısmında işletme giderlerine ilişkin bu tahminlerinizi dayandırdığınız hesaplama yöntemi belirtilmelidir.
 
D.7-DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU (M030 - YTL)
Proje genelinde yapılacak olan personel, seyahat, alet/teçhizat/yazılım/yayın, yurtiçi Ar-Ge hizmet alımı, danışmanlık/hizmet alımı, malzeme ve patent giderleri dönemsel ve toplam olarak M030 formunda verilmelidir.
 
Proje faaliyetleri sonucu Türk Patent Enstitüsü (TPE)’nden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler M030 formunun “Patent” satırında gösterilmelidir. Ancak TPE’ye patent tescil başvurusu yapmak için alınan danışmanlık hizmet giderleri M015 Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları Tahmini Maliyet Formunda gösterilmelidir. Yurt dışı patent ve benzeri tescil giderleri desteklenmemektedir.
 
Yıl kolonunun altında verilen “I” kolonu Ocak-Haziran, “II” kolonu Temmuz-Aralık arası aylara ait dönemi göstermektedir. İlgili dönemde öngörülen personel, seyahat, alet/teçhizat/yazılım/yayın, yurtiçi Ar-Ge hizmet alımı, danışmanlık/hizmet alımı, malzeme ve patent giderleri ilgili satırda verilmelidir.
 
Her dönemin sonundaki “Toplam Maliyet” ve  “Birikimli Maliyet” ilgili satıra yazılmalıdır. Birikimli maliyet satırına bir önceki dönemin birikimli maliyeti ile dönemin toplam maliyeti toplanarak yazılmalıdır. Birinci dönemin birikimli maliyeti dönemin toplam maliyetine eşittir.
 
Her gider kaleminin toplam maliyet içindeki oranı “Toplam Maliyet İçindeki Oranı (%)” kolonuna yazılmalıdır. Yurt dışından alınan hizmet alımlarının toplam proje maliyeti içerisindeki payının %20’yi geçmemelidir. Bu husus uygulama esasları Madde 12’de desteklenen projelere yönelik açıklanmıştır.
 
Proje iş paketlerinde öngörülen “İş Paketi Toplam Adam-Ay” değerlerinin toplamı “Toplam Adam-Ay” satırına yazılmalıdır.
 
D.8-DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU (M030 - USD)
Proje genelinde yapılacak olan personel, seyahat, alet/teçhizat/yazılım/yayın, yurtiçi Ar-Ge hizmet alımı, danışmanlık/hizmet alımı, malzeme ve patent giderleri dönemsel ve toplam olarak M030 formunda Amerikan Doları (USD) olarak verilmelidir. “Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formu (USD)”nda proje başvurusunun yapıldığı ayın ilk günündeki TCMB döviz alış kuru yazılmalıdır.
 
Yıl kolonunun altında verilen “I” kolonu Ocak-Haziran, “II” kolonu Temmuz-Aralık arası aylara ait dönemi göstermektedir. Proje süresini kapsayan dönemlerde yapılacak olan personel, seyahat, alet/teçhizat/yazılım/yayın, yurtiçi Ar-Ge hizmet alımı, danışmanlık/hizmet alımı, malzeme ve patent giderleri ilgili satırda verilmelidir.
 
Her dönemin sonundaki “Toplam Maliyet” ve “Birikimli Maliyet” toplanarak ilgili satıra yazılmalıdır.
 
Birikimli maliyet satırına bir önceki dönemin birikimli maliyeti ile dönemin toplam maliyeti toplanarak yazılmalıdır. Birinci dönemin birikimli maliyeti dönemin toplam maliyetine eşittir.
 
 
 
BÖLÜM E – İŞ PLANI
İş Planı girişimciye, iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehber niteliğindedir. İş planı, girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini, gelecek beklentilerini, işletme yapısı ve ortaklarını, ulaşmak istediği müşteri kitlesi ve hedeflediği piyasaların özelliklerini, hedef müşteriye ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını, üretmeyi planladığı yeni ürün/hizmetleri, üretim süreçlerini, işletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini üretim ve satış planlarını, işletmenin finansal hareketlerini, finansal karlılığını, karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları gösteren bir dosyadır.
 
Bu programın temel hedefi iş fikirlerinin iş planlarına dönüştürülmelerini ve böylece girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmede başarılı olmalarını sağlamaktır. AGY102-B içerisinde verilen iş planı formatı örnek niteliğinde olup, girişimciler bu formatı kullanabilecekleri gibi bu içerikle uyumlu literatürde yer alan diğer iş planı formatlarından da yararlanarak iş planlarını hazırlayabilirler.
 
E.1- GİRİŞİMCİ BİLGİLERİ
 
Bu bölümde girişimciye ve varsa ortaklarına yönelik özgeçmiş bilgileri verilmelidir. Bu bölümde istenen bilgiler değerlendirme sürecinde etkili olmayacak olup istatistiksel analizlerde kullanılabilecektir.  
 
 
Bu bölümde kurulması planlanan firmaya ilişkin bilgiler ve öngörüler istenmektedir.
 
E.2.1
Kurulması planlanan firmanın yasal statüsünün ne olacağı (şahıs işletmesi, limited şirket, anonim şirket vb.) ve neden bu türün seçildiği belirtilmelidir.
 
E.2.2
Kurulması planlanan firmanın ortakları arasındaki öngörülen pay dağılımını veriniz. Firmanın organizasyonunda yer alan yönetim, muhasebe, üretim vb. fonksiyonların da ortaklar arasında dağılımı söz konusu ise bu hususları detaylandırınız.
 
E.2.3
Ülkemizde firma düzeyinde bir tüzel kişilik kazanımı için Sanayi ve Ticaret Odaları başta olmak üzere kurulacak işletmenin türü, yeri ve fonksiyonuna göre çeşitli kurumlara kayıt ve izin şartları yer almaktadır. Bu kısımda gerekli izin, ruhsat ve tescil işlemlerinin yapılacağı kurumlar ve bunların ne kadar zaman ve maliyet gerektireceği planlanmalıdır.
  
 
Bu bölümde iş fikri konusu ürünün mevcut pazarına ilişkin bilgiler talep edilmektedir. Pazar bilgileri sektörün bütününü ilgilendiren müşteri, tedarikçi ve rakipleri kapsamaktadır.
 
E.3.1
Önerilen iş fikrinin içinde bulunduğu sektör veya sektörlere ilişkin genel bilgiler bu kısımda verilmelidir. Sektör ile ilgili yasal düzenlemeler ve bunların etkileri, sektörün emek yoğun, ya da bilgi yoğun olması durumu, sektörde avantaj ya da dezavantaj yaratabilecek istihdam, kayıt dışı ekonomi, kamu alımları, yüksek personel maliyetleri, mevsimsellik gibi bütün sektörü ilgilendiren konular irdelenmelidir.
 
Sektör değerlendirmesi iş fikri konusu ürün veya süreçleri dikkate alarak daraltılıp genişletilebilir. Örneğin güvenlik sistemlerine yönelik olarak yazılım üretimi yapmayı planlayan bir girişimci, yazılım ve güvenlik sektörlerine yönelik ayrı ayrı değerlendirmeler yapabileceği gibi, güvenlik yazılımları konusunda da genel bilgiler verebilir. 
 
E.3.2
Pazarda paydaş konumunda olacağınız müşteri, tedarikçi ve çalışanlara ilişkin genel bilgiler veriniz. Ürünlerin pazarlanmasında müşteri grupları ve bunlar genel özelliklerinin bilinmesi ve bu doğrultuda bir pazarlama planı hazırlanması başarı için oldukça önemli bir etkendir. Bu nedenle iş fikri konusu ürününüze müşteri olabilecek grupların genel özelliklerinin iyi belirlenmesi bu doğrultuda üretilecek pazarlama stratejileri için çok gereklidir.
 
E.3.3
İş fikri konusu ürünün aynısını, benzerini ya da muadillerini halen üreten ve/veya pazarlayan firmalara ilişkin (gerekirse firma ismi vererek) bilgi veriniz. Bu firmaların pazardaki avantajlarını, yönetim yapılarını irdeleyiniz.
 
 
E.4.1
Rekabet edebilmek için geliştirmeyi planladığınız strateji kurgularınızı yazınız.
 
E.4.2
Bu bölümde ürünlerinizin müşterilere ulaştırılabilmesi için izleyeceğiniz strateji ve metotlar hakkında bilgi veriniz.
 
E.4.3
Ürün tanıtımı için izlemeyi planladığınız birebir görüşme, reklam, internet kullanımı stratejilerinizi belirleyiniz. Markalaşmaya yönelik öngörülerinizi de bu kısımda belirtebilirsiniz.
 
E.4.4
Ürününüzün Ar-Ge çalışmaları tamamlanıp satılabilir hale gelmesinden sonraki ilk yıl için ay bazında sonraki 3 yıl için ise yıl bazında bir satış planlaması yapınız. Bu planlama ürün ve sektöre göre farklılık gösterebilecektir. Örneğin ürününüz sadece ilk yıl satılabilecek, 2. ve sonraki yıllarda pazarda çekilebilecek bir ürün olabileceği gibi, ay bazında değil yıl bazında satılabilecek bir ürün de olabilir.
 
E.4.5
Ürün/hizmetlerinizin ilk piyasaya sürüldüğündeki satış bedelini ve maliyetini tabloyu kullanarak değerlendiriniz. Satış bedelinin nasıl belirlendiğini açıklayınız.
 
E.4.6
Ürünün pazarlama sürecinde kullanacağınız yöntem ve faaliyetleri sıralayarak firma içi sorumlularını ve bu faaliyetlerin yaklaşık maliyetlerini belirleyiniz.
 
Ürünlerinizin Ar-Ge safhaları tamamlanıp satılabilir hale gelmelerinin ardından yapacağınız üretim miktarı ve şeklini bu bölümde planlamanız beklenmektedir.
 
E.5.1
Üretim için gerekli iş gücü miktarı, malzeme ve hammaddeler, makine ve teknolojik alt yapı, enerji türü ve miktarı gibi kaynak planlamalarınızı yapınız. Bu kaynakların iş yerinde ne şekilde temin edileceğini, hizmet alımı yapılacak kısımları belirleyiniz.
 
E.5.2
İşletmenin üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği iş yerinin bulunduğu şehir ve yerleşim yeri ve bu iş yerinin altyapı gereksinimleri ve olanaklarına ilişkin konuları bu kısımda planlayınız.
 
 
E.6. YÖNETIM PLANI
 
E.6.1
Pazarlama, satış, muhasebe, yönetim gibi üretim ve Ar-Ge dışında kalan temel işletme faaliyetlerini de tanımlayarak firma organizasyon şemasını veriniz.
 
 
 
E.7.1
Bir işletmenin kurulması için gerekli tüm yatırım kalemlerinin araştırılması ve değerlerinin belirlenmesi ile başlangıç sermayesi yatırım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Başlangıç sermayesi yatırım ihtiyacı işletmenin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli enerji, personel, kira vb. rutin işletme giderleri dışındaki ilk yatırım ihtiyacıdır.
 
E.7.2
İşletmenin bir yıl boyunca hayatını idame ettirebilmesi için gerekli kira, personel, pazarlama, satış, hammadde, malzeme vb. pek çok kalemden oluşan işletme kalemleri ve giderleri bu bölümde saptanmalıdır.
 
E.7.3.
Başlangıç yatırımı sermayesi ve bir yıllık işletme giderlerini karşılayacak finansman ihtiyacının teminine yönelik bilgiler bu kısımda verilmelidir.
 
E.7.4
Bir yıl boyunca işletmenin yapacağı giderler ve kazanacağı gelirlerin planlanması bu bölümde yapılacaktır.
 
E.7.5
Nakit akım tablosu ile işletmenin bir yıl boyunca yapacağı harcamalar ve kazanımları ile nakit akışı ay bazında gösterilmelidir.
 
E.7.6
İşletmenin ürettiği ürünlerin satışından elde ettiği gelir ve bütün bu süreçler için gerekli yatırım ve harcamaların sonrasında elde ettiği kar ve verginin analizi yapılmalıdır.
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 438 ziyaretçikişi burdaydı!