Blog Sitem
  mit-cia-kgb-mossad
 
MİT
(1965)

Millî İstihbarat Teşkilâtı
(MİT)
Mit logo.jpg
Genel Bilgiler
Türü İstihbarat teşiklâtı
Kuruluş tarihi 22 Temmuz 1965
Önceki kurum Müsellâh Müdâfaa-i Milliye (1921-23)
Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti (1926-65)
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı
Adres Ulus, Ankara
Bütçe 670 milyon TL
Müsteşar Hakan Fidan
Web sayfası
mit.gov.tr


Millî İstihbarat Teşkilâtı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli teşkilâttır.

Atatürk
'ün 1925 yılında "...muasır devletlerde olduğu gibi, bizde de modern bir istihbarat teşekkülü kurmak mecburiyetindeyiz..." direktifi doğrultusunda kurulmuştur.

TEŞKİLAT-I MAHSUSA

Ülkelerin birbirlerine yönelik siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri faaliyetleri ile beklentilerinin önceden saptanması ihtiyacının zaman içerisinde giderek artması, haber almaya dönük yapılanmaların varlığını zorunlu kılmıştır.

Türkiye'de, sistemli ve organize nitelikte istihbarat örgütü kurma girişimleri, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında başlamıştır. Siyasi birliğin korunması, ayrılıkçı hareketlerin önlenmesi ve özellikle yabancı devletlerin Ortadoğu üzerinde odaklaşan faaliyetlerinin izlenebilmesi için bireysel bazda ve sınırlı nitelikte sürdürülen istihbarat çalışmalarının bir merkezden organize biçimde yürütülmesine ihtiyaç duyulmuş ve 17 Kasım 1913 tarihinde Enver Paşa tarafından Teşkilât-ı Mahsusa isimli istihbarat örgütü kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında askeri ve paramiliter hareketler gerçekleştirerek önemli görevler üstlenen bu örgüt, savaşın sona ermesiyle 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında dağılmıştır.

KARAKOL CEMİYETİ

İstanbul'un işgalinden sonra milli uyanışın başlaması ile kişiler kendi kendilerine çeşitli örgütler kurmuşlardır. Bu örgütlerin birisi de kimilerine göre hala yaşayan ‘karakol’ örgütüdür. Bu örgüt ve diğer örgütler birleşmesi ile MİT adını almışlardır.

5 Şubat 1919 tarihinde kurulan Mütareke döneminin ilk gizli direniş grubu, İstanbul`da kurulan Karakol Cemiyeti`dir. 1918 Ekim sonları veya Kasım başlarında Talat Paşa`nın direktifi ile kurulan Cemiyet`in kurucuları arasında, Kurmay Albay Kara Vâsıf, Emekli Yüzbaşı Bahâ Said, Albay Galatalı Şevket ve Yenibahçeli Şükrü Beyler gibi İttihatçı kişiler bulunmakta idi. Kısa zamanda örgütlenme çalışmalarını tamamlayan Karakol Cemiyet`in Millî Mücadele`ye yaptığı en büyük hizmet, İstanbul`dan Anadolu`ya silâh ve cephane ile subayların kaçırılmasını sağlaması, İngiliz Muhibleri Cemiyeti gibi kuruluşların plânlarını ve faaliyetlerini Mustafa Kemal Paşa`ya haber vermesi olmuştur. Ancak Cemiyet, Bolşevikler ile gizli ilişkilere girmesi ve kendi başına Millî Mücadele`ye sahiplenme çalışmalarında bulunması sebepleriyle Anadolu Ordusu kadrosuna dahil edilmemiş, 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul`un İtilaf Devletleri tarafından işgali sırasında da liderlerinin tutuklanmaları ile büyük bir darbe yemiş ve nihayet Erzurum ve Sivas Kongreleri`nin kararlarını uygulamak için seçilen Heyet-i Temsiliye`nin emri üzerine faaliyetlerine son verilmiştir.

KARAKOL KURULUYOR

Düşman gemileri 13 Kasım 1918`de artık İstanbul limanlarında demirlemiş durumdadır. 15 Mayıs 1919`da düşman İzmir`dedir. İngilizler ile onları destekleyen veya onların desteklediği gizli servisler askerlerin gidemediği yerlerde, İstanbul merkezli bir harekat ile Anadolu`da Osmanlı`dan kalan her karış toprak parçasında bir işgal ve nüfuz kavgasına girişmişlerdir. İttihatçı ve Teşkilâtı Mahsusacı avı başlatılmıştır. Türk kurum, kuruluşları işletilmez hale getirilmiştir, korunmak gerekmektedir. Çareyi İttihatçılar ile Teşkilât-ı Mahsusacılar birlikte bulurlar. Ortak düşmana karşı ortak mücadele verilecektir. Teşkilât-ı Mahsusa`nın son başkanı Hüsamettin Ertürk`ün de içinde bulunduğu yeni bir örgüt kurulacaktır. Örgütün kuruluşundan ülkeden kaçan Enver, Cemal ve Talat Paşalar haberdardır. Talat Paşa`nın da oluruyla İttihatçıların ünlü iaşe nazırı Kara Kemal ile Kurmay Albay Kara Vasıf Bey ilk görüşmeleri yaparlar. Daha sonra yeni örgütün kurulması için yapılan çalışmalarda bir öncü daha belirlenir. Bu kişi Karadeniz Boğaz Komutanı Galatalı Şevket Bey`dir. Yeni örgütün kuruluş toplantısı 5 Şubat 1919 tarihinde Avukat Refik İsmail Bey`in Sultanhamam`daki yazıhanesinde yapılır. Toplantıda Galatalı Şevket Bey örgütün başkanlığına seçilir. Örgütün adı Baha Sait Bey`in isteği üzerine Kara Vasıf Bey ve Kara Kemal Beyler`in adından esinlenilerek karakol olarak belirlenir. Örgüt öncelikle İttihatçılara ve Teşkilât-ı Mahsusacılara karşı girişilen saldırılara karşı koyacaktır. Ancak bu yapılanma giderek genişler. Bireysel savunmanın yerini Anadolu`nun düşmandan kurtarılması için genel bir karşı koyuş alır. Burada örgüt, Karadeniz kıyıları, Ege ve Doğu Anadolu`da güçlü bir şekilde örgütlenir. Bu örgütlenme adeta ittihatçıların yeni bir yapılanmasıdır. İstanbul ve Anadolu`da halk üzerinde yapılan çalışmalarda, işgal kuvvetlerine karşı konulması gerektiği vurgulanır. Türk kökenli en büyük istihbarat gücü olan Karakol Örgütü`nün kuruluş şeması ve çalışmaları şöyledir. Kurucusu ve Başkanı Albay Kara Vasıf. Yönetim Kurulu Üyeleri: Albay Galatalı Şevket, Yarbay Kemalettin Sami Gökçe, Yarbay Edip Servet Tör, Baha Sait, Kara Kemal, Binbaşı Ali Rıza, Binbaşı Ali Çetinkaya.......Üsküdar Grubu Başkanı Yenibahçeli Şükrü Oğuz, Topkapı Grubu Başkanı Yarbay Hüsamettin Ertürk (sonra Albay), İslam Kadınlar Birliği Başkanı Naciye Faha Hanım sayılabilecek başlıca isimlerdir. Başlıca Müfrezeler ve Önde Gelen Adlar: Yahya Kaptan, Küçük Arslan, Büyük Arslan, İpsiz Recep, Bulgar Sadık, Dayko, Yüzbaşı Nail, Yalovalı İbo, Gebzeli Rıfat Kaptan, Kuşçubaşı Eşref önde gelen isimler olarak sayılabilir.

MUSTAFA KEMAL İSTİHBARAT SERVİSİ KURMA GEREĞİ DUYUYOR

Karakol Örgütü ile Ankara arasında ortaya çıkan bu sorunlar, Mustafa Kemal`i yeni arayışlara yöneltecektir. Mustafa Kemal örgütün İttihatçı yapısından oldukça rahatsızdır. Hatta görüşmeleri sırasında Kara Vasıf`a Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetleri dışında oluşturulan bu örgütün müstakil çalışmalarına karşı olduğunu belirtmiştir. 16 Mart 1920`de yaşanan baskın olayından sonra tutuklanan Karakol Örgütü yöneticilerinden Şevket ve Kara Vasıf Beylerin İngilizlerce Malta`ya sürgün edilmeleri Karakol Örgütü`nü zor durumda bırakır. Bu, İngilizlerin bir çökertme operasyonudur. İngilizler tarafından Malta`ya sürülenler bu örgütün belkemiğidirler. Bu isimlerden bazı önemli olanları şunlardır : Albay Galatalı Şevket (İstanbul Merkez Komutanı), Albay Kara Vasıf (Karakol Örgütünün Kurucusu), Ali Sait Paşa, Refet Paşa, Ali Fethi Okyar, Ali İhsan Paşa, Hacı Mehmet Paşa (Enver Paşa'nın Babası) ve birçok önemli isim Malta`ya sürülmüştür. Aslında örgüt İttihatçılık anlamında dağılmaz ve sürer. Mustafa Kemal daha sonra bu örgütün çalışmalarını zararlı bulduğunu belirtecektir. Malta sürgününün ardından toparlanma çalışmaları sırasında Karakol Cemiyeti büyük bir gedik verecektir. Bu istihbarat açığının adı Mustafa Sagir`dir. Karakol cemiyetinin içine sızan İngiliz gizli servisi elde ettiği adamlarıyla Mustafa Sagir adlı ajanı Ankara`ya gönderir ve Mustafa Kemal`i öldürmekle görevlendirir. Bu konuda ortaya çıkan sorun, Ankara hükümetince halledilir. Ancak grup resmen 1920`de dağıtılır. Örgütün dağılması emrini veren otoritenin Ankara olduğu ve Mustafa Kemal`in bu örgüte karşı duyduğu güvensizliğin bunda etkili olduğu kesindir. Bu arada geride kalanlar küçük istihbarat, kaçakçılık, sabotaj grupları olarak çalışırlar. İttihatçıların muhalif hareketleri ancak 1923`te Milli Mücadeleden sonra bitirilebilecektir.

ZABİTAN,YAVUZ,HAMZA VE FELAH GRUPLARI

Karakol Cemiyeti'nin dağılmasından sonra Zabitân ve Yavuz gibi çeşitli istihbarat grupları oluşturulmuş, bunlardan 23 Eylül 1920 tarihinde faaliyete geçen Hamza Grubu'nun adı 31 Ağustos 1921 tarihinde Felâh Grubu olarak değiştirilmiş, istihbarat grupları Kurtuluş Savaşı sonuna kadar faaliyetlerini sürdürebilmiştir.


ASKERİ POLİS TEŞKİLATI

İstihbarat örgütleri arasındaki dağınıklığı gidermek, ordu içerisine sızan düşman casusluk faaliyet ve propagandasına karşı koymak amacıyla 18 Temmuz 1920 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından Askerî Polis Teşkilâtı (A.P. veya P.) kurulmuştur. Savaş yıllarında başarılı hizmetler veren örgütün faaliyetlerine 21 Mart 1921 tarihinde son verilmiştir.

TEDKİK HEYETİ AMİRLİKLERİ

Askerî Polis Teşkilâtı'nın kapatılmasının istihbarat faaliyetleri açısından kısa bir süre doğurduğu boşluk ise, yine Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulan ve 1 Nisan 1921 - 22 Haziran 1922 tarihleri arasında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren Tedkik Heyeti Âmirlikleri vasıtasıyla giderilmiştir.

MÜSELLAH MÜDAFAA-İ MİLLİYE

Edinilen tecrübelerin ışığında ve belirlenen yeni hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla bu defa Enver Paşa tarafından Müsellâh Müdâfaa-i Milliye isimli bir istihbarat grubu kurulmuştur. TBMM Hükümeti, 3 Mayıs 1921 tarihinde kısa adı "M.M." (MİM MİM) olan bu örgüte resmiyet kazandırmıştır.

Tedkik Heyeti Âmirlikleri Anadolu'da faaliyetlerini sürdürürken, "M.M." örgütü asker ve sivil kesimden oluşmuş kadrolarıyla, İstanbul'da büyük bir ajan ve haber ağı kurmayı başarmış, Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılması faaliyetlerini organize etmiş, düşman karargahlarına, işbirlikçi gruplara ve yabancı misyona sızarak çok sayıda önemli belge ve bilgiler elde etmiştir. Millî Mücadele sırasında düşman faaliyetlerine karşı oluşturulan çeşitli istihbarat gruplarıyla da işbirliği yapan örgütün faaliyetleri, İstanbul'un kurtuluşundan sonra 5 Ekim 1923'de son bulmuştur.

MİLLİ EMNİYET HİZMETİ RİYASETİ

İstihbarat örgütlerinin kapatılmasından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasından sonra, 1926 tarihine kadar geçen dönem içinde haber alma çalışmaları, Ordu Müfettişlikleri İstihbarat Şubeleri tarafından yürütülmüştür.

Daha sonra Atatürk, 1925 yılı sonunda, gelişmiş devletlerdeki istihbarat kuruluşlarına benzer, çağdaş bir örgütün kurulması talimatını vermiştir. Bunun üzerine, Avrupa ülkelerinde eğitilen kadroların da katılımıyla, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın 6 Ocak 1926 tarihli emri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk istihbarat kuruluşu olan Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti (M.E.H./MAH) kurulmuştur. Teşkilât, 5 Ocak 1927 tarihinde şeklen İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır. 6 Ocak 1926 - 5 Ocak 1927 tarihleri arasındaki bir yıllık dönem çalışmaları, dönemin yöneticileri tarafından Riyâset'in kuruluşuna hazırlık dönemi olarak değerlendirilmiş ve bir gün sonraki 6 Ocak 1927 tarihi MAH'ın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

Kuruluşuyla başkanlığına Şükrü Âli Ögel'in getirildiği MAH, Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları için bir simge olarak önemini korumakta ve MİT'in tarihi kökleriyle gelecek arasında kuvvetli bir bağ oluşturmaktadır.

MAH, duyulan ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içerisinde birkaç kez küçük yapısal değişiklikler geçirmiş ve 1965 yılına kadar Türkiye'nin istihbarat faaliyetini başarıyla yürütmüştür.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI

Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla, 22 Temmuz 1965 tarihinde TBMM tarafından 644 sayılı kanun kabul edilmiş ve bu kanun ile kuruluşun adı Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) olarak değiştirilmiştir. Kanun ile MİT'in bir Müsteşar tarafından yönetilmesi ve Müsteşar'ın, kanun ile belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan'a karşı sorumlu olması öngörülmüştür.

MİT, yaklaşık 19 yıl süre ile faaliyetlerini 644 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yürütmüş, ancak süratle değişen ve gelişen koşulların ışığında yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" çıkarılmış olup, kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MÜSTEŞARLAR

 • Avni Kantan 14.07.1965 - 02.03.1966
 • Mehmet Fuat Doğu 02.03.1966 - 27.03.1971
 • Nurettin Ersin 02.08.1971 - 25.07.1973
 • Bülent Türker 26.07.1973 - 27.02.1974
 • Bahattin Özülker 28.02.1974 - 26.09.1974
 • Bülent Türker 29.09.1974 - 24.11.1974
 • Hamza Gürgüç 25.11.1974 - 13.07.1978
 • Adnan Ersöz 13.07.1978 - 19.11.1979
 • Bülent Türker 19.11.1979 - 07.09.1981
 • Burhanettin Bigalı 07.09.1981 - 14.08.1986
 • Hayri Ündül 05.09.1986 - 29.08.1988
 • Teoman Koman 29.08.1988 - 27.08.1992
 • Sönmez Köksal 09.11.1992 - 11.02.1998
 • Şenkal Atasagun 11.02.1998 - 11.06.2005
 • Emre Taner 15.06.2005 - 22.05.2010
 • Hakan Fidan 26.05.2010

MİT VİDEO

 

 
CIA
(1947)Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı
(CIA)
CIA.svg
Kurumun logosu
Genel Bilgiler
Kuruluş tarihi 1947
Bağlılığı ABD Devlet Başkanlığı

Central Intelligence Agency (Kısaca: CIA; Türkçe: Merkezi İstihbarat Teşkilatı), 1947'de ABD başkanlarından Harry Truman tarafından kurulan, ABD'nin birimleri için gereken ABD dışı ülkelerle ilgili istihbarat bilgilerini toplayan kurumdur. Merkezi Virginia eyaletindeki Langley'de bulunmaktadır. Başkanı David Petraeus'tur.

CIA yasasına göre; kurum, organizasyonunu, görevlerini, personellerinin sayısını ve maaşlarını saklı tutmak hakkına sahiptir. Soğuk Savaş yıllarında ve sonrasında CIA pek çok gizli operasyonda rol alarak siyasi rejimleri zayıflatmaya ve hükümetleri devirmeye çalışmıştır.

1947'de Kongre, Milli Güvenlik Konseyi ile (National Security Council, NSC) bu konseyin yönetimi altında çalışmak üzere (CIA) kuruldu. CIA, NSC'ye milli güvenliği ilgilendiren konularda bilgi toplayıp verecek, elde edilen bilgileri değerlendirdikten sonra, hükümetle ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlayacaktı. CIA; NSC'nin vereceği emirler doğrultusunda, güvenlikle ilgili istihbarat işlerini yerine getiriyordu.

Değişik kesimlerden seçilen CIA yöneticileri arasında, ABD'ye başkanlık yapan George Bush da bulunmaktaydı.

ORGANİZASYON YAPISI

CIA dört müdürlük halinde çalışmaktadır:

İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ

Her türlü istihbarat aracı ile bilgi toplama, casusluk faaliyetlerini yürütür. Gizli olarak yapılan istihbaratı değerlendirir. Havadan çekilen (uydu, uçak vs.) resimleri, radyo, telefon, televizyon, telgraf, telsiz gibi ulaştırma araçları ile toplanan bilgileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler, raporlar halinde, ilgili makamlara gönderilir. Karşı haberalma daire başkanlığı ile koordineli olarak çalışır. Harekat Müdürlüğünün ihtiyacı olan kapsamlı bilgileri ve verileri operasyon aşaması da dahil temin eder.

HAREKAT MÜDÜRLÜĞÜ

Gizli operasyonları yürütür.Aktif olarak rol almaz arka planda planlamaları yapar.

BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat elemanlarını, son teknolojik gelişmelerde eğitmek, kullanmasını öğretmek. Kullanılan araçları geliştirmek, yapılan operasyonlara bilimsel ve teknik destek sağlamak, bu kısmın vazifesidir.


YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ


Teşkilat personelinin, toplanan bilgilerin, tesislerin güvenliğini sağlar.

CIA'nın şimdiye kadar başka devletlerde birçok operasyon yaptığı meydana çıkarıldı. Bütün bu işleri yapabilmek için, CIA'ya geniş bir maddi imkân tahsis edilmektedir. Kadrolarında devamlı memur şeklinde on altı bin kişi (tahmini) çalışmaktadır.

CIA'nın faaliyetleri çeşitli dedikodulara sebep olduğundan son yıllarda ABD Kongresinde durumu incelenmiş, Pike Raporu hazırlanmış, kamuoyuna açıklamalar yapılmıştır.

Bazı devlet başkanlarını, devlet ileri gelenlerini suikast düzenleyerek öldürtmek, ülkeler içinde bazı etnik grupları teşvik ve tahrik ederek karışıklıklar çıkarmak, hükümetleri devirmek gibi işleri CIA'nın yaptığı ortaya çıkarılmıştır.

CIA, ABD içinde olduğu gibi, bütün dünyada ve özellikle Orta Doğu'da faaliyet gösterir.

CIA, 30 Eylül 2007 tarihinde İran parlementosunun aldığı bir kararla terörist örgüt ilan edildi.

CIA VİDEO KGB
(1954)Devlet Güvenlik Komitesi
(KGB (КГБ))
Комитет государственной безопасности
Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti
Emblema KGB.svg
KGB arması
Genel Bilgiler
Kuruluş tarihi 1954
Önceki kurum NKVD (1934-1946)
MGB (1946-1953)
Kapanış tarihi 6 Kasım 1991 (de facto)
3 Aralık 1991 (de jure)
Sonraki kurum MSB
TsSR
MBR
FSK
FSB
SVR
FSO
Bağlılığı SSCB Bakanlar Kurulu
Adres Lubyanka Meydanı, Moskova, Rusya SFSC, SSCB
55°45′31.2″N 37°37′32.16″E

KGB (
Rusça:Комитет государственной безопасности , tr: Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti) veya Devlet Güvenlik Komitesi,
SSCB'nin gizli servisiydi.

KGB
1954 yılında İç İstihbaratın NKVD birimi ve İçişleri Bakanlığının MVD biriminin birleşmesiyle meydana geldi. Merkezi Moskova'daki Lubyanka Meydanı'nında bulunuyordu.

1991 Ağustosundaki ihtilal girişiminde zamanın KGB Başkanı General Vladimir Kryuçkov'un rolü olduğu ispatlanıp General Vadim Bakatim'e verilen emirle KGB 6 Kasım 1991'de resmen kaldırılmıştır. Rusya'da KGB'nin görevini FSB ve SVR üstlenmiştir. Beyaz Rusya'daki gizli servisin adı halen KGB'dir.

KGB'NİN ORGANİZASYONU

MÜDÜRLÜKLER

 • 1. Genel Müdürlük — Dış istihbarat
 • 2. Genel Müdürlük — İstihbarata karşı koyma
 • 3. Genel Müdürlük — Askerî istihbarata karşı koyma
 • 4. Müdürlük — Ulaşım güvenliği
 • 5. Genel Müdürlük — Sovyet karşıtı unsurlarla mücadele
 • 6. Müdürlük — Ekonomik istihbarata karşı koyma ve sanayi güvenliği
 • 7. Müdürlük — Sovyet vatandaşları ve yabancıları gözetleme
 • 8. Genel Müdürlük
 • 9. Müdürlük — Koruma servisi
 • 14. Müdürlük — Sağlık Servisi
 • 15. Genel Müdürlük — Hükümet tesisat güvenliği
 • 16. Müdürlük
 • Sınır Muhafaza Müdürlüğü — Sınır güvenliği
 • Operasyonlar ve Teknoloji Müdürlüğü – Laboratuvar araştırmaları
MOSSAD
(1949)Ha-Mossad le-modi'in u-le-tafkidim meyuhadim
(Mossad)
Mossad seal.png
Kurumun logosu
Genel Bilgiler
Kuruluş tarihi 13 Aralık 1949
Bağlılığı İsrail Başbakanlığı
Personel sayısı 30.000
Başkan Tamir Pardo
Web sayfası
http://www.mossad.gov.il

Mossad, (İbranice: 'Ha-Mossad le-modi'in u-le-tafkidim meyuhadim') İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü isimli İsrail gizli servisinin kısa adıdır. Sembolik olarak on iki casus olayıyla kurulan Mossad resmi olarak 18 Eylül 1947'de kurulmuştur. Merkezi Tel-Aviv'dedir. Sleeper yani uyuyan (görevde olmayan; beklemede olan) personeller dahil 30.000'e yakın personeli vardır. Kendi içerisinde de bölümlere ayrılır. Mossad'ın İbranice anlamı enstitüdür. Mossad, genel olarak dış istihbarat konularında görev yapar. İç istihbarat alanında Shin-Bet (Şabak) isimli kurum faaliyettedir.

Mossad'ın bilinen operasyonları arasında 1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli teroristler tarafından rehin alınıp katledilen İsrailli atletlerin intikamı amacıyla çeşitli ülkelere dağılmış Filistinli terorist liderlere ve İsrailli atletlerin cinayetinden sorumlu üyelere suikast düzenleyeşi bulunmaktadır. Bunun sonucunda kod adı Dereyea olan MOSSAD ajanı tutuklanmış ve Filistin'de göz altına alınmıştır.
4 Sene sonra bahsi geçen ajan Türkiye'de en üst rütbeli karşı casus ünvanını almıştır.Dünyanın en güçlü İstihbarat servislerinden biri olarak bilinmesine karşın Mossad çok çalkantılı dönemler geçirmiş ve bazı direktörleri istifa ederek kurumdan ayrılmıştır. Mossad, pek çok istihbarat kurumu gibi bünyesinde sosyal bilimler alanında kendini yetiştirmiş, nitelikli bireylerle çalışarak dünya üzerindeki her türlü anti-semitik faliyetleri durdurmaya çalışmıştır.

BİLİNEN BAZI MOSSAD PERSONELLERİ

 • Victor Ostrovsky, Kanada doğumludur. İngiliz aksanıyla konuşabilmesi ve asker kökenli olması dolayısıyla Mossad'a girişi kolaylaşmıştır. Ancak Ostrovsky, kurum içerisinde yaşadığı hayal kırıklığı dolayısıyla Mossad'ı farklı bir kurum olarak lanse ederek, kurumu pragmatik davranıp insan hayatını hiçe saymakla suçlamış ve Hile yolu adlı kuruma giriş sürecini ve yaşadığı olayları kaleme aldığını kitabı yayımlamıştır.
 • Eli Cohen, Mısır doğumlu fakir bir Arap Yahudisi ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Çeşitli işlerde çalışırken öğrendiği lisanlar ve bir Arap'ı andırışı dolayısıyla kurum tarafından kabul edildi. Kendisini Arjantin'de bir Türk işadamı olarak tanıtan Cohen, Kemal Emin Taybet adını kullandı. Arjantin'deki görevinin hemen ardından Suriye gönderilmiştir. Golan tepelerinin İsrail'in eline geçmesinde büyük katkısı olan Cohen, Ruslar tarafından Suriye'ye İsrail casusu olduğu ihbar edilip yakalanışından kısa bir süre sonra idamına karar verilmiş ve Halep'de idam edilmiştir
 • Tzipi Livni, hukuk öğrenimi öncesinde kurumda görev yapmıştır. Livni, kurumda çalıştığı dönemle ilgili olarak Gurur duyduğum işler yaptım; ancak ketumiyetimi korumak zorundaydım açıklamasında bulunmuştur.
 • Rafi Eitan, 1960 yılında Adolf Eichmann'ı Arjantin'de yakalanmasını sağlayan ekibin içersindeydi.
DİREKTÖRLER

1951-1952 Reuven Shiloah

1952-1963 Isser Harel

1963-1968 Meir Amit

1968-1974 Zvi Zamir

1974-1982 Yitzhak Hofi

1982-1990 Nahum Admoni

1990-1996 Shabtai Shavit

1996-1998 Danny Yatom

1998-2003 Efraim Halevy

2003-2011 Meir Dagan

2011- ? Tamir Pardo
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 117 ziyaretçikişi burdaydı!