Blog Sitem
  X Harfi ile Baslayan ilaclar
 
X Harfi İle Başlayan İlaçlar
 
X
Xalacom Göz Damlası
Latanoprost 50 µg,timolol 5 mg/mL. (1 damla yaklaşık olarak 1.5 µg latanoprost ve 150 µg timololiçerir.)
Ambalaj: 2.5 mL’lik şişe.
End.:b-Blokerler,prostaglandinler veya intraoküler basıncı azaltan diğer ilaçlara yeterli yanıt vermeyenoküler hipertansiyonu ve açık-açılı glokomu olan hastalarda intraoküler basıncıdüşürmede endikedir.
Kontr.E.:Ciddikronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşiyal astım veya bronşiyal astımhikayesinin de dahil olduğu reaktif havayolu hastalıkları; sinüs bradikardisi,ikinci veya üçüncü derece atriyoventriküler blok, belirgin kalp yetmezliği,kardiyojenik şok; latanoprost veya timolole karşı aşırı duyarlık.
Uyar.: Timolole bağlı olarak, Prinzmetal anginanınşiddetlenmesi, ciddi periferik ve merkezi dolaşım bozukluklarınınşiddetlenmesi, bradikardi ve hipotansiyon gibi, sistemik b-blokerlerle ortaya çıkan advers etkilerle aynı tipte etkilergörülebilir. Timolol uygulamasının ardından, bronşiyal astım hastalarındabronkospazma bağlı ölüm ve nadir olarak kalp yetmezliğine bağlı ölüm olgularınıda içeren raporlar bildirilmiştir. b-Blokerlerakut hipogliseminin belirti ve semptomlarını maskeleyebilmektedir. b-Blokerlerle tedavi, hipertiroidizminbazı semptomlarını maskeleyebilir ve tedavinin aniden kesilmesi bazısemptomların şiddetlenmesine neden olabilir. b-Blokerlerle tedavi, miyastenia gravis semptomlarınışiddetlendirebilir. b-Blokerlerletedavi sırasında alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, ilaç kesilmeli, uyguntedavi başlatılmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlar epinefrin ile hemen aciltedavi gerektirir. Latanoprost, iristeki kahverengi pigmentin miktarınıartırarak, zamanla göz rengini değiştirebilir. Gebelik süresince kullanılmasıönerilmez. Emziren kadınlarda kullanılmamalı veya ilaç kullanılacaksa emzirmeyeson verilmelidir. Göz damlasının damlatılması, geçici olarak görmebulanıklığına neden olur.
Yan E.:Yeşil-kahverengi, sarı-kahverengi ve mavi/gri-kahverengi iris rengine sahiphastalarda iris pigmentasyonunun arttığı gösterilmiştir. Kirpiklerde koyulaşma,kalınlaşma ve uzama hastaların %37.4’ünde gözlenmiştir. Göz irritasyonu (batma,yanma ve kaşınma), gözde kanlanma, kornea bozuklukları, konjuktivit, blefarit,göz ağrısı, baş ağrısı ve deride kızarıklık görülebilir.
Etkileş.: Timolol içeren göz damlalarının oralkalsiyum kanal blokerleri, katekolamin azaltıcı ilaçlar veya beta-blokerler,antiaritmikler (amiodaron ve kinidin dahil), dijital glikozidleri, parasempatomimetiklerve MAO inhibitörleri ile birlikte uygulanması halinde, hipotansiyon ve/veyabelirgin bradikardiye yol açan aditif etki olasılığı vardır. Timololünadrenalin ile birlikte verilmesi halinde bazan midriyazise neden olduğubildirilmiştir. Beta-blokerler antidiyabetik ajanların hipoglisemik etkileriniartırabilir.
Doz Önerisi: Yaşlılar dahil erişkinler için önerilen doz, hastalıktanetkilenmiş göz(ler)e günde bir kez, bir damla damlatılması şeklindedir. Birdenfazla göz damlası kullanılıyorsa, ilaçlar en az beş dakika araylauygulanmalıdır. Göz damlasını damlatmadan önce kontak lensler çıkarılmalıdır.Kontakt lensler damlatma işleminden 15 dakika sonra yeniden takılabilir
Xalatan Göz Damlası
Latanoprost %0.005
Ambalaj: Yaklaşık 80 damla solüsyona tekabül eden 2.5 mLgöz damlası solüsyonu içeren 1 şişe.
End.: Açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olanhastalarda artmış intraoküler basıncı düşürmede endikedir.
Kontr.E.: Latanoprosta duyarlığı olanhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Latanoprost iris içindeki kahverengipigmenti artırarak göz rengini tedricen değiştirebilir. Bu etkiözellikle mavi-kahverengi, gri-kahverengi, yeşil-kahverengi veyasarı-kahverengi gibi karma renkli irisleri olanlarda daha çok görülür.Tedavi başlatılmadan önce hastalar gözlerinin renginde bir değişiklikolabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Gebe kadınlardaancak hastaya sağlayacağı yarar, fetüs üzerinde oluşturabileceğiolası riski haklı kılıyorsa, kullanılmalıdır. Latanoprost ve metabolitlerianne sütüne geçebilir, bu nedenle emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.İlacın göze damlatılması geçici görme bulanıklığına yal açabildiğinden,araç ve makine kullananlar bu konuda bilgilendirilmelidir.
Yan E.: Gözde zamanla azalan ve kaybolanbir yabancı cisim hissi oluşturabilir. Bazı hastalarda geçici noktalıepitel erozyonları saptanmıştır. Tedavi sırasında, başlıca afakveya ön kamara lensli psödoafak hastalarda nadiren maküler ödem görülmüştür.Latanoprost iriste pigmentasyon artışına neden olmuştur. Latanoprosttedavisi sırasında nadiren nedeni belirlenemeyen deri döküntüleribildirilmiştir.
Etkileş.:Latanoprostungöz içi basıncını düşürücü etkisinin, b-adrenerjik antagonistler (timolol),adrenerjik agonistler (dipivalil epinefrin), karbonik anhidraz inhibitörleri(asetazolamid) ve en azından kısmi olarak da kolinerjik agonistlerle(pilokarpin) aditif olduğu kısa süreli klinik çalışmalarda gösterilmiştir.Tiomersal içeren göz damlalarının latanoprost ile karıştırılmasısonucu çökeltiler oluşabileceği gösterilmiştir. Bu tür göz damlalarınen az 5 dakika aralıklarla uygulanması gerekir.
Doz Önerisi: Erişkinler için (yaşlılar dahil) önerilen tedavişekli günde 1 kez, hasta gözlere bir damla damlatılmasıdır. Optimaletki, Xalatan akşamları uygulandığında eldeedilir. Eğer bir doz atlanırsa, tedavi bir sonraki dozun zamanındauygulanmasıyla devam ettirilir. Kontakt lensler Xalatan damlatıldıktan en az 15 dakikasonra tekrar kullanılabilir
Xamamine Tablet
Dimenhidrinat
Ambalaj: 50mgx20 tablet
End.:Deniz tutması,uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs tutması, Meniere sendromu, Labirentit(Aural vertigo, pozisyonel vertigo, epidemik vertigo, labirenteait rahatsızlık)’te endikedir.
Kontr.E.:Dimenhidrinatakarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve yenidoğanda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte kullanılmasınarisk/yarar değerlendirilerek karar verilir. Dimenhidrinat, annesütüne düşük oranda da olsa geçer, ayrıca anne sütünün azalmasınada yol açabilir. Emziren anneler ilacı kullanırken emzirmemelidir.Çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle yüksek dozlarıçocuklarda hallüsinasyon, konvülziyon ve ölüme yol açabilir. Hafif uykuhali meydana getirebileceğinden hastalara motorlu araç kullanmamalarıve dikkat gerektiren işlerde çalışmamaları önerilmelidir.
Yan E.:Uyku hali,sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk (özellikle çocuklarda),kulak çınlaması, halsizlik, baş dönmesi, görme bozukluğu, palpitasyon,ağız-burun ve boğazda kuruluk, zor ve ağrılı ürinasyon, iştahsızlık,deri döküntüleri, bronşiyal sekresyonda koyulaşma, epigastrik rahatsızlıkgörülebilir.
Etkileş.: Alkol, hipertansifler, antimuskarinikler,apomorfin, MAO inhibitörleri, ototoksik ilaçlar, SSS depresanlarıylabirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz semptom başlamadan ½ saat önce kullanılmaküzere 1-2 tablettir. Bu doz gerektiğinde günde 3-4 kere tekrarlanabilir.Çocuklarda yaşlarına göre bu miktarın ½-¼’ü kullanılır
Xanax Tablet
Alprazolam
Ambalaj: 0.5 mgx30 tablet ::1 mgx50 tablet.
End.:Anksiyetedurumları, karma anksiyete-depresyon durumları, nörotik ya da reaktifdepresyon durumları ve başka hastalıklara eşlik eden anksiyete durumları,karma anksiyete-depresyon ya da nörotik depresyonlarda endikedir.
Kontr.E.:Benzodiyazepinlereaşırı duyarlık gösterdikleri bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Bağımlılık yapabilir. Primer teşhisin şizofreni olduğuhastalarda kullanılması öğütlenmemektedir. Alkolikler ve uyuşturucualışkanlıkları gibi hastalar drog alışkanlığına ve bağımlılığınaeğilim gösterdikleri için, bu tür hastaların benzodiyazepinlerletedavi altındayken dikkatli bir denetim altında tutulması gerekir.SSS üzerine etki gösteren diğer ilaçlarda olduğu gibi, alprazolamkullanırken uyku hali veya baş dönmesi gelişmediği saptanıncayakadar hastalara motorlu araç ya da tehlikeli makine kullanmamalarıöğütlenmelidir. Alprazolam tedavisini birdenbire durdurmaktankaçınılmalıdır. Böbrek ya da karaciğer fonksiyonu bozukluğu olanhastaların tedavisinde geçerli önlemlere uyulmalıdır. Gebeliğinilk 3 ayında kullanımından kaçınılmalıdır. Kural olarak, ilaç kullananannelerin emzirmemeleri öğütlenmektedir.
Yan E.:Alprazolamtedavisi sırasında en yaygın olumsuz reaksiyonun uyku hali olduğusaptanmıştır. Daha az yaygın reaksiyonlarsa baş dönmesi, görme bulanıklığı,koordinasyon bozuklukları, çeşitli mide-bağırsak ve otonom sinirsistemi belirtileridir. Stimülasyon, ajitasyon, konsantrasyongüçlükleri, konfüzyon, hallüsinasyonlar veya davranış üzerindekibaşka olumsuz etkiler seyrek olgularda ve gelişigüzel bir biçimdegörülmüştür.
Etkileş.:Alprazolamdahil olmak üzere benzodiyazepinler, barbitürat ilaçları ya da alkollebirlikte kullanıldığında, SSS üzerinde ek bir depresan etki yaratırlar.
Doz Önerisi: Günlük doz anksiyetede başlangıç için günde 3kez verilmek üzere 0.25-0.5 mg ve daha sonra birkaç doza bölünmüş halde0.5-4 mg; depresyonda başlangıç için günde 3 kez verilmek üzere 0.5 mgve daha sonra birkaç doza bölünmüş halde 1.5-4.5 mg; geriyatrik hastalardagünde 2-3 kez verilmek üzere 0.25 mg, daha sonra birkaç doza bölünmüşhalde 0.5-0.75 mg, gerekirse ve tolere edilebilirse tedricen artırılır
Xatral FilmTablet
Alfuzosin
Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet.
Xatral XL Denetimli Salım Tableti
Alfuzosin
Ambalaj: 10 mgx30 tablet.
End.:Benignprostat hiperplazisinin (BPH) belirli fonksiyonel semptomlarınıntedavisinde; ameliyatın hangi nedenle olursa olsun ertelendiğiolgularda, özellikle yaşlı hastalardaki adenom semptomlarınınşiddetlendiği ataklarda endikedir.
Kontr.E.: Alfuzosine aşırı duyarlık, anamnezde ortostatikhipotansiyon varlığı ve diğer a-blokerlerlebirlikte kullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Doz çok yüksek olduğunda veya hipertansif hastalarda,uygulamayı izleyen saatlerde ortostatik hipotansiyon gelişebilirve bundan önce baş dönmesi, bitkinlik ve terleme gibi uyarı semptomlarıgörülebilir. Bu durumda hasta, semptomlar tamamen kayboluncayakadar yatırılmalıdır.
Yan E.: Bulantı, mide ağrısı, ishal, baş dönmesi, göz kararmasıveya baygınlık hissi, baş ağrısı, ağız kuruması, taşikardi, göğüsağrısı, asteni, uyuşukluk, deri döküntüsü, kaşıntı, deride kızarma,palpitasyon, ortostatik hipotansiyon, ödem seyrek de olsagörülebilir.
Etkileş.: Prazosin, terazosin, nifedipin, bepridil, diltiazem,verapamil, nikardipin, nitrendipin ile birlikte kullanılmamalıdır. Alfuzosin tedavisi altındaolan bir hastada genel anesteziklerin kullanılması, kan basıncındadüzensizliğe yol açar.
Doz Önerisi:Xatral Film Tablet: Önerilen doz günde 3 kez 1 tablettir. Alfuzosinin65 yaşın üstündeki yaşlı hastalara reçete edilmesi sırasında birönlem olarak, başlangıç dozu sabah 1 tablet, akşam 1 tablet olmalıdır.Bu doz, klinikyanıta göre maksimum günde 4 tablete (10 mg) kadar artırılabilir
Xefo Enjektabl Flakon
Lornoksikam
Ambalaj: 8 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul.
Xefo FilmKaplı Tablet
Lornoksikam
Ambalaj: 8 mgx20 tablet.
End.:Analjezikve antipiretik etkili, nonsteroidal antienflamatuvar bir ajan olarak kronikromatizmal hastalıklar (romatoid artrit) ve dejeneratif eklem hastalıkları(osteoartrit) ile eklem dışı romatizmal durumlar (lumbo-siyatalji),postoperatif ve travmaya bağlı ağrıların kısa süreli tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lornoksikamakarşı allerjisi olan kişilerde, salisilat veya diğer NSAE’lara karşı aşırıduyarlığı (astım, rinit, anjioödem veya ürtiker gibi semptomlar) olanhastalarda, aktif veya yerleşik mide veya duedonum ülseri olan hastalarda,böbrek fonksiyonu orta veya ağır düzeyde kısıtlı olan hastalarda (serumkreatinini 300 mol/L’nin üzerinde), hipovolemi veya dehidrasyonu olanhastalarda, ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, ağır kalpyetmezliğine sahip hastalarda ve bilinen ya da şüphe edilen serobrovaskülerkanama durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Koagülasyon bozukluklarında ayrıntılı bir risk-yarardeğerlendirmesinden sonra verilmelidir. 18 yaşın altında veya 65 yaşın üzerindekikişilerde kullanımıyla ilgili yeterli klinik veriler bulunmamaktadır. Gebelikve emzirme dönemlerinde insanlarla ilgili klinik deneyimler bulunmadığı ve bu dönemlerdegüvenli bir uygulama garanti edilemediği için kullanılmamalıdır.
Yan E.:Abdominalağrı, diyare, dispepsi, mide bulantısı, kusma, kabızlık, gastroözofageal reflü,ağız kuruluğu, flatülans, gastrit, stomatit, peptik ülser ve/veyagastrointestinal kanama, iştah değişiklikleri, karaciğer fonksiyonbozuklukları, dermatit, kaşıntı, ekimoz, alopesi, vertigo, başağrısı, tatdeğişiklikleri, terleme, bacak krampları, paresteziler, titreme, görmedeğişiklikleri, uykusuzluk, yorgunluk görülebilir.
Etkileş.:Antikoagülanlarveya trombosit agregasyonunu inhibe edici ilaçlarla beraber kullanımında kanamasüresinin uzamasına neden olabilir. Kıvrım diüretiklerin diüretik ve kanbasıncı düşürücü etkisini azaltır. Sülfonilürenin hipoglisemik etkisinigüçlendirir. ACEinhibitörlerinin etkisini azaltır. Ltyum plazma düzeyini artırabilir. Metotreksatınserum düzeylerini yükseltebilir. Simeditin lornoksikamın plazma konsantrasyonununyükselmesine neden olur. Digoksinin renal klirensini azaltır. Rifampisin gibiilaçlarla birlikte alındığında plazma düzeyi azalır.
Doz Önerisi:Xefo Enjektabl Flakon: Uygulamadan önce çözücü ampuldeki enjeksiyonluk 2 mL suile sulandırılmalıdır. Xefo Enjektabl Toz Flakon IV ve IM yolla kullanılabilir.İntravenöz uygulamada enjeksiyon süresi en az 15 saniye, intramusküleruygulamada ise en az 5 saniye olmalıdır. Lorno-ksikam 8 mg’lik dozlarhalinde verilmelidir ve günlük doz genel olarak 16 mg’yi aşmamalıdır. %0.9 NaCl, %5 desktroz (glukoz) veringer solüsyonu ile geçimlidir. Xefo Film Tablet: Ağrı tedavisinde 8 mg-16 mg/günlükdoz önerilir ve 2 doz olarak alınmalıdır. Günlük doz 16 mg’yi aşmamalıdır. Romatizmalartirit ve osteoartiritte önerilen başlangıç dozu iki veya üç doza bölünmüşolarak 12 mg’dir. Yeterli miktarda sıvıyla yemeklerden önce alınmalıdır
Xeloda Film Kaplı Tablet
Kapesitabin
Ambalaj: 150 mgx60 tablet :: 500 mgx120 tablet.
End.:Kapesitabinoral uygulanan, tümör bölgesinde aktive olan ve tümöre selektif sitotoksik birilaç olarak tasarımlanan bir floroprimidin karbamattır ve lokal ilerlemiş yada metastatik meme kanseri olan hastalarda paklitaksel kemoterapi rejimininbaşarısız olmasından sonra endikedir.
Kontr.E.: Floropirimidin tedavisine ciddi ve beklenmeyen reaksiyonhikayesi olan hastalarda ve florourasile bilinen hipersensitivitesi olanlardakontrendikedir.
Uyar.: Diyare, abdominal ağrı, bulantı, stomatit ve el-ayak sendromu,doz kısıtlayıcı toksisitelerdir. Gebelikte kullanılmamalıdır. Kapesitabintedavisi sırasında emzirmenin kesilmesi önerilir.
Yan E.: Diyare, bulantı, kusma, karın ağrısı ve stomatit gibiciddi (evre 3-4) reaksiyonlar görülebilir. El-ayak sendromu (palmar- plantareritrodezestezi) uyuşma, dezestezi/parestezi, karıncalanma, ağrısız veyaağrılı şişlik veya eritem, deskuamasyon, bül oluşumu veya şiddetli ağrı ilekarakterizedir. Dermatit ve alopesi de görülebilir.
Doz Önerisi:Xeloda ancak antineoplastik ilaçların uygulanması konusundadeneyimli uzman bir hekim tarafından reçetelenmelidir. Xeloda’nın ikihafta boyunca her gün 2500 mg/m2 dozunda uygulanmasından sonra birhafta dinlenme dönemi bırakılması önerilir. Toplam günlük dozu ağızdan iki doza(sabah ve akşam) bölünerek ve yemekten sonraki 30 dakika içinde verilmelidir.Tabletlersu ile yutulmalıdır. Hastalığın ilerlemesi ya da tedavinin tolere edilememesidurumunda tedavi kesilmelidir
Xenical Sert Jelatin Kapsül
Orlistat
Ambalaj: 120 mgx84 kapsül.
End.:Obez hastalarınveya aşırı kilolu hastaların tedavisinde hafif düşük kalorilibir diyetle birlikte endikedir.
Kontr.E.: Kronik malabsorpsiyon sendromu olan hastalarda,kolestazı olanlarda, orlistata aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Yeterli beslenmenin sağlanması için bir multivitamindesteği düşünülebilir. Çok fazla yağ içeren bir öğünle birlikte alındığında,gastrointestinal yan etkiler artabilir. Gebelik döneminde kullanımıönerilmez. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Sık gözlenen advers etkiler,yağlı lekelenme, gazla birlikte sızıntı, ani dışkılama gereksinimi,yağlı dışkı, akışkan dışkılama, defekasyon sıklığında artış ve dışkıkaçırmadır.
Etkileş.: Orlistat ile birlikte verildiklerindeD, E vitamini ve beta-karoten emiliminde azalma gözlenmiştir. Orlistatile birlikte alındığında, siklosporin plazma düzeyinde azalma gözlenmiştir.
Doz Önerisi:Xenical’in önerilen dozu her ana öğünle birlikte (yemektenhemen önce, yemek sırasında veya en fazla bir saat sonrasında) 120mg’lik 1 kapsüldür. Eğer bir öğün atlandıysa veya yemekte yağ alınmadıysa,Xenical dozu atlanabilir. İki yıldanfazla güvenirlik ve etkinlik bilgisi olmadığından orlistatla tedavisüresi iki yıldan uzun olmamalıdır
Xigris Flakon
Drotrekogin alfa(aktive)
Ambalaj: 5 mgx1 flakon :: 20 mgx1 flakon.
End.:Çokluorgan yetmezliği olan ağır sepsisli yetişkin hastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Drotrekogin alfa (aktive) kanama riskiniarttırabileceğinden, aktif iç kanamalarda ve kanama riski yüksek olanhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Drotrekogin alfa (aktive), kanama riskini arttırmapotansiyeline sahiptir. Aşağıdaki durumlarda drotrekogin alfa uygulamasınınolası riskleri, beklenen faydalarıyla kıyaslanmalıdır: Yakın geçmişte (3 güniçinde) trombolitik tedavi uygulanmış olması, yakın geçmişte (7 gün içinde)oral antikoagülanların uygulanması, yakın geçmişte (7 gün içinde) aspirin ya dabaşka bir trombosit inhibitörünün uygulanması, yakın geçmişte (3 ay içinde)iskemik strok, hekimin kanama olasılığını düşündüğü herhangi başka bir durum.Daha önce ilacı kullanmış hastalarda ilacın içeriklerine karşı alerjikreaksiyon olasılığı tamamen göz ardı edilemez. Alerjik ya da anaflaktik reaksiyonlargelişirse, ilacın uygulanımına hemen son verilmeli ve uygun tedaviyebaşlanmalıdır. Gebelik süresince kesin olarak gerekmediği takdirde kullanılmamalıdır.Tedavi sırasında hastalar emzirmemelidir.
Yan E.: Ekimoz, gastrointestinal kanama, kafa içi kanamalar,hayati tehlike arz eden kanamalar, baş ağrısı ve ağrı bildirilmiştir.
Etkileş.: Hemostazı etkileyen diğer ilaçlarla birliktekullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi:Xigris’in, 24 g/kg/saat dozla, toplam 96 saat boyunca aralıksızintravenöz enfüzyonla uygulanması tavsiye edilir. Eğer enfüzyona herhangi birnedenle ara verilirse, Xigris’e 24 g/kg/saat enfüzyon hızıyla yeniden başlanmalı vebuna, tavsiye edilen 96 saatlik toplam doza ulaşılana kadar devam edilmelidir.Kullanımdan önce 5 mg’lik Xigris flakonları 2.5 mL’lik steril su ile; 20 mg’lik Xigrisflakonları 10 mL’lik steril su ile sulandırılmalıdır. Sulandırılmış Xigrissolüsyonu steril %0.9’luk sodyum klorür enjeksiyonluk solüsyonu ile tekrarseyreltilmelidir. Xigris sulandırıldığında hemen kullanılmalıdır
Xylestesin-A Karpül
Lidokain HCl 20 mg,epinefrin HCl 0.015 mg/ml
Ambalaj: 1.7 mLx50 kartuş.
End.: Diş hekimliğinde infiltrasyonve sinir bloku anestezisinde kullanılır.
Kontr.E.: Bradikardisi, AV bloku, şiddetliiletim bozukluğu, kardiyak dekompansasyonu veya şiddetli hipotansiyonuolan hastalarda ya hiç kullanılmamalı ya da aşırı dikkatle kullanılmalıdır.Bileşimdeki epinefrinin vazokonstriktör etkisi nedeniyle, paroksismaltaşikardisi, sık sık tekrar eden daimi aritmisi, koroner yetmezliği,şiddetli hipertansiyonu, tirotoksikozu, dekompanse diyabetive dar açılı glokomu olan hastalarda kontrendikedir. Amid tipi anesteziklere hipersensitivitesiolanlarda kullanılmamalıdır. Parmak, burun, göz, penis anestezisindekullanımı uygun değildir. IV olarak kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bu bileşim, uygun dozda, doğruteknikle uygulandığında çok nadir olarak karşılaşılabilecekacil durumlar için uygun önlemlerin alınması ve hazırlıklı olunmasıylagüvenli ve etkin biçimde kullanılır. Lidokain HCl kullanıldığındanadiren doza bağlı olarak huzursuzluk, uyuşukluk, görmede bulanıklık,tremor ve ağır durumlarda konvülsiyon gibi santral sinir sistemi belirtilerigörülebilir. Bu bileşimin gebelik durumunu etkilemesi beklenmez.Ancak, en azından gebelik sırasında söz konusu olan tüm tedavilerdeolduğu gibi, özellikle ilk trimester süresince potansiyel yararlarve riskler dikkatlice gözden geçirilmelidir. Dental uygulamalarda kullanılanküçük miktarlarda lidokainin anne sütüne önemli miktarda geçmesibeklenmez. Duyarlığıolan hastalarda enjeksiyon sonrasında reaksiyon gösterme yeteneğindegeçici bir azalma görülebilir. Hekim, her olguda hastanın motorluaraç ve cihaz kullanma yeteneğini değerlendirmelidir.
Yan E.: Hafif semptomlar arasında, başdönmesi, kusma, yorgunluk; şiddetli semptomlar arasında, sersemlik,konvülsiyonlar, koma hali ve merkezi solunum paralizisi bulunmaktadır.
Etkileş.: Bileşimdeki epinefrinin sempatomimetiketkisi, aynı zamanda uygulanması halinde MAO inhibitörleri veyatrisiklik antidepresanlar ile artar.
Doz Önerisi: Submukozal enjeksiyon hızı 0.5 mL/15 saniyeyi(1 kartuş) geçmemelidir. İnfiltrasyon ve sinir bloku anestezisindegenellikle 1-4 mL dozda tam sonuç alınır. 20-30 kg arasındaki çocuklarda0.25-1 mL; 30-45 kg ağırlığındaki çocuklarda ise 0.5-2 mL yeterlidir.Yetişkinlerde 2 saat içerisinde uygulanabilecek en yüksek doz 6mL veya 24 saat içerisinde uygulanabilecek en yüksek doz 10 mL’dir.20-30 kg ağırlığındaki çocuklarda 2 saat içerisinde 1.5 mL veya 24saat içerisinde 2.5 mL; 30-45 kg ağırlığındaki çocuklarda sırasıyla2 saat içerisinde 2 mL ve 24 saat içerisinde 5 mL’den fazla uygulanmamalıdır.Xylestesin-A, anhidr sodyum sülfit içerdiğinden,özellikle bronşiyal astma olgularında kusma, dispne, diyare, akutastma krizi, oryantasyon bozukluğu veya şok ile karakterize olabilenaşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir
Xylocain Pompalı Sprey
Lidokain 100 mg/püskürtme
Ambalaj: Her ölçülü dozda 10 mg lidokain sağlayan, 500 dozluk,50 mL’lik şişe.
End.:Maksillersinüs ponksiyonu; burun boşluğu, farenks ve epifarenksteki küçükcerrahi girişimler, parasentezde ağrıyı önlemek için; doğum sırasında,epizyotomi öncesinde ve perine dikişi sırasında, ek ağrı kontrolüamacıyla; orofarengeal ve trakeal bölgede yüzey anestezisi sağlayarak,refleks ve hemodinamik yanıtı azaltmak ve endotrakeal entübasyon,larengoskopi, bronkoskopi ve özofagoskopi sırasında tüp ya daskopi aletlerinin yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla;diş hekimliğinde bölgesel anestezi enjeksiyonlarından önce, dentalkalıp almalarda, radyografilerde, diş taşlarının temizlenmesinde,protezlerin yerleştirilmesi ve düzeltilmesi uygulamalarındakullanılır.
Kontr.E.: Amid grubu lokal anesteziklere aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Uygulanacağı bölgede mukoza bütünlüğü bozulmuşsave/veya enfeksiyon söz konusu ise dikkatli kullanılmalıdır. Epilepsi,kalp iletisinin azaldığı durumlarda, bradikardi, karaciğer yetmezliğive ağır şoklarda dikkatli kullanılmalıdır. Lokal anestetiklerin orofarengealbölgede kullanılmaları, yutma sürecini etkileyerek aspirasyontehlikesini artırabilir. Lidokain kullanmış birçok kadında doğrudanya da dolaylı zararlı etkiler gibi üreme ile ilgili hiç bir yan etkisaptanmamıştır. Lidokain anne sütüne geçmekle birlikte, önerilendozların uygulandığı annelerde, geçen miktar çok düşük olduğundan,çocuğun üzerinde herhangi bir zararlı etki gösterme olasılığı genelolarak yoktur.
Yan E.: Ender olarak alerjik reaksiyonlarayol açabilirler. Ağır olgularda anafilaktik şok görülebilir. Sistemikyan etkiler çok enderdir. Sinirlilik, sersemleme, bulanık görme vetremor, baş dönmesi, konvülziyonlar ve bilinç kaybı görülebilir. Hipotansiyon,miyokard depresyonu, bradikardi ve olasılıkla kalp durması görülebilir.
Etkileş.: Lidokain, toksisiteleri sinerjiketki yaptığı için, tokainid gibi antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında,dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Ölçekli mekanizma, her basışta10 mg lidokain dozu sağlar. Erişkinlerde, anestezi sağlamak amacıyla20’den fazla doz uygulanmamalıdır. Kaç doz uygulanacağı, uyuşturulacakbölgenin genişliğine bağlıdır. Diş hekimliği: Mukozalara 1-5 doz. KBB: Maksiller sinüs ponksiyonuiçin 3 doz. Kadın-doğum: 20 doza kadar uygulanabilir. Solunum sistemi ve sindirimsistemleriyle ilgili entübasyon ve kateterizasyonlar: Farenks, larenks ve trakea bölgesindekigirişimlerde 20 doza kadar uygulanabilir
Xylocaine Jel
Lidokain %2
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
End.:Aşağıdakidurumlarda yüzeyel anestezik ve kayganlaştırıcı olarak kullanılır: Erkek vekadınlarda sistoskopi, kateterizasyon, ultrasonografik inceleme veya diğerüretra içinden yapılan girişimler sırasında; gastroskopi ve bronkoskopi gibiendoskopik girişimler sırasında nazal ve farengeal boşluklarda; proktoskopi verektoskopi sırasında; trakeal entübasyon. Ayrıca, ağrılı sistit ve üretritinsemptomatik tedavisinde ve çocuklarda sünnet sonrası ağrıların giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.:Lidokainve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Doz ve uygulamaya bağlı olarak yüksek kan düzeyleri oluşabileceğinden;epileptik hastalarda, kalpte iletim bozukluğu olanlarda, bradikardi,karaciğer fonksiyon bozukluğu ve ağır şok durumlarında dikkatlikullanılmalıdır. Topikal anestezik maddelerin orofarenkste kullanılması yutmaeylemini etkileyeceğinden, aspirasyon tehlikesi oluşturur. Lidokainin,özellikle bebek ve çocuklarda rektuma fazla miktarda uygulanmasındankaçınılmalıdır. Doğurganlık çağındaki ve gebe kadınlarda kullanımında; ilacınsağlayacağı faydanın fetüse getireceği riskten fazla olması gerekmektedir.Lidokain anne sütüne geçer, ancak bu miktar bebek üzerinde risk oluşturmayacakkadar düşüktür. Mental fonksiyonlar üzerine çok az etkisi vardır ve geçiciolarak hareket etme yeteneğini ve koordinasyonu bozabilir.
Yan E.: Lokal anestezikler çok nadir olarak alerjik reaksiyonlara(en ağırı anafilaktik şoktur) neden olabilir. Santral sinir sistemireaksiyonları uyarıcı ve/veya depresan nitelikte olup sinirlilik, sersemlik,konvülsiyon, bilinç kaybı ve muhtemelen solunum durması ile karakterizedir.Uyarıcı reaksiyonlara bağlı toksisitenin ilk belirtileri uyku hali olup dahasonra bilinç kaybı ve solunum durması şeklinde görülür. Kardiyovaskülerreaksiyonlar depresan nitelikte olup hipotansiyon, miyokardiyal depresyon,bradikardi ve muhtemelen kalp durması ile karakterizedir.
Etkileş.: Lidokain, toksik etkilerin artabileceği düşünülerek,yapısal olarak lokal anesteziklere benzeyen ilaçları (örneğin tokainid gibiantiaritmik ilaçlar) kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Aşağıda önerilen dozlar kullanım sırasında dikkatealınmalıdır. Ancak doktorun tecrübesinin ve hastanın durumu hakkındakibilgilerinin de gereken dozun belirlenmesinde önemi vardır. 12 yaşınaltındaki çocuklarda uygulanacak doz 6 mg/kg’yi aşmamalıdır. 24 saat içinde en fazla 4 kezuygulanmalıdır. Erişkinlerde yeterli analjezi için 5-20 mL jel (400 mg lidokain)gerekir
Xylo-Comod Nazal Sprey
Ksilometazolinhidroklorür 1 mg/mL
Ambalaj: 15 mL’lik şişe.
End.:Sinüzit,saman nezlesi de dahil perennial ve allerjik rinitler ile nazal konjesyonungiderilmesinde endikedir.
Kontr.E.: Ksilometazoline karşı aşırı duyarlık durumlarında, mukusüretimi olmadan nazal mukozanın enflamasyonu ve vazomotor rinitlerde kullanılmamalıdır.12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Normalde glokom, ciddikardiyovasküler hastalıklar ve metabolik hastalıklarda kullanılmaz. MAOinhibitörleri ve diğer potent hipertansif ilaçlarla birlikte kullanımı ayrıcadikkat gerektirir.
Yan E.: Bazan burun ve boğazda yanma hissi gibi geçici birirritasyon, nazal mukozada kuruluk, özellikle duyarlı kişilerde oluşabilir.
Doz Önerisi: Eğer, yetişkinler, 12 yaş ve üzerindeki çocuklar içinbaşka bir doz tanımlanmadıysa, günde üç kez her bir burun deliğine 1 kez püskürtülür.Tedavinin süresi 5-7 günden daha uzun olmamalıdır
Xyzal Film Tablet
Levosetirizindihidroklorür
Ambalaj: 5 mgx20 tablet.
End.: Allerjik rinit (oküler semptomları da içeren mevsimselallerjik rinit dahil), persistan allerjik rinit (semptomların üst üste 4 haftave haftada en az 4 gün mevcudiyeti) gibi pereniyal allerjik rinit ve kronikidiyopatik ürtiker.
Kontr.E.: Levosetirizine ya da piperazin türevlerine karşı aşırıduyarlığı olanlarda, kreatinin klirensi 10 mL/dak’dan az olanlarda ve ileriderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda ve emzirme döneminde kontrendikedir.Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktozmalabsorpsiyonu gibi nadir herediter bozuklukları olan hastalar bu ilacıalmamalıdır.
Uyar.: 6 yaşından küçük çocuklarda önerilmez. Levosetirizinkullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Araçpotansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan veya makine kullanmak zorundaolan hastalar dikkatli olmalıdır. Duyarlı hastalarda, alkol veya diğer MerkeziSinir Sistemi baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında ilave biruyanıklık azalması ve performans düşüklüğüne sebep olabilir. Gebe kadınlardakullanırken dikkatli olunmalıdır. Emziren kadınlarda kullanımı kontrendikedir.
Yan E.: Baş ağrısı, somnolans, ağız kuruluğu,yorgunluk ve daha nadir olarak asteni ve karın ağrısı bildirilmiştir.
Etkileş.: Levosetirizin ile yapılmış biretkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ileteofilinin birlikte kullanımında setirizin klirensinde küçük bir azalma (% 16)gözlenmişti. Ritonavir ve setirizinin birlikte kullanımında setirizine maruzkalma miktarı %40 artmıştır. Yemeklerle birlikte alındığında levosetirizininemilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.
Doz Önerisi: Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir. Kullanımsüresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesi için3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise 1 haftalık bir süregenellikle yeterli olmaktadır. Yetişkinler, 12 yaşından büyükler ve 6-12 yaşarası çocuklar için önerilen günlük doz 5 mg’dir (1 film tablet
 





Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 223 ziyaretçikişi burdaydı!